negative

listen to the pronunciation of negative
Englisch - Türkisch
{i} negatif

Negatif elektronlar pozitif elektronlar çekerler. - Negative electrons attract positive electrons.

Tom'un kan grubu 0 negatiftir. - Tom's blood type is O negative.

olumsuz

Bazı insanlara göre teknolojinin olumsuz etkileri var. - Some people argue that technology has negative effects.

Bu kadar olumsuz olma. - Don't be so negative.

{i} eksi

Uyku eksikliğinin öğrencinin notlarının üzerinde çok büyük olumsuz etkisi olabilir. - Lack of sleep can have an enormous negative impact on a student's grades.

(film) negatif
olumsuz yanıt
negati

Testin sonuçları negatifti. - The results of the test were negative.

Bu sihirli kristal, negatif titreşimleri yok etmeye yardım edecek. - This magic crystal will help eliminate negative vibrations.

{i} red
(Tıp) Psikoterapi'de telkine direnç gösteren
(Askeri) NEGATİF: Hava önlemede kullanıldığı şekilde, iptal veya hayır anlamına gelmektedir
(Askeri) (BLACK OR WHITE) NEGATİF (SİYAH VEYA BEYAZ): Film, cam veya kağıt üzerinde, süje renk tonları ters görünen fotoğraf hayali
{i} olumsuz cevap

Tom olumsuz cevap verdi. - Tom replied in the negative.

negative evidence olumsuz kanıt
negative in come tax hükümetin fakirlere para yardımı yapmasını öne en teklif
{i} ret
{s} aksi, ters
elek

Protonlar pozitif, elektronlar negatif yüke sahiptir ve nötronların yükü yoktur. - Protons have a positive charge, electrons have a negative charge, and neutrons have no charge.

Negatif elektronlar pozitif elektronlar çekerler. - Negative electrons attract positive electrons.

