measure

listen to the pronunciation of measure
Englisch - Türkisch
ölçmek

Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz. - You can use a psychrometer to measure relative humidity.

Biz senin kan basıncını ölçmek istiyoruz. - We want to measure your blood pressure.

önlem

Kongre önlemi onaylamadı. - Congress did not approve the measure.

Sert zamanlar sert önlemler gerektirir. - Drastic times call for drastic measures.

ölçü

Zamanın ölçüsü nedir? - What are the measures of time?

Lütfen ölçünüzü almak için bana izin verin. - Please allow me to measure you.

{i} tedbir

Tom tedbire karşı çıktı. - Tom opposed the measure.

Yunanistan mali sisteminin çökmesini önlemek için radikal tedbirler alıyor. - Greece is taking radical measures to prevent a collapse of its financial system.

endazelemek
ölçüleri ... olmak
mevzun
ölçüm yapmak
karşılaştırmak
endaze
hadsiz
ölçme birimi
ölçüsünde olmak
(İnşaat) ölçüt
oran

Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz. - You can use a psychrometer to measure relative humidity.

Enflasyonun başka dönemini önlemek için bir önlem olarak, bizim hükümet faiz oranlarını yükseltti. - As a measure to prevent another period of inflation, our government has jacked up interest rates.

derece

Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir. - The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular.

ölçme jüyesi
ölçü birimi

Tom, inatçı olmasına rağmen, büyük fıçı ölçü birimi yerine, mantıklı olan metrik sistemi değiştirmeyi reddediyordu. - Tom, stubborn as he was, refused to change to the sensible metric system, preferring to measure volume in hogsheads instead.

Acre bir ölçü birimidir; Akra, Gana'nın başkentidir ve Acre, bir Brezilya eyaletidir. - An acre is a unit of measurement; Accra, the capital of Ghana, and Acre, a Brazilian state.

ölçme aygıtı
{f} ölç

Zamanın ölçüsü nedir? - What are the measures of time?

Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir. - Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume.

miktar

Harvard'ın bilim adamları, çocuk sahibi olan veya olmayan 58 bekâr ve evli erkek tükürüğündeki erkek hormon miktarını ölçtü. - Harvard scientists have measured the amount of male hormone in the saliva of 58 single and married men with or without children.

nispet
sınır
metraj çıkarmak
{f} ölçüsünü almak
son derece

Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir. - The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular.

{f} dikkatle bakmak
{i} müz. ölçü
hudut
beyond measure hadden aşırı
ölçmek; ölçüsünü almak: Measure the height of that door right now! O kapının yüksekliğini hemen ölç! The tailor is measuring me for a
{i} ölçüm

Kesin ölçümler gerekli. - Precise measurements are required.

Ölçümler hassas olmalı. - The measurements need to be precise.

full measure tam ölçü
angular measure açı ölçüsü
(Askeri) ÖNLEME, TEDBİR, ÖLÇÜ
{f} 1. ölçmek; ölçüsünü almak: Measure the height of that door right now! O kapının yüksekliğini hemen ölç! The tailor is measuring me for a
{f} süzmek
{i} vezin
(Tekstil) ölçü: ölçmek
{i} had
{i} ölçek
{f} ayarlamak
her hangi bir ölçü sistemi
{f} tartmak
şiir ölçü
kriter

O sadece beklenen kriterlere uymuyor. - He just doesn't measure up.

düzenli
uydurmak
düzgün
ölçüye
çaplamamak
çaplamak
beyond measure
ölçüsüz
measurable
ölçülebilir

Bilimsel yöntem, ölçülebilir belirsizlikleri açıklar. - The scientific method accounts for measurable uncertainties.

measured
{s} ölçülü

Sıcaklık bir termometreyle ölçülür. - The temperature is measured by a thermometer.

