stock

listen to the pronunciation of stock
Englisch - Türkisch
stok

Stokta yüzlerce kayıtlarımız var. - We have hundreds of records in stock.

Lütfen sekreterden ofis malzemelerini, depo odasına stok etmesini isteyin. - Please ask the secretary to stock the office supplies in the storage room.

{i} sermaye
{s} basmakalıp
{i} hammadde
{s} standart
stok olarak elde tutulan
döl
(Ticaret) kapital
kundak (tüfekte)
inanmak
(Mimarlık) çan üzengisi
(Tarım) gövde
(Tarım) aşı yapılan gövde
(Ticaret) hisselerin tümü
emtia
çıta
(Avcılık) kundak
bağ kütüğü
çiftlik hayvanları
devlet tahvili
depodaki mallar
(Gıda) et suyuna sebze çorbası
tevek
stoklanma
her zamanki
mal yığmak
stokta bulundurmak
demirbaş
soy
stok etmek
damızlık
şebboy çiçeği
beklenen
sap
nesil
{f} stokla

Herkes stoklarını satmaya çalıştı. - Everyone tried to sell their stocks.

Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde. - Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels.

(tüfek) kundak
ağaç gövdesi
alelade
kabza
mevcut mal
hisse senedi

Hisse senedinin yükseleceğinin bir garantisi yok. - There's no guarantee that the stock will go up.

Tom kesinlikle hisse senedini nasıl alacağını biliyor. - Tom certainly knows how to pick stocks.

kütük
beylik
Dipçik, tüfeğin dipçik kısmı
{i} hayvan mevcudu
{i} envanter: We don't have that in our stock. Envanterimizde yok o
{i} kızak (gemi)
{s} repertuardaki
çorba için hazırlanan et suyu
{i} boyunduruk
{i} şebboy
{i} et suyu
{i} payanda
{f} stok yapmak
{i} tahvil

Hem hisse senetlerinde hem de tahvillerde tasarrufların var mı? - Do you have savings in both stocks and bonds?

(isim) damızlık, stok, malzeme, hammadde, hayvan mevcudu, sermaye, varlık, hisse senedi, tahvil, et suyu, et suyuna çorba, atkı, gövde (ağaç vb.), kütük, dipçik, sap, şebboy, payanda, kızak (gemi), soy, nesil, boyunduruk
{s} mevcut
tüfek veya tabanc
nesep
(Tıp) Gerektiğinde kullanılmak üzere elde bulunan madde, depo madde, stok
(Tıp) Kendisinden gelinen ırk, soy, ata
{i} atkı
{i} gövde (ağaç vb.)
{i} varlık
{f} yığmak
{f} depolamak
{f} bulundurmak
{f} 1. stokta bulundurmak: Do you stock compact discs? Sizde kompakt disk bulunur mu? We don't stock pornography. Pornografik yayınlar
(Askeri) STOK: Elde mevcut eşya, malzeme veya teçhizat
stock market
borsa

New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır. - The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.

Tokyo borsasında, yaklaşık 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü. - In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter.

stock exchange
borsa

Koministler gerçekten büyük bir kumarhane olan borsaya inanmazlar. - Communists don't believe in the stock exchange, which is really a big casino.

Şirket, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor. - The company is listed on the Tokyo Stock Exchange.

stock counting
Stok sayımı
stock exchange rate
(Denizcilik) Borsa oranı
stock loss
Bir mal alındığı fiyatın altında bir fiyata satıldığında oluşan kayıp
stock bank
(Ticaret) hisse senedi bankası
stock broker
(Ticaret) borsacı
stock dove
üveyik
stock dove
mavi güvercin
stock dove
gökçe güvercin
stock in trade
(Ticaret) mal mevcudu
stock list
(Ticaret) esham fiyatlar listesi
stock pin
(Avcılık) kabza iç bağlantı pimi
stock risk
(Ticaret) hisse senedi riski
stock up
depolamak
stock yard
(Askeri) stok alanı
stock-out
Stokta bulunmama durumu
stock account
stok hesabı
stock account
sermaye hesabı
stock book
envanter defteri
stock broker
borsa acentesi
stock car
yarış arabası
stock certificate
hisse senedi sertifikası
stock company
sermaye hisseleri olan şirket
stock company
anonim şirket
stock control
stok kontrol
stock corporation
sermaye şirketi
stock dividend
hisse senedi temettü
stock dove
yabani güvercin
stock dye
ana boya
stock exchange
menkul kıymetler borsası

Şirket, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor. - The company is listed on the Tokyo Stock Exchange.

