stuck

listen to the pronunciation of stuck
İngilizce - Türkçe
mahsur kalmak

Evde mahsur kalmaktan bıktım. - I'm sick of being stuck at home.

Bütün gün bir ofiste mahsur kalmak istemiyorum. - I don't want to be stuck in an office all day.

şaşırıp kalmış
çıkmazda

Burada seninle çıkmazda olduğumu mu söylüyorsun? - Are you telling me I'm stuck here with you?

kımıldamaz
mahsur

Bütün gün bir ofiste mahsur kalmak istemiyorum. - I don't want to be stuck in an office all day.

Kar fırtınasından dolayı Tom Boston'da mahsur kaldı. - Because of the snow storm, Tom was stuck in Boston.

{f} sapla

Tom'un arabası çamura saplandı. - Tom's car got stuck in the mud.

Arabam çamura saplandı. - My car got stuck in the mud.

yapışmış

Tek kanıt, iç çamaşırına yapışmış sperm iziydi. - The only evidence was the traces of semen stuck to the underwear.

Kitabın iki sayfası birbirine yapışmış. - Two pages of the book stuck together.

takılmış

Boğazımda takılmış bir balık kılçığını çıkarmayı denemek istiyorum. - I want to try and get a fish bone stuck in my throat.

saplanmış

Sonra küçük Gerda, onun göğsüne dökülen, oradan kalbine nüfuz edip, buz kalıbını eriten ve orada saplanmış olan küçük cam parçasını alıp götüren sıcacık gözyaşlarını döktü. - Then little Gerda wept hot tears, which fell on his breast, and penetrated into his heart, and thawed the lump of ice, and washed away the little piece of glass which had stuck there.

Tom'un arabası çamura saplanmış. - Tom's car is stuck in the mud.

yolda kalmak
tutkun
batmak
vurgun
f., bak. stick 2
stic batır/yapış/yapıştır
get stuck saplanmak
âşık

Bill Mary'ye aşık gibi görünüyor. - Bill seems to be stuck on Mary.

yapışmış/takılmış
tıkanık
stick
çubuk

Mary Tom'un gözüne bir çubuk soktu. - Mary poked Tom in the eye with a stick.

Bir çubukla fareyi öldürdüm. - I killed the rat with a stick.

stick
saplamak
stick
sopa

Fare bir sopayla Tom tarafından öldürüldü. - The rat was killed by Tom with a stick.

Köpek sopayı kokladı. - The dog sniffed the stick.

stick
{f} batırmak
stick
{f} yapıştırmak
stick
yapışmak
stuck up
burnu havada

Tom'un çok burnu havada. - Tom is very stuck up.

stuck up
kibirli

Tanıdığım herkes Tom'un kibirli olduğunu düşünüyor. - Everybody I know thinks Tom is stuck up.

stuck in
mahsur kalmak

Bütün gün bir ofiste mahsur kalmak istemiyorum. - I don't want to be stuck in an office all day.

stuck in
saplanmak
stuck on
yapışık
stuck on
vurulmak
stuck up
azametli
stuck-up
kibirli

Tom'un kibirli olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is stuck-up.

stuck-up
burnu büyük
stuck-up
havalı
stuck-up
şımarık
stuck around
etrafında sıkışmış
stuck in a tree
ağaçta kalmak
stuck into
içine sıkışmış
stuck up
Burnu havada olan, kendini beğenmiş
stuck up for
için sıkışıp
stuck up for
Desteklemek, arka çıkmak, savunmak
stuck-out
sıkışmış aşımı
stuck-up
Burnu havada olan, kendini beğenmiş
stuck fast
sıkışmış
stuck fast
kötü takılmış
stuck up
kendini beğenmiş
stick
{i} değnek

Aba altından değnek göster. - Speak softly and carry a big stick.

1986'ya kadar İngiltere'nin okullarında, çocukları kemerlerle, değneklerle ve sopalarla cezalandırmak yasaldı. - Until 1986, in the schools of England, it was legal to punish children with belts, sticks, and clubs.

stick
{f} tutturmak
stick
{f} sadık kalmak
be stuck behind a desk
Masa başı bir işte çakılı kalmak
stick
(Biyoloji) Vites kolu
be stuck
sıkışmak
stick
{f} dayanmak
stick
tokmak
be stuck
çakılıp kalmak
stick
{f} takılmak

Takılmak istemiyorum. - I don't want to stick around.

