zorlaştırmak

listen to the pronunciation of zorlaştırmak
Türkçe - İngilizce
obstruct
to make difficult, to complicate
complicate

His being absent complicates matters. - Onun yokluğu konuyu zorlaştırmaktadır.

I don't want to complicate my life with all that! - Tüm bunlarla hayatımı zorlaştırmak istemiyorum!

rock
becloud
inconvenience
zor
difficult

It is difficult to translate a poem into another language. - Bir şiiri başka bir dile çevirmek zordur.

It was too difficult for me. - Bu benim için çok zordu.

zor
troublesome
zor
tough

Tom knew it was going to be tough to convince Mary that she was too old to drive. - Tom Mary'nin araba süremeyecek kadar yaşlı olduğuna ikna etmenin zor olacağını biliyordu.

My immediate boss is tough to please. - Şimdiki patronumu memnun etmek zordur.

zor
hard

It's hard to learn a foreign language. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

The old man was hard of hearing. - Yaşlı adam duymakta zorlanıyor.

zor
{s} arduous

She went through a long and arduous vocational course. - O uzun ve zorlu bir meslek kursundan geçti.

zor
crucial
zor
uneasy; causing difficulty
zor
knotty
zor
tight

Tom found himself in a tight spot. - Tom, kendini zor bir durumda buldu.

You have to tighten those screws. - Sen o vidaları sıkmak zorundasın.

zor
{i} force

Don't force the child to eat. - Çocuğu yemesi için zorlama.

In the end, the Germans were forced to withdraw. - Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı.

zor
hardly

The fog was so dense, we could hardly see anything. - Sis çok yoğundu, her şeyi zorlukla görebildik.

I could hardly keep from laughing. - Gülmemek için kendimi zor tuttum.

zor
uneasy
zor
trying

I have to keep trying. - Denemeye devam etmek zorundayım.

I had a hard time trying to persuade him to cancel the trip. - Onun yolculuğu iptal etmesini ikna etmeye çalışarak zor bir zaman geçirdim.

zor
severe

In any case, she'll have to be severely punished. - Her halükarda, ağır biçimde cezalandırılmak zorunda kalacak.

Such a thing is considered theft and it has to be punished severely. - Böyle bir şey hırsızlık olarak kabul edilir ve ciddi bir şekilde cezalandırılmak zorundadır.

zor
{i} might

During hard times, people might not go on a trip, but they might be willing to pay extra for good coffee. - Zor zamanlarda, insanlar geziye gitmek istemeyebilir fakat iyi kahve için fazla ödemeye istekli olabilirler.

It might be a pain in the neck to do this, but we have to do it. - Bunu yapmak can sıkıcı olabilir fakat onu yapmak zorundayız.

zor
strength

A great warrior radiates strength. He doesn't have to fight to the death. - Büyük bir savaşçı güç yayar. O ölümüne savaşmak zorunda değildir.

Tom must conserve his strength. - Tom gücünü korumak zorundadır.

zor
barely

He barely passed the examination. - O sınavı zorla geçti.

I barely missed being struck. - Çarpılmaktan zar zor kurtuldum.

zor
awkward

It's awkward for me to go to them without an invitation. - Onlara davetiyesiz gitmek benim için zordur.

zor
stringent
zor
(Kanun) virtue
zor
problematic
zor
complicated

In this city finding a taxi is complicated. - Bu şehirde bir taksi bulmak zordur.

It's a complicated story. - Bu anlaşılması zor bir hikaye.

zor
prickly
zor
straitened
zor
thorny
zor
dys-
zor
strain

Take care not to strain your eyes. - Gözlerini zorlamamaya dikkat et.

There's a deep strain of anti-intellectualism in American history. - Amerikan tarihinde anti-entellektüelliğin derin bir zorlanması var.

zor
compulsion
zor
trick

That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve. - Bu çok önemli bir hedef ve ulaşmak oldukça zor olacak.

It's hard to teach an old dog new tricks. - Yaşlı bir köpeğe yeni hünerler öğretmek zor.

zor
uphill

After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again. - Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular.

zor
constraint
zor
sticky

She helped me in a very sticky situation. - Çok zor bir durumda bana yardım etti.

zor
ticklish
zor
subtle
zor
toughest

One of the toughest things in the world to do is forgive. - Dünyada yapacak en zor şeylerden biri affetmektir.

