left

listen to the pronunciation of left
English - Turkish
sol

Solcu komünizm, infantil bir bozukluktur. - Left-wing communism is an infantile disorder.

O, kazada sol bacağından yaralandı. - He was injured in his left leg in the accident.

sol tarafa
kalan

Şişe içinde kalan sadece bir miktar süt vardı. - There was only a little milk left in the bottle.

Silahta kalan parmak izleri şüphelininki ile uyuşuyor. - The fingerprints left on the weapon match the suspect's.

{i} sol, sol taraf. z. sola
v: bırak: adj.sol
sola doğru

Lütfen masayı sola doğru kaydır. - Please move the desk to the left.

Arapça, sağdan sola doğru yazılır. - Arabic is written from right to left.

f., bak. leave. s
sola

Kule sola doğru hafifçe eğildi. - The tower leaned slightly to the left.

Sola dönerseniz, kiliseyi sağ tarafınızda bulursunuz. - If you turn to the left, you will find the church on your right.

{f} bırak: adj.sol,v: bırak: adj.sol
SOL OK
be in left field yedeğe alınmak
(Askeri) (OR RIGHT) SOL (SAĞ): Bir birliğin nispi olarak bulunduğu yeri belirtmek için kullanılan terimler. Bu terimleri kullanan kişi birlik ister düşmana yaklaşıyor isterse düşmandan uzaklaşıyor olsun her durumda düşmana dönük olmalıdır
sakli
{s} artık

Tom artık yemeği ne yapacağını bilmiyordu. - Tom didn't know what to do with the leftover food.

Sanırım fırında biraz artık pizzam var. - I think I have some leftover pizza in the fridge.

(Bilgisayar) soldan

Senin odan soldan birinci. - Your room is the first one on the left.

Soldan beşinci adamı öp. - Kiss the fifth man from the left.

leave terket/bırak
sol el

Ben sol elimle yazmaya çalıştım. - I tried to write with my left hand.

Sol elinizi kaldırın. - Raise your left hand.

sol tarafa doğru
sol tarafta

Amerikan arabalarının direksiyon simitleri sol taraftadır. - Steering wheels of American cars are on the left side.

Sol taraftaki kapılar açılacak. - The doors on the left side will open.

{s} soldaki

Soldaki dolabı aç. Şişeler orada. - Open the cupboard on the left. The bottles are there.

Soldaki kişi resmin dengesini bozuyor. - The person on the left ruins the balance of the picture.

be.sola
bıraktırmak
{i} sol taraf

Sol tarafında postaneyi bulacaksın. - You will find the post office on your left.

Jim henüz yolun sol tarafında sürmeye alışkın değil. - Jim is not yet used to driving on the left side of the road.

kalık
kalmak

Sadece bir süre yalnız kalmak istiyorum. - I just want to be left alone for a while.

O sadece yalnız kalmak istiyor. - She just wants to be left alone.

soluta
soluna
terk etti
solunda
left-handed
solak

Tom solaktır, ancak sağ eliyle yazar. - Tom is left-handed, but he writes with his right hand.

Tim sanki solakmış gibi yazar. - Tim writes as if he were left-handed.

leave
ayrılmak

Ancak Lucy evinden ayrılmak üzereydi. - However, Lucy is about to leave her home.

Hoşuna gitsin ya da gitmesin, her durumda erken ayrılmak zorundasın. - In any case, you have to leave early, whether you like it or not.

leave
bırakmak

Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum. - I want to leave these packages for a while.

Konuyu ona bırakmaktan başka seçeneğimiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

leave
izin

O az önce izinli gitti. - He's just gone on leave.

Şimdi gitmemize izin verir misin? - Will you permit us to leave now?

leave
terk etmek

Ben okulu terk etmek zorunda bırakıldım. - I was compelled to leave school.