{i} foto. negatif
{f} reddetmek
{i} olumsuzluk
{f} olumsuz cevap vermek
negative sign eksi işareti
onaysız
{i} olumsuz söz/yanıt
{f} etkisiz hale getirmek
(Askeri) (COLOR) NEGATİF (RENKLİ): Film, cam veya kağıt üzerinde renklerin birbirini tümler şekilde görüldüğü bir fotoğraf hayali
(Tıp) Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif
{s} ters
{s} zıt
(Tıp) Elektrik yükü taşımayan
olumsuz söz
geri çevirmek
suz
menfi
negative acknowledge character
olumsuz yanıt karakteri
negative catalysis
negatif kataliz
negative charge
eksi yük
negative charge
negatif yük
negative electricity
negatif çıngı
negative electron
negatif çınca
negative feedback
negatif geribesleme
negative feedback
eksi geribesleme
negative lead
eksi uç
negative logic
negatif mantık
negative osmosis
negatif geçişme
negative pole
negatif kutup
negative resistance
eksi direnç
negative resistance
negatif direnç
negative sentence
olumsuz tümce
negative sign
eksi imi
negative sign
negatif işareti
negative terminal
negatif terminal
negative true logic
negatif gerçek mantık
negative accommodation
uzağa bakarken silier kasların gevşemesi
negative anode potential
negatif anot gerilimi
negative catalyst
negatif katalizör, ters tezgen
negative comparative
negatif karşılaştırmalı
negative consolidation
Negatif konsolidasyon, negatif birleşme
negative correlation
negatif korelasyon
negative crystal
negatif kristal
negative cutting
negatif kurgu
negative distortion
negatif distorsiyon
negative effect
(Ekonomi) Olumsuz etki
negative electricity
negatif elektrik, ekşi elektrik
negative electron
negatif elektron
negative film
negatif film
negative image
negatif görüntü
negative impedance
negatif empedans
negative indication
ekşi gösterimi
negative injection
negatif enjeksiyon
negative inventory
negatif envanter
negative lens
ıraksak mercek
negative light modulation
negatif ışık modülasyonu, ekşi ışık kiplenimi
negative phase sequence
negatif faz sırası
negative pressure
(Mühendislik) Atmosfer basıncından düşük basınçlar
negative processing
(Film) Negatif yıkama
negative proton
negatif proton
negative reaction
negatif reaksiyon
negative reinforcement
Olumsuz pekiştirme
negative reinforcement
negatif takviye
negative segregation
negatif segregasyon, alt birikim
negative sentence
olumsuz cümle
negative sides
olumsuz yönleri
negative sign
ekşi işareti
negative statements
olumsuz ifadeler
negative stock
negatif pelikül, negatif boş film
negative sweep
kanat ileri çikikligi
negative trait
olumsuz özellik
negative transconductance
negatif geçiş iletkenligi
negative yield
negatif sonuçlara yol
negative accommodation
uzağa bakarken silier kasların gevşemesiyle oluştu
negative accommodation
(Biyoloji) uzağa bakarken silier kasların gevşemesiyle oluşturulan uyum
negative acknowledgement
Olumsuz Alındılama
negative acknowledgement
(Askeri) olumsuz alındı
negative altitude
(Askeri) NEGATİF İRTİFA: Ufuk altındaki açısal mesafe. Buna (depression) da denir
negative bias
eksi kutuplanma
negative charge
eksi (negatif) yuk
negative definite matrix
kesin eksi matris
negative dialectics
(Sosyoloji, Toplumbilim) negatif diyalektik (adorno)
negative eustatic movements
deniz yüzeyinin alçalması
negative eustatic movements
negatif deniz hareketi
negative evidence
