success

listen to the pronunciation of success
Englisch - Türkisch
başarı

Kaçış denemesi başarılıydı. - His escape attempt was successful.

Manchester United, hem Premier League'de hem de İngiltere'de en başarılı takımlardan biridir. - Manchester United is one of the most successful teams in both the Premier League and England.

{i} sonuç

Çabalarının başarıyla sonuçlanacağından eminim. - I'm sure your efforts will result in success.

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

başarı yakalamak
{i} başarılı kimse
{i} başarma, başarı
{i} başarılı olan kimse
başarılmış iş
ergi
(Bilgisayar) başarılı

Okul festivalini başarılı yapmak için birbirlerine yardımcı oldular. - They helped one another to make the school festival a success.

Kaçış denemesi başarılıydı. - His escape attempt was successful.

{i} sükse
başarılı kimse/şey
başarım
muvaffakıyet
muvaffakiyet
başarıları
başarıya

Sosyalist tarım büyük başarıya ulaştı. - The socialist agriculture achieved great success.

Biraz şans bazen beklenmedik bir başarıya götürür. - A little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.

successful
başarılı

Bu civardaki en başarılı askerin adını biliyor musun? - Do you know the name of the most successful military man from this area?

Başarılı bir iş adamı olmanın hayalini kurardım. - I used to dream about being a successful businessman.

succession
birbirini izleme

Bu fantezi kitap gösterişli çok güzel büyülerin bir birbirini izlemesidir ve onun yerine bu onu sıkıcı yapar. - This fantasy book is a succession of really flashy magical spells and that makes it boring instead.

great success
büyük başarı

Büyük başarılar sürekli çabalar nedeniyledir. - Great successes are due to constant efforts.

Biz büyük başarılar elde ettik. - We have achieved great successes.

successive
{s} ardışık
successive
birbirini izleyen
success audit
(Bilgisayar) başarı denetimi
success average
başarı ortalaması
success criteria
başarı kriteri
success criteria
başarı ölçüsü
success grade
başarı puanı
success in business
işletmelerde başarı
success in business
işletmede başarı
success in business life
iş hayatında başarı
success in children
çocuklarda başarı
success in popular culture
popüler kültürde başarı
success indicator
başarı göstergesi
success level
başarı düzeyi
success neurosis
(Pisikoloji, Ruhbilim) başarı nevrozu
success point
başarı puanı
success rate
başarı grafiği
success rate
başarı puanı
success rate
başarı oranı
success rating
başarı sıralaması
success sign
başarı göstergesi
success story
başarı öyküsü
success comes in different shapes and sizes
başarı değişik biçimlerde ve ölçülerde gelir
success of
başarı
success#
sükse
success#
başarı
success#
başarılı kimse
success#
sonuç
successive
peşpeşe

Peşpeşe beş gün yağmur yağdı. - It rained five successive days.

successive
art arda
successful
(sıfat) başarılı
successfully
açık alınla
successfully
başarılı bir şekilde

Buna rağmen,tarihte tüm insanların başarılı bir şekilde yok edildiğine dair örnekler var. - However, there are instances in history where entire peoples were successfully exterminated.

Sadece bir tane hayatın var. Onu mutlu ve başarılı bir şekilde yaşa. - You only have one life. Live it happily and successfully.

successfully
başarıyla

Ameliyat başarıyla tamamlandı. - The surgery was successfully completed.

O, sınavı başarıyla geçti. - He successfully passed the exam.

succession
{i} üst üste olma
succession
{i} 1. of (birbirini takip eden) bir sürü (kimse); (birbirini takip eden) bir dizi (şey): This place has had a succession of owners. Bu yerin
succession
of (birbirini takip eden) bir sürü (kimse); (birbirini takip eden) bir dizi (şey): This place has had a succession of owners. Bu yerin
achieve success
başarı elde etmek
audit success
(Bilgisayar) denetim başarılı
crown with success
amaca ulaşmak
i wish you success
başarılar dilerim
prove success
başarısını kanıtlamak
result in success
başarıyla sonuçlanmak
settlement success
(Denizbilim) yerleşme başarısı
student success
öğrenci başarısı
successfully
başarılı bir biçimde

Onlar bombayı başarılı bir biçimde etkisiz hale getirdiler. - They've defused the bomb successfully.

