inandırmak

listen to the pronunciation of inandırmak
Türkisch - Englisch
{f} convince
persuade
assure
make believe

Jane liked to make believe she was a teacher. - Jane bir öğretmen olduğuna inandırmaktan hoşlanırdı.

assure smb. that
satisfy
to convince (someone) that (something) is true, convince (someone) of (something), get (someone) to believe (something), cause (someone) to believe (something); to make (someone) believe (something)
to persuade, to convince
wash
(Hukuk) to convince
talk smb. into smth
assure somebody that
get round
sell somebody on
lead on
(deyim) make sure
sell
lead
sell smb. on
inan
belief

Her belief in God is very firm. - Onun Allah'a inancı çok sağlam.

He had strong religious beliefs. - Onun güçlü dini inançları vardı.

inan
trust

He doesn't altogether trust me. - O bana tamamen inanmaz.

I don't feel that I can trust what he says. - Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum.

inan
faith

Tom certainly believes Mary is faithful. - Tom kesinlikle Mary'nin sadık olduğuna inanıyor.

All the members but me have faith in what he says. - Benden başka bütün üyelerin onun söylediğine inancı vardı.

inan
believe in

Even people who don't believe in the Catholic church venerate the Pope as a symbolic leader. - Katolik kilisesine inanmayan insanlar bile Papa'ya sembolik bir lider olarak saygı duyuyorlar.

Do you believe in God? - Allah'a inanıyor musun?

inan
believe

How much do you believe him? - Ona ne kadar inanıyorsun?

He didn't believe Ben's words. - O, Ben'in sözlerine inanmadı.

inan
{f} credit

Tom seems to be unwilling to believe that Mary was the one who stole his credit cards. - Tom onun kredi kartlarını çalanın Mary olduğuna inanmak için isteksiz görünüyor.

inan
swear by
inan
{f} crediting
inan
{f} believed

I've believed in Kylie Minogue since June 12, 1998. - 12 Haziran 1998'den beri Kylie Minogue'a inanırım.

She believed him when he said he loved her. - O, onu sevdiğini söylediğinde ona inandı.

inan
come to believe
inan
{f} believing

Tom has a hard time believing anything Mary says. - Tom Mary'nin söylediğine inanarak zor zaman geçiriyor.

Tom had trouble believing that Mary would actually want to go out with him. - Tom'un Mary'nin gerçekten onunla birlikte çıkmak isteyeceğine inanma sorunu vardı.

inan
reliance
inandırma
{i} convincing
inandırma
{i} assuring
inan
credited
inan
accredit
inan
accredited
birine bir şeyi inandırmak
assure smb. of smth
dığına inandırmak
assure smb. that
inan
faith, belief
inan
tenet
inan
belief, something believed. (...)
inan
belief; faith, trust, reliance
inandırma
{i} persuasion
Türkisch - Türkisch
İnanmasını sağlamak: "Hepsini inandırabiliyordu buna; çünkü hepsi de buna inanmak için can atıyordu."- T. Buğra
İnanmasını sağlamak
inan
İnanmak işi
inan
Bir kimseye, bir şeye bütün varlığıyla inanma
inan
inanma, güvenme
inan
Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman, itikat
inandırma
İnandırmak işi
İNAN
(Osmanlı Dönemi) Dizgin
İNAN
(Osmanlı Dönemi) İdare etme, yürütme
inandırmak
Favoriten