see

listen to the pronunciation of see
Englisch - Türkisch
görmek

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

O dün bizi görmek için geldi. - She came to see us yesterday.

{f} bakmak

Gerçek bir keşif yolculuğuna çıkmak yeni manzaralar bulmakla olmaz ancak onlara yeni gözlerle bakmakla olur. - The real journey of discovery doesn't consist in exploring new landscapes but rather in seeing with new eyes.

{f} seyretmek

Bu filmi seyretmek zorundasın. - You have to see this movie.

Tom hangi filmi seyretmek istedi? - What movie did Tom want to see?

bakınız

Lütfen ayrıntılar için aşağıya bakınız. - Please see below for details.

Daha fazla bilgi için www.example.com'a bakınız. - See www.example.com for more information.

dikkat etmek
işte

Yarın işte görüşürüz. - See you at work tomorrow.

İşten sonra beni görmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. - Thank you for agreeing to see me after work.

bakın

Tom etrafına bakındı ama kimseyi görmedi. - Tom looked around, but didn't see anyone.

Daha fazla bilgi için, sayfa 16'ya bakın. - For further information, see page 16.

{f} uğurlamak

Erkek kardeşim ve ben havaalanında John'u uğurlamak için gittik. - My brother and I went to see John off at the airport.

O, onu uğurlamak için istasyona gitti. - He has been to the station to see her off.

{f} yolcu etmek

O, öğretmenini yolcu etmek için istasyona gitti mi? - Did she go to the station to see her teacher off?

O, öğretmenini yolcu etmek için istasyona gitti. - She went to the station to see her teacher off.

kavramak
gereğini yapmak
farkına varmak
anlamak

Nasıl çalıştığını anlamak için ayrı şeyler almayı isterim. - I like to take things apart to see what makes them tick.

Kazanın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için sadece bu makaleyi okumalısın. - You have only to read this article to see how serious the accident was.

gör

Sen gitmeden önce seni görmek istiyorum. - I want to see you before you go.

Bana öyle görünüyor ki sen hatalısın. - It seems to me that you are wrong.

(State Economic Enterprise) Kamu İktisadi Teşebbüssü
{i} piskoposluk
{i} papalık
gör(mek)
{f} görüp geçirmek
{f} farketmek
{f} görmek: If you shut your eyes you won't see anything. Gözlerini kaparsan hiçbir şey görmezsin
{f} anlamak: Do you see what I
tecrübe ile öğrenmek
see a thing through bi
{f} göz önüne almak
Holy See Papalık
{f} (saw, --n)
{f} görüşmek

Annenle görüşmek istiyorum. - I want to see your mother.

Doktorla görüşmek istiyorum. - I'd like to see the doctor.

tecrübesi olmak
{f} sezmek
bir yolunu bulmaya çalışmak
baba yurdu
seçmek
görülesi
görmerse
idare meclisi
adamdan saymamak
çarliston
içinden doğmak
ilikine/lerine geçmek
see eye to eye
tamamen aynı fikirde olmak
see off
yolculamak
see to
(Fiili Deyim ) -e bakmak , meşgul olmak , icabına bakmak
see you later
daha sonra görüşmek üzere
See ya
argo Bay-bay!
see off
uğurlamak
see red
tepesi atmak
see through
yetmek (para)
see to
ile ilgilenmek, -in icabına bakmak
see a thing through
bir işi başarmak
see a thing through
tuttuğunu koparmak
see fit
münasip görmek
see fit to
uygun görmek
see into
idrak etmek
see off
birisini uğurlamaya gitmek
see somebody off
uğurlamak
see someone off
birini yolcu etmek
see someone off
birini geçirmek
see someone off
birini uğurlamak
see through
zorluklara rağmen tamamlamak
see to
çaresine bakmak
see to
ile ilgilenmek
see to
alakadar olmak
see you
görüşürüz

Önümüzdeki ay görüşürüz. - I'll see you next month.

