mutual

listen to the pronunciation of mutual
İngilizce - Türkçe
karşılıklı

İki insan birbirlerini mükemmel şekilde anlıyorlardı, ve birbirlerinin güçlü niteliklerine karşılıklı saygıları vardı. - The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.

Dostluk karşılıklı anlayışla oluşur. - Friendship consists of mutual understanding.

ortak

Tom ve Mike ortak arkadaşları sayesinde arkadaş oldular. - Tom and Mike became acquainted through their mutual friends.

Boşanmalar, boşanan çiftlerin ortak arkadaşlarını zor durumda bırakabilir, özellikle de ayrılık sert ve tantanalı olmuşsa. - Divorce can put mutual friends of the divorcing couple in a difficult position, particularly if it's an acrimonious split.

müşterek

Müşterek bir sorunu tartışmak için seni buraya çağırdım. - I've asked you here to discuss a mutual problem.

{s} iki taraflı, karşılıklı: mutual love karşılıklı sevgi
karın belirli bir kısmının poliçe hamiline ödenmesini gerek- tiren sigorta
{s} ortak, müşterek: mutual friend ortak dost
(Tıp) İki taraflı, karşılıklı
mutual friend müşterek dost
mutual love karşılıklı sevgi
{s} iki taraflı
mutual insurance karşılıklı sigorta
birbirini

Karşılıklı çıkarlar bulursanız, birbirinizle anlaşırsınız. - Find mutual interests, and you will get along with each other.

Aşk ve arkadaşlık birbirini dışlar. - Love and friendship are mutually exclusive.

çift taraflı
mutual covenant
(Ticaret) karşılıklı mutabakat
mutual friend
ortak dost
mutual fund
(Ticaret) yatırım ortaklığı
mutual funds
(Ticaret) yatırım fonu
mutual funds
yatırım fonları
mutual funds
(Ticaret) karşılıklı para
mutual guarantees
(Politika, Siyaset) karşılıklı güvence vermek
mutual inductance
(Bilgisayar) karşılıklı irgiti
mutual inductance
(Bilgisayar) karşılıklı doğuşturu
mutual interdependence
(Ticaret) karşılıklı bağımlılık
mutual interest
(Askeri) karşılıklı çıkarlar
mutual support
(Askeri) karşılıklı destek
mutual action
karşılıklı etki
mutual affection
karşılıklı etki
mutual affinity
karşılıklı ilişki
mutual aid
karşılıklı yardım
mutual attraction
karşılıklı çekim
mutual building association
yapı kooperatifi
mutual friend
müşterek dost
mutual fund
karşılıklı sermaye
mutual funds
menkul kıymetler
mutual inductance
karşılıklı endüktans
mutual opposition
karşılıklı muhalefet
mutual resemblance
karşılıklı benzeme
mutual respect
karşılıklı saygı
mutual trust
karşılıklı güven
mutual accusations
karşılıklı suçlamalar
mutual acquaintance
Karşılıklı tanışıklık
mutual adjustment
karşılıklı uyum
mutual affection
Karşılıklı sempati
mutual bank
karşılıklı banka
mutual benefit
karşılıklı menfaat
mutual capacitance
ortak kapasite
mutual conductance
karşılıklı iletkenlik
mutual exclusion
(Bilgisayar) Karşılıklı dışlama: Dönemdeş olarak çalışabilen bilgisayar programlarının, bir çatışmaya, karşılıklı kilitlenmeye veya veri tutarsızlığına yol açmamaları için herhangi bir anda tek bir programın belirli bir bellek alanına, bir giriş çıkış kapısına, bir dosyaya veya benzeri bir özkaynağa erişimine izin veren programlama tekniği
mutual exclusion
Birbirini dışlama: İşletim sistemi programlamada süreçler arası iletişim ve haberleşmede süreçlerden yalnız birinin ortak bir bellek alanını kullanırken diğerlerinin kullanamaması durumu
mutual fund
Başka şirket hisselerine yatırım yapan şirket
mutual goals
ortak çıkarlar
mutual improvement society
karşılıklı dayanışma derneği
mutual induction
karşılıklı indüksiyon
mutual information
karşılıklı bilgi
mutual interests
karşılıklı çıkarlara
mutual legal assistance treaty
(Kanun) Karşılıklı hukuki yardımlaşma sözleşmesi
mutual admittance
(Elektrik, Elektronik,Teknik) karşılıklı alım
mutual admittance
(Elektrik, Elektronik,Teknik) karşılıklı admitans
mutual aid
(Askeri) KARŞILIKLI YARDIM: Bir milletle diğer bir veya daha çok millet arasında, birbirlerine yardım amacıyla, hükümet sayesinde yapılan düzenlemeler. Ayrıca bakınız: "integrated logistic support", "Logistic assistance", "reallocation of resources"
mutual assent
(Ticaret) müşterek rıza
mutual assistance
(Avrupa Birliği) karşılıklı yardım
mutual assistance
(Avrupa Birliği) karşılıklı yardımlaşma
mutual conductance
karşılıklı endüktans
mutual conductance
(Elektrik, Elektronik) transkondüktans
mutual conductance
(Elektrik, Elektronik) geçiş iletimi
mutual consent
karşılıklı kabul
mutual consent
(Kanun) karşılıklı muvafakat
mutual control of taxes
(Ticaret) verginin vergiyle denetimi
mutual covenants
karşılıklı taahhütler
mutual covenants
karşılıklı vaatler
mutual credits
(Ticaret) karşılıklı alacaklar
mutual defense assistance act
(Askeri) KARŞILIKLI SAVUNMA YARDIM KANUNU
mutual defense assistance program
(Askeri) KARŞILIKLI SAVUNMA YARDIM PROGRAMI
mutual effect
etkileşim
mutual fire support
(Askeri) karşılıklı ateş desteği
mutual fire support
(Askeri) KARŞILIKLI ATEŞ DESTEĞİ: Komşu birliklerin birbirlerini desteklemek için açtıkları ateş
mutual friend
ortak arkadaş

