sonuçlanma

listen to the pronunciation of sonuçlanma
Türkisch - Englisch
result in
completion
resulting
culmination
sonuçlanmak
end up

I don't want to end up like him. - Onun gibi sonuçlanmak istemiyorum.

Do you want to end up like her? - Onun gibi sonuçlanmak ister misin?

sonuç
conclusion

What conclusions did they come to? - Hangi sonuçlara vardılar?

The conclusion reached by a study is People who think their feet are smelly, have smelly feet; people who think they aren't, don't. - Bir çalışma ile ulaşılan sonuç ayaklarının pis koktuğunu düşünen insanların kötü kokan ayakları vardır; ayaklarının kötü kokmadığını düşünen insanların yoktur.

sonuç
result

If you divide any number by zero, the result is undefined. - Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır.

Many diseases result from poverty. - Çoğu hastalık yoksulluktan sonuçlanır.

sonuç
{i} consequence

This could have unintended consequences. - Bunun umulmadık sonuçları olabilir.

He who makes the mistake bears the consequences. - Hata yapan sonuçlarına katlanır.

sonuç
outcome

Regardless what you may do, the outcome will still be the same. - Yapabileceğiniz ne olursa olsun, sonuç hâlâ aynı olacaktır.

He understood the negative outcomes of being wasteful. - O, savurgan olmanın olumsuz sonuçlarını anladı.

sonuçlanmak
turn out
sonuç
{i} end

NASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents. - NASA Galileo'nunkine benzeyen jeneratörler taşıyan 22 uzay uçuşunun üçünün kazayla sonuçlandığını söylüyor.

I hope everything will turn out well in the end. - Sonunda her şeyin iyi sonuçlanacağını ümit ediyorum.

sonuç
joy
sonuç
{i} success

I'm sure your efforts will result in success. - Çabalarının başarıyla sonuçlanacağından eminim.

He said to himself, Will this operation result in success? - Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı?

sonuç
result, consequence, outcome, conclusion, product, effect netice
sonuç
product
sonuç
payoff
sonuç
result, outcome, conclusion
sonuç
wrap-up
sonuçlanmak
culminate
sonuçlanmak
come to a conclusion
sonuçlanmak
{f} eventuate
sonuç
{i} show

The results of Tom's biopsy show that the tumor is benign. - Tom'un biyopsi sonuçlarına göre, tümör iyi huyludur.

The results of Tom's biopsy show that the tumor is cancerous. - Tom'un biyopsi sonuçlarına göre, tümör kanserlidir.

sonuç
effect

Cause and effect react upon each other. - Sebep ve sonuç birbirlerine tepki yaparlar.

The efforts brought about no effect. - Çabalar sonuç getirmedi.

sonuçlanmak
{f} go
sonuç
desition
sonuç
catastrophe
sonuç
(Bilgisayar) result at
sonuç
(Denizbilim) conculusion
sonuç
deduction
sonuç
determination
sonuç
finish

Apply two coats of the paint for a good finish. - İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula.

sonuç
find

You've always known that eventually everyone would find out. - Sonuçta herkesin öğreneceğini sen her zaman biliyordun.

Eventually it was possible to find a really satisfactory solution. - Sonunda gerçekten tatmin edici bir sonuç bulmak mümkündü.

sonuç
desinence
sonuç
resultant 
sonuç
all in all

All in all, how many different schools have you attended? - Sonuçta, kaç tane farklı okula devam ettin?

sonuç
(Bilgisayar) farewell statement
sonuç
ending

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War. - Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşı ile sonuçlanan sık ve kanlı komşu devletler arasındaki savaşları bitirme amacıyla kuruldu.

sonuç
(Ticaret) performance
sonuç
bottomline
sonuç
after effect
sonuç
sequent
sonuç
rowen
sonuç
(Ticaret) output
sonuç
(Ticaret) score
sonuç
repercussion
sonuçlanmak
ensue
sonuçlanmak
end in

About three out of every four marriages end in divorce. - Yaklaşık olarak her dört evlilikten üçü boşanmayla sonuçlanmaktadır.

sonuçlanmak
be concluded
sonuç
{i} issue
sonuç
avail
sonuç
ramification

Sami didn't fully understand the ramifications of his actions. - Sami kendi eylemlerinin sonuçlarını tam olarak anlamadı.

sonuç
fruit

Let's stop this fruitless argument. - Bu sonuçsuz argümanı bırakalım.