New York Menkul Kıymetler Borsası on günlüğüne kapandı. - The New York Stock Exchange closed for ten days.

stock farming
hayvancılık
stock farming
hayvan yetiştirme
stock in trade
dükkandaki mal
stock in trade
kuvvetli taraf
stock in trade
sermaye
stock in trade
stok
stock liquor
ana banyo
stock lodger
hisse senedi defteri
stock market
kıymetli kâğıt piyasası
stock market order
borsa emri
stock number
stok numarası
stock price
hisse bedeli
stock solution
ihtiyat çözeltisi
stock still
hareketsiz
stock taking
envanter
stock up
depola
stock vat
ana küp
stock yield
hisse senedi getirisi
stock-still
kıpırdamadan
stock-still
hiç hareket etmeden
stock-still
hareketsiz
stock breeder
Büyükbaş hayvan besicisi
stock clerk
ambar memuru
stock farming
büyükbaş hayvancılık
stock fish
stok balık
stock horse
stok at
stock index
Borsa endeksi

Various stock indexes are available to monitor the overall level of stock prices.

stock keeper
stok kaleci
stock keeping unit
stok kodu
stock of trees
ağaçların hazır
stock prices
hisse senedi fiyatları
stock quotes
Hisse senedi fiyatları
stock rail
(Demiryolu) Yaşlanma rayı
stock trader
Borsacı, hisse alıp satan kişi
stock unit
stok birimi
stock valuation
(Ekonomi) Stok değerleme, stok değerlendirmesi, stok değerlemesi
stock with people
insanlarla hazır
stock yield
hisse senedi getirisi, hisse senedi verimi
stock-in-trade
ticari stok
stock-out
Stoklarda bulunmama durumu
stocking
jartiyer
stocking
çorap

Çoraplar uygun boyutta olması gerekmektedir. - Stockings should be of the proper size.

Tom Mary'nin eski çoraplarıyla domateslerini kazığa bağladı. - Tom staked his tomatoes with Mary's old stockings.

stock broker
borsa bankeri
stock broker
(Ticaret) borsa aracısı
stock exchange
(Ticaret) menkul değerler borsası
stock market
(Ticaret) menkul değerler piyasası
stock market
(Ticaret) kıymetli kağıt piyasası
stock option
(Ticaret) stok opsiyonu
stock options
hisse senedi opsiyonları
stock options
hisse senedi opsiyonu
stocked
stoklanmış
stocker
istifçi
stocking
stoklamak
stocking
konç
stocking
stoklayarak
stocking
uzun çorap
stocking
kuvvetlice
stocking
tasarruf
stocks
(Ticaret) stok mallar
stocked
{f} stokla
stocks
gemi inşaat kızağı
stock for
stok for
stock market
hisse senedi piyasası
stocked
stoklanmis
stocks
stoklar

Herkes stoklarını satmaya çalıştı. - Everyone tried to sell their stocks.

Enerji stoklarımızı israf etmemeliyiz. - We mustn't waste our energy stocks.

stock exchange
borsa simsarları topluluğu
stock market
hisse senedi fiyatlarındaki oynamalar
stock market
menkul kıymetler borsası

Menkul kıymetler borsası sürüp giden bir ekonomik kriz içindedir. - The stock market is in a prolonged slump.

stock room
depo
stock room
malzeme ambarı
stock room
yedek parça deposu
stock room
ambar
stock up
stok yapmak
stock up
stoklamak
stock up
istiflemek
stock up
mal bulundurmak
stocking
in stocking feet çorapla
stocking
çorap,n.çorap: v.stokla: prep.stoklayarak
stocking
(isim) çorap
stocks
gemi ızgarası
stocks
(Askeri) STOKLAR: Kullanılmaya hazır elde bulunan ikmal maddeleri ve malzeme miktarı. Bak. "Operational Stocks" "heather operational stocks"
Englisch - Englisch
To have on hand for sale

The store stocks all kinds of dried vegetables.