Tom başarılı bir biçimde tüm eyaletteki oyların yaklaşık yüzde sekseninin desteğini alacak duruma erişti. - Tom successfully carried the state with nearly sixty percent of the total statewide vote.

succession
halefler
succession
sua
succession
(Ticaret) halef olma
succession
halef olma hakkı
succession
(Dilbilim) ardışıklık
succession
halefiyet
succession
(Kanun) miras
succession
yerini alma
succession
birbirini takip etme
succession
zincir
successive
peş peşe

Peş peşe dört kez dünya şampiyonluğu kazandı. - He won four successive world championships.

successive
arka arkaya

Arka arkaya dört maçı kazanmak zordur. - It is hard to win four successive games.

successive
ardı ardına gelen
successive
dayanışmalı
successive
arkası kesilmeyen
successive
(Kanun) mütevali
successive
ardı arkası kesilmeyen
successive
ardarda gelen
successive
zincirleme
successive
birbirini takip eden
successive
birbiri ardına
successive
üst üste
successively
sıra ile
successively
birbiri arkasından
we wish you success
başarılar dileriz
successful
successfulnessbaşarılılık
successfully
başarılı biçimde
succession
yerine geçme
succession
dizi
succession
ardıllık
succession
sıra
successive
ardıl
successively
art arda
successively
ard arda gelerek
without success
başarısız
successful
muvaffakıyetli
successful
muvaffakıyetle
successful
başarıya ulaşan şey
successful
successfullybaşarıyla
Succession
teselsül
a howling success
büyük bir başarı
a success
başarlı
achieve widespread success
yaygın başarı elde
achieved success
elde başarı
equivocal success
müphem başarı
financial profitability
finansal karlılık
in success
başarı
instant success
Hemen gelen başarı
key to success
Başarının anahtarı
make a success
Başarmak, başarılı olmak; bir başarı oluşturmak

she's very keen to make a success of the project.

measure of success
Başarının ölçüsü
misadventure; ill-success
talihsizlik; kötü başarı
odds of success
Başarı şansı, başarı ihtimali
overnight success
bir gecede başarı
overwhelming success
ezici başarı
reach success
Başarıya ulaşmak
reproductive success
(Tıp, İlaç) Üreme başarısı
succession
ardışıklık, ardardalık
succession
peşe
to lead to success
başarıya kurşun
tremendous success
büyük başarı
unprecedented success
görülmemiş başarı
with success
başarı ile
achieve a great success
büyük başarı kazanmak
achieve the success of
başarısını yakalamak
be still hungry for success
başarıya doymamak
brilliant success
parlak başarı
bring success
başarı getirmek
carry on with success
başarı ile sürdürmek
corporate success
şirketin başarısı
drunk with success
başarı sevinciyle kendinden geçmiş
exploitation of success
(Askeri) başarıdan faydalanma
exploitation of success
(Askeri) BAŞARIDAN FAYDALANMA: Bak. "exploitation"
fishing success
(Denizbilim) av başarısı
increasing success
artan başarı
lead to success
başarıya götürmek
lead to success
başarıya taşımak
military success
askeri başarı
peacetime operating stocks; port of support; position; probability of success
(Askeri) barış zamanı çalışma stokları; destek limanı; mevki; başarı ihtimali
successful
{s} başarılı, muvaffak
successfully
(zarf) başarılı olarak
successfully
başarılı olarak

Tom programı başarılı olarak tamamladı. - Tom successfully completed the program.

