row

listen to the pronunciation of row
Englisch - Türkisch
sıra

Tom her zaman ön sırada oturmak ister. - Tom always wants to sit in the front row.

Tom Mary'den Lady Gaga konserinde ön sıra koltuklardan almanın bir yolunu bulmasını istedi. - Tom asked Mary to see about getting front row seats at the Lady Gaga concert.

{i} kavga

Konserde herkes kavgaya karıştı! - Everybody row in concert!

Kavgacı ya da sarhoş müşterilere dikkat edin. - Watch out for rowdy or drunk customers.

kayıkla taşımak
{f} kürek çek

Akıntıya karşı kürek çekiyorduk. - We were rowing against the current.

Nöbetleşe kürek çekelim. - Let's take turns rowing the boat.

{i} sıralı evleri olan sokak
gürültülü kavga
arbede
(Bilgisayar) sat
(Bilgisayar) satırlar
münakaşa etmek
hır
çıngar
hırgür
maraza
kapışma
ağız kavgası
kürek çekme

Tom genellikle tek başına kürek çekmeye gider. - Tom usually goes rowing by himself.

Nehirde kürek çekmeye devam ettikçe, suyun berraklığı beni afallattı. - As I rowed out into the river, the clearness of the water astounded me.

kürek çekmek

Kürek çekmek için göle gittik. - We went to the lake to row a boat.