Hayat aldığımız nefes sayısıyla ölçülmez fakat nefesimizi kesen anlarla ölçülür. - Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

measure by the span
karışlamak
measure in fathoms
kulaçlamak
measure out
(Dilbilim) ölçüsünü almak
measure space
ölçüm uzayı
measure theory
ölçüm kuramı
measure up
yeterli olmak
measure for measure
ölçmek için ölçüm
measure of success
Başarının ölçüsü
measure one's length
boylu boyunca yere kapaklanmak, yeri öpmek
measure the depth of something
bir şey derinliğini ölçmek
measure a land
arazi ölçmek
measure from
(Bilgisayar) ilgili uzaklık
measure length
uzunluk ölçmek
measure of effectiveness
(Askeri) etkinliğin ölçütü
measure of performance; memorandum of policy
(Askeri) performans ölçümü; politika muhtırası
measure off
boyunu ölçmek
measure off
(Fiili Deyim ) ölçerek dağıtmak yada paylaştırmak
measure out
ölçüp ayırmak
measure swords
kılıçla çarpışmak
measure swords
boy ölçüşmek
measure taken
alınan tedbir
measure tension
(Tıp) tansiyon ölçmek
measure up
to ... kadar iyi olmak: Aynur doesn't measure up to Hülya. Aynur, Hülya kadar iyi değil. Her
measure up
istenilen ölçülere göre/uygun olmak
measures
(Mukavele) önlemler, aksiyonlar, tedbirler
measurable
{s} sınırlı
for good measure
fazladan
made to measure
ısmarlama yapılmış elbise
made to measure
(Tekstil) kişiye özel üretim
measure up
istenilen ölçülere göre
measured
düzenli
measured
düzgün
measured
ölçülen

Şu ana kadar ölçülen en küçük mesafe nedir? - What is the smallest distance ever measured?

measures
(Ticaret) önlem

Biz trafik kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almamız gerekir. - We must take measures to prevent traffic accidents.

Böylesine önlemler gerekli değildi. - Such measures were not necessary.

measures
(Ticaret) tedbir

Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ciddi tedbirler alınmalı. - Drastic measures must be taken to prevent the further spread of the virus.

Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir. - Preventive measures are much more effective than the actual treatment.

measures
(Ticaret) miktar
measures
(Ticaret) sınır
measures
(Ticaret) had
measures
(Ticaret) önlemler

Biz trafik kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almamız gerekir. - We must take measures to prevent traffic accidents.

Böylesine önlemler gerekli değildi. - Such measures were not necessary.

measures
(Ticaret) tedbirler

Yunanistan mali sisteminin çökmesini önlemek için radikal tedbirler alıyor. - Greece is taking radical measures to prevent a collapse of its financial system.

Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir. - Preventive measures are much more effective than the actual treatment.

measures
(Ticaret) ölçü

Bu ağacın etrafı üç metre ölçülür. - This tree measures three meters around.

Zamanın ölçüsü nedir? - What are the measures of time?

measuring
değer biçme
outcome measure
sonuç ölçümü (istatistik)
performance measure
performans ölçümü
preventive measure
(Arılık) kontrol sistemleri
protection measure
(Politika, Siyaset) koruma tedbiri
sell by measure
(Ticaret) ölçü ile satmak
sell by measure
(Ticaret) ölçüyle satmak
without measure
hadsiz
angular measure
açısal ölçü
board measure
kereste ölçüsü
capacity measure
hacim ölçüsü
circular measure
dairesel ölçü
coal measure
kömür tabakası
complete measure
eksiksiz ölçüm
complex measure
karmaşık ölçüm
convergence in measure
ölçümde yakınsaklık
counter measure
karşı tedbir
counter measure
karşı önlem
desperate measure
aşırı miktar
dry measure
kuru ölçek
dry measure
hacim ölçü birimleri
dry measure
kuru maddeler hacim ölçeği
half measure
yeterli olmayan tedbirler
land measure
arazi ölçüleri jüyesi
land measure
kara ölçüsü
laplace measure of dispersion
laplace dağılım ölçümü
lebesgue measure
lebesgue ölçümü
linear measure
uzunluk ölçüsü
linear measure
boy ölçüsü
liquid measure
sıvı ölçüsü
liquid measure
sıvı ölçeği
log measure
tomruk ölçeği
long-measure
uzunluk ölçüsü
made-to-measure
(giysi) ısmarlama
measurable
ölçülür
measured
{f} ölç

Yatağın uzunluğunu ölçtü. - He measured the length of the bed.