Tedavi başarılı olarak gidiyor. - The treatment is going successfully.

succession
{i} ardışık olma
succession
yerine geçme hakkı döl döş
succession
birbiri arkasından gelen şeyler
succession
halef olma/sıra
succession
intikal
succession
veraset
succession
(Hukuk) haleflik
succession
silsile
succession
vekâlet
successive
successively sıra ile
successive
(Nükleer Bilimler) ard arda,ardaşık
successive
müteakıp
successive
ard arda,ardışık
successive
birbiri arkasından
successive
birbirini ileyen
successive
(Tıp) Birbiri ardısıra, birbirini izleyen
successive
{s} peş peşe, arka arkaya, üst üste: They've won three successive games. Arka arkaya üç maç kazandılar
successive
{s} üst üste olan
successive
silsile halindeki
the road to success
başarıya giden yol
the secret of success
başarının sırrı
Englisch - Englisch
financial profitability
The achievement of one's aim or goal

His third attempt to pass the entrance exam was a success.

One who, or that which, achieves assumed goals

The new range of toys has been a resounding success.

a favorable or prosperous course or termination of anything attempted
{n} prosperity, fortune, luck, event
Success is the achievement of something that you have been trying to do. It's important for the long-term success of any diet that you vary your meals. the success of European business in building a stronger partnership between management and workers. failure
VARCHAR2(10) Mode for WHENEVER SUCCESSFUL system auditing
Favorable result that is assessed in terms of effectiveness, impact, sustainability, and contribution to capacity development
an attainment that is successful; "his success in the marathon was unexpected"; "his new play was a great success" an event that accomplishes its intended purpose; "let's call heads a success and tails a failure"; "the election was a remarkable success for Republicans" a state of prosperity or fame; "he is enjoying great success"; "he does not consider wealth synonymous with success
The favorable or prosperous termination of anything attempted; the attainment of a proposed object; prosperous issue
Success is the achievement of a high position in a particular field, for example in business or politics. Nearly all of the young people interviewed believed that work was the key to success. failure
the achievement of ones aim or goal
Accomplishment of wetland restoration, enhancement, creation, or preservation in accordance with bank objectives, design specifications, or success criteria [top]
a state of prosperity or fame; "he is enjoying great success"; "he does not consider wealth synonymous with success
a set of grades based on an arbitrary criteria of comparative success of entire group in achieving passing marks on a given set of tests success an agreement between mentor and learner that the goal of a chosen task, as defined and understood by both, has been achieved to a standard of proficiency appropriate for the task
{i} attainment of something desired or attempted, accomplishment; prosperity, fame; person or thing that is successful
Financial success goes with the operating statement or operating results It is measured by whether the government was able to raise enough money during a given period to cover its outlays In government success is affected by annual and cash nature of the accounting rules Inflows of money can include borrowing; outflow include only those due and payable, not those promised but not payable this period
Amazonite, Chrysoprase, Marble
The success of something is the fact that it works in a satisfactory way or has the result that is intended. Most of the cast was amazed by the play's success failure
a person with a record of successes; "his son would never be the achiever that his father was"; "only winners need apply"; "if you want to be a success you have to dress like a success"
That which comes after; hence, consequence, issue, or result, of an endeavor or undertaking, whether good or bad; the outcome of effort
Someone or something that is a success achieves a high position, makes a lot of money, or is admired a great deal. We hope it will be a commercial success. failure
Losing 60-80% of excess weight during the first 12 to 18 months and then maintaining that loss
an attainment that is successful; "his success in the marathon was unexpected"; "his new play was a great success"
a state of prosperity or fame; "he is enjoying great success"; "he does not consider wealth synonymous with success"
Act of succeeding; succession
a person who achieves his or her goals
an event that accomplishes its intended purpose; "let's call heads a success and tails a failure"; "the election was a remarkable success for Republicans"
That which meets with, or one who accomplishes, favorable results, as a play or a player
avail
success has many fathers, failure is an orphan
Many will seek credit for success, few will accept responsibility for failure
success story
anecdotal evidence for the benefits of some product or policy
success story
story of prosperity, path to stardom, reaching the top, succeeded in all that he pursued
success story
Someone or something that is a success story is very successful, often unexpectedly or in spite of unfavourable conditions. Sock Shop was one of the high-street success stories of the 80s
successful
Resulting in success; assuring, or promotive of, success; accomplishing what was proposed; having the desired effect; prosperous; fortunate; happy

a successful enterprise.

