link

listen to the pronunciation of link
Englisch - Türkisch
{f} bağlamak
bağ

Bir zincir birçok bağlantıdan oluşur. - A chain is made up of many links.

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

{i} halka

Halkanın biri kopuksa, tüm zincir kopuktur. - One link broken, the whole chain is broken.

Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. - The chain is no stronger than its weakest link.

bağlantı

Bir zincir birçok bağlantıdan oluşur. - A chain is made up of many links.

Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır. - The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.

(Askeri) bakla
(Askeri) haberleşme irtibatı
(Bilgisayar) bağlan

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

Bir zincir birçok bağlantıdan oluşur. - A chain is made up of many links.

radyo/tv link
üzengi
zincirlenmek
bağlantılı

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

ilişki

Dünya savaşı hayali, doğrusal bir dinle ilişkilendirilebilir. - The dream of world war may be linked to a linear religion.

rotilli kol
(Bilgisayar) ilintilemek
(Askeri) muhabere bağı
(Askeri,Teknik) hat
(Bilgisayar) bağlantılama
ara bağlantı parçası
zincir halkası
birleştirmek
(together/up ile) bağlamak
{f} bağla

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

Bir zincir birçok bağlantıdan oluşur. - A chain is made up of many links.

(Askeri) (COMMUNICATIONS) MUHABERE BAĞI, HABERLEŞME İRTİBATI: İki nokta arasında haberleşme irtibatının mevcut olduğunu göstermek üzere kullanılan telsiz istasyonu
{f} ulamak
{f} bağlantı kurmak
Web sayfasındaki bir noktadan ( Sözcük , metin, yada resim ) Baska bir web sayfasına bağlanmayı sağlayan arabirim. İmleç üstüne gelindiğinde el şekline dönüşür. Link kullanıcıyı o konuyla ilgili baska bir sayfaya ya da bilgisayara yönlendirebilir.Link Bir metin parçasının üzerindeyse Hypertext denir. örnek; yandaki linke tıklayarak karikatür sitesinden çok sayıda sanatsal karikatürü ücretsiz indirebilir, kullanabilirsiniz
kulis
{i} radyo, TV link
birbirine bağlamak
{i} eklem

Tatoeba'nı yeni versiyonu, insanları eklemeye ve onlarda redaksiyon yapmaya olanak sağlayacak! - The new version of Tatoeba will allow linking people, and even editing them!

(Askeri) HAL, BAĞLANTI, BAĞ, İRTİBAT: Muhaberede iki nokta arasında haberleşme tesis ve imkanlarının bulunduğunu belirten genel terim
{i} kol düğmesi
zincir baklası
mesaha zincirinin 20 santimetre boyunda bir ölçü halkası
{i} meşale
(Tıp) Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka
{f} eklemek
{f} birleşmek
(İnşaat) bağlantı, mafsal
{f} birbirine bağlamak, birleştirmek, zincirlemek; birbirine bağlanmak
{f} eklenmek
(Mekanik) biyel
mekanik tertibat
birbirine bağlanmak
halka (zincir)
link
palet baklası
irtibat
(Hukuk) bağıntı
link to
(Tekstil) bağlantılı
link arm
vites kumanda çubuğu
link arm
bağlantı kolu
link arms
kol kola girmek
link as
(Bilgisayar) bağlama türü
link bar
(Bilgisayar) bağlantı çubuğu
link belt
(Askeri) madeni fişek şeridi
link cells
(Bilgisayar) hücreleri bağla
link color
(Bilgisayar) bağlantı rengi
link combo
(Bilgisayar) bağlantı karma
link cost
(Bilgisayar) bağlantı maliyeti
link date
(Bilgisayar) bağlantı tarihi
link end
bağlantı ucu
link group
(Bilgisayar) bağlantı grubu
link here
(Bilgisayar) buraya bağla
link item
(Bilgisayar) köprü öğesi
link layer
(Bilgisayar) bağlantı katmanı
link name
(Bilgisayar) bağlantı adı
link order
(Bilgisayar) köprü sırası
link pin
bağlantı pimi
link shaft
bağlantı aksı
link speed
(Bilgisayar) bağlantı hızı
link stay
bağlantı mesnedi
link table
(Bilgisayar) tablo bağla
link tasks
(Bilgisayar) görevleri bağla
link test
(Bilgisayar) bağlantı sınaması
link to
(Bilgisayar) bağla

Sana web sitem için bağlantı göndereceğim. - I'll send you the link to my website.

Siteye bağlantı yazabilir misiniz? - Would you be able to write down the link to the site?

link to
(Bilgisayar) bağlan

Siteye bağlantı yazabilir misiniz? - Would you be able to write down the link to the site?