Nehrin derinliğini ölçtük. - We measured the depth of the river.

measured
ölçülmüş
measureless
hadsiz
measureless
sonsuz
measuring
ölçüm
measuring
ölçü

Marangoz döşemeyi ölçüyor. - The carpenter is measuring the floor.

Biz nehrin derinliğini ölçüyoruz. - ׁWe're measuring the depth of the river.

measuring
{f} ölç

Termometre, sıcaklık ölçmek için bir araçtır. - The thermometer is an instrument for measuring temperature.

Bir hükümetin gayri safi mutluluk ölçme hakkında nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. - I wonder how a government would go about measuring gross national happiness.

radian measure
radyan ölçümü
safety measure
emniyet tedbiri
square measure
yüzey ölçü birimi
take sb's measure
birinin yeteneğini tartmak
tape measure
mezür
tape measure
şerit metre

Ödünç alabileceğim bir şerit metren var mı? - Do you have a tape measure I could borrow?

tape measure
mezura
How did he measure up?
Diğerlerine göre nasıldı o?
a measure of
bir tedbirin
accurate measure
doğru ölçüm
ballot measure petition
halk oylaması talebi
coal measure
kömür tabakası, kömür katmanı
common measure
ortak önlem
drastic measure
sert önlem
economic measure
Ekonomik tedbir
equality of measure (e
önlemin eşitlik e
in large measure
büyük ölçüde
in the same measure
aynı ölçüde
interim measure
Geçici tedbir, ihtiyâdi tedbir
interim measure
geçici tedbir
made to measure
ısmarlama
measurability
ölçülebilirlik
measureless
ölçüsüz

Ölçüsüz korku daima beceriksizce hareket ettirir. - Measureless fear makes always to act clumsily.

measures
önlemleri
numerical measure
sayısal ölçü
partly; in a measure
kısmen, bir ölçüde
precautionary measure
önlem
qualitative measure
Nitel ölçek
quantitative measure
Nicel ölçek
response measure taken
alınan karşı önlem
robust measure
kaba tahmini
steel tape measure
Çelik şerit metre
take measure
Tedbir almak, önlem almak
take measure
önlem almak
tape measure
Uzunluk ölçmede kullanılan şerit metre

Measuring tape.

additional measure
ilave tedbir
beyond measure
son derece
coal measure
(Jeoloji) kömür katmanı
denial measure
(Askeri) ESİRGEME TEDBİRİ: Düşmanın, yerden, personelden ve tesislerden faydalanmasına engel olmak veya imkan vermemek için yapılan işler; ki bunlar tahrip etmek, söküp götürmek, bulaşıcı maddelerle kirletmek veya engeller dikmek gibidir
fire support coordinating measure
(Askeri) ateş desteği koordinasyon tedbirleri
greatest common measure
en büyük ortak ölçüm
half measure
karşılıklı ödün verme
legal measure
yasal tedbir
liquid measure
sıvı ölçü birimi
measurable
measurablyölçülür surette
measurable
{s} ölçülü
measurable
ölçülü olarak
measurable
ölçüye gelir
measurable
ılımlı
measurably
ölçülebilir şekilde

Girişim, köylüler için yaşam kalitesini ölçülebilir şekilde artırdı. - The initiative measurably improved quality of life for the villagers.

measurably
ölçülü olarak
measured
{s} hesaplı, ölçülü
measured
{s} ağır
measured
measure ölç
measureless
{s} hesapsız
measureless
sınırsız
measuring
ölçerek
measuring
ölçme

Bir hükümetin gayri safi mutluluk ölçme hakkında nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. - I wonder how a government would go about measuring gross national happiness.

