yakınlaşma

listen to the pronunciation of yakınlaşma
Türkisch - Englisch
approach
imminence
(Havacılık) convergency
(Ticaret) convergence
rapprochment
rapprochement
yakın
(İnşaat) near

Where's the nearest train station? - En yakın tren istasyonu nerede?

He lived in a small town nearby. - Yakınlardaki küçük bir kasabada yaşıyordu.

yakın
close

Where is the closest train station? - En yakın tren istasyonu nerede?

Where's the closest drugstore? - En yakın eczane nerede?

yakın
recent

It happened quite recently. - O, oldukça yakın zamanda oldu.

I had no idea what was in that room until recently. - Yakın zamana kadar o odada ne olduğu hakkında hiç bir fikrim yoktu.

yakın
adjacent
yakın
intimate

Mary overheard Tom talking intimately to another woman on his mobile phone. - Mary, Tom'un cep telefonuyla başka bir kadınla yakından konuşmasına kulak misafiri oldu.

Tom was intimate with Mary. - Tom'un Mary'yle yakın ilişkisi vardı.

yakın
akin
yakın
pending
yakın
immediate

Are you in immediate danger? - Sen yakın tehlike içinde misin?

Only immediate family members attended Tom and Mary's wedding. - Sadece yakın aile bireyleri Tom ve Mary'nin düğününe katıldı.

yakın
(Hukuk) imminent

We think Tom might be in imminent danger. - Tom'un yakın tehlikede olabileceğini düşünüyoruz.

yakın
{i} relative

A stranger living nearby is better than a relative living far away. - Yakında yaşayan bir yabancı uzakta yaşayan bir akrabadan daha iyidir.

Tom and Mary are close relatives. - Tom ve Mary yakın akrabadırlar.

yakın
approximate

Åle, the world's oldest eel, just died. He was approximately 150 years old. - Dünyanın en yaşlı yılan balığı Åle yakın zamanda öldü. Yaklaşık olarak 150 yaşındaydı.

This is all very approximate. - Bunun hepsi çok yakın.

yakın
close to

We live close to the station. - Biz istasyona yakın yaşarız.

My house is close to a bus stop. - Evim otobüs durağına yakın.

yakın
connate
yakın
connected
yakın
(Biyokimya) proximal
yakın
para

His paralysis is progressing, and soon he won't be able to get out of bed. - Onun felci ilerliyor ve yakında yataktan çıkamayacak.

yakın
familiar

I wouldn't permit such familiarity. - Ben böyle yakınlığa izin vermezdim.

Layla grew up in Arabia and was very familiar with camels. - Leyla, Arabistan'da büyüdü ve develerle çok yakındı.

yakın
recent time
yakın
in sight
yakın
near future

These problems will be solved in the near future. - Bu problemler yakın gelecekte çözülmüş olacak.

I'll drop in on you sometime in the near future. - Ben yakın gelecekte bir ara sana uğrayacağım.

yakın
in approach
yakın
closer

The two countries were moving closer to war. - İki ülke savaşa yakınlaşıyordu.

Come closer and have a good look at this picture. - Daha yakına gel ve bu resme bir göz at.

yakın
next door
yakın
bemoan

When I had to learn English in school, at times I would bemoan all the irregularities and strange rules. - Okulda İngilizce öğrenmek zorunda kaldığımda zaman zaman tüm düzensizlik ve garip kurallardan yakınırdım.

yakın
proximate en
yakın
within hail
yakın
at one's elbow
yakın
(Biyokimya) epimer
yakın
(deyim) hail-fellow-well-met
yakın
neighbourhood
yakın
neighboring
yakın
friend

The inhabitants of the island are friendly. - Adanın sakinleri cana yakındır.

He has no close friends to talk with. - Konuşacak yakın arkadaşları yok.

yakın
nearby place
yakın
relation

Tom has a close relationship with Mary. - Tom'un Mary ile yakın bir dostluğu var.

I don't see any relation between the two problems. - O iki problem arasında herhangi bir yakınlık görmüyorum.

yakın
akin to
yakın
analogous with
yakın
analogous
yakın
near-by
yakın
close-rage
yakınlaşmak
(deyim) pick up
yakınlaşmak
get closer

You have to get closer. - Yakınlaşmak zorundasın.

yakınlaşmak
(Latin) come closer
yakınlaşmak
(deyim) warm to
yakınlaşmak
come close to
yakınlaşmak
approach
yakın
beef about
yakın
vicinal
yakın
pleasant
yakın
at close quarters
yakın
complain about

Don't complain about that. You've asked for it. - Yakınma. Kendin kaşındın.

We complain about our neighbors. - Biz komşularımız hakkında yakınıyoruz.

yakın
pally
yakın
parallel
yakın
convenient

It's convenient living so close to the station. - İstasyona çok yakın yaşamak elverişlidir.

My house is located in a convenient place - near the train station. - Evim tren istasyonu yakınında, uygun bir yerde bulunur.

yakın
complain of
yakın
point-blank
yakın
complain

She always complains of her teacher. - O her zaman öğretmeninden yakınır.

