odds

listen to the pronunciation of odds
Englisch - Türkisch
{i} olasılık

Olasılıklar benim aleyhime. - The odds are against me.

Olasılıklar benim aleyhimeydi. - The odds were against me.

(Tıp) olupolmamasılık
(bahiste) ikramiye oranı
şans
ihtimaller

O, ihtimalleri yendi ve başarılı oldu. - He beat the odds and was successful.

Tom ihtimallerin farkındadır. - Tom is well aware of the odds.

{i} anlaşmazlık

O her zaman patronuyla anlaşmazlık içinde. - He is always at odds with his boss.

Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular. - After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.

{i} avantaj

Ona üçe birlik avantaj önerdim. - I offered him odds of 3 to 1.

Avantajlar ondan yana. - The odds are in his favor.

{i} üstünlük
zayıf tarafa verilen üstünlük
{i} ihtimal

Tom ihtimallerin farkındadır. - Tom is well aware of the odds.

O, ihtimalleri yendi ve başarılı oldu. - He beat the odds and was successful.

i., çoğ. ihtimal: The odds are very much in our favor. Başarı ihtimalimiz yüksek. The odds are against us. Başarı ihtimalimiz düşük
odds and ends ufak tefek şeyler
kırıntılar
eşitsizlik
{i} kavga

Bu iki bölüm bazen birbiriyle kavgalıdır. - Those two departments are sometimes at odds with each other.

at odds araları açık
bir bahiste konulan paralar arasındaki oran farkı
{i} fark

Tom ihtimallerin farkındadır. - Tom is well aware of the odds.

Ionu veya large odds bahis oranında fazla
(Pisikoloji, Ruhbilim) bahis oranı
ihtimalli
odd
tuhaf

Onun yüzünde tuhaf bir görünüm vardı. - He had an odd look on his face.

O, o giysilerin içinde tuhaf görünüyor. - She looks odd in those clothes.

odd
acayip

Tom bana en acayip görüntüyü verdi. - Tom gave me the oddest look.

O gerçekten acayip bir kimse. - He's really an oddball.

odd
garip

Garip bir şey hissetmiş olmalı. - She must have sensed something odd.

Onun davranışı bugün çok gariptir. - His behavior is very odd today.

odds and ends
öteberi
odds and ends
ufak tefek şeyler

Oda ufak tefek şeylerle dolu. - The room is full of odds and ends.

odds and ends
ufak tefek şey

Oda ufak tefek şeylerle dolu. - The room is full of odds and ends.

odds and ends
ıvır zıvır
odds and ends
Takım halinde olmayan, ordan burdan toplama şeyler

Eveything is all odds and ends in my kitchen cabinet.

odds ans ends
(deyim) ufak tefek işler
odds are that
bahis var ki
odds of success
Başarı şansı, başarı ihtimali
odds ratio
(İstatistik) Olasılık Oranı (OO)
odds-on
Bir yarışı vs. kazanması muhtemel takım, kişi, at vs
odds-on
Olması muhtemel, beklenilen, umulan

Ed is the odds-on choice for class president, because he has good sense and good humor.

odds and ends
(deyim) ufak tefek isler
odds and ends
(deyim) ufak tefek seyler,oteberi
odds and ends
döküntüler
odds compiler
(Bahis) oranları hazırlayan kişi
odds ratio
(Kimya) eşitsizlik oranı
odd
sıradışı
odd
fark

Tom ihtimallerin farkındadır. - Tom is well aware of the odds.

Tom bir şeyin tuhaf olduğunu fark etti. - Tom noticed something was odd.

odd
tek

Bir, üç ve beş tek sayılardır. - One, three, and five are odd numbers.

Bir, üç, beş, yedi ve dokuz tek sayılardır. - One, three, five, seven and nine are odd numbers.

odd
Tek sayı

Mary tek sayılardan hoşlanmaz. - Mary does not like odd numbers.