Tom ne olacağını görmek için takılmak istiyordu. Ne yazık ki, gitmek zorunda kaldı. - Tom wanted to stick around to see what would happen. Unfortunately, he had to leave.

get stuck
çıkmaza girmek
get stuck
saplanmak
get stuck in
kıran kırana mücadele etmek
get stuck in
saplanıp kalmak
get stuck in
sıkışıp kalmak
get stuck on
aşık olmak
stick
(Havacılık) levye

Tom levyeyle sandığı açtı ve bir dinamit lokumu çıkardı. - Tom opened up the crate with a crowbar and took out a stick of dynamite.

stick
ince dal
stick
kar tutmak
stick
çekinmek
stick
sıkışmak
stick
yapıştırarak bağlamak
stick
tutukluk yapmak
stick
-e koymak
stick
(Kimya) cam çubuk
stick
-e dayanmak
stick
-e sokmak
stick
-e tahammül etmek
stick
hayret ettirmek
stick
esrarlı sigara
stick
(Askeri) paraşütçü grubu
stick
hançerlemek
stick
bulaşmak
stick
kaynamak
stick
dayanışmak
to be stuck in
mahsur kalmak
get stuck
saplan
got stuck
saplan
gotten stuck
saplan
stick
saplanmak
stick
cop
stick
koymak
stick
sokmak

Diğer insanların işine burnunu sokmaktan vazgeç. - Stop sticking your nose into other people's business.

stick
{f} sapla
stick
{f} takılıp kalmak
stick
{i} baston

O, kendisini bir baston ile destekledi. - He supported himself with a stick.

Büyükbabam bastonsuz yürüyemez. - My grandfather cannot walk without a walking stick.

get stuck
on (birine) tutulmak, âşık olmak
get stuck
bir problemin içinden çıkamamak, çıkmaza girmek
get stuck
with (külfet sayılan bir iş veya istenilmeyen biri) (birinin) başına kalmak
get stuck
in (bir yerde) sıkışıp kalmak
get stuck
in (çamur, kum v.b.'ne) saplanıp kalmak
get stuck
on -e yapışıp kalmak
get stuck in traffic
Trafikte sıkışıp kalmak
he got stuck
diye takıldı
inserted, stuck in
Girmiştik sıkışmış
stick
sapla(mak)
stick
stik
stuck in
içinde kalmak

i am stuck in the elevator - asansörün içinde kaldım.

to be stuck in
sıkışmış olmak
to be stuck in customs
gümrüğe takılmak
to get stuck into sth.
sth içine sıkışmış almak
be stuck
tutulmak
be stuck
çıkamamak
be stuck
saplanmak
be stuck for
eksikliğini çekmek
be stuck for
karşılayamamak
be stuck on
vurulmak
be stuck on
aşık olmak
be stuck on
tutulmak
be stuck on
bağlanmak
be stuck with
üstlenmek
be stuck with
yüklenmek
get stuck with
başına kalmak
stick
alıkoymak
stick
{f} tutmak
stick
{f} katlanmak
stick
in-the-mud i., k.dili. inatçı ve geri kafalı kimse
stick
{f} çıkıntı yapmak
stick
{i} çam yarması
stick
{i} asa
stick
{f} bıçaklamak
stick
{f} kandırmak
stick
{f} şaşırtmak
stick
zincirleme atılan bombalar
stick
çubuk sopa
stick
{i} sırık
stick
{f} uzatmak
stick
tertip cetveli
stick
{i} (ağaçtan/çalıdan koparılmış) ince dal
stick
{i} engel (yarış)
stick
{f} çakılıp kalmak
stick
(Askeri) LEVYE: Bir uçakta, normal uçuş sırasında kanatçık ve irtifa dümenlerini hareket ettiren ve uçağın yatış ve irtifa değişikliğine komuta eden manivela. Bu manivela, normal uçuşta, uçağın gidiş yönünü değiştiren istikamet dümenlerini çalıştırmaz
stick
bum ucu
stick
direk
stick
{f} (stuck)
stick
(Askeri) (AIR TRANSPORT) PARAŞÜTÇÜ GRUBU (HAVA ULAŞTIRMA): Bir atlama penceresi veya kapısından, uçağın bir atlama bölgesi üzerinden bir geçişinde atlayan paraşütçü grubu
stick
{i} ardarda atılan bombalar
stick
{i} (şerit halindeki çiklet/tebeşir/mobilya için) parça: Give me a
stick
{f} delmek
stick
{f} takmak
stick
idare kolu
stick
{i} kol