dizi
gürültü
sandal gezisi
kürekle yürütmek
patırtı
şamata
atışma
kavga çıkarmak
Yataç
{i} sıra evler
{f} kavgaya karışmak
{f} sandalla gezdirmek
{f} gürültülü bir şekilde kavga etmek
{f} kürekle donatmak
patırtı/gezinti/sıra
{i} tartışma
(Askeri) SIRA: Kriptografide, sembollerin veya sembol gruplarının yatay sırası. Buna "line" da denir
sıra,v.kürek çek: n.sıra
row tartış/kürekle götür
{i} sıra evleri olan sokak
dizeç
{i} evlerin hiza çizgisi
{i} sıra, saf, dizi
{i} sandal gezintisi
{f} kıyameti koparmak
{f} gürültü yapmak
satır
(Bilgisayar) sıra satır
satr
evlek
row align
(Bilgisayar) satır hizalama
row alignment
(Bilgisayar) satır hizalama
row area
(Bilgisayar) satır alanı
row column
(Bilgisayar) satır sütun
row crop
çapa ürünü
row delete
(Bilgisayar) satır silme
row differences
(Bilgisayar) satır farklılıkları
row direction
(Bilgisayar) satır yönü
row drop area
(Bilgisayar) satır bırakma alanı
row for
(Bilgisayar) satır için
row grand total
(Bilgisayar) satır genel toplamı
row header
(Bilgisayar) satır başlığı
row headers
(Bilgisayar) satır başlıkları
row heading
(Bilgisayar) satır başlığı
row headings
(Bilgisayar) satır başlıkları olarak
row height
(Bilgisayar) satır genişliği
row height
(Bilgisayar) satır yüksekliğini
row height
(Bilgisayar) satır yüksekliği
row height
(Bilgisayar) satır yükseklik
row height is
(Bilgisayar) satır yüksekliği
row height rule
(Bilgisayar) satır yüksekliği kuralı
row houses
sıraevler
row housing
bitişik düzen
row insert
(Bilgisayar) satır ekleme
row irrigation
(Tarım) karık usulü sulama
row labels
(Bilgisayar) satır etiketleri
row limit
(Bilgisayar) satır sınırı
row matrix
satır matris
row of holes
(Madencilik) delik dizisi
row of spikes
(İnşaat) duvar kirpisi
row of spikes
kirpiparmaklık
row of struts
payanda sırası
row properties
(Bilgisayar) satır özellikleri
row range
(Bilgisayar) satır aralığı
row rank
satır kertesi
row rank
(Matematik) satır rankı
row source
(Bilgisayar) satır kaynağı
row source type
(Bilgisayar) satır kaynak türü
row space
(Matematik) satır uzayı
row spacing
sıra arası
row spacing
(Bilgisayar) satır aralığı
row totals
(Bilgisayar) satır toplamları
row truncation
(Bilgisayar) satır kesilmesi
row type
(Bilgisayar) satır türü
row vector
(Matematik) satır vektörü
row crop
sıra mahsulü
row matrix
satır matrisi
row of bricks
tuğla sırası
row back
Satır geri
row binary
ikili sayı sırası
row boat
sıra tekne
row break
Satır sonu
row crop
sıra mahsulü, çapa ürünü
row equivalent
Satır eşdeğeri
row house
Öne of a series of houses, often of similar or identical design, situated side by side and joined by common walls
row k
Satır k
row material
ham madde
row number
sıra no
row of piles
kazık sırası
row out
kürek çekmek
row out of the lake
kürek çekerek kıyıya çıkmak
row over
satırı üzerinde
row pitch
satır aralığı
row reduced
Satır indirgeme
row reduced echelon
Echelon matriksinde sıfırdan farklı, soldan ilk elemanların "1" değerini aldığı ve bulundukları sütundaki diğer satır elemanlarının sıfır olduğu matriks
row span
satır aralığı
row & column headings
Satır ve Sütun Başlıkları
row against the tide
akıntıya karşı kürek çekmek, güçlüklere karşı çabalamak
row boundary
satır sınırı
row coordinate
(Askeri) sıra koordinatı
row coordinate
(Askeri) SIRA KOORDİNATI: Bak. "line coordinate"
row down
kürek çekerek karşıya geçirmek
row down
kayıkla karşıya geçirmek
row input cell
Satır Girdi Hücresi
row input cell
(Bilgisayar) satır giriş hücresi
row marker
(Askeri) mayın sıra işareti
row marker
(Askeri) (LAND MINE WARFARE) MAYIN SIRA İŞARETİ (KARA MAYIN HARBİ): Kara mayın harbinde, mayınların münferit sıralar halinde döşendiği bir mayın sırasının başlangıç ve bitiş noktalarında tabii ve özel şekilde yerleştirilmiş suni işaret. Ayrıca bakınız: "marker (land mine warfare) "
row parity check
satir boyu eslik denetimi
row rank
satir  kertesi
row stack
(Askeri) SIRA İSTİF: Kapalı depolamada duvardan, açık depolamada depolama sahasının kenarından ara yola doğru uzanan sıralardaki ikmal maddeleri istifi... ing bu istifleme sistemine verilen ad
row width
satır genişliği
get into a row
(Ev ile ilgili) Kavga etmek, kavgaya tutuşmak
rower
kayıkçı
rowing
kürek sporu
arrange in a row
dizilemek
bottom row
(Bilgisayar) alt satır
column row
(Bilgisayar) sütun satır
delete row
(Bilgisayar) satır sil
delete row
(Bilgisayar) satır silmeyi
double row
çift sıra
drop row
ağız kavgasını sonlandırmak
entire row
(Bilgisayar) tüm satırı
entire row
(Bilgisayar) tüm satır
exclude row
(Bilgisayar) satırı dışla
exclude row
(Bilgisayar) satır dışla
exclude row/col
(Bilgisayar) satır/sütun dışla
header row
(Bilgisayar) üstbilgi satırı var
header row
(Bilgisayar) başlık satırı var
header row
(Bilgisayar) üstbilgi satırı
include row
(Bilgisayar) satır içer
insert paste row
(Bilgisayar) araya satır yapıştır
kick up a row
(Argo) karşı çıkmak
kick up a row
çıngar çıkarmak
kick up a row
karışıklık çıkarmak
last row
(Bilgisayar) son satır
move to row
(Bilgisayar) satıra taşı
pile row
kazık sırası
previous row
(Bilgisayar) önceki satır
rowed
sıralı
rowing
(Askeri) kürek çekmek
select row
(Bilgisayar) satır seç
single row
(Tekstil) tek dizi
single row
tek sıralı
card row
kart satırı
double row
çift sıralı
double row radial engine
çift sıra radyal motor
get one's ducks in a row
işlerini yoluna koymak
hard row to hoe
çetin iş
kick up a row
kavga çıkarmak
rowing
{f} kürek çek

O, nazik bir akıntıya karşı kürek çekiyordu. - He was rowing against a gentle current.

Botta kürek çeken kız kuzenimdir. - The girl rowing a boat is my cousin.

single-row
tek sıralı
tough row to hoe
çetin ceviz
a row
Bir satır
a row
çirkef
a row of
Bir satırın
all in a row
hepsi sırayla
back row
arka sıra
catch the frisbee 25 times in a row
frizbiyi 25 kez üst üste yakalamak
death row
ölüm hücreleri

Tom ölüm hücrelerindeki 3.000'den daha fazla mahkumdan biri. - Tom is one of more than 3,000 inmates on death row.

