due

listen to the pronunciation of due
Englisch - Türkisch
{s} vadesi dolmuş

Tom'un üç saat önce burada vadesi dolmuştu. - Tom was due here three hours ago.

{s} hak ettiği, gereken: This matter is at last being given due attention. Bu
sebebiyle

Son zamanlardaki olaylar sebebiyle, kendimi işime vermem tamamen imkansız. - Due to recent events, it is completely impossible for me to focus on my work.

Bayanlar baylar, havaalanındaki bir kaza sebebiyle varışımız gecikecek. - Ladies and gentlemen, due to an accident at the airport, our arrival will be delayed.

adv.-e doğru: adj.borçlu
{s} uygun

Tom 2.30'a kadar burada uygun değil. - Tom isn't due here till 2:30.

{s} gereken
(Havacılık) yüzünden sebebiyle
süresi dolan
hak ettiği şey
-e doğru
üzere
hak edilen
günü gelen
hak ettiği
muaccel
tam bir yöne doğru
(Ticaret) borçlu

Biriktirdiği serveti şansına ve çok çalışmasına borçlu. - Her ability to amass a fortune is due to luck and hard work.

Bugünkü durumumu aileme borçluyum. - What I am today is due to my parents.

zamanı gelen
son tarih
hak vergi
(Ticaret) vadesi gelen
sona erme
kişinin hakkı
beklenen
doğruca
hak

Sezarın hakkını Sezara verin. - Give the devil his due.

Sezar'ın hakkı Sezar'a. - Give credit where credit is due.

{f} e doğru
(pul) ödeme zamanı gelmiş
yeterli
gerekli

Gerekli işlemleri takip etmek zorundayız. - We have to follow due process.

direkt olarak
tam olarak

Tam olarak düşündükten sonra teklifi kabul ettim. - I accepted the offer after due consideration.

tam

Yağmur nedeniyle planlarım tamamen karıştı. - Due to the rain, my plans were completely mixed up.

Ciddi bir eğitim etkisi nedeniyle çocuk tamamen farklı bir kişi haline geldi. - Due to severe educational influence the child became a wholly different person.

ödenmesi gerekli olan
{s} zamanı gelmiş
yerine getirilmesi gereken
gelmesi icap eden
dolayı

Dün Japonya'da bir sürü bina deprem dolayısıyla yıkıldı. - A lot of buildings collapsed in Japan due to the earthquake yesterday.

Kaza onun dikkatsizliğinden dolayıydı. - The accident was due to his carelessness.

vadesi dolmuş vakti gelmiş
lâyık
münasip
(isim) hak
doğru

Tom'un davranışı nedeniyle mahkeme Mary'nin hesabının doğru olduğuna inanıyor. - Due to Tom's behavior, the court is convinced that Mary's account is accurate.

ödeme zamanı gelmiş
due course of time zamanı gelince
{s} (akla/kanunlara/toplumca makbul sayılana) uygun olan
vadesi gelmiş
vade tarihi
süre

Başvurular için süre sonu pazartesi. - Applications are due by Monday.

Uzun süredir hasta olduğundan rengi bembeyaz olmuş. - Her deathly paleness is due to long illness.

gelmesi gereken
(Bilgisayar) due
alacak
(Ticaret) borç

O, kumar borçlarından dolayı iflas etti. - He's gone bankrupt due to gambling debts.

Borçlarını ödemiş olan insanların isimlerini listeden silin. - Cross off the names of the people who have paid their dues.

(Ticaret) borç olan
due to
yüzünden

Onun zamanında buraya gelmesinin ertelenmesi bir trafik kazası yüzündendir. - His delay of coming here on time is due to a traffic accident.

Kaza yönetici ihmali yüzündendi. - The accident was due to the negligence of the caretaker.

due to
-den dolayı
due to
nedeniyle

Annem hastalığı nedeniyle 3 gün uyumadı. - My mother hasn't slept in 3 days due to her illness.

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

due to
den dolayı
due back
Geri dönmesi gerekli olan
due to
- sebebiyle
due balance
(Kanun) borç
due by
süre sonu

Başvurular için süre sonu pazartesi. - Applications are due by Monday.

due cone
çift konik keçe
due course of time
vakti saati gelince
due course of time
zamanı gelince
due date
bitiş tarihi
due date
tamamlama tarihi
due date
(Askeri,Ticaret) ödeme tarihi

31 Martın ödeme tarihi olduğunu sana tekrar hatırlatayım. - Let me remind you again that March 31st is the due date.

due debt
(Kanun) vadesi gelmiş borç
due debt
(Ticaret) ödemesi gelmiş borç
due debt
(Kanun,Ticaret) muaccel borç
due east
tam doğuya doğru
due east
tam doğuya
due line
(Ticaret) vade tarihi
due line
(Ticaret) ödeme tarihi
due on
(Bilgisayar) tarihinde süresi doluyor
due out
(Askeri) çıkacak
due south
tam güneye doğru
due south
tam güneye
due to
in sayesinde
due to
hesabıyla
due to
naşi
due to
münasip
due to
bağlı

