things

listen to the pronunciation of things
Englisch - Türkisch
{i} eşyalar

Bunlar senin eşyaların mı? - Are these your things?

Dolapta Tom'un eşyalarının bulunduğu bir kutu buldum. - I found a box of Tom's things in the closet.

{i} işler

Bildiği kadarıyla işler yolunda gidiyordu. - So far as he was concerned, things were going well.

İşler planlandığı gibi gitmedi. - Things did not go as intended.

{i} palto
{i} giysiler

Büyük annem giysiler örmeyi seviyor. - My grandmother likes to weave things.

olaylar

Biz olaylara kızmamalıyız: onlar hiç umursamıyor. - We must not get angry at things: they don't care at all.

Olayları gerçekten oldukları gibi görmeye çalış. - Try to see things as they really are.

{i} şapka
koşullar

Koşullar değişmek üzere. - Things are about to change.

Koşullar sadece daha kötüleşecek. - Things are only going to get worse.

vaziyet

Umarım vaziyet çok değişmez. - I hope things don't change too much.

eşya hukuku
gidişat

Tom gittikten sonra buralarda gidişat aynı olmayacak. - Things won't be the same around here after Tom leaves.

Gidişat çok hızlı değişir. - Things change too quickly.

ortalık

Ortalık vahşileşmek üzere. - Things are about to get wild.

ilişkiler

İlişkiler daha kötü oluyorlar. - Things are getting worse.

İlişkiler çirkinleşiyor. - Things are getting ugly.

eşya

Eşyaları biraz daha ciddi bir şekilde al. - Take things a little more seriously.

Tom'un eşyaları kara borsadan aldığını işittim. - I've heard that Tom buys things on the black market.

durum

Diğer şeyler arasında hava durumunu konuştuk. - Among other things, we talked about the weather.

Bizim ortak çok şeyimiz var: hobiler, öğretim durumu, ve benzeri. - We have many things in common: hobbies, educational background, and so on.

şeyler

Tatoeba'ya yüzlerce cümle yazmak isterdim ama yapmam gereken şeyler var. - I would love to write hundreds of sentences on Tatoeba, but I've got things to do.

Lütfen değerli şeyleri burada bırakmayın. - Please don't leave valuable things here.

iş/malzeme/şey
şeyle
şeyleri
thing
{i} şey

Diğerleri hakkında kötü şeyler söyleme. - Don't say bad things about others.

Lütfen değerli şeyleri burada bırakmayın. - Please don't leave valuable things here.

things law
eşya hukuku
things look bad for you
yandınız
things to do
yapılması gerekenler
Things are looking up
k. dili İşler iyiye gidiyor
Things are picking up
k. dili İşler iyiye gidiyor
Things look bad for you
İşiniz kötü./Yandınız
things done
Yaptığım şeyler
things thus standing
(Kanun) "Koşullar değiştiği takdirde" anlamına gelen uluslararası hukuk ilkesidir. Bu ilkeye göre, bir anlaşmanın yapılışı sırasında var olan ve anlaşmayı etkileyen koşullarda değişiklik olması halinde taraflar bu anlaşmaya son verme ya da uygulamayı durdurma hakkına sahiptir
Things look bad
{k} Durum hiç iyi görünmüyor
Things look bad for
İşiniz kötü./Yandınız
things are going all anyhow
işler karma karışık
things are looking blue
durum kötü görünüyor
things to do

Tom gitmek istedi fakat yapacak çok işi vardı. - Tom wanted to go, but he had lots of things to do.

Tom'un yaptıklarını izlemekten daha iyi yapacak işlerim var. - I've got better things to do than to keep track of what Tom's doing.

the degree to which two things mix
derecesi iki şey karıştırmak için
these aren't my things
bunlar benim eşyalarım değil
throw out the harmful things
zararlı şeyleri atmak
throwing things
(Kanun) öteberi atma
thing
{i} eşya

Dolapta Tom'un eşyalarının bulunduğu bir kutu buldum. - I found a box of Tom's things in the closet.

