thing

listen to the pronunciation of thing
Englisch - Türkisch
şey

Batman hakkında bilmeniz gereken şey, onun süper kahraman olmasıdır. - The thing you have to know about Batman is, he's a superhero.

Çeşitli şeyler hakkında konuştuk. - We talked about various things.

{i} eşya

Lütfen eşyalarımı oldukları gibi bırakın. - Please leave my things as they are.

Kimse eşyanın nasıl yapıldığını açıklayamadı. - Nobody could explain how the thing was made.

{i} 1. şey, nesne: What's that thing? O ne? How do you start the thing? Bunu nasıl çalıştırıyorsun? Get that thing out of here this minute! Onu
şey, nesne: What's that thing? O ne? How do you start the thing? Bunu nasıl çalıştırıyorsun? Get that thing out of here this minute! Onu
canlı

Canlılar hücrelerden oluşur. - Living things are made from cells.

Eğer su olmasa canlılar yaşayamaz. - If it were not for water, no living things could live.

matah
kişi

Bir kişinin hayatı geçici bir şeydir. - The life of a person is a transient thing.

Böyle bir şey olacak son kişi olduğunuzu düşündüm. - I thought you'd be the last person to do such a thing.

gerekli şey
olay

Biz zengin ya da fakir olup olmadığımıza göre, olayları farklı görürüz. - We see things differently, according to whether we are rich or poor.

Tom olaylar hakkında biraz daha olumlu olmayı öğrense, büyük olasılıkla insanlar ondan biraz daha hoşlanır. - If Tom would learn to be a little more positive about things, people would probably like him a bit more.

yaratık
nesne

İnsanlar sevilmek, nesneler ise kullanılmak için yaratılmıştı. Dünya kaos içinde, çünkü her şey karşıt. - People were created to be loved, things were created to be used. The world is in chaos, because everything is opposite.

Ben nesneleri sınıflandırmada iyi değilim. - I'm not good at classifying things.

ihtiyaç

Çocukların çok şeye ihtiyacı var, ancak her şeyden önce sevgiye ihtiyaçları var. - Children need many things, but above all they need love.

İhtiyaç duymadığım pek çok şeyim var. - I have so many things I don't need.

{i} konu

Çeşitli şeyler hakkında konuştuk. - We talked about various things.

Öyle şeyler konusunda bilgim yok. - I don't know about things like that.

{i} kimse

Hiç kimse şimdiye kadar böyle bir şey görmedi. - No one ever saw such a thing.

Bu tür şeylerin neden olduğunu kimse bilmiyor. - Nobody knows why this kind of thing happens.

insan

O, yoksul insanlar için pek çok şey yaptı. - He has done many things for poor people.

Bir Japon insanı böyle bir şeyi asla yapmazdı. - A Japanese person would never do such a thing.

giysi

Büyük annem giysiler örmeyi seviyor. - My grandmother likes to weave things.

mevzu
şey (soyut)
şeydi
thing in itself
(Felsefe) kendinde şey
thing in itself
kendisi
thing in itself
yalnız akıl ile algılanan şey
thing in itself
emin olmadan kabul edilen olgu
thing of the past
(deyim) modasi gecmis;uygun ,gerekli,onemli olmayan sey
the thing to be
Olacak şey
the usual thing
adet
the next best thing
bir sonraki en iyi şey
the real thing
orijinal
there is no such thing
ne alakası var
There ain't no such thing as a free lunch
(Atasözü) Herşeyin bir bedeli vardır
the darned thing
lanet olası şey
the real thing
Gerçeği
the thing is
Olay su ki ..., sorun su ki ..., mesele su ki

I actually like them; the thing is, I can't stand their neighbours, that's why I don't visit them. Aslında onları seviyorum, olay şu: Komşularından hiç hazetmiyorum, bu yüzden onları ziyaret etmiyorum.

the thing is
şey
the whole thing
Bütünü
there is one more thing
bir de su var
that's the thing
vesselam
the amusing thing about it
işin tuhafı
the best thing to do is
iyisi mi
the done thing
herkesçe yapılan şey
the done thing
moda
the first thing to be done
yapılması gereken ilk şey
the most important thing
en önemli şey
the only thing we can say
söylenecek tek şey
the only thing we can say
söyleyebileceğimiz tek şey
the real thing
orijinal, gerçek şey
the same old thing
eski hamam eski tas
the thing
ne lâzımsa o
the thing
moda olan şey
the thing
gereken

Tom'a söylemen gereken her şeyi düşün. - Think of all the things you should tell Tom.

