gerekli

listen to the pronunciation of gerekli
Türkçe - İngilizce
necessary

If you are going abroad, it's necessary to have a passport. - Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir.

It is necessary that every member observe these rules. - Her üyenin bu kurallara uyması gereklidir.

essential

Just do the essential repairs, please. - Sadece gerekli tamiratları yapın lütfen.

Being aware of what and how much we eat is essential to good health. - Neyi ve ne kadar çok yediğimizin farkında olma iyi sağlık için gereklidir.

required

A list of required hardware is available here. - Gerekli donanımın listesi burada mevcut.

Is physical education a required course? - Beden eğitimi gerekli bir ders mi?

fundamental
wanted

Tom wanted to feel needed. - Tom gerekli hissetmek istiyordu.

I didn't feel wanted. - Ben gerekli hissetmiyorum.

dueness
(Bilgisayar) requiredrequired
needfull
due

We have to follow due process. - Gerekli işlemleri takip etmek zorundayız.

deficient
desired
indispensable

Sleep and good food are indispensable to good health. - Uyku ve iyi yemek iyi sağlık için gereklidir.

necessary, needed, required
obligatory
ought
necessary, essential, requisite, needed, required
requisite

I won't be able to go travelling until the requisite visa fees are paid. - Ben gerekli vize ücretleri ödenene kadar seyahata gidemeyeceğim.

material

I have not yet collected sufficient materials to write a book. - Bir kitap yazmak için henüz gerekli malzemeleri toplamadım.

needful
imperative
integral
be necessary

I'm sure that won't be necessary. - Onun gerekli olmayacağından eminim.

Outside advice may be necessary. - Dış tavsiye gerekli olabilir.

bounden
prerequisite
gerek
need

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand. - Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi.

I need to configure this server with an appropriate firewall system. - Uygun bir güvenlik duvarı sistemiyle bu sunucuyu yapılandırmam gerekiyor.

gerekli olmak
(Hukuk) call for
gerekli olan
(Ticaret) requisite
gerekli olarak
essentially
gerekli şart
sine qua non
gerekli adımları atmak
(Askeri) take action
gerekli değil
(Bilgisayar) not required

Your approval is not required. - Benim onayım gerekli değil.

Reservations are not required. - Rezervasyonlar gerekli değil.

gerekli esas
essential
gerekli koşul
(Bilgisayar,Matematik,Ticaret) necessary condition
gerekli kural
(Ticaret) exclusive requirement
gerekli kılmak
necessitate
gerekli lüzumlu
necessary
gerekli olmak
need
gerekli para
wherewithal
gerekli şart
essential condition
gerekli adımlar
necessary actions
gerekli adımı atmak
take necessary step
gerekli asgari malzeme
(Askeri) minimum essential equipment
gerekli askeri kuvvet
(Askeri) required military force
gerekli aygıt
native device
gerekli belgeleri düzenlemek
(Kanun) prepare pertinent documents
gerekli bilgi
(Argo) good oil
gerekli bilgiler
background information
gerekli bir şekilde
needfully
gerekli büyüme oranı
(Ticaret) warranted rate of growth
gerekli cesareti olmak
(deyim) have it in one
gerekli dağıtım tarihi
(Askeri) required delivery date
gerekli düzenleme
necessary arrangement
gerekli düzenleme
necessary regulation
gerekli eğitim hedefleri
(Askeri) essential training goals
gerekli giderler
(Ticaret) necessary outlay
gerekli görülmek
be regarded necessary
gerekli görülmek
be considered necessary
gerekli görülmeyen
not considered necessary
gerekli izin
necessary permission
gerekli izinleri vermek
give necessary permissions
gerekli konumda
in position
gerekli koşullar
(Askeri) qualifying conditions
gerekli lisans
(Bilgisayar) licenses needed
gerekli malzeme miktarı
(Çevre) significant quantity
gerekli miktar
deficient amount
gerekli miktar
(Gıda) quantum satis
gerekli miktar
required quantity
gerekli miktarda vermemek
shortchange
gerekli mukavemet
strength requirements
gerekli neden
(Tıp) necessary cause
gerekli niteliklere sahip olmak
habilitate
gerekli niteliklere sahip olmak
be qualified to
gerekli olan
deficient
gerekli olan bilgiler
what's what
gerekli olan itina
due care
gerekli olmak
require
gerekli olmak
be necessary
gerekli olmak
be indicated
gerekli olmak
be required
gerekli olmama
nonnecessity
gerekli olmayan
non mandatory
gerekli olmayan
non – mandatory
gerekli parayı bulmak
raise the wind
gerekli sayı
(Bilgisayar) num needed
gerekli sayıda
in necessary number
gerekli vasıfları taşıma
have the necessary qualifications
gerekli vesika
(Ticaret) necessary certificate
gerekli yasal izin
(Ticaret) necessary legal permission
gerekli yol aralığı sayısı; arama ve kurtarma birliklerinin sayısı (SRUs)
(Askeri) number of required track spacings; number of search and rescue units (SRUs)
gerekli çoğunluk
(Hukuk) required majority
gerekli çoğunluk
quorum
gerekli önlemleri almak
take due precautions
gerekli önlemleri almak
(Hukuk) undertake necessary measures
gerekli özen
due care
gerekli özen
(Hukuk) (gösterilerek) due diligence
gerekli özeni göstermek
give the full treatment
gerekli üretim
(Ticaret) production requirement
gerekli şey
requisite
gerekli şeyler
(Latin) necessarium
gerçekten gerekli
must-have
gece kıyafeti gerekli mi
Is evening dress required
asıl gerekli şey
essential
gerek
whether or

Tom is having trouble deciding whether or not he really needs to go. - Tom gerçekten gitmesinin gerekip gerekmediğine karar vermekte sorun yaşıyor.