successfully
In a successful manner; with success; without failing

They successfully completed their project together.

succession
An act of following in sequence
succession
A group of rocks or strata that succeed one another in chronological order
succession
A sequence of things arranged in order
succession
A passing of royal powers
successive
Of, or relating to a succession
successive
Coming one after the other in a series

They had won the title for five successive years.

successful
having reached a high degree of worldly prosperity
successful
{a} prosperous, fortunate, happy, kind
successfully
{a} prosperously, luckily, happily
succession
{n} a series, order, rightful inheriting
reproductive success
(Tıp, İlaç) Reproductive success is defined as the passing of genes onto the next generation in a way that they too can pass those genes on. In practice, this is often a tally of the number of offspring produced by an individual. A more correct definition, which incorporates inclusive fitness, is the relative production of fertile offspring by a genotype. For example, the offspring produced as a result of normal mating are an example of reproductive success, because they too can pass their genetic material on to the next generation. Alternatively, the birth of a mule as a result of the mating of a horse and a donkey is not an example of reproductive success because the mule is sterile and thus not able to continue the germ line
succession
(Ecology) The gradual and orderly process of ecosystem development brought about by changes in community composition and the production of a climax characteristic of a particular geographic region
Lake Success
An unincorporated village of southeast New York on northwest Long Island northwest of Mineola. It was the temporary headquarters of the United Nations from 1946 to 1951. Population: 2,484
Lake Success
lake in the state of New York (USA)
Point Success
A peak, 4,318.2 m (14,158 ft) high, in the Cascade Range of west-central Washington near Mount Rainier
Succession
successary
achieved success
obtained success, prospered
avenue of success
way to become successful
be crowned with success
be blessed with success, be successful, prosper
became a great success
prospered greatly, was very successful
crowned with success
earned success through effort, obtained prosperity
great success
much success, mighty success
had a great success
succeeded greatly, was extremely successful
had great success
was very successful, had a very favorable result
has very slim chances of success
doubtful that he will be successful, probably won't succeed
howling success
impressive accomplishment, great achievement, great triumph
key to success
way to achieve goals, way to succeed
meet with success
attain prosperity, be successful, do well
nothing succeeds like success
success speaks for itself, can't argue with success
political success
career in politics, prosperity in the field of politics
recipe for success
directions that if followed will bring success
roaring success
great prosperity, huge success
secure of success
confident of success, assured of prosperity
successes
plural of success
successful
Something that is successful achieves what it was intended to achieve. Someone who is successful achieves what they intended to achieve. How successful will this new treatment be? I am looking forward to a long and successful partnership with him She has been comparatively successful in maintaining her privacy. unsuccessful + successfully suc·cess·ful·ly The doctors have successfully concluded preliminary tests
successful
{s} having achieved success; having a positive outcome; prosperous, affluent, famous, having wealth and renown
successful
Someone who is successful achieves a high position in what they do, for example in business or politics. Women do not necessarily have to imitate men to be successful in business She is a successful lawyer. unsuccessful
successful
having succeeded or being marked by a favorable outcome; "a successful architect"; "a successful business venture"
successful
having succeeded or being marked by a favorable outcome; "a successful architect"; "a successful business venture
successful
Something that is successful is popular or makes a lot of money. the hugely successful movie that brought Robert Redford an Oscar for his directing One of the keys to successful business is careful planning
successful
Resulting in success; assuring, or promotive of success; accomplishing what was proposed; having the desired effect; prosperous; fortunate; happy
successful
Resulting in success; assuring, or promotive of, success; accomplishing what was proposed; having the desired effect; hence, prosperous; fortunate; happy; as, a successful use of medicine; a successful experiment; a successful enterprise
successfully
in a successful manner; "she performed the surgery successfully
successfully
in a successful manner, in a prosperous manner
successfully
in a successful manner; "she performed the surgery successfully"
succession
The replacement of one plant community by another in progressive development toward climax vegetation
succession
