right

listen to the pronunciation of right
English - Turkish
hak

Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler. - Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Sanırım sen haklısın. - I think you're right.

sağ

Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar. - In America cars drive on the right side of the road.

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

haklı

Her zaman haklı olduğun konusunda ısrar ediyorsun. - You always insist that you are in the right.

Kuzey Amerika'da işler, Her zaman müşteri haklıdır. prensibi ile yapılır. - In North America, business operates on the customer is always right principle.

doğru

Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır. - The right mind is the mind that does not remain in one place.

Onu yazman gerektiği doğrudur. - It is right that you should write it.

{f} telâfi etmek
{i} doğruluk

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

{i} sağ taraf

Taro, annesinin sağ tarafında. - Taro is on the right side of his mother.

Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar. - In America cars drive on the right side of the road.

{i} gerçek

Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir. - These items must be returned to their rightful owner.

Evini hemen satmayı gerçekten istiyor musun? - Do you really want to sell your house right now?

doğrudan doğruya

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Bir bisiklet yolu doğrudan doğruya evimin önünden geçer. - A bike path goes right past my house.

{s} sağlıklı

Baharat tam sağlıklıydı. - The seasoning is just right.

Tüm insanlar sağlıklı ve kültürlü yaşam minimum standartlarını koruma hakkına sahip olacaktır. - All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

(Askeri) (OR LEFT) SAĞDA (VEYA SOLDA): Bak. "left (right) "
dürüstlük
yanlış olmama
elverişli

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

haklı olmak

Herkes haklı olmak ister. - Everyone wants to be right.

Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor. - Sami always wants to be right in all situations.

istihkak
isabetli

Tamamen isabetli bir soru sordular. - They asked a question that was right on the mark.

doğru olma

Tom'un mezuniyet törenine gitmemek gerçekten doğru olmazdı. - It just wouldn't be right not to go to Tom's graduation ceremony.

Çalışmamı kopyalamana izin vermem doğru olmazdı. - It wouldn't be right that I'd let you copy my work.

büsbütün
istenildiği gibi olan
ahlakça doğru
uygun bir şekilde
tamamıyla
ahlakça doğru olan şey
hakikat
yanlış olmayan
rast
düzelmek
sağa doğru

O, masayı sağa doğru kaydırdı. - He moved the desk to the right.

Onun arabasının sağa doğru döndüğünü gördüm. - I saw his car veering to the right.

doğru olarak

Eğer doğru olarak hatırlıyorsam, onlar kuzenler. - They are cousins, if I remember rightly.

iyi

Neşelen! Yakında her şey iyi olacak. - Cheer up! It will soon come out all right.

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

yetki

Tamam, şimdi yetki bende. - All right, I'm in charge now.

tutucu
düz

Neşelen! Her şey yakında düzene girecek. - Cheer up! Everything will soon be all right.

Bu sokaktan düz git ve bankadan sağa dön. - Go along this street and turn right at the bank.

adaletli
dosdoğru

Beni suçlamak seni daha iyi hissettiriyorsa, dosdoğru git. - If blaming me makes you feel better, go right ahead.

Dosdoğru bize geliyor! - It's coming right at us!

gerçeğe uygun
düzgün

Ben işi düzgün yapabilirim! - I can do the job right!

Şu anda düzgün düşünemiyorum. - I can't think straight right now.

uygun biçimde
düzeltmek

İşleri düzeltmek için yalnızca birkaç güne daha ihtiyacım var. - I only need another few days to make things right.

Onu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make it right.

(siyaset) sağ kanat
aklı başında

Aklı başında biri öyle bir şeyi nasıl yapabilir? - How could anyone in their right mind do something like that?

Aklı başında hiç kimse bunu yapmazdı. - No one in their right mind would do this.

aranan
namuslu
sağlam
güvenilir

En güvenilir adamım ol. - Be my right-hand man.

doğru olan şey
uygun

O, iş için uygun adamdır. - He is the right man for the job.

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

gereken

Şu anda olmam gereken başka bir yer var. - There's somewhere else I need to be right now.

