immediate

listen to the pronunciation of immediate
Englisch - Türkisch
acil

McKinley Küba'da acil bir ateşkes istedi. - McKinley demanded an immediate ceasefire in Cuba.

Acil önlemler gereklidir. - Immediate measures are needed.

{s} hemen

Hızlı yazamadığım için mesajına hemen cevap veremiyorum. - I can't reply your message immediately, for I can't type fast.

Arama ve kurtarma operasyonları hemen başladı. - Search and rescue operations began immediately.

derhal olan
en yakın

Tom Mary'nin en yakın amiridir. - Tom is Mary's immediate supervisor.

Bu adam benim en yakın amirimdir. - This man is my immediate superior.

şimdiki

Şimdiki patronumu memnun etmek zordur. - My immediate boss is tough to please.

hazır

Acil kalkış için hazırlanın. - Prepare for immediate departure.

Eve vardıktan sonra derhal bir yemek hazırlamaya girişti. - Upon arriving home, he immediately set about preparing a meal.

çabuk
acele

Acele bir yemek yedik ve hemen ayrıldık. - We ate a hasty meal and left immediately.

doğrudan dogruya
{s} dolaysız
{s} doğrudan
{s} en yakın olan
yakın/acil
{s} yakın

Sadece yakın aile bireyleri Tom ve Mary'nin düğününe katıldı. - Only immediate family members attended Tom and Mary's wedding.

Bu adam benim en yakın amirimdir. - This man is my immediate superior.

(Askeri) BİR ÜST (KOMUTANLIK, MAKAM İÇİN)
{s} derhal

Yaşlı adama bir araba çarptı ve derhal hastaneye götürüldü. - The old man was hit by a car and was immediately taken to the hospital.

Yangın derhal söndürüldü. - The fire was put out immediately.

immediacy : yakınlık
doğrudan doğruya mevcut olma
fels şuur
{s} şu an ki
sezgi yoluyla bilinen şey
birden bire
(Dilbilim) birincil
birden
immediately
hemen

Hızlı yazamadığım için mesajına hemen cevap veremiyorum. - I can't reply your message immediately, for I can't type fast.

Arama ve kurtarma operasyonları hemen başladı. - Search and rescue operations began immediately.

immediately
derhal

Delegeler derhal oylarını kullandılar. - The delegates voted immediately.

Derhal bir ambulans geldi. - An ambulance arrived immediately.

immediately
acilen

Burada sana acilen ihtiyacımız var. - You're needed here immediately.