Jane evi terk etmek üzereydi. - Jane was about to leave the house.

left handed
solak
left hand
sol taraf

Hastanenin sol tarafında bankayı göreceksin. - You'll see the bank on the left hand side of the hospital.

left align
(Bilgisayar) sola hizala
left alt
(Bilgisayar) sol alt
left angle
(Bilgisayar) sol açı
left arm
sol kol
left arrow
(Bilgisayar) sol ok tuşu
left arrow
(Bilgisayar) sola ok
left arrow
(Bilgisayar) sol ok
left atrium
(Tıp) sol kulakçık
left back
(Spor) solbek
left bank
(Askeri) sol kıyı
left bind
(Bilgisayar) soldan cilt
left border
(Bilgisayar) sol kenarlık
left bottom
(Bilgisayar) sol alt
left brace
(Bilgisayar) sol süslü ayraç
left brace
(Bilgisayar) sol ayraç
left button
(Bilgisayar) sol düğme
left center
(Bilgisayar) sol orta
left click
(Bilgisayar) sol tıklatma
left delay
(Bilgisayar) sol gecikme
left double
(Bilgisayar) solda çift
left down
(Bilgisayar) sol alt
left edge
(Bilgisayar) sol köşe
left edge
(Bilgisayar) sol kenara
left edges
(Bilgisayar) sol kenarlar
left face
(Askeri) sola dönüş
left flank
(Askeri) sol yan
left handed
(Biyokimya) sol
left iane
sol şerit
left image
(Bilgisayar) sol resim
left indent
(Bilgisayar) sol girinti
left inner
soliç
left led
sol diod lambası
left margin
(Bilgisayar) sol kenar boşluğu
left only
(Bilgisayar) yalnızca sola
left over
artmak
left over
artakalmak
left page
(Bilgisayar) sol sayfa
left page
(Bilgisayar) sol sayfa için
left pane
(Bilgisayar) sol bölme
left shift
(Bilgisayar) sol shift
left side
(Bilgisayar) sol kenar
left slot
(Bilgisayar) sol yuva
left tab
(Bilgisayar) sol sekme
left to right
(Bilgisayar) soldan sağa
left top
(Bilgisayar) sol üst
left wing
sol taraf
left wrap
(Bilgisayar) sola kaydırma
left/inside
(Bilgisayar) sol
left atrium
sol atriyum
left auricle
sol kulakçık
left coset
sol koset
left coset space
sol koset uzayı
left distributive property
soldan dağılma özelliği
left divisor of zero
soldan sıfır böleni
left hand
sol el

Benim sol elimde biraz uyuşma var. - I have some numbness in my left hand.

Sol elinizi kaldırın. - Raise your left hand.

left hand derivative
soldan türev
left hand direction
sol el yönü
left hand drive
sol direksiyon
left hand engine
sola donen motor
left hand limit
soldan limit
left hand page
sol sayfa
left hand rule
sol el kuralı
left hand screw
sola dönen vida
left hand side
sol kenar
left hand steering
sol direksiyon
left hand thread
sol vida dişi
left handed orientation
sol el oryantasyonu
left handed pitcher
solak atıcı
left handed polarized
solak kutuplu
left handed rotation
sola çevirme
left handedness
solaklık
left hander
solak
left ideal
sol ideal
left inverse element
soldan ters öğe
left invertible element
soldan tersinir öğe
left justified
sola yanaşık
left justify
sola yanaştırma
left justify
sola yanaştırmak
left lane
sol şerit
left property
bırakılmış eşya
left shift
sola kaydırma
left side
sol taraf
left slanting
sola eğimli
left turn
sola dönüş
left turn lane
sola dönüş şeridi
left uniformity
sol düzgünlük
left vector space
sol vektör uzayı
left wing
sol kanat

Bölgesel konsey sol kanattan hakimdir. - The regional council is dominated by the left wing.

left zero punching
solda sıfırlı delgi
left-hand drive
sol direksiyon
left-handed
solaklar için yapılmış
left-handed rotation
sola çevirme
left-turn lane
sola dönüş şeridi
left 1
1 bıraktı
left brained
Mantık ve hesap gibi beynin sol kısmıyla ilişkilendirilen
left brained
Beyinin sol kısmı basın olan
left brained
Duygular yerine, mantık ve analitik düşünceyi baskın kullanan
left field
Sol alan

Tom sol alanda oynadı. - Tom played left field.

left hand justified
Sol el haklı
left hand margin indent
Sol kenar girinti
left hand thread
sol vida dışı
left hanging
asılı bıraktı
left home
sol ana
left inverse element
soldan ters öge
left invertible element
soldan tersinir öge
left join
Sol katılmak
left lane
Otoyollarda sol veya en soldaki şerit
left luggage
sol bagaj
left of
sol

Bilgisayar kadınların sol tarafına yerleştirildi. - The computer is placed to the left of the women.