olumsuz kanıt
negative g
(Askeri) NEGATİF G: Pozitif G'nin tersi. Yer çekim sahasında veya bir ivme sırasında, insan vücudunun, atalet kuvvetine ayak-baş istikametinde maruz kaldığı duruş şekli. Yani, bir ayak-baş ivmesinin meydana getirdiği baş istikametindeki atalet kuvveti. Bak. "transverse acceleration" ve" transverse G". NEGATIVE PHASE OF THE SHOCK WAVE: ŞOK DALGASININ NEGATİF SAHASI: Basıncın çevre düzeyinin altına düştüğü ve sonra çevre düzeyine çıktığı esnada geçen zaman. Bak. "positive phase of the shock wave", "shock wave"
negative ion
(Tekstil) negatif iyon ( anion )
negative photo plane
(Askeri) FOTOĞRAF NEGATİFİ DÜZLEMİ: Fotoğraf basılırken negatiflerin konduğu düzlem
negative picture
(re: numbers) sıfırdan küçük rakam gösterimi
negative pole
(isim)gatif kutup, eksi uç, katot
negative pole
katot
negative pole
eksi uç
negative prescription
zaman aşımı
negative rate of interest
(Ticaret) negatif faiz oranı
negative rates of interest
(Ticaret) negatif faiz oranları
negative reactivity
(Nükleer Bilimler) negatif reaktivite
negative reactivity coefficient
(Nükleer Bilimler) negatif reaktivite katsayısı
negative report
(Askeri) MENFİ RAPOR: Arzu edilen konuda herhangi bir bilgi elde edilmemiş olmakla beraber, bu konunun tamamen incelenmiş olduğunu tevsik için verilmesi gerekli rapor
negative resistance
eksi direnc
negative scrolling
Ters Kaydırma
negative sign
(-) eksi işareti ( - )
negative signal
eksi degerli sinyal
negative skin friction
negatif çevre sürtünmesi
negative variant
Ters değişke
negative vote
aleyhte oy
negative vote
aleyhte verilen oy
negative vote
karşı oy
negative wire
eksi teli
negatively
negatif şekilde
dupe negative
(Sinema) çoğaltım negatifi
duplicate negative
(Askeri) çoğaltma negatifi
false negative
(Pisikoloji, Ruhbilim) yanlış negatif
receive negative energy
negatif enerji almak
colour negative
renk negatifi
colour negative film
renkli negatif film
dupe negative
çoğaltma negatifi
gram-negative
gram negatif
intermediate negative
ara negatifi
negatively
olumsuz yönde
Negativeness
menfilik
double negative
double negatif
glass plate negative
(Fotoğrafçılık) cam negatif
master negative film
master negatif film
picture negative
resim negatifi, görüntü negatifi
positive or negative going clock
ileri giden veya geri kalan saat
sound negative
ses negatifi
thin negative
ince negatif
composite dupe negative
(Sinema) bilerek çoğaltım negatifi
copy negative
(Askeri) NEGATİF KOPYA: Bir orijinalden aynı ölçekte olması gerekmeksizin hazırlanan bir negatif
duplicate negative
(Askeri) ÇOĞALTMA NEGATİFİ: Orijinal negatiften veya pozitiften yeniden çoğaltılan negatif
duplicating negative
(Askeri) BAKIM NEGATİFİ: Çoğaltma negatifi elde etmede kullanılan negatif çeşidi
invert if negative
(Bilgisayar) negatifse evir
my blood type is ab negative
kan grubum ab rh negatif
original negative
(Askeri) Bak. "generation (photography) "
original negative
(Sinema) ana negatif
original negative
(Askeri) orijinal negatif
positive negative action
arti eksi eylem
positive negative three step action
arti eksi uc basamakli eylem
reversed negative
(Fotoğrafçılık) ters negatif
true negative rate
(Tıp) gerçek negatiflik hızı
Englisch - Englisch
refusal or withholding of assents; veto

