original

listen to the pronunciation of original
Englisch - Türkisch
{s} özgün

Özgünlük sadece klişelerin yeni bir kombinasyonudur. - Originality is merely a new combination of clichés.

Değişiklik olsun diye özgün ol. - Be original for a change.

{i} orijinal

Bu şiir, orijinal olarak Fransızca yazılmıştır. - This poem was originally written in French.

Orijinal plan hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of the original plan?

asıl

Normanlar asıl dillerini bıraktılar. - The Normans abandoned their original language.

Bu arazi on yıllar önce asıl sahibinden kamulaştırılmıştır. - This land was expropriated from its original owner decades ago.

{s} orijinal, asıl, kopya olmayan: Is this an original
kopya olmayan
başlangıç

Başlangıçta, Abraham Lincoln Afrika'ya ve Karayiplere sınır dışı edilecek tüm köleleri istedi. - Originally, Abraham Lincoln wanted all slaves to be deported to Africa or the Caribbean.

Ben başka bir iş yapmak için başlangıçta işe alındım. - I was hired originally to do another job.

düzenleyen
değişik

Değişiklik olsun diye özgün ol. - Be original for a change.

asıl metin
başlangıçtaki
organizatör
zati
hakiki
(Ticaret) orijinal kopyası
hamıdan seçilen
özüne mahsus
gayriadi
şahsî

Çok müstesna bir şahsiyetsin. - You are an original masterpiece.

hiç kimden götürülmemiş
esas
{s} ilk, asıl: Who was the original owner of this car? Bu arabanın ilk sahibi kimdi?
aslı

Sanıyorum aslında düşündüğümden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. - I think we need a lot more than I originally thought.

Polo gibi at sırtında oynanılan bir oyunun aksine futbol aslında ayakla oynanılan bir top oyunu demekti. - Football originally meant a game played with a ball on foot - unlike a game played on horseback, such as polo.

müsvedde
{i} ilginç tip
menşe
{s} el değmemiş
özgün, orijinal özgün
{s} yaratıcı

Şimdi yaptığım iş yaratıcılık gerektirir. - The work I'm doing now requires originality.

orij

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

Tondaki ince farklar orijinali fotokopiden ayırt eder. - Subtle differences in tone discriminate the original from the copy.

{i} özgün canlı
kalı- tımla geçen veya doğuştan olan günah
asıl nüsha
{s} ilk

Leyla ilk başta cinayete teşebbüsle suçlanıyordu. Cinayet değil. - Layla was originally charged with conspiracy to commit murder. Not murder.

Buranın ilk insanları kimlerdi? - Who were the original people here?

original sin ilah
original mind yaratıcı zeka
{i} orijinal kimse
asli
{s} gerçek
kaynak
acayip kimse
kendine özgü
origin
{i} köken

Milliyetim Fransız ama Vietnam kökenliyim. - I have French nationality but Vietnamese origins.

Televizyon izlediğinde ya da radyo dinlediğinde, dinlediğiniz müzik genellikle Afrika kökenlidir. - When you watch television or listen to the radio, the music which you hear is often African in origin.

origin
(Hukuk) menşe

Balıkçı ürünlerinin menşeini ve tazeliğini garanti eder. - The fishmonger guarantees the origin and freshness of his products.

originally
aslen

Bu kitap aslen Fransızca yazılmıştı. - This book was originally written in French.

Ben aslen Bostonluyum. - I'm originally from Boston.