Bir, üç ve beş tek sayılardır. - One, three, and five are odd numbers.

odd
alelacayip
in spite of all odds
herşeye rağmen
odd
antika
odd
eşi yok
odd
seyrek
odd
ara sıra meydana gelen
odd
(sayı) tek
odd
şaşılası
odd
tek (sayı)
at odds with
ile anlaşmazlık içinde
be at odds with
araları açılmak
it makes no odds
önemi yok
it makes no odds
fark etmez
odd
arada sırada olan
odd
çifti olmayan
odd
düzensiz
odd
(sayı) küsur
that makes no odds
fark etmez
that makes no odds
önemi yok
against all odds
Bütün zorluklara rağmen, her şeye rağmen
at odds
Araları açık, limônî, kavalı, anlaşmazlık halinde
at odds
araları açık

Peter ve Carol'un tatillerini geçirecekleri yerde araları açıktı. - Peter and Carol were at odds with each other over where to spend their vacation.

Tom ve Mary'nin uzun bir süredir araları açıktır. - Tom and Mary have been at odds with each other for a long time.

at odds
Araları açık, kavgalı; farklılıkları olan
at odds with
Araları açık, limônî, kavalı, anlaşmazlık halinde
beat the odds
(deyim) Gayret gösterip, bir şeyin olmama ihtimalini ya da aleyhinize sonuçlanma ihtimalini ortadan kaldırmak
being at odds
oran olarak
by all odds
Hiç şüphesiz, her türlü olasılık dahilinde
give so. odds
vermek çok. olasılık
it is no odds
hiçbir oran olduğu
may the odds be ever in your favor
(Atasözü) İyi şans dilemek için kullanılan "Şans hep sizden yana olsun" anlamına gelen söz
odd
Tek (sayı, rakam)
the odds
(deyim) 1. Bir şeyin olmama ihtimali ya da aleyhinize sonuçlanma ihtimali.2. Üstünlük, avantaj
to be at odds
oran olarak
to put a at odds with b
oran bir at ile koymak b
what are the odds
ne bahis var
what's the odds?
ne oran nedir?
against all odds
(deyim) butun engellere ragmen
against all odds
her şeye rağmen
against long odds
sürpriz olarak
against long odds
beklenenin aksine
against the odds
(deyim) butun engellere ragmen
at odds
(deyim) aralari acik,aralarinda anlasmazlik olmak
at odds
arası bozuk
at odds
kavgalı

Bu iki bölüm bazen birbiriyle kavgalıdır. - Those two departments are sometimes at odds with each other.

be at odds
(birilerinin) araları açık olmak
be at odds
with -e aykırı olmak
be at odds with
araları açık olmak
by long odds
kat kat
give odds
avans sayı vermek
lay the odds
kazanma şansı çok bahse girmek
odd
{s} garip, tuhaf, acayip, bambaşka
odd
küsur

Şair, yirmi küsur yıl burada yaşadı. - The poet lived here some twenty odd years.

odd
{s} küsur: ten thousand odd dollars on bin küsur dolar
odd
{s} tek: odd number tek sayı. odd sock tek çorap
odd
{s} artan

Leyla'nın giderek artan orandaki garip davranışları onun anne ve babasını çok endişelendiriyordu. - Layla's increasingly odd behavior worried her parents a lot.

odd
garabet
odd
ara sıra olabilen
odd
teki olmayan
odd
tek tük
odds and ends
{k} kıvır zıvır
over the odds
{k} (deyim) genel fiyatindan fazla;bekelenenden daha fazla para
set at odds
birbirine düşürmek
set at odds
ara bozmak
set at odds
aralarını bozmak
take odds
avans sayı almak
take the odds
kazanma şansı az bahse girmek
what are the odds on the favorite
favoriye hangi bahis var
Englisch - Englisch
The ratio of the probabilities of an event happening to that of it not happening

I'd say the odds are strongly in favor of the sun rising tomorrow morning.