immediate access
anında erişim
immediate access store
anında erişim belleği
immediate address
anlık adres
immediate addressing
anında adresleme
immediate data
anında veri
immediate mod command
anlık mod komutu
immediate order
hemen emri
immediate payment
peşin ödeme
immediate processing
anında işlem
immediate address
(Bilgisayar) Mutlak adres
immediate address
(Bilgisayar) Dolaysız adres
immediate addressing
(Bilgisayar) Dolaysız adresleme
immediate allergy
hemen alerji
immediate care
acil bakım
immediate constituent
dolaysız kurucu
immediate crease recovery
angle sıçrayış acısı
immediate effect
Hemen sonuç, hemen etki
immediate effects
ilk etkisi
immediate election
Erken seçim
immediate family
Yakın akraba
immediate family
Çekirdek aile
immediate run
çok kısa dönem
immediate air support
(Askeri) ANİ HAVA DESTEĞİ: Bir muharebenin cereyanı sırasında ortaya çıkan ve mahiyetleri itibarıyla önceden planlanmalarına imkan bulunmayan belirli istekleri karşılayacak hava desteği. Bak. "air support"
immediate cause
(bir şeye) doğrudan yol açan neden
immediate commander
(Askeri) Bir üst komutan
immediate crease recovery angle
(Tekstil) sıçrayış açısı
immediate delivery required
(Askeri) acil teslim edilmelidir
immediate denture
(Diş Hekimliği) protez diş çekimini takiben hemen takılmak üzere yapılan bir protez türü
immediate destination
(Askeri) (MERCHANT SHIPPING) İLK LİMAN, UĞRANILACAK İLK LİMAN (TİCARİ DENİZ ULAŞTIRMASI): Bir gemi veya konvoyun, daha ilerisi için ulaştırma planlaması bulunsun veya bulunmasın, uğrayacağı müteakip iskele. Bak. "destination (merchant shipping) "
immediate instruction
mutlak komut
immediate message
(Askeri) ACELE MESAJ, HAREKAT ACELE MESAJI (DZ.): Milli kuvvetlerin, müttefik kuvvetlerin veya halkın güvenliğini ciddi şekilde etkileyen durumlarla ilgili ve gönderilen yere hemen teslimi gereken mesajlara mahsus öncelik derecesi. Bak. "precedence"
immediate mission request
(Askeri) Acil hava destek isteği
immediate mission request
(Askeri) ACELE GÖREV TALEBİ: Yapısı veya mahiyeti itibariyle detaylı görev koordinasyon ve planlamasına imkan verecek kadar önceden teşhis edilememiş bir hedefe hava taarruzu yapılması talebi. Bak. "preplanned mission request"
immediate mission request
(Askeri) (RECONNAISSANCE) ACELE GÖREV TALEBİ (KEŞİF): Yapısı veya mahiyeti itibariyle detaylı görev koordinasyon ve planlamasına imkan verecek kadar önceden teşhis edilememiş bir hedefte görev talebi
immediate nuclear support
(Askeri) ACELE NÜKLEER DESTEK: Muharebenin gidişatında ortaya çıkan ve doğası itibariyle önceden planlanamayan özel talepleri karşılayacak nükleer destek. Bak. "preplanned nuclear support", "nuclear support"
immediate operational readiness
(Askeri) ANİ HAREKAT HAZIRLIK DURUMU: Ani bir muharebe için bir silahlı kuvvetin tüm yönleriyle hazır olduğu durum
immediate reenlistment
(Askeri) GÖNÜLLÜ HİZMETE ÇABUK DÖNÜŞ: Hizmetten ayrıldıktan sonra 24 saat içinde, Kara Ordusunda ikinci defa veya müteakip seferler için gönüllü hizmete giriş. Bak. "reenlistment"
immediate report
(Askeri) İlk rapor, ön rapor
immediate report
(Askeri) ACELE HEDEF RAPORU (HV): Yalnız bir hedef hakkında bilgi veren yazılı veya grafik halinde ilk foto kıymetlendirme istihbarat raporu
immediate settlement
ani oturma
immediate; individual
(Askeri) acil,ivedi; birey, bireysel
immediately
ıf. den hemen sonra: prep.hemen
immediately
den hemen sonra
immediately
doğrudan doğruya
immediately
şıp diye
immediately
hemen,ıf.-den hemen sonra: prep.hemen
immediately
direkt olarak
immediately
bir an önce

Umarım durumu bir an önce düzeltirsin. - I hope you will correct the situation immediately.

immediately
-ermez
immediately
şipşak
immediately
-er
instantaneous, immediate, instant
Hemen, anında ani
requiring immediate attention     
hemen dikkat gerektiren
urgent, immediate
Hemen acil
urgent, immediate, compelling
Acil, çekici acil
urgent; needing immediate action
acil, gerek acil eylem
your immediate attention to this matter is appreciated
gereğinin yapılmasını rica ederiz
for immediate attention
yakın ilgiye
operational immediate
(Askeri) HAREKAT ÇOK İVEDİ: Gelişmekte olan harekatla doğrudan doğruya ilgili bulunan önemli taktik haberler ve icabında, deniz ve hava araçlarının veya kara kuvvetlerinin derhal harekete geçmelerine ait olan haberler için kullanılır. Bu öncelik derecesi; ancak, bir haberin kıymeti bunun ilgili kimseye süratle teslim edilmesine bağlı olduğu zaman kullanılır. Bu gibi haberler; harekat yıldırım (flash) veya harekat savaş (emergency) haberlerinden sonra, öncelik sırası daha aşağı olan haberler durdurulmak suretiyle ulaştırılır. Buna eskiden "operational priority" denirdi. Ayrıca bakınız: "message precedence"
operational immediate
(Askeri) harekat çok ivedi
priority of immediate mission requests
(Askeri) ACİL GÖREV TALEPLERİNİN ÖNCELİĞİ: Bak. "emergency priority", "ordinary priority", "search and attack priority", "urgent priority". PRIORITY OF PREPLANNED MISSION REQUESTS
ready for immediate use
hemen kullanıma uygun
violation immediate report
(Askeri) ihlal ön raporu
Englisch - Englisch
happening right away, instantly, with no delay

People these days expect immediate results when they click on a link.