Tom ve Mary'nin birkaç ortak arkadaşı var. - Tom and Mary have several mutual friends.

Unut gitsin. Sonuçta o bizim ortak arkadaşımız. - Forget it. He is our mutual friend, after all.

mutual inductance
karsilikli dogusturu (irgiti)
mutual inductance coupling
karsilikli irgitil baglasim
mutual inductor
ortak indüktör
mutual inductor
(Elektrik, Elektronik) ortak endüktör
mutual information
(Askeri) gönderilmiş bilgi
mutual insurance
karşılıklı sigorta
mutual love
karşılıklı sevgi
mutual love
karşılıklı aşk
mutual love and respect
karşılıklı sevgi ve saygı
mutual opening
(Politika, Siyaset) elindekini paylaşma
mutual recognition
(Avrupa Birliği) karşılıklı tanıma
mutual recognition procedure
(Tıp) karşılıklı tanıma işlemi
mutual responsibility
karşılıklı sorumluluk
mutual rights
karşılıklı haklar
mutual savings bank
(Ticaret) tasarruf ortaklığı bankası
mutual savings bank
(Ticaret) tasarruf ve mevduat bankası
mutual society
(Politika, Siyaset) hayır cemiyeti
mutual support
(Askeri) KARŞILIKLI DESTEK: Verilen görev, birbirlerine ve düşmana göre bulundukları mevzi ve imkan ve kabiliyetleri dolayısıyla, düşmana karşı birliklerin birbirlerine verdikleri destek. Ayrıca bakınız: "crossservicing", "support"
mutually
karşılıklı olarak

Norveççe, İsveççe ve Danimarkaca karşılıklı olarak yüksek derecede anlaşılabilirdir. - Norwegian, Swedish and Danish are mutually intelligible to a high degree.

Evlilik karşılıklı olarak ve son derece eğitici olmalı. - Marriage should be mutually and infinitely educational.

mutually
nezaket
mutually
karşılıklı

Norveççe, İsveççe ve Danimarkaca karşılıklı olarak yüksek derecede anlaşılabilirdir. - Norwegian, Swedish and Danish are mutually intelligible to a high degree.

Evlilik karşılıklı olarak ve son derece eğitici olmalı. - Marriage should be mutually and infinitely educational.

by mutual agreement
karşılıklı anlaşmayla
mutually
tümünü kapsar şekilde
based on mutual agreement
karşılıklı anlaşmaya dayalı
mutually
Bilmukabele

"- Nice to meet you! - Mutually.".

