see

listen to the pronunciation of see
Englisch - Türkisch
görmek

Filmi görmek istiyorum. - I want to see the movie.

Filmi görmek istiyorum. - I'd love to see the movie.

{f} bakmak

Gerçek bir keşif yolculuğuna çıkmak yeni manzaralar bulmakla olmaz ancak onlara yeni gözlerle bakmakla olur. - The real journey of discovery doesn't consist in exploring new landscapes but rather in seeing with new eyes.

{f} seyretmek

O filmi yine seyretmek istiyorum. - I want to see that movie again.

Bu filmi seyretmek isteyeceğini sandım. - I thought you'd want to see this movie.

bakınız

Daha fazla bilgi için www.example.com'a bakınız. - See www.example.com for more information.

Lütfen ayrıntılar için aşağıya bakınız. - Please see below for details.

dikkat etmek
{f} uğurlamak

Babamı uğurlamak için havaalanına gittim. - I have been to the airport to see my father off.

O, onu uğurlamak için istasyona gitti. - He has been to the station to see her off.

bakın

Tom etrafına bakındı ama kimseyi görmedi. - Tom looked around, but didn't see anyone.

Bakın, benim sahip olduklarım sadece bu iki kale, yüz hektar arazi, altı araba, dört yüz baş sığır ve yirmi koşu atı... - You see, I've got only these two castles, one hundred hectares of land, six cars, four hundreds heads of cattle and twenty racer horses...

işte

İşten memnun değil gibi görünüyor. - It seems that she is not pleased with the job.

İşten sonra görüşürüz. - I'll see you after work.

{f} yolcu etmek

O, öğretmenini yolcu etmek için istasyona gitti mi? - Did she go to the station to see her teacher off?

O, öğretmenini yolcu etmek için istasyona gitti. - She went to the station to see her teacher off.

farkına varmak
gör

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

Seni gördüğüme mutluyum. - I'm happy to see you.

kavramak
gereğini yapmak
anlamak

Tom, bitişik odadaki ebeveynlerinin ne konuştuğunu duyup duyamayacağını anlamak için kulağını duvara dayadı. - Tom pressed his ear against the wall to see if he could hear what his parents were discussing in the next room.

Kazanın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için sadece bu makaleyi okumalısın. - You have only to read this article to see how serious the accident was.

(State Economic Enterprise) Kamu İktisadi Teşebbüssü
{f} görüp geçirmek
{i} piskoposluk
gör(mek)
{i} papalık
see a thing through bi
{f} görmek: If you shut your eyes you won't see anything. Gözlerini kaparsan hiçbir şey görmezsin
{f} farketmek
{f} anlamak: Do you see what I
bir yolunu bulmaya çalışmak
tecrübe ile öğrenmek
{f} göz önüne almak
Holy See Papalık
{f} (saw, --n)
{f} görüşmek

Dişçiyle görüşmek zorundayım. - I've got to see a dentist.

Gelecek yıl tekrar görüşmek ümidiyle. - Hope to see you again next year.

tecrübesi olmak
{f} sezmek
baba yurdu
seçmek
görülesi
görmerse
ilikine/lerine geçmek
idare meclisi
içinden doğmak
çarliston
adamdan saymamak
see eye to eye
tamamen aynı fikirde olmak
see off
yolculamak
see to
(Fiili Deyim ) -e bakmak , meşgul olmak , icabına bakmak
see you later
daha sonra görüşmek üzere
See ya
argo Bay-bay!
see off
uğurlamak
see red
tepesi atmak
see through
yetmek (para)
see to
ile ilgilenmek, -in icabına bakmak
see a thing through
tuttuğunu koparmak
see a thing through
bir işi başarmak
see fit
münasip görmek
see fit to
uygun görmek
see into
idrak etmek
see off
birisini uğurlamaya gitmek
see somebody off
uğurlamak
see someone off
birini uğurlamak
see someone off
birini geçirmek
see someone off
birini yolcu etmek
see through
zorluklara rağmen tamamlamak
see to
çaresine bakmak
see to
alakadar olmak
see to
ile ilgilenmek
see you
görüşürüz

Hafta sonunda görüşürüz. - See you on the weekend.

