planing

listen to the pronunciation of planing
İngilizce - Türkçe
{i} planyalama; rendeleme
{i} havada süzülme
{i} kayar [den.]
{i} rendeleme
{i} planörle uçma
kayar
plan
plan
plan
{f} planlamak

Tom ve Mary düğünlerini planlamakla meşgul. - Tom and Mary are busy planning their wedding.

Her şeyi planlamak zorundayım. - I have to plan everything.

plane
düzlem

Biz farklı düzlemler üzerinde tartışıyorduk. - We were arguing on different planes to the last.

Küresel bir düzlemde bir üçgenin açılarının toplamı 180'den dereceden daha fazladır. - The sum of the angles of a triangle on a spherical plane is more than 180 degrees.

plane
{f} düzlemek
plan
tasarlamak
plane
{i} uçak

Onun uçak kazasında ölmemiş olması bir mucize. - It's a miracle he wasn't killed in the plane crash.

Uçak zamanında kalktı. - The plane took off on time.

plane
{s} düz (yüzey)
planing machine
planya tezgahı
planing machine
planya tezgâhı
planing machine
planya makinesi
planing bottom
kayar düzlük [den.]
planing mill
planyalama atölyesi
plane
{i} yüzey

Okyanuslar gezegenimiz yüzeyinin yüzde 70'inden fazlasını kaplar. - The ocean covers more than 70 percent of the surface of our planet.

Dünya'nın kriosferi (gezegenimizdeki donmuş su), şu anda dünya yüzeyinin yaklaşık % 10'unu kaplar. - The Earth's cryosphere (the frozen water on our planet) currently covers about 10% of the Earth's surface.

plane
{i} kanat (uçak)
plane
rende
plane
{i} maden ana dehlizi
plane
{i} (Geometri) düzlem
plane
{i} seviye
plan
{f} plan yapmak

Ben çok fazla plan yapmaktan hoşlanmam. - I don't like to plan too much.

Plan yapmak için başarısız oluyorsan, başarısız olmak için planlıyorsun. - If you fail to plan, you plan to fail.

plane
tayyare
plane
{i} çınar
plane
{i} düzey, seviye: on an intellectual plane entelektüel bir düzeyde
plane
dümdüz
plan
kroki
plan
(Dilbilim) tasarım
plan
program
plan
kurmak

O yürürken onun beyni yüzlerce harika şeyler planlamakla, yüzlerce hayaller kurmakla meşguldü. - As he walked along, his brain was busy planning hundreds of wonderful things, building hundreds of castles in the air.

plan
plan çizmek
plan
düşünce

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

plan
tasavvur
plan
tasan
plan
projesini yapmak
plan
düzenlemek
plane
planyalamak
plane
sistirelemek
plane
el planyası
plane
tıraşlamak
plane
(Tıp) plan

Hükümet bazı eski uçakların hurdaya ayırmayı planlıyor. - The government plans to scrap some of the older planes.

Senin uçağının saat kaçta kalkması planlanmıştır. - What time is your plane scheduled to leave?

plane
(Coğrafya) düzlük
plane
düzeltmek
plane
çınar ağacı
plan
josparını çizmek
plan
niyet
plan
{f} planla

Bu planları erteleyeceğiz. - We'll put these plans on ice.

Kongre tarafından yapılan planlara uyuyorum. - I'm following the plans made by congress.

plan
joba
plan
kasarı
plan
tasar

Tüm Amerikan işçilerinin yaklaşık yarısının iş yeri emeklilik tasarruf planına girişleri yok. - About half of all American workers do not have access to workplace retirement savings plan.

Asgari ücreti artırmayı tasarladıkları doğru mu? - Is it true they're planning to raise the minimum wage?

plane
rendelemek
plane
planya
plane
düzey
plane
düzleme
plane
düzlemde
plane
rendele
plane
uçağı
intelligence planing phases
(Askeri) İstihbarat Planlama safhaları
plan
{i} proje

Projeyi sorunsuz olarak daha ileriye götürmek için, biz planı birkaç kez revize ettik. - In order to progress the project smoothly, we have revised the plan several times.

Okul kulüpleri yaklaşan okul yılı için yapmayı planladıkları kamu hizmeti projelerini açıkça ana hatlarıyla belirtmelidir. - School clubs need to clearly outline the community service projects they plan to do for the upcoming school year.

plan
(Askeri) PLAN: Genellikle bir şehir veya çok küçük bir bölgenin çok büyük ölçekli haritası
plan
yol

Tom Boston'a bir yolculuk için planlar yaptı. - Tom has made plans for a trip to Boston.