Tom was uncertain whether or not he should tell Mary. - Tom Mary'ye söyleyip söylememesi gerektiğinden emin değildi.

gerek
ought

You ought to have known that he was sick in bed. - Onun yatakta hasta olduğunu bilmen gerekirdi.

I think that you ought to apologize to her. - Ben ondan özür dilemen gerektiğini düşünüyorum.

gerek
demand

He demanded that I should pay the money at once. - Parayı bir kerede ödemem gerektiğini talep etti.

Raising a child demands patience. - Bir çocuk yetiştirmek sabır gerektirir.

gerek
occasion
gerek
concern

To tell the truth, this matter does not concern it at all. - Gerçeği söylemek gerekirse, bu konu onu hiç ilgilendirmez.

The existing law concerning car accidents requires amending. - Araba kazaları ile ilgili mevcut yasa değişiklikler gerektirir.

gerek
want

You want answers to questions you shouldn't ask. - Sormaman gereken sorulara cevaplar istiyorsun.

Your shoes want mending. - Ayakkabılarının tamir edilmesi gerekiyor.

gerekli görmek
consider it necessary
gerekli görmek
consider something necessary
gerek
required to

Am I required to get a visa? - Vize almam gerekiyor mu?

Newton discovered that a force is required to change the speed or direction of movement of an object. - Newton gücün bir nesnenin hareket hızını ya da yönünü değiştirmek için gerekli olduğunu keşfetti.

gerek
involvement
gerek
requirement

Tom didn't find anyone who met the requirements. - Tom gereksinimleri karşılayan birini bulamadı.

In my opinion, happiness has a few fundamental requirements. - Bana göre, mutluluğun birkaç temel gereksinimi var.

gerek
(Nükleer Bilimler) necessary

I find it necessary to be able to say what I feel. - Ne hissettiğimi söyleyebilmeyi gerekli buluyorum.

It is necessary that every member observe these rules. - Her üyenin bu kurallara uyması gereklidir.

en gerekli
most necessary
gerek
the need
yapılması gerekli olan şey
what is needed
Felaket safhası: Alarm safhasından sonra gerekli usuller icra edildikten sonra i
(Askeri) distress phase (ICAO)
disket gerekli
(Bilgisayar) disk required
en gerekli şey
the be all and end all
en gerekli şeyden mahrum etmek
eviscerate
gerek
necessity, need, requirement; necessary, needed; whether ... or
gerek
exigence
gerek
{i} exigency
gerek
both ... and: Gerek annesi, gerek babası aynı yerdendirler. Both his mother and his father are from the same place
gerek
whether ... or: Gerek ben gideyim, gerek siz gidin, gerek o gitsin, farketmez. Whether it is I or you or he who goes, it does not make any difference
gerek
requisition
gerek
necessity

Necessity is the mother of invention. - Gereksinim icatın annesidir.

Art is not a luxury, but a necessity. - Sanat bir lüks değil fakat bir gerekliliktir.

gerek
repeated, preceding nouns or phrases in parallel position
gerek
{i} pinch

You'll get used to living alone in a pinch. - Gerektiğinde yalnız yaşamaya alışacaksın.

This will come in handy in a pinch. - Bu gerektiğinde işe yarayacak.

pasaportum gerekli mi
Is my passport necessary
rezervasyon gerekli
Reservations are required
reçete gerekli
Requires a doctor's prescription
sadece gerekli olanları yapın
Just do the essentials
seyahat gerekli
(Bilgisayar) travel required
tarama gerekli
(Bilgisayar) scan required
uzunluk gerekli
(Bilgisayar) length required
yapılması gerekli
bounden
çok gerekli
of the essence
ön izin gerekli
(Askeri) prior permission required
önceden gerekli olan
prerequisite
önceden gerekli şey
prerequisite
Türkçe - Türkçe
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip: "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz."- H. E. Adıvar
(Hukuk) MUKTAZİ
Gerek
(Hukuk) İKTİZA
Gerekli olmak
vacip olmak
gerek
Kelimeleri, kelime öbeklerini, görevdeş ögeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme gibi anlamlar katarak bağlar
gerek
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lazım: "Mecnunlara Leylâ gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre
gerek
Güçlü ihtimal belirtir
gerek
İcap

Bu yalnızca biraz istikrar icap ettirir. - Bu sadece biraz kararlılık gerektirir.

gerek
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
gerek
Kelimeleri, kelime öbeklerini, görevdeş ögeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme gibi anlamlar katarak bağlar: "Gerek baba, gerek de ana tarafından sofuluk göreneğine vâris olmadım."- Y. K. Beyatlı. İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa
gerek
Güçlü ihtimal belirtir: "Bunların bir bildikleri olsa gerek."- M. Ş. Esendal
gerekli