Önümüzdeki ay görüşürüz. - I'll see you next month.

see you later
hoşça kal

Şimdilik hoşça kal, sonra görüşürüz. - So long, see you later.

see you tomorrow
yarın görüşürüz
see about
ile ilgilenmek
see about
uğraşmak
see about
bakmak
see daylight
zorlukların sonuna gelmek
see double
çift gör
see double
çatal görmek
see double
çift görmek
see eye to eye
aynı ağızı kullanmak
see eye to eye with
uyuşmak
see eye to eye with
anlaşmak
see eye to eye with
uymak
see fit to
-e karar vermek
see how the land lies
zemin yoklamak
see how the wind blows
ağız aramak
see in the New Year
yeni yılı karşılamak
see into
nüfuz etmek
see into
kavramak
see off
geçirmek
see off
yolcu etmek

Avrupa'ya giden bir arkadaşı yolcu etmek için havaalanına gittim. - I've just been to the airport to see off a friend who was leaving for Europe.

see one's way to
yapabileceğine inanmak
see out
bitirmek
see out
sonuna kadar sürmek
see over
gözden geçirmek
see over
denetlemek
see pink elephants
kafayı bulmak
see pink elephants
sarhoş olmak
see red
öfkeden kudurmak
see red
gözü dönmek
see red
çok öfkelen
see sb off
uğurlamak
see stars
yıldızları saymak
see stars
gözünde şimşekler çakmak
see the colour of money
paranın rengini görmek
see the light
anlamak
see the light
gerçeği kabul etmek
see the sights
ilginç yerleri ziyaret etmek
see through
aklından geçeni gör
see through one
birinin içini okumak
see to
bakmak
see to
ilgilenmek
see abib
abib görmek
see above
yukarıda görebilirsiniz
see bream
çipura görmek
see howler, 2
tellalı, 2 bakınız
see lopsided
dengesiz görmek
see net
Bak net
see no evil, hear no evil, speak no evil
üç maymunu oynamak
see of
görmek
see pinus
pinus görmek
see red
son derece öfkelenmek, gözü dönmek, gözü dumanlanmak, gözünü kan bürümek
see short
Kısa görmek
see someone through
(deyim) Birine zor zamanında destek olmak, birinin kara gününde elinden tutmak
see the glass half empty
(deyim) Bardağın boş tarafını görmek, kötümser olmak
see the glass half full
(deyim) Bardağın dolu tarafını görmek, iyimser olmak
see the light at the end of the tunnel
tünelin ucunu görmek
see the point
noktaya bakın
see the writing on the wall
mahvolmanin yakın olduğunun farkına varmak
see then
o zaman bakın
see through
(deyim) see through someone sth. içini okumak,kanmak see someone through birine sıkıntısını atlatıncaya kadar yardım etmek. see sth. through sonuna kadar götürmek,dayanmak
see under colt
tay altında görmek
see under cyanuric
SİYANÜRİK altında görmek
see under universal
evrensel altında görmek
see upsodown
upsodown görmek
see which way the wind is blowing
k. dili gidişatın nasıl olduğunu görmek, gidişatı görmek; gidişata bakmak
see wither 1
1 kalmamak görmek
see you again
tekrar görüşmek üzere
see you again
görüşmek üzere
see you later
görüşmek üzere
see-through
Transparan, içini gösteren
See you later
Görüşürüz

Peki, daha sonra görüşürüz. - Well, I'll see you later.

Mükemmel! Sonra görüşürüz. - Perfect! See you later.

SAW
(Borsa) (submerged arc welding) Tozaltı ark kaynağı
See you soon
görüşmek üzere
saw
kesil/kes
saw
{i} atasözü, darbımesel
saw
saw pit bıçkı hendeği
saw
gör

Kütüphanede John'u gördüm. - I saw John at the library.

Bir müddet sonra Twitter hesabımın askıya alındığını gördüm. - I saw my Twitter account suspended after a while.

saw
bıçkı ile biçer gibi hareketler yapmak
saw
bıçkı ile biçmek
saw
{f} bıçkı ile kesmek
saw
(Tıp) Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır
saw
f., bak. see 1
saw
crosscut saw enine kesen bıçkı
seeing
dolayı

Kötü havadan dolayı şehrin görülmeye değer yerlerini görme fikrinden vazgeçtim. - I gave up the idea of seeing the sights of the city because of the bad weather.

seeing
bağ. (that) -eceğine göre; -diğine göre; hazır ...; madem, mademki: Seeing you're going to get her mail, would you mind getting mine too
seeing
{i} görme