Onun başarısı çoğunlukla iyi şansa bağlıydı. - His success was mostly due to good luck.

due to
layık
due to
lazım gelen
due to
dolayı

Selden dolayı dersler ertelendi. - Classes have been suspended due to floods.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

due to a loss
kayıp nedeniyle
due to a loss
kayıp nedeni ile
due to affiliated companies
(Ticaret) bağlı ortaklıklara borçlar
due to banks
(Ticaret) banka borçları
due to compelling reasons
zorunlu nedenlerle
due to force majeure
zorunlu nedenlerle
due to loss
kayıp nedeniyle
due to loss
kayıp nedeni ile
due to participations
(Ticaret) iştiraklere borçlar
due to similar reason
aynı nedenle
due to similar reasons
aynı nedenlerle
due to similar reasons
aynı sebeplerle
due to these reasons
bu nedenlerden dolayı
due to these reasons
bu nedenlerden ötürü
due to this reason
bu sebepten ötürü
due to this reason
bu nedenden ötürü
due to this reason
bu sebepten dolayı
due today
(Bilgisayar) bugün süresi doluyor
due bill
vadesi gelmiş senet
due care
gerekli olan itina
due date
vade tarihi
due date
son tarih
due east
doğuya doğru
due from banks
bankalardaki paralar
due on
tarihine kadar
due sum
borçlu olunan meblağ
due to the fact that
den dolayı
due west
batıya doğru
due consideration
dikkate alındıktan sonra

In assessing the Tenders due consideration will be given to the contractual completion dates, costs of design and erection, optional work and any other factors.

due course
beklenen normal süresi içinde ya da normal saatinde gerçekleşecek olan eylem

Dinner will be ready due course - Akşam yemeği yemek saatinde hazır olacak.

due course
zamanı gelince
due date
vade sonu
due diligence
(Kanun) Alınması gerekli önlemler
due diligence
Bir şirket ya da kurumun mevcut durum analizi
due diligence
Durum tespiti, değerlendirme çalışması
due from banks
bankalardaki paralar, bankalardaki varlıklar
due north
nedeniyle kuzeyde
due out
çıKACAK, BORÇ, DEPO BORCU: İstekte bulunulan stokun, hemen verilmesi mümkün olmayan ve ikmal işlemi için, başka bir ikmal kaynağına havale edilmeyip, ilerde verilmek üzere kayda geçirilen kısım. Bak. "current unfilled demand"
due out
Yakında ayrılması beklenen
due process
süreç
due respect
Saygısızlık
due sum
borçlu olunan meblâğ
due time
beklenen zaman
due to
cihetiyle
due to circumstances beyond my control
elimde olmayan sebelerden ötürü
due to fact that
Aslında nedeniyle bu
due to the fact that
-den dolayı
due to this
Buna bağlı
due to weather
Uygun olmayan hava koşulları nedeniyle
due bill
(Kanun) muaccel senet
due care
gerekli özen
due date
(Askeri) VADE, ÖDEME TARİHİ
due date
gereğinin yapılacağı tarih
due in
(Askeri) GELECEK, ALACAK; DEPO ALACAĞI: Satıcıdan, tamir tesislerinden, monte faaliyetlerinden, depo transferlerinden ve diğer kaynaklardan beklenen malzeme miktarı
due north
tam kuzeye doğru
due north
tam kuzeye
due process
(Kanun) yargı süreci
due process of law
kişisel hakları korumak şartıyla bir kimsenin yasal anlamda suçlu olup olmadığını belirleme süreci
due to
yüklenebilir
due to
(Fiili Deyim ) 1- -e atfedilebilir , hamledilebilir 2- yüzünden , -den dolayı
due west
tam batıya doğru
due west
tam batıya
dues
resmi ödeme
dues
aidat

Birçok üye aidatlar yükseldiğinde kulüpten ayrıldı. - Many members dropped out of the club when the dues were raised.

Aidatlar ekim ayında toplanır. - Dues are collected in October.

give due
(deyim) give someone his due birinin iyi tarafını görmek,hakkını vermek
when due
zamanında
amounts due
(Ticaret) ödenmesi gereken meblağlar
be due
(Ticaret) vadesi gelmek
be due to
-e borçlu olmak
be due to
-den kaynaklanmak
be due to
-den ileri gelmek
deliver in due time
zamanında teslim etmek
due date
süre sonu
due date
(Kanun) vade günü
due in
(Askeri) beklenen
due in
(Askeri) depo alacağı
due in
(Askeri) alacak
due in
kalan süre
due in
(Askeri) gelecek
due out
(Askeri) depo borcu
due out
(Askeri) borç
due to
sayesinde
dues
(Ticaret) aidatlar

Aidatlarınızı saymana ödeyin. - Pay your dues to the treasurer.