originally
orijinal bir şekilde
original sin
adem ve havva'dan gelen günah
original contribution
(Bilgisayar,Teknik) özgün katkı
original equipment
orijinal ekipman
original manifest
(Ticaret) asıl manifesto
original product
(Tıp) orijinal
original signal
imgesi
original signal
başlangıç sinyali
original value
(Bilgisayar) özgün değer
original capital
kuruluş sermayesi
original capital
ana sermaye
original copy
esas kopya
original data
özgün veri
original sin
doğuştan olan günah
original cover
orijinal kapak
original invoice
orijinal fatura
original jurisdiction
ilk yargı yetkisi
original share
ilk hisse senedi
original sound
orijinal ses
original source
orijinal kaynağı
original work
özgün çalışma
original acquisition
(Ticaret) asli iktisap
original action
(Kanun) asıl dava
original acts
(Politika, Siyaset) asıl belgeler
original acts
(Avrupa Birliği) esas belgeler
original appearance
(Politika, Siyaset) orijinal görünüm
original auditor
(Ticaret) asıl denetçi
original balance
(Ticaret) ilk bakiye
original bill
(Ticaret) ilk biçimindeki senet
original capital
(Ticaret) asıl sermaye
original capital
(Ticaret) ilk sermaye
original carrier frequency
özgün taşıma frekansı
original conditions
(Sigorta) asli koşullar
original conditions
(Sigorta) asli şartlar
original configuration
(Bilgisayar) özgün yapılandırma
original connection
orijinal bağlantı
original contribution
ozgun katki
original data
(Ticaret) ilk el veriler
original data type
(Bilgisayar) özgün veri türü
original destination
(Askeri) (MERCHANT SHIPPING) ESAS VARIŞ NOKTASI (DENİZ TİCARET NAKLİYESİ): Bir konvoyun veya tek bir geminin (konvoy içindeki veya bağımsız) esas nihai varış noktası. Bu özellikle barış zamanında başlamış olan seferlerin esas varış noktaları için geçerlidir. Ayrıca bakınız: "destination (merchant shipping) ", "final destination", "immediate destination"
original destination
(Askeri) esas varış noktası
original document
(Bilgisayar,Teknik) özgün belge
original equipment manufacturer
(OEM) Orijinal Malzeme Üreticisi
original file
özgün dosya
original file name
(Bilgisayar) özgün dosya adı
original filename
(Bilgisayar) özgün dosya adı
original format
(Bilgisayar) özgün biçim
original genius
yaratıcı zekâ
original gross premium
(Sigorta) asli brüt prim
original gross premium income
(Sigorta) asli brüt prim geliri
original gross rate
(Sigorta) asli brüt fiyat
original ground
tabii zemin
original ground level
tabii zemin seviyesi
original ground line
tabii zemin hattı
original ground surface
doğal zemin yüzeyi
original ground surface
tabii zemin sathı
original inhabitants
(Ticaret) asıl oturanlar
original inhabitants
(Ticaret) asıl sakinler
original inspection
(Nükleer Bilimler) orijinal denetim
original inspector
(Ticaret) asıl denetçi
original insurer
(Ticaret) esas sigortacı
original issue discount debt
(Ticaret) ilk ihraç ıskontolu borç
original length of the member
öğenin orijinal boyu
original location
(Bilgisayar) özgün konum
original markup
(Ticaret) ilk satış karı
original maturity
(Ticaret) ilk ihraç tarihindeki vade
original name
(Bilgisayar) özgün adı
original negative
(Askeri) Bak. "generation (photography) "
original negative
(Sinema) ana negatif
original negative
(Askeri) orijinal negatif
original net premium
(Sigorta) asli net prim
original net rate
(Sigorta) asli net fiyat
original of deed
(Kanun) senedin aslı
original of judgment
(Kanun) kararın aslı
original or xp
(Bilgisayar) özgün ya da xp
original package
(Askeri) ORİJİNAL AMBALAJ: Depolama faaliyetlerinde, tedarik şartnameleri veya diğer ambalajlama talimatı gereğince, bir arada ambalajlanması bildirilen miktarda parça ihtiva eden ambalaj. Dış kısmında, muhteviyatın miktar ve cinsi ile imalatçının ismini gösteren bir yazı ve orijinal mühürler bulunur
original package
(Askeri) orijinal ambalaj
original path
(Bilgisayar) özgün yol
original pattern
(Tekstil) baz kalıp
original position
ilk vaziyet
original positive
(Askeri) Bak. "generation (photography) "
original positive
(Askeri) orijinal pozitif
original possession
(Kanun) asli zilyetlik
original price
(Ticaret) menşe fiyatı
original raw materials
el değmemiş hammadde
original receipt
(Ticaret) orijinal makbuz
original reinsurance treaty
(Sigorta) asli reasürans tretesi
original rock line
tabii kaya hattı
original setting
Özgün ayar
original share
(Ticaret) sermaye hisse senedi
original signal
(image.) baslangic sinyali, imgesi
original signature
(Ticaret) ıslak imza
original signed document
(Ticaret) ıslak imzalı belge
original sin
yaradılıştan olan günah işleme eğilimi
original size
Özgün boyut
original slip
(Sigorta) asli slip
original sound
(Bilgisayar) özgün ses
original source language
özgün kaynaklı dil
original state
(Kanun) itibar emri
original structure
orijinal yapı
original substance
(Tekstil) ana unsur
original terms
(Sigorta) asli hükümler
original text
asli nüsha
original thinker
düşünür
original thinker
filozof
original topography
(Çevre) orijinal topografya
original tranche b advance
(Ticaret) orijinal b dilimi avansı
original usn
(Bilgisayar) özgün usn
original work of art
(Politika, Siyaset) özgün eser
origin
asıl