The ratio of winnings to stake in betting situations
The odds in favor of an event is the ratio of the probability that the event occurs to the probability that the event does not occur For example, suppose an experiment can result in any of n possible outcomes, all equally likely, and that k of the outcomes result in a "win" and n-k result in a "loss " Then the chance of winning is k/n; the chance of not winning is (n-k)/n; and the odds in favor of winning are (k/n)/((n-k)/n) = k/(n-k), which is the number of favorable outcomes divided by the number of unfavorable outcomes Note that odds are not synonymous with probability, but the two can be converted back and forth If the odds in favor of an event are q, then the probability of the event is q/(1+q) If the probability of an event is p, the odds in favor of the event are p/(1-p) and the odds against the event are (1-p)/p
In betting, a ratio that expresses the probable outcome of an event For example, the odds on a particular team may be two to one to win a specific game This means that the bettor must risk one dollar for a chance to win two
{n} more than even number or wager
= The probable frequency of incidence of a given occurrence in a statistical sample It is expressed as a ratio to the probable number of nonoccurrences or as a decimal fraction of the total occurrences For example, a probability of 25 equals odds of three to one against A probability of 75 equals odds of three to one for See also Probability, Law of Large Numbers, and Degree of Risk
A rate on each horse predicting how whether the horse should win or not
To shorten the odds on something happening means to make it more likely to happen. To lengthen the odds means to make it less likely to happen. You can also say that the odds shorten or lengthen. His reception there shortened the odds that he might be the next Tory leader
In betting, odds are expressions with numbers such as `10 to 1' and `7 to 2' that show how likely something is thought to be, for example how likely a particular horse is to lose or win a race. Gavin Jones, who put £25 on Eugene, at odds of 50 to 1, has won £1,250
The mathematical probability of an outcome Expressed as a ratio
A ratio of the number of people incurring an event to the number of people who have non-events
If something happens against all odds, it happens or succeeds although it seemed impossible or very unlikely. Some women do manage to achieve business success against all odds
The probability of making a hand vs the probability of not making a hand
the ratio by which one better's wager is greater than that of another; "he offered odds of two to one"
are ratios of events to non-events If the event rate for a disease is 0 1 (10 per cent), its nonevent rate is 0 9 and therefore its odds are 1: 9, or 0 111 Note that this is not the same expression as the inverse of event rate
Quarrel; dispute; debate; strife; chiefly in the phrase at odds
Odds are a way of expressing a probability as the ratio of the number of things that you are not looking for to the number of things that you are looking for So the odds against flipping a coin and it coming up heads are 1: 1 = 1(even odds), because there are 2 sides of the coin and you are looking for only one of them Now here is a problem for you: What are the odds of selecting a club out of a deck of cards?
'Odds' are listed to inform you of the chances you have of winning any particular game
for a dichotomous variable they are equal to the probability of membership in the target group divided by the probability of membership in the other group
the probability of a specified outcome