Biz onun yeni bir yol yapma planına karşı çıktık. - We opposed his plan to build a new road.

plan
plan plannerplan yapan kimse
plan
tertip

Tom için bir parti tertip ettim. - I planned a party for Tom.

plan
{i} plan, düşünce, niyet, maksat
plan
planını çizmek
plan
{i} taslak
plan
niyet maksat
plan
tasarı

Başka bir tasarın var mı? - Have you got another plan?

plan
working plan ilk tasarı
plan
tertiplemek düzenlemek
plan
layiha
plan
ge- çici
plan
düzenek
plane
düz

Biz farklı düzlemler üzerinde tartışıyorduk. - We were arguing on different planes to the last.

Geometri noktalar, çizgiler ve düzlemlere dayalıdır. - Geometry is based on points, lines and planes.

plane
süzülmek
plane
yassı
plane
düzlemsel
plane
(Tıp) Düzlem, planum
plane
{f} planya ile düzeltmek
plane
{f} uçmak (motorsuz)
plane
{f} rende ile düzeltmek
plane
çınar/planya/düzlem/uçak
plane
eğik düzlem on the same plane aynı düzeyde
plane
aynı derecede
plane
kanat

Bütün uçakların kanatları vardır. - All planes have wings.

plane
müsavi
plane
geom

Geometri noktalar, çizgiler ve düzlemlere dayalıdır. - Geometry is based on points, lines and planes.

plane
(Tıp) Düz, yassı, planus
plane
müstevi
plane
süzül/rendele
plane
inclined plane geom
sentence planing
cümle planı
town planing acts
(Politika, Siyaset) şehir planlama yasaları
Türkçe - Türkçe

planing teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

PLAN
(Osmanlı Dönemi) Fr. Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kâğıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi
Plan
tasar
plan
Bir kentin, bir yapının ya da bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim
plan
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen: "Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar."- H. Taner
plan
Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim: "O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu."- R. N. Güntekin. Çekim
plan
Düşünce, niyet, maksat, tasavvur: "Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi."- Ö. Seyfettin
İngilizce - İngilizce
present participle of plane
A high speed hull type that skims across the top of the water at speed with minimum displacement
A boat rising slightly out of the water so that it is gliding over the water rather than plowing through it
& vb
Descriptive of a hull that is designed to rise farther out of the water as boat speed increases Such a hull is typically shaped like a V, as seen in cross-section from the front or rear
{i} smoothing, finishing, removing rough surfaces
Plane, v
planing machine
smoothing machine, machine used to make flat surfaces
planing machine
a power tool for smoothing or shaping wood
PLAN
People's Liberation Army Navy
PLAN
A particular standardized examination taken by high-school students
plan
A set of intended actions, through which one expects to achieve a goal

He didn't really have a plan; he had a goal and a habit of control.

plan
To create a plan for

They jointly planned the project in phases, with good detail for the first month.

plan
To design a building, machine, etc

The architect planned the building for the client.

plan
To intend

He planned to go, but work intervened.

plan
A 2-dimensional drawing of a building as seen from above with obscuring or irrelevant details such as roof removed, or of a floor of a building, revealing the internal layout; as distinct from the elevation

Seen in plan, the building had numerous passageways not apparent to visitors.