Very close; direct or adjacent

immediate surroundings.

having no intervening medium; "an immediate influence" performed with little or no delay; "an immediate reply to my letter"; "prompt obedience"; "was quick to respond"; "a straightaway denial" immediately before or after as in a chain of cause and effect; "the immediate result"; "the immediate cause of the trouble" of the present time and place; "the immediate revisions
The second-highest precedence for CIA cable communications
A value that is stored directly rather than through an indirect reference to a heap object Immediates are characters, integers, or Booleans See also Reference Source: NPG
without any perceived hesitation between actions
immediately before or after as in a chain of cause and effect; "the immediate result"; "the immediate cause of the trouble"
Acting with nothing interposed or between, or without the intervention of another object as a cause, means, or agency; acting, perceived, or produced, directly; as, an immediate cause
of the present time and place; "the immediate revisions
{s} instantaneous, prompt; accomplished quickly; direct, having no intermediary; close
set the precedence of the most recently defined word
Not deferred by an interval of time; present; instant
having no intervening medium; "an immediate influence"
performed with little or no delay; "an immediate reply to my letter"; "prompt obedience"; "was quick to respond"; "a straightaway denial"
getting a denture at the time the patient gets teeth extracted
An immediate value is one that is given in the program code, instead of being loaded from somewhere else For example, in LD A, 17, 17 is an immediate value In LD A, B, the value in B is not immediate, because is is not written into the code
Annuity payments commence on the purchase of the contract and continue throughout life Used for pension provision or to provide an assured with a tax-efficient income for life where this need overrides the need to preserve capital
specifies that at the end of the current submit block, the procedure submits all statements stored in the PREVIEW window and returns control to the procedure You cannot use this option with FRAME entries, because its action could prevent the execution of other labeled sections Note: This means that any statements following ENDSUBMIT are not executed on this pass through the SCL program To execute the statements following ENDSUBMIT, use conditional logic to branch around the SUBMIT IMMEDIATE statement
Immediate needs and concerns exist at the present time and must be dealt with quickly. Relief agencies say the immediate problem is not a lack of food, but transportation. = pressing
The immediate person or thing comes just before or just after another person or thing in a sequence. His immediate superior, General Geichenko, had singled him out for special mention
of the present time and place; "the immediate revisions"
Your immediate family are the members of your family who are most closely related to you, for example your parents, children, brothers, and sisters
An immediate result, action, or reaction happens or is done without any delay. These tragic incidents have had an immediate effect My immediate reaction was just disgust. = instant
very close or connected in space or time; "contiguous events"; "immediate contact"; "the immediate vicinity"; "the immediate past"
Not separated in respect to place by anything intervening; proximate; close; as, immediate contact
You use immediate to describe an area or position that is next to or very near a particular place or person. Only a handful had returned to work in the immediate vicinity
immediate family
A family unit consisting of all relatives living in a single household
immediate family
A family unit consisting of a parent or parents and their children
immediate mode
A mode in which the application is directly responsible for rendering graphics to the display, contrasting with retained mode
immediate effect
instant result, instantaneous consequence
immediate family
nuclear family, family of the closest relation, parents and children
immediate address
(Bilgisayar) The value of an operand contained in the address part of an instruction and used as data by this instruction
immediate addressing
(Bilgisayar) A method used to refer to data (often small constants or similar) that is located in an address field of an instruction. Strictly this is not a method of generating an address at all; it does provide a reference to the desired data in a way that is both compact and requires less memory reference time
immediate action
instant action, direct action
immediate allergy
an allergic reaction that becomes apparent in a sensitized person only minutes after contact
immediate constituent
A meaningful constituent, such as a word, that enters directly into the formation of a linguistic construction, such as a phrase
immediate constituent
a constituent of a sentence at the first step in an analysis: e g , subject and predicate
immediate constituent
subject and predicate
immediate constituent
a constituent of a sentence at the first step in an analysis: e