Gardırop kapının solunda duruyordu. - The wardrobe stood to the left of the door.

left open
açık bıraktı
left out of
dışarı sol
left over
(deyim) artık. left overs: artıklar

genellikle yemek artıkları, ör: dünden kalan pizza.

left up
kadar sol
left ventricle
sol ventrikül
left wing socialist
Sol kanat sosyalist
left-brain
Beynin sol kısmı
left-brained
Sol beyni baskın olan
left-hand margin
sol kenar
left-leaning
sol eğilimli
left-out
sol-out
left-over
sol-over
left-over food
artık yiyecek
leave
bir yerde bırak
leave
{f} (left)
leave
out ile yaprak sürmek
leave
{i} müsaade
leave
{f} (taşıt) kalkmak
leave
{f} kalmak

Daha uzun süre kalmak istiyorum ama gitmek zorundayım. - I'd like stay longer, but I have to leave.

Geride kalmak yerine terk etmeyi seçtim. - I chose to leave instead of staying behind.

remaining
(Bilgisayar) kaldı

Kapı içeriden kilitli kaldığı için, o, eve giremedi. - The door remaining locked up from inside, he could not enter the house.

remaining
{s} arda kalan
leave
sorumluluğuna bırakmak
leave
yapraklanmak
leave
unutmak vazgeçmek
left behind
kalan
be left
kalmak

Sadece yalnız kalmak istediklerini söylediler. - They said they only wanted to be left alone.

Sadece bir süre yalnız kalmak istiyorum. - I just want to be left alone for a while.

leave
{f} (miras olarak) bırakmak
be left
terk edilmek
be left
bıraktırmak
leave
hareket etmek

O, Londra'ya hareket etmek üzeredir. - He is about to leave for London.

Tren hareket etmek üzere. - The train is about to leave.

leave
pozostawiać
leave
gitmek
leave
unutmak eşya
leave
kalkmak (taşıt)
leave
(Gıda) yaprak

Bahçedeki ağaçların yaprakları tamamen kızardı. - The leaves of the trees in the garden have turned completely red.

Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner. - The leaves of the trees turn yellow in fall.

leave
(Ticaret) izinli işten ayrılma
left over
elde kalmak
left over
(Gıda) artık yemek
left over
artık
left up
(Bilgisayar) sol üst
leftmost
(Bilgisayar) en sol
remaining
kalık
remaining
bakiye
remaining
artık
remaining
arta kalan

Dolapta, vardır...Dolapta ne olduğunu söylemiyorum; o benim büyük sırrımdan arta kalandır. - In the wardrobe, there is... I'm not saying what's in the wardrobe; that is remaining my great secret.

remaining
baki
to be left
bıraktırmak
to the left
heba edilmiş
leave
ayrıl

İlk tren ne zaman ayrılacak? - What time does the first train leave?

O yakında hastaneden ayrılacak. - She will leave the hospital soon.

remaining
{f} kal

Kapı içeriden kilitli kaldığı için, o, eve giremedi. - The door remaining locked up from inside, he could not enter the house.

Her iki erkek kardeşin bekar kalmak için ileri sürdüğü neden onların hem uçaklara hem de bir eşe bakamayacaklarıydı. - The reason both brothers gave for remaining bachelors was that they couldn't support both airplanes and a wife.

remaining
kalıcı
leave
{f} vazgeçmek. leave a good/bad
leave
ayrıl,v.bırak: n.izin
leave
{i} veda, ayrılma
leave
bakımına bırakmak
leave
(Askeri) İZİN, MEZUNİYET: Bak. "leave of absence"
leave
{f} bırak
leave
terkde
left behind
geride kalma
left in
terkedildim
lefts
artıkları
remaining
kalarak
to be left
bırakılmak
be left
artmak
leave
{f} unutmak (eşya)
leave
terketmek

Sami, Leyla'yı terketmek istiyordu. - Sami wanted to leave Layla.

Tom terketmek zorunda kalacak. - Tom will have to leave.

leave
yola çıkmak

Yola çıkmak için ne zaman hazır olursun? - When will you be ready to leave?

Yola çıkmak istiyor musun? - Do you want to leave?

leave
veda

Onlarla kapıda vedalaştım. - I took my leave of them at the gate.

Tom'la vedalaşıncaya kadar gidemezsin. - You can't leave until you've said goodbye to Tom.

leave
{f} kalkmak

Cambridge treni 5. platformdan kalkmaktadır. - The train for Cambridge leaves from Platform 5.