Kollarınız o çubuktan daha önemlidir, bu nedenle kolunuzu kullanmak yerine çubuğu kullanın. - Your arms are more important than that stick, so instead of using your arm, use the stick.

stick
{f} bırakmamak
stick
{f} in/into batırmak; saplamak; saplanmak: She stuck the needle in the cloth. İğneyi kumaşa batırdı. The splinter stuck in his
stick
{i} uçaktan ardarda atlayan askerler
stick
{i} çıta
stick
{i} hödük
stick
geçirmek
stick
{f} çakmak
stick
{f} iğnelemek
stick
{f} çıkmak
stick
dal parçası
stick
kumpas
stick
{f} çıkamamak
stick
{f} ayrılmamak

Tom ayrılmamak istedi. - Tom wanted to stick around.

stick
{f} saplanıp kalmak
stick
sap
stick
tahta

Tahtaya bir not yapıştır. - Stick a notice on the board.

İngilizce - İngilizce
Trapped and unable to move

Can you shift this gate? I think it's stuck.

Unable to progress

I'm stuck on this question in the test.

Simple past of to stick
If you get stuck in, you do something with enthusiasm and determination. We're bottom of the league and we have to get stuck in. the past tense and past participle of stick
A thrust
If you get stuck when you are trying to do something, you are unable to continue doing it because it is too difficult. They will be there to help if you get stuck
If something is stuck in a particular position, it is fixed tightly in this position and is unable to move. He said his car had got stuck in the snow She had got something stuck between her teeth
If you are stuck in a place, you want to get away from it, but are unable to. I was stuck at home with flu
If you are stuck in a boring or unpleasant situation, you are unable to change it or get away from it. I don't want to get stuck in another job like that = trapped
If something is stuck at a particular level or stage, it is not progressing or changing. The negotiations have got stuck on a number of key issues US unemployment figures for March showed the jobless rate stuck at 7 per cent
caught or fixed; "stuck in the mud" baffled; "this problem has me completely stuck
of Stick
baffled; "this problem has me completely stuck"
If you are stuck with something that you do not want, you cannot get rid of it. Many people are now stuck with expensive fixed-rate mortgages
Stuck is the past tense and past participle of stick
past tense of to stick
baffled; "this problem has me completely stuck
caught or fixed; "stuck in the mud"
{s} fixed in place, caught; puzzled, baffled (Informal)
sticked
stuck up
snobbish, conceited; believing oneself to be better than others; haughty; arrogant or egotistical

The rich people in that neighborhood were stuck up and not friendly at all.

stuck up
Simple past tense and past participle of stick up
stuck-up
Alternative spelling of stuck up
stuck in
embedded, inserted
stuck in his throat
delayed, held back, stopped (the angry words from coming out)
stuck on
really likes, set on
stuck out his tongue
extended his tongue out of his mouth
stuck up
vain, conceited, snobbish (Informal)
stuck with
burdened with; "stuck with the tab"
stuck-up
disapproval If you say that someone is stuck-up, you mean that are very proud and unfriendly because they think they are very important. She was a famous actress, but she wasn't a bit stuck-up. proud and unfriendly because you think you are better and more important than other people - used to show disapproval = snooty
stuck¨
caught or fixed; "stuck in the mud"
stuck¨
baffled; "this problem has me completely stuck"
Stick
The Chapman Stick, an electric musical instrument devised by Emmett Chapman
Stick
A member of the Official IRA
get stuck
To be unable to make progress

I am afraid I will get stuck if I try to fit through that tiny door.

get stuck in
To dedicate a large amount of effort towards

He's really getting stuck in to his new job as chief executive. He's sacked half the boardroom staff already.

get stuck into
To criticise someone; tell off; get mad at

Why are you getting stuck into me all of the sudden? I didn't do anything!.

get stuck into
Get busy with; become occupied with; become immersed in

If you really want to get stuck into a bit of archaeology, check out the Archaeological Resource Centre .

get stuck into
To start eating

Dinner's ready! Quick, get stuck into it!.

squeal like a stuck pig
To utter loud, high-pitched squeals
stick
The amount of fishing line resting on the water surface before a cast; line stick
stick
To propagate plants by cuttings

Stick cuttings from geraniums promptly.

