careless

listen to the pronunciation of careless
Englisch - Türkisch
dikkatsiz

Dikkatsiz olduğu için, o, bir sınavı asla geçemedi. - Careless as she was, she could never pass an examination.

Kaza onun dikkatsizliğinden dolayıydı. - The accident was due to his carelessness.

özensiz

O özensiz ve dikkatsiz. - She's sloppy and careless.

{s} aldırışsız
ilgisiz

Onun açtığı davalar çok ilgisiz ve o savunmasız bırakıldı. - The actions she took were too careless, and she was left defenseless.

umursamaz

O kaza onun umursamazlığının iyi bir örneğidir. - That accident is a good example of his carelessness.

Umursamaz olmasını istemiyorum. - I do not want him to be careless.

{s} ihmalkâr

Böyle önemli bir şeyi unutacak kadar ne kadar ihmalkarsın! - How careless you are to forget such an important thing!

Mektubuna cevap yazmayı unutmak benim ihmalkarlığımdı. - It was careless of me to forget to answer your letter.

{s} pervasız
{s} kaygısız

Genç kız kaygısızca kahkaha attı. - The young girl laughed carelessly.

{s} ihmalci
meraksız
itinasız
sallapati
baştan savmacı
dikkatsizce

Dikkatsizce uygulandığı zaman bilim tehlikeli olabilir. - Science can be dangerous when applied carelessly.

Dikkatsizce sürdü ve bir kaza geçirdi. - He drove carelessly and had an accident.

dikkatsizlik etmek
gaflete düşmek
baştan savma yapılmış
dikkatsizce/baştan savma yapılmış
{s} düşüncesiz
{s} düşünmeden söylenmiş ya da yapılmış
{s} lakayt
{s} gafil
{s} kayıtsız
düşünülmeden söylenmiş veya yapılmış
carelessness dikkatsizlik
{s} tasasız
ihmal

Böyle önemli bir şeyi unutacak kadar ne kadar ihmalkarsın! - How careless you are to forget such an important thing!

Ev ödevini unutman senin ihmalkarlığındı. - It was careless of you to forget your homework.

dikkat etmeden
carelessly ihmalkar bir şekilde
bilgisiz
carelessness
dikkatsizlik

Katılımcılar onu dikkatsizlikle suçladı. - The participants accused him of carelessness.

Böyle sorunlar dikkatsizlikten kaynaklanır. - Such trouble stems from carelessness.

carelessly
dikkatsizce

Ben dikkatsizce e-posta adresini sildim ve onun için Yeni Zelandadaki Russel'den rica etmek zorunda kaldım. - I carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.

Eğer dikkatsizce sürersen, sıranı kaçıracaksın. - If you drive carelessly, you will miss your turn.

care
dikkat

Şeylerin üzerinde çok dikkatlice düşünmeyi seven tipim. - I'm the type who likes to think things over very carefully.

Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin. - If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps.

care
{f} önem vermek
care
özen göstermek
care
önemsemek
care
özen

Kış havasında araba kullanırken önemli ölçüde özen, tavsiye olunur. - Considerable care is advised when driving in winter weather.

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

care
umursamak
care
aldırmak
care
bakım

Bebeğin bakımı benim görevim. - Taking care of the baby is my job.

Bakım onu çabuk yaşlandırdı. - Care aged him quickly.

care
{i} itina

Onu itinayla ambulansa kaldırdılar. - They lifted him carefully into the ambulance.

careless of
e dikkat etmeyen
careless and slovenly
dikkatsiz ve sünepe
careless of
dikkatsizliğim
careless wastefulness
dikkatsiz savurganlık
careless whisper
dikkatsizce fısıldanılmış söz
careless, sloppy; shabby
dikkatsiz, özensiz, eski püskü
careless about
(Fiili Deyim ) dikkatsiz olmak , aldırışsız olmak ,ihmalci olmak
careless of
-e dikkat etmeyen
care
{f} ilgilenmek

İlgilenmek için kendi sorunlarım var. - I've got my own problems to take care of.

Beni sorunla ilgilenmek için tuttular. - I've been hired to take care of the problem.

care
kaygı

Tom mutlu ve kaygısızdı. - Tom was happy and carefree.

Genç kız kaygısızca kahkaha attı. - The young girl laughed carelessly.

care
ilgi

O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi. - He took care of the business after his father's death.