Bunlar senin eşyaların mı? - Are these your things?

thing
{i} 1. şey, nesne: What's that thing? O ne? How do you start the thing? Bunu nasıl çalıştırıyorsun? Get that thing out of here this minute! Onu
first things first
(deyim) atasozu- en onemliyi one alma;gerekli veya dogru sirayi izleme
let things slide
oluruna bırakmak
thing
şey, nesne: What's that thing? O ne? How do you start the thing? Bunu nasıl çalıştırıyorsun? Get that thing out of here this minute! Onu
get into the swing of things
işlere alışmak
how are things?
ne haber
real things
önemli konular
smooth things over between
barıştırmak
thing
kişi

Bütün bu şeyi planlayan kişi sen miydin? - Were you the one who planned this whole thing?

Böyle bir şey olacak son kişi olduğunuzu düşündüm. - I thought you'd be the last person to do such a thing.

thing
insan

O tür şeyi ne tip insan yapardı? - What sort of person would do that kind of thing?

O, yoksul insanlar için pek çok şey yaptı. - He has done many things for poor people.

thing
mevzu
thing
matah
thing
olay

Olayları gerçekten oldukları gibi görmeye çalış. - Try to see things as they really are.

Tom olaylar hakkında biraz daha olumlu olmayı öğrense, büyük olasılıkla insanlar ondan biraz daha hoşlanır. - If Tom would learn to be a little more positive about things, people would probably like him a bit more.

thing
şey (soyut)
thing
giysi

Büyük annem giysiler örmeyi seviyor. - My grandmother likes to weave things.

How are things?
işler nasıl?
How are things?
Nasıl gidiyor?
How is things?
işler nasıl?
How is things?
Nasıl gidiyor?
thing
gerekli şey
thing
yaratık
thing
canlı

Eğer su olmasa canlılar yaşayamaz. - If it were not for water, no living things could live.

Tüm canlılar bir gün ölür. - All living things die some day.

thing
nesne

Aşağıdaki sözcüklere adıl denir ve cümlede özne olarak kullanılırlar. Onlar bir kişi veya nesne sunarlar. - The following words are called pronouns and are used as the subject of a sentence. They represent a person or a thing.

Tom'un yolculuğu sırasında yanına alacağı şeylerin listesinde ilk nesne cep telefonu şarjıydı. - The first item on Tom's list of things to take with him on his trip is his mobile phone recharger.

thing
ihtiyaç

Çocukların çok şeye ihtiyacı var, ancak her şeyden önce sevgiye ihtiyaçları var. - Children need many things, but above all they need love.

Tom ihtiyaç duymadığı birkaç şey satın aldı. - Tom bought a few things he didn't need.