Batman hakkında bilmeniz gereken şey, onun süper kahraman olmasıdır. - The thing you have to know about Batman is, he's a superhero.

the thing
doğru
the thing
paragöz tip
the usual thing
olağan şey
the usual thing
alışılmış şey
the very thing
biçilmiş kaftan
the very thing
en uygun şey
the very thing
birebir gelen şey
there is no such thing
öyle bir şey yok
there is no such thing
alâkası yok
this poor little thing
buncağız
things
{i} eşyalar

Eşyaları biraz daha ciddi bir şekilde al. - Take things a little more seriously.

Lütfen eşyalarımı oldukları gibi bırakın. - Please leave my things as they are.

things
{i} işler

Bildiği kadarıyla işler yolunda gidiyordu. - So far as he was concerned, things were going well.

Andrina'nın işleri ciddiye almadığını bilirim ama kendisi harika bir arkadaş. - I know Andrina doesn't take things seriously, but she is a wonderful friend.

things
{i} palto
things
{i} giysiler

Büyük annem giysiler örmeyi seviyor. - My grandmother likes to weave things.

do one's thing
(deyim) do one's (own) thing [kd] kendi istedigini yapmak
things
olaylar

Biz zengin ya da fakir olup olmadığımıza göre, olayları farklı görürüz. - We see things differently, according to whether we are rich or poor.

Biz olaylara kızmamalıyız: onlar hiç umursamıyor. - We must not get angry at things: they don't care at all.

things
{i} şapka
any old thing
herhangi bir şey
as a general thing
genel olarak
disgusting thing
cife
every thing is fine
her şey yolunda
first thing
derhal

Sabahleyin derhal seni arayacağım. - I'll call you first thing in the morning.

Yarın sabah derhal ayrılmalıyım. - I have to leave first thing tomorrow morning.

for one thing
evvela

Evvela hiç param yok ve ikinci olarak hiç boş vaktim yok. - For one thing, I've no money, and for another, I've no leisure.

freakish thing
acibe
introduce a new thing
ortaya çıkarmak
just thing
(deyim) tam istediğim şey
just thing
(deyim) demek istediğim
just thing
(deyim) düşündüğüm
just thing
(deyim) tam aradığım şey
living thing
canlı

Tüm canlılar varlığın tek zincirine bağlıdırlar. - All living things are connected in one chain of being.

Canlılar hücrelerden oluşur. - Living things are made from cells.

no such thing
ne alakası var
no such thing
olamaz
poor little thing
yavrucak
see a thing through
tuttuğunu koparmak
see a thing through
bir işi başarmak
single thing
tek
strange thing
acibe
such a sweet thing
ne tatlı şey
sure thing
(Bahis) kaybetme şansı az olan bahis
sure thing
şüphesiz
things
durum

Durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Tom benim erkek arkadaşım değildir. - I want to make things clear. Tom is NOT my boyfriend.

Bizim ortak çok şeyimiz var: hobiler, öğretim durumu, ve benzeri. - We have many things in common: hobbies, educational background, and so on.

things
ortalık

Ortalık vahşileşmek üzere. - Things are about to get wild.

things
koşullar

Burada Boston'da koşullar farklıdır. - Here in Boston, things are different.

O, koşulları çok açık bir biçimde açıklar. - He explains things in a very clear way.

things
ilişkiler

İlişkiler çirkinleşiyor. - Things are getting ugly.

İlişkiler daha kötü oluyorlar. - Things are getting worse.

things
gidişat

Gidişat çok hızlı değişir. - Things change too quickly.