Araştırmamız gereken yer tam burası. - Right here is where we need to search.

doğrultmak
yolunda

Benim için her şey yolunda gitti. - Everything went right for me.

Onunla işler yolunda. - It's all right with him.

doğruca

Bir otelde oda kiraladım ve doğruca yatmaya gittim. - I checked into a hotel and went right to sleep.

Tom doğruca Mary'nin tuzağına yürüdü. - Tom walked right into Mary's trap.

dürüst

Hiç kimse dürüst ve enerjik bir şekilde iyi ve adil bir neden için savaşma hakkınızı inkar edemez. - No one will deny your right to fight honestly and energetically for a good and just cause.

Bunun çabuk yapılmasını mı istiyorsun yoksa doğru dürüst yapılmasını mı istiyorsun? - Do you want this done quickly or do you want this done right?

{i} düzen

O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum. - He's not eating right. I think he's sick.

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

{ü} Haklısınız!/Doğrudur!
pek

Pekala. Şimdi gidiyorum. - All right. I'm leaving.

Bu, kulağa pek hoş gelmiyor. - That doesn't sound right.

{s} dik açılı

Bu iki çizgi dik açılıdır. - These two lines are at right angles.

çok

Haklı olabilirsin, ama bizim çok az farklı bir görüşümüz var. - You may be right, but we have a slightly different opinion.

Tom'un şu anda konuşmayı canı çok istemiyor. - Tom doesn't feel much like talking right now.

sağa

O, sağa doğru keskin bir dönüş yaptı. - He made a sharp turn to the right.

Sola mı yoksa sağa mı döneceğimi bilmiyorum. - I don't know whether to turn left or right.

{s} en uygun

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

tam olarak

Tom tam olarak haklı. - Tom is exactly right.

Tom nereye gittiğini tam olarak biliyordu. - Tom knew right where he was going.

cidden
gayet
tam

Tom tam doğru zamanda geldi. - Tom arrived at just the right moment.

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

insaflı
{s} dik (açı)
{f} çeki düzen vermek
{s} düzenli

O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum. - He's not eating right. I think he's sick.

{f} haklı çıkarmak
durüst
right to manage
(Politika, Siyaset) yönetme hakkı
right now
hemen şimdi

Lütfen hemen şimdi gel. - Please come right now.

Hemen şimdi bir suşi bara gitmeye ne dersin? - How about going to a sushi bar right now?

right in the kisser
Tam suratının ortasına
right of voting
Oy kullanma hakkı
right angle
dik açı

Bir dikdörtgenin dört dik açısı vardır. - A rectangle has four right angles.

Bir üçgenin iki dik açısı varsa, o bir kenarı eksik bir karedir. - If a triangle has two right angles, it's a square missing one side.

right ascension
yükselim
right away
hemencecik

Hemencecik birbirimizi sevdik. - We liked each other right away.

right away
anında
right away
derhal

Tom sadece derhal bir şey yemek zorunda olduğunu söyledi. - Tom said he just had to eat something right away.

Yerinde olsam derhal eve giderim. - If I were you, I'd go home right away.

right hand man
sağ kol
right of the bat
anında
right on
tam isabet
right time
sıra
right alt
(Bilgisayar) sağ alt
right away
beklemeksizin
right click
(Bilgisayar) sağ tıklatma
right click
sağ tıklamak
right down
(Bilgisayar) sağ alt
right face
(Askeri) sağa dön!
right here
tam burada

Tam burada Tom'un dosyasına sahibim. - I have Tom's file right here.

Tam burada duruyorum. - I'm standing right here.

right here
tam buraya

Tam buraya oturuyorum. - I'm sitting right here.

Tam buraya imza atar mısın, lütfen? - Could you just sign right here, please?

right in the kisser
(Ev ile ilgili) Tam ağzının üstüne
right lane
sağ şerit
right now
derhal

Tom'un derhal yapacağı bir şeyi var. - Tom has something to do right now.