the process of vegetational development whereby an area becomes successively occupied by different plant communities of higher ecological order (Range Term Glossary Committee 1974)
succession
the gradual supplanting of one community of plants by another, the sequence of communities being termed a sere and each stage seral
succession
Replacement of populations in a habitat through a regular progression to a climax (mature) community; brought about by organisms that change the environment
succession
The natural replacement, in time of one plant community with another Conditions of the prior plant community (or successional stage) create conditions that are favorable for the establishment of the next stage
succession
acquisition of property by descent or by will the action of following in order; "he played the trumps in sequence"
succession
The gradual replacement of one plant community by another
succession
Succession is the fact or right of being the next person to have an important job or position. She is now seventh in line of succession to the throne. Apostolic succession Austrian Succession War of the Bavarian Succession War of the faunal succession law of intestate succession Polish Succession War of the Spanish Succession War of the
succession
Process of stand development over time involving tree maturation and death and changes in species composition The predictable patterns of change, which are unique for each stand type, are referred to as successional trajectories or paths
succession
The person succeeding to rank or office; a successor or heir
succession
a following of one thing after another in time; "the doctor saw a sequence of patients"
succession
a group of people or things arranged or following in order; "a succession of stalls offering soft drinks"; "a succession of failures"
succession
The gradual replacement of one plant community by another leading ultimately to an equilibrium state
succession
A succession of things of the same kind is a number of them that exist or happen one after the other. Adams took a succession of jobs which have stood him in good stead Scoring three goals in quick succession, he made it 10-8
succession
A term that may refer to either plants or animals, succession is a progressive series of changes in the plant and animal life of a community from initial colonization to the establishment of a climax or final stage in which the plant or animal attains equilibrium with the environment
succession
Process in which communities of plant and animal species in a particular area are replaced over time by a series of different and usually more complex communities There are two types of succession: primary and secondary Primary succession occurs in a bare area that has never been occupied by a community of organisms (for example, on a newly-cooled lava flow, or newly-risen oceanic island), and secondary succession occurs in an area in which natural vegetation has been removed or destroyed but the soil has not been destroyed (for example, after forest logging) Scientists at the HBEF have conducted a great deal of research focusing on secondary succession after different logging practices
succession
The natural replacement, in time, of one plant community with another Conditions of the prior plant community (or successional stage) create conditions that are favorable for the establishment of the next stage
succession
the orderly, gradual, and continuous replacement of one plant or animal community by another
succession
the action of following in order; "he played the trumps in sequence"
succession
The act of following in sequence
succession
The act of succeeding, or following after; a following of things in order of time or place, or a series of things so following; sequence; as, a succession of good crops; a succession of disasters
succession
acquisition of property by descent or by will
succession
This is the process by which one community of plants and animals is gradually replaced by another It is reasonably directional and hence to a certain extent, predictable (e g bare ground > pioneer weed species > grassland >scrub > woodland) Succession occurs because the original community modifies the physical environment in some way, making it more favourable for a different set of species The first stage in a succession is termed the pioneer stage Succession will then proceed through various other stages (seres), until a climax (or final) stage) is reached The climax community is in equilibrium with the physical environment and succession proceeds no further The length of each stage in a succession and its direction (i e the final climax community), will depend on local environmental conditions
succession
(ecology) the gradual and orderly process of change in an ecosystem brought about by the progressive replacement of one community by another until a stable climax is established
succession
A predictable natural pattern of changing conditions and species over time
succession
acquisition of property by descent or by will the action of following in order; "he played the trumps in sequence" a group of people or things arranged or following in order; "a succession of stalls offering soft drinks"; "a succession of failures" (ecology) the gradual and orderly process of change in an ecosystem brought about by the progressive replacement of one community by another until a stable climax is established