Normally available for purchase

stock sizes.

The part of a rifle or shotgun that rests against the shooter's shoulder
Railroad rolling stock
Farm or ranch animals
The axle attached to the rudder, which transfers the movement of the helm to the rudder
A pipe (vertical cylinder of ore)
Straightforward, plain, very basic

He gave me a stock answer.

In a card game, a stack of undealt cards made available to the players
A supply of anything ready for use

Lay in a stock of wood for the winter season.

A store of goods ready for sale; inventory

We have a stock of televisions on hand.

A wide necktie popular in the eighteenth century, often seen today as a part of formal wear for horse riding competitions
Any of the several species of cruciferous flowers in the genus Matthiola
The capital raised by a company through the issue of shares. The total of shares held by an individual shareholder
A bar going through an anchor, perpendicular to the flukes
The type of paper used in printing

The books were printed on a heavier stock this year.

Broth made from meat or vegetables, used as a basis for stew or soup
{v} to store, lay in store, furnish, root up
{n} a log, trunk, linen for the neck, stem, lineage, family, pack, quantity, fund, tally, property or interest in a joint capital or fund, cattle, animals shipped, in W. Indies staves on a plantation
A stock, also known as a buttstock or shoulder stock, is a part of a rifle or other firearm, to which the barrel and firing mechanism are attached, that is held against one's shoulder when firing the gun
Money or capital which an individual or a firm employs in business; fund; in the United States, the capital of a bank or other company, in the form of transferable shares, each of a certain amount; money funded in government securities, called also the public funds; in the plural, property consisting of shares in joint-stock companies, or in the obligations of a government for its funded debt; so in the United States, but in England the latter only are called stocks, and the former shares
a supply of something available for future use; "he brought back a large store of Cuban cigars"
The axle into which the rudder is attached (rudder stock); it transfers the movement of the helm to the rudder
Stock are cattle, sheep, pigs, or other animals which are kept by a farmer, usually ones which have been specially bred. I am carefully selecting the breeding stock = livestock
The stem or branch in which a graft is inserted
The stem, or main body, of a tree or plant; the fixed, strong, firm part; the trunk
The handle or contrivance by which bits are held in boring; a bitstock; a brace
the merchandise that a shop has on hand; "they carried a vast inventory of hardware"
Stock is the ownership of a corporation represented by shares that are a claim on the corporation’s earnings and assets There are many kinds of stocks, the most widely known being COMMON STOCK, which usually entitles a stockholder to vote in the election of directors and other corporate matters
If you take stock, you pause to think about all the aspects of a situation or event before deciding what to do next. It was time to take stock of the situation
The part of a tally formerly struck in the exchequer, which was delivered to the person who had lent the king money on account, as the evidence of indebtedness
{f} maintain an inventory, supply with goods; supply with livestock, provide with farm animals; store, accumulate, set aside for future use
The same as a share and used more commonly in the USA A share of stock (confusing, yes -- just use the two interchangeably, everyone else does) represents a proportional ownership stake in a corporation Investors purchase stock as a way to own a part of a publicly traded business
supply with livestock; "stock a farm"
A share of ownership or equity in a corporation
The block of wood or metal frame which constitutes the body of a plane, and in which the plane iron is fitted; a plane stock
A plain soap which is made into toilet soap by adding perfumery, coloring matter, etc
A handle or wrench forming a holder for the dies for cutting screws; a diestock
have on hand; "Do you carry kerosene heaters?"
Stocks represent partial ownership in a public corporation Companies issue shares of stock to raise money for their business (for example, to build new factories) Investors purchase this stock in the hope that the company will do well and that they will share in the success and, for instance, retire in Malibu Stocks have historically represented one of the best investments you can make, and financial experts believe that stocks should be the backbone of most portfolios
liquid in which meat and vegetables are simmered; used as a basis for e g soups or sauces; "she made gravy with a base of beef stock"
an ornamental white cravat
