latest

listen to the pronunciation of latest
Englisch - Türkisch
{s} son

Ben az önce bu MP3 çaların en son sürümünü satın aldım. - I just bought the latest version of this MP3 player.

Onun en son romanını ilginç buldum. - I found his latest novel interesting.

{s} en son

Onun en son romanını ilginç buldum. - I found his latest novel interesting.

Onun en son romanı okumaya değer. - His latest novel is well worth reading.

en son haber/moda
en son çıkan şey
engeç
{s} en geç

En geç sekize kadar gelecek. - He will arrive by eight at the latest.

En geç ona kadar buraya gel. - Come here by ten at the latest.

son haber/moda/örnek
en yeni şey
en geç/en son
{s} en yeni

Bu laboratuvar en yeni bilgisayarlarla donatılmıştır. - This laboratory is equipped with the latest computers.

yeni

Bu laboratuvar en yeni bilgisayarlarla donatılmıştır. - This laboratory is equipped with the latest computers.

Tom'un son filmi yeni yayınlandı. - Tom's latest movie just came out.

late
{s} gecikmiş

Alışılageldiği üzere gecikmişti. - He was late as usual.

Üzgünüm, muhtemelen yaklaşık 20 dakika gecikmiş olacağım. - Sorry, I'm probably going to be about 20 minutes late.

late
geç

O, partiye geç geldi. - He appeared at the party late.

Geç kaldığım için üzgünüm. - Sorry for being late.

latest date of shipment
son yükleme tarihi
latest news
son gelişmeler
latest news
son haberler
latest arrival date
(Askeri) en son varış tarihi
latest closing
(Ticaret) en son kapanış fiyatları
latest date
(Ticaret) en son ödeme tarihi
latest entry at 5 p.m
son giriş saat 17 00
latest finish date
son bitiriliş tarihi
latest forum news
en son forum haberleri
latest participation date
son katılma tarihi
latest participation date
son katılım tarihi
latest start date
en son işe başlama tarihi
late
{s} geçen

Tom geçen gece geç saatlere kadar çalıştı. - Tom worked late last night.

Geçen sene kardeşim okula her gün geç kalırdı. - Last year, my brother was late for school every day.

late
{s} geç kalan

Bu iş yerinde, geç kalanlar için sert ve hızlı kurallar var. - The company has hard and fast rules against lateness.

Tom geç kalan tek kişi değildi. - Tom wasn't the only one who was late.

late
geç kalmak

Geç kalmak istemeyiz. - We don't want to be late.

Tom'un niyeti o kadar geç kalmak değildi. - Tom didn't mean to be so late.

late
Hiç olmamaktansa varsın geç olsun
late
son zamanlardaki

Tom'un son zamanlardaki davranış tarzı hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of the way Tom has been behaving lately?

late
her zamanki

Her zamanki gibi, Mike, bu öğleden sonra toplantı için geç kalmıştı. - As usual, Mike was late for the meeting this afternoon.

O, her zamanki gibi geç geldi. - She came late as usual.

late
geç ol

O, o kadar geç olmasına şaşırdı. - She was surprised that it was that late.

Geç olmuştu, bu yüzden eve gittim. - It was late, so I went home.

late
{s} son

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

Acele et, yoksa son treni kaçıracaksın. - Hurry up, or you will be late for the last train.

late
müteveffa
late
ölmüş
late
ölen
late
late in the day günün nihayetine doğru
late
{s} son zamanlarda olan
late
ölü

Tom, Mary'nin ölümünü o sabah daha sonra öğrendi. - Tom learned about Mary's death later that morning.

Hepimiz er ya da geç ölürüz. - We all die sooner or later.

late
muayyen zamandan sonra
late
ardında
late
rahmetli

Maria'nın rahmetli kocası bir kemancıydı. - Maria's late husband was a violinist.

Senin sesin bana rahmetli büyük annemi hatırlatıyor. - Your voice reminds me of my late grandmother.

late
yeni

Altı yıl sonra yeniden seçildi. - He was re-elected six years later.

Birkaç gün sonra, Tom yeni bir iş buldu. - A few days later, Tom found a new job.

late
gecikmek

Gecikmek istemiyoruz. - We don't want to be late.

Gecikmek istemiyorum. - I don't want to be late.

late
gecikme

Gecikmeden dolayı hepinizden özür dilerim. - I am sorry to all of you for being late.

Gecikmesine bir bahane uydurdu. - He invented an excuse for being late.

the latest
en yeni

Bu laboratuvar en yeni bilgisayarlarla donatılmıştır. - This laboratory is equipped with the latest computers.

the latest
en güncel
the latest
son model

Onun motosikleti en son model. - His motorcycle is the latest model.

En son model bir bisikletim var. - I have a bicycle of the latest model.

the latest
son söz
the latest
en son

O modadaki bütün en son trendleri izler. - She follows all the latest trends in fashion.