Felicja'nın annesi, Rumen asıllı bir Polonyalıdır. - Felicja's mother is a Polish of Romanian origin.

Normanlar asıl dillerini bıraktılar. - The Normans abandoned their original language.

origin
başlangıç

Ben başka bir iş yapmak için başlangıçta işe alındım. - I was hired originally to do another job.

Başlangıçta, Abraham Lincoln Afrika'ya ve Karayiplere sınır dışı edilecek tüm köleleri istedi. - Originally, Abraham Lincoln wanted all slaves to be deported to Africa or the Caribbean.

originally
kökensel olarak
originally
aslında

Ben aslında Çinliyim. - I'm originally from China.

Sanıyorum aslında düşündüğümden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. - I think we need a lot more than I originally thought.

confirm split from original
(Bilgisayar) özgünden ayırmayı onayla
find original
(Bilgisayar) özgününü bul
origin
(Denizbilim) köker
origin
kökenli

Demokrasi Antik Yunanistan kökenlidir. - Democracy originated in Ancient Greece.

Rusça'da yabancı kökenli isimler genellikle bütünleşmeye dayanamaz. - In Russian, nouns of foreign origin generally don't succumb to integration.

origin
kalkış noktası
origin
başnokta
origin
orijinli
origin
menşeli
origin
çıkış
origin
(Askeri) menşei

Balıkçı ürünlerinin menşeini ve tazeliğini garanti eder. - The fishmonger guarantees the origin and freshness of his products.

same as the original
aslı gibidir
book of original entry
ilk giriş kayıtları defteri
origin
orijin

Bu şiir, orijinal olarak Fransızca yazılmıştır. - This poem was originally written in French.

Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler. - The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.

originally
başlangıçta

Ben başka bir iş yapmak için başlangıçta işe alındım. - I was hired originally to do another job.

Başlangıçta, Abraham Lincoln Afrika'ya ve Karayiplere sınır dışı edilecek tüm köleleri istedi. - Originally, Abraham Lincoln wanted all slaves to be deported to Africa or the Caribbean.

originally
özgün bir biçimde
origin
doğuş

O, cazın Amerika'daki doğuşunu araştırıyor. - He is studying the origin of jazz in America.

confirm split from original
orijinalinden ayırmayı onayla
depreciated original cost
muhasebe değeri
non-original
Orijinal olmayan
origin
köke
origin
kökeni
originally
aslem
originals
orijinalleri
exact copy of the original
aslının aynı
have you got an original cognac
orijinal konyağınız var mı
issued as original
aslı gibi basılan
origin
{i} başlangıç noktası
origin
{i} nesil, soy
origin
{i} nereden

Bu alıntıların nereden kaynaklandığını bilmeliyim. - I must know where these quotations originate.

Bu söylentiler nereden kaynaklandı? - Where did such rumors originate?

origin
{i} kök

Ateşin kökeni bilinmemektedir. - The origin of the fire is unknown.

Gelenek Çin kökenlidir. - The custom originated in China.

origin
(Askeri) BAŞLANGIÇ NOKTASI: Atış anında, namlu ağzının merkezi
origin
kök/esas/kaynak
origin
(Tıp) 1. Başlangıç, kaynak, origo
origin
{i} kaynak

Bu alıntıların nereden kaynaklandığını bilmeliyim. - I must know where these quotations originate.

