gerçekleş

listen to the pronunciation of gerçekleş
Türkisch - Englisch
accrue
occur
{f} accruing
become reality
accrued
gerçek
actual

Tom says he has actually seen a ghost. - Tom gerçekten bir hayalet gördüğünü söylüyor.

Can computers actually translate literary works? - Bilgisayarlar gerçekten edebi eserleri çevirebilir mi?

gerçek
{s} real

She's really smart, isn't she? - O gerçekten zeki, değil mi?

Understanding you is really very hard. - Seni anlamak gerçekten çok zor.

gerçek
truth

Scientific truth is a creation of the human mind. - Bilimsel gerçek insan aklının bir yaratılışıdır.

Were they being told the truth? - Gerçek onlara söyleniliyormuydu?

gerçek
genuine

I believe it is a genuine Picasso. - Onun gerçek bir Picasso olduğuna inanıyorum.

That football is made of genuine leather. - O futbol topu gerçek deriden imal edilmiştir.

gerçek
{s} authentic

I doubt the authenticity of the document. - Belgenin gerçekliğinden şüpheliyim.

gerçek
{s} true

I'm ashamed to say that it's true. - Onun gerçek olduğunu söylemeye utandım.

The rumor can't be true. - Söylenti gerçek olamaz.

gerçek
{s} virtual

It would be virtually impossible to convince Tom to come along with us. - Tom'u bizimle gelmesi için ikna etmek gerçekte imkansız olurdu.

Have you ever tried virtual reality? - Sanal gerçekliği hiç denedin mi?

gerçek
{s} factual

The factual world is often weirder than the fictional world. - Gerçek dünya genellikle kurgusal dünyadan daha tuhaftır.

As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information. - Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor.

gerçek
fact

Let's not exaggerate the facts. - Gerçekleri abartmayalım.

The facts did not become public for many years. - Gerçekler uzun yıllar boyunca açıklanmadı.

gerçek
{i} Right

I don't think we can really say that one is right and the other is wrong. - Birinin haklı diğerinin hatalı olduğunu gerçekten söyleyebileceğimizi sanmıyorum.

I really can't talk right now. - Gerçekten şu anda konuşamam.

gerçek
{s} substantial

Using cash makes you think money is truly substantial. - Nakit kullanmak sana paranın gerçekten önemli olduğunu düşündürür.

gerçek
echt
gerçek
substance
gerçek
the real mccoy
gerçek
substantive
gerçek
candid

Even though the media reports that she is a potential presidential candidate, does anyone really think that she is a potential president? - Medya onun potansiyel bir başkan adayı olduğunu bildirmesine rağmen, herhangi biri gerçekten onun potansiyel bir başkan olduğunu düşünüyor mu?

gerçek
low-down
gerçek
genuineness
gerçek
(Ticaret) tangibles
gerçek
objective

Tom believes the philosophy of Ayn Rand is truly objective. - Tom, Ayn Rand felsefesinin gerçekten tarafsız olduğuna inanmaktadır.

gerçek
gospel

What he says is gospel. - Onun söylediği şey gerçek.

gerçek
disillusioned
gerçek
leal
gerçek
honest-to-god
gerçek
(Argo) fair dinkum
gerçek
(Politika, Siyaset) achievable
gerçek
essential
gerçek
very

Tom isn't very good at concealing the way he really feels. - Tom gerçekten hissettiği şekli gizlemede çok iyi değildir.

Every sentence that starts with I'm not racist, but is likely to be very racist indeed. - Ben ırkçı değilim, ama ile başlayan her cümlenin gerçekten çok ırkçı olması muhtemeldir.

gerçek
(Ticaret) effective tax rate
gerçek
effective

Preventive measures are much more effective than the actual treatment. - Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir.

That was really effective. - O gerçekten etkiliydi.

gerçek
honest-to-goodness
gerçek
lowdown
gerçek
sure enough
gerçek
full-fledged
gerçek
proper

A proper gentleman brings his lady red roses. - Gerçek bir beyefendi kadınına kırmızı güller getirir.