death-row
ölüm-row
front row
on sıra, en on sıra
get one's ducks in a row
(deyim) Hazırlıklarını tamamlamak
get one´s ducks in a row
k. dili hazırlıklarını yapmak
have a row
Kavga etmek
have a row
tartışmak
have a row with
Atışmak, tartışmak, kavga etmek
have one's ducks in a row
(deyim) Hazırlıklarını tamamlamak
he kicks up a row
diye bir satır yukarı başladı
hoe a row of potatoes
patates bir sıra çapa
hold your row
satırınızın tütün
in a row
sıralı bir şekilde, birbiri ardından, ardarda, peşpeşe
kick up a fuss, row
kavga çıkarmak
letter row
Harf satır
make a row
Bir satır yapmak
numeral row
rakam satır
punch row
punch satır
rowing
kürek çekerek
rowing
kürek çekme

Tom genellikle tek başına kürek çekmeye gider. - Tom usually goes rowing by himself.

Tom ve ben bir sandal kiraladık ve kürek çekmeye gittik. - Tom and I rented a rowboat and went rowing.

rows
satırlar
seated row
oturmuş satır
tape row
bant satır
touch so. on a row
dokunma öyle. Bir satırda
tow row
yedekte sıra
zone row
bölge satır
elementary row operations
(Matematik) yalın satır işlemleri
equal row heights
(Bilgisayar) eşit satır yükseklikleri
get into a row
bulaşmak (birine)
get into a row
çirkefe taş atmak
get into a row
azar işitmek
have a row with
tartışmak
kick up a row
ortalığı birbirine katmak
kick up a row
yeri göğü inletmek
minimum row height
en az satır yüksekliği
rower
{i} kürekçi

Kürekçi küreğini suçluyor. - The rower blames his oar.

rower
boynacı
rowing
row tartış/kürekle götür
Englisch - Englisch
To propel (a boat or other craft) over water using oars
A line of entries in a table, etc., going from left to right, as opposed to a column going from top to bottom
To argue noisily
A continual loud noise

Who's making that row?.

A line of objects, often regularly spaced, such as seats in a theatre, vegetable plants in a garden etc
An exercise performed with a pulling motion of the arms towards the back
A noisy argument
a continuous chronological succession without an interruption; "they won the championship three years in a row" an arrangement of objects or people side by side in a line; "a row of chairs" a linear array of numbers side by side a long continuous strip (usually running horizontally); "a mackerel sky filled with rows of clouds"; "rows of barbed wire protected the trenches" propel with oars; "row the boat across the lake
To use the oar; as, to row well
{a} rough
{n} a number of things ranged in a line
{v} to impel with or use oars
an arrangement of objects or people side by side in a line; "a row of chairs"
A noisy, turbulent quarrel or disturbance; a brawl
the horizontal data entries in a table
A line of entries in a table, etc., going from left to right; as opposed to a column going from top to bottom
A method of moving a boat with oars The person rowing the boat faces backward, bringing the blade of the oars out of the water and toward the bow of the boat, then pulling the oars through the water toward the stern of the boat, moving the boat forward
The act of rowing; excursion in a rowboat
A series of persons or things arranged in a continued line; a line; a rank; a file; as, a row of trees; a row of houses or columns
the act of rowing as a sport
propel with oars; "row the boat across the lake"
A set of 1 or more data values
the set of cells that runs across the width of a table
{i} horizontal line; journey in a rowboat; instance of paddling; argument, quarrel; noise, ruckus
A row value is a set of named columns, where each column describes the domain of values that may appear in the column, and has a value from that domain
A strip of landing mat equal to one panel length and extending longitudinally (parallel to the direction of traffic) for the entire length of the runway or taxiway
In an SPSS data file a row of numbers runs across from left to right Data for each case or record in the file is placed in a separate row
Rough; stern; angry
A database table will usually consist of many rows and columns, just like a table in a book Each row will store information about an entity A table of people may have a row for each person
an angry dispute; "they had a quarrel"; "they had words"
To propel with oars, as a boat or vessel, along the surface of water; as, to row a boat
A single entity in a database table - also called a tuple or a record (file based systems)
In a table a horizontal collection of cells
a long continuous strip (usually running horizontally); "a mackerel sky filled with rows of clouds"; "rows of barbed wire protected the trenches"
a continuous chronological succession without an interruption; "they won the championship three years in a row"
a linear array of numbers side by side a long continuous strip (usually running horizontally); "a mackerel sky filled with rows of clouds"; "rows of barbed wire protected the trenches"
{f} paddle, propel a boat with oars; rebuke, scold, reprimand (British)
An ordered collection of fields pertaining to the entity A tuple in a relation
(construction) a layer of masonry; "a course of bricks"
To transport in a boat propelled with oars; as, to row the captain ashore in his barge
(1) Synonym for record; one row of data in a database table, having values for one or more columns Also called tuple (2) One set of field values in the output of a query See also column
The horizontal aspect of a table Any number of rows can be added to a table, but all rows in a table must contain an equal number of cells and therefore columns, as specified in the opening table tag
A set of values, one for each of the attributes in an object For example, in the Person object, one person's data, such as name, address, age, etc , would constitute a single row
In a relational database, the dimension of a table that groups attributes into records
Part of the RAM array; a bit can be stored where a column and a row intersect Sometimes also referred to as a page
A series of items arranged horizontally within some type of framework or matrix Compare column
A range of 256 contiguous Unicode code points, where the first code point is an integer multiple of 256 Two code points are in the same row if they share all but the last two hexadecimal digits See Plane
A vertical division of a vessel from starboard to portside, used as a part of the indication of a stowage place for containers The numbers run from midships to both sides
1 A record in an attribute table The horizontal dimension of a table composed of a set of columns containing one data item each 2 A horizontal group of cells in a grid, or pixels in an image
propel with oars; "row the boat across the lake
a horizontal group of cells in a spreadsheet identified by a number
To propel a boat or other craft over water using oars
a linear array of numbers side by side
The set of information, stored in a set of columns, that constitutes an item in a list, document library, discussion board, or survey
A line number in a pattern Default pattern size is 64 rows with every 4 rows being a beat (hilighted)
The horizontal divisions of a spreadsheet that intersect the vertical divisions (columns) to form cells in which data can be entered Rows are labeled numerically (1,2,3,4, ) (SpSht, Gr 6)
In a table, a horizontal collection of cells
To be moved by oars; as, the boat rows easily
row house
A variety of residential building where the individual houses lining a street share adjacent walls in common and have a continuous stretch of roof