Derhal konuşmayı kes. - Stop speaking right now.

right now
an itibarıyla
right now
bugünden tezi yok
right of use
(Ticaret) kullanım hakkı
right section
(Bilgisayar) sağ kısım
right shift
(Bilgisayar) sağ üstkarakter
right shift
(Bilgisayar,Teknik) sağa kaydırma
right side
(Bilgisayar) sağ kenar
right tab
(Bilgisayar) sağ sekme
right time
tav
right to access
(Politika, Siyaset) erişim hakkı
right to due process
(Kanun) adil yargılanma hakkı
right to education
eğitim hakkı
right to left
(Bilgisayar) sağdan sola
right to life
(Kanun) yaşama hakkı
right to life
yaşam hakkı
right to live
(Kanun) yaşam hakkı
right to vote
oy hakkı

Kadınlara oy hakkı verildi. - Women were given the right to vote.

İsviçre'deki kadınların 1970'lere kadar oy hakkına sahip olmadıklarına inanabilir misiniz? - Can you believe that women in Switzerland didn't receive the right to vote until the 1970's?

right top
(Bilgisayar) sağ üst
Right you are
Kabul!
Right you are
Peki!
Right you are
Olur!
Right you are
Tamam!
right adjust
sağa ayarla
right align
sağa yasla
right and left
her yerde
right and left
sağda solda
right and left
orda burda
right angle
doğru açı

İki cadde doğru açılarda kesişiyor. - The two streets intersect at right angles.

right angled
doğru açılı
right arm
sağ kol
right as rain
çok iyi
right as rain
bomba gibi
right as rain
turp gibi
right ascension
açılım
right ascension
bahar açısı
right atrium
sağ atriyum
right atrium
sağ kulakçık
right auricle
sağ kulakçık
right away
bir an önce

Bir an önce onu kullanmak istediğimi bildiğin halde niçin tavuğu böyle alması zor bir yere koydun? - Why did you put the chicken in such a difficult place to get when you knew that I wanted to use it right away?

Tom bir an önce evlenmek istediğini söylüyor. - Tom says he wants to get married right away.

right away
hemen

O, hemen geri döneceğini söyledi. - She said she would be back right away.

Hemen doktoru arayın. - Call the doctor right away.

right away
gecikmeden
right enough
beklendiği gibi
right hand
sağdaki
right hand
sağ kol
right hand direction
sağ el yönü
right handed
sağ eliyle iş gören
right handedness
sağ eliyle iş görme
right in one's head
mantıklı
right in one's head
makul
right in one's head
aklı başında
right justify
sağa yanaştır
right justify
sağa yanaştırmak
right of action
dava hakkı
right of assembly
toplanma hakkı
right of asylum
sığınma hakkı
right of possession
mülkiyet hakkı
right of preemption
şufa hakkı
right of priority
rüçhan hakkı
right of property
mülkiyet hakkı
right of search
arama hakkı
right of strike
grev hakkı
right of veto
red hakkı
right of way
geçiş hakkı
right of way
(trafikte) geçiş hakkı
right off the bat
apar topar
right off the reel
çarçabuk
right section
dik kesit
right side
kumaş yüzü
right there
tam orada

Ona tam orada olacağımı söyle. - Tell him I'll be right there.

Tam orada kalır mısın? - Would you stay right there?

right triangle
dik üçgen

Pisagor teoremi bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu hesaplaman için izin verir. - Pythagoras' theorem allows you to calculate the length of the hypotenuse of a right triangle.

right whale
balina
right wing
sağ kanat
right-angled
dik açılı
right-hand drive
sağ direksiyon
right-handed rotating
sağa dönen
right-minded
doğru düşünceli
right and left
Sağ ve sol

Jim caddeyi geçmeden önce sağ ve sol taraflara baktı. - Jim saw the right and left sides before crossing the street.

O sağ ve sol arasındaki farkı bilmiyor. - He does not know the difference between right and left.

right away, immediately, without delay
hemen, derhal, gecikmeksizin
right brain
sağ beyin
right brained
Mantık ve analitik düşünce yerine duygularını baskın kullanan
right of offset
hakkının ofset
right of resistance
(Politika Siyaset) Direnme hakkı: Bireylerin, gördükleri baskı ve zulüm karşısında, doğal hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla son çare olarak gerekirse zor kullanarak bu baskı ve zulme karşı koyma hakkı
right on the mark
Bkz. on the mark
right stuff
Doğru şeyler
right this moment
tam su anda

I am goint to here right this moment.

right to property
Mülkiyet hakkı, taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren haktır
right under so.'s nose
sağ altında o kadar. 'burun s
right aligned / right justified
Sağdan hizalı / sağa yaslı
right after
hemen ardından
rightfully
Haklı bir şekilde
rightful
haklı
be right
haklı olmak

Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor. - Sami always wants to be right in all situations.

