learn

listen to the pronunciation of learn
İngilizce - Türkçe
öğrenmek

Yabancı dil öğrenmek zordur. - It's difficult to learn a foreign language.

Yabancı dil öğrenmek zordur. - Learning a foreign language is difficult.

öğrenme

Fransızca öğrenmek istiyorum. - I want to learn French.

Hayallerimden biri İzlandaca öğrenmek. - One of my dreams is to learn Icelandic.

learn öğren
{f} haber almak
öğren

Yabancı dil öğrenmek zordur. - It's hard to learn a foreign language.

Yabancı dil öğrenmek zordur. - Learning a foreign language is difficult.

ezberlemek

Şiiri ezberlemek bir saatimi aldı. - It took me an hour to learn the poem by heart.

Şiiri ezberlemek zorunda kaldık. - We had to learn the poem by heart.

learn by heart ezberden öğrenmek
learn by rote tekrarlaya tekrarlaya ezberlemek
bigin
learning
{i} öğrenme

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

Yabancı dil öğrenmek zordur. - Learning a foreign language is difficult.

learned
{s} bilgili

Bilgili insanlar cahil insanları küçümseme eğilimindedir. - The learned are apt to despise the ignorant.

Hiç kimse çok bilgili değil ki her şeyi bilebilsin. - No one is so learned that he can know all things.

learn by heart
ezberlemek
learn about
(Bilgisayar) hakkında bilgi edin
learn by example
(Bilgisayar) örnekten öğren
learn by heart
ezberden öğrenmek
learn one's lesson
dersini almak
learning to learn
(Pisikoloji, Ruhbilim) öğrenmeyi öğrenme
learn one's lesson
ağzı yanmak
learn -ing
-ıng öğrenmek
learn a trade
Bir meslek öğrenmek
learn by heart
İyice bellemek, ezberlemek
learn by proof
kanıt tarafından öğrenmek
learn by rote
Ezberlemek
learn by rote
Tekrarlama yoluyula ezberlemek
learn from
öğrenmek
learn s.t. from the ground up
bir şeyi her yönüyle öğrenmek
learn time
zaman öğrenmek
learn to use special abilities
özel yetenekleri kullanmasını öğrenmek
learn a lesson
ders almak
learn about the birds and bees
(deyim) yüzü gözü açılmak
learn by ear
ağızdan kapmak
learn by heart
bellemek
learn by rote
tekrarlaya tekrarlaya ezberlemek
learn by rote
papağan gibi ezberlemek
learn by trial and error
deneme yanılmayla öğrenmek
learn from a mistake
yapılan hatadan ders almak
learn how to read
okumayı öğrenmek
learn how to read and write
okuma yazma öğrenmek
learn in time
zamanla öğrenmek
learn one's lesson
burnu sürtülmek
learn s.t. from the
bir şeyi her yönüyle öğrenmek
learn the hard way
hatalar yaparak öğrenmek
learn the hard way
yanlış yapa yapa öğrenmek
learn the ropes
{k} (deyim) bir işin usulünü,yolunu yordamını,girdisini çıktısını çok iyi bilmek
learn to read
okumayı öğrenmek
learn with great sorrow
üzüntü ile öğrenmek
lesson to learn
çıkarılacak ders
learned
bilge
learned
allame
learned
âlimane
learned
learnedly derin bilgi ile
learner
acemi
learner
öğrenci

Tom sadece öğrencisinin iznini aldı. - Tom just got his learner's permit.

Tom öğrencisinin iznini almak üzereydi. - Tom was about to get his learner's permit.

it is never too late to learn
(deyim) öğrenmenin yaşı yoktur
learn by heart
yutmak
learn by heart
ezbere öğrenmek
learned
kültürlü
learned
okumuş
learned
öğrenilmiş

Zorbalık öğrenilmiş bir davranıştır. - Bullying is a learned behavior.

learned
(Osmanlıca) muttali
learned
bilgi

Bilgili insanlar cahil insanları küçümseme eğilimindedir. - The learned are apt to despise the ignorant.