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

Kötü havadan dolayı şehrin görülmeye değer yerlerini görme fikrinden vazgeçtim. - I gave up the idea of seeing the sights of the city because of the bad weather.

saw
bıçkı makinası
saw
testere boyuna kesmek
see someone off
(deyim) yolcu etmek
see you later
yine görüşürüz
seeing
görerek

Doğum gününde burada olmayacaksın gibi görerek sana hediyeni şimdi vereceğimi düşündüm. - Seeing as you won't be here on your birthday, I thought I'd give you your present now.

seen
görülen

Gökyüzünde görülen bir sürü yıldız vardı. - There were a lot of stars seen in the sky.

O gün görülen bir dolunaydı. - It was a full moon that was seen that day.

seen
gözükmek
seen
görülmek

Sonuç görülmek için kalır. - The result remains to be seen.

Onlarla görülmekten utanmam. - I am not ashamed to be seen with them.

seen
görünmek

Sami çıplak görünmek istemedi. - Sami didn't want to be seen naked.

Tom bizimle görünmek istemiyor gibi davranıyor. - Tom acts like he doesn't want to be seen with us.

saw
atasözü
saw
testere

Bu tür zincirli testere kullanmayı biliyor musun? - Do you know how to use this kind of chain saw?

O, bir testereyi çok iyi kullanır. - She handles a saw very well.

saw
özdeyiş
saw
bıçkı
saw
testere ile kesmek
saw
doğramak
saw
biçmek
seeing
{f} gör

O, habere heyecanlanmadığına göre, onu önceden biliyor olmalı. - Seeing that she was not excited at the news, she must have known it.

Çocuk kelebeği gördüğünde, onu kovalamaya girişti, bitişikteki bayanla sohbet ederken ona sessiz kalmasını söyleyen annesini kızdırdı. - The boy, upon seeing a butterfly, proceeded to run after it, provoking the anger of his mother, who had ordered him to stay quiet while she gossiped with the lady next door.

seen
{f} gör

Çin'e gidene kadar hiç panda görmemiştim. - I had never seen a panda until I went to China.

Böyle harika bir günbatımı hiç görmemiştim. - I've never seen such a wonderful sunset.

SAW
(Askeri) yüzey akustik dalga (surface acoustic wave)
See you soon
yakında görüşmek üzere
saw
biçki
saw
testere dişleme makinesi
saw
(Kitap) testere çekmek
saw
testere çaprazı
see also
ayrıca bkz
see below
aşağıya bakın

Daha fazla bilgi için aşağıya bakın. - See below for more information.

Lütfen ayrıntılar için aşağıya bakınız. - Please see below for details.

see me
Beni görmek

Lütfen beni görmek için geçerken uğra. - Please drop by and see me.

Amcam beni görmek için geldi. - My uncle came to see me.

see you
Görüşürüz! Görüşmek üzere!
see you around
Görüşmek üzere
see you later
daha sonra görüşürüz

Daha sonra görüşürüz sanırım. - I guess I'll see you later.

Bu gece daha sonra görüşürüz. - I'll see you later tonight.

see you then
o zaman görüşürüz
seeing
görüyorum

O kızı görüyorum.

Bu gece Tom'u tekrar görüyorum. - I'm seeing Tom again tonight.

Sanırım geleceğimi görüyorum. - I think I'm seeing my future.

seen
görüldü

O, evin dışına giderken görüldü. - He was seen going out of the house.

Eylemciler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler. - The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil.

seen
görmüş

Tom Boston'u ziyaret ettiğinde Mary'yi görmüş olmalı. - Tom must have seen Mary when he visited Boston.

O daha iyi günler görmüş olmalı. - She must have seen better days.

sees
görür

Ara sıra gelip beni görür. - He comes and sees me once in a while.

