flame

listen to the pronunciation of flame
Englisch - Türkisch
alev

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

Rüzgarla körüklendiği için, alevler her yöne yayıldı. - Fanned by the strong wind, the flames spread in all directions.

aşk

O kendini aşk ateşinin kollarına bıraktı. - She gave herself to flames of love.

{f} alevlen

Bazı alevlenmeyi geciktiriciler kanser ve hormonal bozulmalara neden olabilir. - Some flame retardants can cause cancer and hormonal disruptions.

{i} göz ağrısı
(Tıp) flam

Nicolas Flamel kurşunu altına dönüştürmeyi hayal etti. - Nicolas Flamel dreamed of turning lead into gold.

alevlendirmek
büyük sevgi
tutuşmak
alazlanmak
parlamak
alevlenmek
ateş

Küçük bir kıvılcım sık sık büyük bir alevi ateşler. - A small spark often ignites a big flame.

Ekmek kamp ateşinin açık alevi üzerinde pişirilmekten yakılmıştı. - The bread was scorched from being cooked on the open flame of the camp fire.

alev alev yanmak
kızarmak
flameproof ateş almaz
{f} alev almak
{i} alev kırmızısı
{i} hiddet
{f} kıpkırmızı olmak
flametree
(Tekstil) alev, yalaz
{i} k.dili. sevgili
flame thrower yanar benzin saçan bir silâh
flame ateş rengi
yanmaz
parla

Kütükler parlak şekilde alev alev yandı. - The logs flamed brightly.