İnternet sitesi için sana bağlantı vereceğim. - I'll give you the link to the website.

link to
(Bilgisayar) ile bağlantılı
link token
(Bilgisayar) bağlantı simgesi
link type
(Bilgisayar) bağlantı türü
link up
bağlanmak
link up
(Askeri) birleşme
link up
(Askeri) bağlantı noktası
link up
(Askeri) buluşma
link word
(Bilgisayar) bağlama sözcüğü
link yoke
bağlantı çatalı
link bit
bağlaç biti
link block
ara takozu
link file
bağ dosyası
link mechanism
bağlantı mekanizması
link up
birleştirmek
link up
bağlamak
link budget
link bütçe
link farm
bağlantı çiftlik
link on
bağlanmak
link plate
Bağlantı plakası/barası

The individual cubicle frames are linked to its adjacent cubicles by connection link plates fixed on top of the cubicles.

link to
-e bağlantılı
link together
link birlikte
link up with
ile bağlantı
link words
link kelimeler
link access protocol
bag erisim protokolu
link address
baglama adresi
link arms
kolkola girmek
link arms
koluna girmek
link belt
(Askeri) MADENİ FİŞEK ŞERİDİ: Otomatik bir silaha ait fişek şeridi. Bunda; birbirine kenetlenen madeni baklalar, fişekleri birbirine bağlayarak, şeridi meydana getirir
link by link encipherment
bagdan baga kriptolama
link dialog
Bağlantı İletişimi
link edit
bağlantı düzenlemek
link encryption
(Askeri) HAT KRİPTOLAMASI: Bir hat kriptolama işleminin bir hatta uygulanmasıyla bu hattan geçen tüm bilgilerin kriptolanması
link margin
bag siniri (marji)
link motion gear
(Askeri) linkmoşın donanımı
link properties
bağlantının özellikleri
link protocol
hat protokolü
link protokol
bag protokolu
link rod
(Askeri) linkrot
link rod
(İnşaat) bağlantı çubuğu
link rod kit
bağlantı kolu kiti
link section
bağlantı bölümü
link to
ya bağla
link to link signalling
bagdan baga imlesim
link to previous
bir öncekine bağla
link trainer
(Askeri) LİNK TREYNER: Yerde yapılan uçuş eğitimi için, özellikle aletli uçuş eğitiminde kullanılan alet. Link treyner, bir aletli uçağı temsil eder. Bu uçak, örneğin rüzgarlı hava gibi, gerçek uçuş şartlarını taklit ederek dönüş, yatış ve dalış yapar. Uçak komuta tertibatının temin edeceği hareketleri aynen yapan bir tertibat üzerine oturtulmuştur. Link treyner, bir çeşit eğitim vasıtasıdır
link up
(Askeri) BİRLEŞME: Hava indirme ve kara birliklerinin (zırhlı, gerilla, keşif kıtalar) düşman derinliklerinde birleşmesi
link up
(Fiili Deyim ) bir(leş)tirmek , bağla(n)mak
link up
bağlantı kurmak
link up
eklemek
link word
baglama sozcugu
line link
hat bağlantısı
lifting link
kaldırma bağlantısı
linking
{s} bağlayıcı
auto link
özdevimli bağ
auto link
(Bilgisayar) otomatik bağlantı
auto link
(Bilgisayar) bağlantı
cancel link
(Bilgisayar) bağlantıyı kes
change link
(Bilgisayar) bağlantıyı değiştir
computer link
(Bilgisayar) bilgisayar bağlantısı
create link
(Bilgisayar) bağ oluştur
custom link
(Bilgisayar) özel bağlantı
custom link bar
(Bilgisayar) özel bağlantı çubuğu
data link
(Askeri) bilgi gönderme irtibatı
external link
(Bilgisayar) dış bağlantı
file link
(Bilgisayar) dosya bağlantısı
hot link
geçiş bağı
hot link
(Bilgisayar) dinamik link
hypertext link
(Bilgisayar) hipermetin bağlacı
import/link
(Bilgisayar) al/bağla
insert and link
(Bilgisayar) ekle ve bağla
linked
(Bilgisayar) bağlandı

Tom bloğundan benim siteme bağlandı. - Tom linked to my website from his blog.

linked
(Bilgisayar) bağlantılı

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

Bu siyasetçi bir yolsuzluk skandalıyla bağlantılı olduktan sonra istifa etti. - This politician resigned after being linked to a corruption scandal.

linked
halkalı
linked
bağlanmış
linked
(Bilgisayar) bağlanan
linked
(Bilgisayar) bağlı

Sanık yargıç ile romantik olarak bağlıydı. - The defendant was romantically linked with the judge.

Nişasta bozulması bir Sirkadyen saate bağlıdır. - Starch degradation is linked to a Circadian clock.

linker
(Bilgisayar) bağ düzenleyicisi
linking
(Bilgisayar) bağlanılıyor
linking
birleştirme
linking
(Bilgisayar) bağlanıyor
links
sargı
links
(Bilgisayar) minnoş
links
etriye
modify link
(Bilgisayar) bağlantıyı değiştir
receive a link
link almak
remove link
(Bilgisayar) bağlantıyı kaldır
site link
(Bilgisayar) bölge bağlantısı
wireless link
(Bilgisayar) kablosuz bağlantı
auto link
özdevimli bağlantı
burroughs data link control
burroughs veri hattı denetimi
chain link
zincir baklası
clutch pedal link
debriyaj pedal mafsalı
communicetion link
iletişim bağlantısı
cross link
çapraz bağlantı
cuff link
kol düğmesi
data link
veri iletişimi
data link eacape character
veri bağlacı kaçış karakteri
drag link
direksiyon çubuğu
drag link
uzun rot
dynamic link library
dinamik bağlı kitaplık
hierarchical data link control
basamaklı veri bağlayıcı denetimi
hot link
sıcak bağ
linked
{f} bağla