North Atlantic Treaty Organization (NATO) Mutual Support Act
(Askeri) NATO Karşılıklı Destek Kanunu
by mutual agreement
karşılıklı anlaşarak
by mutual agreement
karşılıklı anlaşma ile
come to a mutual understanding
uzlaşmak
cost of mutual funds
(Ticaret) yatırım fonu alışları
mutually
(Mukavele) karşılıklı; birbirinden bağımsız şekilde
mutually
(zarf) karşılıklı olarak
pension mutual fund
(Sigorta,Ticaret) emeklilik yatırım fonu
show a lack of mutual assent
(Kanun) muvafakatsizlik göstermek
İngilizce - İngilizce
Having the same relationship, each to each other
Reciprocal
Possessed in common
A mutual fund etc
Relating to a form of mutual insurance or financial institution
You use mutual to describe a situation, feeling, or action that is experienced, felt, or done by both of two people mentioned. The East and the West can work together for their mutual benefit and progress It's plain that he adores his daughter, and the feeling is mutual. + mutually mu·tu·al·ly Attempts to reach a mutually agreed solution had been fruitless see exclusive
{a} reciprocal, acting in return, equal, like
If a building society or an insurance company has mutual status, it is not owned by shareholders but by its customers, who receive a share of the profits. Britain's third largest building society abandoned its mutual status and became a bank
a life insurance company that is owned by its with-profits policyholders
The term mutual denotes a company that is owned by its policyholders instead of by stockholders These companies return part of their profits to policyholders as dividends
A commercial organisation owned by its members (as opposed to being owned by shareholders) Examples are Building Societies and some life insurance companies
You use mutual to describe something such as an interest which two or more people share. They do, however, share a mutual interest in design We were introduced by a mutual friend
Possessed, experienced, or done by two or more persons or things at the same time; common; joint; as, mutual happiness; a mutual effort
An insurance company that is owned by its policyholders
common to or shared by two or more parties; "a common friend"; "the mutual interests of management and labor"
{s} shared by each of a pair, reciprocal, joint in experience or ownership; interactive; having the same feelings one for another
concerning each of two or more persons or things; especially given or done in return; "reciprocal aid"; "reciprocal trade"; "mutual respect"; "reciprocal privileges at other clubs"
Reciprocally acting or related; reciprocally receiving and giving; reciprocally given and received; reciprocal; interchanged; as, a mutual love, advantage, assistance, aversion, etc
intermutual
mutual admiration society
A group of two or more people, in a workplace or other social environment, who routinely express considerable esteem and support for one another, sometimes to the point of exaggeration or pretense

Those two are incessantly flattering one another. They've formed an utterly nauseating mutual admiration society!.

mutual assured destruction
The threat of massive retaliation using nuclear weapons should a potential enemy use them first, both sides being annihilated in the event of war
mutual fund
A form of collective investment in which money from many investors is pooled and invested in stocks, bonds, short-term money market instruments, and/or other securities under the direction of a fund manager
mutual funds
plural form of mutual fund
mutual inductance
the ratio of the voltage in a circuit to the change in current in a neighboring circuit
mutual induction
the production of an electric current in a circuit by a changing current in a nearby one
mutual masturbation
A sexual activity in which two or more persons simultaneously masturbate one another

This reasoning was used only months later in a decision that further extended common law concepts by holding mutual masturbation between two males criminal. The judge reasoned that there can be no distinction between the case where sexual gratification is obtained by friction between the legs of another person, and the case where it is obtained by friction against another's hand..

mutual masturbation
A sexual activity in which two or more persons simultaneously masturbate themselves, usually while observing or otherwise communicating with one another

And because you have to let your guard down to let your lover see you pleasuring yourself, mutual masturbation requires trust and caring.