Aidatlar ekim ayında toplanır. - Dues are collected in October.

dues
ödenti
dues
resmi vergiler
dues
üyelik aidatı
duty due
(Ticaret) tahakkuk eden vergi
exclusive license due
(Kanun) bir kimseye ait ruhsatname
execution without due process
(Kanun) yargısız infaz
extend due date
(Eğitim) son başvuru tarihini uzatmak
give the devil his due
(Konuşma Dili) hakça muamele etmek
in due course
vakti gelince
in due course of
esnasında
in due time
zamanı gelince
in due time
vakti gelince
in due time
vaktinde
meet due honour
hüsnü kabul göstermek
over due
(Ticaret) vadesi geçmiş
right to due process
(Kanun) adil yargılanma hakkı
when due
vadesinde
with all due defer to you
hatırınız kalmasın
with all due respect
kusura bakmayın ama
become due
vadesi gelmek
crack due to expansion
genişlemenin yol açtığı çatlak
crack due to shrinkage
büzülmenin yol açtığı çatlak
crack due to thermal stress
ısıl gerilmenin yol açtığı çatlak
fail due
vadesi gelmek
fall due
vadesi gelmek
give sb his due
hakkını yememek
in due course
vaktinde
in due course
zamanında
interest due
vadesi gelmiş faiz
past due
zamanı geçmiş
postage due
taksa
postage-due stamp
taksa pulu
due to
gereği
fell due
nedeniyle düştü
in due course
zamanı/vakti gelince
pay a due
ödeme, bitiş
be due
-in verilmesi/ödenmesi gerekmek/lazım olmak: When is this note due? Bu senedin
be due
to -den kaynaklanmak/ileri gelmek, -e borçlu olmak
dues
resim
dues
ücret

Ücretlerini ödememiş olanların dersin sonunda beni görmeleri isteniyor. - Those who have not paid their dues are asked to see me at the end of class.

dues
{i} vergi
Englisch - Englisch
Appropriate

With all due respect, you're wrong about that.

Deserved acknowledgment

Give him his due — he is a good actor.

Directly; exactly

The river runs due north for about a mile.

(in plural dues) A membership fee
Owed or owing

Payment is due to him in ten days.

Scheduled; expected

When is your baby due?.

Having reached the expected, scheduled, or natural time

The baby is just about due.