Kalplerimiz bağlantılıydı. - Our hearts are linked.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

linker
bağlayıcı
microwave link
mikrodalga bağlantısı
missing link
savaşta kayıp asker
missing link
noksan halka
radio link
radyo link
symbolic link
sembolik link
Data Link Layer
(Bilgisayar) Veri Bağlantı Katmanı
a chain is no stronger than its weakest link
zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür
breaking link
bağlantı kesme
causal link
İlliyet bağı
chain-link fence
zincir çıt
chain-link harrow
zincir harrow
close link
Yakın ilişki, yakın bağ

Professional teachers are appointed to villages far away from cities by school principals who have close links to the terrorist PKK.

contact, link
temas, bağlantı
cross-link
bir polimerik molekülde atomlar arasındaki zincirlerde bulunan çapraz(enine) bağlantı
data link escape character
veri bağlacı kaçış karakteri
drink-link
(slang) ATM, bankamatik
frame link
çerçeve bağlantı
fuse link
sigorta bağlantı
hard link
işletim sistemlerinde herhangi bir dosyayı referans gösteren göstergeç
linking
ilintileme
multiplex link
multiplex bağlantı
peripheral link
periferik bağlantı
power link
güç bağlantısı
servo link
servo link
soft link
(Bilgisayar) Bilgisayarda bir dosyanın bir klasörün içinde bulunuyor ve aynı zamanda farklı bir klasörlerin de içinde olmasını istendiğinde, yani dosyanın birden fazla kopyasının olması değil ama birden fazla yerden erişilmesi istenildiğinde, dosyayı bu farklı konumlara kopyalamak yerine oluşturulan bağ
steering drag link
rot çolagi, deveboynu
symbolic link
(Bilgisayar) Bilgisayarda bir dosyanın bir klasörün içinde bulunuyor ve aynı zamanda farklı bir klasörlerin de içinde olmasını istendiğinde, yani dosyanın birden fazla kopyasının olması değil ama birden fazla yerden erişilmesi istenildiğinde, dosyayı bu farklı konumlara kopyalamak yerine oluşturulan bağ
symbolic link
(Bilgisayar) Simgesel bağlantı
to link together
Birlikte bağlantı
trunk link
ana yol bağlacı
user link
kullanıcı bağlantı
virtual link
sanal bağlantı
weak link
zayıf bağlantı
linked
{f} bağla: adj.bağlı
linked
{s} tabi
linked
{s} bağımlı
linked
değgin
linked
{f} bağla: adj.bağlanmış
linking
(sıfat) bağlayıcı
Türkisch - Türkisch
İletişim dizgesi birliği
Atın eşkin yürüyüşü
iki nokta arasında iletişim kurma olanaklarının varlığını belirtmede kullanılan genel terim
Englisch - Englisch
A space comprising one or more disjoint knots
To skip or trip along smartly
To connect two or more things
Shortened form of hyperlink, especially one implemented in HTML

The link on the page points to the sports scores.

One element of a chain

The weakest link.

To contain a hyperlink to another page

My homepage links to my wife's.

A torch, used to light dark streets
a thin wild bank of land splitting two cultivated patches and often linking two hills

They used formerly to live in caves or huts dug into the side of a bank or link, and lined with heath or straw.

The connection between busses or systems

A by-N-link is composed of N lanes.

A connection between places, persons, events, or things

The mayor’s assistant serves as the link to the media.