Geoffrey Riddell Bishop of Ely made a request of him for timber from his woods towards certain edifices going on at Glemsford. The Abbot, a great builder himself, disliked the request; could not however give it a negative.

not positive or neutral
a negative quantity
of number, less than zero
To contradict
damaging; undesirable; unfavourable

Customers didn't like it: feedback was mostly negative.

of electrical charge of an electron and related particles
pessimistic; not tending to see the bright side of things

I don't like to hang around him very much, because he can be so negative many times about his petty problems.

To disprove
To veto
: A rep performed with weight in which the muscle begins at maximum contraction and is slowly extended; a movement performed using only the eccentric phase of muscle movement
an image in which dark areas represent light ones, and the converse
a word that indicates negation
{n} a proposition that denies
{v} to deny, refuse, reject, cast out
{a} denying
Film containing an image in which the values of the original are reversed so that the dark areas in the subject appear light on the film and vice versa
The exposed film, which records an image in tonal and colour values that are 'opposite' to reality Any digital image displaying similarly reversed values
" reason is negative and dialectical, because it resolves the determinations of the understanding into nothing " Preface to the First Edition, Science of Logic 28 See "Dialectic"
a photographic image on film in which the light areas of the opject rendered appear dark and dark areas appear light
A terminal or electrode which has an excess of electrons Nickel Cadmium One of the most proven and historically most widely used rechargeable batteries Very dependable and "robust" but contain cadmium and have relatively low capacity when compared to other rechargeable systems Very good high rate discharge capabilities make them very popular in high drain applications such as power tools Nickel Metal Hydride (NiMh) Interchangeable with most NiCd batteries, nickel metal hydride (NiMh) batteries generally deliver 10-25% greater capacity than NiCds and are environmentally more friendly than NiCds since they do not contain cadmium Used in many wireless phone and camcorders Nominal Voltage The characteristic operating voltage or rated voltage of a battery
The refusal or withholding of assents; veto
That side of a question which denies or refuses, or which is taken by an opposing or denying party; the relation or position of denial or opposition; as, the question was decided in the negative
Film containing an image in which the values of the original are reversed, so the dark areas appear light and the light areas dark to top
characterized by or displaying negation or denial or opposition or resistance; having no positive features; "a negative outlook on life"; "a colorless negative personality"; "a negative evaluation"; "a negative reaction to an advertising campaign"
A rep performed with weight in which the muscle begins at maximum contraction and is slowly extended; a movement performed using only the eccentric phase of muscle movement
1 n A reverse-image contact copy of a positive, useful for checking revisions of a PCB If the negative of the current version is superimposed over a positive of an earlier version, all areas will be solid black except where changes have been made 2 adj (Of a PCB image) Representing copper (or other material) as clear areas and absence of material as black areas Typical of power and ground planes and solder mask
a piece of photographic film showing an image with black and white tones reversed a reply of denial; "he answered in the negative"
A picture upon glass or other material, in which the light portions of the original are represented in some opaque material (usually reduced silver), and the dark portions by the uncovered and transparent or semitransparent ground of the picture
HIV negative: see HIV
Denying; implying, containing, or asserting denial, negation or refusal; returning the answer no to an inquiry or request; refusing assent; as, a negative answer; a negative opinion; opposed to affirmative
reckoned in a direction opposite to that regarded as positive
~ Is when "I" become the object and focus of importance Pride can be likened to theft, in the sense of stealing from God the credit that is his Everything we have, whether it be a gift, a talent or an ability has been given to us by God (Psalms 24: 1) Our protection from false pride is in giving all the glory back to God, deflecting all praise and thanks to him (John 15: 5, 2 Corinthians 12: 9, 1 Corinthians 4: 7 and 10: 12)
A photographic image of originals on paper, film or glass in reverse from that of the original copy Dark areas appear light and vice versa
not indicating the presence of microorganisms or disease or a specific condition; "the HIV test was negative"
an effect that is not in the best interest of something
Developed film that contains an image that has reversed shadows and light areas
A negative is a word, expression, or gesture that means `no' or `not'. In the past we have heard only negatives when it came to following a healthy diet
If someone is negative or has a negative attitude, they consider only the bad aspects of a situation, rather than the good ones. When asked for your views about your current job, on no account must you be negative about it Why does the media present such a negative view of this splendid city? positive + negatively nega·tive·ly A few weeks later he said that maybe he viewed all his relationships rather negatively. + negativity nega·tiv·ity I loathe negativity. I can't stand people who moan
having the quality of something harmful or unpleasant; "ran a negative campaign"; "delinquents retarded by their negative outlook on life"
having a negative electric charge; "electrons are negative"
Film that contains the same images as the original print, except that all colors and shades are reversed Reference, positive
A proposition by which something is denied or forbidden; a conception or term formed by prefixing the negative particle to one which is positive; an opposite or contradictory term or conception
An image where the tones (recorded brightness values) and, with color film, the colors are reverse of those in the scene When printed, the negative becomes "positive "