If someone is at odds with someone else, or if two people are at odds, they are disagreeing or quarrelling with each other. He was at odds with his Prime Minister An adviser said there was no reason why the two countries should remain at odds
A ratio of two probabilities, usually the probability of making a hand to the probability of not making the hand Thus if you have a 25% chance of making a hand, the odds are 3 to 1 against your making it In poker, this is especially important in considering pot odds
a proportion in which the numerator contains the number of times an event occurs and the denominator includes the number of times the event does not occur
If you say that the odds are against something or someone, you mean that they are unlikely to succeed. He reckoned the odds are against the scheme going ahead
Difference in favor of one and against another; excess of one of two things or numbers over the other; inequality; advantage; superiority; hence, excess of chances; probability
are a ratio of events to non-events If the event rate for a disease is 0 1 (10 per cent), its nonevent rate is 0 9 and therefore its odds are 1: 9, or 0 111 Note that this is not the same expression as the inverse of event rate
The ratio of the probability (p) that an event occurs to the probability (1-p) that it does not Odds = p/(1-p) In a contingency table it is the ratio of the number of successes to the number of failures (As distinguished from a probability, which is the ratio of the number of success to the total number of events )
If you say that the odds are in someone's favour, you mean that they are likely to succeed in what they are doing. His troops will only engage in a ground battle when all the odds are in their favour
{i} chances; probability; advantage
chessplayers
the ratio by which one better's wager is greater than that of another; "he offered odds of two to one
The returns on money bet on a game, based on the likely outcome of the game as determined by an Oddsmaker (see below)
"A ratio obtained either from the number of ways the events can occur and could fail to occur, or from the probabilities of the complementary events" (Gerver, Sgrui, Carter, Hansen, Molina, & Westegaard, 1997)
The ratio/likelihood of an event in probability happening The odds of flipping a coin and having it land on heads has a 1-2 chance
You refer to how likely something is to happen as the odds that it will happen. What are the odds of finding a parking space right outside the door? The odds are that you are going to fail. see also odds-on
The odds of an event occuring is the ratio of the probability of that event occurring to the probability of the event not occuring Note that this is significantly different from just the probability of the event occurring For example, the probability of rolling a six on one fair die is 1/6, however, the odds of rolling a six is 1: 5
The ratio or probability of an event occurring in the game of craps See Tables of Odds for odds on all bets
The probable frequency of incidence of a given occurrence in a statistical sample It is expressed as a ratio to the probable number of nonoccurrences or as a decimal fraction of the total occurrences For example, a probability of 25 equals odds of three to one against A probability of 75 equals odds of three to one for See also Probability, Law of Large Numbers, and Degree of Risk (G)
By long odds By a great difference; as, “He is the best man by long odds ” A phrase used by betting men In horse-racing, odds are offered in bets on favourite horses; so, in the Cambridge and Oxford races, long odds are laid on the boat which is expected to win That makes no odds No difference; never mind; that is no excuse An application of the betting phrase
odds and ends
Miscellaneous things