Herkes haklı olmak ister. - Everyone wants to be right.

right of way
kullanma hakkı
right on
devam et

Tom hemen konuşmaya devam etti. - Tom just kept right on talking.

right up
(Bilgisayar) sağ üst
rightful
hakkı olan
rightful
yerinde
rightfully
haklı olarak
rightfulness
haklılık
righting
düzeltme
rightmost
(Bilgisayar) en sağ

En sağdaki şerit yapım aşamasındadır. - The rightmost lane is now under construction.

rightness
şöyle böyle
rights
hukuk
right after
hemen

Yaz tatilinden hemen sonra sınavlarımız var. - We have exams right after summer vacation.

Şirket savaştan hemen sonra başlayan bir grup girişimci tarafından alındı. - The company is owned by a group of entrepreneurs who started it right after the war.

rightful
meşru
rightful
yasaya uygun
rightfulness
yasallık
rightly
doğru olarak

Eğer doğru olarak hatırlıyorsam, onlar kuzenler. - They are cousins, if I remember rightly.

rightly
hakkıyla
rightly
gereği gibi
rightly
kesin olarak
rightly
kesinlikle
be right
Hemen

İçkilerinle hemen döneceğim. - I'll be right back with your drinks.

Hemen dışarıda olacağım. - I'll be right outside.

right after
Hemen ardından, hemen sonrasında, hemen akabinde
right brained
Beyninin sağ kısmı baskın olan
right brained
Yaratıcılık ve hayal gücü gibi beynin sağ kısmıyla ilişkilendirilen
right brained
Sağ beyinli
right for
-e uygun, ... için uygun

Whether you and the job are right for each other depensds on tomorrow's job interview. (Senin ve işin birbirinize uygun olup olmadığı, yarınki iş görüşmesine bağlıdır.).

right hand
sağ

Sağ elinizi kaldırın. - Raise your right hand.

Tom topu sağ eli ile yakaladı. - Tom caught the ball with his right hand.

right hand
sağ el
right in
sağ

Sami, Leyla'nın kafasının sağına doğru ateş etti. - Sami fired right into Layla's head.

Belediye binası, sağa dönünce hemen karşınızda. - If you turn right, City Hall will be right in front of you.

right of way
1. huk. geçit hakkı. 2. trafik geçiş hakkı
right on cue
(deyim) Bir şey tam da lafı edilirken olduğunda "tam da lafının üstüne" mânası veren söz
right out
doğru dışarı
right over
gecikmeden

Onlara gecikmeden geleceğimi söyle. - Tell them I'm coming right over.

Onlara gecikmeden orada olacağımı söyle. - Tell them I'll be right over.

right wing
sağ açık
Turkish - Turkish

Definition of right in Turkish Turkish dictionary

right of resistance
(Kanun) Bireylerin, gördükleri baskı ve zulüm karşısında, doğal hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla son çare olarak gerekirse zor kullanarak bu baskı ve zulme karşı koyma hakkı
English - English
Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →

After the accident, her right leg was slighly shorter than her left.

Complying with justice, correctness or reason; correct, just, true

I thought you'd made a mistake, but it seems you were right all along.

To return to normal upright position

When the wind died down, the ship righted.

Exactly, precisely

Luckily we arrived right at the start of the film.

The ensemble of right-wing political parties; political conservatives as a group

The political right holds too much power.

Yes. I agree with whatever you say. I have no opinion
Towards the right side
A legal or moral entitlement

You have no right to go through my book.

All right; not requiring assistance

'You lost?' / Colin spun round. Looking at him was a nurse, her eyebrows raised. / 'No, I'm right, thanks,' said Colin.