Belli Bir konuda kapasiteyi aşmış elektronik posta ya da usenet mesajlarına verilen ad. Bkz . ( E-Mail- Usenet )
şiddet
{i} parlaklık
dili sevgili
{i} sevgili
flame test alev testi
ateş geçmez
(isim) Şule
yanmak
yalaza
alaz
yalın
flame cutting
(Otomotiv,Teknik) oksijenle kesme
flame hardening
(Mekanik) alevle sertleştirme
flame repellent
yanmaz
flame thrower
(Avcılık) lav silahı
flame up
alevlenmek
flame wars
parlama savaşları
flame reaction
alev reaksiyonu
flame resistant
ateş almaz
flame thrower
alev makinesi
flame tube
alev borusu
flame up
öfkelenmek
flame up
alevlen
flame-harden
alevle sertleştirmek
flame-lamp
ark lambası
flame-lamp
alev lambası
flame-tree
alpa gülü
flame bait
alev yem
flame cutting
alevle kesme, oksijenle kesme
flame gun
alev topu
flame like
alevimsi
flame photometry
alev fotometrisi, yalazli isilölçüm
flame plating
alevli kaplama, alazli kaplama
flame resistant
alev almaz
flame retardant
alev geciktirici
flame trap
alev tuzağı, alev perdesi
flame-retardant
alev geciktirici
flame-thrower
ALEV MAKiNASı: Yangın çıkarıcı yakıt fışkırtan ve bu yakıtı ateşleyici tertibatı bulunan bir silah. Buna "flame projector"da denir
flame annealing
alevli tavlama
flame annealing
alazlı tavlama
flame arc
alev arkı
flame bomb
(Askeri) yangın bombası
flame bucket
(Askeri) alev kovası
flame bucket
(Askeri) ALEV KOVASI (HV.): Bazı roket taban yastıklarında mevcut ve çekiş meydana geldikçe içine sıcak roket gazlarının aktığı bir menfez alev kovası, fırlatma durumuna getirilmiş roketin hemen altındadır. Cidarlarından, bir alev saptırıcı vazifesi görmek üzere içeri doğru döner; karşısındaki kısım açıktır
flame ceramic
seramikle kaplama
flame coal
(Madencilik) yalazlı kömür
flame coal
yaklaşık %40'tan daha fazla uçucu bileşen içeren kömür
flame coloured
(Tekstil) alev rengi
flame cutter
alevli kesici
flame cutter
kesme hamlacı
flame deflector
(Askeri) alev saptırıcı
flame deflector
(Askeri) ALEV SAPTIRICI (HV.): Dikey bir füze deneme atışında sıcak roket motoru gazlarını, toprak veya bir yapı istikametinden saptırmak üzere karşılayan çeşitli engellerden herhangi biri. Tespit edilmiş bir füze testinde (captive test) alevi dışarı doğru saptıran egzoz mecrasındaki bir dirsek veya alev kovası
flame effect
(Tekstil) alev etkisi
flame emission method
alev emisyon yöntemi
flame failure device
alev kontrolu
flame failure device
alev kontrolü
flame glow plug
(Otomotiv) alev ısıtma bujisi
flame gun
(İnşaat) pürmüz
flame head
alev püskürten araç
flame heating
alevli ısıtma
flame heating
alazlı ısıtma
flame impingement
alev tepmesi
flame indicator
alev göstergesi
flame indicator bushing
alev göstergesi kovanı
flame indicator kit
alev göstergesi kiti
flame photometer
(Denizbilim) yalımölçer
flame photometer
(Biyokimya) yalım ölçer
flame photometry
yalazlı ısılölçüm
flame photometry
(Jeoloji,Teknik) alev fotometrisi
flame plating
alevli kaplama
flame plating
alazlı kaplama
flame primer
ön ısıtıcı (motor)
flame primer
ön ısıtıcı
flame projector
(Askeri) ALEV MAKİNASI: Bak. "flame thrower"
flame proof
alev almaz
flame proof
yanmaz
flame propagation