Tren kalkmak üzere. Acele et. - The train's about to leave. Hurry up.

leave
vazgeçmek
leave
{i} ruhsat
leave
{f} caymak
leave
leave terket/bırak
left hand
soldaki
left hand
sol

Sol elinizi kaldırın. - Raise your left hand.

Ben sol elimle yazmaya çalıştım. - I tried to write with my left hand.

Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) Yüz döndürmek
English - English
On the left side
pertaining to the political left; liberal
The ensemble of left-wing political parties. Political liberals as a group

The political left is not holding enough power.

A punch delivered with the left fist
remaining

There are only three cups of juice left.

permitted, allowed to proceed

We were not left go to the beach after school except on a weekend.

Simple past tense and past participle of leave
The opposite of right; toward the usually weaker side of the body; toward the west when one is facing north

Turn left at the corner.

The left side
Towards the left side
{a} that is opposit to the right, unlucky
{i} group of people who hold radical and socialistic political views
location near or direction toward the left side; i e the side to the north when a person or object faces east; "she stood on the left"
A company share price token is moved left on the stock market if it pays no dividend If it is at the left edge of the stock market, it is instead moved down one space in the direction of the arrow
of or belonging to the political or intellectual left being or located on or directed toward the side of the body to the west when facing north; "my left hand"; "left center field"; "the left bank of a river is bank on your left side when you are facing downstream"
Left horizontal coordinate position
{s} of or pertaining to the left, located on the left; opposite the right; of or belonging to a group of people who hold radical and socialistic political views
toward or on the left; also used figuratively; "he looked right and left"; "the political party has moved left
being or located on or directed toward the side of the body to the west when facing north; "my left hand"; "left center field"; "the left bank of a river is bank on your left side when you are facing downstream"
jor
They have their seats at the left-hand side of the presiding officer
those who support varying degrees of social or political or economic change designed to promote the public welfare
adj kiri 2 adj [forgotten] tertinggal (tinggal)
A mode of playing where the steps are rotated 90 degrees to the left
to the left

The car made a turn to the left. - The car turned to the left.

He looked to the right and to the left. - He looked right and left.

Situated so that the left side of the body is toward it; as, the left side of a deliberative meeting is that to the left of the presiding officer; the left wing of an army is that to the left of the center to one facing an enemy
Past tense and past participle of leave. adj. In politics, the portion of the political spectrum associated in general with egalitarianism and popular or state control of the major institutions of political and economic life. The term dates from the 1790s, when in the French revolutionary parliament the socialist representatives sat to the presiding officer's left. Leftists tend to be hostile to the interests of traditional elites, including the wealthy and members of the aristocracy, and to favour the interests of the working class (see proletariat). They tend to regard social welfare as the most important goal of government. Socialism is the standard leftist ideology in most countries of the world; communism is a more radical leftist ideology
{i} group of people who hold radical and socialistic political views; left side, side opposite the right; left turn; punch made with the left hand (Boxing)
Of or pertaining to that side of the body in man on which the muscular action of the limbs is usually weaker than on the other side; opposed to right, when used in reference to a part of the body; as, the left hand, or arm; the left ear
See Center, and Right
the piece of ground in the outfield on the catcher's left
Refers to the left foot, hand, hip or a direction
intended for the left hand; "I rarely lose a left-hand glove"
Also said of the corresponding side of the lower animals
past of leave
Constant associated with the key code value for the Left Arrow key (37)
a turn to the left; "take a left at the corner" the hand that is on the left side of the body; "jab with your left" those who support varying degrees of social or political or economic change designed to promote the public welfare location near or direction toward the left side; i
The west side of the body when one is facing north
The area on the Left hand side of the point The world as it used to be perceived
Do the call interchanging right with left, clockwise with counter-clockwise, and promenade with reverse promenade This modifier is usually used with calls which start with a Pull By or Pass Thru (i e , "Left Pass And Roll" and "Left Square Chain Thru", but not "Left Swap Around") In Challenge dancing, the left versions of the calls are part of the program even though they are not explicitly listed When the Formation Isn't There
the side to the north when a person or object faces east; "she stood on the left"
Those members of a legislative assembly (as in France) who are in the opposition; the advanced republicans and extreme radicals
That part of surrounding space toward which the left side of one's body is turned; as, the house is on the left when you face North
of Leave
the hand that is on the left side of the body; "jab with your left"
a turn to the left; "take a left at the corner"
[ degrees --- ] I ike RIGHT except in the opposite direction
of or belonging to the political or intellectual left
Refers to the Left foot, hand, hip, etc or to a direction
The left string substring function returns the n leftmost characters of str
(leave, left, left)
not used up; "leftover meatloaf"; "she had a little money left over so she went to a movie"; "some odd dollars left"; "saved the remaining sandwiches for supper"; "unexpended provisions"
those who support varying degrees of social or political or economic change designed to promote the public welfare location near or direction toward the left side; i
number still there -- "How many pages does Agatha have left to read " (188)
the side to the north when a person or object faces east; "she stood on the left" of or belonging to the political or intellectual left being or located on or directed toward the side of the body to the west when facing north; "my left hand"; "left center field"; "the left bank of a river is bank on your left side when you are facing downstream" toward or on the left; also used figuratively; "he looked right and left"; "the political party has moved left
toward or on the left; also used figuratively; "he looked right and left"; "the political party has moved left"
A wave breaking from left to right when viewed from shore
On or towards the left side
lt
left alone
Simple past tense and past participle of leave alone
left and right
All over the place; indiscriminately; frequently or excessively