The garage was filled with a random assortment of odds and ends.

odds on
Likely: alternative spelling of odds-on
odds-on
Having a chance of winning that is better than even
odds-on
In which the amount won on a bet is less than the amount staked
odds ratio
The odds ratio is a measure of effect size particularly important in Bayesian statistics and logistic regression
odds ratio
The odds ratio is a measure of effect size particularly important in Bayesian statistics and logistic regression. It is defined as the ratio of the odds of an event occurring in one group to the odds of it occurring in another group, or to a sample-based estimate of that ratio
odds-on
Almost certain; almost sure; probable

Ed is the odds-on choice for class president, because he has good sense and good humor.

odds and ends
bits and pieces, remnants, leftovers
odds and ends
You can refer to a disorganized group of things of various kinds as odds and ends. She put in some clothes, odds and ends, and make-up = bits and pieces. Miscellaneous items, remnants, or pieces. small things of various kinds without much value
odds and ends
a motley assortment of things
odds and sods
(British) bits and pieces, remnants, leftovers
odds ratio
The ratio of two odds
odds ratio
A relative measure of the difference in exposure between the diseased (cases) and not diseased (controls) individuals in a case-control study The OR is interpreted similarly to the relative risk
odds ratio
describes the odds of an experimental patient suffering an adverse event relative to a control patient See also section on Odds Ratios
odds ratio
One measure of treatment effectiveness It is the probability of an event happening rather than not happening If the OR is equally to one, then the effects of the treatment are no different from those of the control treatment If the OR is greater (or less) than one, then the effects of the treatment are more (or less) than those of the control treatment Note that the effects being measured may be adverse (e g death or disability) or desirable (e g survival)
odds ratio
Ratio of the odds of disease among the exposed compared with the odds of disease among the unexposed For rare diseases, including some cancers, the odds ratio is an estimate of the relative risk
odds ratio
is the odds for the disease in the risk group divided by the odds for the disease in the non-risk group, or the odds for the risk factor in the disease group divided by the odds for the risk factor in the non-disease group, or the risk ratio for the disease divided by the risk ratio for not having the disease
odds ratio
The odds of an event, understood best by those who enjoy wagers, is the number of times it occurred (a) divided by the number of times it didn’t (b), or a/b This contrasts with the probability of an event which is the number of times it occurred divided by the number of times it could have occurred, or a/a+b The odds ratio is the ratio of the odds of an event in one group divided by the odds in another group When the event rate or absolute risk in the control group is small (less than 20% or so), then the odds ratio is very close to the relative risk
odds ratio
The ratio of two odds Usually the ratio of the odds in favour of exposure (to eg therapy involving the proposed drug) among the cases of the disease or outcome(s) of interest to the odds in favour of exposure among those without the disease or outcome of interest In a "rare" disease, the odds ratio is an approximation of the relative risk
odds ratio
The comparison between the odds of exposure among cases to the odds of exposure among controls The odds ratio is often used as an approximation of relative risk
odds ratio
a statistical measure of the likelihood of developing a disease or condition if exposed to a certain factor or pathogen
odds ratio
Quantitative measure reported in case-control studies that describes the increase (or decrease) in risk associated with a specific risk factor An odds ratio is interpreted in the same way as a relative risk, though it is calculated differently
odds ratio
The ratio of the odds of having the target disorder in the experimental group relative to the odds in favour of having the target disorder in the control group (in cohort studies or systematic reviews), or the odds in favour of being exposed in subjects with the target disorder divided by the odds in favour of being exposed in control subjects (without the target disorder)
odds ratio
describes the odds of an experimental patient suffering an adverse event relative to a control patient
odds ratio
(Cochrane definition) The ratio of the odds of an event in the experimental (intervention) group to the odds of an event in the control group Odds are the ratio of the number of people in a group with an event to the number without an event Thus, if a group of 100 people had an event rate of 0 20, the event happened to 20 people and did not happen to 80, and the odds would be 20/80 or 0 25 An odds ratio of one indicates no difference between comparison groups For undesirable outcomes an odd ratio of less that one indicates that the intervention was effective in reducing the risk of that outcome When the event rate is small, odds ratios are very similar to relative risks
odds ratio
is used in case control trials
odds ratio
the change in odds of membership in the target group for a one-unit increas in the predictor
odds ratio
(Syn: cross-product ratio, relative odds): a measure of the degree of association; for example, the odds of exposure among the cases compared with the odds of exposure among the controls
odds-maker
someone who sets the betting odds based on calculations of the outcome of a contest (especially a horse race)
odds-on
having a better than even chance of success; "the odds-on favorite
odds-on
If there is an odds-on chance that something will happen, it is very likely that it will happen. Gerald was no longer the odds-on favourite to win the contest It was odds-on that there was no killer
odds-on
having a better than even chance of success; "the odds-on favorite"
against all odds
Despite seemingly insurmountable opposition or probability

Against all odds the small community college ended up in the NCAA final four.

at odds
in disagreement; conflicting

The witness' statement seems to be at odds with the evidence, not a good sign for the prosecutor.