stick
Approximately one gram of marijuana wrapped in a small cylinder of aluminium foil
stick
The pole bearing a small flag that marks the hole

His wedge shot bounced off the stick and went in the hole.

stick
An assistant planted in the audience
stick
To perform (a landing) perfectly

Once again, the world champion sticks the dismount.

stick
Any roughly cylindrical piece of a substance

US Sealing wax is available as a cylindrical or rectangular stick. (Also ... available in a ... stick.).

stick
A board as used in board sports, such as a surfboard, snowboard, or skateboard

Wax your stick and head down to that spot.

stick
The vertical member of a cope-and-stick joint
stick
To remain loyal; to remain firm

Just stick to your strategy, and you will win.

stick
A thin person; particularly a flat-chested woman
stick
To persist

His old nickname stuck.

stick
See to stick with
stick
A cane or walking stick to aid in walking

I don’t need my stick to walk, but it’s helpful.

stick
To glue; to adhere

Stick the label on the jar.

stick
A relatively long, thin piece of wood, of any size

What do you call a boomerang that won't come back? A stick.

stick
A small rectangular block of shortening (butter, margarine, lard, etc.) in weighing one quarter pound and containing by volume one half cup

The recipe calls for half a stick of butter.

stick
The control column of an aircraft. By convention a wheel-like control mechanism with a handgrip on opposite sides, similar to that used in automobiles, is also called the "stick"
stick
A long thin implement used to control a ball or puck in sports like hockey, polo, and lacrosse

Tripping with the stick is a violation of the rules.

stick
A bunch of something wrapped around or attached to a stick

US My parents bought us each a stick of cotton candy.

stick
Vehicles, collectively, equipped with manual transmissions

I grew up driving stick, but many people my age didn't.

stick
A small branch from a tree or bush

The nest was made out of sticks.

stick
Effort, vigour, energy, intensity, in a positive or negative sense

He really gave that digging some stick could be said of someone digging a garden. She really gave that bully some stick could be used of a mother berating a bully. Give it some stick said as encouragement.

stick
A person having the stated quality
stick
To become attached; to adhere

The tape will not stick if it melts.

stick
Corporal punishment; beatings
stick
To press into with a sharp point

The balloon will pop when I stick this pin in it.

stick
A scroll that is rolled around (mounted on, attached to) a stick
stick
To place, set down (quickly or carelessly)

Stick your bag over there and come with me.

stick
Vigor; spirit
stick
A fighter pilot
stick
An English Imperial unit of length equal to 2 inches
stick
A quantity of eels, usually 25
stick
Of snow, to remain frozen on landing
stick
The cue used in billiards, pool, snooker, etc

His stroke with that two-piece stick is a good as anybody's in the club.

stick
To cut a piece of wood to be the stick member of a cope-and-stick joint
stick
The short whip carried by a jockey
stick
An unsocial person, particularly one who is either withdrawn or stuck-up
stick
To jam; to stop moving

The lever sticks if you push it too far up.

stick
A group of paratroopers who jump together
stick
A cudgel or truncheon, especially one carried by police or guards

As soon as the fight started, the guards came in swinging their sticks.

stick
A line of soldiers
stick
The game of pool, or an individual pool game

He shoots a mean stick of pool.

stick
A two by four, the standard board used in constructing a frame house

I found enough sticks in dumsters at construction sites to build my shed.

stick
The traction of tires on the road surface
stick
A memory stick
stick
A cluster of bombs dropped in quick succession from an aircraft in order to spread them over a target area
stick
A manual transmission or vehicle equipped with a manual transmission

I grew up driving a stick, but many people my age didn’t.

stick
The clarinet. (more often: liquorice stick)
stick
A negative stimulus or a punishment
stick
To strike someone with a stick
stick
A cigarette of tobacco or marijuana
stick
Criticism or ridicule
stick
Vigorous driving of a car; gas
stick
Use of the stick to control the aircraft
stick
A piece of furniture

We were so poor we didn't have one stick of furniture.

stick
A standard rectangular piece of chewing gum

Don’t hog all that gum, give me a stick!.