From the sound of it things are pretty bad
k. dili Anladığım kadarıyla durum vahim
How is/are things?
Nasıl gidiyor? işler nasıl?
It was just one of those things
Ne yapalım? Kısmet!
Let things stand for now
Şimdilik her şey olduğu gibi kalsın. Tears stood in her eyes. Gözleri yaşla dolmuştu. The sweat stood out on his brow. Alnında boncuk boncuk terler birikmişti
all good things must end
tüm güzel şeylerin sonu olmalı
all the things
her şey
all things being equal
her şeyi eşit olmak
all things/everything considered
herşey / herşey kabul
all things/everything considered
her şey hesaba katıldı
amazing things
inanılmaz şeyler
among other things
diğer şeyler arasında
be on top of things/the news
k. dili olup bitenlerden haberdar olmak
blow things out of proportion
(deyim) Olayları abartmak
bottle things up
içinde saklamak
carry things too far
abartmak
collect things
bir şeyler toplamak
compare two things
iki şeyi karşılaştırmak
do things in a big way
yapmak büyük bir şekilde şeyler
get into the swing of things
k. dili işlere alışmak
global warming is a big danger for all living things
küresel ısınma tüm canlılar için büyük bir tehlikedir
good things must be scarce
iyi şeyler kıt olmalı
having the ability to sense things physically
duygusu, fiziksel şeyler yeteneğe sahip olması
he lets things slide
O, işleri slayt sağlar
heavy things
ağır şeyler
how are things
nasıl gidiyor, herşey yolundamı
in the nature of things
doğal olarak, tabiatıyla
it's just one of those things
ne yapalım?kısmet
just one of those things
her zamanki şeyler işte
keep things in proportion
her şey orantılı olsun
make things clear
Apaçık yapmak
make things lively for s.o
birinin başına iş açmak
makes things happen
şeyler olmasını sağlıyor
of all the things
Oca şeyin arasından
of all things
her şeyi
one of those things
her zamanki şeyler
patch things up
Aradaki anlaşmazlığı gidermek, barışmak
put things right
koymak şeyler doğru
smooth things over between
(people) k. dili -in aralarını bulmak/düzeltmek; -i barıştırmak
sort of things
şeyleri sıralamak
sort of things
çeşit şeyler
stuff, things
malzeme, eşya
such things
böyle şeyleri
take the things off
off şeyler almak
take things as they are
oldukları gibi şeyler almak
take things easy
Kolay şeyler almak
tell people/things apart
insanları/nesneleri birbirinden ayırt etmek
thing
şeydi
tidied up, made things neat
Kadar tidied yapılmış şeyler temiz
time cures all things
zaman tedavileri her şeyi
to equate two or more things
iki veya daha fazla şeyler eşit için
to imagine things without sth.
sth olmadan şeyleri hayal etmek
to liven things up
kadar şeyleri canlandırmak için
turn things off
bir şeyleri kapatmak
way things are
yol şeyler
work things out
çalışma şeyler
thing
{i} konu

Biz okuldan sonra her zaman birçok şey hakkında konuştuk. - We always talked about a lot of things after school.

Konuları sallantıda bırakmayı sevmiyorum. - I don't like to leave things up in the air.

thing
kimse

Hiç kimse şimdiye kadar böyle bir şey görmedi. - No one ever saw such a thing.

Tom başka hiç kimsenin yapmak istediği her şeyi yapmak için gönüllüydü. - Tom volunteered to do all the things no one else wanted to do.

Englisch - Englisch
One's clothes, furniture, luggage, or possessions collectively; stuff

Ole Golly just had indoor things and outdoor things.... She just had yards and yards of tweed which enveloped her like a lot of discarded blankets, which ballooned out when she walked, and which she referred to as her Things. —Louise Fitzhugh, Harriet the Spy (1964).

plural form of thing
plural of thing
any movable possession (especially articles of clothing); "she packed her things and left"
any movable possession (especially articles of clothing); "she packed her things and left
{i} possessions; belongings; articles of clothing; any possession that can be moved; equipment required for activity or a particular intention; affairs in general
Ones clothes, furniture, luggage, or possessions collectively; stuff
things that go bump in the night
Frightening imagined creatures; ghosts or other supernatural beings

But most of all I recall the haunting magic of the lanterns and the whispered tales of ghosties, goblins, and things that go bump in the night with which we tried to frighten each other.

things thus standing
(Kanun) Clausula rebus sic stantibus ('things thus standing') is a doctrine in international treaty law that stands for the proposition that a treaty may become inapplicable owing to a fundamental change of circumstances. This poses a risk to the security of treaties as its scope is relatively unconfined and it requires strict regulations as to the conditions in which it may be invoked
Things Fall Apart
a novel by the Nigerian writer Chinua Achebe about the problems experienced by traditional African societies as their way of life changes in the 20th century. It was one of the first African novels to become well known in Europe and the US (1958)
things are not always what they seem
don't judge a book by its cover, the interior is more important than the exterior appearance, outer appearances can be deceiving
things aren't always what they seem
don't judge a book by its cover, the interior is more important than the exterior appearance, outer appearances can be deceiving
things as they are
things as they currently lie, the situation as is
things became clear
things became easier to understand
things didn't look good
the situation was gloomy, the conditions were not good
things got worse
the situation worsened, the situation became worse
things took a turn
things began to change, a change took place
things went awry
things went wrong, things did not go well, it was not successful
the more things change, the more they stay the same
A proverb making the observation that turbulent changes do not affect reality on a deeper level other than to cement the status quo
thick of things
A central or major role in a situation; a position in which one is surrounded by or very involved in complex, changing events