immediate entry
coming in without delay
immediate family
As defined in the NASD Rules Of Fair Practice, an immediate family member includes parents, brothers, sisters, children, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, and any other relatives who are financially supported The Rules of Fair Practice use this definition when dealing with practices such as freeriding and withholding The rules prohibit the sale of hot issues to members of a broker-dealer's immediate family or to persons trading for institutional accounts and their families
immediate family
An individual's family unit including his or her son, daughter, mother, father, brother, sister, and other close relatives by blood, adoption, or marriage
immediate family
Parent, parent-in-law, brother, sister, spouse, child, grandparent, and any other relative who is a permanent member of the employee’s household
immediate family
Term used in the NASD rules of fair practice to refer to one's parents, brothers, sisters, children, relatives supported financially, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, and brother-in-law
immediate family
Income Rules Incontinence
immediate family
Wife, husband, child, parent, grandparent, grandchild, brother, sister, daughter-in-law, son-in-law, brother-in-law, sister-in-law, guardian, ward, stepfather, stepmother, stepdaughter, stepson, collateral dependent as defined for benefit purposes, or persons bearing the same relationships to the spouse
immediate family
The person's spouse, children, parents, siblings, grandchildren or in-laws
immediate family
The term "Immediate Family" is defined as parents, step-parents, siblings, spouse, children, step-children, foster children, in-laws, sibling in-laws, grandparents, great grandparents, step-great grandparents, grandchildren, aunts, uncles, nieces, and nephews
immediate information
information received without delay
immediate liquidity level
(Accounting) index of cash and the cash value of a business compared to its current debts (used to assess the financial stability for the short term)
immediate neighbor
closest neighbor, person who lives nearest
immediate party
party that is closely related, person or group that is involved
immediate reaction
prompt response, instantaneous response
immediate reply
prompt answer, instantaneous response
immediate threat
current danger
immediate vicinity
surrounding area, within the nearest four corners
immediately
Indicates that the dependent clause describes something that occurs [[#Adverb|immediately]] after the independent clause's referent does
immediately
proximately
ımmediate
{a} instant, acting by itself, next to
immediately
swith
immediately
near or close by; "he passed immediately behind her"
immediately
In an immediate manner; instantly or without delay
immediately
bearing an immediate relation; "this immediately concerns your future"
immediately
If something is immediately obvious, it can be seen or understood without any delay. The cause of the accident was not immediately apparent. = instantly
immediately
If something happens immediately, it happens without any delay. He immediately flung himself to the floor Ingrid answered Peter's letter immediately
immediately
Without interval of time; without delay; promptly; instantly; at once
immediately
right away, shortly, at once, without delay
immediately
Directly, 8, Note
immediately
In an immediate manner; without intervention of any other person or thing; proximately; directly; opposed to mediately; as, immediately contiguous
immediately
Immediately is used to emphasize that something comes next, or is next to something else. She always sits immediately behind the driver = directly
immediately
As soon as
immediately
bearing an immediate relation; "this immediately concerns your future
immediately
Immediately is used to indicate that someone or something is closely and directly involved in a situation. The man immediately responsible for this misery is the province's governor
immediately
If one thing happens immediately something else happens, it happens after that event, without any delay. Immediately I've done it I feel completely disgusted with myself
immediately
without delay or hesitation; with no time intervening; "he answered immediately"; "found an answer straightaway"; "an official accused of dishonesty should be suspended forthwith"; "Come here now!"
immediately
conj. as soon as
immediately
Cf
immediately
instantly
immediately
directly
immediately
right off
immediateness
the quickness of action or occurrence; "the immediacy of their response"; "the instancy of modern communication"
immediateness
{i} quality of being immediate; quality of being present; directness; closeness
immediateness
lack of an intervening or mediating agency; "the immediacy of television coverage"
immediateness
The quality or relations of being immediate in manner, place, or time; exemption from second or interventing causes
immediateness
the state of being immediate; immediacy
most immediate
urgent, compelling, pressed
take immediate action
{f} act immediately
immediate
Favoriten