Termometre, sıcaklık ölçmek için bir araçtır. - The thermometer is an instrument for measuring temperature.

measuring
(isim) ölçme
necessary measure
(Kanun) lüzumlu tedbir
out of all measure
ölçüsüz
outer measure
(Matematik) dış ölçüm
repressive measure
(Ticaret) zorunlu tedbir
yard measure
bir yardalık ölçü
yard measure
yarda ölçüsü
Englisch - Englisch
To traverse, cross, pass along; to travel over
The quantity, size, weight, distance or capacity of a substance compared to a designated standard
The precise designated distance between two objects or points
An indicator; Something used to assess some property

Honesty is the true measure of a man.

A function that assigns a non-negative number to a given set following the mathematical nature that is common among length, volume, probability and the like
A rule, ruler or measuring stick
To obtain or set apart; to mark in even increments
The act of measuring
To estimate the unit size of something
To ascertain the quantity of a unit of material via calculated comparison with respect to a standard
A musical designation consisting of all notes and or rests delineated by two vertical bars; an equal and regular division of the whole of a composition
A tactic, strategy or piece of legislation

He took drastic measures to halt inflation.

An (unspecified) quantity or capacity :

Can we this quote? The unwise man never knows the measure of his stomach. — from the Hávamál.

{v} to compute, allot, take dimensions, contain in length
{n} what gives the quantity of any thing, a cadence in verse, time in music, degree, portion
To adjust by a rule or standard
If you say that something is done for good measure, you mean that it is done in addition to a number of other things.; If you get or take the measure of someone or something, you discover what they are like, so that you are able to control them or deal with them. If you have the measure of someone or something, you have succeeded in doing this. I repeated my question for good measure The governments of the industrialized world had failed to get the measure of the crisis Lili was the only person I knew who had the measure of her brother
the performance level in logits, or their linear transformations, used to position objects and agents of measurement along the variable
A measure is a single standard (i e 10 miles is a measure of distance, 10 hours is a measure of time) Compare to a metric which is a combination of two measurements, such as miles per hour
have certain dimensions; "This table surfaces measures 20inches by 36 inches
a class identifying the value(s), errors(s), and unit(s) for a measurement with transformation properties determined by the ReferenceFrame and Representation Epoch, duration, direction, and position are examples of different types of Measures
The space between two bars
To allot or distribute by measure; to set off or apart by measure; often with out or off
a performance metric, preferably quantitative, of an organization's relative success in achieving the desired results, objectives, and operational goals Measures help communicate the behavior required to achieve objectives Each measure should include the units of measurement
An instrument by means of which size or quantity is measured, as a graduated line, rod, vessel, or the like
A group of beats containing a primary accent and one or more secondary accents, indicated by the placement of bar lines on the staff The space between two bar lines
measurement: the act or process of measuring; "the measurements were carefully done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
how much there is of something that you can quantify any maneuver made as part of progress toward a goal; "the situation called for strong measures"; "the police took steps to reduce crime"
The Foot, Verse, or time sequence used in a literary work, especially a poem Measure is often used somewhat incorrectly as a synonym for Meter (Compare with Meter )
measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements
A written document used by the Legislative Assembly to propose a law or to express itself as a body A measure may be a bill, a memorial, or a resolution
If you measure the quality, value, or effect of something, you discover or judge how great it is. I continued to measure his progress against the charts in the doctor's office It was difficult to measure the precise impact of the labor action
A bill or resolution which is officially introduced in the Legislature for consideration
of two or more numbers
If you measure a quantity that can be expressed in numbers, such as the length of something, you discover it using a particular instrument or device, for example a ruler. Measure the length and width of the gap
{i} action, step; unit of size or capacity; criterion; device for measuring; amount, degree, extent; system of measuring; meter, cadence; legislative bill or act; prescribed distance or quantity
A number which is contained in a given number a number of times without a remainder; as in the phrases, the common measure, the greatest common measure, etc
A step or definite part of a progressive course or policy; a means to an end; an act designed for the accomplishment of an object; as, political measures; prudent measures; an inefficient measure
If you say that one aspect of a situation is a measure of that situation, you mean that it shows that the situation is very serious or has developed to a very great extent. That is a measure of how bad things have become at the bank