The walls in Eduardo's row house were so thin he could hear the neighbors two houses down.

row houses
plural form of row house
row space
The vector space comprising all the row vectors of a matrix
row-equivalence
A relation between two matrices of the same size, such that every row of one matrix is a linear combination of the rows of the other matrix, and vice versa. It is an equivalence relation
row equivalence
In linear algebra, two matrices are row equivalent if one can be changed to the other by a sequence of elementary row operations. Alternatively, two m × n matrices are row equivalent if and only if they have the same row space. The concept is most commonly applied to matrices that represent systems of linear equations, in which case two matrices are row equivalent if and only if the corresponding systems have the same information content
row equivalent
In linear algebra, two matrices are row equivalent if one can be changed to the other by a sequence of elementary row operations. Alternatively, two m × n matrices are row equivalent if and only if they have the same row space. The concept is most commonly applied to matrices that represent systems of linear equations, in which case two matrices are row equivalent if and only if the corresponding systems have the same information content
row 1
If something happens several times in a row, it happens that number of times without a break. If something happens several days in a row, it happens on each of those days. They have won five championships in a row
row 1
Row is sometimes used in the names of streets. the house at 236 Larch Row. see also death row, skid row
row 1
A row of things or people is a number of them arranged in a line. a row of pretty little cottages Several men are pushing school desks and chairs into neat rows
row 2
When you row, you sit in a boat and make it move through the water by using oars. If you row someone somewhere, you take them there in a boat, using oars. He rowed as quickly as he could to the shore We could all row a boat and swim almost before we could walk The boatman refused to row him back. Row is also a noun. I took Daniel for a row. see also rowing
row 3
If you say that someone is making a row, you mean that they are making a loud, unpleasant noise. `Whatever is that row?' she demanded. `Pop festival,' he answered. = din, racket
row 3
A row is a serious disagreement between people or organizations. This is likely to provoke a further row about the bank's role in the affair = dispute
row 3
If two people row or if one person rows with another, they have a noisy argument. They rowed all the time He had earlier rowed with his girlfriend
row a boat
propel a boat with oars
row back
If you row back on something you have said or written, you express a different or contrary opinion about it. The administration has been steadily rowing back from its early opposition to his attendance in London The government was forced to row back on an austerity plan that would have involved wage cuts
row house
single-family dwelling units attached to one another by common walls, generally with a common facade
row house
a house that is one of a row of identical houses situated side by side and sharing common walls
row house
A dwelling that is attached to its neighbors by way of common walls
row house
A dwelling that is attached to its neighbours by way of common walls
row house
A row house is one of a row of similar houses that are joined together by both of their side walls. One of a series of houses, often of similar or identical design, situated side by side and joined by common walls. a house that is part of a line of houses that are joined to each other British Equivalent: terraced house
row of bricks
a course of bricks place next to each other (usually in a straight line)
row of cottages
line of small homes
row over
pass by - while rowing
back row
The row of players in a scrum, consisting of two flankers and a number eight
back row
The last row of seats in a theater or any group of seats
back row
A row near the back of the theater or group of seats
death row
the section of a prison which houses those inmates who are sentenced to death
front row
The row of players who participate in a scrum with direct contact with the opposing scrum
front row
In an auditorium or sports venue, the line of side-by-side seats closest to the stage, playing field, or other location where the activity of interest is occurring
have one's ducks in a row
To be organized; to have one's affairs in order; specifically, to have a multi-person effort coordinated towards the exact same goal