(Otomotiv) alevin yayılması
flame repellent
(Tekstil) alev itici, yanmaz
flame resistance
alev dayanımı
flame resistant
aleve dayanır
flame retainer
alev tutucusu
flame retardant
alevlenme geciktirici
flame retardants
alevlenmeyi geciktiriciler
flame retarding
alev geciktiren
flame roar
alev gürlemesi
flame safety lamp
patlama emniyet lambası
flame scarlet
(Tekstil) al
flame screen
alev perdesi
flame shield
alev kalkanı
flame spectrometry
(Jeoloji) alev spektrometrisi
flame spectrum
(Fizik) alev spektrumu
flame spectrum
(Fizik) alev izgesi
flame speed
alev yayılma hızı
flame temperature
alev doruk sıcaklığı
flame tempering
alevli menevişleme
flame tempering
alazlı menevişleme
flame test
(Kimya,Teknik) alev testi
flame test
(Kimya) yalaz deneyi
flame tester
(İnşaat) alev alma test cihazı
flame thrower
(Askeri) ALEV MAKİNASI: Yangın çıkarıcı yakıt fışkırtan ve bu yakıtı ateşleyici tertibatı bulunan bir silah. Buna "flame projector"da denir
flame thrower
(Askeri) Alev makinası
flame thrower (projector)
(Askeri) alev makinası
flame trap
alev ayırıcısı
flame trap
alev perdesi
flame trap
(Havacılık,Teknik) alev tuzağı
flame up
tutuşmak
flame up
küplere binmek
flame up
alevlenivermek
flame up
sinirlenmek
flame velocity
alev hızı
flaming
{s} yanan
old flame
(deyim) eski göz ağrısı
oxidizing flame
(Otomotiv,Teknik) oksitleyici alev
burn with a low blue flame
barut kesilmek
burn with a low blue flame
ateş püskürmek
candle flame
mum alevi
flaming
ateşli
flaming
{i} alevlenme
flaming
tutuşmuş
flaming
kızgın
flaming
çok süslü
flaming
{f} alevlen
oxidizing flame
yükseltgeyici alev
reducing flame
indirgeyici alaz
reducing flame
redükleyici alev
burn with a low blue flame
ateş püskürmek, barut kesilmek
burst into flame
alev boğulmak
eternal flame
sonsuz bir alev
flaming
alevlenerek
neutral flame
nötr alev, yansız alaz
old flame
eski sevgili
oxidizing flame
oksitleyici alev, yükseltgeyici alaz
third person singular form of flame
alev üçüncü tekil şahıs formunda
an old flame
(deyim) eski sevgili
an old flame of mine
eski sevgilim
an old flame of mine
eski göz ağrım
bare flame
çıplak alev
convective flame front
(Askeri) akıcı alev önü
external flame
harici alev
fan the flame
yangına körükle gitmek
fan the flame
ateşi körüklemek
fire for effect; flame field expedients
(Askeri) tesir ateşi sıra atışı; aleve karşı yardımcı vasıta
flaming
{s} kahrolası
flaming
{s} allah'ın belâsı
flaming
kahrolası/parlak
flaming
{s} şiddetli
flaming
{s} parlak
flaming
{s} süslü püslü
flaming
parla/alevlen
flaming
{s} alev almış
flaming
alevlenmiş
flaming
yalazlı
flaming
alevli
induction flame damper
(Havacılık) endüklenmiş alev kapanı
invisible flame
görünmez alev
neutral flame
yansız alaz
neutral flame
nötr alev
oxidizing. flame
(Kimya) yükseltgeyici alev
reducing flame
(Otomotiv) asetileni fazla kaynak alevi
reducing flame
indirgeyici alev
Englisch - Englisch
Intentionally insulting criticism or remark meant to incite anger
To produce flames
A romantic partner or lover in usually short-lived but passionate affair
a brilliant reddish orange-gold colour, like that of a flame