The quantity determined by measuring, especially in buying and selling; as, to give good or full measure
Extent or degree not excessive or beyong bounds; moderation; due restraint; esp
The act of measuring; measurement
Undefined quantity; extent; degree
express as a number or measure or quantity; "Can you quantify your results?"
meter: (prosody) the accent in a metrical foot of verse
A measure of a particular quality, feeling, or activity is a fairly large amount of it. The colonies were claiming a larger measure of self-government
To serve as the measure of; as, the thermometer measures changes of temperature
To indicate how much of some specified, quantifiable unit is present; to assign numbers to variations in a quantifiable attribute or trait For conditions that cannot be quantified with sufficient certainty and accuracy for the intended purposes, a description is more appropriate than measurement
A rhythmic grouping or metrical unit that contains a fixed number of beats; in notated music, it appears as a vertical line through the staff
a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated; "they set the measure for all subsequent work"
musical notation for a repeating pattern of musical beats; "the orchestra omitted the last twelve bars of the song"
Term for a bar of music, commonly used only in the U S
A standard of dimension; a fixed unit of quantity or extent; an extent or quantity in the fractions or multiples of which anything is estimated and stated; hence, a rule by which anything is adjusted or judged
place a value on; judge the worth of something; "I will have the family jewels appraised by a professional"
A mechanism to assign a quantity to an attribute by comparison to a criterion
The group or grouping of beats, caused by the regular recurrence of accented beats
A measure of a strong alcoholic drink such as brandy or whisky is an amount of it in a glass. In pubs and bars, a measure is an official standard amount. He poured himself another generous measure of malt
To be of a certain size or quantity, or to have a certain length, breadth, or thickness, or a certain capacity according to a standard measure; as, cloth measures three fourths of a yard; a tree measures three feet in diameter
If something is true in some measure or in large measure, it is partly or mostly true. Power is in some measure an act of will
In music, a measure is one of the several short parts of the same length into which a piece of music is divided. see also measured, measuring, counter-measure, half measure, tape measure
Determined extent, not to be exceeded; limit; allotted share, as of action, influence, ability, or the like; due proportion
bar; pattern of musical beats In musical notation, vertical lines on the staff enclose a measure
When someone, usually a government or other authority, takes measures to do something, they carry out particular actions in order to achieve a particular result. The government warned that police would take tougher measures to contain the trouble
The manner of ordering and combining the quantities, or long and short syllables; meter; rhythm; hence, a foot; as, a poem in iambic measure
A specific test to determine if a goal is being met or not High level measures tend to focus on profits, revenues, product output figures and growth As measures are subdivided they tend to focus on whether specific sub-processes are achieving their output goals Very specific measures may check to determine if the steps within an activity are being performed correctly or if decisions are being made according to rules and policies
A quantifiable element of performance that can be compared with the same elements of other performances, such as a dimension of a function, process or outcome Measures can be activities, events, occurrences or outcomes for which data can be collected to allow comparison with a threshold, a benchmark or prior performance Clinical measures are of two types Outcome measures are incidence of prevalence rates for desirable or undesirable health status outcomes (e g , mortality) Process measures are usually of clinical performance and are based on objective clinical criteria defined from practice guidelines or other clinical specifications (e g , immunization rates) (NCQA, 2000)
Any bill, resolution, or constitutional amendment that is acted upon by the Legislature
the act or process of measuring; "the measurements were carefully done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
determine the measurements of something or somebody, take measurements of; "Measure the length of the wall"
To make a measurement or measurements
measure of central tendency
A measure of location for a batch, a sample, or a distribution characterizing a value around which are spread the members or the distribution
measure of location
A single number used to characterize a batch, sample, or distribution or the position of an element of it
measure space
A measurable space which has a positive measure defined on its σ-algebra
measure stick
Equipment used to determine which of two or more stones is closest to the center when they are too similar to know with visual inspection
measure theory
A branch of mathematical analysis, concerned with the theory of integration, that generalizes the intuitive notions of length, area and volume
measure twice and cut once
One should double-check one's measurements for accuracy before cutting a piece of wood; otherwise it may be necessary to cut again, wasting time and material

