as well

listen to the pronunciation of as well
English - Turkish
(Fiili Deyim ) keza , de , da
de, da, dahi: I'm going as well. Ben de gidiyorum
ayrıca

Doğal maden suyu kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum ve ayrıca nitrat içerir. - Natural mineral water contains calcium, magnesium, sodium, potassium as well as nitrate.

O ayrıca Çince öğrenimi yapıyor. - He studies Chinese as well.

de
aynı zamanda

O aynı zamanda gölün en derin kısmı. - That's the deepest part of the lake as well.

Bu gelişme aynı zamanda kimya sanayi üzerinde de gittikçe daha büyük bir gölge düşürüyor. - This development is casting a larger and larger shadow over the chemical industry as well.

dahi
hatta
olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

bile

Kimse bunu benim kadar iyi yapamaz, Tom bile - Nobody can do that as well as me, not even Tom.

Kimse bunu benim yapabildiğim kadar iyi yapamaz, Tom bile. - Nobody can do that as well as I can, not even Tom.

ilave olarak
makul şekilde
doğru

Ne var ki aksi de her zaman doğrudur. - And yet, the contrary is always true as well.

tam
aynı derecede
da
iyiyken
as well as
hem de

O hem Fransızca hem de İngilizce konuşuyor. - He speaks French as well as English.

Bana hem nasihat hem de para verdi. - He gave me money as well as advice.

as well as
birlikte

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

as well as
hem ... hem de ...: He gave me money
as well as
kadar iyi: He writes well, but not as well as Eşref. İyi yazıyor, ama Eşref kadar iyi değil
either
her iki

Belgelerin yığınını eşit şekilde böl, ve onları birer birer odanın her iki tarafına koy. - Divide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.

Ben her iki kitabı okumadım. - I haven't read either book.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
as well as
yanısıra
either
birinden biri
either
hiçbiri

İkizlerin hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either twin.

Ebeveynlerinden hiçbirine benzemez. - He doesn't resemble either of his parents.

as well as
yanı sıra

Televizyon izleyicileri eğlendirmesinin yanı sıra onları aydınlatır. - Television enlightens the viewers as well as entertains them.

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

as well as
kadar

Zenginlerin fakirler kadar sorunları vardır. - The rich have troubles as well as the poor.

O, İngilizce öğrettiği kadar matematik de öğretiyor. - He teaches mathematics as well as English.

either
da
as well as
olmakla birlikte

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

as well as
ilaveten
as well as
böyle olmakla birlikte
as well as
hem

Onlar hem zenginlerdi hem de mutlulardı. - They were rich as well as happy.

Spor hem zihni hem bedeni sağlıklı yapar. - Sports make us healthy in mind as well as in body.

as well as
ilaveten bu bir tarafa
as well as
gibi
as well as
-e kadar
as well as
olduğu kadar

Küreselleşmenin pozitif olduğu kadar negatif etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. - I think that globalization has negative effects as well as positive.

Zengin olduğu kadar yakışıklı da. - He is handsome as well as rich.

as well as
olmakla beraber
as well as
bu bir tarafa
as well as
kadar iyi

O, İngilizceyi benim kadar iyi konuşur. - She speaks English as well as I.

Tom kadar iyi tenis oynayamam. - I can't play tennis as well as Tom.

either
ya şu ya bu
either
de değil

Mary güzel değil, fakat çirkin de değil. - Mary's not pretty, but she isn't ugly, either.

Ben buna karşı değilim ama bunun lehinde de değilim. - I'm not against it, but I'm not for it, either.

as well as
olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

as well as
ek olarak
as well as
ile birlikte
either
herhangi biri

İki kitaptan herhangi birini alabilirsin. - You may take either of the two books.

Çocuklardan herhangi birini görmedim. - I didn't see either boy.

either
(olumsuz cümlelerde) de
either
de (değil)
either
ikisinden biri

İkisinden biri gitmeli. - Either of the two must go.

Bu pulların ikisinden birini sana vereceğim. - I'll give you either of these stamps.

either
iki

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

İki eski âşık arkadaş kalabiliyorsa, ya onlar hâlâ aşıktır ya da hiç olmadılar. - If two past lovers can remain friends, it's either because they are still in love, or they never were.

either
(or ile) ya ...ya da
aswell
de
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
conj. ya da
either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
English - English
To the same effect

They might as well walk as drive in this traffic.

In addition; also

Wearing his hat and coat, he looked outside and decided he should take an umbrella, as well.

in addition; "he has a Mercedes, too"
also, too
With equal reason or an equally good result
(as well or just as well) with equal reason or an equally good result

I may as well have a look.

either
as well as
In addition to; further to

As well as the obvious financial benefits, the merger will allow us some breathing room with regards to R&D.;.

as well as
too; likewise; in addition
as well as
also; as well

The moon as well as the stars were shining down on them.

aswell
Common misspelling of as well
aswell
Archaic spelling of as well

There should indifferently follow all the same consequences to an hair, aswell in one Hypothesis as in the other.

as well as
in addition to, and also, and likewise, besides
as well as
In addition to: "The rhetoric , as well as the reasoning, is appreciated" (Benno C. Schmidt, Jr.)
aswell
misspelling of as well
as well
Favorites