{i} negation; negative word; refusal, denial; image from which a picture is obtained in which black and white colors appear reversed (Photography)
A fact, situation, or experience that is negative is unpleasant, depressing, or harmful. The news from overseas is overwhelmingly negative All this had an extremely negative effect on the criminal justice system. positive + negatively nega·tive·ly This will negatively affect the result over the first half of the year
The developed film that contains a reversed tone image of the original scene
a piece of photographic film showing an image with black and white tones reversed a reply of denial; "he answered in the negative" expressing or consisting of a negation or refusal or denial reckoned in a direction opposite to that regarded as positive having the quality of something harmful or unpleasant; "ran a negative campaign"; "delinquents retarded by their negative outlook on life" characterized by or displaying negation or denial or opposition or resistance; having no positive features; "a negative outlook on life"; "a colorless negative personality"; "a negative evaluation"; "a negative reaction to an advertising campaign" less than zero; "a negative number" not indicating the presence of microorganisms or disease or a specific condition; "the HIV test was negative" having a negative electric charge; "electrons are negative
the side that opposes the adoption of the resolution The Negative must defend the status quo or the status quo with modifications (repairs) or counterplan in opposition to the Aff
A negative charge or current has the same electrical charge as an electron. Stimulate the site of greatest pain with a small negative current. positive + negatively nega·tive·ly As these electrons are negatively charged they will attempt to repel each other
To reject by vote; to refuse to enact or sanction; as, the Senate negatived the bill
some people call it bad or evil; Leo of the Light calls it anything that isn't positive
a reply of denial; "he answered in the negative"
The negative plate of a voltaic or electrolytic cell
involving disadvantage or harm; "minus (or negative) factors"
A negative number, quantity, or measurement is less than zero. The weakest students can end up with a negative score. = minus
a piece of photographic film showing an image with black and white tones reversed
{f} deny, veto; refute, disprove; negate; reject
Film in which the dark areas of the images or text appear light and the light areas of the images or text appear dark
designed or tending to discredit, especially without positive or helpful suggestions; "negative criticism"
In grammar, a negative clause contains a word such as `not', `never', or `no-one'
If a medical test or scientific test is negative, it shows no evidence of the medical condition or substance that you are looking for. So far 57 have taken the test and all have been negative. negative test results. positive
Asserting absence of connection between a subject and a predicate; as, a negative proposition
A negative reply or decision indicates the answer `no'. Dr Velayati gave a vague but negative response Upon a negative decision, the applicant loses the protection offered by Belgian law affirmative + negatively nega·tive·ly 60 percent of the sample answered negatively
If an answer is in the negative, it is `no' or means `no'. Seventy-nine voted in the affirmative, and none in the negative
To prove unreal or untrue; to disprove
In photography, a negative is an image that shows dark areas as light and light areas as dark. Negatives are made from a camera film, and are used to print photographs
A lab test result that is normal; failing to show a positive result for the specific disease or condition for which the test is being done
inherently damaging; undesirable
vote against; refuse to endorse; refuse to assent; "The President vetoed the bill"
negative clause
a clause that states a negative
negative cutter
A person whose profession is negative cutting and cuts and matches motion picture negatives using film splicers and film cement
negative edge
The point in time when a signal's value becomes low
negative edges
plural form of negative edge
negative equity
The situation in which a property is worth less than its mortgage
negative equity
The amount by which the market value of a property falls below the amount of the mortgage secured upon it
negative growth
The opposite of economic growth; economic decline
negative ice
A shot in which the player curls the stone in the opposite direction in which the stone is expected to curve, due to significant defects in flatness of the ice surface
negative indexing
The use of a negative integer as an array offset to access from the end of the array. Array accesses the 3rd element from the end of the array, the same as Array
negative interference
The condition when a word from one language to a sentence in another language will make it negative
negative logic
The use of the higher voltage level to represent the Boolean value 0 and the lower voltage level to represent the Boolean value 1
negative pledge
A type of loan or loan condition in which the borrower agrees with the lender not to allow any other lender or creditor to rank ahead for payment in the event of a liquidation. Such a loan is unsecured (ie. not backed by a charge over specific assets). Hailed as a great innovation when developed in the 1970s, but by the end of the 1980s had become a dirty word
negative pressure
The tension in a liquid that is thermodynamically metastable with respect to the vapour phase; especially that in the xylem of vascular plants that allows transpiration to great heights
negative pressure
Pressure that is less than normal atmospheric pressure
negative pressures
plural form of negative pressure
negative proof
A fallacious judgment that because a premise cannot be proven true, that premise must be false
negative proofs
plural form of negative proof
negative reinforcement
The removal of a discouraging stimulus associated with a particular behaviour with the result that it is more likely to be repeated
negative sense
of an RNA strand that is complementary to the positive sense and not transcribed into DNA
negative side waterproofing
An application wherein the waterproofing system and source of hydrostatic pressure are on opposite sides of the structure
negative zero
A signed magnitude representation of zero in which the sign bit indicates a negative number

