eksiklikler

listen to the pronunciation of eksiklikler
Türkçe - İngilizce
inadequacies
shortcomings

You are too critical of others' shortcomings. - Başkalarının eksikliklerine karşı çok hassasınız.

We should be conscious of our shortcomings. - Eksikliklerimizin farkında olmalıyız.

deficiencies
eksik
deficient
eksiklik
lack

Above all, there's a lack of flats. - Her şeyden önce dairelerde bir eksiklik var.

eksiklik
{i} deficiency
eksik
lacking

A developed perception of linguistic beauty is still lacking in her. - Dilsel güzelliğin gelişmiş algısı hâlâ onda eksik.

eksik
missing

There is a napkin missing. - Eksik bir peçete var.

The statue is missing its head. - Heykelin kafası eksik.

eksiklik
drawback
eksiklik
shortage
eksiklik
{i} deficit
eksik
short

I'm well aware of Tom's shortcomings. - Tom'un eksikliklerinin oldukça farkındayım.

We're shorthanded now. - Şimdi personel eksikliğimiz var.

eksik
inadequate
eksik
lack

His undertaking failed for lack of funds. - Onun taahhütü fon eksikliğinden başarısız oldu.

The explorers began to suffer from a severe lack of food. - Araştırmacılar ciddi bir gıda eksikliğinden muzdarip olmaya başladı.

eksik
incomplete

The salad is incomplete without olive oil, croutons and nuts. - Salata; zeytinyağı, kızarmış ekmek parçaları ve fındık olmadan eksiktir.

The dictionary is incomplete. It only goes to the letter J. - Sözlük eksik. Sadece J harfine kadar gidiyor.

eksiklik
omission

There are known errors and omissions. - Bilinen hatalar ve eksiklikler var.

eksik
short-coming
eksik
scanty
eksik
wanting

He is by no means wanting in courage. - Onun asla cesareti eksik değil.

eksik
missing, lacking, absent, short; less (than); incomplete, imperfect, defective, deficient; insufficient; deficiency, lack, defect, shortfall
eksiklik
{i} void
eksiklik
hiatus
eksiklik
shortness
eksiklik
shortcoming

I'm well aware of Tom's shortcomings. - Tom'un eksikliklerinin oldukça farkındayım.

You are too critical of others' shortcomings. - Başkalarının eksikliklerine karşı çok hassasınız.

eksik
missing, absent: Sınıftan iki kişi eksikti. Two people were absent from the class
eksik
{s} less
eksik
(Muzik) impererfect cadence
eksik
under-
eksik
partial
eksik
crude
eksik
imperfective
eksik
less (than)
eksik
rudiment
eksik
halfness
eksik
uncomplete
eksik
broken
eksik
dumb
eksik
amiss
eksik
light
eksik
devoid
eksiklik
shortening
eksiklik
want
eksiklik
incompleteness
eksiklik
failure to fulfilment
eksiklik
need
eksiklik
negations
eksiklik
flaw
eksiklik
fault
eksiklik
scanty
eksiklik
decrement
eksiklik
skimpiness
eksiklik
scrimpy
eksiklik
(İnşaat) vacancy
eksiklik
lacunae
eksiklik
exiguousness
eksiklik
short

I'm well aware of Tom's shortcomings. - Tom'un eksikliklerinin oldukça farkındayım.

You are too critical of others' shortcomings. - Başkalarının eksikliklerine karşı çok hassasınız.

eksiklik
decrease
eksiklik
sketchiness
eksiklik
gap
eksiklik
failing
eksik
defective
eksik
imperfect

Partly because he could not receive enough information, Harper's description remains imperfect. - Kısmen yeterli bilgiyi alamadığından dolayı Harper'in açıklaması eksik kalıyor.