You can't expect to eat desserts left and right and not gain weight.

left arm orthodox
a style of bowling used by a left-handed bowler in which finger spin is used to move the ball from leg to off (for a right-handed batsman)
left arm unorthodox
a style of bowling used by a left-handed bowler in which wrist spin is used to move the ball from off to leg (for a right-handed batsman)
left atrium
One of the chambers of the heart in humans and other mammals, receives oxygenated blood from the lungs via the pulmonary veins, and pumps it into the left ventricle
left atriums
plural form of left atrium
left back
A defender who normally plays on the left side of the field
left backs
plural form of left back
left bank
the bank to the left when facing downstream
left banks
plural form of left bank
left behind
Simple past tense and past participle of leave behind
left brace
One of several types of left brackets classed as punctuation characters or marks by lexicographers
left braces
plural form of left brace
left bracket
The left square bracket "[" (ASCII 91.)
left brackets
plural form of left bracket
left coset
A left coset of a subgroup is a copy of that subgroup, multiplied on the left by some element from the parent group
left cosets
plural form of left coset
left field
An unusual or unexpected position, or a viewpoint held by very few others in contrast to the majority viewpoint (especially in the phrases out in left field and way out in left field)
left field
An unexpected, bizarre, or unwatched source (especially in the phrases out of left field and from left field)

Some of her comments really came from left field. I have no idea what she was thinking.

left field
The defensive position in the outfield to the left
left field
The part of a baseball field which is beyond the infield and to your left if you stand on home plate and face the pitcher
left fielder
The outfield defensive player that stands to the left of the center fielder as viewed from home plate

The left fielder made a fine running catch.

left fielders
plural form of left fielder
left for dead
Simple past tense and past participle of leave for dead
left hooker
A left-handed person
left hooker
A motor vehicle with left-hand drive
left hooker
A person of the Roman Catholic religion especially an Irish person or a person of Irish descent
left ideal
A subring which is closed under left-multiplication by any element of the ring

If I is a left ideal of R then rI \subseteq I for any r \isin R .

left identity
An element of a structure, which produces an identity mapping when applied on the left
left inverse
A related function that, given the output of the original function returns the input that produced that output

In order for a function to have a left inverse it must be injective.

left inverses
plural form of left inverse
left lateral
Describes the relative motion of two blocks along a strike-slip fault. From a plan view perspective, as if standing on the fault line, the left block moves towards, and the right block moves away
left one's options open
Simple past tense and past participle of leave one's options open
left out
Simple past tense and past participle of leave out
left out
rejected or ostracised from a group

As the only white person at the party, I felt very left out.

left over
Simple past tense and past participle of leave over
left over
Remaining or in reserve; extra

I had some food left over after the party.

left ventricle
One of the four chambers of the heart of humans and other mammals, which receives oxygenated blood from the left atrium and pumps it out through the aorta
left ventricles
plural form of left ventricle
left wing
the offensive player who plays to the center's left
left wing
the left-hand side of a sports field
left wing
the more left-wing faction of a group or party
left, right and center
All over the place; indiscriminately; frequently or excessively

People in my village are becoming ill left, right and center; I think it must be the flu.