Ya biri bizi görürse. - What if someone sees us?

sees
görse
See you later
Görüşürüz./Hoşça kal
See you later
Sonra görüşürüz
See you tomorrow
yarın görüşmek üzere
see about
(deyim) see about sth. ilgilenmek
see about
ilgilenmek
see about
icabına bakmak
see in
(deyim) see someone/sth. in a different/better etc. light baska bir bakis acisindan gormek,fikrini degistirmek
see into
(Fiili Deyim ) incelemek , tetkik etmek
see into
görmek
see into
(deyim) see into sth. incelemek
see into
anlamak
see off
(deyim) kapı dışarı etmek
see off
(deyim) see someone off 1.geçirmek,uğurlamak
see out
vazgeçmemek
see out
(Fiili Deyim ) 1- bitirmek , sonunu getirmek 2- -in sonuna kadar beklemek
see out
(deyim) birşeyi sonuna kadar görmek
see out
kapıya kadar geçirmek
see out
sonuna kadar götürmek
see out
yarım bırakmamak
see out
(deyim) see someone out birini kapıya kadar geçirmek. see sth. out
see out
(deyim) dayanmak
see over
kontrol etmek
see over
gezip görmek
see red
çok öfkelenmek, gözünü kan bürümek
see red
öfkelenmek
see red
(Fiili Deyim ) gözü dönmek , gözünü kan bürümek
see through
destek olmak
see through
sonuna kadar götürmek
see through
yarım bırakmamak
see through
arasından bakmak
see through
içini görmek
see through
yardım etmek
see through
işini görmek
Englisch - Englisch
To form a mental picture of
The office of a bishop
A diocese; a region of a church, generally headed by a bishop
In card games such as poker, to respond to another player's bet with a bet of equal value

I'll see your twenty dollars and raise you ten.

To witness or observe by personal experience

Yes, now I've seen it all!.

To date frequently

I've been seeing her for two months.

To perceive with the eyes
To understand

Do you see what I mean?.

Tom and Mary don't seem to understand why they're not supposed to do that. - Tom and Mary don't seem to understand why they aren't supposed to do that.

Tom and Mary don't seem to understand why they aren't supposed to do that. - Tom and Mary don't seem to understand why they're not supposed to do that.