{v} to join, unite, connect, combine, fix
{n} a part of a chain, chain, torch of pitch
A bond of affinity, or a unit of valence between atoms; applied to a unit of chemical force or attraction
A connection between two web pages, either between those kept on the same site or those kept on different sites By clicking on a link using the mouse pointer you are automatically taken to the new page You can retrace your steps by clicking on the browserís ëbackí button on its toolbar
Any intermediate rod or piece for transmitting force or motion, especially a short connecting rod with a bearing at each end; specifically (Steam Engine), the slotted bar, or connecting piece, to the opposite ends of which the eccentric rods are jointed, and by means of which the movement of the valve is varied, in a link motion
Short for "hyperlink " Links are commands used to jump from Web page to Web page If you didn't have links, you wouldn't be able to get from one Web page to another Because links can lead to a page either related to the one you're on or to one completely unrelated, links have made linear thought on the Web pretty much an option, not a rule Therefore, it is because of the link (and hypertext in general) that the Web is such a unique medium Sometimes links appear as an underlined, colored word or group of words; sometimes they're a picture; sometimes they're icons, which are like pictures but usually more functional See more about links in the "What A Web Browser Does" section Just remember that links are made to be clicked (and are therefore "clickable") Back to Top
A word, phrase, or image highlighted in a hypertext document to act as a navigation aid to related information Links may be indicated with an underline, a color contrast, or a border
A pointer in an HTML document that leads to another World Wide Web site or another space within the same document Using hypertext, a link is a connection from a word, graphic or object in a Web site to another Web page or Web site
A word, picture, or other area of a Web page that users can click on to move to another spot in the document or to another document Words and phrases that are links may be underlined and usually appear in a contrasting color text The text and underline color may change after you click on the link so you can tell if you've already followed the link Pictures that are links sometimes have a blue border around them which also may change colors after you click on them
Chain, n
To connect or unite with a link or as with a link; to join; to attach; to unite; to couple
A reference (link) from some point in one hypertext document to (some point in) another document or another place in the same document A browser usually displays a hyperlink in some distinguishing way, e g in a different color, font or style When the user activates the link (e g by clicking on it with the mouse,) the browser will display the target of the link
A link is one of the rings in a chain
If there is a link between two things or situations, there is a relationship between them, for example because one thing causes or affects the other. the link between smoking and lung cancer. = connection
Any one of the several elementary pieces of a mechanism, as the fixed frame, or a rod, wheel, mass of confined liquid, etc
In a hypertext document, any connection between one address (URL) on the World Wide Web and another, embedded in the text or appearing as a word, symbol, icon, or other graphic element which can be activated by the click of a mouse or some other pointing device Text links usually appear underlined and in blue on the computer screen
Short for hypertext link or hyperlink, a web link is a connection that takes a user to another page, document or file Text links are usually underlined and a different color than the surrounding text A sure way to tell if something is a link is to place the cursor over the graphic icon or text If it changes into a hand, then it is a live link Modem - The device that allows your computer to access the Internet over a phone line
A single ring or division of a chain
a unit of length equal to 1/100 of a chain
be or become joined or united or linked; "The two streets connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The travelers linked up again at the airport"
A connection between one hypertext document and another
connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together"; "Link arms"
If you link one thing with another, you join them by putting one thing through the other. She linked her arm through his He linked the fingers of his hands together on his stomach. If two or more people link arms, or if one person links arms with another, they stand next to each other, and each person puts their arm round the arm of the person next to them. She stayed with them, linking arms with the two girls, joking with the boys. see also link-up. A torch formerly used for lighting one's way in the streets. in the UK, a system by which people can get money from their bank or building society accounts by using a special plastic card (a Link card) in a cash machine
an interconnecting circuit between two or more locations for the purpose of transmitting and receiving data (computing) an instruction that connects one part of a program or an element on a list to another program or list a unit of length equal to 1/100 of a chain the means of connection between things linked in series
An end-to-end transmission path provided by the cabling infrastructure Cabling links include all cables and connecting hardware that comprise the horizontal or backbone subsystems Equipment and work area cables are not included as part of a link
A link will transport you from one Internet site to another with just a click of your mouse Links can be text or graphic and are recognizable once you know what to look for Text links usually will be underlined and often a different color than the rest of the text on your screen (Back to the Top, above, is a link that carries you to the top of this page ) Graphic images may also be coded as links for navigation
A hill or ridge, as a sand hill, or a wooded or turfy bank between cultivated fields, etc
a connecting shape
A component of a hypertext document which, when selected with a mouse, takes the user to another document or a different section of the current document For example, this glossary has links for each of the letters of the alphabet
A torch made of tow and pitch, or the like
by which relative motion of other parts is produced and constrained
Anything doubled and closed like a link; as, a link of horsehair
A component of a hypertext document which when clicked with a mouse takes the user to another document or a different section of the current document The word "mouse" above in this paragraph - which you can see is underlined and blue is an example of how a link appears most of the time on the Internet
a two-way radio communication system (usually microwave); part of a more extensive telecommunication network
the state of being connected; "the connection between church and state is inescapable"
An active connection to another web page, location in a web page, file, or other Internet resource Selecting the link takes you to the new location or resource See URL
a fastener that serves to join or link; "the walls are held together with metal links placed in the wet mortar during construction"
A winding of a river; also, the ground along such a winding; a meander; usually in pl
The length of one joint of Gunter's chain, being the hundredth part of it, or 7
Hence: Anything, whether material or not, which binds together, or connects, separate things; a part of a connected series; a tie; a bond
92 inches, the chain being 66 feet in length
On the Web, a connection that, when selected (or clicked on), will take users to another Web page A link can be in the form of text (usually appearing as underlined blue text) or images which are coded to act as links Links are also referred to as "hyperlinks "
If two places or objects are linked or something links them, there is a physical connection between them. the Rama Road, which links the capital, Managua, with the Caribbean coast The campus is linked by regular bus services to Coventry. the Channel Tunnel linking Britain and France
Hence, any such piece of ground where golf is played
In hypertext documents, a link is the connection from one document to another Linking words or phrases are always a different colour and usually underlined so that they stand out
Link is short for Hypertext Link In the Internet world, a link is usually denominated by colored and underlined text When you click on a link, it will allow you to view another page or another section of the current Web page
(computing) an instruction that connects one part of a program or an element on a list to another program or list
A link is a reference from some point in one HTML document to some point in another document or to another place in the same document A browser usually displays a link in some distinguishing way, e g in a different color When the reader clicks on the highlighted text or graphic element, the browser will display the target of the link
A link between two things or places is a physical connection between them. the high-speed rail link between London and the Channel Tunnel Stalin insisted that the radio link with the German Foreign Ministry should remain open
To be connected
If someone or something links two things or situations, there is a relationship between them, for example because one thing causes or affects the other. The UN Security Council has linked any lifting of sanctions to compliance with the ceasefire terms Liver cancer is linked to the hepatitis B virus The detention raised two distinct but closely linked questions. see also index-linked
the means of connection between things linked in series
Text or graphics that when clicked take you to another section of the site or to an entirely different web site Text links are often underlined and in a different color than the rest of the text on the page
a channel for communication between groups; "he provided a liaison with the guerrillas"
Connection between one part of a hypertext document and another (It can be a connection to another part of the same document or to another document ) On the World Wide Web, links appear as text or pictures that are highlighted To follow a link, you click on the highlighted material
a fastener that serves to join or link; "the walls are held together with metal links placed in the wet mortar during construction" an interconnecting circuit between two or more locations for the purpose of transmitting and receiving data (computing) an instruction that connects one part of a program or an element on a list to another program or list a unit of length equal to 1/100 of a chain the means of connection between things linked in series
A link between two people, organizations, or places is a friendly or business connection between them. Kiev hopes to cement close links with Bonn In 1984 the long link between AC Cars and the Hurlock family was severed A cabinet minister came under investigation for links to the Mafia
{i} one ring of a chain; something which connects one thing to another, connection, bond; one in a series; (Computers) text or images on a Web that serves as a route to another Web file or page on the Internet, connection between two data files so that both are simultaneously updated; "jump", part of a hypertext document that connects to another document; unit in a communications system; cuff link; ring; unit of distance (Engineering, Surveying); torch made of flax and tar
Sausages; because linked together
(Ticaret) To connect two or more resources or systems so that the output of one becomes input to another on a recurring basis, or directly affects its performance
link doping
The practice and effects of embedding a large number of hyperlinks on a website in exchange for return links, especially when used to inflate the apparent popularity of the website
link editor
A program that links modules together, by resolving calls or references to external names, to form a single executable program
link exchange
A scheme of reciprocal linking whereby two or more websites link to one another to increase traffic
link farm
a website containing many hyperlinks, especially one designed to increase the index ranking of other websites to search engines
link spam
Links added to a web page for the purpose of spamdexing
link state
A class of routing protocol based on sending local status updates to every node in the network