The right side or direction

The pharmacy is just on the right past the bookshop.

Of an angle, having a size of 90 degrees, or one quarter of a complete rotation; the angle between two perpendicular lines

The kitchen counter formed a right angle with the back wall.

Signpost word used to change the subject in a discussion or discourse
To correct

Righting all the wrongs of the war will be impossible.

To set upright

The tow-truck righted what was left of the automobile.

That which complies with justice, law or reason

We're on the side of right in this contest.

Very, extremely, quite

The fog was right hard to see through so I was on Tom Pritchard before I saw him.

According to fact or truth; actually; truly; really
Yes. Correct. I agree
On the right side
Pertaining to the political right; conservative
To a great extent or degree

The Right Reverend Monsignor Guido Sarducci.

Appropriate, perfectly suitable; fit for purpose

Is this the right software for my computer?.

Straight, not bent
Healthy, sane, competent

I'm afraid my father is no longer in his right mind.

correctly, accurately; immediately; directly, straight; completely, entirely; appropriately, properly; morally, in a just manner; very, quite
{i} privilege, prerogative, something to which a person is entitled; proprietary interest; side that is opposite the left side; turn towards the right side; something which is just or virtuous; hand on the right side of the body; correctness, justness
{n} justice, a just claim, privilege, prerogative, interest, property, power, the side not left, a tract of land, freedom from error
{a} properly, truly, justly, directly, very
{v} to relieve from wrong, adjust, replace
{a} fit, proper, true, just, happy, strait
{v} to take a proper position
{i} conservative political party or parties, right wing, political party or parties generally opposed to liberalism
socially right or correct; "it isn't right to leave the party without saying goodbye"; "correct behavior"
Characterized by reality or genuineness; real; actual; not spurious
According to any rule of art; correctly
To bring or restore to the proper or natural position; to set upright; to make right or straight (that which has been wrong or crooked); to correct
location near or direction toward the right side; i e the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right"
a turn to the right; "take a right at the corner"
Straight; direct; not crooked; as, a right line
(Southern regional intensive) very; "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they have a right nice place"
In a right or straight line; directly; hence; straightway; immediately; next; as, he stood right before me; it went right to the mark; he came right out; he followed right after the guide
Of or pertaining to that side of the body in man on which the muscular action is usually stronger than on the other side; opposed to left when used in reference to a part of the body; as, the right side, hand, arm
According to fact or truth; actually; truly; really; correctly; exactly; as, to tell a story right
having a 90 degree angle; perpendicular; a right cylinder is one in which the straight lines that compose it are normal to its base; a right cone (meaningful only when the base has a center) is one in which the straight line connecting the vertex to the center of the base is normal to the base; a right pyramid (meaningful only when the base has a center) is one in which the straight line connecting the center of the base is normal to the base
having the axis perpendicular to the base; "a right angle"
(frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights"
That which one has a legal or social claim to do or to exact; legal power; authority; as, a sheriff has a right to arrest a criminal
of or belonging to the political or intellectual right
The temporary privilege granted to a company's existing common shareholders to acquire additional common shares directly from the company at a stated price The price is usually at a discount to the market price of the common stock on the day the rights are issued, and the rights only are good within a specified time period Rights of listed companies trade on stock exchanges from the ex rights date until their expiry, so holders can either exercise the rights or they can sell them
free from error; especially conforming to fact or truth; "the correct answer"; "the correct version"; "the right answer"; "took the right road"; "the right decision"
The straight course; adherence to duty; obedience to lawful authority, divine or human; freedom from guilt, the opposite of moral wrong
immediately; "she called right after dinner"
being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
an interjection expressing agreement precisely, exactly; "stand right here!"
completely; "she felt right at home"; "he fell right into the trap"
The area to the right hand side of the point The world, as it is percieved
those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged
Exactly; just
appropriate for a condition or occasion; "everything in its proper place"; "the right man for the job"; "she is not suitable for the position"
in a correct manner; "he guessed right"
See Center, 5
A mode of playing where the steps are rotated 90 degrees to the right
a justified claim to something, usually implying that others have certain duties with respect to the possessor of the right
a turn to the right; "take a right at the corner" anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim" an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away" the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body" those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged location near or direction toward the right side; i
Hence, to regain an upright position, as a ship or boat, after careening
That which one has a natural claim to exact
those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged location near or direction toward the right side; i
{f} restore to good condition; set in an upright position; correct, make right
an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away"
A just judgment or action; that which is true or proper; justice; uprightness; integrity
right and left
Frequently: on many occasions per timespan
right angle
An angle of 90 degrees; the bisect of the angle formed by a single straight line
right angles
plural form of right angle
right as a trivet
in perfect state
right as rain
Correct; factually accurate