Öğle yemeğinde görüşürüz. - I'll see you at lunch.

see you later
hoşça kal

Şimdilik hoşça kal, sonra görüşürüz. - So long, see you later.

see you tomorrow
yarın görüşürüz
see about
uğraşmak
see about
bakmak
see about
ile ilgilenmek
see daylight
zorlukların sonuna gelmek
see double
çift görmek
see double
çift gör
see double
çatal görmek
see eye to eye
aynı ağızı kullanmak
see eye to eye with
uymak
see eye to eye with
uyuşmak
see eye to eye with
anlaşmak
see fit to
-e karar vermek
see how the land lies
zemin yoklamak
see how the wind blows
ağız aramak
see in the New Year
yeni yılı karşılamak
see into
nüfuz etmek
see into
kavramak
see off
geçirmek
see off
yolcu etmek

Avrupa'ya giden bir arkadaşı yolcu etmek için havaalanına gittim. - I've just been to the airport to see off a friend who was leaving for Europe.

see one's way to
yapabileceğine inanmak
see out
bitirmek
see out
sonuna kadar sürmek
see over
denetlemek
see over
gözden geçirmek
see pink elephants
kafayı bulmak
see pink elephants
sarhoş olmak
see red
çok öfkelen
see red
öfkeden kudurmak
see red
gözü dönmek
see sb off
uğurlamak
see stars
yıldızları saymak
see stars
gözünde şimşekler çakmak
see the colour of money
paranın rengini görmek
see the light
anlamak
see the light
gerçeği kabul etmek
see the sights
ilginç yerleri ziyaret etmek
see through
aklından geçeni gör
see through one
birinin içini okumak
see to
ilgilenmek
see to
bakmak
see above
yukarıda görebilirsiniz
see also
ayrıca bkz
see bascule
Baskül görmek
see cauliflower
karnabahar görmek
see counter
counter görmek
see eye to eye
Bir konu üzerinde mutabık olmak
see for yourself
kendiniz görün
see full
Bak tam
see hub
hub görmek
see lopsided
dengesiz görmek
see otherwise
aksi halde görmek
see red
son derece öfkelenmek, gözü dönmek, gözü dumanlanmak, gözünü kan bürümek
see right through someone
Birisinin dürüst olmadığını anlamak/görmek/bilmek
see such
Bak böyle
see the glass half empty
(deyim) Bardağın boş tarafını görmek, kötümser olmak
see the writing on the wall
(deyim) Bir tehlike belirtisini sezmek; başarısız olunacağına dair alâmeti sezmek
see then
o zaman bakın
see thwart
önlemek görmek
see uncle
amca görmek
see under beam
kiriş altında görmek
see under beaver
kunduz altında görmek
see under cyanuric
SİYANÜRİK altında görmek
see under fennel
rezene altında görmek
see you
Görüşürüz! Görüşmek üzere!
see you again
tekrar görüşmek üzere
see you around
Görüşmek üzere
see you in a bit
birazdan görüşürüz
see you later
daha sonra görüşürüz

Bu gece daha sonra görüşürüz. - I'll see you later tonight.

Daha sonra görüşürüz sanırım. - I guess I'll see you later.

see you later
görüşmek üzere
see you later guys
görüşmek üzere beyler
see you later guys
görüşürüz beyler
see you next time
Bir dahaki sefere görmek
see you then
o zaman görüşürüz
see you there
orada görüşürüz
see-saw
(Oyuncaklar) Tahterevalli
see-through
Transparan, içini gösteren
See you later
Görüşürüz

Daha sonra gelirim ve görüşürüz. - I'll come and see you later.

Daha sonra evde görüşürüz. - I'll see you later at home.

SAW
(Borsa) (submerged arc welding) Tozaltı ark kaynağı
See you soon
görüşmek üzere
saw
bıçkı ile biçmek
saw
kesil/kes
saw
{f} bıçkı ile kesmek
saw
(Tıp) Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır
saw
f., bak. see 1
saw
crosscut saw enine kesen bıçkı
saw
bıçkı ile biçer gibi hareketler yapmak
saw
saw pit bıçkı hendeği
saw
{i} atasözü, darbımesel
saw
gör

Kütüphanede John'u gördüm. - I saw John at the library.