One must take care in handling negative zero in comparisons.

negative-clause
Attributive form of negative clause, noun
negative-edge-triggered
Describing a circuit or component that changes its state only when an input signal becomes low
negative-sum
of a situation in which there is a net loss
negative reinforcement
(Psikoloji, Ruhbilim) Psychological reinforcement by removal of an unpleasant stimulus when a desired response occurs
negative G
negative acceleration, deceleration
negative acknowledgement
character or message sent by a receiving modem to a sending modem to indicate that a data packet has arrived incomplete and must be re-sent, NAK (Computers, Telecommunications)
negative ad
advertisement (esp. a political advertisement) that does not promote the positive qualities of one person/product but rather attacks and exposes the faults of another person/product
negative answer
negative reply, answer that is not positive
negative approach
negative treatment, approach which is not positive
negative aspects
downsides, unfavorable parts
negative attitude
attitude which expresses denial or refusal, opposing relation
negative campaign
political campaign in which a candidate or party member does not promote his own positive qualities but rather attacks and exposes the faults of his rivals
negative campaigning
{i} act of attempting to win advantage by directing the attention to negative aspects of an opponent instead of giving emphasis to one's own positive qualities
negative capital
condition in which there are huge losses of capital from stocks and funds
negative charge
The electrical charge on an electrode or ion in solution, due to the presence of and excess of electrons
negative charge
having a surplus of electrons; having a lower electric potential
negative charge
negative electricity, type of charge carried by an electron
negative charge
Something has a negative charge if it has an excess number of electrons
negative charge
The electrical charge on an electrode or ion in solution, due to the presence of an excess of electrons (See electron, anion )
negative charge
The electrical charge on an electrode or ion in solution due to the presence of an excess of electrons
negative charge
The type of charge that results when an object contains more electrons than protons A negative charge is developed on vinyl plastic when it is rubbed with wool, or on amber when it is rubbed with fur
negative chemotaxis
movement away from a chemical stimulus
negative clause
part of a sentence used to indicate negative (Grammar)
negative command
order not to do
negative commandment
order not to do
negative correlation
a correlation in which large values of one variable are associated with small values of the other; the correlation coefficient is between 0 and -1
negative covenant
A bond covenant that limits or prohibits certain actions unless the bondholders agree
negative covenant
A promise not to do certain things
negative covenant
A bond covenant that limits or prohibits altogether certain actions unless the bondholders agree
negative criticism
giving of a negative evaluation, vote on defects or faults
negative electricity
negative charge, type of charge carried by an electron
negative emotion
bad feeling, feeling that is not positive
negative energy
force that is not directed toward positive channels, destructive energy
negative equity
If someone who has borrowed money to buy a house or flat has negative equity, the amount of money they owe is greater than the present value of their home. a situation in which someone owes more money on a mortgage (=arrangement to borrow money to pay for a house) than they would receive if they sold their house
negative feedback
feedback in which a portion of the signal from a later amplifier stage is fed back to an earlier stage (or to the same stage) in such a manner as to subtract from the input signal
negative feedback
Feedback that reduces the output of a system, such as the action of heat on a thermostat to limit the output of a furnace or the accumulation of toxic waste products by a growing population of bacteria
negative feedback
Change in the state of a system that counteracts the measured effect of the initial alteration
negative feedback
A portion of the output signal that is feed to the input (of an amplifier), out of phase
negative feedback
feedback in opposite phase with (decreasing) the input
negative feedback
Communication to the subject that his response was incorrect It tends to reduce the chances of repetition of the behavior
negative feedback
a communicative response that extinguishes behavior in progress
negative feedback
A vomitting session in which one feels worse
negative feedback
Feedback from the output of an analogue circuit that tends to oppose the input This has the effect of stabilising the circuit
negative feedback
The principle governing most control systems; a mechanism of response in which a stimulus initiates actions that reverse or reduce the stimulus
negative feedback
1) (circuits and systems) The process by which part of the signal in the output circuit of an amplifying device reacts upon the input circuit in such a manner as to counteract the initial power, thereby decreasing the amplification 2) (control) (industrial control) A feedback signal in a direction to reduce the variable that the feedback represents 3) (degeneration) (stabilized feedback) (data transmission) The process by which a part of the power in the output circuit of an amplifying device reacts upon the input circuit in such a manner as to reduce the initial power, thereby reducing the amplification (IEEE Std 100-1988)