Tom complained that his back hurt. - Tom sırt ağrısından yakındı.

yakın
at hand

The appointed day is close at hand. - Kararlaştırılmış gün çok yakın.

Christmas is near at hand, isn't it? - Noel yakın, değil mi?

yakın
handy
yakın
close range

Layla shot Sami at close range. - Leyla yakın mesafeden Sami'yi vurdu.

Sami was shot at close range. - Sami yakın mesafeden vuruldu.

yakınlaşmak
draw near
yakınlaşmak
approximate
yakınlaşmak
thaw
yakınlaşmak
(deyim) make out
yakın
close in

We haven't been close in years. - Yıllardır yakın olmamıştık.

yakın
nigh

There was a fire near the train station last night. - Dün gece tren istasyonu yakınında bir yangın vardı.

The zombie apocalypse is nigh! - Zombi kıyameti yakın!

yakın
close of
yakın
not far
yakın
to close
yakınlaşmak
get close

You have to get closer. - Yakınlaşmak zorundasın.

yakın
by
yakın
contiguous
yakın
relative, relation; close friend
yakın
connection

Sami had very close connections to the crimes. - Sami'nin suçlarla çok yakın bağlantıları vardı.

The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all. - Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur.

yakın
close, (friend) who is close to (someone)
yakın
within walking distance
yakın
towards
yakın
along

The old woman went, and soon returned along with the Princess. - Yaşlı kadın gitti ve yakında Prenses ile birlikte geri döndü.

I'm sure he'll be along soon. - Onun yakında geleceğinden eminim.

yakın
near (to), nearby, close (to), close-by
yakın
nearby place: Yakınımızda oturuyor. She lives near us
yakın
near, close, neearby; akin (to), analogous (to/with); intimate; impending, imminent; nearby place, neighbourhood; friend, relation; recent time, near future
yakın
proximate
yakın
(arkadaş) thick
yakın
inseparable

They soon became inseparable. - Onlar yakında ayrılmaz oldular.

yakın
toward

The spiral galaxy closest to our Milky Way galaxy is Andromeda. Andromeda is over 2 million light-years away. Its central bulge and spiral arms are tilted toward us at a 15 degree angle. - Samanyolu galaksimize en yakın sarmal gökada Andromeda'dır. Andromeda 2 milyondan fazla ışık yılı uzaklıktadır. Onun orta çıkıntısı ve spiral kolları 15 derecelik açıyla bize doğru eğiktir.

Tom has been very friendly toward me. - Tom bana karşı çok cana yakın.

yakın
within reach
yakın
hard

Tom has hardly any close friends. - Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok.

Hardly anyone has seen this animal up close. - Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi.

yakın
bosom

Tom and Mary have been bosom friends for years. - Tom ve Mary yıllardır yakın arkadaş olmuşlardır.

yakın
kindred
yakın
near at hand

Our entrance examination was near at hand. - Giriş sınavımız çok yakındı.

Christmas is near at hand, isn't it? - Noel yakın, değil mi?

yakın
very similar (to)
yakın
connexion
yakın
hard by
yakınlaşmak
be drawn to smb
yakınlaşmak
near
yakınlaşmak
to become close to, become a friend of; to become a closer friend of
yakınlaşmak
{f} affiliate
yakınlaşmak
to become close/closer (to), become near/nearer (to)
yakınlaşmak
knit up
yakınlaşmak
to draw near, to approach, to come near; to get closer
Türkisch - Türkisch
Yakınlaşmak işi
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba: "Türkçe konuştuğu için bana kendi yakınlarımızdan biri hissini veren yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yakın
(Osmanlı Dönemi) EHAMM
Yakın
(Osmanlı Dönemi) NEYYİF
Yakın
(Hukuk) KARİB
Yakınlaşmak
yaklaşmak
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan: "Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın..."- S. F. Abasıyanık
yakın
Uzak olmayarak: "Gazinoya girip çıkmakta veya kendine yakın bir başka masada oturmakta."- Y. K. Karaosmanoğlu
yakın
Uzak olmayan yer
yakın
Aralarında sıkı ilgi bulunan
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer) , uzak karşıtı
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan
yakın
Uzak olmayarak
yakın
Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan: "Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı."- Ö. Seyfettin
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
yakınlaşmak
Aralarındaki ilgi, sevgi daha güçlü bir duruma gelmek
yakınlaşmak
Yakın bir duruma gelmek, yaklaşmak
yakınlaşmak
Aralarındaki ilgi, sevgi daha güçlü bir duruma gelmek: "Doktor Hikmet'i, onlara büsbütün yakınlaşmaktan, onlarla dilediği gibi haşır neşir olmaktan menediyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu
yakınlaşmak
Yakın bir duruma gelmek, yaklaşmak: "Yer çok aşağılarda kalmış, gök yakınlaşmış gibime gelirdi."- N. Cumalı
yakınlaşma
Favoriten