Bu gelenek Çin'den kaynaklanır. - This tradition originates from China.

origin
mebde
origin
merkez
originally
ilk başta; başlangıçta
originally
orijinal olarak

Sadece orijinal olarak planladığımız şeyi yapacağız. - We'll just do what we originally planned.

Bu şiir, orijinal olarak Fransızca yazılmıştır. - This poem was originally written in French.

originally
aslen: She's originally from Edirne. O aslen Edirneli
originally
özgün şekilde/başlangıçta
printed as original
aslı gibi basılan
same as original
aslının aynıdır
same as original
aslının aynı
Türkisch - Türkisch
Büyük mus
Englisch - Englisch
Fresh, different

The paper contains a number of original ideas about color perception.

Pioneering

Parker was one of the original bebop players.

An eccentric
First in a series or copies/versions

This recording is by the original broadway cast.

An object or other creation (e.g. narrative work) from which all later copies and variations are derived

This manuscript is the original.

A person with a unique and interesting personality and/or creative talent

You’re an original.

Newly created

Tonight we will hear an original work by one of our best composers.

Having as its origin

This kind of barbecue is original to North Carolina.

not copied nor produced by imitation
{n} a source, a first copy
{a} primitive, first
The pictorial source in its original form, for example, artwork, a photograph or a transparency
Pertaining to the origin or beginning; preceding all others; first in order; primitive; primary; pristine; as, the original state of man; the original laws of a country; the original inventor of a process
The natural or wild species from which a domesticated or cultivated variety has been derived; as, the wolf is thought by some to be the original of the dog, the blackthorn the original of the plum
Positive or negative image which is either the first or master or only surviving image
Any work considered to be an authentic example of the works of an artist, rather than a reproduction or imitation
an original model on which something is patterned not derived or copied or translated from something else; "the play is original; not an adaptation"; "he kept the original copy and gave her only a xerox"; "the translation misses much of the subtlety of the original French"
not derived or copied or translated from something else; "the play is original; not an adaptation"; "he kept the original copy and gave her only a xerox"; "the translation misses much of the subtlety of the original French"
First in a series
being or productive of something fresh and unusual; or being as first made or thought of; "a truly original approach"; "with original music"; "an original mind"
the number of pages (if a large book), the number of names (if business cards), or the number of camera-ready mechanicals to be reproduced
{i} source from which something arises, originator; prototype, model; original work (as opposed to an imitation)
Having the power to suggest new thoughts or combinations of thought; inventive; as, an original genius
means the doll has had no repairs or restoration work done to it Can also refer to something that was originally sold with the doll (not the same as made specifically for & sold separately from) - such as her original outfit or original accessories that were in the package with the doll when it shipped from the factory For example - Barbie had many outfits made specifically for her but was normally sold in her a swimsuit (she was also sold dressed in a FEW outfits, but lets pretend here) Dressed in her swimsuit outfit she should be marked as "all original" Dressed in one the outfits made specifically for her but normally sold separately she should be "with original outfit"
A piece of artwork created by the artist that is the artist's idea and creation
Êthe number of pages (if a large book), the number of names (if business cards), or the number of camera-ready mechanicals to be reproduced
a design, material, or subject to be copied or reproduced
of e
You use original when referring to something that existed at the beginning of a process or activity, or the characteristics that something had when it began or was made. The inhabitants have voted overwhelmingly to restore the city's original name of Chemnitz
The artwork, mechanical or other material furnished for printing reproduction; usually refers to photographs or drawings for halftone reproduction More commonly called Photocopy or Camera-ready Copy to top