negative feedback
In systems thinking, this is a process which acts to counter or "dampen" the potentially disruptive effects of external inputs; it acts as a stabilizing mechanism
negative feedback
mechanism process by which the "cause" of a change is lessened or dampened by its "effect "
negative feedback
An interaction that reduces or dampens the response of the system in which it is incorporated (Source: Carbon Dioxide Information Analysis Center, 1990)
negative feedback
negative reinforcement, criticism, negative response
negative feedback
If some of the output of an amplifier is made to be out of phase, and mixed back with the amp's input signal, it will partially cancel the input, reducing the gain of the amplifier; this is called negative feedback
negative feedback
A type of feedback in which a perturbation to a system causes a damping of the process, and thus opposes itself
negative figure
unfavorable likeness, unfavorable image; total that is less than zero
negative identification
evidence proving that you are not who you say you are not; evidence establishing that you are not among a group of people already known to the system; recognition by the system leads to rejection; "a system for negative identification can prevent the use of multiple identities by a single person
negative income tax
payment made by a country to a citizen in order to provide him with the minimum income
negative influence
{i} power to effect things in an undesirable or negative way; something or someone that has an undesirable effect
negative injection
change that reduces the amount of money in the economy
negative interest
condition in which the nominal rebate is lower than the rate of inflation
negative inventory
(Ticaret) An error condition resulting from a transaction that drives the perpetual inventory below zero. Systems that allow negative inventory usually provide exception reports for cycle counting and analysis, and specify how the negative is handled in modules such as MPS and MRP
negative ions
atoms which carry a negative electrical charge
negative magnetic pole
the pole of a magnet that points toward the south when the magnet is suspended freely
negative note
unfavorable trace, unfavorable note
negative number
A number that is less than zero Example: -1,-2,-3,-4,-5
negative number
number that is less than zero, minus
negative number
A number less than zero For instance - a decimal 10
negative number
A negative number is a number below zero It can be an integer or a decimal and is written with a minus sign (-) in front of it, like this: -3 You can get an idea of what a negative number is with a number line, like this one: ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|- -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 You can see from this number line that you can continue counting down when you get to zero Negative numbers represent things like very cold temperatures, and overdrawn bank balances! Here is a problem for you: What is the number below - 2?
negative number
A number less than 0- On a number line; negative numbers are located to the left of (on a vertical number line, negative numbers are located below 0)
negative number
Any real number that is smaller than zero is a negative number Examples: -23, -8, - 006 are negative numbers
negative number
A number less than 0; a number to the left of zero on a horizontal number line, or a number below 0 on a vertical number line or thermometer
negative outcome
bad outcome, poor results
negative pledge
promise not to mortgage property
negative pole
the terminal of a battery that is connected to the negative plate
negative pole
pole of a magnet which carries a negative electrical charge
negative precept
religious law that prohibits a Jew from doing a particular deed
negative reinforcement
reaction of placing and then removing all discomfort as a method of encouraging the continuation of the desired behavior
negative reinforcer
removal of an unpleasant stimulus as a method of encouraging the continuance of a certain behavior
negative reinforcing stimulus
a reinforcing stimulus whose removal serves to decrease the likelihood of the response that produced it
negative result
negative outcome, result that is not desired
negative sign
minus sign, the sign -
negative stigma
shameful element, mark of disgrace
negative stimulus
a stimulus with undesirable consequences
negative terminal
(Otomotiv) The battery terminal that conducts electric current back to the battery. The negative terminal usually has either "neg" or "-" on it
negative trade balance
(International Trade) condition created when there are more goods imported than exported
negative trait
unpleasant characteristic, negative quality
negative transfer
The interference of previous learning in the process of learning something new, such as switching from an old manual typewriter to a computer keyboard
negative yield
loss, lack of proceeds, negative return
A negative
Of a blood type within the ABO and Rh blood grouping system. Blood type A negative has a phenotype of "A" and a Rhesus system classification of negative
double negative
A phrase in which there are two negative words or their compounds (e.g. no, not, never, none, etc), occasionally leading to ambiguity in the meaning, but necessary in some foreign languages
false negative
A result of a test that shows as absent something that is present