Wouldn't it be nice to have our ducks in a row and not have to search for the papers every time we needed them?.

home row
Certain keys of the center row of alphabetical letters on typewriters and computer keyboards
in a row
Placed in a straight line

Bottles of every type of alcohol they had were lined up in a row behind the bar.

in a row
successively, one after the other

After making losses four years in a row, the manager knew she had to sack someone.

long row to hoe
A difficult or arduous task

Raising three kids by himself is going to be a long row to hoe.

rowing
Present participle of row
skid row
A colloquial designation of a run-down district of Los Angeles
skid row
An especially dilapidated section of a city, characterized by run-down or abandoned buildings, alcoholism and homelessness, and vices such as drug dealing and prostitution
tough row to hoe
A difficult or arduous task

Raising three kids by himself is going to be a tough row to hoe.

rower
{n} one who rows or manages an oar
back row
(Spor) [treated as sing. or plural] (Rugby) the forwards who are in the third row in a scrum
front row
first row
get one's ducks in a row
(deyim) Complete one's preparations, become efficient and well organized, as in I'm trying to get my ducks in a row before I go to Europe. This synonym for get one's act together probably alludes to lining up target ducks in a shooting gallery. [Slang; 1970s]
have one's ducks in a row
(deyim) Complete one's preparations, become efficient and well organized, as in I'm trying to get my ducks in a row before I go to Europe. This synonym for get one's act together probably alludes to lining up target ducks in a shooting gallery. [Slang; 1970s]
skid row
A squalid district inhabited chiefly by derelicts and vagrants
A row
rew
a row
raw
death row
If someone is on death row, they are in the part of a prison which contains the cells for criminals who have been sentenced to death. He has been on Death Row for 11 years. The part of a prison for housing inmates who have received the death penalty. Also called death house. the part of a prison where prisoners who will be punished by being killed are kept on death row
hard row to hoe
difficult task, difficult job, difficult mission
hold your row
shut up! be quiet now!
rowed
Formed into a row, or rows; having a row, or rows; as, a twelve-rowed ear of corn
rowed
past of row
rower
A rower is a person who rows a boat, especially as a sport. the first rower ever to win golds at four Olympic Games
rower
One who rows
rower
One who rows with an oar
rower
someone who rows a boat
rower
{i} paddler, one who propels a boat with oars
rowing
The action of propelling a boat with oars
rowing
The action of the verb to row
rowing
the act of rowing as a sport
rowing
The rowing of boats as a competitive sport
rowing
{i} act of paddling, act of propelling a boat with oars; crew, sculling, sport of racing in light rowboats
rowing
Rowing is a sport in which people or teams race against each other in boats with oars. competitions in rowing, swimming and water skiing. the sport or activity of making a boat move through water with oars. Propulsion of a boat by means of oars. As a sport, it involves one of two kinds of boat: (1) the shell, a narrow, light racing boat propelled by eight rowers pulling single oars under the direction of a coxswain; and (2) the scull, a racing shell propelled by one or two rowers using sculls (pairs of oars). Organized racing began at the Universities of Oxford and Cambridge in the 1820s, culminating in 1839 in the Henley Regatta (from 1851 the Henley Royal Regatta). In the U.S., Harvard and Yale universities first raced in 1851. Rowing events in the Olympic Games have been held for men since 1900 and for women since 1976
rows
Acronym for Remote Ocean Wave Spectrometer, an airborne remote sensor used to support the development and refinement of satellite radars that measure the ocean surface It is an instrument which uses the specular backscatter from a rotating near-nadir radar to estimate the two-dimensional ocean surface wave spectrum ROWS is implemented from aircraft flying 5-10 km above the ocean See Jackson (1987) [http: //rows wff nasa gov/]
rows
In a table, a row is a horizontal series of cells
rows
Data which is organized horizontally on a spreadsheet 2 15
rows
plural of row
rows
third-person singular of row
verb row 4
to argue in an angry way row about
row
Favoriten