left, right and centre
Alternative spelling of left, right and center
left-click
To activate an item on the screen by left-clicking while the pointer is over it
left-click
To press the left button on a computer mouse
left-drag
To drag an item using the left mouse button
left-footed
Of one who plays sports with their left foot in preference to, or more skillfully than their right
left-footed
Played using the left foot
left-hand
designed for use by the left hand
left-hand
of, relating to, or located on the left
left-hand drive
Describes a motor vehicle with the steering wheel on the left-hand side, designed for use in countries such as USA and France where cars normally drive on the right
left-hand path
A path through life that values the advancement and preservation of the self and the pursuit of terrestrial goals, rather than the worship of intangible deities
left-handed
Awkward or maladroit
left-handed
Turning or spiraling from right to left; anticlockwise
left-handed
Of or pertaining to one who uses his or her left hand in preference to, or more skillfully than, his or her right
left-handed
Intended to be worn on, or used by, the left hand
left-handed compliment
A complimentary remark which is ambiguous or ineptly worded, so that it may be interpreted as having an unflattering or dismissive sense

In a somewhat left-handed compliment, UN Secretary-General U Thant described Russia's new bosses as competent and unpretentious..

left-handed specialist
A left-handed relief pitcher who specializes in getting left-handed or poor right-handed switch batters out
left-luggage office
A place at a railway station or airport where luggage may be left for a small charge
left-luggage offices
plural form of left-luggage office
left-of-centre
Having opinions that are moderately more socialist than conservative
left-over
Remaining unused, of a portion of something

The yard was filled with damaged and left-over automobile parts.

left-wing
supporting political reform to make society more egalitarian, secular, and/or democratic
left-winger
A person who plays the position of left wing
left-winger
A person who espouses left-wing political views
left-handed
using the left hand or arm more dexterously than the right
left at the altar
If someone told me "you left me at the altar", they were accusing me of not showing up at the wedding when I had promised to marry them. "The altar" is the church altar that the man and wife stand in front of during the wedding ceremony
left at the altar
someone is rejected or his/her hopes are not fulfilled
left at the altar
abandoned
left brain
The cerebral hemisphere to the left of the corpus callosum, controlling activities on the right side of the body, and in humans, usually controlling speech and language functions
left field
(deyim) The part of a baseball out-field to the batter's left

Right-handed batters usually hit to left field.

left fielder
(Spor) The player in baseball who plays in left field
left-brained
Of or relating to a person whose behavior is dominated by logic, analytical thinking, and verbal communication, rather than emotion and creativity
left-brained
Of or relating to the thought processes, such as logic and calculation, generally associated with the left brain
left-brained
Having the left brain dominant
leave
To remain (behind); to stay

And by myssefortune Sir Bors smote Sir Launcelot thorow the shylde into the syde, and the speare brake and the hede leffte stylle in the syde.

leave
Permission to be absent; time away from one's work

I've been given three weeks' leave by my boss.

leave
the action of the batsman not attempting to play at the ball
leave
To transfer responsibility or attention of (something) (to someone); to stop being concerned with

Can't we just leave this to the experts?.

leave
To end one's membership in (a group); to terminate one's affiliation with (an organization); to stop participating in (a project)

I left the band.

leave
To depart from; to end one's connection or affiliation with

I left the country and I left my wife.

leave
To depart; to go away from a certain place or state

I think you'd better leave.

leave
To give (something) to someone; to deliver (something) to a repository; to deposit

I'll leave the car in the station so you can pick it up there.

leave
To stop, desist from; to "leave off" (+ noun / gerund)

When he had leeft speakynge, he sayde vnto Simon: Cary vs into the depe, and lett slippe thy nette to make a draught.

leave
To cause or allow (something) to remain as available; to refrain from taking (something) away; to stop short of consuming or otherwise depleting (something) entirely

There's not much food left, we'd better go to the shops.

leave
To transfer possession of after death

When my father died, he left me the house.

leftmost
That one of a selection that is furthest to the left

Uncertain which one would work, he tried the leftmost first.

leftmost
Furthest to the left

Start with the leftmost one and work towards the right.