Right as rain, Renny..

right as rain
Very good; healthy

Malachy brought me aspirins and vitamins and told me I'd be as right as rain in the morning and I wondered what that meant, right as rain.

right ascension
The angular distance east of the vernal equinox point; the celestial equivalent of longitude
right away
Very soon; quickly; immediately

This item is urgent, so please start on it right away.

right back
a defender who normally plays on the right side of the field
right backs
plural form of right back
right bank
the bank to the right when facing downstream
right banks
plural form of right bank
right bracket
The right square bracket "]" (Ascii 93)
right brackets
plural form of right bracket
right coset
A right coset of a subgroup is a copy of that subgroup, multiplied on the right by some element from the parent group
right cosets
plural form of right coset
right cross
A cross (hook thrown over the opponent's punch) made with the right hand
right crosses
plural form of right cross
right field
The part of a baseball field which is beyond the infield and to your right if you stand on home plate and face the pitcher
right field
The defensive position in the outfield to the right, typically played by a player who can throw well

He's got a cannon out in right field.

right fielder
The outfield defensive player that stands to the right of the field as viewed from home plate

The right fielder nailed the runner at the plate with a perfect throw.

right fielders
plural form of right fielder
right ideal
A subring which is closed under right-multiplication by any element of the ring

If I is a right ideal of R then Ir \subseteq I for any r \isin R .

right identity
An element of a structure, which produces an identity mapping when applied on the right
right lateral
Describes the relative motion of two blocks along a strike-slip fault. From a plan-view perspective, as if standing on the fault line, the right block moves towards, and the left block moves away
right of counsel
The right of a person accused of a crime to consult with an attorney before speaking with police
right of entry
Where a grantor has created a fee simple subject to condition subsequent, and the condition of the grant has come to pass, the right of the grantor to physically reclaim ownership of the land
right of first refusal
A provision in a contract that permits a party to that contract or another named party to have an opportunity to purchase, use, or otherwise obtain a specified object before it is offered to any other party

Well, said the publisher, does our last contract with whoever it is that represents Shar give us the right of first refusal on his next book?.

right of public access to the wilderness
freedom to roam
right of reentry
The right of a person who has traveled out of their country of citizenship to cross the border upon return to that country
right of reentry
Where a grantor has created a fee simple subject to condition subsequent, and the condition of the grant has come to pass, the right of the grantor to physically reclaim ownership of the land
right of sepulchre
The common law doctrine that human remains must be left undisturbed in their final place of deposition; a few narrow exceptions are defined by statutory law
right of way
Land on which a right of way exists
right of way
A legal right of passage over another's land or pathways

restricted byway” means a highway over which the public have restricted byway rights, with or without a right to drive animals of any description along the highway, but no other rights of way.

right of way
The priority granted to the first person to properly execute an attack
right of way
A legal easement granted for the construction of a roadway or railway
right of way
The right to proceed first in traffic
right of way
The area modified for passage of a railway; often specifically the railbed and tracks
right of ways
plural form of right of way
right on
An expression of enthusiasm or encouragement

I knew you could do it. Right on!.

right on the money
Exact; precise; exactly right

Your guess was right on the money. I'm exactly 28 years old.

right stochastic matrix
a square matrix whose rows consist of nonnegative real numbers, with each row summing to 1. Used to describe the transitions of a Markov chain; its element in the i'th row and j'th column describes the probability of moving from state i to state j in one time step
right to choose
The moral or legal entitlement of a pregnant woman to make the full and final decision either to give birth to her child or to abort the fetus