succession
The gradual, predictable replacement of one community by another The community itself creates the conditions that lead to its replacement by another community Succession ends with the climax community
succession
The natural sequence of plant community replacement beginning with bare ground and resulting in a final, stable community in which a climax forest is reached Foresters, wildlife biologists, and farmers constantly battle ecological succession to try to maintain a particular vegetative cover
succession
The process of replacing one plant community with another over time (that is, alder to Douglas-fir to Western hemlock)
succession
{i} progression, sequence, series; order in which one person takes the place of another; process through which an individual takes on the position or property of another
succession
The conveyance of property to the heirs of a deceased person under the laws governing intestate distribution of assets
succession
The right to enter upon the possession of the property of an ancestor, or one near of kin, or one preceding in an established order
succession
The power or right of succeeding to the station or title of a father or other predecessor; the right to enter upon the office, rank, position, etc
succession
A term used to describe transfers of asset ownership through inheritance, gifting, preferential sale, or other means that fulfill the wishes of the person(s) with present ownership of the assets
succession
- The things that follow each other in sequence For an ecosystem, it is the unidirectional change created as competing organisms and (especially) the plants respond to and modify the environment For example, an open field would have a development from weeds to grass to forest community, in that order
succession
held ny another; also, the entrance into the office, station, or rank of a predecessor; specifically, the succeeding, or right of succeeding, to a throne
succession
The replacement of one plant community by another until ecological stability is achieved
succession
The process by which one community gives way to another
succession
The passing of royal powers
succession
An order or series of descendants; lineage; race; descent
succession
1) Change in vegetation (tree species) over time Often following a disturbance 2)Natural replacement of one plant community by another over time (1)
succession
A series of persons or things according to some established rule of precedence; as, a succession of kings, or of bishops; a succession of events in chronology
succession
Succession involves the changes that occur in communities over time Specifically, the presence of specific species may provide an environment that is conducive to the influx of other species In the southern United States, pine trees, due to the local environment they provide, are normally considered the precursors to hardwood trees Note that, while succession is a considered a valid model for predicting change in an ecosystem, many factors (human intervention and weather related events, for example) can interrupt the successional cycle
succession
The sequence and process of changes in plant communities over time Species, structure and communities evolve into a stable system For example, the prairie grasslands may be invaded by young ash trees; then an ash forest forms; then Douglas fir trees invade the ash forest; eventually, the ash forest becomes a fir forest, which maintains itself over time
successions
plural of succession
successive
Following in order or in uninterrupted course; coming after without interruption or interval; following one after another in a line or series; consecutive; as, the successive revolution of years; the successive kings of Egypt; successive strokes of a hammer
successive
{s} continuous, sequential, following one after another
successive
Having or giving the right of succeeding to an inheritance; inherited by succession; hereditary; as, a successive title; a successive empire
successive
in regular succession without gaps; "serial concerts"
successive
Successive means happening or existing one after another without a break. Jackson was the winner for a second successive year. coming or following one after the other
successively
In a serial or successive manner; one following another
successively
in proper order or sequence; "talked to each child in turn"; "the stable became in turn a chapel and then a movie theater
successively
one after another, sequentially
successively
In a successive manner
successively
in proper order or sequence; "talked to each child in turn"; "the stable became in turn a chapel and then a movie theater"
tremendous success
great achievement, completing a goal at a great level
unprecedented success
{i} success as never seen before, success that is exceptional and unique
was a success
succeeded, was crowned a glowing success, went very well
was crowned with success
succeeded, went well
with success
prosperously, in a successful manner
success
Favoriten