During the coup he also kept his distance from the thick of things.

the center of things
main interest, good place in the middle
the usual things
the normal things, the regular events, what is customary
the way things are
result of a situation, how things appear objectively
all good things come to an end
Nothing lasts forever
all things being equal
Without considering or being affected by external factors

So, all things being equal, who would you like to date?.

all things come to those who wait
A patient seeker will be satisfied in due time; patience is a virtue
all things considered
Despite possible indications to the contrary

Jurgis lost his temper very little, however, all things considered.

by the looks of things
It appears; it seems; apparently
dangly things
plural form of dangly thing
first things first
Deal with matters of highest priority first; deal with matters in logical sequence

First things first, you need the right tools.

good things come to those who wait
A patient seeker will be satisfied in due time; patience is a virtue
hear things
To have auditory hallucinations

You didn't hear that? Am I hearing things?.

make things hot for
Alternative spelling of make it hot for
see things
To have visual hallucinations

It was there before. I think I'm seeing things.

sure things
plural form of sure thing
take things as they come
To accept and deal with events as they occur, with a composed state of mind

He also urges Louie: “Take things as they come and keep smiling. Keep your spirits up, my dear. Be of good cheer and all will be well.”.

thing
A living being or creature

you poor thing.

thing
An individual object or distinct entity
thing
That which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept
thing
A penis
thing
That which matters; the crux

The thing is, I don't have any money.