Strict abortion laws have been attacked in the courts, on the grounds that they violate a woman's fundamental right to choose whether or not to bear children.

right to life
The right of a human being to the continuation of his or her life
right to life
The moral or legal entitlement of an unborn child to be born, and not to have its life terminated by an abortion or other medical procedure
right to roam
freedom to roam
right triangle
A triangle having a right angle as one of its interior angles
right triangles
plural form of right triangle
right up someone's alley
Alternative form of up someone's alley
right whale
The baleen whales belonging to the family Balaenidae, in the genera Eubalaena (three species) and Balaena (one species, the bowhead whale, also called the Greenland right whale)
right wing
the offensive player who plays to the center's right
right wing
the more right-wing faction of a group or party
right wing
the right-hand side of a sports field
right-about
A 180-degree turn towards the right (especially of troops)
right-angle
Attributive form of right angle, noun

a right-angle salute.

right-angled
Having a right angle
right-angled triangle
Same as right triangle
right-angled triangles
plural form of right-angled triangle
right-click
To activate an item on the screen by right-clicking while the pointer is over it
right-click
To press the right-hand button on a computer mouse
right-drag
To drag an item using the right mouse button
right-footed
Of one who plays sports with their right foot in preference to, or more skillfully than their left
right-footed
Played using the right foot

Foley scored with a right-footed volley from ten metres.

right-hand
of, relating to, or located on the right
right-hand
designed for use by the right hand
right-hand drive
Describes a motor vehicle with the steering wheel on the right-hand side, designed for use in countries such as UK and Japan where cars normally drive on the left
right-hand men
plural form of right-hand man
right-hand path
A path through life that focuses on deities or divinity rather than the terrestrial
right-hand women
plural form of right-hand woman
right-handed
Of one who uses their right hand in preference to, or more skillfully than their left
right-handed
Of a particle for which the direction of its spin is the same as the direction of its motion
right-handed
Turning or spiralling from left to right; clockwise
right-handed
Intended to be worn on, or used by the right hand
right-minded
In moral agreement with a position

Surely all right-minded people agree that bigamy is wrong.

right-minded
Sane, clear thinking

Right-minded people do not throw away their lives because trivial insults occur.

right-of-centre
Having opinions that are moderately more conservative than socialist
right-of-way
Alternative spelling of right of way
right-thinking
In agreement on moral positions
right-thinking
Sane, sensible, cogent, clear of thought
right-to-die
A putative right for a person to decide not to be kept alive by heroic means and to die with dignity
right-to-lifer
Someone who espouses a position of supporting right-to-life (anti-abortion)
right-wing
politically in favor of preserving traditional social orders and heirarchies, and/or government non-interference in economic affairs
right-winger
A member of the right wing of a party or group
right-winger
A person who belongs to the political right
right angle
- an angle measuring exactly 90 degrees
right in the kisser
(Ev ile ilgili) Right in the mouth or face
Right of first offer
(Finans) A contractual obligation by the owner of an asset to a rights holder to negotiate the sale of an asset with the rights holder before offering the asset for sale to third parties. If the rights holder is not interested in purchasing the asset or cannot reach an agreement with the seller, the seller has no further obligation to the rights holder and may sell the asset freely
right back atcha
See: right back at you
right of audience
(Kanun) A right of audience is an English term used to describe the rights that an individual has to appear before certain courts. Traditionally only barristers had rights of audience before certain Courts of England and Wales. However, solicitors are increasingly gaining rights of audience and appearing in courts themselves
right to oblivion
(Kanun) Rules specifying, in the design of information systems, the period beyond which certain categories of information should no longer be kept or used, in order to protect individuals from unreasonably long retention of data that could be harmful
am I right or am I right
Said by someone who has just stated what he or she considers to be an unassailable truth

What I love about this country is that: its genius. Greatest inventors in the world. It's beautiful: am I right or am I right?.

rightfully
Rightly, correctly

Ne euer will it breake, ne euer bend. / Wherefore Morddure it rightfully is hight.