Onu ben iki yıl önce bir yerde gördüm. - I saw her somewhere two years ago.

seeing
dolayı

Kötü havadan dolayı şehrin görülmeye değer yerlerini görme fikrinden vazgeçtim. - I gave up the idea of seeing the sights of the city because of the bad weather.

seeing
bağ. (that) -eceğine göre; -diğine göre; hazır ...; madem, mademki: Seeing you're going to get her mail, would you mind getting mine too
seeing
{i} görme

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

Kötü havadan dolayı şehrin görülmeye değer yerlerini görme fikrinden vazgeçtim. - I gave up the idea of seeing the sights of the city because of the bad weather.

saw
bıçkı makinası
saw
testere boyuna kesmek
see someone off
(deyim) yolcu etmek
see you later
yine görüşürüz
seeing
görerek

Doğum gününde burada olmayacaksın gibi görerek sana hediyeni şimdi vereceğimi düşündüm. - Seeing as you won't be here on your birthday, I thought I'd give you your present now.

seen
görülmek

Tom, Mary'yle görülmek istemiyordu. - Tom didn't want to be seen with Mary.

Onlarla görülmekten utanmam. - I am not ashamed to be seen with them.

seen
görünmek

Tom bizimle görünmek istemiyor gibi davranıyor. - Tom acts like he doesn't want to be seen with us.

Sami çıplak görünmek istemedi. - Sami didn't want to be seen naked.

seen
görülen

Görülen bir şey, asla görülmemiş gibi olmaz. - What has been seen can not be unseen.

Gökyüzünde görülen çok sayıda yıldızlar vardı. - There were several stars to be seen in the sky.

seen
gözükmek
saw
testere ile kesmek
saw
biçmek
saw
bıçkı
saw
özdeyiş
saw
doğramak
saw
atasözü
saw
testere

O, bir testereyi çok iyi kullanır. - She handles a saw very well.

Onun eli testereye yatkındır. - She's very handy with a saw.

seeing
{f} gör

Çocuk kelebeği gördüğünde, onu kovalamaya girişti, bitişikteki bayanla sohbet ederken ona sessiz kalmasını söyleyen annesini kızdırdı. - The boy, upon seeing a butterfly, proceeded to run after it, provoking the anger of his mother, who had ordered him to stay quiet while she gossiped with the lady next door.

O, habere heyecanlanmadığına göre, onu önceden biliyor olmalı. - Seeing that she was not excited at the news, she must have known it.

seen
{f} gör

Son zamanlarda onu görmedim - I have not seen him lately.

Mikroplar sadece bir mikroskop yardımıyla görülebilir. - Germs can only be seen with the aid of a microscope.

SAW
(Askeri) yüzey akustik dalga (surface acoustic wave)
See you soon
yakında görüşmek üzere
saw
testere çaprazı
saw
testere dişleme makinesi
saw
(Kitap) testere çekmek
saw
biçki
see below
aşağıya bakın

Lütfen ayrıntılar için aşağıya bakınız. - Please see below for details.

Daha fazla bilgi için aşağıya bakın. - See below for more information.

see me
Beni görmek

Ara sıra beni görmek için gel. - Come and see me once in a while.

Amcam beni görmek için geldi. - My uncle came to see me.

see of
görmek
see through
(deyim) see through someone sth. içini okumak,kanmak see someone through birine sıkıntısını atlatıncaya kadar yardım etmek. see sth. through sonuna kadar götürmek,dayanmak
seeing
görüyorum

O kızı görüyorum.

Hâlâ Tom'u görüyorum. - I'm still seeing Tom.

Sanırım geleceğimi görüyorum. - I think I'm seeing my future.

seen
görmüş

O, partide beni görmüş olamaz. - She cannot have seen me at the party.

Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı. - Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other.

seen
görüldü

Ben camı kırarken görüldüm. - I was seen to break the window.

O, evin dışına giderken görüldü. - He was seen going out of the house.

sees
görür

Biri seni görürse ne yaparsın? - What'll you do if someone sees you?

Ya biri bizi görürse. - What if someone sees us?