Onları ziyaret etmeden önce, kültürleri hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi sahibi olduk. - We learned as much as possible about their culture before visiting them.

learned
öğrenilen

Beşikte öğrenilen mezara kadar taşınır. - What is learned in the cradle is carried to the tomb.

learning
alimlik
learning
öğrenim

Dil öğrenimi sayı sistemi gibidir; onun bir başlangıcı vardır ama sonu yoktur. - Language learning is like the number system; it has a beginning but doesn't have an end.

learning
(Eğitim) sürekli öğrenme
learning
öğrenerek

Yaratıcılığım modern dilleri öğrenerek bir çıkış noktası buluyor. - My creativity finds an outlet through learning modern languages.

İngilizce öğrenerek iyi zaman geçirdik. - We had good time, learning English.

learnt
bilgili
eager to learn
öğrenmeye istekli
learned
{f} öğren

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

Sonunda,gerçeği öğrendik. - Finally we have learned the truth.

learner
bir şeyi öğrenmekte olan kimse
learner
öğrenici

Sevgili dil öğrenicisi, bir gün, uluslararası sesletim derneği çizelgelerini tetkik etmekten vazgeçmelisin ve insanları dinlemeye başlamalısın. - Someday, dear language learner, you must stop poring over IPA charts and start listening to people.

Tom bir yavaş öğrenici. - Tom is a slow learner.

learner
şakirt
learning
{f} öğren

O Esparanto öğrenirken olmadı. - That didn't happen when I was learning Esperanto.

Ben biraz İngilizce öğreniyorum. - I am learning a little English.

learnt
{f} öğren

Öğretmenden hiçbir şey öğrenmedim. - I've learnt nothing from the teacher.

Sadece Çince dilini değil ama aynı zamanda ülkenin kendisi hakkında da bir şeyler öğrendim. - What I have learnt is not just the Chinese language, but something about the country itself as well.

live and learn
yaşadıkça öğrenmek
happy to learn
öğrenmek için mutlu
kinaesthetic learn
Devinduyumsal öğrenme, bizzat faaliyet içinde bulunup öğrenme
learnable
öğrenilebilir
learner
ögrenici
learning
öğreniyorum

I am learning english.

Kendime bir elbise yapabileyim diye dikiş dikmeyi öğreniyorum. - I'm learning to sew so that I can make myself a dress.

Japoncayı Japonya'da mahjong oynamak için öğreniyorum. - I am learning Japanese to play mahjong in Japan.

make learn
öğretmek istiyor
make someone learn
Birisi öğretmek istiyor
over learn
öğrenmek üzerinden
to learn of
öğrenmesi
willingness to learn
istekli öğrenmek
work based learn
işe dayalı eğitim
would you like to learn
öğrenmek ister mısın
learned
alim
learned
learnedness bilginlik
learned
learn öğren
learned
bilgin
learnedly
bilgili bir şekilde
learnedly
tahsil yaparak
learnedly
bilimsel/bilgili şekilde
learner
öğrenen kimse
learner
öğrenmekte olan kimse
learning
ilim kazanma
learning
{i} bilgi

Bilgiye değer verip öğrenmek Yahudilerin tekelinde değildir. - Learning and cherishing data are not just the domain of Jewish people.

Dil öğrenmenin en zor kısmı kelime bilgisini ezberlemektir. - The hardest part of learning a language is knowing the vocabulary by heart.

learning
{f} öğren: p
learning
malumat
learning
ilim
learning
{i} bilim

Ben bir bilim öğrenmekteyim. - I have been learning a science.

learning
{i} ilim, irfan
learning
{f} öğren: prep.öğrenerek
learning
maarif
learning
learn öğren
learnt
learn öğren
learnt
f., bak. learn
you are never too old to learn
(Atasözü) öğrenmenin yaşı olmaz
you are never too old to learn
(Atasözü) öğrenmenin yaşı yoktur
you live and learn
(deyim) yasadikca ogrenmek,tecrube sahibi olmak
you will learn in good time
sırası gelince öğrenirsin
İngilizce - İngilizce
To be studying
To teach

That'll learn him to bust my tomater.

To improve, maybe used in an order

Learn how to do it better!.

To make use of a bad experience
To attend a course or other educational activity

For, as he took delight to introduce me, I took delight to learn.

To acquire, or attempt to acquire knowledge or an ability to do something
To come to know; to become informed of; to find out

He just learned that he will be sacked.