a certificate representing a share of ownership in a company
Same as Stock account, below
A block of wood; something fixed and solid; a pillar; a firm support; a post
To provide with material requisites; to store; to fill; to supply; as, to stock a warehouse, that is, to fill it with goods; to stock a farm, that is, to supply it with cattle and tools; to stock land, that is, to occupy it with a permanent growth, especially of grass
A certificate that signifies an ownership position, or equity, in a corporation, and represents a claim in the corporation’s assets and profits
An equity or ownership interest in a corporation, measured in shares Ownership of shares is demonstrated by stock certificates
put forth and grow sprouts or shoots; "the plant sprouted early this year"
the merchandise that a shop has on hand; "they carried a vast inventory of hardware" the handle end of some implements or tools; "he grabbed the cue by the stock" the handle of a handgun or the butt end of a rifle or shotgun or part of the support of a machine gun or artillery gun; "the rifle had been fitted with a special stock" lumber used in the construction of something; "they will cut round stock to 1-inch diameter" any of several Old World plants cultivated for their brightly colored flowers a plant or stem onto which a graft is made; especially a plant grown specifically to provide the root part of grafted plants persistent thickened stem of a herbaceous perennial plant the capital raised by a corporation through the issue of shares entitling holders to an ownership interest (equity); "he owns a controlling share of the company's stock" the reputation and popularity a person has; "his stock was so high he could have been elected mayor" have on hand; "Do you carry kerosene heaters?" provide or furnish with a stock of something; "stock the larder with meat" stock up on to keep for future use or sale; "let's stock coffee as long as prices are low" supply with livestock; "stock a farm" supply with fish; "stock a lake" equip with a stock; "stock a rifle" routine; "a stock answer
The original progenitor; also, the race or line of a family; the progenitor of a family and his direct descendants; lineage; family
A company's stock is the amount of money which the company has through selling shares. Two years later, when Compaq went public, their stock was valued at $38 million
the reputation and popularity a person has; "his stock was so high he could have been elected mayor"
persistent thickened stem of a herbaceous perennial plant
a special variety of domesticated animals within a species; "he experimented on a particular breed of white rats"; "he created a new strain of sheep"
An ownership share(s) in a corporation; also equity, common stock See also Preferred stock
The principal supporting part; the part in which others are inserted, or to which they are attached
Supply provided; store; accumulation; especially, a merchant's or manufacturer's store of goods; as, to lay in a stock of provisions
share of ownership in a corporation
Stock is a liquid, usually made by boiling meat, bones, or vegetables in water, that is used to give flavour to soups and sauces. see also stocking, laughing stock, rolling stock
A shop's stock is the total amount of goods which it has available to sell. We took the decision to withdraw a quantity of stock from sale
repeated too often; overfamiliar through overuse; "bromidic sermons"; "his remarks were trite and commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer"; "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'"
the capital raised by a corporation through the issue of shares entitling holders to an ownership interest (equity); "he owns a controlling share of the company's stock"
Used or employed for constant service or application, as if constituting a portion of a stock or supply; standard; permanent; standing; as, a stock actor; a stock play; a stock sermon
(aka EQUITY) a share of ownership in a public corporation
the handle of a handgun or the butt end of a rifle or shotgun or part of the support of a machine gun or artillery gun; "the rifle had been fitted with a special stock"
Railroad cars
Security that represents part ownership, or equity, in a corporation Each share of stock is a claim on its proportionate stake in the corporation's assets and profits, some of which may be paid out as dividends
Raw material; that out of which something is manufactured; as, paper stock
To suffer to retain milk for twenty-four hours or more previous to sale, as cows
stock ball
the type of ball (such as an off break) that a particular bowler most frequently bowls
stock car
A racing car, such as those sanctioned by NASCAR and ARCA, based on one of the regular production models available for purchase by the public

Stock cars can't have all the modifications of other racing cars.