sees
görse
See you later
Sonra görüşürüz
See you later
Görüşürüz./Hoşça kal
See you tomorrow
yarın görüşmek üzere
see about
(deyim) see about sth. ilgilenmek
see about
ilgilenmek
see about
icabına bakmak
see in
(deyim) see someone/sth. in a different/better etc. light baska bir bakis acisindan gormek,fikrini degistirmek
see into
anlamak
see into
(deyim) see into sth. incelemek
see into
görmek
see into
(Fiili Deyim ) incelemek , tetkik etmek
see off
(deyim) kapı dışarı etmek
see off
(deyim) see someone off 1.geçirmek,uğurlamak
see out
vazgeçmemek
see out
(Fiili Deyim ) 1- bitirmek , sonunu getirmek 2- -in sonuna kadar beklemek
see out
(deyim) birşeyi sonuna kadar görmek
see out
kapıya kadar geçirmek
see out
sonuna kadar götürmek
see out
(deyim) see someone out birini kapıya kadar geçirmek. see sth. out
see out
(deyim) dayanmak
see out
yarım bırakmamak
see over
kontrol etmek
see over
gezip görmek
see red
çok öfkelenmek, gözünü kan bürümek
see red
öfkelenmek
see red
(Fiili Deyim ) gözü dönmek , gözünü kan bürümek
see through
yarı yolda bırakmamak
see through
işini görmek
see through
destek olmak
Englisch - Englisch
In card games such as poker, to respond to another player's bet with a bet of equal value

I'll see your twenty dollars and raise you ten.

To date frequently

I've been seeing her for two months.

To witness or observe by personal experience

Yes, now I've seen it all!.

A diocese; a region of a church, generally headed by a bishop
The office of a bishop
To perceive or detect as if by sight
To form a mental picture of
To perceive with the eyes
To understand

Do you see what I mean?.

Tom and Mary don't seem to understand why they're not supposed to do that. - Tom and Mary don't seem to understand why they aren't supposed to do that.

Tom and Mary don't seem to understand why they aren't supposed to do that. - Tom and Mary don't seem to understand why they're not supposed to do that.

{n} the diocese of a bishop or archbishop
{v} to perceive by the eye, observe, discern, penetrate, attend
(Ekonomi) Abbreviation of State Economic Enterprise
go or live through; "We had many trials to go through"; "he saw action in Viet Nam"
observe as if with an eye; "The camera saw the burglary and recorded it"
Abbreviation for Society for Excellence in Eyecare
date regularly; have a steady relationship with; "Did you know that she is seeing an older man?"; "He is dating his former wife again!"
imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him on horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a risk in this strategy"
Société pour l'expansion des exportations
properly, the official 'seat' of a bishop Commonly used for the territorial unit of administration in the church, governed by a bishop; also known as a diocese
visit a place, as for entertainment; "We went to see the Eiffel Tower in the morning"
come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How nice to see you again!"
If you see someone to a particular place, you accompany them to make sure that they get there safely, or to show politeness. He didn't offer to see her to her car `Goodnight.' --- `I'll see you out.'
The word see comes from a Latin word meaning seat It refers to the city in which the bishop’s home church (cathedral) is located
If you are seeing someone, you spend time with them socially, and are having a romantic or sexual relationship. My husband was still seeing her and he was having an affair with her
To fall in with; to meet or associate with; to have intercourse or communication with; hence, to have knowledge or experience of; as, to see military service
accompany or escort; "I'll see you to the door"
In poker and similar games at cards, to meet (a bet), or to equal the bet of (a player), by staking the same sum
You can say `you see' when you are explaining something to someone, to encourage them to listen and understand. Well, you see, you shouldn't really feel that way about it
{i} bishopric, office of a bishop; position or authority of a bishop
(Gr Hedra or Thronos) The official "seat" or city capital where a bishop resides (esp for a large jurisdiction); hence, the territory of his entire jurisdiction may be called his See
To call
If you see someone, you visit them or meet them. Mick wants to see you in his office right away You need to see a doctor
receive as a specified guest; "the doctor will see you now"; "The minister doesn't see anybody before noon"
To perceive by the eye; to have knowledge of the existence and apparent qualities of by the organs of sight; to behold; to descry; to view
perceive (an idea or situation) mentally; "Now I see!"; "I just can't see your point"; "Does she realize how important this decision is?"; "I don't understand the idea"
Figuratively: To have intellectual apprehension; to perceive; to know; to understand; to discern; often followed by a preposition, as through, or into
Specifically: (a) The seat of episcopal power; a diocese; the jurisdiction of a bishop; as, the see of New York
If you see an entertainment such as a play, film, concert, or sports game, you watch it. He had been to see a Semi-Final of the FA Cup It was one of the most amazing films I've ever seen. = watch
If you see something happening in the future, you imagine it, or predict that it will happen. A good idea, but can you see Taylor trying it? We can see a day where all people live side by side. = imagine
find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; "I want to see whether she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
go to see for a social visit; "I went to see my friend Mary the other day
(d) The pope or his court at Rome; as, to appeal to the see of Rome
observe, check out, and look over carefully or inspect; "The customs agent examined the baggage"; "I must see your passport before you can enter the country"
perceive by sight or have the power to perceive by sight; "You have to be a good observer to see all the details"; "Can you see the bird in that tree?"; "He is blind--he cannot see"
If you see a lot of someone, you often meet each other or visit each other. We used to see quite a lot of his wife, Carolyn
get to know or become aware of, usually accidentally; "I learned that she has two grown-up children"; "I see that you have been promoted"
People say `I'll see' or `We'll see' to indicate that they do not intend to make a decision immediately, and will decide later. We'll see. It's a possibility
match or meet; "I saw the bet of one of my fellow players"
compare (used in texts to point the reader to another location in the text)
You can say `You'll see' to someone if they do not agree with you about what you think will happen in the future, and you believe that you will be proved right. The thrill wears off after a few years of marriage. You'll see
To be attentive; to take care; to give heed; generally with to; as, to see to the house
To follow with the eyes, or as with the eyes; to watch; to regard attentively; to look after
A seat; a site; a place where sovereign power is exercised
the seat within a bishop's diocese where his cathedral is located
This refers the reader to multiple-word terms that have the same last word
You can use seeing that or seeing as to introduce a reason for what you are saying. Seeing as Mr Moreton is a doctor, I would assume he has a modicum of intelligence. = since
This marks an index entry as pointing to another; the real index term is an additional (non-optional) argument to the command Thus you can anticipate a term readers may wish to look up, yet which you have decided not to index Example: \sidx[see]{analysis}[archetypal]{archetypal criticism} becomes analysis, archetypal, See archetypal criticism
deliberate or decide; "See whether you can come tomorrow"; "let's see--which movie should we see tonight?"
ANI