preceding all others in time or being as first made or performed; "the original inhabitants of the Americas"; "the book still has its original binding"; "restored the house to its original condition"; "the original performance of the opera"; "the original cast"; "retracted his original statement"
{s} first, primary; innovative, creative; novel
An original thinker or writer; an originator
If you read or sing something in the original or, for example, in the original French, you read or sing it in the language it was written in, rather than a translation. He read every book or author it deals with, often in the original The texts were sung in the original Italian
Not copied, imitated, or translated; new; fresh; genuine; as, an original thought; an original process; the original text of Scripture
Origin; commencement; source
an original creation (i e , an audio recording) from which copies can be made
1 In archival science, a complete and finished document capable of producing the effects for which it was created, and the first to be issued in that form 2 In law, the first copy of a document from which other instruments may be transcribed, copied, or imitated 3 In reprography, the source document or intermediate copy from which copies are produced [RAD]
Considered as a work of art conceived and produced solely by the artist, or under his direct supervision Graphic works such as lithographs, silkscreens, etchings, etc, are considered to be "original multiples" as the finished print is the only manifestation of such work
Before unused or unknown; new; as, a book full of original matter
The term applied to copy which is to be reproduced
That which precedes all others of its class; archetype; first copy; hence, an original work of art, manuscript, text, and the like, as distinguished from a copy, translation, etc
Designation of a type of a nominal taxon when the taxon was established
The current design activity document or digital data file(s) of a record
Refers to a coin that has not been "doctored", i e cleaned or tampered with post the original minting process
information not secondhand or by way of something intermediary; "his work is based on only original, not secondary, sources
The beginning, earliest, or first of anything
The document from which copies are produced
An original document or work of art is not a copy. an original movie poster
an original model on which something is patterned
An original piece of writing or music was written recently and has not been published or performed before. its policy of commissioning original work. with catchy original songs by Richard Warner
A node given a defined name so that it may be repeatedly used (instanced) later in the same VRML file The original node's node type, fields, and field values are re-used each time the node is instanced A node is named by preceding the node type with DEF myName A node is instanced by typing USE myName anywhere a node value can be used [see instance and node name]
If something such as a document, a work of art, or a piece of writing is an original, it is not a copy or a later version. When you have filled in the questionnaire, copy it and send the original to your employer For once the sequel is as good as the original
approval If you describe someone or their work as original, you mean that they are very imaginative and have new ideas. It is one of the most original works of imagination in the language. an original writer. = innovative + originality origi·nal·ity He was capable of writing things of startling originality
or inbred -- often without any adjective, and always in the singular number -- a state, not an act Native corruption of the moral nature derived from Adam's apostasy A lack of conformitv to the moral law Under the remedial dispensation it involves no guilt till approved by the free agent and its remedy is rejected It is intensified by acts of sin of which it is the source "All unrighteousness is sin " - St John
A person of marked eccentricity
The first version or generation of an item, such as a document
The first of its kind to be made as a designer's sample garment
a work that is a new creation by an artist as opposed to that which is copied or reproduced in another work
from the start -- " the resulting fraction is equal to the original fraction " (136)
(adj ) Kag, kahg
(of e g information) not secondhand or by way of something intermediary; "his work is based on only original, not secondary, sources"
master
original aspect ratio
The aspect ratio of the rectangular shape that the director intended his or her motion picture to be viewed in, as opposed to modified aspect ratio
original research
new research, as opposed to review or synthesis of earlier research