stock cars
plural form of stock car
stock certificate
A paper certifying its bearer's ownership of shares (in a certain quantity) in a corporation
stock certificates
plural form of stock certificate
stock character
Any fictional character drawn from some stereotype who is instantly recognizable
stock characters
plural form of stock character
stock company
An incorporated company the capital of which is represented by marketable shares having a certain equal par value
stock cube
preserved vegetable, meat or seasonings compressed and put into a cube shape
stock cubes
plural form of stock cube
stock dove
the stock pigeon
stock exchange
A building and the associated organization that trades stocks in of companies for money and vice versa
stock exchanges
plural form of stock exchange
stock loan
The loan of securities by one broker to another, such as to cover a customer short sale. More commonly known as securities lending
stock loan
A loan structure, often nonrecourse, using free-trading stock or in some cases restricted stock as collateral
stock loans
plural form of stock loan
stock market crash
A sudden dramatic decline of stock prices across a significant cross-section of a stock market
stock market crashes
plural form of stock market crash
stock phrase
A phrase frequently or habitually used by a person or group, and thus associated with them

Bart Simpson's stock phrase I didn't do it was once lampooned on the show itself.

stock picker
A person or machine that gathers stock from a warehouse to fill an order
stock picker
Alternative spelling of stockpicker
stock pickers
plural form of stock picker
stock pigeons
plural form of stock pigeon
stock promoter
A person who encourages others to purchase shares in publicly traded companies. The shares are often for penny stocks, which have low per-share value and are traded in low volumes over the counter or on small exchanges. The objective of a stock promoter is to increase investor awareness, trading volume, and share price. Stock promoters are often associated with pump and dump scams, speculation, and other unethical or illegal activities
stock symbol
Short form of stock ticker symbol
stock symbols
plural form of stock symbol
stock ticker
Any device or display showing price and volumes of stock trades as the data become available
stock ticker
A device, used primarily in the 20th century, which printed prices and volumes of stock trades on paper tape as the data became available
stock ticker symbol
A unique series of letters assigned to a company or other security for trading purposes
stock ticker symbols
plural form of stock ticker symbol
stock up
To swell up (usually refers to edema in a leg)
stock up
To acquire or increase stock
stock variable
A variable whose value depends on an instant rather than on a period of time
stock vehicle
A vehicle that is kept and maintained to legal specifications
stock-bow
Crossbow
stock-in-trade
A person's skill or ability that they hire out for pay
stock-in-trade
Merchandise and other necessary supplies kept on hand in order to do business
stock-still
Absolutely motionless, perfectly still
stock loss
The loss when something is sold at a lower price than it was bought
stock-out
A situation in which an item is out of stock:
stock character
A fictional (esp. dramatic) character representing a type in a conventional way
stock option
A right to buy or sell specific securities or commodities at a stated price within a specified time
stock-car racing
Form of automobile racing. Popular in the U.S., it features cars that conform externally to standard U.S. commercial models and are raced usually on oval, paved tracks. The National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR), founded in 1947 in Daytona Beach, Fla., gave the sport its first formal organization. The Daytona 500 is the sport's premier race
stock-out
A situation in which an item is out of stock
stocked
Simple past tense and past participle of stock
stocker
livestock that is wintered and then sold in the spring

All feeder calves wintered and sold in the spring are stockers, whether they go to grass or to the feedlot.

stocker
One who crafts gun stocks

We mean by this that a man who has become great as a stocker would not necessarily know anything about barrel-boring, anything about actioning, anything about lock-making, nor anything about shooting.

stocking
Present participle of stock

I've almost finished stocking these groceries.