Your effort will surely bear fruit. - Çabanız mutlaka sonuç verecek.

sonuç
hangover
sonuç
bottom line
sonuç
inference
sonuç
event

Tom should eventually have enough money to buy Mary a diamond ring. - Tom'un sonuçta Mary'ye elmas bir yüzük alması için yeterli parası olmalıydı.

Eventually it was possible to find a really satisfactory solution. - Sonunda gerçekten tatmin edici bir sonuç bulmak mümkündü.

sonuç
child

Sami had a relationship that resulted in a child. - Sami'nin bir çocukla sonuçlanan bir ilişkisi vardı.

She's still a child after all. - Sonuçta o hâlâ bir çocuk.

sonuç
resultant
sonuç
{i} decision

That decision will have wide and serious consequences. - Bu kararın geniş ve ciddi sonuçları olacaktır.

That decision will have far-reaching and serious consequences. - O kararın geniş kapsamlı ve ciddi sonuçları olacaktır.

sonuç
result to
sonuç
result for
sonuç
to result
sonuç
{i} aftermath
sonuç
deduct
sonuç
success#
sonuç
ultimate

Ultimately, he ended up going to school. - Sonuçta, okula gitmeye son verdi.

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

sonuç
{i} sequel
sonuç
{i} sum

I want to summarize the content of the presentation and draw a conclusion. - Sunumun içeriğini özetlemek ve bir sonuç çıkarmak istiyorum.

sonuç
{i} finding
sonuç
spawn
sonuç
fruitage
sonuç
consequent
sonuç
ate
sonuç
close

The election results were extremely close. - Seçim sonuçları son derece yakın.

sonuç
{i} harvest
sonuç
{i} denouement
sonuç
log. conclusion
sonuç
corollary
sonuç
(Hukuk) outcome, conclusion
sonuç
produce

Effort produces fine results. - Çaba güzel sonuçlar üretir.

After all, their form of transport produces no pollution at all. - Sonuçta, onların ulaşım formu hiç kirlilik üretmez.

sonuç
{i} upshot
sonuçlanmak
{f} issue
sonuçlanmak
{f} end

About three out of every four marriages end in divorce. - Yaklaşık olarak her dört evlilikten üçü boşanmayla sonuçlanmaktadır.

I don't want to end up like him. - Onun gibi sonuçlanmak istemiyorum.

sonuçlanmak
work out
sonuçlanmak
{f} conclude
sonuçlanmak
come out
sonuçlanmak
{f} redound
sonuçlanmak
to result in
sonuçlanmak
be at an end
sonuçlanmak
{f} finish
sonuçlanmak
to come to a conclusion, to conclude; to result in, to end in sth
sonuçlanmak
to come to a conclusion, be concluded
Türkisch - Türkisch
Sonuçlanmak işi
Sonuç
netice
Sonuçlanmak
neticelenmek
sonuç
Öz, özet
sonuç
Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey
sonuç
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
sonuç
Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey. Öz, özet
sonuç
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı
sonuç
Yazının veya sözün bitim bölümü
sonuçlanmak
Sonuca ulaştırılmak, sonuca bağlanmak, bitirilmek, neticelenmek, intaç edilmek: "Diyelim ki o düşündüğünüz sefer gerçekleşti, diyelim ki başarıyla sonuçlandı."- T. Oflazoğlu
sonuçlanmak
Sonuca ulaştırılmak, sonuca bağlanmak, bitirilmek, neticelenmek, intaç edilmek
sonuçlanma
Favoriten