{i} something which is owed to a person; something which legally or rightfully belongs to an individual; payment, fee
{a} owing, proper, fit, exact
{n} a dubt, right, title, claim, tribute, custom
{v} to pay off
directly or exactly; straight; "went due North
A membership fee
proper; according to accepted standards or procedures
Directly or exactly
Such as (a thing) ought to be; fulfilling obligation; proper; lawful; regular; appointed; sufficient; exact; as, due process of law; due service; in due time
61 To ascribe proper credit to
Dues are sums of money that you give regularly to an organization that you belong to, for example a social club or trade union, in order to pay for being a member. Only 18 of the UN's 180 members had paid their dues by the January deadline
that which is deserved or owed; "give the devil his due"
Buyer pays freight
Owed, as a debt; that ought to be paid or done to or for another; payable; owing and demandable
a payment that is due e
Of a baby, expected to be born at the stated time
reasonable in the circumstances; "gave my comments due consideration"; "exercising due care"
as the price of membership; "the society dropped him for non-payment of dues" reasonable in the circumstances; "gave my comments due consideration"; "exercising due care" owed and payable immediately or on demand; "payment is due" suitable to or expected in the circumstances; "all due respect"; "due cause to honor them"; "a long due promotion"; "in due course" directly or exactly; straight; "went due North
Due is used before the words `north', `south', `east', or `west' to indicate that something is in exactly the direction mentioned. They headed due north
You can say due to to introduce the reason for something happening. Some speakers of English believe that it is not correct to use due to in this way. Due to the large volume of letters he receives Dave regrets he is unable to answer queries personally
Justly claimed as a right or property; proper; suitable; becoming; appropriate; fit
that which is deserved or owed; "give the devil his due" a payment that is due e
scheduled to arrive; "the train is due in 15 minutes"
as the price of membership; "the society dropped him for non-payment of dues"
You can say `to give him his due', or `giving him his due' when you are admitting that there are some good things about someone, even though there are things that you do not like about them. To give Linda her due, she had tried to encourage John in his school work
If you say that something will happen or take place in due course, you mean that you cannot make it happen any quicker and it will happen when the time is right for it. In due course the baby was born
Of a pregnant woman, due to give birth on the stated date
politeness You can say `with due respect' when you are about to disagree politely with someone. With all due respect, you're wrong
Appointed or required to arrive at a given time; as, the steamer was due yesterday
Due attention or consideration is the proper, reasonable, or deserved amount of it under the circumstances. After due consideration it was decided to send him away to live with foster parents = proper
Of a payment, to be made by the stated time
Of public transport, supposed to arrive at the stated time
If someone is due for something, that thing is planned to happen or be given to them now, or very soon, often after they have been waiting for it for a long time. He is not due for release until 2020. Due is also a preposition. I reckon I'm due one of my travels
{s} owed, payable; right; fitting, suitable; adequate; should arrive at a specific time; scheduled to give birth
If an event is due to something, it happens or exists as a direct result of that thing. The country's economic problems are largely due to the weakness of the recovery
Owing; ascribable, as to a cause
Division of Undergraduate Education
Something that is due, or that is due to someone, is owed to them, either as a debt or because they have a right to it. I was sent a cheque for £1,525 and advised that no further pension was due I've got some leave due to me and I was going to Tasmania for a fortnight. Due is also a preposition. He had not taken a summer holiday that year but had accumulated the leave due him
To endue
payable, as in: The rent is due the first of every month
Diligence - If a question of liability exists with a newly discovered contamination site, the present owner is not responsible for the contamination via establishing a paper trail or otherwise that demonstrates how and when the contamination occurred, as well as who occupied the property at that time Also, steps should be taken to ensure that people at the redeveloped site are not exposed to harmful contaminants
suitable to or expected in the circumstances; "all due respect"; "due cause to honor them"; "a long due promotion"; "in due course"
directly or exactly; straight; "went due North"
Directly; exactly; as, a due east course
Of an event, supposed to occur at the stated time
proper and appropriate; fitting; "richly deserved punishment"; "due esteem"
Right; just title or claim
owed and payable immediately or on demand; "payment is due"
a payment that is due (e g , as the price of membership); "the society dropped him for non-payment of dues"
That which is owed; debt; that which one contracts to pay, or do, to or for another; that which belongs or may be claimed as a right; whatever custom, law, or morality requires to be done; a fee; a toll
If something is due at a particular time, it is expected to happen, be done, or arrive at that time. The results are due at the end of the month Mr Carter is due in London on Monday. customers who paid later than twenty days after the due date
due course
Regular or appropriate passage or occurrence

The Reform Bill, although the Duke of Wellington described it as a revolution by due course of law, set up in fact but a very limited suffrage,.

due date
The date on which a pregnant woman is expected to give birth
due date
The date of payment in financial arrangements
due date
The date by which a book (or other item) borrowed from a library must be returned
due diligence
A legally binding process during which a potential buyer evaluates the assets and liabilities of a company
due process
The limits of laws and legal proceedings, so as to ensure a person fairness, justice and liberty
due process
A legal concept where a person is ensured all legal rights when he/she is being deprived of life, liberty and the pursuit of happiness for a given reason
due process of law
due process
due to
caused by; resulting from

Rising unemployment due to the economic downturn is spreading.