I do not like seeing animals get eaten alive. - I don't like seeing animals get eaten alive.

Tom said he sees a lot of dead animals on the road. - Tom said that he sees a lot of dead animals on the road.

People say `let me see' or `let's see' when they are trying to remember something, or are trying to find something. Let's see, they're six -- no, make that five hours ahead of us Now let me see, who's the man we want?
To have the power of sight, or of perceiving by the proper organs; to possess or employ the sense of vision; as, he sees distinctly
go to see for professional or business reasons; "You should see a lawyer"; "We had to see a psychiatrist"
You can use see in expressions to do with finding out information. For example, if you say `I'll see what's happening', you mean that you intend to find out what is happening. Let me just see what the next song is Shake him gently to see if he responds
the seat within a bishop's diocese where his cathedral is located be careful or certain to do something; make certain of something; "He verified that the valves were closed"; "See that the curtains are closed"; "control the quality of the product"
Refers to multiple-word terms that have the same last word
When you see something, you notice it using your eyes. You can't see colours at night I saw a man making his way towards me She can see, hear, touch, smell, and taste As he neared the farm, he saw that a police car was parked outside it Did you see what happened?
Some writers use see in expressions such as we saw and as we have seen to refer to something that has already been explained or described. We saw in Chapter 16 how annual cash budgets are produced Using the figures given above, it can be seen that machine A pays back the initial investment in two years
This refers the reader to (a) a related term, (b) a term that is the expanded form of an abbreviation or acronym, or (c) a synonym or more preferred term
(b) The seat of an archbishop; a province or jurisdiction of an archbishop; as, an archiepiscopal see
Section 122F(d) of Part VIIA
see a man
To take one's leave for some urgent purpose, especially to go to the bathroom
see a man
A bland euphemism to conceal one's true purpose
see a man
To go have a drink or to meet one's bootlegger
see a man about a dog
Used as an excuse for leaving without giving the real reason (especially if the reason is to go to the toilet, or to have a drink)
see a man about a horse
A message signaling one needs to urinate (used mainly of men)

Wait for me here. I'll only be a couple of minutes. I've just got to see a man about a horse.

see a man about a horse
A message signaling one needs to go missing for a short while, for any reason, without giving a real explanation
see double
To experience double vision, wherein the eyes do not focus on the same point and a single object is therefore perceived as two
see eye to eye
To agree with someone; to concur; to get along

She just never saw eye to eye with her mother about politics.