O, en son modalar hakkında çok şey biliyor. - She knows a lot about the latest fashions.

at latest
en geç
at the latest
en geç

O, bana en geç beşe kadar geleceğine söz verdi. - He promised me to come by five at the latest.

En geç ona kadar buraya gel. - Come here by ten at the latest.

late
geç olarak
late
sabık
late
eski

Onun bu son kararının mantığını anlamada sıkıntı çekiyorum. O eskisi kadar zeki değil. - I have a hard time seeing the logic of this latest decision of his. He just isn't as sharp as he used to be.

Er ya da geç, şu an sahip olduğumuz TV çok eski bir model olduğu için yeni bir televizyon almak zorunda kalacağız. - Sooner or later, we'll have to buy a new TV since the TV we have now is a very old model.

late
I'm late
late
taze
late
(sögen/zaman) geç
late
sonlarında

Tom otuzlu yaşların sonlarında. - Tom is in his late thirties.

Ağustos ayı sonlarında İtilâf Devletleri, Paris'i ele geçirdi. - In late August, the Allied forces captured Paris.

late
sonuna doğru
very latest
çok geç
at the very latest
en geç
late
geç kalınmış
late
early and late erken veya geç demez
late
vakti saatisooner or later ergeç
late
{s} ölü, merhum, rahmetli, müteveffa
late
(Askeri) GEÇ: Topçu ve deniz topçu destek ateşinde atıştan sonraki saniye cinsinden ölçülen bildirim zamanında gecikme olduğunu gözcüye belirtmek için yapılan bildirim
late
erken

Erken kalk, yoksa okula geç kalacaksın. - Get up early, else you'll be late for school.

Tom her gün sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar çalışıyor. - Tom works from early in the morning until late at night every day.

movement priority for forces having the same latest arrival date (LAD); priority
(Askeri) aynı en son varış gününe (LAD) sahip olan kuvvetlerin intikal önceliği; öncelik; progresif haberleşme göstergesi
tomorrow at the latest
en geç yarın
Englisch - Englisch
Most recent

Here is the latest news on the accident.

Last, final

Whiles the sad pang approching she does feele, / Brayes out her latest breath, and vp her eyes doth seele.

Comparative of the adverb late; most late

Complete the xyz task latest by today 5:00PM.

Comparative of the adjective late; most late
The most recent thing, particularly information or news

Have you met Jane's latest? I hear he's a hunk.

The most recent information or news
You can use latest to describe something that is very new and modern and is better than older things of a similar kind. Crooks are using the latest laser photocopiers to produce millions of fake banknotes I got to drive the latest model Computers have always represented the latest in technology. see also late
(Application Developer's Guide - Workspace Manager)
in accord with the most fashionable ideas or style; "wears only the latest style"; "the last thing in swimwear"; "knows the newest dances"; "cutting-edge technology"; "a with-it boutique
most recent or current, as in: I haven't read the latest novel by my favorite author yet
the most recent as in the most recent version of some software: the latest release
(Application Developer's Guide - Workspace Manager; search in this book)
Life at the Edge - Stresses and Thresholds LOU - Letter of Understanding
up to the immediate present; most recent or most up-to-date; "the news is up-to-the-minute"; "the very latest scientific discoveries"
Latest is the superlative of late
{s} ultimate; most recent, most current, newest
A key word that is used within Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in or within Report Writer to extract data values based on the member defined as the latest period of time
emphasis You use at the latest in order to indicate that something must happen at or before a particular time and not after that time. She should be back by ten o'clock at the latest. the most recent or the newest
You use latest to describe something that is the most recent thing of its kind. her latest book Latest reports say another five people have been killed
latest achievement
most recent achievement, latest attainment
latest model
most recent model, model that has been made most recently
latest tittle-tattle
most recent gossip, newest rumors
late
Deceased, dead: used particularly when speaking of the dead person's actions while alive. (Often used with the; see usage notes.)
late
A shift (scheduled work period) that takes place late in the day or at night

At about 11 pm one night in Corporation Street my watch were on van patrol and Yellow Watch were on lates as usual.

late
Recent -- relative to the noun it modifies

Lancaster bore him -- such a little town, / Such a great man. It doesn't see him often / Of late years, though he keeps the old homestead / And sends the children down there with their mother.