Tom has the toughest job here. - Tom burada en zorlu işe sahip.

zor
tougher
zor
tricky

That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve. - Bu çok önemli bir hedef ve ulaşmak oldukça zor olacak.

Operation of this computer is tricky. - Bu bilgisayarın çalıştırılması zordur.

zor
a tough
zorlaştırma
must update
işi zorlaştırmak
to make heavy weather of sth
zor
{s} hairy
zor
with difficulty

I found your house with difficulty. - Evinizi zorla buldum.

They answered my questions with difficulty. - Sorularımı zorlukla yanıtladılar.

zor
inconvenient

He has to go to the bathroom right when the food's being served. He's always doing things at such inconvenient times. - O, yemek sunulduğunda doğru tuvalete gitmek zorunda. O hep böyle uygunsuz zamanlarda bir şeyler yapıyor.

zor
cruel

Why do you always have to be so cruel? - Neden her zaman bu kadar gaddar olmak zorundasın?

zor
heavy

Why do children have to carry such a heavy bag? - Çocuklar neden bu kadar ağır bir çanta taşımak zorundalar?

I'm going to have a heavy day. - Zor bir gün geçireceğim.

zor
compulsion, constraint, obligation, necessity: Bunu yapmak zorunda değilim. I'm not obliged to do this. Ne zorun vardı bunu yapmaya? What made you feel obliged to do this?
zor
baffling
zor
imperative

It is imperative for you to act at once. - Derhal hareket etmen zorunludur.

It is imperative for you to finish by Sunday. - Pazar gününe kadar bitirmen zorunlu.

zor
{s} exacting
zor
{s} mean

Does this mean that we have to file bankruptcy? - Bu iflasımızı sunmak zorunda olduğumuz anlamına mı geliyor?

This has got to mean something. - Bu manidar olmak zorunda.

zor
{i} main

Hard work is the main element of success. - Zor iş başarının ana unsurudur.

I didn't know I was going to have to introduce the main speaker. - Baş konuşmacıyı tanıtmak zorunda kalacağımı bilmiyordum.

zor
barely, just. Z
zor
formidable

Tom would be a formidable opponent. - Tom zorlu bir rakip olacaktır.

zor
{f} slog
zor
physical violence or the threat of physical violence, force: Zoru görünce direnmekten vazgeçti. When threatened with force he stopped holding out. Beni zor kullanmaya mecbur etme! Don't make me use force!
zor
trickish
zor
{s} stiff
zor
dys
zor
difficult, hard
zor
bated
zor
pressure, coercion (exerted upon a person's mind): Onları ancak zor kullanarak hizaya getirebilirsin. The only way you can get them to fall into line is to pressure them
zor
difficult, hard, troublesome, tough, stiff; difficulty; obligation, compulsion, constraint; force, strength; barely, hardly
zor
rough

Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently. - Bob'ın üzerine fazla gitmeyin.Bilirsiniz, o, son zamanlarda zor bir sürece rağmen devam etmektedir.

She had a rough childhood. - Zor bir çocukluğu vardı.

zor
bodily ailment or disorder: Zekâvet'in aklından zoru var galiba. It looks like Zekâvet's touched in the head. Hilmi'nin midesinden zoru var. Hilmi's got a stomach complaint
zor
trouble, difficulty, worry, problem: Hiçbir zoru yok. He's got nothing troubling him
Türkçe - Türkçe
Zor duruma getirmek, güçleştirmek
Zorlaştırma
(Osmanlı Dönemi) İŞKÂL
Zor
teng
zor
Yüküm, mecburiyet: "Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu."- N. Cumalı
zor
Güçlükle, zorla: "El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kütlesini zor zapt ediyorlardı."- H. Taner
zor
Sıkıntı veya güçlükle yapılan: "Sabır güzel, faydalı; fakat zor şeydir."- B. Felek
zor
Sıkıntı veya güçlükle yapılan
zor
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
zor
Güçlükle, zorla
zor
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık: "Onun için hiçbir zorum, sıkıntım yokmuş gibi, ara sıra denize taşlarımı atmakta devam ederek hızlı hızlı yürüdüm."- R. N. Güntekin
zor
Yapamazsın!
zor
Yüküm, mecburiyet
zor
Baskı: "Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi."- M. Ş. Esendal
zor
Baskı
zorlaştırma
Zorlaştırmak işi veya durumu
zorlaştırmak