plane
A roughly flat, thin, often moveable structure used to create lateral force by the flow of air or water over its surface, found on aircraft, submarines, etc
plane
A tool for smoothing wood by removing thin layers from the surface
plane
An airplane; an aeroplane
plane
A flat surface extending infinitely in all directions (e.g. horizontal or vertical plane)
plane
Of a surface: flat or level
plane
A level of existence. (eg, astral plane)
plane
A deciduous tree of the genus Platanus
plane
To smooth (wood) with a plane
plane
Any of a number of designated ranges of sequential code points
plane
A sycamore
plane
To move in a way that lifts the bow of a boat out of the water
plane
To glide or soar
plane
travel on the surface of water
plane
a carpenter's hand tool with an adjustable blade for smoothing or shaping wood; "the cabinetmaker used a plane for the finish work" a power tool for smoothing or shaping wood (mathematics) an unbounded two-dimensional shape; "we will refer to the plane of the graph as the X-Y plane"; "any line joining two points on a plane lies wholly on that plane" a level of existence or development; "he lived on a worldly plane" cut or remove with or as if with a plane; "The machine shaved off fine layers from the piece of wood" make even or smooth, with or as with a carpenter's plane; "plane the top of the door" travel on the surface of water
plan
{v} to scheme, form in design, contrive
plan
{n} a scheme, project, draft, model, plot
plane
{v} to smooth, to level
plane
{n} a tool, a tree
Plan
plein
plan
The specific actions or mechanisms mandated by the affirmative Traditionally, plans specify resolutional mandates as well as non-resolutional logistical requirements and legislative intent for purposes of clarification
plan
(plan view): An orthographic projection onto a horizontal picture plane typically of the site, floor levels, and roofs of buildings See also "section"
plan
A drawing, sketch, or diagram of any object or structure, especially, a very large-scale and considerably detailed map of a small area
plan
If you have plans, you are intending to do a particular thing. `I'm sorry,' she said. `I have plans for tonight.'
plan
A prescribed, written sequence of actions to achieve a goal, usually ordered in phases or steps with a schedule and measureable targets; defines who is responsible for achievement, who will do the work, and links to other related plans and goals By law agencies must have strategic plans, business plans, and performance plans They may also have implementation plans, program plans, project plans, management plans, office plans, personnel plans, operational plans, etc
plan
an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests"
plan
The skill of outlining appropriate strategies for solving complex problems that are new to you, starting with appropriate physical laws and principles
plan
An architectural drawing showing in two dimensions the arrangement of space in a building
plan
A set of steps, procedures or programs, worked out beforehand in order to accomplish an objective or goal
plan
scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were on file" a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue" make plans for something; "He is planning a trip with his family" have the will and intention to carry out some action; "He plans to be in graduate school next year"; "The rebels had planned turmoil and confusion" make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack
plan
A plan is a method of achieving something that you have worked out in detail beforehand. The three leaders had worked out a peace plan a detailed plan of action for restructuring the group He maintains that everything is going according to plan
plan
have the will and intention to carry out some action; "He plans to be in graduate school next year"; "The rebels had planned turmoil and confusion"
plan
A means of resource management, prepared under the Resource Management Act 1991, which sets out issues, objectives, methods and rules pertaining to the management of an area or a resource, as required or provided for by the act There are both regional and district plans, prepared by regional and territorial authorities A plan is usually defined as including a proposed plan, which has been publicly notified for submissions
plan
The plan is the basis for all RECEPTOR activities, and must be created by the user before a RECEPTOR analysis can be done All things affecting the search are described in the plan: which molecules are used in the search; which atoms are used as pharmacophore points; and parameters that affect all of the molecules as a group as well as those applied only to specific molecules The plan exists as a subdirectory in the directory containing the starting MOL2 files
plan
If you plan what you are going to do, you decide in detail what you are going to do, and you intend to do it. If you plan what you're going to eat, you reduce your chances of overeating He planned to leave Baghdad on Monday It would be difficult for schools to plan for the future I had been planning a trip to the West Coast A planned demonstration has been called off by its organisers
plan
A drawing showing technical details of a building, machine, etc., with unwanted details omitted, and often using symbols rather than detailed drawing to represent doors, valves, etc
plan
A retrospective rating plan that allows adjustment of an employer's premium after a designated coverage period is completed L&I offers five plans If the claim costs prove to be less than anticipated, a partial refund of premium is made If claim costs exceed the amount anticipated, additional premium is assessed
plan
{i} program, scheme
plan
A disciplined, systematic approach, formulated beforehand, that results in detailed strategies, tactics and implementation steps
plan
means a record of the way something is to be accomplished; a scheme or method of procedure
plan
A program or pseudo-code fragment that solves a single, well defined goal Examples would be a code fragment to sum a series of numbers or code to input words from a file until the end-of-file character is encountered [Soloway82] [Rist86] A program as a whole is described in terms of global plans (sometimes called gplans) For example, most programs can be described in terms of the following high-level global plan: Input a set of data, process the data, then output the data