The facts weren't properly understood. - Gerçekler tam olarak anlaşılmadı.

gerçek
issue of fact
gerçek
intrinsic
gerçek
regular

Esperanto is a truly regular and easy language. - Esperanto gerçekten düzenli ve kolay bir dildir.

gerçek
positive

I felt really positive. - Gerçekten olumlu hissettim.

gerçek
as large as life
gerçek
outright
gerçek
veritable
gerçek
heartfelt
gerçek
pucka
gerçek
dyed-in-the-wool
gerçek
pukka
gerçek
sterling
gerçek
the real

You should face the reality. - Gerçekle yüzleşmelisin.

No one knows the real reason why we love dogs. - Hiç kimse bizim köpekleri niçin sevdiğimizin gerçek nedenini bilmiyor.

gerçek
{s} earnest
gerçek
genunine
gerçek
literal

I am literally crying right now. - Ben şimdi gerçekten ağlıyorum.

She explains the literal meaning of the sentence. - O, cümlenin gerçek anlamını açıklar.

gerçek
truthful

You will answer truthfully, won't you? - Gerçekten cevap vereceksin, değil mi?

To be truthful, this matter doesn't concern her at all. - Gerçekçi olmak gerekirse, bu konu onu hiç ilgilendirmez.

gerçek
{s} rightful

These items must be returned to their rightful owner. - Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir.

gerçek
{s} honest to god
gerçek
{i} troth
gerçek
dinkum
gerçek
real; genuine, true, authentic; factual; actual; reality; truth; fact; actuality
gerçek
veritas
gerçek
{s} tangible
gerçek
{s} veracious
gerçek
earnest(1)
gerçek
{i} sooth
gerçek
{i} veracity
gerçek
{i} actualities
gerçek
straightout
gerçek
{s} original
gerçek
simonpure
gerçek
{s} exact

The portrait looks exactly like the real thing. - Portre tam olarak gerçek şey gibi görünüyor.

I think I'm starting to understand exactly what real love is. - Sanırım gerçek aşkın ne olduğunu tam olarak anlamaya başlıyorum.

gerçek
the true

Few people know the true meaning. - Gerçek anlamı birkaç kişi biliyor.

I hide the true amount from her. - Gerçek miktarı ondan saklarım.

gerçek
truism
gerçek
verity
gerçek
actuality
gerçek
reality

You ought to face the stark reality. - Yalın gerçeklikle yüz yüze gelmelisin.

Because it is politics that has caused this war, making the war our everyday reality. - Savaşı gündelik gerçeklik yaparak, bu savaşa sebep olan politik görüştür.

gerçek
really, in truth
gerçek
low down
gerçek
for real

If you keep on complaining, I will get mad for real. - Şikayet etmeye devam edersen, gerçekten delireceğim.

Is this all for real? - Bunun hepsi gerçek mi?

gerçek
{s} unfeigned
gerçek
bona fide
gerçek
real, true, genuine, authentic
gerçek
sincere

I sincerely, truly believe that. - İçtenlikle, gerçekten ona inanıyorum.

Tom seemed really sincere. - Tom gerçekten samimi görünüyordu.

gerçek
honest to goodness
gerçek
reality, truth
gerçek
(Hukuk) genuine, actual
gerçek
straight-out
Türkisch - Türkisch

Definition von gerçekleş im Türkisch Türkisch wörterbuch

Gerçek
hakiki
Gerçek
asıl
Gerçek
fiziksel
Gerçek
şeniyet
Gerçek
reel
gerçek
Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici
gerçek
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki
gerçek
Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa, duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek
gerçek
Temel, başlıca, asıl
gerçek
Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan
gerçek
Gerçek olma durumu, gerçeklik, realite
gerçek
Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan
gerçek
Yapay olmayan
gerçek
Gerçeklik, realite: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar
gerçek
Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç
gerçek
Yalan olmayan, doğru olan şey
gerçekleş
Favoriten