stocks
plural form of stock
stocks
Third-person singular simple present indicative form of stock
stocks
A device, similar to a pillory, formerly used for public humiliation and punishment
stocking
{v} to dress in or cover with stockings
stocking
{n} a well known covering for the leg
stocks
{n} a wooden frame for punishment, the funds
stock index
An official list of the average price of STOCKS of a particular group of companies on a particular STOCK EXCHANGE
stock exchange
{i} bourse
stock exchange
An organized marketplace where securities are bought and sold
stock exchange
a place where security trading is conducted on an organized system; the principal stock exchanges in the U S are
stock exchange
An organized marketplace for securities featured by the centralization of supply and demand for the transaction of orders by member brokers for institutional and individual investors
stock exchange
The marketplace where stocks are traded Examples are the Toronto Stock Exchange, the Montréal Exchange and the Canadian Venture Exchange
stock exchange
A voluntary organization of individuals formed to provide an institutional setting where members can buy and sell stock for themselves and their clients in accordance with the exchange’s rules
stock exchange
An organized marketplace where members gather to trade securities Members may act either as agents for customers, or as principals for their own accounts
stock exchange
an exchange where security trading is conducted by professional stockbrokers
stock exchange
A marketplace where shares change hands for a consideration It is usually a building or part of a building, where members of the exchange, acting as brokers or dealing on their own, buy and sell shares, sometimes as BULLS and sometimes BEARS
stock exchange
A place where dealers meet in order to conclude commercial transactions in negotiable objects, in particular securities and commodities In a stock market context, supply and demand are brought together at the stock exchange
stock exchange
An organization that operates a marketplace for the buying and selling of stock Examples in the U S include the New York Stock Exchange and NASDAQ
stock exchange
an organized market for the issue of new securities and the exchange of second-hand ones
stock exchange
The stock exchange is an organized marketplace where stocks are bought and sold Stock exchanges operate under strict rules, regulations and guidelines
stock exchange
A market for trading of equities, a public market for the buying and selling of public stocks
stock exchange
A market for trading of equities, a public market for the buying and selling of public stocks The four major Canadian exchanges are the Toronto, Montreal, Alberta and Vancouver stock exchanges The three major stock exchanges in the United States are the New York, Nasdaq and the American exchanges
stock exchange
A secondary market where already issued securities are bought and sold The Australian Stock Exchange (ASX) fulfils this function in Australia
stock exchange
place where stocks and bonds are sold and bought
stock exchange
A stock exchange is a place where people buy and sell stocks and shares. The stock exchange is also the trading activity that goes on there and the trading organization itself. The shortage of good stock has kept some investors away from the stock exchange. the New York Stock Exchange. = stock market. or stock market or(in continental Europe) Bourse Organized market for the sale and purchase of securities (seesecurity) such as stocks and bonds. Trading is done in various ways: it may occur on a continuous auction basis, it may involve brokers buying from and selling to dealers in certain types of stock, or it may be conducted through specialists in a particular stock. Some stock exchanges, such as the New York Stock Exchange (NYSE), sell seats (the right to trade) to a limited number of members who must meet eligibility requirements. Stocks must likewise meet and maintain certain requirements or risk being delisted. Stock exchanges differ from country to country in eligibility requirements and in the degree to which the government participates in their management. The London Stock Exchange, for example, is an independent institution, free from government regulation. In Europe, members of the exchanges are often appointed by government officials and have semigovernmental status. In the U.S., stock exchanges are not directly run by the government but are regulated by law. Technological developments have greatly influenced the nature of trading. In a traditional full-service brokerage, a customer placed an order with a broker or member of a stock exchange, who in turn passed it on to a specialist on the floor of the exchange, who then concluded the transaction. By the 21st century, increased access to the Internet and the proliferation of electronic communications networks (ECNs) altered the investment world. Through e-trading, the customer enters an order directly on-line, and software automatically matches orders to achieve the best price available without the intervention of specialists or market makers. In effect, the ECN is a stock exchange for off-the-floor trading
stock exchange
A market facility for the trading of securities by members (usually brokers, dealers, and traders) An example is the New York Stock Exchange (NYSE), which is the oldest and largest exchange in the United States
stock exchange
A forum for the trading of stocks, shares and other securities The London Stock Exchange is the main stock exchange in the United Kingdom
stock exchange
A market that makes it easy for the trading of stocks registered there
stock exchange