plan
A drawing representing any one of the floors or horizontal cross sections of a building, or the horizontal plane of any other object or area
plan
Develop strategies and plans for change, communications, training and performance measurement to maximise opportunities and minimise risks
plan
A plan is written ordered set of decisions, directions, policies, and a course of action to achieve a set of objectives Plans usually include graphics, maps, and descriptions of areas and projects as well as findings, assumptions, and recommendations of the planning process When adopted, "plans" become guides for administration They are not end products They are subject to change as policies change due to unfolding events, such as changing standards of life style, environmental factors, costs, and advancing technology
plan
A plan of something that is going to be built or made is a detailed diagram or drawing of it. when you have drawn a plan of the garden. see also planning. Dawes Plan Marshall Plan Missouri Plan Schlieffen Plan Young Plan
plan
The drawing of the horizontal plane of a building, cut through the walls at about three feet above a floor and looking down Also called a floor plan
plan
A health care program offered by the State that partially pays or reimburses the employee or retiree for covered health care services or treatments
plan
There may be several different plan types available To see what different plan types include click on the plan type link
plan
A method; a way of procedure; a custom
plan
A scheme devised; a method of action or procedure expressed or described in language; a project; as, the plan of a constitution; the plan of an expedition
plan
the ability to PLAN how to use that information, to meet your goal This continues the DESIGN and takes you all the way to implementation You should now have some feasible deadlines identified
plan
A cave map at a reduced scale showing the details projected vertically onto a horizontal plane Survey & Mapping term Ref JJ
plan
means any bonus, profit-sharing, pension, retirement, thrift, savings, incentive, stock purchase, stock option, stock ownership, stock appreciation, dividend reinvestment, or similar plan; or any dividend or interest reinvestment plan or employee benefit plan as defined in Rule 405 under the Securities Act
plan
As used anywhere in the West Eugene Wetlands Plan, the terms "the Plan", "this Plan", "West Eugene Wetlands Plan" or "the WEWP" are all references to the current West Eugene Wetlands Plan as adopted or hereafter amended Rare Animal: See definition for "rare species "
plan
v t To bother about the best method of accomplishing an accidental result
plan
{f} make a scheme, plot, design, contrive
plan
A draught or form; properly, a representation drawn on a plane, as a map or a chart; especially, a top view, as of a machine, or the representation or delineation of a horizontal section of anything, as of a building; a graphic representation; a diagram
plan
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack"
plan
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack
plan
When you plan something that you are going to make, build, or create, you decide what the main parts of it will be and do a drawing of how it should be made. We are planning a new kitchen
plan
To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as, to plan the conquest of a country
plan
a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue"
plan
make plans for something; "He is planning a trip with his family"
plan
scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were on file"
plan
make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum"
plan
A method of action as text, drawing, or map
plan
To form a delineation of; to draught; to represent, as by a diagram
plane
A surface, real or imaginary, in which, if any two points are taken, the straight line which joins them lies wholly in that surface; or a surface, any section of which by a like surface is a straight line; a surface without curvature
plane
A plane is a rectangular grid of elements with an implied mapping from one element to one PE (When a plane is larger than the CAAPP, tiling is used to implement a virtual CAAPP) Currently, these elements are restricted to be scalar values A plane has two dimensions -- a number of rows and a number of columns The element in the upper left hand corner of a plane has a row index of 0 and a column index of 0 Planes are typically used to represent images although they may be used to represent any two dimensional grid of elements Note that a plane is a parallel data type Unlike the array construct familiar in sequential programs, a plane does not support sequential operations such as indexing
plane
A plane is a flat surface, like a piece of paper or a table top
plane
an aircraft that has a fixed wing and is powered by propellers or jets; "the flight was delayed due to trouble with the airplane"
plane
having a horizontal surface in which no part is higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of level farmland"; "a plane surface"
plane
A geometric object defined by any three non-colinear points, containing every line passing through any two of them
plane
A plane is a flat, level surface which may be sloping at a particular angle. a building with angled planes
plane
An ideal surface, conceived as coinciding with, or containing, some designated astronomical line, circle, or other curve; as, the plane of an orbit; the plane of the ecliptic, or of the equator
plane
cut or remove with or as if with a plane; "The machine shaved off fine layers from the piece of wood"
plane
If a number of points are in the same plane, one line or one flat surface could pass through them all. All the planets orbit the Sun in roughly the same plane, round its equator
plane
flat surface consisting of infinitely many points
plane
make even or smooth, with or as with a carpenter's plane; "plane the top of the door"
plane
implies a two dimensional surface In woodcarving generally (including sculpture) parts with a flat (or flattish) surface; it is in the nature of cutting with chisels and gouges to emphasis changes of plane, distinguishing glyptic from plastic work In relief carving one can use 'plane' simply to mean a different level, as in a 'change of plane' (change of level) which may not be truly flat