Tom gittikten sonra buralarda gidişat aynı olmayacak. - Things won't be the same around here after Tom leaves.

things
eşya hukuku
decide against a thing
birşeyin aleyhinde karar vermek
decide for a thing
birşeyin lehinde karar vermek
forget about a thing
birşeyi büsbütün unutmak
inquire about (a thing)
birisi hakkında bilgi edinmek
interested in a thing
bir şeye meraklı
know a thing or two
işi bilmek
things
vaziyet

Umarım vaziyet çok değişmez. - I hope things don't change too much.

things
eşya

Dolapta Tom'un eşyalarının bulunduğu bir kutu buldum. - I found a box of Tom's things in the closet.

Eşyaları biraz daha ciddi bir şekilde al. - Take things a little more seriously.

A thing you don't want is dear at any price
(Atasözü) Deve bir akçaya , deve bin akçaya
It comes to the same thing
Aynı kapıya çıkar
a thing
bir şey
a thing of the past
bir şey geçmiş
all thing
Tüm şey
be a thing of the past
(deyim) Tarihe karışmak
compensate for one thing by/with another
bir şeyi başka bir şeyle telafi etmek: She compensates for her occasional rudenesses by frequently making us laugh. Bizi sık sık güldürerek arasıra yaptığı kabalıkları telafi ediyor
feel like a thing
bir şey gibi hissediyorum
fob a thing off on so.
öyle bir şey uzakta köstek
for another thing
Bir kere, önce
have a thing to ask so.
Bir şey çok isteyeceğim
i dont know a thing about it.
i dont bu konuda bir şey biliyorum
important thing
önemli şey
in all this time he's only done one noteworthy thing
kedi olalı bir fare tutmak
make such a thing
böyle bir şey yapmak
not to do a thing
bir şey değil
odd thing
tuhaf şey
one thing leads to another thing
(deyim) Bir şey bir şeye sebep olur. Laf lafı açar
parlay one thing into another
bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek: She parlayed that ıdea into a fortune. O fikirden bir servet yarattı
pit one person/thing against another person/thing
1. iki kişiyi/şeyi karşı karşıya getirip dövüştürmek/yarıştırmak. 2. (iki şey) birbiriyle yarışmak/boy ölçüşmek: Zeki´s pitted his brains against Yavuz´s brawn. Zeki´nin zekâsıyla Yavuz´un kuvvetli cüssesi çarpışıyor
put thing in writing
yazılı koymak şey
run away from a thing
uzakta bir şey çalıştırıldığında
shuffle one person/thing in among/with others
birini/bir şeyi başkalarına katmak
tell s.o. a thing or two
k. dili birine çıkışmak
tell s.o. a thing or two/tell s.o. where to get off
k. dili birini haşlamak, birine dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek
things
şeyler

Lütfen değerli şeyleri burada bırakmayın. - Please don't leave valuable things here.

Tatoeba'ya yüzlerce cümle yazmak isterdim ama yapmam gereken şeyler var. - I would love to write hundreds of sentences on Tatoeba, but I've got things to do.

things
şeyleri
things
şeyle
to do one more thing
şey bir daha yapmak
unprecedented thing
görülmemiş şey
whole thing
Bütünü
word denoting a thing or an idea
kelime bir şey veya bir fikir ifade eden
things
iş/malzeme/şey
Englisch - Englisch
A public assembly or council in a Scandinavian country

Before Thorstein left home, he and Asgerd decided to take Arinbjorn's gift, the silk cloak, out of Egil's chest, and Thorstein wore it to the Thing.

clothes, possessions or equipment
the latest fad or fashion
In Scandinavian countries, a legislative or judicial assembly
That which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept
That which matters; the crux

The thing is, I don't have any money.

whatever can be owned
A word, symbol, sign or other referent that can be used to refer to any entity
A living being or creature

you poor thing.

An individual object or distinct entity
A unit

Get me a thing of apple juice at the store.

A problem, dilemma, or complicating factor

The car looks cheap, but the thing is, I have doubts about its safety.