Look at Carpenters! . . . In old times it was a proverb Measure twice, and cut once..

measure twice and cut once
Plan and prepare in a careful, thorough manner before taking action

Mr. Paz noted that since the onset of the credit crisis, eBay, like other companies, hasn’t been able to measure twice and cut once..

measure twice, cut once
Alternative form of measure twice and cut once
measure up
To meet expectations; to be as good as

It's a passable substitute, but it will never measure up to the original.

measure word
A word or morpheme used in combination with a numeral to indicate the count of nouns, used especially in Asian languages
measure words
plural form of measure word
measure for measure
each is rewarded according to his acts, each receives what he deserves
measure oneself against
confront -, deal with -, face -
measure out
If you measure out a certain amount of something, you measure that amount and take it or mark it because it is the amount that you want or need. I'd already measured out the ingredients
measure out
distribute, allocate, ration out
measure out
determine the measurements of something or somebody, take measurements of; "Measure the length of the wall"
measure ruler
stick with equidistant markings on it that is used to measure objects
measure swords with
compete with, confront
measure theory
In mathematics, a generalization of the concepts of length and area (see length, area, and volume) to arbitrary sets of points not composed of line segments or rectangles. A measure is any rule for associating a number with a set. The result must be nonnegative and also additive, meaning that the measure of two nonoverlapping sets equals the sum of their individual measures. This is simple enough for sets consisting of line segments or rectangles, but the measure of sets such as curved regions or intervals with missing points requires more abstract methods, including limits and upper and lower bounds
measure up
If you do not measure up to a standard or to someone's expectations, you are not good enough to achieve the standard or fulfil the person's expectations. It was fatiguing sometimes to try to measure up to her standard of perfection She's always comparing me to other people, and somehow I never measure up
measure up
prove capable or fit; meet requirements
measure up to
get to the same level as -, match -, suit -
measure word
{i} morpheme or word used together with a numeral for indicating the count of nouns
Borel measure
A measure whose domain is the Borel σ-algebra of a locally compact Hausdorff space
Lebesgue measure
The unique complete translation-invariant measure for the σ-algebra which contains all k-cells in \mathbb{R}^k and which assigns a measure to each k-cell which is equal to that k-cell's volume (as defined in Euclidean geometry: i.e., the volume of the k-cell equals the product of the lengths of its sides)
Winchester measure
Units used for the measurement of dry and liquid volumes, the standards for which were originally deposited at Winchester, England. The Winchester bushel is still used in the US
beyond measure
To a great extent or degree; very
beyond measure
Very large; great; huge
complete measure
Such that for every set of measure zero belonging to its domain, all subsets of that set are also assigned measure zero by the given measure
complex measure
A function whose domain is a σ-algebra, whose codomain is the set of complex numbers, and which is countably additive
counting measure
A positive measure which, for each subset of a given measure space, assigns a value equal to the number of points in that subset
dry measure
A unit of capacity used in measuring dry commodities (e.g. grain or fruit)

The peck and the bushel are commonly used imperial dry measures.

fluid measure
any unit of volume, or system of such units
for good measure
In excess of the minimum required; Added as an extra

He tossed in a couple of extra shirts for good measure and closed the suitcase.

liquid measure
Any unit of measure for measuring the volume of a liquid
liquid measure
The measurement of the volume of liquids
made-to-measure
Designed and made to individual specifications
measurable
That which can be measured; a metric
measurable
Of significant importance
measured
Deliberate but restrained