A false positive from a cancer screening test will unnecessarily frighten a healthy person, a false negative will deprive them of timely treatment.

false negative
type II error
gram-negative
that is not stained violet by Gram's method
negatively
In a negative manner; so as to be damaging or not positive
negativeness
The characteristic of being negative; negativity
negativity
The characteristic of having a negative charge
non-negative
Of a real number, either positive or zero; not negative; greater than or equal to zero

Distances are non-negative.

non-negative
Of a real valued function, functional, etc. which has non-negative values over a particular domain D

For all x \in D, f(x) \ge 0.

triple negative breast cancer
A type of breast cancer, which affects African women more than white women, in which the three normal receptors are absent
negatively
{a} with denial, by means of denial
double negative
a grammatically substandard but emphatic negative; "I don't never go"
double negative
Traditional grammar holds that double negatives combine to form an affirmative. Readers will therefore interpret the sentence He cannot just do nothing as an affirmative statement meaning "He must do something" unless they are prompted to view it as dialect or nonstandard speech. Readers will also assign an affirmative meaning to constructions that yoke not with an adjective or adverb that begins with a negative prefix such as in- or un-, as in a not infrequent visitor, a not unjust decision. In these expressions the double negative conveys a weaker affirmative than would be conveyed by the positive adjective or adverb by itself. Thus, a not infrequent visitor seems likely to visit less frequently than a frequent visitor.·A double (or more accurately, multiple) negative is considered unacceptable in Standard English when it is used to convey or reinforce a negative meaning, as in He didn't say nothing (meaning "he said nothing" or "he didn't say anything"). Such constructions are standard in many other languages and in fact were once wholly acceptable in English. Thus, Chaucer could say of the Friar, "Ther nas no man nowher so vertuous" and Shakespeare could allow Viola to say of her heart, "Nor never none/Shall mistress of it be, save I alone." In spite of this noble history, grammarians since the Renaissance have objected to the double negative in English. In their eagerness to make English conform to formal logic, they conceived and promulgated the notion that two negatives destroy each other and make a positive. This rule, vigorously advocated by teachers of grammar and writing, has become established as a fundamental of standard usage.·The ban on multiple negatives also applies to the combination of negatives with adverbs such as hardly and scarcely. It is therefore regarded as incorrect to say I couldn't hardly do it or The car scarcely needs no oil. These adverbs have a minimizing effect on the verb. They mean something like "almost not at all." They resemble negative adverbs such as not and never in that they are used with any, anybody, and similar words rather than none, nobody, and other negatives. Thus, in standard usage one says You barely have any time left, just as one says You don't have any time left, but You barely have no time left is considered an unacceptable double negative.·Nevertheless, multiple negatives continue to be widely used in a number of nonstandard varieties of English and are sometimes used by speakers of all educational levels when they want to strike a colloquial or popular note, as when President Reagan taunted his political opponents by saying "You ain't seen nothing yet."·The ban on using double negatives to convey emphasis does not apply when the second negative appears in a separate phrase or clause, as in I will not surrender, not today, not ever or He does not seek money, no more than he seeks fame. Commas must be used to separate the negative phrases or clauses in these examples. The sentence He does not seek money no more than he seeks fame is unacceptable, whereas the equivalent sentence with any is perfectly acceptable and requires no comma: He does not seek money any more than he seeks fame. See Usage Note at scarcely. two negative words used in one sentence when only one is needed in correct English grammar, for example in the sentence 'I don't want nobody to help me!'
double negative
an affirmative constructed from two negatives; "A not unwelcome outcome
double negative
an affirmative constructed from two negatives; "A not unwelcome outcome"
gave him a negative answer
said no to him, answered to the contrary
got a negative answer
was told "no", received a contrary reply; received an antagonistic reply
gram-negative
bacteria have less peptidoglycan and are structurally more complex The outer membrane on the gram-negative cell wall contains lipopolysaccharides, carbohydrates bonded to lipids Cells retain red dye in a Gram stain
gram-negative
(about bacteria) not retaining the primary violet stain after being stained by Gram's method
gram-negative
Losing the crystal violet stain and taking the colour of the red counterstain in Gram's method of staining bacteria (CMD 1997)
gram-negative
(of bacteria) being or relating to a bacterium that does not retain the violet stain used in Gram's method
gram-negative
refers to bacteria that have a thick double cell wall that contains lipopolysaccharide or endotoxin; these bacteria lose a violet stain when rinsed
in the negative
negatively
negatively
in a negative manner; with a negative attitude, not positively
negatively
in a negative way; "he was negatively inclined" in a harmful manner; "he was negatively affected
negatively
in a harmful manner; "he was negatively affected
negatively
in a harmful manner; "he was negatively affected"
negatively
In a negative manner; with or by denial
negatively
In the form of speech implying the absence of something; opposed to positively
negatively
in a negative way; "he was negatively inclined"
negativeness
the disagreeable quality of one who dissents
negativeness
{i} negativity, negativism; negative or bad attitude; degree to which a thing is negative
negativeness
The quality or state of being negative
negatives
plural of negative
negativity
{i} quality of being negative or pessimistic
negativity
the disagreeable quality of one who dissents
negativity
The characteristic of being pessimistic or contrarian
negativity
an attitude in which someone considers only the bad qualities of a situation, person etc, not the good ones
negativity
characterized by habitual skepticism and a tendency to deny or oppose or resist suggestions or commands
negativity
The quality or state of being negative
negativity
(chemistry) the tendency of an atom or radical to attract electrons in the formation of an ionic bond
received negative reviews
received bad reviews, was negatively criticized
rh-negative
of persons (or their blood) lacking the Rh factor present in their red blood cells
negative
Favoriten