Apparently these original research aspects of the author's work entirely escaped the attention of the busy reviewer!.

original sin
The state of sin, present in each human at birth, that is a direct result of Adam's disobedience to God
original position
(Felsefe) The original position is a hypothetical situation developed by American philosopher John Rawls as a thought experiment to replace the imagery of a savage state of nature of prior political philosophers like Thomas Hobbes. In social contract theory, persons in the state of nature agree to the provisions of a contract that defines the basic rights and duties of citizens in a civil society. In Rawls's theory, Justice as Fairness, the original position plays the role that the state of nature does in the classical social contract tradition of Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, and John Locke. The original position figures prominently in his book, A Theory of Justice, and it is one of the most influential ideas in twentieth-century philosophy. It has influenced a variety of thinkers from a broad spectrum of philosophical orientations
Original Equipment Manufacturer
company that produces equipment from components purchased in bulk from other manufacturers in order to assemble and market products under the brand name of another company, OEM
original approach
creative approach, innovative and unconventional approach
original condition
(Otomotiv) An older vehicle that has all of its original paint and equipment and has not been restored or modified is said to be in original condition
original decision
novel decision, original verdict, novel resolution
original equipment manufacturer
A manufacturer of products for integration in other products or systems
original equipment manufacturer
(Ticaret) (OEM) An organization that markets a product composed of components and subsystems manufactured by other companies under its own name and brand
original equipment manufacturer
A company that sells equipment that is included in another company's products The integrating company may only put their name on the product and add marketing value
original equipment manufacturer
The maker of a piece of equipment In making computers and computer-related equipment, manufacturers of original equipment typically purchase components from other manufacturers of original equipment and then integrate them into their own products
original equipment manufacturer
(1 ) Producer of a product made for assembly into a final system or larger subassembly by another
original equipment manufacturer
Original Equipment Manufacturers (OEM) embed or bundle Sun technology in specialized turnkey systems that include the OEM's own hardware IP, resulting in substantially different functional characteristics OEM partners maintain their own sales, marketing, service and logistics functions, and their solutions are distributed under the OEM label and branding
original equipment manufacturer
The company behind the "brand name" of a product
original equipment manufacturer
An organization that markets a product composed of components and subsystems manufactured by other companies under its own name and brand
original equipment manufacturer
A company that builds its own products from components bought from other manufacturers
original equipment manufacturer
A firm, which manufactures an end-use, item which is then sold to a final consumer As opposed to a firm which only manufactures and sells a component or part A firm might manufacture turbochargers, which it sells to the heavy equipment manufacturer (the OEM) who sells the tractor (end-use item) to the final consumer
original equipment manufacturer
The process that is facilitated through licensing or other financial arrangements where the initial producer of a product or service enters into an agreement to allow another entity to include, remanufacture, or label products or services under their own name and sell through their distribution channels It typically results in a "higher volume, lower margin" relationship for the original producer, and offers access to a broader range of products and services the buyer can offer their consumers at more attractive costs
original equipment manufacturer
(OEM)a company that sells goods to another company for use as components in their own equipment or for resale to end user; a firm that is licenses other companies to sell their products
original equipment manufacturer
Firms, which either make minor modifications or add value to purchased items before resale, or incorporate purchased items into a new end product These firms are normally classified as resellers
original equipment manufacturer
Companies that design and build products bearing their name, such as Boeing 777 aircraft or Prince tennis racquets
original equipment manufacturer
A type of customer; a manufacturer who purchases goods to incorpate them into goods it produces and sells to its own customers
original equipment manufacturer
Company that uses parts and components from other companies in product sold under its own name
original equipment manufacturer
A company that purchases computers or other complex components from manufacturers, adds other hardware or software, and sells the systems, often for specific applications
original excuse
amusing excuse that was never heard before
original family
first family on earth
original idea
creative and unusual idea, something that was never done before
original jurisdiction
first court which ruled on a claim
original sin
sin committed by our first parents, Adam and Eve ( see above )
original sin