Sen gerçekten iyi bir sekretersin. Her şeyle ilgilenmemiş olsaydın , ben hiçbir şey yapamazdım. Sen harikasın. - You are a really good secretary. If you didn't take care of everything, I couldn't do anything. You are just great.

care
{i} aldırış
care
sevmek
care
iplemek
care
umurunda olmak
care
ihtiyat
care
ilgili olmak
care
yükümlülük
care
{f} hoşlanmak
care
umrunda olmak
care
istemek
care
takmak
care
ilgilenme

Benimle ilgilenmene ihtiyacım yok. - I don't need you to take care of me.

Çiçeklerle fazla ilgilenmem. - I don't care for flowers very much.

carelessly
yalan yanlış
care
sorumluluk
care
koruma

Yaşlıları korumak için üzerimize düşeni yapmak amacıyla, bakım çalışmalarımız sırasında müşterilerimizi eğitmeye ve onlara göz kulak olmaya çalışıyoruz. - To do our part to protect the elderly, we work to educate and watch out for our clients during our caregiving activities.

Hepimiz ulusal mirasımızı korumak için özen göstermeliyiz. - We must all take care to preserve our national heritage.

care
{f} ilgili ol
carelessly
sere-serpe
carelessly
körlemesine
carelessly
dikkat etmeden
carelessness
ihmal
care
bakıma
carelessly
düşüncesizce
CARE
(Askeri) Her Bölgede Yardım ve Kurtarma İşbirliği (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere)
be careless
ihmal etmek
care
{i} himaye
care
kaygı/ilgi/koruma/özen
care
(Tıp) İhtimam, bakım
care
{f} merak etmek
care
{i} üzüntü

Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar. - Cares and worries were pervasive in her mind.

care
{i} yapılması gereken şey
care
{i} merak

Beni gerçekten sevip sevmediğini merak ediyorum. - I wonder if you have ever really cared for me.

Tom ve benim kendimize bakabilip bakamayacağımızı merak ediyorum. - I wonder if Tom and I can take care of ourselves.

care
{f} kafaya takmak
care
eski üzüntü
care
{f} ilgi duymak
care
care iste/önemse
care
{f} kendini üzmek
care
{f} endişelenmek
care
{f} beğenmek
care
muhafaza etmek
care
{f} umurumda olmak
care
{i} endişe

O, hasta annesi için endişe ediyor. - She cares for her sick mother.

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

care
sıkıntı
care
{f} hevesli olmak
care
in care of eliyle
care
{i} dert, kaygı, tasa
care
{i} vecibe
care
{i} borç
care
{i} tasa

Onlar sağlık hizmetleri için bir yasa tasarısı hazırladılar. - They've written a bill for health care.

Onun tasasız bir hayatı vardır. - Her life is free from care.

care
gaile
care
{i} bakım: He's in intensive care. O yoğun bakımda. He left him in his sister's care. Onu kız kardeşine emanet etti
carelessly
kaygısızca

Genç kız kaygısızca kahkaha attı. - The young girl laughed carelessly.

carelessly
ihmâlkârlıkla
carelessly
ilgisiz/dikkatsiz şekilde
carelessly
pervasızca
carelessly
ilgisizce
carelessly
z. dikkatsizce
carelessness
{i} kayıtsızlık
carelessness
{i} ihmalkârlık
carelessness
{i} aldırmazlık
carelessness
{i} aldırışsızlık
carelessness
{i} ihmalcilik
it was careless of me
benim dikkatsizliğim
Englisch - Englisch
Not giving sufficient attention or thought, especially concerning the avoidance of harm or mistakes

Jessica was so careless that she put her shorts on backwards.

Free from care; unworried, without anxiety

Good-humored, easy, and careless, he presided over his whale-boat as if the most deadly encounter were but a dinner, and his crew all invited guests.