late
Not arriving until after an expected time
late
{a} out of due time, long, advanced, deceased
late
{a} far in the day or night, unseasonably
late
at an advanced age or stage; "she married late"; "undertook the project late in her career
at the latest
not later than, only before (the latest possible time)
late
Continuing or doing until an advanced hour of the night; as, late revels; a late watcher
late
lag
late
ral
late
a late night: see night
late
to an advanced time; "deep into the night"; "talked late into the evening"
late
Near the end of a period of time
late
Not long ago; lately
late
{s} coming or occurring after the usual or expected time, tardy, slow, delayed; newest, most recent; near the end of the day or far into the night; deceased; former, no longer holding a certain position
late
Recently deceased
late
If you say better late than never when someone has done something, you think they should have done it earlier. It's been a long time coming but better late than never
late
of a later stage in the development of a language or literature; used especially of dead languages; "Late Greek"
late
after the expected or usual time; delayed; "a belated birthday card"; "I'm late for the plane"; "the train is late"; "tardy children are sent to the principal"; "always tardy in making dental appointments"
late
If you say that someone is doing something late in the day, you mean that their action or behaviour may not be fully effective because they have waited too long before doing it. I'd left it all too late in the day to get anywhere with these strategies
late
Someone who is late of a particular place or institution lived or worked there until recently. Cousin Zachary, late of Bellevue Avenue. Strobe Talbott, late of Time magazine. see also later, latest
late
Far advanced toward the end or close; as, a late hour of the day; a late period of life
late
Late means after the usual time that a particular event or activity happens. We went to bed very late He married late. Late is also an adjective. They had a late lunch in a cafe He was a very late developer
late
Specifically, near the end of the day
late
After the usual or proper time, or the time appointed; after delay; as, he arrived late; opposed to early
late
Coming after the time when due, or after the usual or proper time; not early; slow; tardy; long delayed; as, a late spring
late
at or toward an end or late period or stage of development; "the late phase of feudalism"; "a later symptom of the disease"; "later medical science could have saved the child"
late
being or occurring at an advanced period of time or after a usual or expected time; "late evening"; "late 18th century"; "a late movie"; "took a late flight"; "had a late breakfast"
late
Late means after the time that was arranged or expected. Steve arrived late The talks began some fifteen minutes late We got up late. Late is also an adjective. His campaign got off to a late start We were a little late The train was 40 minutes late He's a half hour late. + lateness late·ness He apologised for his lateness
late
After a deadline has passed, past a designated time
late
after the usual or expected time, tardily; recently; far into the night; far on in time; formerly
late
in the recent past; "he was in Paris recently"; "lately the rules have been enforced"; "as late as yesterday she was fine"; "feeling better of late"; "the spelling was first affected, but latterly the meaning also"
late
Not long past; happening not long ago; recent; as, the late rains; we have received late intelligence
late
If an action or event is too late, it is useless or ineffective because it occurs after the best time for it. It was too late to turn back We realized too late that we were caught like rats in a trap
late
-A horizontal member of the frame of a home on which the rafters rest
late
Far in the night, day, week, or other particular period; as, to lie abed late; to sit up late at night
late
(used especially of persons) of the immediate past; "the former president"; "our late President is still very active"; "the previous occupant of the White House"
late
Deceased (" the late George Washington ")
late
Associated with the end of a period
late
Euphemism for deceased, particularly when speaking of the dead persons actions while alive. Often used with the
late
1 died recently (although this term is relative and may span a number of years) 2 formerly belonging to, or living at
late
Existing or holding some position not long ago, but not now; lately deceased, departed, or gone out of office; as, the late bishop of London; the late administration
late
of the immediate past or just previous to the present time; "a late development"; "their late quarrel"; "his recent trip to Africa"; "in recent months"; "a recent issue of the journal"
late
You use late when you are talking about someone who is dead, especially someone who has died recently. my late husband. the late Mr Parkin
late
If it is late, it is near the end of the day or it is past the time that you feel something should have been done. It was very late and the streets were deserted We've got to go now. It's getting late. + lateness late·ness A large crowd had gathered despite the lateness of the hour
late
at an advanced age or stage; "she married late"; "undertook the project late in her career"
late
later than usual or than expected; "the train arrived late"; "we awoke late"; "the children came late to school"; "notice came so tardily that we almost missed the deadline"; "I belatedly wished her a happy birthday"
late
denoting someone who is deceased, ie , the late John Thomas
late
having died recently; "her late husband"
late
Late means near the end of a day, week, year, or other period of time. It was late in the afternoon She had to work late at night His autobiography was written late in life The case is expected to end late next week early Late is also an adjective. The talks eventually broke down in late spring He was in his late 20s. the late 1960s
the latest
the hottest, the most fashionable, the last word
what's the latest?
what's new?, what's hot?, what's going on?
latest

  Silbentrennung

  lat·est

  Türkische aussprache

  leytıst

  Aussprache

  /ˈlātəst/ /ˈleɪtəst/

  Etymologie

  [ lAt ] (adjective.) before 12th century. Middle English, late, slow, from Old English læt; akin to Old High German laz slow, Old English l[AE]tan to let.

  Videos

  ... latest song that I've written. I'm very guilty of that. Because my favorite thing is always ...
  ... This means you have access to the latest APIs consistently ...

  Wort des Tages

  picaresque
Favoriten