gözlem

listen to the pronunciation of gözlem
Türkçe - İngilizce
observation

Science is based on careful observation. - Bilim, dikkatli gözleme dayanmaktadır.

His observation is sharp, but he says very little. - Onun gözlemi şiddetli fakat o çok az diyor.

investigation

Am I under investigation now? - Şimdi gözlem altında mıyım?

observer
(Askeri) observation helicopter
{i} observing

Waiting, observing, and keeping silent can avoid many wars. - Beklemek, gözlemek ve sessiz kalmak birçok savaşı önleyebilir.

I'm observing wild birds. - Ben yabani kuşları gözlemliyorum.

sighting
survey
scopy
(Nükleer Bilimler) observe

This is a time of year when people get together with family and friends to observe Passover and to celebrate Easter. - Bu, Hamursuz bayramını gözlemlemek ve Paskalyayı kutlamak için insanların aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya geldiği, yılın bir zamanıdır.

Tom likes to observe the people walking by. - Tom yürüyen insanları gözlemlemeyi sever.

observations

Brahe made many observations of the stars. - Brahe yıldızlarla ilgili birçok gözlemler yaptı.

Newton's law of gravity is a mathematical description of the way bodies are observed to attract one another, based on many scientific experiments and observations. - Newton'un yer çekimi kanunu organların birbirini çekme tarzıyla ilgili birçok bilimsel deney ve gözlemlere dayalı matematiksel bir anlatımdır.

gözlem evi
observatory

In 1854, Le Verrier became director of the Observatory of Paris. At the time, this observatory was in decay. Le Verrier reestablished the observatory as a place where good science was taking place. - 1854'te Le Verrier Paris gözlem evi müdürü oldu. O dönemlerde bu gözlem evi parçalanma içindeydi. Le Verrier gözlem evini iyi bilimin yer aldığı bir yer olarak yeniden kurdu.

gözlem evi, observatuvar
observatory, observatuvar
gözlem açısı
angle of observation
gözlem penceresi
astrodome
gözlem sonucu
observation
gözlem çubuğu
range pole
kısmi gözlem
(Bilgisayar,Teknik) partial observation
Nükleer Harekat Gözlem Merkezi
(Askeri) Nuclear Operations Monitoring System
dizin gözlem
(Çevre) array observation
gel-git gözlem istasyonu
(Askeri) tide station
geri gözlem
backsight
hava gözlem servisi
aeronautical weather service
ikincil gözlem radarı
(Havacılık) secondary surveillance radar
kimyasal gözlem
(Kimya) chemical monitoring
sismik gözlem
(Coğrafya) seismic observation
sualtı gözlem borusu
water glass
uluslararası meteoroloji ve gözlem raporu
(Askeri) international station meteorological climatic summary
uydu gözlem
satellite observation
öz-gözlem
(Pisikoloji, Ruhbilim) self-observation
Türkçe - Türkçe
Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi
İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede: "Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır."- S. Birsel. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem
Bir gök cismini veya olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat
rasat
observasyon
müşahede
gözlem evi
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
gözlem