A link-state protocol can quickly update the network to route around failure.

link time
The point at which multiple binary objects are merged into a larger program; literally, the time at which they are linked. Often used attributively

Link-time optimization.

link topology
The study of the linked structure of the World Wide Web
link up
to become linked or joined together
link up
to link or join together
link whore
Someone who goes to great lengths to get other people to link to his/her website or blog
link whoring
The practice of going out of one's way to place links to one's website on someone else's webpage
link budget
A link budget is the accounting of all of the gains and losses from the transmitter, through the medium (free space, cable, waveguide, fiber, etc.) to the receiver in a telecommunication system. It accounts for the attenuation of the transmitted signal due to propagation, as well as the antenna gains, feedline and miscellaneous losses. Randomly varying channel gains such as fading are taken into account by adding some margin depending on the anticipated severity of its effects. The amount of margin required can be reduced by the use of mitigating techniques such as antenna diversity or frequency hopping
Link Control Protocol
(Computers) LCP, protocol which is part of the PPP that configures and determines and tests data-link Internet connections in an automatic manner and confirms the identity of its peer on the link
link farm
{i} (Internet) website that includes long list of links
link motion
A valve gear, consisting of two eccentrics with their rods, giving motion to a slide valve by an adjustable connecting bar, called the link, in such a way that the motion of the engine can be reversed, or the cut-off varied, at will; used very generally in locomotives and marine engines
link rot
{i} process by which links on a Web page became obsolete as the sites they point to change location or disappear
link trainer
an early form of flight simulator
link up
connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together"; "Link arms"
link up
If you link up with someone, you join them for a particular purpose. They linked up with a series of local anti-nuclear and anti-apartheid groups The Russian and American armies linked up for the first time on the banks of the river Elbe. = join up
link up
be or become joined or united or linked; "The two streets connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The travelers linked up again at the airport"
link up
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all"
link up
If one thing is linked up to another, the two things are connected to each other. The television screens of the next century will be linked up to an emerging world telecommunications grid. = connect
link up with
work together with, join with
link-up
A link-up is a relationship or partnership between two organizations. new link-ups between school and commerce
link-up
A link-up is a connection between two machines or communication systems. a live satellite link-up with Bonn. computer link-ups with banks in Spain, Portugal, and France
a chain is only as strong as its weakest link
An organization (especially a process or a business) is only as strong or powerful as its weakest person. A group of associates is only as strong as its laziest member
cross-link
a link between adjacent chains of a polymer
cross-link
to form such a link
dead link
An HTML hypertext link that points to a webpage or website that is permanently unavailable
disintegrating link
A pressed metal or plastic link, used to join cartridges for a machine gun. When the cartridge is removed during loading, the link is expelled
external link
A hyperlink that links to another website
forward link
In radio communications, the link from a fixed location (e.g., a base station) to a mobile user. If the link includes a communications relay satellite, the forward link will consist of both an uplink (base station to satellite) and a downlink (satellite to mobile user)
internal link
A hyperlink that links to another page on the same Web site
linked
Simple past tense and past participle of link
linker
To ligate a DNA segment using a [[#Noun|linker]]