The sin of Adam (Gn 2: 8‑3: 24), personal to him and passed on to all persons as a state of privation of grace Despite this privation and the related wounding of human nature and weakening of natural powers, original sin leaves unchanged all that man himself is by nature The scriptural basis of the doctrine was stated especially by St Paul in 1 Cor 15: 21ff , and Rom 5: 12‑21 Original sin is remitted by baptism and incorporation in Christ, through whom grace is given to persons Pope John Paul, while describing original sin during a general audience Oct 1, 1986, called it "the absence of sanctifying grace in nature which has been diverted from its supernatural end "
original sin
This is a term used to describe the effect of Adam's sin on his descendants (Rom 5: 12-23) Specifically, it is our inheritance of a sinful nature from Adam The sinful nature originated with Adam and is passed down from parent to child We are by nature children of wrath (Eph 3: 2)
original sin
An inclination toward evil, inherited by human beings as a result of Adam's disobedience An inclination toward evil, inherited by human beings as a result of Adam's disobedience
original sin
Fallen man's natural sinfulness, the hereditary depravity and corruption of human nature because of Adam's fall " 1 That is, Adam and Eve's transgression when they ate of the forbidden fruit opened a gulf between God and humanity Pollution from that sin has been inherited by all of Adam and Eve's descendents to the present day
original sin
a sin inherited by all descendants of Adam; "Adam and Even committed the original sin when they ate the forbidden fruit in the Garden of Eden
original sin
Original sin is the doctrine that as descendants of Adam, we inherit his sinfulness, just as we inherit his humanity In the west, primarily because of St Augustine, this concept grew to include the idea that we inherit Adam’s guilt Calvin took Augustine’s position to the extreme, teaching that we are totally depraved and without any natural virtue or worth whatsoever The eastern Church teaches that we have inherited from Adam the state of sin, but not the guilt of sin Therefore, despite original sin, we still possess the small amount of goodness necessary to realize our sinfulness, to choose good, and to repent of evil The eastern Church teaches that if we were totally worthless, we would be totally irredeemable
original sin
a sin inherited by all descendants of Adam; "Adam and Even committed the original sin when they ate the forbidden fruit in the Garden of Eden"
original sin
According to some Christians, original sin is the wickedness that all human beings are born with, because the first human beings, Adam and Eve, disobeyed God. In Christian theology, the condition of sin that marks all humans as a result of Adam's first act of disobedience. the tendency to behave in bad or evil ways, which is in all people according to the Christian religion. In Christian doctrine, the condition or state of sin into which each human being is born, or its origin in Adam's disobedience to God when he ate the fruit of the tree of knowledge of good and evil. His guilt was transmitted to his descendants. Though Genesis describes Adam's sufferings as the consequence of his disobedience, it does not make Adam's sin hereditary. The main scriptural basis of the doctrine is found in the writings of St. Paul; St. Augustine helped make humanity's sinful nature a central element in orthodox Christian theology. Medieval theologians continued to explore the issue, and Thomas Aquinas offered a more optimistic view of human nature in his teachings on original sin than had Augustine. Martin Luther and John Calvin accepted a more Augustinian understanding, and modern evolutionary theory and biblical source criticism raised new challenges for the definition of original sin
original sin
innate tendency to sin; first sin committed by Adam and Eve of eating fruit from the tree of knowledge in the Garden of Eden which resulted in the punishment of all mankind
original sin
Primarily a Christian term used to describe the effect of Adam's sin on his descendants According to some, it is our inheritance of a sinful nature from Adam
original sin
– The Christian belief that the sin of disobedience carried out by Adam and Eve is transmitted as guilt in all mankind
original solution
creative solution, innovative solution
original thinking
ability to creatively solve problems, unconventional thinking
original version
version that is not a copy or imitation
original work
work that is not a copy or imitation
origin
The point at which the axes of a coordinate system intersect
origin
The source of a river, information, goods, etc
origin
The proximal end of attachment of a muscle to a bone that will not be moved by the action of that muscle
origin
an arbitrary point on the earth's surface, chosen as the zero for a system of coordinates
originally
As it was in the beginning
series original
The first published narrative in a series of works; a narrative from which later narratives are written after. It serves as the chronological core of the series
origin
the beginning of that which becomes or is made to be
origin
For an indigenous stand of trees, the place in which the trees are growing For a non-indigenous stand, the place from which the seed or plants were originally introduced
origin
{n} a beginning, rise, source, descent, stock
originally
{a} at first, primarily, chiefly
OEM (Original Equipment Manufacturer)
(Otomotiv) Parts supplied by the original manufacturer of a particular vehicle
deviated from the original plan
diverged from the original plan, improvised, adapted to changes in the situation
in the original
in the original form, in the original version
not original
not authentic, not genuine
origin
the place where something begins, where it springs into being; "the Italian beginning of the Renaissance"; "Jupiter was the origin of the radiation"; "Pittsburgh is the source of the Ohio River"; "communism's Russian root"
origin
the descendants of one individual; "his entire lineage has been warriors"
origin
an event that is a beginning; a first part or stage of subsequent events
origin