mutual masturbations
plural form of mutual masturbation
mutual will
A pair of identical documents executed by a married couple, one signed by the husband, the other by the wife, intended to create an irrevocable contract insuring identical dispositions of their property upon the death of either or both
mutual wills
plural form of mutual will
mutual-masturbation
Attributive form of mutual masturbation, noun
mutual consent
reciprocal approval, mutual agreement, consent between two parties
Mutual exclusion
(Bilgisayar) Mutual exclusion (often abbreviated to mutex) algorithms are used in concurrent programming to avoid the simultaneous use of a common resource, such as a global variable, by pieces of computer code called critical sections. A critical section is a piece of code in which a process or thread accesses a common resource. The critical section by itself is not a mechanism or algorithm for mutual exclusion. A program, process, or thread can have the critical section in it without any mechanism or algorithm which implements mutual exclusion
mutual assured destruction
Severe, unavoidable reciprocal damage that superpowers are likely to inflict on each other or their allies in a nuclear war, conceived as the heart of a doctrine of nuclear deterrence
mutual exclusion
(Bilgisayar) (Computer Programming) Synchronized multiple access to common data sources (uses "lock-unlock" switch that allows access to one program at a time and excludes all others)
mutual legal assistance treaty
(Kanun) The Mutual Legal Assistance Treaty is an agreement between the two foreign countries, for the purpose of gathering and exchanging information in an effort to enforce criminal laws
Mutual Assured Destruction
constant threat that was present between the USA and the Soviet Union and which helped prevent nuclear war (both countries had the ability to completely annihilate the other), MAD
mutual accusations
accusations made against both sides
mutual agreement
reciprocal understanding between people
mutual aid
arrangements made between nations to assist each other
mutual aid
reciprocal assistance, cooperation
mutual allegations
mutual legal accusations
mutual assent
The combination of the offer and acceptance which together form the terms of a contract
mutual assent
A meeting of the minds; agreement
mutual assent
An offer and acceptance which together form the terms of a contract
mutual assent
A shared acceptance by two or more parties
mutual borrower
one of several factors that is obligated to repay a loan together
mutual company
company that does not have stock capital, company whose profits are divided among its holders according to the percentage of their investment
mutual cover
reciprocal coverage and protection provided by two military units moving parallel to one another
mutual friend
friend shared by two or more people
mutual fund
An investment company that pools the money of many individual investors to purchase stocks, bonds or other financial instruments Professional management and diversification are the two primary benefits of mutual fund investing A management fee is charged for these services, typically 1% or 2% a year Funds also levy other fees and charge a sales commission (or load) if purchased from a financial adviser Funds are either open-end or closed-end An open-end fund will issue new shares when investors put in money and redeem shares when investors withdraw money The price of a share is determined by dividing the total net assets of the fund by the number of shares outstanding Closed-end funds issue a fixed number of shares in an initial public offering, trading thereafter in the open market Open-end funds are the most common type of mutual fund See "What Exactly Is a Mutual Fund?" BACK TO TOP
mutual fund
a savings fund that uses cash from a pool of savers to buy a wide range of securities, like stocks, bonds, and real estate This is a way to diversify your investments because you own small units of each of the fund's investments The fund is managed by professionals and permits small amounts of money to be invested
mutual fund
An investment product in which your money is pooled with the money of many other investors A professional manager(s) uses the pooled money to buy a portfolio of investments or securities, and monitors each of the investments on an ongoing basis There are many varieties of mutual funds, each with specific objectives By investing in a mutual fund, you purchase units of that fund The value of your units can go up or down depending on the type and performance of the mutual fund
mutual fund
Fund operated by an investment company that raises money from shareholders and invests it in stocks, bonds, options, commodities or money market securities
mutual fund
A pool of money from a number of investors that is invested by professional money managers according to stated investment objectives Shares of the fund are offered, usually on a continuous basis, and can be sold back to the fund anytime at that day’s share price
mutual fund
An investment company which pools the money of many investors A professional portfolio manager manages the fund Mutual funds help spread out an investor's risk because they invest in many different stocks, bonds, and cash-type investments
mutual fund
An investment company that pools money from shareholders and invests in a variety of securities, including stocks, bonds and money market securities
mutual fund
An investment company that pools money from shareholders and invests it in a variety of securities, including stocks, bonds, and short-term money market instruments As open-ended investments, most mutual funds continuously offer new shares to investors
mutual fund