A penis
" a special abstraction; "a thing of the spirit"; "things of the heart" a special objective; "the thing is to stay in bounds" a statement regarded as an object; "to say the same thing in other terms"; "how can you say such a thing?" an event; "a funny thing happened on the way to the
{n} whatever is, any kind of matter
a special situation; "this thing has got to end"; "it is a remarkable thing
Things can refer to the situation or life in general and the way it is changing or affecting you. Everyone agrees things are getting better
If, for example, you do the right thing or do the decent thing in a situation, you do something which is considered correct or socially acceptable in that situation. People want to do the right thing and buy `green' Carrington did the honourable thing and resigned
a persistent illogical feeling of desire or aversion; "he has a thing about seafood"; "she has a thing about him"
in composition, in titles of such bodies
a statement regarded as an object; "to say the same thing in other terms"; "how can you say such a thing?"
emphasis Thing is used in expressions such as such a thing or things like that, especially in negative statements, in order to emphasize the bad or difficult situation you are referring back to. I don't believe he would tell Leo such a thing
an event; "a funny thing happened on the way to the
a separate and self-contained entity an action; "how could you do such a thing?"
Your things are your clothes or possessions. Sara told him to take all his things and not to return
disapproval Thing is used to refer to something, especially a physical object, when you want to express contempt or anger towards it. Turn that thing off!
An inanimate object, in distinction from a living being; any lifeless material
If you say that someone is seeing or hearing things, you mean that they believe they are seeing or hearing something that is not really there. Dr Payne led Lana back into the examination room and told her she was seeing things
You can call a person or an animal a particular thing when you want to mention a particular quality that they have and express your feelings towards them, usually affectionate feelings. You really are quite a clever little thing
an artifact; "how does this thing work?"
Thing is often used after an adjective, where it would also be possible just to use the adjective. For example, you can say it's a different thing instead of it's different. To be a parent is a terribly difficult thing
A transaction or occurrence; an event; a deed
emphasis You can say there is no such thing as something to emphasize that it does not exist or is not possible. There really is no such thing as a totally risk-free industry
You say the thing is to introduce an explanation, comment, or opinion, that relates to something that has just been said. The thing is is often used to identify a problem relating to what has just been said. `What does your market research consist of?' --- `Well, the thing is, it depends on our target age group.'
You often use thing to indicate to the person you are addressing that you are about to mention something important, or something that you particularly want them to know. One thing I am sure of was that she was scared The funny thing is that the rest of us have known that for years
You can say for one thing when you are explaining a statement or answering a question, to suggest that you are not giving the whole explanation or answer, and that there are other points that you could add to it. She was a monster. For one thing, she really enjoyed cruelty
You can use the expression `one thing and another' to suggest that there are several reasons for something or several items on a list, but you are not going to explain or mention them all. What with one thing and another, it was fairly late in the day when we returned to Shrewsbury
The nouns of Java, including Things of primitive type and objects See the chapter on Things, Types, and Names
{i} object, article; fact; matter; fabrication; idea
You can use thing to refer to any object, feature, or event when you cannot, need not, or do not want to refer to it more precisely. `What's that thing in the middle of the fountain?' --- `Some kind of statue, I guess.' She was in the middle of clearing the breakfast things If you could change one thing about yourself, what would it be? A strange thing happened
If you do your own thing, you live, act, or behave in the way you want to, without paying attention to convention or depending on other people. We accept the right of all men and women to do their own thing, however bizarre
a special abstraction; "a thing of the spirit"; "things of the heart"