plane
An undefined term A plane has length and width but no thickness It is a flat surface that extends forever (Lesson 2 1)
plane
Of a surface: Perfectly flat or level
plane
(mathematics) an unbounded two-dimensional shape; "we will refer to the plane of the graph as the X-Y plane"; "any line joining two points on a plane lies wholly on that plane"
plane
{i} flat surface on which any geometrical line that joins two points can lie (Geometry); two-dimensional surface (Art); airplane; rank, level; type of tree; bladed tool used to smooth wood
plane
a tool used to smooth the surface of woodwork by paring shavings from it
plane
If you plane a piece of wood, you make it smaller or smoother by using a plane. She watches him plane the surface of a walnut board Again I planed the surface flush
plane
Of a boat, to lift more or less out of the water while in motion, after the manner of a hydroplane; to hydroplane
plane
When a pixmap or window is thought of as a stack of bitmaps, each bitmap is called a plane or bit plane
plane
The plane is equivalent to the view of the interferometer array which would been seen from the target source during a full observation, in which the rotation of the Earth sweeps the antennas round in elliptical patterns, the eccentricity depending on the elevation of the source Hence the distance at a particular time for a particular baseline is the baseline length foreshortened according to the source elevation
plane
A geometric object in 3-dimensional space defined by an equation of the form Ax + By + Cz = D (A, B, C not all 0), that is, the plane contains every point (x,y,z) satisfying this equation For example, z = 0 gives the (x,y) plane
plane
a carpenter's hand tool with an adjustable blade for smoothing or shaping wood; "the cabinetmaker used a plane for the finish work"
plane
A plane is a tool that has a flat bottom with a sharp blade in it. You move the plane over a piece of wood in order to remove thin pieces of its surface
plane
A flat surface such that the shortest route between any two locations on the surface is entirely contained within the surface
plane
a level of existence or development; "he lived on a worldly plane"
plane
a shape with infinite length and width but with zero height -- " the same distance from a chosen point on a plane " (245)
plane
A block or plate having a perfectly flat surface, used as a standard of flatness; a surface plate
plane
Any tree of the genus Platanus
plane
To make smooth; to level; to pare off the inequalities of the surface of, as of a board or other piece of wood, by the use of a plane; as, to plane a plank
plane
When a set of points joined together form a flat surface, the plan can extend without end in all directions
plane
Without elevations or depressions; even; level; flat; lying in, or constituting, a plane; as, a plane surface
plane
A predefined named selection identifying the atoms in the selection, plus the plane formed by the primary and secondary inertial axes of the selected atoms A molecular system can have only one PLANE selection at a time
plane
a power tool for smoothing or shaping wood (mathematics) an unbounded two-dimensional shape; "we will refer to the plane of the graph as the X-Y plane"; "any line joining two points on a plane lies wholly on that plane"
plane
Areas of surface that have height and width but little apparent depth
plane
Imaginary straight line that an attack travels along from any one point to another
plane
a power tool for smoothing or shaping wood
plane
To efface or remove
plane
A subset of driver (or service) objects in the I/O Registry that have a certain type of provider/client relationship connecting them The most general plane is the Service plane, which displays the objects in the same hierarchy in which they are attached during Registry construction There are also the Audio, Power, Device Tree, FireWire, and USB planes
plane
A level of manifestation
plane
Figuratively, to make plain or smooth
plane
{f} smooth wood using a plane; make smooth, remove rough areas
plane
A surface containing all the straight lines connecting any two points on it A flat or level surface A flat surface determined by any two points in space
plane
A plane is a vehicle with wings and one or more engines, which can fly through the air. He had plenty of time to catch his plane Her mother was killed in a plane crash. fighter planes. = aeroplane, airplane
plane
It consists of a smooth-soled stock, usually of wood, from the under side or face of which projects slightly the steel cutting edge of a chisel, called the iron, which inclines backward, with an apperture in front for the escape of shavings; as, the jack plane; the smoothing plane; the molding plane, etc
plane
{s} flat, planar; level, even
plane
a flat surface extending endlessly in all directions, a flat surface that goes on and on
plane
a flat surface determined by the position of three points in space; any of a number of imaginary surfaces passing through the body and dividing it into segments
plane
A plane or a plane tree is a large tree with broad leaves which often grows in towns. The plane tree. if you plane a piece of wood, you make it smoother or smaller, using a plane
plane
Mathematics A surface containing all the straight lines that connect any two points on it
plane
one technical use of this term is for 64K blocks of codepoints in Unicode Plane zero is the original 64K codepoints that can be represented in a single 16-bit character See Surrogate pair See also Basic multilingual plane and Supplementary plane
plane
a flat surface of such nature that a straight line joining two of its points lies wholly in the surface; a plane figure (or a planar figure) is a figure that is entirely within a plane
plane
A state of progressive experience A plane is a complete series or world of substance under one law There are seven major planes of our Solar System, each divided into seven subplanes which interpenetrate: - (1) Divine; (2) Monadic; (3) Spiritual; (4) Intuitional; (5) Mental; (6) Astral or Emotional; (7) Physical The physical plane includes solids, liquids, gases and four ethers, i e seven states of matter which go to make up the densest expression of life
plane
A tool for smoothing boards or other surfaces of wood, for forming moldings, etc
Türkçe - İngilizce