Not concerned or worried (about)
{a} heedless, unconcerned, giddy, gay
{s} not cautious, reckless; apathetic, indifferent
Not receiving care; uncared for
Not concerned or worried about
Free from care or anxiety
(usually followed by `of') without due thought or consideration; "careless of the consequences"; "the (Atasözü)ial grasshopper--thoughtless of tomorrow"; "crushing the blooms with regardless tread"
effortless and unstudied; "an impression of careless elegance"; "danced with careless grace"
showing an unthinking lack of consideration; "a careless remark"
marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness; not careful; "careless about her clothes"; "forgotten by some careless person"; "a careless housekeeper"; "careless proofreading"; "it was a careless mistake"; "hurt by a careless remark"
Showing no interest or effort
Having no care; not taking ordinary or proper care; negligent; unconcerned; heedless; inattentive; unmindful; regardless
If you say that someone is careless of something such as their health or appearance, you mean that they do not seem to be concerned about it, or do nothing to keep it in a good condition. He had shown himself careless of personal safety where the life of his colleagues might be at risk That shows a fairly careless attitude to clothes, doesn't it?
showing an unthinking lack of consideration; "a careless remark
If you are careless, you do not pay enough attention to what you are doing, and so you make mistakes, or cause harm or damage. I'm sorry. How careless of me Some mothers were a bit careless with money Mr Clarke had pleaded guilty to causing death by careless driving. careful + carelessly care·less·ly She was fined £100 for driving carelessly carefully + carelessness care·less·ness The defence conceded stupid goals through sheer carelessness
Without thought or purpose; without due care; without attention to rule or system; unstudied; inconsiderate; spontaneous; rash; as, a careless throw; a careless expression
effortless and unstudied; "an impression of careless elegance"; "danced with careless grace" marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness; not careful; "careless about her clothes"; "forgotten by some careless person"; "a careless housekeeper"; "careless proofreading"; "it was a careless mistake"; "hurt by a careless remark" showing an unthinking lack of consideration; "a careless remark
hence, cheerful; light-hearted
careless attitude
inattentive manner, negligent attitude, heedless frame of mind, unconcerned outlook
careless mistake
{i} stupid mistake, foolish error
careless of
not thinking of -, not considering -
careless(p)
(usually followed by `of') without due thought or consideration; "careless of the consequences"; "the proverbial grasshopper--thoughtless of tomorrow"; "crushing the blooms with regardless tread
Careless.
casual
care
To look after

Young children can learn to care for a pet.

care
The treatment of those in need (especially as a profession)
care
Polite or formal way to say want

Would you care to dance?.

care
Close attention; concern; responsibility

Care should be taken when holding babies.

care
To be concerned about, have an interest in

I don't care what you think.

care
maintenance, upkeep

dental care.

care
the state of being cared for by others

in care.

care
Grief, sorrow

Than Feraunte his cosyn had grete care and cryed full lowde .

care
worry

I don't have a care in the world.

carelessly
Done without care or attention; inattentively

Distracted by the salesperson, he carelessly read the contract.

carelessly
Giving the appearance of carelessness; relaxedly

The papers were carelessly strewn on the table.

carelessness
Lack of care

This accident was caused by carelessness.