To perceive or detect as if by sight
{v} to perceive by the eye, observe, discern, penetrate, attend
{n} the diocese of a bishop or archbishop
(Ekonomi) Abbreviation of State Economic Enterprise
{f} view, perceive with the eyes; watch, observe; comprehend, understand; ensure, take care of; undergo, experience; accompany; meet with; date, maintain an ongoing romantic relationship
To have an interview with; especially, to make a call upon; to visit; as, to go to see a friend
see and understand, have a good eye; "The artist must first learn to see"
Another name for diocese or archdiocese
take charge of or deal with; "Could you see about lunch?"; "I must attend to this matter"; "She took care of this business"
If you see that something is true or exists, you realize by observing it that it is true or exists. I could see she was lonely. a lot of people saw what was happening but did nothing about it You see young people going to school inadequately dressed for the weather My taste has changed a bit over the years as you can see The army must be seen to be taking firm action
to have seen better days: see day to be seen dead: see dead as far as the eye can see: see eye to see eye to eye: see eye as far as I can see: see far to see fit: see fit to see red: see red it remains to be seen: see remain wait and see: see wait. an area governed by a bishop
Noun The area which is covered by a Bishops power, also known as a diocese
A word taken from the Latin sedes ("seat") and used to denote a diocese or ecclesiastical district The term Holy See is reserved to the diocese of Rome, whose bishop is the Pope
generally Roman Catholic usage referring to the ecclesiastical residence of a bishop; occasionally used by Episcopalians
See is used in books to indicate to readers that they should look at another part of the book, or at another book, because more information is given there. See Chapter 7 below for further comments on the textile industry
(What we see ): Your perspective of the nature and source of truth, the universal laws of the universe, and laws of personal and cultural behavior
If you see that something is done or if you see to it that it is done, you make sure that it is done. See that you take care of him Catherine saw to it that the information went directly to Walter
You can use see to promise to try and help someone. For example, if you say `I'll see if I can do it', you mean that you will try to do the thing concerned. I'll see if I can call her for you We'll see what we can do, miss
This is a synonym of call It is often used in conjunction with the term raise, as in "I'll see your $10 and raise you $10 "
make sense of; assign a meaning to; "What message do you see in this letter?"; "How do you interpret his behavior?"
If a period of time or a person sees a particular change or event, it takes place during that period of time or while that person is alive. Yesterday saw the resignation of the acting Interior Minister He had worked with the General for three years and was sorry to see him go Mr Frank has seen the economy of his town slashed by the uprising
(c) The seat, place, or office of the pope, or Roman pontiff; as, the papal see
If you see what someone means or see why something happened, you understand what they mean or understand why it happened. Oh, I see what you're saying I really don't see any reason for changing it Now I see that I was wrong. = understand
see or watch; "view a show on television"; "This program will be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a show on Broadway"; "see a movie"
Software Engineering Environment
To accompany in person; to escort; to wait upon; as, to see one home; to see one aboard the cars
If you try to make someone see sense or see reason, you try to make them realize that they are wrong or are being stupid. He was hopeful that by sitting together they could both see sense and live as good neighbours
be careful or certain to do something; make certain of something; "He verified that the valves were closed"; "See that the curtains are closed"; "control the quality of the product"
Authorised Deposit-taking Institution
If you see someone or something as a certain thing, you have the opinion that they are that thing. She saw him as a visionary, but her father saw him as a man who couldn't make a living Others saw it as a betrayal I don't see it as my duty to take sides As I see it, Llewelyn has three choices open to him Women are sometimes seen to be less effective as managers
deem to be; "She views this quite differently from me"; "I consider her to be shallow"; "I don't see the situation quite as negatively as you do"
Refers to multiple-word terms that have the same last word
formulae You can say `I see' to indicate that you understand what someone is telling you. `He came home in my car.' --- `I see.'
In poker and similar games at cards, to meet (a bet), or to equal the bet of (a player), by staking the same sum
You can say `you see' when you are explaining something to someone, to encourage them to listen and understand. Well, you see, you shouldn't really feel that way about it
{i} bishopric, office of a bishop; position or authority of a bishop
(Gr Hedra or Thronos) The official "seat" or city capital where a bishop resides (esp for a large jurisdiction); hence, the territory of his entire jurisdiction may be called his See
To call
If you see someone, you visit them or meet them. Mick wants to see you in his office right away You need to see a doctor
accompany or escort; "I'll see you to the door"
receive as a specified guest; "the doctor will see you now"; "The minister doesn't see anybody before noon"
perceive (an idea or situation) mentally; "Now I see!"; "I just can't see your point"; "Does she realize how important this decision is?"; "I don't understand the idea"
Figuratively: To have intellectual apprehension; to perceive; to know; to understand; to discern; often followed by a preposition, as through, or into
Specifically: (a) The seat of episcopal power; a diocese; the jurisdiction of a bishop; as, the see of New York
If you see an entertainment such as a play, film, concert, or sports game, you watch it. He had been to see a Semi-Final of the FA Cup It was one of the most amazing films I've ever seen. = watch
If you see something happening in the future, you imagine it, or predict that it will happen. A good idea, but can you see Taylor trying it? We can see a day where all people live side by side. = imagine
(d) The pope or his court at Rome; as, to appeal to the see of Rome
go to see for a social visit; "I went to see my friend Mary the other day
To perceive by the eye; to have knowledge of the existence and apparent qualities of by the organs of sight; to behold; to descry; to view
To fall in with; to meet or associate with; to have intercourse or communication with; hence, to have knowledge or experience of; as, to see military service
Société pour l'expansion des exportations
The word see comes from a Latin word meaning seat It refers to the city in which the bishop’s home church (cathedral) is located
observe as if with an eye; "The camera saw the burglary and recorded it"
go or live through; "We had many trials to go through"; "he saw action in Viet Nam"
date regularly; have a steady relationship with; "Did you know that she is seeing an older man?"; "He is dating his former wife again!"
imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him on horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a risk in this strategy"
Abbreviation for Society for Excellence in Eyecare
properly, the official 'seat' of a bishop Commonly used for the territorial unit of administration in the church, governed by a bishop; also known as a diocese
visit a place, as for entertainment; "We went to see the Eiffel Tower in the morning"
come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How nice to see you again!"
If you see someone to a particular place, you accompany them to make sure that they get there safely, or to show politeness. He didn't offer to see her to her car `Goodnight.' --- `I'll see you out.'
find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; "I want to see whether she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
see a man
To go have a drink or to meet one's bootlegger
see a man
A bland euphemism to conceal one's true purpose
see a man
To take one's leave for some urgent purpose, especially to go to the bathroom
see a man about a dog
Used as an excuse for leaving without giving the real reason (especially if the reason is to go to the toilet, or to have a drink)
see a man about a horse
A message signaling one needs to urinate (used mainly of men)

Wait for me here. I'll only be a couple of minutes. I've just got to see a man about a horse.