see in
To welcome (an occurrence)

They saw in the New Year with dancing and fireworks.

see in
To invite (someone) in, to show (someone) in: to introduce (someone) to the inside of a place

Coles held open the office door as the British envoy entered the room.

see into
To escort into, especially a place of shelter

Just see her into the house.

see into
To perceive the truth about, especially of future events
see mui
crack seed
see off
To accompany someone to a point of departure
see off
To defeat
see out
Continue something until completion

I'll never give up. I'm going to see this thing out.

see out
Accompany a guest when he or she leaves

Please see our guest out.

see over
to inspect something fully
see red
To become angry or irritated

The new tax proposal had voters seeing red.

see red
To receive a red card, and be dismissed from the playing field
see someone through
To constitute ample supply for one for

Those chocolates should see us through the holiday season.

see someone through
To suffice for a time

Two full bags should be enough to see the family through.

see someone's point
To comprehend the meaning that someone is trying to convey

Yes, I see your point. Let me double-check that and get back with you.

see something out
To watch an activity develop to a conclusion

He came to a dead stop, a yard from our step, and, leaning up against the railings, and selecting a straw to chew, fixed us with his eye. He evidently meant to see this thing out.

see something through
To complete (the thing); to fulfill a commitment

Do not start the project if you are not going to be around to see it through.

see stars
To experience apparent flashing lights in one's field of vision, especially after receiving a blow to the head

During his 13-year career as a game-changing NFL linebacker, Lawrence Taylor hit opponents so hard he often made them see stars.

see the forest for the trees
To discern an overall pattern from a mass of detail; to see the big picture, or the broader, more general situation. Generally used in the negative

Smith is good at detail, but can't see the forest for the trees.

see the light
To gain an understanding of something previously not understood, especially in a sudden insight

Finally, near the end of the meeting, John saw the light and withdrew his objections.

see the light
To undergo a spiritual conversion

Praise the Lord. I saw the light.

see the wood for the trees
Alternative form of see the forest for the trees
see things
To have visual hallucinations

It was there before. I think I'm seeing things.

see through
To not be deceived by a contradictory appearance or statement

I can see through his poker face, he isn't fooling anyone.

see through
To detect or deduce someone's true motives or mindset

In that moment, I saw right through her; this petition drive had nothing to do with her love for animals, and everything to do with impressing Michael, the cute intern.

see through
To find something visually transparent

We saw through the water with ease; it was as clear as glass.

see to
To serve or care for

Mark, please see to Mrs. Landingham, make sure she has everything she needs.

see to
To take care of; to effect; to make happen

After seeing to the shopping, cleaning and cooking, he finally sat down for some rest.

see ya
Goodbye, see you later
see yellow
To receive a yellow card

Ullman saw yellow after his dangerous challenge on MacKenzie.

see you
see you later
see you later
A phrase used at parting, and not necessarily implying that the person being addressed will be seen later by the speaker
see you later alligator
au revoir, see you soon

Didn't know you were sick, Whitey, thought you were like . . . some of the other times. From the top stair, See you later, alligator.

see you next Tuesday
: A euphemism for cunt

That diva may be gorgeous, but she's a real, well, you know, a see-you-next-Tuesday. A what? asked Jen. I cocked my head. Curious, myself. She's—pardon the expression—a cunt..

see you soon
goodbye; something said at a farewell, not necessarily meaning that the speaker will see the hearer(s) again
see-through
transparent or translucent; that can be seen through

If you are planning to wear a see-through dress, wear something underneath.

see the light
change for the better; "The lazy student promised to reform"; "the habitual cheater finally saw the light"
see you later
I will see you again in the future, we will meet again
see someone through
(deyim) Support a person through a difficult time
see you around
I will see you again somewhere
SAW
squad automatic weapon or section automatic weapon, a class of light machine gun
SAW
صلى الله عليه وسلم sallalahu aleyhi wasallam – Peace be upon him
from can see to can't see
From the time when it is barely light enough to see until there is no light remaining whatsoever: from sunup to sundown, from dawn to dusk
saw
A tool with a toothed blade used for cutting hard substances, in particular wood or metal
saw
Something spoken; speech, discourse

And for thy trew sawys, and I may lyve many wynters, there was never no knyght better rewardid .