Being happy doesn't mean that everything is perfect, but rather that you've decided to look beyond the imperfections. - Mutlu olmak her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmez fakat aksine eksikliklerin ötesine bakmaya karar vermenizdir.

eksik
shortfall
eksik
spotty
eksik
sketchy
eksik
incompleteness
eksik
shortcoming

I'm well aware of Tom's shortcomings. - Tom'un eksikliklerinin oldukça farkındayım.

The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function. - İnsan ırkının en büyük eksikliği üstel işlevi anlamak için bizim yetersizliğimizdir.

eksik
shortage
eksik
fragmentary
eksik
abortive
eksik
faulty
eksiklik
incompetence
eksiklik
failure
eksiklik
privation
eksiklik
absence
eksiklik
defect

This system has obvious defects. - Sistemin belli eksiklikleri var.

eksiklik
imperfection

Being happy doesn't mean that everything is perfect, but rather that you've decided to look beyond the imperfections. - Mutlu olmak her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmez fakat aksine eksikliklerin ötesine bakmaya karar vermenizdir.

eksiklik
poorness
eksiklik
diminution
Eksik
pilfered
eksik
ıncomplete

This report seems to be incomplete. - Bu rapor eksik gibi görünüyor.

The directions seem incomplete. - Yol tarifi eksik görünüyor.

eksiklik
{i} negation
eksik
{s} skimp
eksik
scrimp
eksik
incompetent
eksik
under

The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function. - İnsan ırkının en büyük eksikliği üstel işlevi anlamak için bizim yetersizliğimizdir.

That's quite an understatement. - O oldukça eksik bir beyan.

eksik
lame

This was a lame attempt to conceal the fact that the author of this sentence has nothing to say. - Bu cümlenin yazarı söyleyecek bir şeyi olmadığı gerçeğini gizlemek için bir eksik bir girişimdi.

eksik
absentee
eksik
lack; deficiency, shortage; what is missing
eksik
missing part
eksik
out
eksik
{s} shy
eksik
shortcoming, defect
eksik
{s} scrimpy
eksik
(Hukuk) deficit
eksik
deficiency

Body temperature rising, pulse rising ... he's in a state of oxygen deficiency. - Vücut ısısı yükseliyor, nabız yükseliyor... Onun oksijen eksikliği durumu var.

eksik
skimpy
eksik
minus
eksik
gappy
eksik
{s} ragged
eksik
scantly
eksik
(something) which has something missing or lacking, deficient, incomplete
eksik
meager
eksik
{s} insufficient
eksik
incommensurate
eksiklik
desideratum
eksiklik
{i} dearth
eksiklik
{i} defectiveness
eksiklik
{i} lacuna
eksiklik
shortcoming, defect
eksiklik
{i} poverty
eksiklik
drought
eksiklik
(Nükleer Bilimler) deficient
eksiklik
{i} defalcation
eksiklik
flimsiness
eksiklik
{i} inadequacy
eksiklik
lameness
eksiklik
deficiency, defectiveness; failure; defect; absence, lack, privation
eksiklik
lack; deficiency, shortage
eksiklik
{i} insufficiency
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) NEVAKIS
Eksik
(Hukuk) NATEMAM
Eksiklik
(Hukuk) NAKISA
Eksiklik
(Osmanlı Dönemi) VEKEF
Eksiklik
(Osmanlı Dönemi) GAZAZA
Eksiklik
(Osmanlı Dönemi) ZELEL
eksik
Az: "Arada can sıkıntısından doğma kavgalar da hiç eksik değil..."- R. N. Güntekin
eksik
İhtiyaç duyulan (şey), noksan
eksik
Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat
eksik
Az
eksik
İhtiyaç duyulan (şey), noksan: "Aklı sıra bu eksiğini biraz olsun doldurmaya çalışıyor."- H. Taner
eksik
Bir bölümü olmayan, natamam
eksiklik
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakisa, fıkdan
eksiklik
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
eksiklik
(Osmanlı Dönemi) noksaniyet
eksiklikler