A place where stocks and shares are bought and sold The London Stock Exchange serves this function in the UK
stock exchange
a physical central market for the issuance and trading of common stocks, in contrast to the over-the-counter market, which is an electronic marketplace
stock exchange
A centralized market for buying and selling stocks where the price is determined through supply - demand mechanisms Individuals and institutions buy and sell stocks in an auction-like forum
stock exchange
An organized marketplace where specific types of securities, such as common stock and bonds, are bought and sold by members of the exchange
stock index
an official and public list of stock prices
stock index
index based on a statistical compilation of the share prices of a number of representative stocks
stock market
market where people buy and sell stocks
stock market
The system for buying and selling units of ownership (called shares or stock ) in a corporation or mutual fund
stock market
An institution which trades stock (shares) for people who submit orders For each company traded, a book is kept Figure 4 1: An example of a book for some stock
stock market
an organized way for 1) people to buy and sell stocks and 2) corporations to raise money There are three widely known stock exchanges: The New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, and the National Association of Securities Dealers Automated Quotation System (you hear it called NASDAQ on the news)
stock market
Where stocks and shares are bought and sold
stock market
The stock market consists of the general activity of buying stocks and shares, and the people and institutions that organize it. The company's shares promptly fell by 300 lire on the stock market
stock market
General term for the organized trading of stocks through exchanges
stock market
The place where stocks are bought, sold, and traded
stock market
Also called the equity market, the market for trading equities
stock market
A market in which shares of stock are bought and sold
stock market
A general term referring to the organized trading of securities in the various market exchanges and the over the counter (OTC) market
stock market
an exchange where security trading is conducted by professional stockbrokers
stock market
Either a specific location (New York Stock Exchange) or the over-the-counter network in which sellers of stock trade shares with buyers of stock The stock market performs an essential role by connecting the financial and real economies
stock market
The display that represents the stock market that railroad shares are traded on This is a crude representation of a real stock market
stock market
The set of institutions that facilitate the exchange of stocks between buyers and sellers A stock market can be an actual place, but with the growth of electronic transactions a large fraction of stock market transactions are not centrally located in a particular location
stock market
Shares in public companies are sold and bought in the stock market
stock option
the right to buy or sell a stock at a specified price within a stated period
stock option
A stock option is an opportunity for the employees of a company to buy shares at a special price. He made a huge profit from the sale of shares purchased in January under the company's stock option program. A right to buy or sell specific securities or commodities at a stated price within a specified time. stock that a company offers to sell to an employee at a price that is lower than the usual price. Contractual agreement entitling the holder to buy or sell a share of stock at a designated price for a specified period of time, regardless of changes in its market price during that period. The various kinds of stock options include put and call options, which may be purchased in anticipation of changes in stock prices, as a means of speculation or hedging. A put gives its holder an option to sell, or put, shares to another party at a fixed price even if the market price declines. A call gives the holder an option to buy, or call for, shares at a fixed price even if the market price rises. U.S. corporations often issue stock options to executives as a form of compensation in addition to salary, on the theory that an option is an incentive to improve the company's business and thus raise the value of its stock; at times such options have been far more valuable than the salary itself
stock room
storeroom for storing goods and supplies used in a business
stock up
see stock 5
stock up
If you stock up on something, you buy a lot of it, in case you cannot get it later. The authorities have urged people to stock up on fuel
stocked
furnished with more than enough; "rivers well stocked with fish"; "a well-stocked store
stocked
furnished with more than enough; "rivers well stocked with fish"; "a well-stocked store"
stocked
past of stock
stocker
One who makes or fits stocks, as of guns or gun carriages, etc
stocker
One who stocks shelves with inventory
stocker
{i} young animal that will be fattened and sold on the market; young animal that is suited for use for breeding
stocker
a domestic animal (especially a young steer or heifer) kept as stock until fattened or matured and suitable for a breeding establishment
stocker
stock car; a car used for racing but without significant alteration since its production by the manufacturer
stocker
one who supplies raw material to a machine
stocking
A stocking is the same as a Christmas stocking. see also stock, body stocking
stocking
wearing stockings; "walks about in his stockinged (or stocking) feet"
stocking
{i} close-fitting knitted covering for the foot and part of the leg (often made of nylon)
stocking