Region where vehicle manufacturer is located--Domestic (North America), Asian (Japan, Korea) and European
origin
the beginning of something
origin
{i} source; beginning; birth, parentage, nationality
origin
A specific site on a chromosome at which the double helix denatures into single strands and continues to unwind as the replication fork(s) migrates
origin
In Cartesian coordinates, it is the point (0, 0) and located at the intersection of the x- and y-axes
origin
properties attributable to your ancestry; "he comes from good origins" the point of intersection of coordinate axes; where the values of the coordinates are all zero an event that is a beginning; a first part or stage of subsequent events
origin
Location in which the steel under negotiation is created
origin
place marking the zero coordinate on the x, y, or z axis
origin
The reference from which measurement begins
origin
The point of attachment or end of a muscle which is fixed during contraction; in contradistinction to insertion
origin
The arbitrary starting point on a graph or grid coordinate system Defined by the intersection of the x and y-axes Also see false origin
origin
Starting point of a trip
origin
That from which anything primarily proceeds; the fountain; the spring; the cause; the occasion
origin
The first existence or beginning of anything; the birth
origin
In the Readership Institute's newspaper content analysis, each story was coded according to the source from which it came as wire/news service, staff, reader or unknown
origin
the point of intersection of coordinate axes; where the values of the coordinates are all zero
origin
The point from which distances are measured in a coordinate system
origin
Some nominal starting point for a coordinate system While working, step sizes may use a variable origin based on the last selected position
origin
On a graph, the point where the x- and y- axes intersect, i e at co-ordinates (0,0)
origin
place of an autochthonous or a non-autochthonous population of trees In forestry terminology the term "origin" is often synonymous with the term "provenance "
origin
ancestry
origin
When you talk about a person's origin or origins, you are referring to the country, race, or social class of their parents or ancestors. Thomas has not forgotten his humble origins. people of Asian origin They are forced to return to their country of origin
origin
(1) The point in a coordinate system from which all other points are calculated (2) The point from which the grid lines are laid out, usually given the coordinates "0,0" in a plane coordinate system and "0,0,0" in a 3-dimensional system (3) An arbitrarily designated point at the focus of a graph or survey
origin
In the Cartesian coordinate plane, the origin is the point at which the horizontal and vertical axes intersect, at zero (0,0) (cf Gathering Information from Graphs Discussion)
origin
Station where rail movement begins
origin
The point at which a journey commences; the beginning point
origin
(n ) The location in Cartesian coordinates from which the axes that define 2-D and 3-D space originate This is the location (0, 0) in 2-D graphics and (0, 0, 0) in 3-D graphics The positions of graphical objects can be described in absolute terms, relative to the origin
origin
In a CCD, the point located closest to the output node
origin
- The location of the beginning of a trip or the zone in which a trip begins Also known as a "Trip End"
origin
properties attributable to your ancestry; "he comes from good origins"
origin
The starting point of travel
origin
You can refer to the beginning, cause, or source of something as its origin or origins. theories about the origin of life The disorder in military policy had its origins in Truman's first term Their medical problems are basically physical in origin Most of the thickeners are of plant origin
origin
on a graph, the point at which the x- and y-axes intersect, representing 0 for both axes
origin
the point of intersection of coordinate axes; where the values of the coordinates are all zero an event that is a beginning; a first part or stage of subsequent events
origin
where something begins; the zero point of a coordinate system The graph of x^2 as a function of x goes through the origin It does not matter where you choose the origin of the coordinate system, but a sensible choice, such as taking y=0 at the ground level, may make things easier
origin
This is a three letter field which has additional information for AP/PO transactions (i e PCard entries, or POs sourced from Requisitions) Non AP/PO rows are blank Value List FED = Federal Express ONC = On-Line Central Office OND = On-Line Department PRO = Procard REQ = PO Sourced from Requisition SFT = SOFT-LIEN ZER = Zero Adjustment
originally
in an original manner
originally
before now; "why didn't you tell me in the first place?"
originally
At first; at the origin; at the time of formation or costruction; as, a book originally written by another hand
originally
In the original time, or in an original manner; primarily; from the beginning or origin; not by derivation, or imitation
originally
in an original manner; at first, in the first place; with respect to origin
originally
When you say what happened or was the case originally, you are saying what happened or was the case when something began or came into existence, often to contrast it with what happened later. The plane has been kept in service far longer than originally intended France originally refused to sign the treaty = initially. in the beginning, before other things happened or before things changed
originally
with reference to the origin or beginning
originals
plural of original
the Original Serpent
the snake that enticed Eve to eat from the tree of knowledge, the first evil
Türkisch - Englisch

Definition von original im Türkisch Englisch wörterbuch

telif eser original work
(as opposed to a translation)
original
Favoriten