{v} to gain knowledge, improve, teach, hear
American English uses the form learned as the past tense and past participle. British English uses either learned or learnt
find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; "I want to see whether she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
vi [to find out about something] belajar (ajar)
Fact Sheets Lesson Plans
Reuqirements: - A complete net construction construction - The net is loaded with all necessary values input - Output pattern has been designed output Learn: ????? Write Result: PutOutput
get to know or become aware of, usually accidentally; "I learned that she has two grown-up children"; "I see that you have been promoted"
To acquire knowledge or skill; to make progress in acquiring knowledge or skill; to receive information or instruction; as, this child learns quickly
To gain knowledge or information of; to ascertain by inquiry, study, or investigation; to receive instruction concerning; to fix in the mind; to acquire understanding of, or skill; as, to learn the way; to learn a lesson; to learn dancing; to learn to skate; to learn the violin; to learn the truth about something
(n ) A computer-aided instruction program provided with some versions of the UNIX® system
To communicate knowledge to; to teach
If you learn from an unpleasant experience, you change the way you behave so that it does not happen again or so that, if it happens again, you can deal with it better. I am convinced that he has learned from his mistakes The company failed to learn any lessons from this experience
If you learn something, you obtain knowledge or a skill through studying or training. Their children were going to learn English He is learning to play the piano. learning how to use new computer systems Experienced teachers help you learn quickly. + learning learn·ing a bilingual approach to the learning of English
impart skills or knowledge to; "I taught them French"; "He instructed me in building a boat"
to learn something the hard way: see hard to learn the ropes: see rope
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
acquire or gain knowledge or skills; "She learned dancing from her sister"; "I learned Sanskrit"; "Children acquire language at an amazing rate"
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam
{f} acquire knowledge; realize; be aware; discover; acquire; memorize
If you learn something such as a poem or a role in a play, you study or repeat the words so that you can remember them. He learned this song as an inmate at a Texas prison. see also learned, learning
acquire or gain knowledge or skills; "She learned dancing from her sister"; "I learned Sanskrit"; "Children acquire language at an amazing rate" get to know or become aware of, usually accidentally; "I learned that she has two grown-up children"; "I see that you have been promoted" be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam
If you learn of something, you find out about it. It was only after his death that she learned of his affair with Betty It didn't come as a shock to learn that the fuel and cooling systems are the most common causes of breakdown the Admiral, who, on learning who I was, wanted to meet me. = find out
If people learn to behave or react in a particular way, they gradually start to behave in that way as a result of a change in attitudes. You have to learn to face your problem We are learning how to confront death instead of avoiding its reality
To be studying to take a driving test etc, or to do a driving test etc
Credit Basics Credit Card Key Points Credit Scoring Scoring Secrets Student Cards
commit to memory; learn by heart; "Have you memorized your lines for the play yet?"
learn the hard way
To learn by experiencing the consequences of making mistakes

Anyone who tries to cycle will learn the hard way that grazes are painful.

learn the ropes
To learn the basics or master introductory knowledge

Work slowly and cautiously until you have learned the ropes.

learn to play
An insulting inference that the recipient of the comment lacks skill or knowledge

Learn to play, man, you absolutely failed that round.

learn a lesson
study or learn by experience a moral lesson
learn by experience
acquire knowledge through personal experience
learn by heart
study until one can repeat information without referring to a book
learn it the hard way
learn by experiencing some failures along the way
learn like a parrot
learn by rote, memorize, learn to repeat what others say
learn one's lesson
gain valuable experience
learn one's scales
begin to learn to play music, learn the musical notes in order
learned
Simple past tense and past participle of learn
learned
Simple past tense and past participle of learn: taught
learned
Having much learning, knowledgeable, erudite; highly educated

My learned friend (a formal, courteous description of a lawyer).

learned
Derived from experience; acquired by learning

Everyday behavior is an overlay of learned behavior over instinct.

learning
Something that has been learned
learning
An act in which something is learned

Learning to ride a unicycle sounds exciting.

learnèd
Alternative spelling of learned
you learn something new every day
Uttered after acquiring new knowledge
you're never too old to learn
It is possible to learn new things, at any age; (implying) follow your desires and dreams
learned
{a} having learning, skilled, taught
learnedly
{a} with knowledge or skill, wisely
learner
{n} one who is learning any thing
learning
{n} scholastic knowledge, reading, skill
Learned
lered
To learn
leer
To learn
lear

What is the best way to learn a foreign language? - What's the best way to learn a foreign language?