saw
A musical saw
saw
(often old saw) A saying or proverb
saw
To make a motion back and forth similar to cutting something with a saw

The fiddler sawed away at his instrument.

seeing
The movement or distortion of a telescopic image as a result of turbulence in the Earth's atmosphere
seeing
Inasmuch as; in view of the fact that

Seeing the boss wasn't around, we took it easy.

seeing
Present participle of see
saw
Surface Acoustic Wave
saw
A tool with sharp teeth used for pruning trees and shrubs
saw
Squad Automatic Weapon; designation for M249, FN Minimi 5 56mm light machine gun
saw
Surface Acoustic Wave, refers to a device in which acoustic waves propagating on the surface of a piezo-electric crystal transfer a signal between two transducers Extensively used for delay lines, both dispersive and non-dispersive
saw
hand tool having a toothed blade for cutting cut with a saw; "saw wood for the fireplace
saw
Something said; speech; discourse
saw
Sallallahu'Alaihe wa Salaam This should be mentioned every time the name of the Prophet (SAW) is mentioned or read It means 'May the Peace and Blessings of Allah be upon him
saw
To cut, as a saw; as, the saw or mill saws fast
saw
hand tool having a toothed blade for cutting
saw
Saw is the past tense of see
saw
A saw is a tool for cutting wood, which has a blade with sharp teeth along one edge. Some saws are pushed backwards and forwards by hand, and others are powered by electricity. see also chain saw
saw
a condensed but memorable saying embodying some important fact of experience that is taken as true by many people
saw
To be cut with a saw; as, the timber saws smoothly
saw
{i} tool for cutting consisting of a toothed blade; saying, maxim, (Atasözü)
saw
v pret saw [OE sëon, säwon pl pret ]
saw
To form by cutting with a saw; as, to saw boards or planks, that is, to saw logs or timber into boards or planks; to saw shingles; to saw out a panel
saw
Dictate; command; decree
saw
a cutting tool, one edge of which is a series of continuous teeth
saw
To cut with a saw; to separate with a saw; as, to saw timber or marble
saw
Surface Acoustic Wave A technology in which radio frequency signals are converted to acoustic signals in a piezolectric crystalline material Variations in phrase shift ion the reflected signal can be used to provide a unique identity
saw
An instrument for cutting or dividing substances, as wood, iron, etc
saw
If you saw something, you cut it with a saw. He escaped by sawing through the bars of his cell Your father is sawing wood. A familiar saying, especially one that has become trite through repetition. See Synonyms at saying. Past tense of see. the past tense of see. Tool for cutting solid materials to prescribed lengths or shapes. Most saws take the form of a thin metal strip with teeth on one edge or a thin metal disk with teeth on the edge. The teeth are usually set to alternate sides so that the kerf (groove) cut by the saw is wider than the thickness of the saw; the saw blade can thus move freely in the groove without binding. Thin-strip saws are used in various ways in both hand and machine operations; circular, or disk, saws are always machine powered (see sawing machine, machine tool)
saw
surface acoustic wave (filter)
saw
consisting of a thin blade, or plate, of steel, with a series of sharp teeth on the edge, which remove successive portions of the material by cutting and tearing
saw
cut with a saw; "saw wood for the fireplace"
saw
a power tool for cutting wood
saw
squad automatic weapon
saw
Surface Acoustic Wave A sound wave that propagates along and is bound to the surface of a solid; ordinarily it contains both compressional and shear components
saw
{f} cut with a saw or similar tool; make back-and-forth motions as if with a saw
saw
of See
saw
To use a saw; to practice sawing; as, a man saws well
saw
Also used figuratively; as, to saw the air
saw
(see, saw, seen)
saw
  An eleventh level spell that creates any kind of saw of any length
saw
{n} a toothed instrument, saying, maxim
seeing
{a} of to see, since, because that
seeing
{n} the act of perceiving, sight, vision
seen
{a} perceived, beheld, skilled, versed
SAW
(Mühendislik) Submerged Arc Welding
saw
A saying; a (Atasözü); a maxim
saw
Surface acoustic wave (filter) - Filter or oscillator technology characterized by its reliance on acoustic energy and electrical/acoustic transductors used to take advantage of impressive bandpass filter shape factors that are difficult to achieve with more traditional filter technologies
Saw
sy
Saw
sye
Saw
say

Tom and Mary say they saw someone climbing over the fence. - Tom and Mary say they saw somebody climbing over the fence.