due-process
Attributive form of due process
due to
Due to has been widely used for many years as a compound preposition like owing to, but some critics have insisted that due should be used only as an adjective. According to this view, it is incorrect to say The concert was canceled due to the rain, but acceptable to say The cancellation of the concert was due to the rain, where due continues to function as an adjective modifying cancellation. This seems a fine point, however, and since due to is widely used and understood, there seems little reason to avoid using it as a preposition. because of something
due to
because of, on account of, as a result of, in consequence of; caused by
due diligence
research and analysis of a company or organization done in preparation for a business transaction (as a corporate merger or purchase of securities)
due diligence
the care that a reasonable person exercises under the circumstances to avoid harm to other persons or their property
due diligence
(Kanun) Reasonable steps taken by a person in order to avoid committing an offence, especially in buying or selling something
due regard
(Havacılık) A phase of flight in which an aircraft commander of a state-operated aircraft assumes responsibility to separate his aircraft from all other aircraft
due to
(usually followed by `to') able to be assigned or credited to; "punctuation errors ascribable to careless proofreading"; "the cancellation of the concert was due to the rain"; "the oversight was not imputable to him"; "decide to which of these motives such extraordinary scenes are referable"- Charles Dickens
due bill
{i} written document which is interchangeable for merchandise or services that acknowledges a person's indebtedness to another
due bill
A written acknowledgment of indebtedness to a particular party but not payable to the party's order or transferable by endorsement
due care
the care that a reasonable man would exercise under the circumstances; the standard for determining legal duty
due care
Obligations imposed on all owners and operators of property to exercise due care to avoid unacceptable exposures, take reasonable precautions and to avoid exacerbating existing contamination at a site
due care
a theory of tort law to explain the standard of care or the legal duty one owes to others; what a reasonable person would do under like circumstances
due date
the date by which your borrowed books and materials should be returned to the library
due date
The date stamped in the front or back of a book that tells when the book must be returned to the library If the book is needed longer, a renewal may be requested If books are returned late, a fine, and possibly fees are charged You may be asked to bring a book back earlier than the original due date because it is needed by someone else This is called a recall
due date
The day a payment is due to a creditor After that date, a late fee can be charged and the payment can be recorded as late, or the account can be considered delinquent
due date
the day that borrowed materials must be returned to the library
due date
the date you are required to return a library item
due date
The date a payment must be received before the account is considered late and a late fee is charged
due date
the date on which something is supposed to happen
due date
Date set by the University of Oregon for pay meet, as specified on the billing statement or other form of notification, such as the class schedule
due date
The date of the last day of the loan period, stamped on each item at the circulation desk when it is checked out of the library Fines are charged for items returned after the due date unless they are renewed Lost items are billed to the borrower
due date
The date the materials are to be returned to the library It is often stamped in the book If you need to use the book for a longer time, you may renew it If a book is returned after its due date, you will often have to pay a fine
due date
The date by which checked-out items must be returned to the library Due date is stamped at the back of the item
due date
The date a debt is due and payable at the originating state agency
due date
The date when the book must be returned to the library If the book is needed longer, a renewal may be requested If books are returned late, you may be charged a fee
due date
The date stamped in the back of the book that reminds you when it should be returned to the library If you need to use the book for a longer time, you may renew it
due date
The date on the receipt that tells when the book must be returned to the library If the book is needed longer, a renewal may be requested If books are returned late, a fine is charged
due date
the date that is specified by AT&T for completion of the installation, change or disconnect of a service or component
due date
the maturity date; the date when a bond, note or other evidence of debt becomes payable or legally demandable
due date
The date on which a note must be paid Also called the maturity date
due date
the date on which a financial obligation must be repaid
due date
The date which your monthly payment is due Generally, the 1st of the month is the due date, with the payment being delinquent after the 15th
due date
The date stamped in the front of the book that reminds you when the book must be returned to the library If you need to use the book for a longer time, you may renew it If a book is returned after its due date, you will have to pay a fine
due date
The date when any form of debt instrument becomes payable or matures
due date
Date by which borrowed materials should be returned to the library F Field Searching - Allows searchers to focus on a particular part, or "field" of a record
due date
{i} date upon which someone or something is expected or scheduled to arrive (often referring to the date a baby is supposed to be born); date upon which the payment on a debt is due; date when something must be turned in
due date
A date set on which a payment is to be paid If the payment is not made on or before the due date, then it is past due Most real estate loans carry with them a first of the month due date as well as a grace period up to fifteen days during which time the payment can be made without penalty The last day of the grace period is known as the delinquency date and payment after that date normally must also include a past payment charge
due date
Date that borrowed materials must be returned to the Library
due date
The date by which borrowed books and materials should be returned To extend the loan period for materials, the item should be renewed before the due date so that fines are not incurred
due date
(Ticaret) A calculated or manually-entered date that defines when material or production is required to be available for use
due diligence
Exhaustive research on a transaction, income stream, client, and/or payor Due diligence may involve credit checks, appraisals, UCC searches, lien searches, or on-site visits with clients
due diligence