leave
{n} permission, liberty, grant, farewel
leave
{v} to quit, forsake, let remain, desist, stop, bequeath
leave
{a} willingly, soon
Left Field
lf
Left On
lo
Left hand
lh
be left
be deserted, be abandoned
leave
To leave someone with a particular course of action or the opportunity to do something means to let it be available to them, while restricting them in other ways. This left me only one possible course of action He was left with no option but to resign
leave
{f} go away from; depart, exit; quit; leave behind; omit; let alone; allow to remain; cease, stop; neglect
leave
Farewell, departure
leave
If you leave someone or something alone, or if you leave them be, you do not pay them any attention or bother them. Some people need to confront a traumatic past; others find it better to leave it alone Why can't you leave him be?
leave
If something continues from where it left off, it starts happening again at the point where it had previously stopped. As soon as the police disappear the violence will take up from where it left off
leave
To leave an amount of something means to keep it available after the rest has been used or taken away. He always left a little food for the next day Double rooms at any of the following hotels should leave you some change from £150
leave
Permission
leave
put into the care or protection of someone; "He left the decision to his deputy"; "leave your child the nurse's care"
leave
Leave is a period of time when you are not working at your job, because you are on holiday or vacation, or for some other reason. If you are on leave, you are not working at your job. Why don't you take a few days' leave? maternity leave He is home on leave from the Navy. see also left
leave
If you take one number away from another, you can say that it leaves the number that remains. For example, five take away two leaves three. = equal
leave
Liberty granted by which restraint or illegality is removed; permission; allowance; license
leave
If you leave something in a particular state, position, or condition, you let it remain in that state, position, or condition. He left the album open on the table I've left the car lights on I left the engine running
leave
If you leave something until a particular time, you delay doing it or dealing with it until then. Don't leave it all until the last minute. If you leave something too late, you delay doing it so that when you eventually do it, it is useless or ineffective. I hope I haven't left it too late
leave
A student who did not graduate, persist or transfer to another SUS school through the specified year after entry A leaver may have enrolled at a community college, private or out-of-state school after leaving FAU Leavers in some cases may be "stopouts" who will return to FAU in the future
leave
To raise; to levy
leave
An entitlement given to people allowing them to take time off work
leave
(of the Senate or the House of Representatives) the permission of all members present in the chamber at the time to do something which otherwise could not be done at that time or in that way
leave
To put; to place; to deposit; to deliver; to commit; to submit with a sense of withdrawing one's self from; as, leave your hat in the hall; we left our cards; to leave the matter to arbitrators
leave
permission to do something; "she was granted leave to speak" the period of time during which you are absent from work or duty; "a ten day's leave to visit his mother" leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers that you see in the park behind" be survived by after one's death; "He left six children"; "At her death, she left behind her husband and 11 cats" go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness; "She left a mess when she moved out"; "His good luck finally left him"; "her husband left her after 20 years of marriage"; "she wept thinking she had been left behind" go away from a place; "At what time does your train leave?"; "She didn't leave until midnight"; "The ship leaves at midnight" remove oneself from an association with or participation in; "She wants to leave"; "The teenager left home"; "She left her position with the Red Cross"; "He left the Senate after two terms"; "after 20 years with the same company, she pulled up stakes" result in; "The water left a mark on the silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin" make a possibility or provide opportunity for; permit to be attainable or cause to remain; "This leaves no room for improvement"; "The evidence allows only one conclusion"; "allow for mistakes"; "leave lots of time for the trip"; "This procedureprovides for lots of leeway" act or be so as to become in a specified state; "The inflation left them penniless"; "The president's remarks left us speechless" have left or have as a remainder; "That left the four of us"; "19 minus 8 leaves 11
leave
To withdraw one's self from; to go away from; to depart from; as, to leave the house
leave
If you leave someone doing something, they are doing that thing when you go away from them. Salter drove off, leaving Callendar surveying the scene
leave
If you leave an institution, group, or job, you permanently stop attending that institution, being a member of that group, or doing that job. He left school with no qualifications I am leaving to concentrate on writing fiction. a leaving present
leave
vi [to go away] pergi
leave
If an event leaves people or things in a particular state, they are in that state when the event has finished. violent disturbances which have left at least ten people dead The documentary left me in a state of shock
leave
To desert; to abandon; to forsake; hence, to give up; to relinquish
leave
If you leave a place or person, you go away from that place or person. He would not be allowed to leave the country I simply couldn't bear to leave my little girl My flight leaves in less than an hour The last of the older children had left for school