stick
A composing stick, the tool used by compositors to assemble lines of type
stick
threat of a penalty; "the policy so far is all stick and no carrot" implement consisting of a length of wood; "he collected dry sticks for a campfire"; "the kid had a candied apple on a stick" a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane a small thin branch of a tree saddle with something disagreeable or disadvantageous; "They stuck me with the dinner bill"; "I was stung with a huge tax bill" pierce or penetrate or puncture with something pointed; "He stuck the needle into his finger" pierce with a thrust using a pointed instrument; "he stuck the cloth with the needle" cause to protrude or as if to protrude; "stick one's hand out of the window"; "stick one's nose into other people's business" fasten into place by fixing an end or point into something; "stick the corner of the sheet under the mattress" fasten with or as with pins or nails; "stick the photo onto the corkboard" fasten with an adhesive material like glue; "stick the poster onto the wall" cover and decorate with objects that pierce the surface; "stick some feathers in the turkey before you serve it" endure; "The label stuck to her for the rest of her life" be or become fixed; "The door sticks--we will have to plane it
stick
be or become fixed; "The door sticks--we will have to plane it
stick
cover and decorate with objects that pierce the surface; "stick some feathers in the turkey before you serve it"
stick
fasten with or as with pins or nails; "stick the photo onto the corkboard"
stick
fasten with an adhesive material like glue; "stick the poster onto the wall"
stick
endure; "The label stuck to her for the rest of her life"
stick
fasten into place by fixing an end or point into something; "stick the corner of the sheet under the mattress"
stick
To be prevented from going farther; to stop by reason of some obstacle; to be stayed
stick
{n} a small piece of wood, small tree, staff
stick
{v} to fasten, fix, adhere, stop, scruple, stab, kill
get stuck in
Start doing something with determination
get stuck into
Start doing something with determination
Stick
Chapman Stick or The Stick, electric musical instrument devised by Emmett Chapman
being stuck
being stranded, becoming stranded; being sticky, being glued, being attached
being stuck in
being fixed in, being lodged in, being embedded in, being jammed in
get stuck
be unable to move further; "The car bogged down in the sand"
get stuck with
be placed together with (an undesirable person); be provided with (something undesirable)
stick
A cane to aid in walking (also called walking stick)
stick
A composing stick is a hand instrument into which a compositor places the letters to be set up Each row or line of letters is pushed home and held in place by a movable “setting rule,” against which the thumb presses When a stick is full, the matter set up is transferred to a “galley” (q v ), and from the galley it is transferred to the “chase” (q v ) Called a stick because the compositor sticks the letters into it
stick
Piece of short pulpwood (22)
stick
A composing stick
stick
To impose upon; to compel to pay; sometimes, to cheat
stick
To attach by causing to adhere to the surface; as, to stick on a plaster; to stick a stamp on an envelope; also, to attach in any manner
stick
be loyal to; "She stood by her husband in times of trouble"; "The friends stuck together through the war"
stick
To cause difficulties, scruples, or hesitation
stick
a small thin branch of a tree
stick
To stick a landing is to land, and remain standing without requiring a step A proper stick position is with legs bent, shoulders above hips, arms forward Sticking consistently takes regular practice
stick
informal terms of the leg; "fever left him weak on his sticks"
stick
pierce or penetrate or puncture with something pointed; "He stuck the needle into his finger"
stick
The control column of an aircraft
stick
A derogatory expression for a person; one who is inert or stupid; as, an odd stick; a poor stick
stick
stay put (in a certain place); "We are staying in Detroit; we are not moving to Cincinnati"; "Stay put in the corner here!"; "Stick around and you will learn something!"
stick
Akuray Aaekkwaz Taghluct
stick
Checking: an attempt to dislodge the ball from the opponent's crosse (stick)
stick
saddle with something disagreeable or disadvantageous; "They stuck me with the dinner bill"; "I was stung with a huge tax bill"
stick
a stickshift
stick
The Microphone
stick
Any long and comparatively slender piece of wood, whether in natural form or shaped with tools; a rod; a wand; a staff; as, the stick of a rocket; a walking stick
stick
1 another name for the flagstick or pin 2 (also "stiff, stoney") to put a shot close to the hole Example: My approach shot hit the stick 2 I just knew she was going to stick it/knock it stiff/hit it stoney
stick
To remain where placed; to be fixed; to hold fast to any position so as to be moved with difficulty; to cling; to abide; to cleave; to be united closely
stick
To cause to stick; to bring to a stand; to pose; to puzzle; as, to stick one with a hard problem
stick
A line of infantry in a landing craft (usually 2 per craft)
stick