A term that covers the process of discovery into the risks and value of a business that is to be purchased The usual application of the term is in confirming that the financial and record keeping aspects of the business are as represented Sometimes called the "book check " This process usually takes place after an offer has been made and accepted, but prior to closing But, more broadly speaking, it refers to the complete analysis of a business to assist a buyer in making decisions about the purchase Examples could be review of corporate records, agreements, financing arrangements, employment issues, insurance information and legal matters This term can also be applied to the seller evaluating the buyer If the payment is deferred or contingent, the seller should investigate the buyer's business reputation, financial strength, credit history and plans for the business
due diligence
The analytical assessment of the merits, prices and overall potential of an investment opportunity with the main intent to provide financing The process a prospective investor will go through to decide if they will lend your company money Due Diligence is commonly performed prior to your company going public
due diligence
The investigation and evaluation of a management team's characteristics, investment philosophy, and terms and conditions prior to committing capital to the fund
due diligence
precise and meticulous planning of all company activities and examining the implications of business decisions (Economics)
due diligence
Evaluation of the environmental condition of a parcel of land, often as part of a real estate transaction This is required in order for a purchaser to qualify for federal liability protection as an innocent purchaser See also Environmental Assessment
due diligence
in the conventional sense, is an in-depth analysis of the financial and operational conditions of a company targeted for investment, merger, or acquisition It may be as detailed as an accounting audit, but it is much broader in scope because the operational condition and efficiency of the target's assets are investigated as well Due diligence is used to ascertain the economic values and results of operations and to express them in financial terms The objective is to find, to identify, and to estimate the impact of purchase price or investment conditions
due diligence
This is the process of checking out a company for purposes of making an investment It involves a thorough check on the people, the technology, the market, and the business opportunity Think if it like doing some homework and investigating before jumping in It is a verification and audit type of process It can be very intense or very superficial, depending on the person interested in making the investment Some people are content to go on "gut feeling" whereas others may need to be totally convinced by other parties that a deal is worth investing in
due diligence
the process of checking and verifying information contained in a statement (eg a prospectus) to be released to the public prior to the registration of that statement
due diligence
(1) Procedures performed by underwriters in connection with the issuance of a SECURITIES EXCHANGE COMMISSION (SEC) registration statement These procedures involve questions concerning the company and its business, products, competitive position, recent financial and other developments and prospects Also performed by others in connection with acquisitions and other transactions (2) Requirement found in ethical codes that the person governed by the ethical rules exercise professional care in conducting his or her activities Top of Page
due diligence
Due diligence, in terms of environmental responsibilities, means taking reasonable care to minimise environmental harm A lack of due diligence leading to such harm may result in charges of negligence under the Environmental Offences and Penalties Act 1989
due diligence
The process of investigation, performed by investors or their representatives, into the details of a company and its activities, such as an examination of operations and management and the verification of market size and other material facts
due diligence
The process of checking the accuracy of information contained in a company public statement, such as a prospectus, before recommending that company to others Is also the act of one company investigating another company before buying its shares
due diligence
The analysis and appraisal of a business in preparation for a flotation or venture capital investment Investors have a right to expect that these investigations are carried out thoroughly
due diligence
The effort necessary to bring an intent to appropriate into fruition by the actual application of water to the beneficial use intended Due diligence does not require unusual effort or expenditures, but only such constancy in the pursuit of the undertaking as is usual with those in like enterprises Actions which demonstrate a good faith intention to complete the undertaking within a reasonable time (Rice (1991))
due diligence
Refers to the task of carefully confirming all critical assumptions and facts presented by a borrower This includes verifying sources of income, accuracy of financial statements, value of assets that will serve as collateral, the tax status of the borrower and any other material facts presented by the borrower
due diligence
The careful investigation by the underwriters that is necessary to ensure that all material information pertinent to an issue has been disclosed to prospective investors
due diligence
A The reasonable investigation performed by the Underwriter and mandated by the SEC to protect the investing public who may fairly rely on an Underwriter's conduct B The reasonable investigation performed by the Acquirer prior to the purchase of a business
due diligence
As part of the process of taking a company public, the investment bankers and lawyers for the underwriters conduct an in-depth examination of the proposed IPO They speak with management about the company's prospects, strategy, competitors and financial statements Information that is material to the company's prospects must be disclosed in the prospectus
due diligence
A process undertaken by potential investors -- individuals or institutions -- to analyze and assess the desirability, value, and potential of an investment opportunity
due diligence
A process of inspection that a venture capital or other private equity firm carries out before closing on a deal Venture capitalists, for example, might review a company’s accounting practices and managerial structure
due diligence
A thorough investigation of a company that is preparing to go public, undertaken by the company's underwriter and accounting firm
due diligence
The process whereby an investor investigates the attractiveness of an opportunity, assesses the quality of the management team, and assesses the key risks associated with and opportunity Due diligence starts on initial inspection of an opportunity and ends when the investment is in the investee's bank
due diligence
Detailed investigations on the commercial and legal situation and plans of the company in which an investment is being considered The aim of due diligence is the early identification and avoidance of all potential risks which could influence the future business of the company
due diligence