The older you are, the more difficult it is to learn a language. - The older you get, the more difficult it becomes to learn a new language.

To learn
absorb
eager to learn
enthusiastic about being educated
if you cannot beat it learn to ride with it
if you can't beat them join them
it is never too late to learn
there is always something new to learn, one is never too old to learn something new
learnable
Such as can be learned
learnable
{s} able to be learned
learned
Having much knowledge; scholarly, erudite, highly educated
learned
acquired by learning; "learned skills"
learned
{s} scholarly, erudite, knowledgeable, educated; familiar, known; gained through experience
learned
past of learn
learned
acquired by learning; "learned skills
learned
scholastic learning; erudite; well-informed; as, a learned scholar, writer, or lawyer; a learned book; a learned theory
learned
highly educated; having extensive information or understanding; "an enlightened public"; "knowing instructors"; "a knowledgeable critic"; "a knowledgeable audience"
learned
A learned person has gained a lot of knowledge by studying. He is a serious scholar, a genuinely learned man
learned
established by conditioning or learning; "a conditioned response"
learned
Learned books or papers have been written by someone who has gained a lot of knowledge by studying. This learned book should start a real debate on Western policy towards the Baltics. see also learn. adj. Hand Billings Learned learned helplessness Marcy William Learned
learned
having or showing profound knowledge; "a learned jurist"; "an erudite professor"
learned
Of or pertaining to learning; possessing, or characterized by, learning, esp
learnedly
in an educated manner, in a scholarly manner
learnedly
In an educated and knowledgable manner
learner
works for an expert to learn a trade
learner
{i} one who learns, student, pupil
learner
The term learner first appeared in research texts at the end of the '70s It was a period when science discovered the social dimension and the importance of the social environment in learning Terms such as 'pupil' and 'student' used until then no longer seemed to be appropriate Voir: Corder, S P: (1967)
learner
any individual, of any age, engaged in the process of learning
learner
Anyone who accesses information to increase their skills and knowledge
learner
A person who takes responsibility for designing their own learning, pursuing their goals actively, rather than passively through prescribed instruction
learner
someone (especially a child) who learns (as from a teacher) or takes up knowledge or beliefs
learner
Any person engaged in a learning activity
learner
A learner is someone who is learning about a particular subject or how to do something. a new aid for younger children or slow learners
learner
Anyone who accesses information to increase his or her skills and knowledge
learner
One: Who accesses information to increase their skills and knowledge
learner
Any individual engaged in acquiring new skills, attitudes, or knowledge whether with a specified sequence of instruction or a random assortment of stimuli (Bennett and Clasper)
learner
One who learns; a scholar
learner
One that is learning
learners
plural of learner
learning
Genus: A mental process Differentia: Acquiring knowledge through instruction or study
learning
{i} knowledge gained through study, education; process of acquiring knowledge
learning
the cognitive process of acquiring skill or knowledge; "the child's acquisition of language
learning
A relatively permanent change in cognition, resulting from experience and directly influencing behavior
learning
A relatively permanent change in behavior brought about by experience
learning
(1) the process of acquiring knowledge, attitudes, or skills from study ,instruction, or experience Source: Miller &Findlay 1996, p 167 (2) the knowledge, attitudes, or skills acquired
learning
The act, process, or experience of gaining knowledge or skill
learning
has the special meaning introduced in the NTSI and carried over into the NQF to describe the intended national thinking shift away from separated education and training towards an integrated approach
learning
Learning is the process of gaining knowledge through studying. The brochure described the library as the focal point of learning on the campus. see also learn, seat of learning. knowledge gained through reading and study. Process of acquiring modifications in existing knowledge, skills, habits, or tendencies through experience, practice, or exercise. Learning includes associative processes (see association; conditioning), discrimination of sense-data, psychomotor and perceptual learning (see perception), imitation, concept formation, problem solving, and insight learning. Animal learning has been studied by ethologists and comparative psychologists, the latter often drawing explicit parallels to human learning (see comparative psychology; ethology). The first experiments concerning associative learning were conducted by Ivan Pavlov in Russia and Edward L. Thorndike in the U.S. Critics of the early stimulus-response (S-R) theories, such as Edward C. Tolman, claimed they were overly reductive and ignored a subject's inner