Tom says he saw Mary. - Tom says he saw Mary.

Saw
seigh
See You Soon
I will see you again in the near future, SYS
saw
A saying or proverb
saw
To cut (something) with a saw
saw
simple past of see
see about
deal with; consider
see about
When you see about something, you arrange for it to be done or provided. Tony announced it was time to see about lunch I must see about selling the house
see also
Dictionary, GdbmFile
see also
pizza util Hashtable, hashCode, equals
see also
Colour Class: Primary Colours
see also
Dictionary, InspectableKeyBasedContainer
see also
A Bibliography of Glossaries for Archivists, Records Managers, Special Collections Librarians, Manuscript Curators, and other Related Information Professionals Compiled by Diane Vogt-O'Connor, National Archives and Records Administration (02/28/02) http: //www archives gov/research_room/alic/reference_desk/glossaries_for_archivists html
see also
A referral to an additional source of information often found in catalogs or glossaries For example: Dog: See also Canine Serial: Although the terms periodical, journal, serial and magazine have slightly different definitions, they are often used interchangeably These are works that come out on a regular basis (weekly, monthly, annually) and contain articles written by various authors A journal contains peer reviewed articles written by scholars while a magazine contains more popular articles often written by journalists The terms periodical and serial are more generic and refer to all types of these materials Special Collection
see also
  DTD Differences -- Displays differences between DTDs
see also
scalar data type; algebraic data type; value object; leaf object
see also
Field 900 - Interlinking Internal Reference
see also
This refers the reader to terms that have a related, but not synonymous, meaning
see also
Map, HashMap, Hashtable, count(), objectForKey(java lang Object), Serialized Form
see also
equals, hashCode, Hashtable
see also
authentication, realm, permission, and principal
see also
DTD Differences -- Displays differences between DTDs (New!)
see also
html refGlossary
see also
Visual representation of the Care Pathway on this site (accessing help & support section)
see also
Refers to terms that have a related, but not synonymous meaning
see also
A suggestion that additional information of possible relevance may be located under other entries Example: Serial: See also Journal
see also
compare (used in texts to point the reader to another location in the text)
see also
A referral to an additional source of information often found in catalogs or glossaries Example: Dog: See also Canine
see also
Investment Centre Current Account Comparison Service Deposit Account Comparison Service Cash ISA Comparison Service
see also
descriptions by Michael Zehr and Chuck Bower See also: match equity
see also
elements, Enumeration
see also
Support Knowledgebase Top 10 Support Issues Before Contacting Support How to Contact Support
see also
Serialized Form
see into
inquire into, check, try to figure out
see off
If you see off an opponent, you defeat them. There is no reason why they cannot see off the Republican challenge
see off
accompany, separate from someone before a voyage
see off
When you see someone off, you go with them to the station, airport, or port that they are leaving from, and say goodbye to them there. Ben had planned a steak dinner for himself after seeing Jackie off on her plane
see out
accompany outside; finish, persist until the end
see red
run wild from anger, be angry
see through
perceive the true nature of; "We could see through her apparent calm"
see through
If you see through someone or their behaviour, you realize what their intentions are, even though they are trying to hide them. I saw through your little ruse from the start. see also see-through
see through
support financially through a period of time; "The scholarship saw me through college"; "This money will see me through next month
see through
support financially through a period of time; "The scholarship saw me through college"; "This money will see me through next month"
see through
{f} see from behind; worry that something will be done properly until the end
see through
remain with until completion; "I must see the job through"
see to
If you see to something that needs attention, you deal with it. While Franklin saw to the luggage, Sara took Eleanor home
see to it
be careful or certain to do something; make certain of something; "He verified that the valves were closed"; "See that the curtains are closed"; "control the quality of the product"
see you
goodbye for now but I will see you again in the future
Türkisch - Englisch
(Tıp) afterbrain
efendime söyleyeyim er, let me see, let's see
(said when pausing in order to think): Bahçemizde sardunya, karanfil, akşamsefası, aslanağzı, efendime söyleyeyim, çingülü, gülhatmi ve güller var. In our garden we've got geraniums, carnations, four-o'clocks, snap-dragons-let me seehibiscuses, hollyhocks, and roses
see
Favoriten