thing
whatever can be owned
thing
the latest fad or fashion
thing
A word, symbol, sign or other referent that can be used to refer to any entity
put a brave face on things
(Ev ile ilgili) Behave in a way that makes people think you are happy when you are not
thing
" a special abstraction; "a thing of the spirit"; "things of the heart" a special objective; "the thing is to stay in bounds" a statement regarded as an object; "to say the same thing in other terms"; "how can you say such a thing?" an event; "a funny thing happened on the way to the
thing
{n} whatever is, any kind of matter
Thing
A public assembly or council in a Scandinavian country
thing
If you say that something is the thing, you mean that it is fashionable or popular. I feel under pressure to go out and get drunk because it's the thing to do
thing
The nouns of Java, including Things of primitive type and objects See the chapter on Things, Types, and Names
thing
{i} object, article; fact; matter; fabrication; idea
thing
You can use thing to refer to any object, feature, or event when you cannot, need not, or do not want to refer to it more precisely. `What's that thing in the middle of the fountain?' --- `Some kind of statue, I guess.' She was in the middle of clearing the breakfast things If you could change one thing about yourself, what would it be? A strange thing happened
thing
If you do your own thing, you live, act, or behave in the way you want to, without paying attention to convention or depending on other people. We accept the right of all men and women to do their own thing, however bizarre
thing
a special abstraction; "a thing of the spirit"; "things of the heart"
thing
ting
thing
Your things are your clothes or possessions. Sara told him to take all his things and not to return
thing
an artifact; "how does this thing work?"
thing
a special situation; "this thing has got to end"; "it is a remarkable thing
thing
You can use the expression `one thing and another' to suggest that there are several reasons for something or several items on a list, but you are not going to explain or mention them all. What with one thing and another, it was fairly late in the day when we returned to Shrewsbury
thing
You can say for one thing when you are explaining a statement or answering a question, to suggest that you are not giving the whole explanation or answer, and that there are other points that you could add to it. She was a monster. For one thing, she really enjoyed cruelty
thing
Things can refer to the situation or life in general and the way it is changing or affecting you. Everyone agrees things are getting better
thing
thang
thing
Whatever exists, or is conceived to exist, as a separate entity, whether animate or inanimate; any separable or distinguishable object of thought
thing
While the althing (see above) was the closest organization the Icelandic Vikings had to America's federal government/court system/police, the thing was the closest approximation the Icelandic Vikings had to local government/court systems/police The thing was a gathering of representatives from the local area to vote on policy, hear complaints, settle disputes, and proclaim incorrigible individuals as outlaws (see above)
thing
You often use thing to indicate to the person you are addressing that you are about to mention something important, or something that you particularly want them to know. One thing I am sure of was that she was scared The funny thing is that the rest of us have known that for years
thing
In Scandinavian countries, a legislative or judicial assembly
thing
often a lazy word Expand your vocabulary In the following sentence, explanation would be better: "He often wondered why he had no visitors, and the only thing he could think of was his pet python "
thing
If something is a thing of the past, it no longer exists or happens, or is being replaced by something new. Painful typhoid injections are a thing of the past, thanks to the introduction of an oral vaccine
thing
" a persistent illogical feeling of desire or aversion; "he has a thing about seafood"; "she has a thing about him" a special situation; "this thing has got to end"; "it is a remarkable thing
thing
a special situation; "this thing has got to end"; "it is a remarkable thing"
thing
If you make a thing of something or make a thing about it, you talk about it or do it in an exaggerated way, so that it seems much more important than it really is. Gossips made a big thing about him going on shopping trips with her
thing
You say it is a good thing to do something to introduce a piece of advice or a comment on a situation or activity. Can you tell me whether it is a good thing to prune an apple tree?
thing
an entity that is not named specifically; "I couldn't tell what the thing was"
thing
any attribute or quality considered as having its own existence; "the thing I like about her is "
thing
an action; "how could you do such a thing?"
thing
Thing is used in lists and descriptions to give examples or to increase the range of what you are referring to. These are genetic disorders that only affect males normally. They are things like muscular dystrophy and haemophilia The Earth is made mainly of iron and silicon and things like that
thing
If you say that something is the done thing, you mean it is the most socially acceptable way to behave. It was not the done thing. In those days the man was supposed to be the provider
thing
emphasis You can say that the first of two ideas, actions, or situations is one thing when you want to contrast it with a second idea, action, or situation and emphasize that the second one is much more difficult, important, or extreme. It was one thing to talk about leaving; it was another to physically walk out the door
thing
a vaguely specified concern; "several matters to attend to"; "it is none of your affair"; "things are going well"
thing
a special objective; "the thing is to stay in bounds"
thing
Whatever may be possessed or owned; a property; distinguished from person
thing
See Legislature, Norway
thing
other things being equal: see equal first things first: see first the real thing: see real the shape of things to come: see shape