rightfully
In accordance with what is right or just; fairly

The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not sufficient warrant. -- John Stuart Mill.

rightly
Aright, in a right manner
rightmost
That one of a selection that is furthest to the right

She tried the rightmost door first.

rightful
conformed to a just claim according to established laws or usage
rightful
{a} having a right or just claim, just
rightfully
{a} according to right and justice
rightfulness
{n} rectitude, justice, honesty
rightly
{a} properly, justly, uprightly, exactly
right back
(Spor) A defender in soccer or field hockey who plays primarily on the right of the field
right now
This minute, at this time
right on cue
(deyim) If something happens on cue, it happens just after someone has said or thought it would happen

I was just wondering where Sarah was, when, right on cue, she came in.

right out
Plainly, in a way that hides nothing. "He told the new supervisor right out that he did not like him."
Right Hand
rh
Right of way
way
be at the right place at the right moment
be in the perfect place for something good to happen to you
be in the right place at the right time
be in the perfect place for something good to happen to you
right after
directly following, immediately after
right angle
An angle whose measure is 90°
right angle
the 90 degree angle between two perpendicular lines
right angle
An angle that is 90 degrees
right angle
When a straight line standing on a straight line makes the adjacent angles equal to one another
right angle
The angle formed when two straight lines intersect and the 4 angles at their crossing are all equal When measured in degrees it equals 90o
right angle
a 90 degree angle
right angle
angle formed by the intersection of two perpendicular lines, 90 degree angle
right angle
A right angle is an angle of ninety degrees. A square has four right angles
right angle
A right angle is a 90 degree angle This is the angle 2 things make when they meet 'square', like the floor with the wall, or a table leg with a floor The symbol for a right angle is a little square like this
right angle
An angle of 90 degrees (cf From Geometry to Probability Discussion, Rectangle Discussion)
right angle
A right angle is a 90 degree angle
right angle
– An angle measuring exactly 90°
right angle
An angle whose measure is 90° (Lesson 2 3)
right angle
angle equal to 90 degrees -- "A parallelogram with right angles is called a rectangle " (250)
right angle
If two things are at right angles, they are situated so that they form an angle of 90° where they touch each other. You can also say that one thing is at right angles to another. two lasers at right angles. n. An angle formed by the perpendicular intersection of two straight lines; an angle of 90°
right angle
An angle that is 90° It is the angle between two lines or planes that are perpendicular to each other The corner of a square, for example, is a right angle
right angle
An angle that is 90°
right angle
An angle measuring 90 degrees Two line segments that meet at right angles are said to be perpendicular
right angle
a quarter of the circumference of a circle
right angle
An angle whose measure is 90 degrees
right angle
a perpendicular angle, always measuring 90°
right angle
An angle that has a measure of 90°
right angle
an angle of 90 degrees
right away
at once (usually modifies an undesirable occurrence); "he promptly forgot the address"
right away
Without delay; at once
right away
without delay or hesitation; with no time intervening; "he answered immediately"; "found an answer straightaway"; "an official accused of dishonesty should be suspended forthwith"; "Come here now!"
right away
immediately, right now, at once
right brained
having strong characteristics associated with the right hemisphere of the brain (intuitive, visual, sensory, emotional)
right down
positively, certainly, surely
right down
absolute, complete and without limitation, unlimited
right hand
hand located on the right side of the body; assistance, help
right hand
the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body"
right here
Used in the context of general equities In-line, emphasizing that this is a customer in
right here
Used in the context of general equities In-line, emphasizing that this is a customer inquiry that is ready to be executed and not distant on price See: Tight
right in
directly inside, straight in
right now
immediately, instantly, without delay
right of way
the passage consisting of a path or strip of land over which someone has the legal right to pass
right of way
The privilege to pass over another personâs land, as granted by the owner of that land Right of way falls under the general category of easement ( see Easement)
right of way
The privilege to cross over the land of another by one person or persons An easement
right of way
When someone who is driving or walking along a road has right of way or the right of way, they have the right to continue along a particular road or path, and other people must stop for them
right of way
The right to pass over another's land, more or less frequently, according to the nature of an easement
Turkish - English
right
Favorites