An investment company that buys a portfolio of securities selected by a professional investment adviser to meet a specified financial goal Mutual fund investors buy shares in the fund that represent ownership in all the fund's securities A mutual funds stands ready to buy back its shares at their current net asset value, which is the total market value of the fund's investment portfolio, minus its liabilities, divided by the number of shares outstanding Most mutual funds continuously offer new shares to investors
mutual fund
a regulated investment company with a pool of assets that regularly sells and redeems its shares
mutual fund
Mutual funds are pools of money that are managed by an investment company They offer investors a variety of goals, depending on the fund and its investment charter Some funds, for example, seek to generate income on a regular basis Others seek to preserve an investor's money Still others seek to invest in companies that are growing at a rapid pace Funds can impose a sales charge, or load, on investors when they buy or sell shares Many funds these days are no load and impose no sales charge
mutual fund
An open-ended fund operated by an investment company which raises money from shareholders and invests in a group of assets, in accordance with a stated set of objectives
mutual fund
Mutual funds pool money from multiple investors (shareholders) to buy stocks, bonds, and other securities for the benefit of their shareholders Mutual funds offer individuals diversification and professional management, but they limit an investor's ability to control his/her holdings and tax liability Fund owners pay an expense ratio, which is a percentage of their total investment amount
mutual fund
type of investment in which many individual investors give funds to a brokerage house which invests and manages the money (Finance)
mutual fund
An investment company that combines the money of a large number of people and invests it in a variety of securities in an effort to achieve a specific objective over time The pooled money is invested by full time investment professionals Open-ended mutual funds, like Berger's, offer daily liquidity, which means you can redeem your shares at the then-current net asset value (NAV) Features and benefits of mutual funds
mutual fund
A registered investment company that pools the money of many individuals and institutions and invests it on their behalf Mutual funds can invest in a wide variety of investments, including stocks, bonds and money market instruments
mutual fund
A diversified, professionally managed portfolio of securities that pools the assets of individuals and organizations to invest toward a common objective such as current income or long-term growth Mutual funds are open-ended investment companies and are generally registered with the SEC under the Investment Company Act of 1940 Mutual funds issue redeemable shares and are distinguishable from closed-end funds, whose shares are trades on the secondary market
mutual fund
Also known as an open-end investment company, to differentiate it from a closed-end investment company Mutual funds invest pooled cash of many investors to meet the fund's stated investment objective Mutual funds stand ready to sell and redeem their shares at any time at the fund's current net asset value: total fund assets divided by shares outstanding
mutual fund
An investment company that pools money from shareholders and invests in a variety of securities, such as stocks, bonds and money market instruments Most open-end mutual funds stand ready to buy back (redeem) its shares at their current net asset value, which depends on the total market value of the fund s investment portfolio at the time of redemption Most open-end mutual funds continuously offer new shares to investors
mutual fund
A company that pools money to invest in stocks, bonds or other securities on behalf of a group of investors The fund is managed by a professional investment manager Mutual funds offer investors greater diversification because their portfolios consist of many different securities
mutual fund
A type of investment in which the money of many investors is pooled together to buy a portfolio of different securities The fund is managed by a professional who invests in stocks, bonds, options, money market instruments or other securities
mutual fund
An investment company that pools money from shareholders and invests in a variety of securities, including stocks, bonds and money market instruments A mutual fund stands ready to buy back (redeem) its shares at their current net asset value, which depends on the total market value of the fund's investment portfolio at the time of redemption As open-end investments, most mutual funds continuously offer new shares to investors
mutual fund
A mutual fund is a pool of assets invested on behalf of investors Mutual funds invest in a diversified portfolio of securities, which can include equity securities (such as common and preferred shares), debt securities (such as bonds and debentures) and other financial instruments issued by corporations and governments, according to the stated investment objectives of the funds Individual investors own a percentage of the value of the fund as represented by the number of units they purchase A collection of money invested in a group of assets and managed by an investment company (a mutual fund company or other) The money comes from investors who want to buy shares in the fund The benefits to investors in buying shares of mutual funds come primarily from diversification, professional money management, and capital gains and dividend reinvestment
mutual fund
An investment company that pools money from shareholders and invests in a variety of securities, including stocks, bonds, and money market instruments A mutual fund stands ready to buy back (redeem) its shares at their current net asset value, which depends on the total market value of the fund's investment portfolio at the time of redemption As open-end investments, most mutual funds continuously offer new shares to investors