see a man about a horse
A message signaling one needs to go missing for a short while, for any reason, without giving a real explanation
see double
To experience double vision, wherein the eyes do not focus on the same point and a single object is therefore perceived as two
see eye to eye
To agree with someone; to concur; to get along

She just never saw eye to eye with her mother about politics.

see in
To invite (someone) in, to show (someone) in: to introduce (someone) to the inside of a place

Coles held open the office door as the British envoy entered the room.

see in
To welcome (an occurrence)

They saw in the New Year with dancing and fireworks.

see into
To escort into, especially a place of shelter

Just see her into the house.

see into
To perceive the truth about, especially of future events
see mui
crack seed
see off
To accompany someone to a point of departure
see off
To defeat
see out
Continue something until completion

I'll never give up. I'm going to see this thing out.

see out
Accompany a guest when he or she leaves

Please see our guest out.

see over
to inspect something fully
see red
To receive a red card, and be dismissed from the playing field
see red
To become angry or irritated

The new tax proposal had voters seeing red.

see someone through
To suffice for a time

Two full bags should be enough to see the family through.

see someone through
To constitute ample supply for one for

Those chocolates should see us through the holiday season.

see someone's point
To comprehend the meaning that someone is trying to convey

Yes, I see your point. Let me double-check that and get back with you.

see something out
To watch an activity develop to a conclusion

He came to a dead stop, a yard from our step, and, leaning up against the railings, and selecting a straw to chew, fixed us with his eye. He evidently meant to see this thing out.

see something through
To complete (the thing); to fulfill a commitment

Do not start the project if you are not going to be around to see it through.

see stars
To experience apparent flashing lights in one's field of vision, especially after receiving a blow to the head

During his 13-year career as a game-changing NFL linebacker, Lawrence Taylor hit opponents so hard he often made them see stars.

see the forest for the trees
To discern an overall pattern from a mass of detail; to see the big picture, or the broader, more general situation. Generally used in the negative

Smith is good at detail, but can't see the forest for the trees.

see the light
To gain an understanding of something previously not understood, especially in a sudden insight

Finally, near the end of the meeting, John saw the light and withdrew his objections.

see the light
To undergo a spiritual conversion

Praise the Lord. I saw the light.

see the wood for the trees
Alternative form of see the forest for the trees
see things
To have visual hallucinations

It was there before. I think I'm seeing things.

see through
To detect or deduce someone's true motives or mindset

In that moment, I saw right through her; this petition drive had nothing to do with her love for animals, and everything to do with impressing Michael, the cute intern.

see through
To not be deceived by a contradictory appearance or statement

I can see through his poker face, he isn't fooling anyone.

see through
To find something visually transparent

We saw through the water with ease; it was as clear as glass.

see to
To serve or care for

Mark, please see to Mrs. Landingham, make sure she has everything she needs.

see to
To take care of; to effect; to make happen

After seeing to the shopping, cleaning and cooking, he finally sat down for some rest.

see ya
Goodbye, see you later
see yellow
To receive a yellow card

Ullman saw yellow after his dangerous challenge on MacKenzie.

see you
see you later
see you later
A phrase used at parting, and not necessarily implying that the person being addressed will be seen later by the speaker
see you later alligator
au revoir, see you soon

Didn't know you were sick, Whitey, thought you were like . . . some of the other times. From the top stair, See you later, alligator.

see you next Tuesday
: A euphemism for cunt

That diva may be gorgeous, but she's a real, well, you know, a see-you-next-Tuesday. A what? asked Jen. I cocked my head. Curious, myself. She's—pardon the expression—a cunt..

see you soon
goodbye; something said at a farewell, not necessarily meaning that the speaker will see the hearer(s) again
see-through
transparent or translucent; that can be seen through

If you are planning to wear a see-through dress, wear something underneath.

see the light
change for the better; "The lazy student promised to reform"; "the habitual cheater finally saw the light"
see you later
I will see you again in the future, we will meet again
see you around
I will see you again somewhere
SAW
squad automatic weapon or section automatic weapon, a class of light machine gun
SAW
صلى الله عليه وسلم sallalahu aleyhi wasallam – Peace be upon him
from can see to can't see
From the time when it is barely light enough to see until there is no light remaining whatsoever: from sunup to sundown, from dawn to dusk
saw
To make a motion back and forth similar to cutting something with a saw

The fiddler sawed away at his instrument.