38. The plasmid pRK252 Km is cut with ecoRI, blunt-ended using Klenow, and linkered with BgIII linkers (New England Biolabs).

links
A golf course, especially one situated on dunes by the sea

A links is best when it’s really firm and when the wind is really up.

links
plural form of link
links
Third-person singular simple present indicative form of link
missing link
Any sought-after or valuable intermediary figure or position
missing link
A hypothetical primate once thought necessary to explain a perceived evolutionary gap between apes and humans
narrative link
A storytelling provided by a leader of a story dramatization to link playable moments. This is a useful technique to fast forward over unplayable moments, to make time pass quickly, or to gently guide the players if they are getting stuck for one reason or another
pretzel link
A link with a standard projection comprising several tangles, each a braid on two strands, with the tangles arranged in some cyclic order
red link
To use wiki markup to create a link to a page that does not exist
red link
A segment of text surrounded by brackets in wiki markup which creates a visible link to a page that does not exist
reverse link
In radio communications, the link from a mobile user to a fixed base station. If the link includes a communications relay satellite, the reverse link will consist of both an uplink (mobile station to satellite) and a downlink (satellite to base station)
sock link
A string with clips on each end to hold socks together as a pair before placing them in the wash
sponsored link
A text-based advertisement including a hyperlink to a paying advertiser’s web site
symbolic link
A file that contains a reference to another file or directory and serves as a shortcut to it
text link
An element of text on a web page, which can be used to access other web pages
weakest link
Reality television. The first to be eliminated from the competition in a reality television show
weakest link
The part of a system that is most likely to fail or cause problems
cross link
(verb) (cross-link) connect by a series of transverse links
cross link
(noun) a transverse link, especially between chains of atoms in a polymeric molecule
cross-link
(verb) (cross-link) connect by a series of transverse links
cross-link
(noun) a transverse link, especially between chains of atoms in a polymeric molecule
cross-link
(verb)(cross-link) connect by a series of transverse links. cross-linkage noun
drink-link
A modern term for a cashpoint machine (ATM). Named so because it is common to visit one before going out on the booze

Can we stop at a drink-link, i need some cash-a-roonies?.