He argued in measured tones.

measured
Rhythmically written in meter; metrical
measured
Simple past tense and past participle of measure
measureless
Not measured because it is so large it is difficult or impossible to do so
measurer
Agent noun of measure; one who measures
positive measure
A function whose domain is a σ-algebra, whose codomain is , and which is countably additive
poulter's measure
A metre with alternate lines of 12 and 14 syllables, because it was said that poulters gave 12 eggs for the first dozen and 14 if you bought a second dozen
probability measure
A mathematical measure on a probability space that can take on values between 0 and 1, with 0 corresponding to the empty set and 1 to the entire space
tape measure
A graduated ribbon of cloth, plastic or metal used for measuring lengths
unit of measure
any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property
units of measure
plural form of unit of measure
weight measure
A measure or unit to express an object's weight, which is directly proportional to its mass when the gravity is fixed (as commonly but imprecisely presumed on earth's surface.)
σ-finite measure
That it is expressible as a countable union of sets of finite measure
measureless
infinite
measures
established assessment tools used to measure performance for a particular area
measurable
{a} that may be measured, moderate
measurably
{a} with due measure, moderately
measureless
{a} immense, boundless, infinit
measurer
{n} one who measures
measures
{n} ways, means, action, proceedings
measurable
{s} can be measured, estimable, determinable, assessable
A measure
bole
board measure
Measurement in board feet
common measure
the usual (iambic) meter of a ballad
common measure
A ballad stanza form in iambic meter, often rhyming in alternating pairs, that is typical of many church hymns. Also called common meter, hymnal stanza
dry measure
system of units of capacity used in measuring dry commodities
for good measure
in addition (as to close a deal); "the car salesman threw in the radio, for good measure
full measure
full amount, largest amount possible
half measure
disapproval If someone refers to policies or actions as half measures, they are critical of them because they think that they are not forceful enough and are therefore of little value. They have already declared their intention to fight on rather than settle for half-measures
half measure is no measure
it's not worth doing something unless one means to complete it
measurability
{i} capacity or ability to be measured
measurability
the quality of being measurable
measurable
of distinguished importance; "a measurable figure in literature"
measurable
mensurable
measurable
Something that is measurable can be measured. Economists emphasize measurable quantities -- the number of jobs, the per capita income
measurable
Able to be measured
measurable
The ability of a sensor or device to quantifying a trait automatically into digital signals
measurable
possible to be measured; "measurable depths"
measurable
If you describe something as measurable, you mean that it is large enough to be noticed or to be significant. Both leaders seemed to expect measurable progress. + measurably meas·ur·ably The old man's voice was measurably weaker than the last time they'd talked
measurable
Precipitation of 0 01" or more
measurable
Capable of being measured; susceptible of mensuration or computation
measurable
Moderate; temperate; not excessive
measurable
of distinguished importance; "a measurable figure in literature" possible to be measured; "measurable depths
measurable
Producing an inspection signal that is above the noise level inherently present in the pipe
measurable
possible to be measured; "measurable depths
measurably
to a measurable degree; "the difference is measurably large
measurably
To a measurable extent
measurably
to a measurable degree; "the difference is measurably large"
measurably
in a manner that may be measured, estimably
measurably
In a measurable manner
measured
Regulated or determined by a standard; hence, equal; uniform; graduated; limited; moderated; as, he walked with measured steps; he expressed himself in no measured terms
measured
{s} calculated, deliberate, slow and steady, regulated
measured
the rhythmic arrangement of syllables
measured
quantified
measured
determined by measurement; "the measured distance was less than a mile" the rhythmic arrangement of syllables
measured
with care and dignity; "walking at the same measured pace"; "with all deliberate speed"
measured
that has been determined by measurement
measured
carefully thought out in advance; "a calculated insult"; "with measured irony"