saw
A tool with a toothed blade used for cutting hard substances, in particular wood or metal
saw
A musical saw
saw
(often old saw) A saying or proverb
saw
Something spoken; speech, discourse

And for thy trew sawys, and I may lyve many wynters, there was never no knyght better rewardid .

seeing
The movement or distortion of a telescopic image as a result of turbulence in the Earth's atmosphere
seeing
Inasmuch as; in view of the fact that

Seeing the boss wasn't around, we took it easy.

seeing
Present participle of see
saw
Surface Acoustic Wave
saw
{f} cut with a saw or similar tool; make back-and-forth motions as if with a saw
saw
Saw is the past tense of see
saw
To be cut with a saw; as, the timber saws smoothly
saw
{i} tool for cutting consisting of a toothed blade; saying, maxim, (Atasözü)
saw
v pret saw [OE sëon, säwon pl pret ]
saw
To form by cutting with a saw; as, to saw boards or planks, that is, to saw logs or timber into boards or planks; to saw shingles; to saw out a panel
saw
Dictate; command; decree
saw
a cutting tool, one edge of which is a series of continuous teeth
saw
a condensed but memorable saying embodying some important fact of experience that is taken as true by many people
saw
To cut with a saw; to separate with a saw; as, to saw timber or marble
saw
An instrument for cutting or dividing substances, as wood, iron, etc
saw
If you saw something, you cut it with a saw. He escaped by sawing through the bars of his cell Your father is sawing wood. A familiar saying, especially one that has become trite through repetition. See Synonyms at saying. Past tense of see. the past tense of see. Tool for cutting solid materials to prescribed lengths or shapes. Most saws take the form of a thin metal strip with teeth on one edge or a thin metal disk with teeth on the edge. The teeth are usually set to alternate sides so that the kerf (groove) cut by the saw is wider than the thickness of the saw; the saw blade can thus move freely in the groove without binding. Thin-strip saws are used in various ways in both hand and machine operations; circular, or disk, saws are always machine powered (see sawing machine, machine tool)
saw
surface acoustic wave (filter)
saw
consisting of a thin blade, or plate, of steel, with a series of sharp teeth on the edge, which remove successive portions of the material by cutting and tearing
saw
cut with a saw; "saw wood for the fireplace"
saw
a power tool for cutting wood
saw
squad automatic weapon
saw
Surface Acoustic Wave A sound wave that propagates along and is bound to the surface of a solid; ordinarily it contains both compressional and shear components
saw
A saw is a tool for cutting wood, which has a blade with sharp teeth along one edge. Some saws are pushed backwards and forwards by hand, and others are powered by electricity. see also chain saw
saw
Sallallahu'Alaihe wa Salaam This should be mentioned every time the name of the Prophet (SAW) is mentioned or read It means 'May the Peace and Blessings of Allah be upon him
saw
Something said; speech; discourse
saw
hand tool having a toothed blade for cutting cut with a saw; "saw wood for the fireplace
saw
Squad Automatic Weapon; designation for M249, FN Minimi 5 56mm light machine gun
saw
A tool with sharp teeth used for pruning trees and shrubs
saw
Surface Acoustic Wave, refers to a device in which acoustic waves propagating on the surface of a piezo-electric crystal transfer a signal between two transducers Extensively used for delay lines, both dispersive and non-dispersive
saw
To cut, as a saw; as, the saw or mill saws fast
saw
hand tool having a toothed blade for cutting
saw
Surface Acoustic Wave A technology in which radio frequency signals are converted to acoustic signals in a piezolectric crystalline material Variations in phrase shift ion the reflected signal can be used to provide a unique identity
saw
of See
saw
To use a saw; to practice sawing; as, a man saws well
saw
(see, saw, seen)
saw
Also used figuratively; as, to saw the air
saw
  An eleventh level spell that creates any kind of saw of any length
saw
{n} a toothed instrument, saying, maxim
seeing
{n} the act of perceiving, sight, vision
seeing
{a} of to see, since, because that
seen
{a} perceived, beheld, skilled, versed
SAW
(Mühendislik) Submerged Arc Welding
saw
A saying; a (Atasözü); a maxim
saw
Surface acoustic wave (filter) - Filter or oscillator technology characterized by its reliance on acoustic energy and electrical/acoustic transductors used to take advantage of impressive bandpass filter shape factors that are difficult to achieve with more traditional filter technologies
Saw
sye
Saw
sy
Saw
say

Tom says he saw Mary. - Tom says he saw Mary.