activities. Gestalt-psychology researchers drew attention to the importance of pattern and form in perception and learning, while structural linguists argued that language learning was grounded in a genetically inherited "grammar." Developmental psychologists such as Jean Piaget highlighted stages of growth in learning. More recently, cognitive scientists have explored learning as a form of information processing, while some brain researchers, such as Gerald Maurice Edelman, have proposed that thinking and learning involve an ongoing process of cerebral pathway building. Related topics of research include attention, comprehension, motivation, and transfer of training. See also behaviour genetics; behaviourism; educational psychology; imprinting; instinct; intelligence. Great Learning Dark Learning learning disabilities Practical Learning School social learning Tonghak Korean: Eastern Learning
learning
process by which experience or practice results in a relatively permanent change in behaviour or potential behaviour
learning
The internalization of rules and formulas which can be used to communicate in the L2 Krashen uses this term for formal learning in the classroom
learning
A change to a system that alters it's future performance and is usually associated with changes to rules
learning
Learning is the process by which data is collected for the purposes of applying appropriate actions at a subsequent time We referr to our software as having the attribute of learning and by this we mean that it can be taught, by providint it with information, such that it can later perform the appropriate actions as a means to implement a functioning system
learning
Changes in an individual's behavior arising from experience
learning
The action of the verb to learn
learning
Accumulated knowledge
learning
present participle of learn
learning
Changes in knowledge, attitudes, and behaviour, as a result of experience
learning
the cognitive process of acquiring skill or knowledge; "the child's acquisition of language"
learning
The process of getting knowledge, skills, experience or values by study, experience or training
learning
Click HERE to send us your definition! Definition and Study by Infed org
learning
The process by which relatively permanent changes occur in behavioral potential as a result of experience (Anderson)
learning
The strategic process of developing strategy by crafting, experimentation and feedback Note that learning in this context does not mean rote or memory learning
learning
A process that "builds on or modifies understanding, capacities, abilities, attitudes and propensities in the individual " (See Inglis, Ling, & Joosten (1999) pp 104-105) There are different theories about learning, the most important being Humanistic, Behavioristic, Cognitive and Social Learning theory and each supports a different approach to teaching and therefore to distance education
learning
The knowledge or skill received by instruction or study; acquired knowledge or ideas in any branch of science or literature; erudition; literature; science; as, he is a man of great learning
learning
a process based on experience that results in a relatively durable change in behavior or knowledge logical consequences events that follow behavior within a normal social environment long-term memorythe final phase of memory in which information storage may last from hours to a lifetime
learning
The acquiring and understanding of information, which may lead to improvement or change Examples of organisational learning activities include benchmarking, internally and externally led assessments and/or audits, and best practice studies Examples of individual learning include training and professional qualifications
learning
profound scholarly knowledge
learning
Training models (estimating their parameters) based on existing data
learning
any relatively permanent change in the behavior, thoughts, or feelings of an individual that results from experience
learning
The process by which weights and biases are adjusted to achieve some desired network behavior
learning
Changes in a person's behaviour caused by information and experience p 123
learning
Reflecting on experience to identify how a situation or future actions could be improved and then using this knowledge to make actual improvements This can be individual or group-based Learning involves applying lessons learned to future actions, which provides the basis for another cycle of learning
learning
This refers to acquiring new concepts, new skills and new knowledge to perform a job In the HCI context, it refers to how users learn new interfaces in order to solve problems The theory is that once an adult reaches a certain age, learning gets very difficult The HCI course offers several solutions so to minimize learning
learning
The acquisition of knowledge or skill; as, the learning of languages; the learning of telegraphy
learns
third-person singular of learn
learnt
UK, past participle of learn
learnt
Learnt is a past tense and past participle of learn. A past tense and a past participle of learn. a past tense and past participle of learn
learnt
UK, simple past of learn
live and learn
{f} learn from experience; learn from your mistakes
learn