If you say that something is the thing, you mean that it is fashionable or popular. I feel under pressure to go out and get drunk because it's the thing to do
emphasis Thing is often used instead of the pronouns `anything,' or `everything' in order to emphasize what you are saying. It isn't going to solve a single thing Don't you worry about a thing
Whatever exists, or is conceived to exist, as a separate entity, whether animate or inanimate; any separable or distinguishable object of thought
If you say it is just one of those things you mean that you cannot explain something because it seems to happen by chance. `I wonder why.' Mr. Dambar shrugged. `It must be just one of those things, I guess.'
other things being equal: see equal first things first: see first the real thing: see real the shape of things to come: see shape
an action; "how could you do such a thing?"
Thing is used in lists and descriptions to give examples or to increase the range of what you are referring to. These are genetic disorders that only affect males normally. They are things like muscular dystrophy and haemophilia The Earth is made mainly of iron and silicon and things like that
emphasis You can say that the first of two ideas, actions, or situations is one thing when you want to contrast it with a second idea, action, or situation and emphasize that the second one is much more difficult, important, or extreme. It was one thing to talk about leaving; it was another to physically walk out the door
a special objective; "the thing is to stay in bounds"
Whatever may be possessed or owned; a property; distinguished from person
See Legislature, Norway
any attribute or quality considered as having its own existence; "the thing I like about her is
an entity that is not named specifically; "I couldn't tell what the thing was"
an event; "a funny thing happened on the way to the "
vagueness You can use thing to refer in a vague way to a situation, activity, or idea, especially when you want to suggest that it is not very important. I'm a bit unsettled tonight. This war thing's upsetting me
A thing is a physical object that is considered as having no life of its own. It's not a thing, Beauchamp. It's a human being!
Clothes; furniture; appurtenances; luggage; as, to pack or store one's things
If you say that a person knows a thing or two about something or could teach someone a thing or two about it, you mean that they know a lot about it or are good at it. Patricia Hewitt knows a thing or two about how to be well-organised The peace movement has learnt a thing or two from Vietnam
A portion or part; something
While the althing (see above) was the closest organization the Icelandic Vikings had to America's federal government/court system/police, the thing was the closest approximation the Icelandic Vikings had to local government/court systems/police The thing was a gathering of representatives from the local area to vote on policy, hear complaints, settle disputes, and proclaim incorrigible individuals as outlaws (see above)
any attribute or quality considered as having its own existence; "the thing I like about her is "
If you say that something is the done thing, you mean it is the most socially acceptable way to behave. It was not the done thing. In those days the man was supposed to be the provider
You say it is a good thing to do something to introduce a piece of advice or a comment on a situation or activity. Can you tell me whether it is a good thing to prune an apple tree?
a vaguely specified concern; "several matters to attend to"; "it is none of your affair"; "things are going well"
a separate and self-contained entity an action; "how could you do such a thing?" an artifact; "how does this thing work?" an entity that is not named specifically; "I couldn't tell what the thing was" any attribute or quality considered as having its own existence; "the thing I like about her is
If you do something first thing, you do it at the beginning of the day, before you do anything else. If you do it last thing, you do it at the end of the day, before you go to bed or go to sleep. I'll go see her, first thing I always do it last thing on a Saturday
In Scandinavian countries, a legislative or judicial assembly; used, esp
If you make a thing of something or make a thing about it, you talk about it or do it in an exaggerated way, so that it seems much more important than it really is. Gossips made a big thing about him going on shopping trips with her
thing-in-itself
In the philosophy of Immanuel Kant (1724-1804) and those whom he influenced, a thing as it is independent of any conceptualization or perception by the human mind, postulated by practical reason but existing in a condition which is in principle unknowable and unexperienceable
the thing
Something suitable for a purpose