mutual fund
The fund pools the resources of investors by selling its shares to the public and investing the proceeds of such sale in a portfolio of securities designed to achieve the fund's investment objective All of the owners in the fund shares participate in the gains or losses of the fund These products can only be sold by registered representatives Mutual funds are also known as an open-end diversified management investment company The basic categories of fund investment objectives are as follows
mutual fund
A mutual fund is an organization which invests money in many different kinds of business and which offers units for sale to the public as an investment. An investment company that continually offers new shares and buys existing shares back at the request of the shareholder and uses its capital to invest in diversified securities of other companies. an arrangement managed by a company, in which you can buy shares in many different businesses British Equivalent: unit trust. or unit trust or open-end trust Company that invests the funds of its subscribers in diversified securities and issues units representing shares in those holdings. It differs from an investment trust, which issues shares in the company itself. While investment trusts have a fixed capitalization and a limited number of shares for sale, mutual funds make a continuous offering of new shares at net asset value (plus a sales charge) and redeem their shares on demand at net asset value, determined daily by the market value of the securities they hold
mutual funds
are a method of investing in various underlying investments such as stocks, bonds, mortgages, treasury bills and real estate Mutual funds provide the advantages of professional investment management, liquidity, investment record keeping and diversification Investing through mutual funds is the indirect ownership of the underlying investment vehicles
mutual funds
These are mutually owned funds invested in diversified securities Shareholders are issued certificates as evidence of their ownership and participate proportionately in the earnings of the fund
mutual funds
Definition Coming Soon!
mutual funds
– are corporations which accept dollars from savers and then use these dollars to buy stocks, long-term bonds, or short-term debt instruments issued by businesses or government units These organizations pool funds and thus reduce risks by diversifications There are literally hundreds of different mutual funds with dozens of different goals and purposes
mutual funds
Are pools of money managed by professionals Mutual funds may invest in a wide diversity of securities
mutual funds
These are open-end funds that are not listed for trading on a stock exchange and are issued by companies which use their capital to invest in other companies Mutual funds sell their own new shares to investors and buy back their old shares upon redemption Capitalization is not fixed and normally shares are issued as people want them
mutual funds
Mutually owned funds invested in diversified equities and/or securities Shareholders are issued certificates as evidence of their ownership and participate proportionately in the earnings of the fund
mutual funds
A mutual fund is an investment company that continually offers new shares and stands ready to redeem existing shares from the shareholders Mutual funds are regulated by the Investment Company Act of 1940 and vary substantially in terms of types of investments, their sales charges and their management fees Mutual funds offer their shareholders the opportunity to pool money with other investors with similar investment objectives Other benefits include continuous professional management of the fund's securities, diversification, or part ownership of dozens of different securities to help spread the risk, and easy-to-track performance Automatic reinvestment of earnings and ready liquidity also add to the list of benefits of mutual fund investing - which helps to explain their popularity There are currently more than 9,000 mutual funds available, and this number is growing each and every day
mutual funds
(US) - organizations that place investors' money in a variety of stocks and shares
mutual funds
A mix of investments managed by a professional manager that may include stocks, bonds and cash investments Some mutual funds have high growth as their objective and may consist of high risk stocks Others may have more modest growth goals and show less volatility
mutual funds
The American term for Collective Investment Schemes
mutual funds
~ A mutual fund is a company that makes investments on behalf of investors with similar goals (e g , growth, income, etc ) As a shareholder, you participate in the fund's gains, losses, income and expenses in an amount proportionate to your investment
mutual funds
A fund that pools the money of its investors to buy a variety of securities
mutual funds
A mutual fund is a portfolio of investment securities held in the name of the fund, which is owned by people who have bought shares in the fund itself
mutual funds
Investment funds in which a large number of investors combine their money to purchase securities These securities make up a shared investment portfolio based on an investment strategy that is common to all fund investors
mutual funds
Mutual funds, or "funds" for short, are an investment vehicle according to which assets are pooled and jointly managed for investors, invested in securities or real estate Investors participate by owning shares
mutual funds
A type of managed investment company in which the investor owns a share of the portfolio assets equal to his number of shares in the fund