leave
To depart from; to end ones connection or affiliation with
leave
To cease; to desist; to leave off
leave
literally, to take permission to go
leave
If you leave a space or gap in something, you deliberately make that space or gap. Leave a gap at the top and bottom so air can circulate
leave
Those pins not knocked down on the first ball
leave
If you leave your husband, wife, or some other person with whom you have had a close relationship, you stop living with them or you finish the relationship. He'll never leave you. You need have no worry I would be insanely jealous if Bill left me for another woman
leave
To depart; to set out
leave
If you leave a message or an answer, you write it, record it, or give it to someone so that it can be found or passed on. You can leave a message on our answering machine Decide whether the ball is in square A, B, C, or D, then call and leave your answer I left my phone number with several people
leave
To have remaining at death; hence, to bequeath; as, he left a large estate; he left a good name; he left a legacy to his niece
leave
disapproval If you say that something such as an arrangement or an agreement leaves a lot to another thing or person, you are critical of it because it is not adequate and its success depends on the other thing or person. The ceasefire leaves a lot to the goodwill of the forces involved
leave
have left or have as a remainder; "That left the four of us"; "19 minus 8 leaves 11"
leave
The leave is the group of tiles left on a player's rack after making a play and before drawing new tiles
leave
Eddj Anef
leave
be survived by after one's death; "He left six children"; "At her death, she left behind her husband and 11 cats"
leave
To let be or do without interference; as, I left him to his reflections; I leave my hearers to judge
leave
To leave someone with something, especially when that thing is unpleasant or difficult to deal with, means to make them have it or make them responsible for it. a crash which left him with a broken collar-bone
leave
leave behind unintentionally; "I forgot my umbrella in the restaurant"; "I left my keys inside the car and locked the doors"
leave
to leave a lot to be desired: see desire to leave someone to their own devices: see device to take leave of your senses: see sense take it or leave it: see take. To put forth foliage; leaf
leave
A benefit that allows employees to take time away from the job without losing employment Leave may be paid or unpaid; benefits are often continued even during unpaid leave
leave
The pins that remain after the first ball has been rolled
leave
If something leaves a mark, effect, or sign, it causes that mark, effect, or sign to remain as a result. A muscle tear will leave a scar after healing
leave
If you leave a job, decision, or choice to someone, you give them the responsibility for dealing with it or making it. Affix the blue airmail label and leave the rest to us The judge should not have left it to the jury to decide For the moment, I leave you to take all decisions
leave
move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive has left the country"
leave
the act of departing politely; "he disliked long farewells"; "he took his leave"; "parting is such sweet sorrow"
leave
To let remain unremoved or undone; to let stay or continue, in distinction from what is removed or changed
leave
make a possibility or provide opportunity for; permit to be attainable or cause to remain; "This leaves no room for improvement"; "The evidence allows only one conclusion"; "allow for mistakes"; "leave lots of time for the trip"; "This procedureprovides for lots of leeway"
leave
To send out leaves; to leaf; often with out
leave
Time off which may be paid or unpaid
leave
If you leave food or drink, you do not eat or drink it, often because you do not like it. If you don't like the cocktail you ordered, just leave it and try a different one
leave
result in; "The water left a mark on the silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin"
leave
The act of leaving or departing; a formal parting; a leaving; farewell; adieu; used chiefly in the phrase, to take leave, i
leave
If you leave property or money to someone, you arrange for it to be given to them after you have died. He died two and a half years later, leaving everything to his wife
leave
leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers that you see in the park behind"
leave
act or be so as to become in a specified state; "The inflation left them penniless"; "The president's remarks left us speechless"
leave
{i} vacation, time off, furlough; authorization to do something; permission to be absent (from work, etc.); parting, departure, farewell
leave
If you leave something or someone in a particular place, you let them remain there when you go away. If you leave something or someone with a person, you let them remain with that person so they are safe while you are away. From the moment that Philippe had left her in the bedroom at the hotel, she had heard nothing of him Leave your key with a neighbour in case you lock yourself out one day
leave
If you leave someone to do something, you go away from them so that they do it on their own. If you leave someone to himself or herself, you go away from them and allow them to be alone. I'd better leave you to get on with it, then Diana took the hint and left them to it One of the advantages of a department store is that you are left to yourself to try things on
leave
To not take away with oneself but leave as available for others; to deposit
leave
leave or give by will after one's death; "My aunt bequeathed me all her jewelry"; "My grandfather left me his entire estate"
Turkish - English

Definition of left in Turkish English dictionary

left arrow
(Bilgisayar) left arrow
left
Favorites