A measure of the area occupied by trees, usually measured in terms of well-spaced trees per hectare, or basal area per hectare, relative to an optimum or desired level
stocking
a usually knit close-fitting covering for the foot and leg; sock
stocking
To dress in stockings
stocking
This refers to the White area of a horse that extends up to the Cannon
stocking
(b) A knitted hood of cotton thread which is eventually converted by a special process into an incandescent mantle for gas lighting
stocking
The number of tree stems per hectare within the planting
stocking
Present participle of to stock
stocking
The degree to which trees occupy the land, measured by basal area and/or number of trees by size and spacing, compared with a stocking standard; that is, the basal area and/or number of trees required to fully utilize the land’s growth potential
stocking
a white ring between the coronet and the hock or knee of a dark-colored horse
stocking
Stockings are items of women's clothing which fit closely over their feet and legs. Stockings are usually made of nylon or silk and are held in place by suspenders. a pair of nylon stockings
stocking
The degree of occupancy of land by live trees, measured by basal area and/or the number of trees in a stand by size or age and spacing, compared to the basal area and/or number of trees required to fully utilize the growth potential of the land; that is, the stocking standard A stocking percent of 100 indicates full utilization of the site and is equivalent to 80 square feet of basal area per acre in trees 5 0 inches d b h and larger In a stand of trees less than 5 inches d b h , a stocking percent of 100 would indicate that the present number of trees is sufficient to produce 80 square feet of basal area per acre when the trees reach 5 inches d b h
stocking
To dress in GBs
stocking
A description of the relative population of trees within a stand on a per acre basis   This can be expressed in trees per acre or basal area, along with terms such as "overcrowded" or "under utilized" as long as these terms are clear to the forest owner
stocking
close-fitting hosiery to cover the foot and leg; come in matched pairs (usually used in the plural) wearing stockings; "walks about in his stockinged (or stocking) feet
stocking
The degree of occupancy of land by trees, measured by basal area or the number of trees in a stand and spacing in the stand, compared with a minimum standard, depending on tree size, required to fully utilize the growth potential of the land Table below shows the density of trees and basal area per acre required for full stocking
stocking
close-fitting hosiery to cover the foot and leg; come in matched pairs (usually used in the plural)
stocking
The number of trees in a stand
stocking
A soft garment worn on the foot and lower leg, usually knit or woven, worn under shoes or other footwear
stocking
the activity of supplying a stock of something; "he supervised the stocking of the stream with trout"
stocking
Any of various things resembling, or likened to, a stocking; as: (a) A broad ring of color, differing from the general color, on the lower part of the leg of a quadruped; esp
stocking
Something like or suggesting such a garment
stocking
the activity of supplying a stock of something; "he supervised the stocking of the stream with trout" close-fitting hosiery to cover the foot and leg; come in matched pairs (usually used in the plural) wearing stockings; "walks about in his stockinged (or stocking) feet
stocking
A description of the number of trees, basal area, or volume per acre in a forest stand compared with a desired level for balanced health and growth Most often used in comparative expressions, such as well-stocked, poorly stocked, or overstocked
stocking
A close-fitting covering for the foot and leg, usually knit or woven
stocking
Degree of utilization of land by trees Measured in terms of basal area and/or the number of trees in a stand compared to the basal area and/or number of trees required to fully utilize the growth potential of the land A stocking percent of 100 indicates full utilization of the site and is equivalent to 80 square feet of basal area per acre in trees 5 inches in d b h and larger A stocking percent of 100 in a stand of trees less than 5 inches in d b h would indicate that the present number of trees is sufficient to produce 80 square feet of basal area per acre when the trees reach 5 inches d b h A stocking percent of over 100 is fully utilizing the site (33)
stockings
{i} socks
stockings
hose
stockings
Plural of stocking
stocks
Plural of stock
stocks
A certificate that represents ownership in a company This certificate entitles the holder to a claim on the company’s assets, sometimes paid out in dividends Stocks are subject to volatility and can appreciate or depreciate in value
stocks
Supplies of fuel or other energy source(s) stored for future use Stocks are re ported as of the end of the reporting period
stocks
Third-person singular present tense of the verb to stock
stocks
Also known as equities, they give you an ownership interest in the company issuing the stock A stock does not have a fixed, objective worth At any moment, it is only as valuable as people perceive it to be Stocks may be either preferred or common Given a long-term horizon, some of the risks inherent in stock investing can be reduced
stocks
Traded on a stock exchange, these are shares in a company Essentially, you purchase shares in exchange for owning a part of that company
stocks
variables like the capital stock or the money supply stock, that describe the state of the economy (such as its wealth) at a point of time; they are contrasted by flows
stock
Favoriten