planing teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

plan
plan
plan
{i} schedule

The training session is scheduled to begin at 4 p.m. - Eğitim oturumunun 16:00'da başlaması planlandı.

I think you should stick to your training schedule. - Sanırım eğitim planına bağlı kalmalısın.

plan
design
plan
scheme

I knew I should never have gotten involved with your harebrained scheme. - Senin deli saçması planına hiç bulaşmamam gerektiğini biliyordum.

Tom warned the police about a scheme to assassinate the mayor. - Tom belediye başkanına suikast düzenlemek için bir plan hakkında polisi uyardı.

plan
intention

What are Mary's true intentions? - Mary'nin gerçek planları ne?

Tom has good intentions. - Tom'un güzel planları var.

plan
proposal
plan
{i} arrangement
plan
{i} idea

I certainly had no idea Tom was planning to move to Boston. - Tom'un Boston'a taşınmayı planladığına dair kesinlikle fikrim yoktu.

I had no idea of what she intended to do. - Onun ne yapmayı planladığı hakkında hiçbir fikrim yoktu.

plan
plot

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

Investigators foiled a plot to hijack an airplane. - Müfettişler bir uçak kaçırma planını bozdular.

plan
designment
plan
envisagement
plan
scenario

You should always plan for the worst-case scenario. - Her zaman en kötü senaryo için plan yapmalısınız.

plan
lay out
plan
course

So you're planning to follow this course as well! - Öyleyse siz de bu kursu takip etmeyi planlıyorsunuz.

Of course, I have a plan. - Elbette bir planım var.

plan
(Tıp) plane

What time is your plane scheduled to leave? - Senin uçağının saat kaçta kalkması planlanmıştır.

The government plans to scrap some of the older planes. - Hükümet bazı eski uçakların hurdaya ayırmayı planlıyor.

plan
survey
plan
system
plan
make-up
plan
casting
plan
{i} schema
plan
device
plan
cadre
plan
drawing

Plans for a new trade zone are still on the drawing board. - Yeni bir ticaret bölgesi için planlar henüz çalışma aşamasında.

plan
blueprint

These measurements conform to the blueprints. - Bu ölçümler planlara uygundur.

Tom wanted a closer look at the blueprints. - Tom planlara daha yakından bakmak istedi.

plan
dodge
plan
game

Tom understands the game plan. - Tom oyun planını anlıyor.

I never really had any game plan. - Gerçekten hiç oyun planım olmadı.

plan
project

Having discussed the new project for three hours, we concluded that Andrew's plan was the best. - Yeni projeyi üç saat tartıştıktan sonra, Andrew'un planının en iyi olduğu sonucuna vardık.

School clubs need to clearly outline the community service projects they plan to do for the upcoming school year. - Okul kulüpleri yaklaşan okul yılı için yapmayı planladıkları kamu hizmeti projelerini açıkça ana hatlarıyla belirtmelidir.

plan
policy

Your plan is not in line with our policy. - Senin planın bizim politikamızla uyumlu değil.

plan
proposition
plan
{i} layout
plan
{i} conspectus
plan
programme [Brit.]
plan
set up

Fadil and Layla set up a robbery. - Fadıl ve Leyla bir soygun planladılar.

Sami set up a plan to kill Layla. - Sami, Leyla'yı öldürmek için bir plan kurdu.

plan
plan, scheme, project, design
plan
plan; scheme; project
plan
{i} chart
plan
map
plan
plot (of a novel, short story, play)
plan
{i} programme
plan
{i} program
plan
blue print
planing

  Heceleme

  plan·ing

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ 'plAn ] (verb.) 14th century. Middle English, from Middle French planer, from Late Latin planare, from Latin planus level; more at FLOOR.

  Günün kelimesi

  lalochezia