I need a present for my friend, and I think this is just the thing.

the thing is
Used to introduce the main point or issue

I'd like to come, but the thing is, I just can't afford it.

the thing of it
The important point to consider

But the thing of it is , everybody was rooting for the other individual and I was the only one rooting for him.

there's no such thing as a free lunch
Nothing is free; everything has a price
the right thing to do
the right act which must be performed
There's no such thing as a free lunch
(Atasözü) Said to emphasize that you cannot get something for nothing

"I get to travel with my job but the downside is I have to give talks." "Well, there's no such thing as a free lunch.".

the thing is
This is what must be considered

The thing is, my car is being repaired, so how can I get groceries for the weekend?.

the end of one thing is always the beginning of another
life goes on, an end signifies only new possibilities
the last thing he needs
he needs it as much as he needs a hole in his head, something that he really doesn't need
the last thing he wanted
something that he was not at all interested in
the most important thing
the main issue, the heart of the matter
the real thing
the honest thing, the genuine article
the right thing at the right time
the most appropriate thing at the most appropriate time, the right thing at the right season
the thing
the main thing, the principal object; the latest fashion
there ain't no such thing as a free lunch
nothing worthwhile is for free, quality doesn't come cheap
there's no such thing
that does not exist
Bad Thing
An action that yields undesirable results to its subject
Good Thing
Something that is conventionally accepted as good beyond doubt
a thing or two
A considerable amount; a lot

He's a good mechanic, and surely knows a thing or two about car engines.

any old thing
anything at all
best thing since sliced bread
Alternative form of greatest thing since sliced bread
chance would be a fine thing
Alternative form of chance'd be a fine thing
chance'd be a fine thing
Given to indicate that an aforementioned thing would be desirable but unlikely. Comparable to if I should be so lucky

Me winning the lotto? Chance'd be a fine thing.

dangly thing
The uvula

Michelle's mouth was open wide. I could see the dangly thing hanging in the back.

do one's thing
To do what one habitually does
first thing
Early in the morning

I'll meet you first thing at the station.

first thing
The basic idea of how to do something

I would help you, but I don't know the first thing about gardening.

for another thing
Used to introduce an additional item in a possible sequence
for one thing
Used to introduce the first item in a possible sequence
greatest thing since sliced bread
A relatively recent invention likely to significantly improve people's lives

Inventors all come in claiming their creation is the greatest thing since sliced bread, but most patents never make money.

have another thing coming
Alternative form of have another think coming
if you want a thing done well, do it yourself
It is better to do something oneself, than rely on others to do it well
one thing led to another
From one event, a series of non-important steps resulted in another event
sure thing
A reply to thank you

Thanks a lot for your help. / Sure thing!.

sure thing
An affirmative reply; yes; certainly

Can you finish by tomorrow? / Sure thing!.

sure thing
That which is certain
sweet young thing
An attractive young woman

I just know he's off spending the night with some sweet young thing he picked up in a bar.

sweet young thing
A sweet young woman
things
One's clothes, furniture, luggage, or possessions collectively; stuff

Ole Golly just had indoor things and outdoor things.... She just had yards and yards of tweed which enveloped her like a lot of discarded blankets, which ballooned out when she walked, and which she referred to as her Things. —Louise Fitzhugh, Harriet the Spy (1964).

things
plural form of thing
too much of a good thing
Something enjoyable or beneficial which, nevertheless, becomes bothersome or harmful in large quantities or over an extended period of time

Household chemicals are about as personal as modern science gets. We are surrounded by hundreds of them every day — they're in our furnishings, our cosmetics, our vinyl floor tiles and plastic baby bottles. . . . Are they too much of a good thing?.

vision thing
a political view that encompasses the longer term as distinct from short-term objectives
for one thing
As one or an additional point to be noted
The thing
res
things
any movable possession (especially articles of clothing); "she packed her things and left"
things
plural of thing
things
any movable possession (especially articles of clothing); "she packed her things and left
things
{i} possessions; belongings; articles of clothing; any possession that can be moved; equipment required for activity or a particular intention; affairs in general
things
Ones clothes, furniture, luggage, or possessions collectively; stuff
thing

  Türkische aussprache

  thîng

  Antonyme

  dislike, hate, hatred

  Aussprache

  /ˈᴛʜəɴɢ/ /ˈθɪŋ/

  Etymologie

  [ thi[ng] ] (noun.) before 12th century. From Middle English, from Old English þing. From Proto-Germanic *thengan; compare German Ding, Danish and Norwegian ting. Originally meaning an assembly, that handled political and court issues. Later an issue at that assembly was called a “thing”, leading to today's meaning “an object”. Compare Latin res, also meaning legal matter.

  Gemeinsame Collocations

  thing up

  Videos

  ... So the whole thing is if you're going to follow this strategy, ...
  ... The last thing I'll say is, obviously, ...

  Wort des Tages

  magdalen
Favoriten