soft link
(Bilgisayar) In computing, a symbolic link (also symlink or soft link) is a special type of file that contains a reference to another file or directory in the form of an absolute or relative path and that affects pathname resolution
Links
golf course: course consisting of a large landscaped area for playing golf
linked
having links (between modules, records etc)
linked
{s} connected, joined, attached
linked
connected, either with links, or as if with links
linked
connected by a link, as railway cars or trailer trucks
linker
(n ) A module that builds an executable, complete program from component machine code modules The JavaTM linker creates a runnable program from compiled classes See also compiler, interpreter, runtime system
linker
To ligate a DNA segment using a linker
linker
A program that connects different pieces of software so that they can be run as one program A Java program is always linked this way If the program is in only one piece it still needs to be linked to standard pieces of software that are part of Java
linker
A short oligonucleotide containing a recognition sequence for a restriction enzyme, used to blunt the ends of sticky DNA segments
linker
– Synonym of link editor
linker
A module that builds an executable, complete program from component machine code modules The Java(TM) linker creates a runnable program from compiled classes See also compiler, interpreter, runtime system
linker
A system program that creates an executable program from one or more OpenVMS object modules, Tru64 UNIX object files, or NT object files produced by a language compiler or assembler The linker resolves external references, acquires referenced library routines, and performs other processing required to create OpenVMS executable images, Tru64 UNIX executable files, or NT executable files
linker
B2 4 2 2, p28
linker
The utility used to link obj files to create system executable files or dynamic link libraries
linker
A program which binds a library subprogram together with any other library units it refers to into an executable program
linker
A program which can combine several machine language files into an executable program
linker
A system program that creates an executable program from one or more object files produced by a language compiler or assembler The linker resolves external references, acquires referenced library routines, and performs other processing required to create OpenVMS executable images or Tru64 UNIX, Linux, and Windows executable files
linker
Utility program used to combine relocatable object modules into an absolute file ready for execution For example, LINK-80(TM) creates either a COM or PRL file from relocatable REL files, such as those produced by PL/1-80(TM)
linker
A short, double-stranded oligonucleotide containing a restriction endonuclease recognition site, which is ligated to the ends of a DNA fragment
linker
A program that resolves cross-references between separately compiled or assembled object modules and then assigns final addresses to create a single relocatable load module If a single object module is linked, the linker simply makes it relocatable
linker
[BSG] The supervisor facility that implements dynamic linking Initially, the linker was not part of the supervisor; nothing that it does is privileged in the sense that it can affect any system or process data of any domain more privileged than the ring making the reference The linker was moved into the supervisor early on (before 1970) for performance reasons, and MIT later undertook a research project to move it back out again, whose results were not used See search rules Source code: link_snap pl1
linker
The player with the link
linker
A program that resolves cross-references among separately compiled object modules and then assigns final addresses to create a single executable program
linker
{i} person or thing that joins or connects
linker
A module that builds an executable, complete program from component machine code modules The JavaTM linker creates a runnable program from compiled classes See also compiler, interpreter, runtime system
linker
a computer program that takes one or more objects generated by compilers and assembles them into a single executable program
linker
Links object code and library code into a single, invokable form Linking is one of the final stages of producing an executable program
linker
a program that performs a static binding of modules created by separate compilations The input of the linker is called a relocatable or object module (depending upon the operating system) The output of a linker is called an absolute, executable, or binary
linker
A module that builds an executable, complete program from component machine code modules The Java linker creates a runnable program from compiled classes See also compiler, interpreter, runtime system
linker
a program that combines object files and library code to produce an executable program
linker
A program which combines a number of programs to form a complete set of instructions which can be loaded into the computer's memory and followed by the computer
linking
The process of creating a link to another page or site
linking
The process of assembling a number of object code modules into a program This will require shared functions and data to be linked together The output of the linking phase is an executable program file (if all goes well)
linking
{s} connecting, joining
linking
The process of combining (i e , linking together) the object code modules (object files) of previously assembled program elements into a complete, executable program The elements linked together might consist of your program and library subroutines The final executable file has the extension EXE or COM; it can be loaded into the memory of the computer and executed
linking
– Synonym of link editing
linking
A way of sharing data and exchanging information; refers to the process of establishing a dynamic link between a source object or database file that is stored on the disk and a destination container object such as an Access table, form, or report
linking
A hyperlink from one Web page jumps the viewer, when clicked, to another page anywhere on the Web Links are an effective marketing method for generating more traffic to your site by trading and or buying hyperlinks from other Websites Links also provide a valuable service to your visitors by pointing them to other relevant online resources
linking
The process of embedding the address of another web site or page into a web site, or the process of making use of an embedded link by "clicking" on it Thus, while looking at the web page for a REALTOR association, you might be able to click on a link to take you to an entirely different site or to a different page within that site That link has to have been pre-arranged by the webmaster Links in text are usually indicated with some sort of highlighting (often underlined text of a different color than the background text) When the mouse pointer is positioned over a live link, the web browser will usually change its appearance to indicate the availability of the link
linking
Creating pointers from elements in a document or workspace to referenced items Links can be simple descriptions such as text citations to referenced items or they can be computational objects such as hypertext links on a web page Links can connect to different kinds of referenced items, including other portions of a document, other documents in a corpus, information on the web that is computed on demand, and meta-data Links can be used to support other operations besides following the link For example, links can be used to guide particular interpretations and visualizations, such as reasoning about validity of conclusions based on sources of different quality or dependence of sections on assumptions with varying degrees of belief See also assumption linking and source linking
linking
Inserting an object (like an image or a document) into another file (called the destination file) while sustaining the connection of the inserted object to its original file so that as the original file is updated, the inserted object inside the destination file is updated automatically See EMBEDDING
linking
(n ) See chaining
linking
The first process a compiled/assembled program module undergoes, where the modules are combined to form a complete relocatable program 5 1, p192
linking
This isI making explicit the connections between the different parts of the training as you move from one to the next, to provide continuity for the trainees
linking
{i} connection, joining
linking
A component of a hypertext document which when clicked with amouse takes the user to another document or a different section of the current document
linking
Linking and framing are grey territory legally, but not in terms of copyright By linking to another page you risk the implication that you are the author of the material linked to This may constitute 'passing off' rather than copyright infringement Deep linking ( linking to a specific page in another website, bypassing the home page) should be avoided for this reason
linking