A legal term describing a thorough effort to intercept potential problems before they occur, such as preparing for Y2K or monitoring for fraudulent claims In IT, the process includes documented evidence that information systems are regularly assessed, updated and monitored for data integrity and security Due diligence will be intrinsically involved in the privacy and security regulations under HIPAA, via audit trails, user authentication and access controls
due in
expected or scheduled to arrive (in some form of transportation)
due north
straight north
due on sale
- A clause in a mortgage or deed of trust allowing a lender to require immediate payment of the balance of the loan if the property is sold
due on sale
A clause in a mortgage agreement providing that, if the mortgagor (the borrower) sells, transfers, or, in some instances, encumbers the property, the mortgagee (the lender) has the right to demand the outstanding balance in full
due on sale
A mortgage clause permitting acceleration of the loan if the mortgagor (borrower) attempts to transfer title or interest to the secured property
due on sale
A clause in a mortgage or deed of trust allowing a lender to require immediate payment of the balance of the loan if the property is sold (subject to the terms of the security instrument)
due on sale
A clause in a deed of trust that demands the entire loan balance payable in full when the property is sold
due out
leaving soon (of a bus, train, etc.); expected to arrive soon
due performance
proper execution of a task
due process
The Fifth and Fourteenth Amendments provide that a person cannot be deprived of life, liberty or property except through procedures required by law
due process
A type of managed care law which imposes requirements on health care related to provider participation Typically these laws impose certain fairness requirements on the manner in which providers are selected and/or terminated from health plans (e g , by requiring notice of the formation of networks, disclosure of selection criteria, etc ) Due process provisions are often included in any willing provider statutes
due process
The procedures that parents can use to disagree with the decisions of school district officials concerning special education The parent is informed of this right by written notice, which describes the options of a pre-hearing conference, a formal hearing, and appeals
due process
any U S citizens people's rights cannot be taken unless having a proper law process
due process
A term of US law which refers to fundamental procedural legal safeguards of which every citizen has an absolute right when a state or court purports to take a decision that could affect any right of that citizen The most basic right protected under the due process doctrine is the right to be given notice, and an opportunity to be heard The term is now also in use in other countries, again to refer to basic fundamantal legal rights such as the right to be heard
due process
Constitutional protection requiring full adjudication of issues and rights before property may be taken
due process
The procedure or process required for a given judgment to be fair Fairness here is specified in terms of the process rather than the outcome For example, although it is desirable that those and only those who are guilty of a crime be punished for it, infallibility of judgment by the law courts cannot be guaranteed The feasible goal is to try to ensure everyone a fair trial Similarly, although it is hoped that important research does not go unrecognized, it is impossible to guarantee that the contributions of those who are "ahead of their time" will be recognized The feasible goal is to ensure fair process (e g , in the reviewing of research proposals for funding or research results for publication)
due process
Constitutional guarantee that an accused person receives a fair and impartial trial
due process
In a criminal proceeding (or a school discipline situation), all of the proper steps which are guaranteed a person under law
due process
Law in its regular course of administration through the Courts of justice The guarantee of due process requires that every person have the protection of a fair trial
due process
The regular course of administration of law through the courts A constitutional guarantee of due process requires that every person have the protection of a day in court, representation by an attorney, and the benefit of procedures that are speedy, fair, and impartial
due process
a teacher's right to fair and impartial treatment as guaranteed by the U S Constitution and Bill of Rights, by various laws (e g , Civil Rights Act of 1964), and by related procedural requirements See Appeal Process, Dismissal, Hearing, Tenure
due process
* The procedure or process required for a given judgment to be fair Fairness here is specified in terms of the process rather than the outcome For example, although it is desirable that those and only those who are guilty of a crime be punished for it, infallibility of judgment by the law courts cannot be guaranteed The feasible goal is to try to ensure everyone a fair trial Similarly, although it is hoped that important research does not go unrecognized, it is impossible to guarantee that the contributions of those who are "ahead of their time" will be recognized The feasible goal is to ensure fair process (e g , in the reviewing of research proposals for funding or research results for publication)
due process
(law) the administration of justice according to established rules and principles; based on the principle that a person cannot be deprived of life or liberty or property without appropriate legal procedures and safeguards
due process
action that protects a person's rights; in special education, this applies to action taken to protect the educational rights of students with disabilities
due process
A legal term referring to an action that protects a person's rights; in special education, this applies to action taken to protect the educational rights of students with disabilities
due process
An established course for judicial proceedings or other governmental activities designed to safeguard the legal rights of the individual. the correct process that should be followed in law and is designed to protect someone's legal rights. Legal proceedings carried out fairly and in accord with established rules and principles. Due process standards are sometimes referred to as either substantive or procedural. Substantive due process refers to a requirement that laws and regulations be related to a legitimate government interest (e.g., crime prevention) and not contain provisions that result in the unfair or arbitrary treatment of an individual. The 5th Amendment to the Constitution of the United States states that "no person shall...be deprived of life, liberty, or property, without due process of law." This right was extended to the states by the 14th Amendment (1868). Fundamental to procedural due process are adequate notice before the government can deprive one of life, liberty, or property, and the opportunity to be heard and defend one's rights. The boundaries of due process are not fixed and are the subject of endless judicial interpretation and decision making. See also rights of the accused; double jeopardy
due process