Tom and Mary say they didn't see anything. - Tom and Mary say they saw nothing.

Saw
seigh
See You Soon
I will see you again in the near future, SYS
saw
A saying or proverb
saw
To cut (something) with a saw
saw
simple past of see
see about
deal with; consider
see about
When you see about something, you arrange for it to be done or provided. Tony announced it was time to see about lunch I must see about selling the house
see also
Investment Centre Current Account Comparison Service Deposit Account Comparison Service Cash ISA Comparison Service
see also
Serialized Form
see also
Support Knowledgebase Top 10 Support Issues Before Contacting Support How to Contact Support
see also
DTD Differences -- Displays differences between DTDs (New!)
see also
A referral to an additional source of information often found in catalogs or glossaries Example: Dog: See also Canine
see also
compare (used in texts to point the reader to another location in the text)
see also
A suggestion that additional information of possible relevance may be located under other entries Example: Serial: See also Journal
see also
Refers to terms that have a related, but not synonymous meaning
see also
Visual representation of the Care Pathway on this site (accessing help & support section)
see also
html refGlossary
see also
scalar data type; algebraic data type; value object; leaf object
see also
equals, hashCode, Hashtable
see also
pizza util Hashtable, hashCode, equals
see also
authentication, realm, permission, and principal
see also
Colour Class: Primary Colours
see also
Dictionary, GdbmFile
see also
A referral to an additional source of information often found in catalogs or glossaries For example: Dog: See also Canine Serial: Although the terms periodical, journal, serial and magazine have slightly different definitions, they are often used interchangeably These are works that come out on a regular basis (weekly, monthly, annually) and contain articles written by various authors A journal contains peer reviewed articles written by scholars while a magazine contains more popular articles often written by journalists The terms periodical and serial are more generic and refer to all types of these materials Special Collection
see also
  DTD Differences -- Displays differences between DTDs
see also
A Bibliography of Glossaries for Archivists, Records Managers, Special Collections Librarians, Manuscript Curators, and other Related Information Professionals Compiled by Diane Vogt-O'Connor, National Archives and Records Administration (02/28/02) http: //www archives gov/research_room/alic/reference_desk/glossaries_for_archivists html
see also
Field 900 - Interlinking Internal Reference
see also
This refers the reader to terms that have a related, but not synonymous, meaning
see also
elements, Enumeration
see also
Map, HashMap, Hashtable, count(), objectForKey(java lang Object), Serialized Form
see also
Dictionary, InspectableKeyBasedContainer
see also
descriptions by Michael Zehr and Chuck Bower See also: match equity
see into
inquire into, check, try to figure out
see off
When you see someone off, you go with them to the station, airport, or port that they are leaving from, and say goodbye to them there. Ben had planned a steak dinner for himself after seeing Jackie off on her plane
see off
accompany, separate from someone before a voyage
see off
If you see off an opponent, you defeat them. There is no reason why they cannot see off the Republican challenge
see out
accompany outside; finish, persist until the end
see red
run wild from anger, be angry
see through
perceive the true nature of; "We could see through her apparent calm"
see through
support financially through a period of time; "The scholarship saw me through college"; "This money will see me through next month
see through
support financially through a period of time; "The scholarship saw me through college"; "This money will see me through next month"
see through
{f} see from behind; worry that something will be done properly until the end
see through
If you see through someone or their behaviour, you realize what their intentions are, even though they are trying to hide them. I saw through your little ruse from the start. see also see-through
see through
remain with until completion; "I must see the job through"
see to
If you see to something that needs attention, you deal with it. While Franklin saw to the luggage, Sara took Eleanor home
see to it
be careful or certain to do something; make certain of something; "He verified that the valves were closed"; "See that the curtains are closed"; "control the quality of the product"
see you
goodbye for now but I will see you again in the future
see you tomorrow
goodbye till tomorrow, we will meet again tomorrow
Türkisch - Englisch
(Tıp) afterbrain
efendime söyleyeyim er, let me see, let's see
(said when pausing in order to think): Bahçemizde sardunya, karanfil, akşamsefası, aslanağzı, efendime söyleyeyim, çingülü, gülhatmi ve güller var. In our garden we've got geraniums, carnations, four-o'clocks, snap-dragons-let me seehibiscuses, hollyhocks, and roses
see
Favoriten