measured
You use measured to describe something that is careful and deliberate. The men spoke in soft, measured tones Her more measured response will appeal to voters. if you do something in a measured way, you do it in a careful and controlled way, not in an excited or sudden way
measured
determined by measurement; "the measured distance was less than a mile"
measureless
{s} endless, without bounds, beyond measure, cannot be measured
measureless
without limits in extent or size or quantity; "immeasurable vastness of our solar system"
measureless
Without measure; unlimited; immeasurable
measureless
too great to be measured
measurer
a person who makes measurements
measurer
One who measures; one whose occupation or duty is to measure commondities in market
measures
{i} means, steps, action
measures
third-person singular of measure
measures
(e g Economic measures, security measures): Any acts the Israelis commit (blockades, collective punishment, shelling neighborhoods, starving a population etc)
measures
plural of measure
measures
are operationalised quality factors A measure can be subjective or objective, direct or indirect, analytical or empirical
measures
written documents that propose legislation, in the form of a bill or resolution
measures
(e g Economic measures, security measures) : Any acts the Israelis commit (blockades, collective punishment, shelling neighborhoods, starving a population etc)
measures
Define how to determine achievement of or progress toward the objectives
measures
µg = Microgram mg = Milligram = 1000 µg g or gm = Gram = 1000 mg
measures
Questionnaire-based measures of current height and weight to determine body mass index (BMI); weight that is considered to be ideal; weight that is considered to be overweight; current weight-control behaviour
measures
The tools used to obtain the information or evidence needed to answer a research question They are similar to indicators, but more concrete and specific Often an indicator will have multiple measures Indicators are statements about what will be measured; measures answer the question about exactly how will it be measured
measures
Determines lengths or quantities of
measures
Actions that can be taken by a government or a group of governments, often in conjunction with the private sector, to accelerate the use of technologies or other practices that reduce GHG emissions
measures
Measures are the numeric variables (such as Total R&D Funding) for which statistics are collected
measuring
Used in, or adapted for, ascertaining measurements, or dividing by measure
measuring
A measuring jug, cup, or spoon is specially designed for measuring quantities, especially in cooking
measuring
past participle of to measure
measuring
the act or process of measuring; "the measurements were carefully done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
measuring
{i} taking of dimensions
square measure
measurement of area
tape measure
long flexible strip used to measure distances
tape measure
measuring instrument consisting of a narrow strip (cloth or metal) marked in inches or centimeters and used for measuring lengths; "the carpenter should have used his tape measure"
unit of measure
Items on jobs can be invoiced based on various units of measure, such as "each," "per square foot," "per linear foot," and so on (QuickBooks Premier: Contractor Edition supports all of these options )
unit of measure
The unit in which the quantity of an item is expressed Examples include barrels, dozens, gross, each, pounds, gallons, feet, etc
water measure
The water-measure bushel was three gallons larger than the Winchester bushel
Türkisch - Englisch

Definition von measure im Türkisch Englisch wörterbuch

measure risk
risk ölçmek
measure

  Silbentrennung

  meas·ure

  Türkische aussprache

  mejır

  Aussprache

  /ˈmeᴢʜər/ /ˈmɛʒɜr/

  Etymologie

  [ me-zh&r, mA- ] (noun.) 13th century. Middle English mesure from French mesure from Latin mēnsūra (“a measuring, rule, something to measure by”) from mēnsus, past participle of mētīrī (“to measure, mete”). Displaced native Middle English mǣte, mete "measure" (n.) (from Old English met "measure", compare Old English mitta "a measure"), Middle English ameten, imeten "to measure" (from Old English āmetan, ġemetan "to mete, measure), Middle English hof, hoof "measure, reason" (from Old Norse hōf "measure, reason"), Old English mǣþ "measure, degree".

  Gemeinsame Collocations

  measure up

  Videos

  ... And so if you say that's our job, then you measure us ...
  ... A force beyond the forces that we can measure in the laboratory.  And believe it or not, ...

  Wort des Tages

  zugzwang
Favoriten