Procedural safeguards that protect a child's (and their parents') rights Amazingly, many people act as if this is a new or technical term that they never heard before -- the term comes from our U S Constitution (see the Bill of Rights, Articles V and XIV) and the concept traces back to the Magna Carta In special education law, both I D E A and Section 504 describe the procedural safeguards; each state may also give additional (but not fewer) safeguards The "guts" of IDEA's procedureal safeguards are in Subpart E of IDEA
due process
legal procedures that are the basic rights of every citizen (such as a fair trial, right to face one's accuser, etc.)
due process
The guarantee of due process requires that no person be deprived of life, liberty, or property without a fair and adequate process In criminal proceedings this guarantee includes the fundamental aspects of a fair trial, including the right to adequate notice in advance of the trial, the right to counsel, the right to confront and cross-examine witnesses, the right to refuse self-incriminating testimony, and the right to have all elements of the crime proven beyond a reasonable doubt
due process
Consideration afforded an employee by which the employee is informed of the consequences of noncompliance with a management directive
due process
A legal term meaning proper procedure as required by law, and the term used to describe the procedural safeguards of the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)
due process
The regular course of administration through the courts of justice, under the protection of the law and the U S Constitution, enabling every person to have a fair and impartial trial or hearing
due process
Law in its regular course of administration through the courts of justice The guarantee of due process requires that every man have the protection of a fair trial
due process
action that protects a person's rights; in special education, this applies to action taken to protect the educational rights of students with handicaps
due process
In special education this refers to procedures and policies that were established in P L 94-142 to ensure equal educational opportunities for all children, including children with disabilities
due process of law
The right of all persons to receive the guarantees and safeguards of the law and the judicial process It includes such constitutional requirements as adequate notice, assistance of counsel and the rights to remain silent, to a speedy and public trial, to an impartial jury, and to confront and secure witnesses
due process of law
- right of every citizen to be protected against arbitrary action by government; the government must use fair procedures to gather information and make decisions in order to protect the rights of individuals and the interests of society
due process of law
Law in its regular course of administration through courts of justice A course of legal proceedings according to those rules and principles which have been established in our systems of jurisprudence for the enforcement and protection of private rights
due process of law
Procedural due process: A course of official actions or proceedings that follows established rules and principles Substantive due process: A judicial requirement that laws and regulations be related to a legitimate government interest and do not contain provisions that lead to unfair or arbitrary treatment of individuals
due process of law
the right of every citizen to be protected against arbitrary action by government
due process of law
The premise that a soldier must be considered innocent until proven guilty at a trial by legal and competent evidence
due process of law
due process: (law) the administration of justice according to established rules and principles; based on the principle that a person cannot be deprived of life or liberty or property without appropriate legal procedures and safeguards
due to circumstances
because of events, in light of the situation
due to inadvertence
due to negligence or carelessness
due to the difficult circumstances
in view of of the serious conditions, due to the severity of the situation
due to the fact that
because
due(p)
scheduled to arrive; "the train is due in 15 minutes
due-on-sale
Clause in a mortgage contract requiring the borrower to pay the entire outstanding balance upon sale or transfer of the property
due-on-sale
A clause in a mortgage or deed of trust allowing a lender to require immediate payment of the balance of the loan if the property is sold
due-on-sale
A clause in a mortgage stating that if the mortgagor sells, transfers or in any way encumbers the property, then the mortgagee has the right to implement an acceleration clause making the balance of the obligation due
due-on-sale
A clause in a mortgage contract requiring the borrower to pay the entire outstanding balance upon sale or transfer of the property
due-on-sale
a clause in mortgages that allows the lender to accelerate the balance owed if the borrower sells the property This is also called a "non-assumption clause" or an "alienation clause"
due-on-sale
A clause included in the mortgage that allows the lender to call the loan due and payable at its option, if the borrower sells the property
due-on-sale
A clause in a mortgage contract requiring the borrower to pay the entire outstanding balance upon sale or transfer of the property A mortgage with a due-on-sale clause is not assumable
due-on-sale
A clause in the mortgage which permits the lender to call the loan due and payable at its option if the borrower sells the property
due-on-sale
A clause in a mortgage or deed of trust allowing a lender to require immediate payment of the balance of the loan if the property is sold (subject to the terms of the security instrument)
credit where credit's due
used to justly praise someone
dues
Membership fees
dues
plural form of due
give the devil his due
To acknowledge the positive qualities of a person who is unpleasant or disliked

And to give the devil his due he's finer than ever. Too damn fine for this crowd!.

in due time
Eventually; when ready
with all due respect
A phrase used before disagreeing with someone, usually considered polite

It's seems that you are, with all due respect, wrong in this particular case — as you see the murder took place at three o'clock.

be due
be the result of
dues
{i} payments, fees for membership (in a club or organization); difficulty or experience that new workers endure in a company or organization (as "during the first years, a person pays one's dues")
dues
a periodic payment to a union by members which establishes them as members in good standing The amount is generally included in the bylaws and constitution and is approved by a secret ballot vote of the membership
dues
These are the membership, philanthropic, and other fees paid to the local chapter of a sorority or fraternity in order to be a member in good standing and to maintain a local chapter in good standing with its national organization Dues vary in their amount from sorority to sorority just as they vary in what the money is put towards For an example of what sorority dues might be, click here to see a listing of Epsilon Zeta's dues
dues
One of the costs each union member pays to be in the union Dues are typically deducted from your paycheck to ensure payment (See Dues Check Off)
dues
plural of due; membership fees
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) due
due
Favoriten