Care
flying fuck
care
Capitalised Replacement of Equipment
care
a cause for feeling concern; "his major care was the illness of his wife"
care
be concerned with; "I worry about my grades"
care
politeness You can ask someone if they would care for something or if they would care to do something as a polite way of asking if they would like to have or do something. Would you care for some orange juice? He said he was off to the beach and would we care to join him. = like
care
{f} be concerned with -; look out for -, watch over -; like, be fond of -
care
If you take care to do something, you make sure that you do it. Foley followed Albert through the gate, taking care to close the latch
care
attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard"
care
CARE Australia
care
If you do something with care, you give careful attention to it because you do not want to make any mistakes or cause any damage. Condoms are an effective method of birth control if used with care We'd taken enormous care in choosing the location
care
formulae You can say `Take care' when saying goodbye to someone
care
Care International - International NGO
care
To take care of a problem, task, or situation means to deal with it. They leave it to the system to try and take care of the problem `Do you need clean sheets?' --- `No. Mrs. May took care of that.' = deal with
care
be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old"
care
feel concern or interest; "I really care about my work"; "I don't care"
care
If you say that someone does something when they care to do it, you mean that they do it, although they should do it more willingly or more often. The woman tells anyone who cares to listen that she's going through hell Experts reveal only as much as they care to. = choose
care
{i} attention, concern; caution; supervision, management
care
the work of caring for or attending to someone or something; "no medical care was required"; "the old car needed constant attention"
care
provide care for; "The nurse was caring for the wounded
care
management [Health] the assessment of health care needs, development of a plan of care, coordination of those services assessed to be needed, and appropriate monitoring/follow-up of the extent and quality of the services provided similar to ASOP No 18]
care
concern for the well-being of others and commitment to the accomplishment of a task Caring is the emotional element required for successful leadership See concern and commitment
care
If you care about something, you feel that it is important and are concerned about it. a company that cares about the environment. young men who did not care whether they lived or died Does anybody know we're here, does anybody care?
care
prefer or wish to do something; "Do you care to try this dish?"; "Would you like to come along to the movies?"
care
If you take care of someone or something, you look after them and prevent them from being harmed or damaged. There was no one else to take care of their children You have to learn to take care of your possessions. = look after
care
If you say that you do not care for something or someone, you mean that you do not like them. She had met both sons and did not care for either
care
Attention or heed; caution; regard; heedfulness; watchfulness; as, take care; have a care
care
Ceramic Applications for Reciprocating Engines
care
emphasis You can say `Who cares?' to emphasize that something does not matter to you at all. `But we might ruin the stove.' --- `Who cares?'. Cooperative for American Relief Everywhere. Cooperative for American Relief to Everywhere a US organization that sends special boxes of food, clothing, and medicine called "CARE packages" to anywhere in the world where they are needed
care
Your cares are your worries, anxieties, or fears. Lean back in a hot bath and forget all the cares of the day Johnson seemed without a care in the world. = worry see also caring, aftercare, day care, intensive care
care
{n} uneasiness, charge, regard, caution, attention
care
The object of watchful attention or anxiety
care
activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care" the work of caring for or attending to someone or something; "no medical care was required"; "the old car needed constant attention" attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard" a cause for feeling concern; "his major care was the illness of his wife" feel concern or interest; "I really care about my work"; "I don't care" provide care for; "The nurse was caring for the wounded
care
activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care"
care
Children who are in care are looked after by the state because their parents are dead or unable to look after them properly. a home for children in care She was taken into care as a baby
care
provide care for; "The nurse was caring for the wounded"
care
n care, trouble, sorrow; worry kares pl [OE Angl caru]
care
judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised caution in opening the door"; "he handled the vase with care"
care
emphasis You can use for all I care to emphasize that it does not matter at all to you what someone does. You can go right now for all I care
care
(Continuing Assistance to Retired Escapees) is located at Rainbow's End park in Livingston, Texas, the site of the headquarters of the Escapees RV Club The CARE center will allow Escapees who are no longer able to travel actively to continue to live in their RVs and be part of the way of life while receiving the assistance they need The CARE center, includes serviced parking sites that can be leased, in-rig assistance, and a day care/activity center, all adjacent to the regular RV park/club headquarters at Rainbow's End (NOTE: CARE is now a licensed adult day care center )
care
Center for Art and Religion in Education
care
approval If you care for someone, you feel a lot of affection for them. He wanted me to know that he still cared for me. people who are your friends, who care about you. + caring car·ing the `feminine' traits of caring and compassion
care
If someone sends you a letter or parcel care of a particular person or place, they send it to that person or place, and it is then passed on to you. In American English, you can also say in care of. Please write to me care of the publishers
carelessly
{a} without care, heedlessly, giddily
carelessness
{n} heedlessness, inattention
care
If you care for someone or something, you look after them and keep them in a good state or condition. They hired a nurse to care for her. these distinctive cars, lovingly cared for by private owners. well-cared-for homes. Care is also a noun. Most of the staff specialise in the care of children. sensitive teeth which need special care She denied the murder of four children who were in her care
care
To be anxious or solicitous; to be concerned; to have regard or interest; sometimes followed by an objective of measure
care
emphasis If you say that you couldn't care less about someone or something, you are emphasizing that you are not interested in them or worried about them. In American English, you can also say that you could care less, with the same meaning. I couldn't care less about the bloody woman I used to be proud working for them; now I could care less. I'm just out here for the money
care
an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up out of fear of public reaction"
care
v to like; to protect; to feel worry or interest
care
The agent must exercise a reasonable degree of care while transacting the business entrusted to him or her by the principal The principal expects the agent's skill and expertise in real estate matters to be superior to that of the average person The most fundamental way in which the agent exercises care is to use that skill and knowledge in the principal's behalf The agent should know all facts pertinent to the principal's affairs, such as the physical characteristics of the property being transferred and the type of financing being used (See agent, law of agency, principal)
care
Not looked after by parents or foster parents (in care)
care
A burdensome sense of responsibility; trouble caused by onerous duties; anxiety; concern; solicitude
care
To be mindful of
care
A concern or responsibility
care
Charge, oversight, or management, implying responsibility for safety and prosperity
care
The career/subject of looking after people
carelessly
recklessly, without caution; indifferently
carelessly
without care or concern; "carelessly raised the children's hopes without thinking of their possible disappointment
carelessly
If someone does something carelessly, they do it without much thought or effort. He carelessly left the garage door unlocked `Oh,' he said carelessly. `I'm in no hurry to get back.' see also careless = casually
carelessly
In a careless manner
carelessly
without care or concern; "carelessly raised the children's hopes without thinking of their possible disappointment"
carelessly
in a rakish manner; "she wore her hat rakishly at an angle"
carelessly
without caution or prudence; "one unfortunately sees historic features carelessly lost when estates fall into unsympathetic hands"
carelessness
lacking care
carelessness
The quality or state of being careless; heedlessness; negligence; inattention
carelessness
the quality of not being careful or taking pains
carelessness
failure to act with the prudence that a reasonable person would exercise under the same circumstances
carelessness
{i} lack of caution; indifference
careless
Favoriten