To run or plane (moldings) in a machine, in contradistinction to working them by hand
stick
wand or stick, about one finger long, that is attached to a sticksboard Each stick represents a position in a row See also Storage stick
stick
Such moldings are said to be stuck
stick
See under Composing
stick
a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane
stick
implement consisting of a length of wood; "he collected dry sticks for a campfire"; "the kid had a candied apple on a stick"
stick
To be embarrassed or puzzled; to hesitate; to be deterred, as by scruples; to scruple; often with at
stick
Same as "sled," which is another word for snowboard
stick
It is usually a frame of metal, but for posters, handbills, etc
stick
To set; to fix in; as, to stick card teeth
stick
cause to protrude or as if to protrude; "stick one's hand out of the window"; "stick one's nose into other people's business"
stick
To fix on a pointed instrument; to impale; as, to stick an apple on a fork
stick
approximately one gram of marijuana wrapped in aluminium foil in a small cylinder
stick
{f} jab or poke with a pointed object; affix, fasten; cause to adhere; adhere; put in a particular place; remain loyal; endure; be unable to move; protrude, project
stick
{i} branch cut or broken from a tree or bush; long slender piece of wood; something which resembles a stick; staff, walking stick
stick
A lacrosse stick
stick
To penetrate with a pointed instrument; to pierce; to stab; hence, to kill by piercing; as, to stick a beast
stick
When any part of the head of the Tomahawk is touching the face of the Target, scores 1 point (a leaning or hanging Hawk counts)
stick
A surfboard
stick
A hockey stick
stick
A relatively long, thin piece of wood
stick
To fasten, attach, or cause to remain, by thrusting in; hence, also, to adorn or deck with things fastened on as by piercing; as, to stick a pin on the sleeve
stick
On Wednesday morning when walking to Morning Devotions in the Amphitheater, every member of Choir School has to pick up a wooden stick This stick is going to be with you all day long so don't go lugging around with half a tree!
stick
stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
stick
be a devoted follower or supporter; "The residents of this village adhered to Catholicism"; "She sticks to her principles"
stick
fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table"
stick
pierce with a thrust using a pointed instrument; "he stuck the cloth with the needle"
stick
A stick or sticky, a member of the Official IRA
stick
be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question really stuck me"
stick
A scroll (rolled around a stick)
stick
be or become fixed; "The door sticks--we will have to plane it"
stick
A piece of chewing gum
stick
A thrust with a pointed instrument; a stab
stick
one made of wood is used
stick
To inject
stick
come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation; "The dress clings to her body"; "The label stuck to the box"; "The sushi rice grains cohere"
stick
The pole in the centre of the green with a flag attached
stick
marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking
stick
Tire traction "The cars are sticking to the track "
stick
1 another name for the flagstick or pin 2 (aka: "stiff", "stoney") to put a shot close to the hole Example: "My approach shot hit the stick " 2 "I just knew she was going to stick it "
stick
A small shoot, or branch, separated, as by a cutting, from a tree or shrub; also, any stem or branch of a tree, of any size, cut for fuel or timber
stick
threat of a penalty; "the policy so far is all stick and no carrot"
stick
Term applied to several bombs released in ripple sequence with a preselected interval between each bomb This interval is usually 60 milliseconds or more; the complete release can then be expressed as a "stick length" (a stick length of 240 milliseconds, etc ) Also referred to as "Stik"
stick
To compose; to set, or arrange, in a composing stick; as, to stick type
stick
To adhere; as, glue sticks to the fingers; paste sticks to the wall
stick
A small, roughly cylindrical form of material
stick
To set with something pointed; as, to stick cards
stick
The field hockey stick is made of wood or fiberglass and has a curved head that is flat on one side and rounded on the other Only the flat side of the stick can be used to strike the ball
stick
To cause to penetrate; to push, thrust, or drive, so as to pierce; as, to stick a needle into one's finger
stick
When two players challenge for a ball and kick at the same time meeting the ball simultaneously to create a "thud" and the offensive player is stopped from continuing forward Used to tell a player "Great stick "
stick
a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane a small thin branch of a tree saddle with something disagreeable or disadvantageous; "They stuck me with the dinner bill"; "I was stung with a huge tax bill"
stick
A lefty stick is held with the left hand lower on the stick The blade curves in from the left toward the right Many right-handed players use a lefty stick Right Wingers playing with lefty sticks are playing "off-wing" Vice-versa for a righty stick
stick
Anything shaped like a stick; as, a stick of wax
stick
A snowboard
stuck