even odds
An opportunity in which the chance of success is equal to that of failure
implied odds
The odds offered by the amount one must call against the amount currently in the pot plus the amount one stands to gain from future betting. (In contrast to pot odds)
odd
Not divisible by two
pot odds
The odds offered by the amount one must call against the amount currently in the pot
reverse implied odds
The odds offered by the amount one stands to lose in future betting when one has the worst hand against the amount one stands to win when one has the best hand
odd
{s} strange; irregular; random; extra
odd
{a} uneven, particular, unaccountable, strande
Odds ratio
or
against all odds
in spite of the low chances, against the chances
at odds
in conflict, engaged in a dispute, in a disagreement
at odds
on bad terms; "they were usually at odds over politics"; "conflicting opinions"
at odds
in disagreement; "the figures are at odds with our findings"; "contradictory attributes of unjust justice and loving vindictiveness"- John Morley
at odds with
in a dispute with -, involved in a conflict with -
at odds(p)
in disagreement; "the figures are at odds with our findings"; "contradictory attributes of unjust justice and loving vindictiveness"- John Morley on bad terms; "they were usually at odds over politics"; "conflicting opinions
be at odds with
be in a dispute with -, be involved in a conflict with -
by all odds
undoubtable and without question, in every way (e.g.,"By all odds her book is the best of the year")
long odds
little or no chance of winning
odd
not easily explained; "it is odd that his name is never mentioned" not divisible by two an indefinite quantity more than that specified; "invited 30-odd guests" of the remaining member of a pair, of socks e
odd
about, approximately
odd
not divisible by two an indefinite quantity more than that specified; "invited 30-odd guests"
odd
Odd numbers, such as 3 and 17, are those which cannot be divided exactly by the number two. The odd numbers are on the left as you walk up the street There's an odd number of candidates. even
odd
(1) of a level, as "one-odd" (at the one-level)
odd
left over, remaining when the rest have been grouped
odd
are odd numbers
odd
not used up; "leftover meatloaf"; "she had a little money left over so she went to a movie"; "some odd dollars left"; "saved the remaining sandwiches for supper"; "unexpended provisions"
odd
Different from what is usual or common; unusual; singular; peculiar; unique; strange
odd
Not paired with another, or remaining over after a pairing; without a mate; unmatched; single; as, an odd shoe; an odd glove
odd
But for the odd exception
odd
You use odd before a noun to indicate that you are not mentioning the type, size, or quality of something because it is not important. moving from place to place where she could find the odd bit of work I knew that Alan liked the odd drink. = occasional
odd
Oppositional Defiant Disorder
odd
(Oppositional Defiant Disorder)
odd
casual, irregular
odd
of the remaining member of a pair, of socks e
odd
You use odd after a number to indicate that it is only approximate. He has now appeared in sixty odd films `How long have you lived here?' --- `Twenty odd years.'
odd
You say that two things are odd when they do not belong to the same set or pair. I'm wearing odd socks today by the way. matching
odd
We say that a function, f, is odd, if it satisfies the equation f(-x) = -f(x) for all values of x This terminology is based on the fact that all odd power functions (e g , x3, x5, x-1, etc ) satisfy this equation
odd
beyond or deviating from the usual or expected; "a curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang"; "they have some funny ideas about war"; "had an odd name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something definitely queer about this town"; "what a rum fellow"; "singular behavior"
odd
Not divisible by 2 without a remainder; not capable of being evenly paired, one unit with another; as, 1, 3, 7, 9, 11, etc
odd
tests whether its argument, which must be an integer, is odd
odd
when divided by two, has a remainder of one -- "With practice it becomes easy to determine if a number is even or odd " (69)
odd
strange, unusual
odd
The odd man out, the odd woman out, or the odd one out in a particular situation is a person who is different from the other people in it. Azerbaijan has been the odd man out, the one republic not to hold democratic elections Mark and Rick were the odd ones out in claiming to like this cherry beer. see also odds, odds and ends. Variant of Od
odd
of the remaining member of a pair, of socks e g
odd
{s} leaving a remainder of one when divided by two, not divisible by two (Mathematics)
odd
an indefinite quantity more than that specified; "invited 30-odd guests"
odd
Left over after a definite round number has been taken or mentioned; indefinitely, but not greatly, exceeding a specified number; extra
odd
dròl, enpe
odd
If you describe someone or something as odd, you think that they are strange or unusual. He'd always been odd, but not to this extent What an odd coincidence that he should have known your family Something odd began to happen. see also odd-looking = peculiar + oddly odd·ly an oddly shaped hill His own boss was behaving rather oddly
odd
1 of a level, as "one-odd" at the one-level 2 of tricks, six more than the number specified, as "two odd tricks" or eight tricks altogether
odd
Remaining over; unconnected; detached; fragmentary; hence, occasional; inconsiderable; as, odd jobs; odd minutes; odd trifles
odd
not easily explained; "it is odd that his name is never mentioned"
what are the odds?
what is the likelihood, what is the probability
odds
Favoriten