thing
any attribute or quality considered as having its own existence; "the thing I like about her is
thing
an event; "a funny thing happened on the way to the "
thing
vagueness You can use thing to refer in a vague way to a situation, activity, or idea, especially when you want to suggest that it is not very important. I'm a bit unsettled tonight. This war thing's upsetting me
thing
A thing is a physical object that is considered as having no life of its own. It's not a thing, Beauchamp. It's a human being!
thing
Clothes; furniture; appurtenances; luggage; as, to pack or store one's things
thing
A unit
thing
If you say that a person knows a thing or two about something or could teach someone a thing or two about it, you mean that they know a lot about it or are good at it. Patricia Hewitt knows a thing or two about how to be well-organised The peace movement has learnt a thing or two from Vietnam
thing
a separate and self-contained entity
thing
You say one thing led to another when you are explaining how something happened, but you do not really want to give the details or you think people will be able to imagine the details. He came by on Saturday to see if she was lonely. One thing led to another and he stayed the night
thing
emphasis Thing is often used instead of the pronouns `anything,' or `everything' in order to emphasize what you are saying. It isn't going to solve a single thing Don't you worry about a thing
thing
in composition, in titles of such bodies
thing
emphasis You can say there is no such thing as something to emphasize that it does not exist or is not possible. There really is no such thing as a totally risk-free industry
thing
A transaction or occurrence; an event; a deed
thing
Thing is often used after an adjective, where it would also be possible just to use the adjective. For example, you can say it's a different thing instead of it's different. To be a parent is a terribly difficult thing
thing
A portion or part; something
thing
You can call a person or an animal a particular thing when you want to mention a particular quality that they have and express your feelings towards them, usually affectionate feelings. You really are quite a clever little thing
thing
an event; "a funny thing happened on the way to the
thing
An inanimate object, in distinction from a living being; any lifeless material
thing
If, for example, you do the right thing or do the decent thing in a situation, you do something which is considered correct or socially acceptable in that situation. People want to do the right thing and buy `green' Carrington did the honourable thing and resigned
thing
a persistent illogical feeling of desire or aversion; "he has a thing about seafood"; "she has a thing about him"
thing
a statement regarded as an object; "to say the same thing in other terms"; "how can you say such a thing?"
thing
emphasis Thing is used in expressions such as such a thing or things like that, especially in negative statements, in order to emphasize the bad or difficult situation you are referring back to. I don't believe he would tell Leo such a thing
thing
a separate and self-contained entity an action; "how could you do such a thing?"
thing
emphasis If you say that something is just the thing or is the very thing, you are emphasizing that it is exactly what is wanted or needed. Kiwi fruit are just the thing for a healthy snack
thing
disapproval Thing is used to refer to something, especially a physical object, when you want to express contempt or anger towards it. Turn that thing off!
thing
A diminutive or slighted object; any object viewed as merely existing; often used in pity or contempt
thing
clothes, possessions or equipment
thing
You say the thing is to introduce an explanation, comment, or opinion, that relates to something that has just been said. The thing is is often used to identify a problem relating to what has just been said. `What does your market research consist of?' --- `Well, the thing is, it depends on our target age group.'
thing
If you say it is just one of those things you mean that you cannot explain something because it seems to happen by chance. `I wonder why.' Mr. Dambar shrugged. `It must be just one of those things, I guess.'
thing
a separate and self-contained entity an action; "how could you do such a thing?" an artifact; "how does this thing work?" an entity that is not named specifically; "I couldn't tell what the thing was" any attribute or quality considered as having its own existence; "the thing I like about her is
thing
A problem, dilemma, or complicating factor
thing
If you do something first thing, you do it at the beginning of the day, before you do anything else. If you do it last thing, you do it at the end of the day, before you go to bed or go to sleep. I'll go see her, first thing I always do it last thing on a Saturday
thing
In Scandinavian countries, a legislative or judicial assembly; used, esp
thing
If you have a thing about someone or something, you have very strong feelings about them. I had always had a thing about red hair He's got this thing about ties
thing
Thing is often used to refer back to something that has just been mentioned, either to emphasize it or to give more information about it. I never wanted to be normal. It was not a thing I ever thought desirable
thing
If you say that someone is seeing or hearing things, you mean that they believe they are seeing or hearing something that is not really there. Dr Payne led Lana back into the examination room and told her she was seeing things
things

  Türkische aussprache

  thîngz

  Synonyme

  stuff

  Aussprache

  /ˈᴛʜəɴɢz/ /ˈθɪŋz/

  Etymologie

  [ thi[ng] ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English, thing, assembly; akin to Old High German ding thing, assembly, Gothic theihs time.

  Gemeinsame Collocations

  things up

  Videos

  ... and the things they'd like to do. In the course of that, I think the president's ...
  ... That's like one example, but there's many things like that. ...

  Wort des Tages

  flyleaf
Favoriten