mutual inductance
a measure of the induction between two circuits; the ratio of the electromotive force in a circuit to the corresponding change of current in a neighboring circuit; usually measured in henries
mutual inductance
The ratio of the induced emf in one circuit to the rate of change of current in the coil of another circuit
mutual inductance
a circuit property existing when the relative position of two inductors causes the magnetic lines of force from one to link with the turns of another The symbol for mutual inductance is M
mutual inductance
The ratio of the electromotive force in a circuit to the corresponding change of current in a neighboring circuit
mutual induction
induction in a second circuit caused by changes in a first circuit
mutual induction
property whereby an electromotive force is induced in a circuit by variation of current in a neighboring circuit generation of electromotive forces in each other by two adjacent circuits induction in a second circuit caused by changes in a first circuit
mutual induction
generation of electromotive forces in each other by two adjacent circuits
mutual induction
The production of an electromotive force in a circuit resulting from a change of current in a neighboring circuit
mutual induction
property whereby an electromotive force is induced in a circuit by variation of current in a neighboring circuit
mutual induction
electromagnetic induction that occurs between two adjacent conductors carrying electrical currents
mutual influence
reciprocal effect
mutual insurance
An insurance system in which the insured persons become company members, each paying specified amounts into a common fund from which members are entitled to indemnification in case of loss
mutual opposition
a relation between two opposite attributes or tendencies; "he viewed it as a balanced polarity between good and evil
mutual resemblance
symmetrical resemblance
mutual savings bank
A bank owned by its depositors which loans it funds on a long-term basis
mutual savings bank
a state-chartered savings bank owned by its depositors and managed by a board of trustees
mutual savings bank
An institution owned by its depositors, as evidenced by certificates of deposit rather than stock These institutions are active in long term real estate financing, as opposed to commercial banks, which concentrates more on short term loans BACK TO TOP
mutual savings bank
A banking institution organized especially to encourage thrift among persons of modest means by paying interest/dividends on savings deposits There are no mutual savings banks in California
mutual savings bank
An institution owned by its depositors,as evidenced by certificates of deposit rather than stock These institutions are active in long term real estate financing, as opposed to commercial banks, which concentrates more on short term loans
mutual savings bank
A bank whose depositors own it Although a credit union's member s own the credit union, the two institutions differ in many ways They have different charters and are subject to the regulation of different government organizations Furthermore, the board of directors of a mutual savings bank are paid (compared to a credit union's volunteer directors) and the owners of a mutual savings bank have voting rights in proportion to the amount of money on deposit (compared to the one-member-one-vote practice of most credit unions)
mutual savings bank
A savings bank that is owned by, and operated for the benefit of, its depositors
mutual society
cooperative, mutually beneficial organization
mutual trust
reciprocal faith, reciprocal confidence
mutual understanding
sympathy of each person for the other
Factory Mutual Research
Former name of FM Approvals
mutually
{a} reciprocally, in return, by turns
Council for Mutual Economic Assistance
or Comecon Organization founded in 1949 to facilitate and coordinate the economic development of Soviet-bloc countries. Its original members were the Soviet Union, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland, and Romania; other members joined later, including Albania (1949) and the German Democratic Republic (1950). Its accomplishments included the organization of Eastern Europe's railroad grid, the creation of the International Bank for Economic Cooperation, and the construction of the "Friendship" oil pipeline. After the democratic revolutions of 1989, it largely lost its purpose and power. In 1991 it was renamed the Organization for International Economic Cooperation
Council for Mutual Economic Assistance
{i} Comecon, organization founded in 1949 to facilitate and coordinate the economic development of countries of the Soviet Union (the organizaton was disbanded in 1991)
based on mutual respect
founded on mutual regard, resting on reciprocal admiration
coefficient of mutual induction
a measure of the induction between two circuits; the ratio of the electromotive force in a circuit to the corresponding change of current in a neighboring circuit; usually measured in henries
mutually
in a mutual or shared manner; "the agreement was mutually satisfactory"; "the goals of the negotiators were not reciprocally exclusive"
mutually
in a mutual or shared manner; "the agreement was mutually satisfactory"; "the goals of the negotiators were not reciprocally exclusive
mutually
In a mutual manner
mutually
reciprocally, in an interdependent manner
mutually
in the same way, each to the other; reciprocally
mutually
in a shared manner; equally; affecting all parties the same way
principle of mutual aid
basic principle of Judaism regarding helping the needy, principle that all Jews are responsible for one another
series of mutual allegations
series of accusations, placing of blame on one another
mutual