to this site is OK, but no hosting or mirroring on another site without the author's permission
linking
Of or relating to something that connects other things together
linking
Present participle of link
linking
The act of combining various client accounts within the same family of funds for a breakpointunder an LOIor an ROA Generally, you can link retail and IRA accounts for the same family group (husband, wife and minor children)
linking
The process of recognizing similarities and patterns from many different fields or projects; part of the process of managing information and knowledge
linking
Using the Linker to link a program to other programs, or to a run-time system
linking
Process of combining library files with object code thereby producing an executable file
links
Links are the hypertext connections between Web pages This is a synonym for hotlinks or hyper links, hot buttons, or hyper text links Links allow you to navigate throughout a Web site (internal links) or move about between different sites on the WWW (external links) Links are identified on a Web page because a word is highlighted in a different colour, or a graphic / drawing / photograph has been programmed to link to another place It is similar to turning the page in a book or moving from chapter to chapter in a book
links
in GEMIS are the connections between data records There are links between processes, between products and processes, between scenarios and processes, and between references and products, processes, scenarios and standards Links establish process chains which can be displayed via the local menu (right mouse click!) If you rename a data record, all links in GEMIS are adjusted to the new name automatically If you copy a data record, all existing links of the original record become also part of the copied data record
links
the way in which users of the World Wide Web jump from one page to another A link normally appears as an underlined phrase or word, much like those on a CD-ROM encyclopaedia
links
A golf course
links
Hypertext connections between Web pages This is a synonym for hotlinks or hyperlinks
links
This refers to a connection, created by the use of HTML, between one piece of text, or a graphic, to another This connection is often referred to as being "external" (when it refers to a link to another document) or "internal" (when referring to a link within the current document) Connections between web sites owned by different organizations are often referred to as "reciprocal links "
links
These are the hypertext connections between Web pages This is a synonym for hotlinks or hyperlinks
links
Connections from one information file or site to another
links
third-person singular of link
links
Within the context of the World Wide Web, a link is a reference within a Web document to another document Links are constructed using Uniform Resource Locators (URLs) and include a link title or image which usually displays as a hyperlink which is indicated by a visual cue such as underlined text or a hand icon over text or image when a mouse is moved over the link, with the link URL displaying in the status bar of a Web browser When a Web browser is used to select a link, the Web browser then retrieves and displays the referenced document which may be in HTML or other formats, eg PDF A computer may require the setup of additional software or plug-ins to be able to retrieve and display files in various formats that are offered as links in Web documents
links
A link, or hyperlink, acts as a bridge between separate web pages By clicking on a link you are taken to another web page Links can be indicated by a small graphic (icon) or by underlined text, usually of a different colour to the rest of the text on the page If you move your mouse pointer over a link the arrow will turn into a pointing finger To move to the linked page, just click on the link
links
The connections in web pages that allow you to move from one document or site to another Text links are usually underlined or highlighted , so all you need to do is click on a link to connect to another site without knowing or typing in its URL Icons can also be links Also known as hyperlinks or hypertext links
links
text, graphics, a button, or a sound object on a web page that is connected to another web page; you are taken to the page to which the item is linked when you click on it
links
By inserting hypertext links into web documents it is possible to connect two documents together These documents can be on different computers on opposite sides of the globe
links
These are the hypertext connections between Web pages This is a synonym for hotlinks or hyperlinks Listserv-- A discussion group which you subscribe to through messages to a "listserver" computer This is a kind of robot moderator that controls distribution of messages on the list In many cases, it also maintains indexes and archives of past postings in a given discussion group, which can be handy if you want to get up to speed with a discussion or just search for some information Locked--When the computer stops dead in its tracks and has to be rebooted (re-started) Log on / log in--Connect to a host system or public-access site Lurk--Read messages in a USENET news group without ever saying anything M
links
– A hyperlink allows a connection from one site to another or from one place in a site to another place in the site
links
On any web page there are one or more highlighted words (words that stand out) that are in a different color and/or underlined They have a special purpose; when a user touches that word (words or graphics) and clicks on the image or text with the mouse, that will bring them to another "page" or URL within the WWWeb
links
It is preferable to use document-relative links instead of root-relative links as this makes your site more portable The rationale behind this is that root-relative links are interpreted by servers, not by browsers Therefore, if you open a local page that uses root-relative links in your browser, the links won't work
links
A reference from some point in one hypertext document to (some point in) another document or another place in the same document Clicking a link will take you to the page A browser usually displays a hyperlink in some distinguishing way, e g in a different colour, font or style When the user activates the link (e g by clicking on it with the mouse) the browser will display the target of the link Most browser will display a link in blue and underlined
links
Links are usually a different font color from the page and underlined They are used on the World Wide Web as shortcuts to information If you click on a link, you will quickly jump to a new page Click on the word GO to try a link: GO
links
A tract of ground laid out for the game of golf; a golfing green
links
These are the hypertext connections between Web pages The part of a web page that allows you to travel to another web page, email someone, or download files Also known as hyperlink To the Top
links
{i} golf course; sandy hills by the sea coast (Scottish)
links
Links are quick routes to other web pages that may be similar or related in some fashion On most websites the links are blue and underlined, you can directly click on them and retrieve the page to which it is connected This is another way for you to navigate the Internet We find links most helpful, but also very addicting Remember you can always use the "Back" button to return from wherever you end up Should you become completely lost hit the Home icon at the top of your Browser and you will be returned to SYIX COM
links
are URL's that reference resources integral to the digital object In some instances, these references may be to internal parts of the object (e g , another sub part of the overall digital object) In other instances, these references may be to resources that exist outside and independent of the digital object but that are, nevertheless, an important part of the digital object's content
links
A highly compehensive set of links covering nearly all of the volentary and charitabe care organisation in the UK
links
Connections on the World Wide Web that allow the user to "jump" or "surf" from one Internet site to another
links
plural of link
links
The text or graphic a person selects (by clicking or using the keyboard keys) that branches onto another document, another location in the current document or another Internet tool
links
course consisting of a large landscaped area for playing golf
links
1 originally referred to seaside courses, now used loosely to mean any golf course 2 ("links style course, links course") an exposed, windswept (sometimes seaside) course characterized by gently rolling mounds/dunes and very few (if any) trees Example: Hey, let's hit the links after work 2 Spanish Bay, on the Monterey Peninsula, is a links style course
Türkisch - Englisch
(Askeri) synthetic trainer
link
trot (gait)
link güvenlik payı
(Telekom) link safety margin
link treyner
(Askeri) link trainer
link tıklama oranı
(Bilgisayar) click through rate
link vermek
give a link
data link
(Havacılık) data link
hiper link
hyper-link
link
Favoriten