flame colour:.

Of a brilliant reddish orange-gold colour, like that of a flame
To post a destructively critical or abusive message, especially to provoke dissent or controversy
The visible part of fire
{n} light given by fire, a blaze, heat, passion, love
{v} to shine or burn as fire, to blaze
Originally, flame meant to carry forth in a passionate manner in the spirit of honourable debate Flames most often involved the use of flowery language and flaming well was an art form More recently flame has come to refer to any kind of derogatory comment no matter how witless or crude See Also: Flame War
{f} (Internet) rant or write unceasingly and fanatically on a relatively dull subject with an obviously absurd attitude or with animosity toward a particular person or group of people on Usenet; write insulting words about a person
Originally, flame meant to carry forth in a passionate manner in the spirit of honorable debate "Flames" most often involved the use of flowery language and "flaming" well was an art form More recently flame has come to refer to any kind of derogatory comment no matter how witless or crude See Also: Flame War
A flame is a hot bright stream of burning gas that comes from something that is burning. The heat from the flames was so intense that roads melted. a huge ball of flame
criticize harshly, on the e-mail
To burn with a flame or blaze; to burn as gas emitted from bodies in combustion; to blaze
A flame is an e-mail message which severely criticizes or attacks someone. The best way to respond to a flame is to ignore it. Flame is also a verb. Ever been flamed? see also flaming, old flame
the process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often) smoke; "fire was one of our ancestors' first discoveries"
Insulting criticism or remark meant to incite anger
Girlfriend, lover in usually short-lived but passionate affair
Originally, flame meant to carry forth in a passionate manner in the spirit of honorable descent They most often involved the use of flowery language and flaming well was an art form More recently flame has come to refer to any kind of derogatory comment no matter how wittless or crude See Also: Flame War
An angry newsgroup article or e-mail that viciously attacks someone or something Usually written in the heat of the moment Often starts a flamewar Also, the act of sending or posting a flame A person who flames is a "flamer "
Something that is in flames is on fire
shine with a sudden light; "The night sky flared with the massive bombardment"
A negative response to an e-mail message or newsgroup posting If you post an article that the audience deems inappropriate, expect to get "flamed "
If something goes up in flames, it starts to burn strongly and is destroyed. Fires broke out everywhere, the entire city went up in flames
Ardor of affection; the passion of love
If something bursts into flames or bursts into flame, it suddenly starts burning strongly. She managed to scramble out of the vehicle as it burst into flames
refers to any kind of derogatory comment no matter how witless or crude Internet flaming often occurs on mailing lists, newsgroups, or E-mail notes, where one user is communicating with another user or with a group of people
Originally, flame meant to carry forth in a passionate manner in the spirit of honorable descent Flames most often involved the use of flowery language, clever insults, and witty repartee Flaming well was an art form More recently flame has come to refer to any kind of derogatory comment no matter how witless or crude See Also: Flame War
To kindle; to inflame; to excite
Originally, flame meant to carry forth in a passionate manner in the spirit of honorable debate Flames most often involved the use of flowery language and flaming well was an art form More recently flame has come to refer to any kind of derogatory comment no matter how witless or crude See Also: Flame War
Originally, to "flame" meant to debate in a passionate manner, often involving the use of flowery language More recently, flame has come to refer to any kind of derogatory or inflammatory comment, no matter how witless or crude See Also: Flame War, Netiquette
A flame is usually a message that is extremely critical, and often irrational, of someone or something Sometimes flames are intentionally trying to start a flame war--a series of many messages with people essentially yelling at each other Such deliberately provocative messages are often called trolls (the same term is used for those who post them) Flame wars are extremely common, and if you've been active on Usenet for any time at all you've probably been involved in one Anyone who expresses any strong opinions is generally considered fair game by flamers, so don't take it personally--consider it a compliment that you are, at least, making an impression
If someone or something fans the flames of a situation or feeling, usually a bad one, they make it more intense or extreme in some way. He accused the Tories of `fanning the flames of extremism'
criticize harshly, on the e-mail be in flames or aflame; "The sky seemed to flame in the Hawaiian sunset
be in flames or aflame; "The sky seemed to flame in the Hawaiian sunset"
Any kind of derogatory or ludicrous comment sent to USENET group readers Originally, flame meant to carry forth, in a passionate manner, the spirit of honorable debate Flames often included flowery language, and flaming was considered an art form (Recommendation: Don't reply to flames, just extinguish them by deletion )
Originally, flame meant to speak in a passionate manner in the spirit of honorable debate Flames most often involved the use of flowery language and flaming was an art form It has come to mean any kind of derogatory comment, no matter how witless, adolescent or crude See also: Flame War
{f} burn; catch fire; shine, flash, send out a bright light; burst into anger, express strong emotions; send threatening and offensive email on the Internet (Computers)
Burning zeal or passion; elevated and noble enthusiasm; glowing imagination; passionate excitement or anger
A negative response to an email message or newsgroup posting If you post an article or send an email to an audience that deems your message inappropriate, expect to get flamed The most common recipients of flames are users who post commercial messages in public forums, those who post adult material in non-adult areas of the Internet, and users who post or send make racial or gender-biased comments The worst sort of flame is known as a mail-bomb, which occurs when the user being flamed open his or her email and receives a flood of letters with unusually long file attachments that make his or her computer crash
{i} tongue of fire, glowing part of a fire; fire, blaze; brilliance, glow; passion, ardor; lover (Slang)
A person beloved; a sweetheart
A stream of burning vapor or gas, emitting light and heat; darting or streaming fire; a blaze; a fire
A deliberately insulting e-mail message or post to a USENET newsgroup, usually containing personal attack on the writer of an earlier post
To burst forth like flame; to break out in violence of passion; to be kindled with zeal or ardor
Originally, "flame" meant to carry forth in a passionate manner in the spirit of honorable debate Flames most often involved the use of flowery language and flaming well was an art form More recently flame has come to refer to any kind of derogatory comment no matter how witless or crude See also: Flame War
flame bait
a deliberately provocative posting intended to start a flame war
flame gun
a large blowlamp used to control weeds etc
flame out
Of processes and equipment involving combustion, to fail due to extinction of flame

Restarting in flight is a very important engine capability for all aircraft, as occasionally engines do flame out.

flame retardant
A chemical used to impart flame resistance
flame spread
The propagation of a flame away from its source of ignition
flame test
in qualitative inorganic analysis, a simple test for the presence of a range of metallic elements based on the colour imparted to a flame by a sample
flame throwers
plural form of flame thrower
flame tree
Any one of several trees or shrubs with yellow or bright red flowers

its scarlet-flowered cousin the maple leaved Sterculia, or Australian flame-tree, which we grow in California for ornament, too, is a tough waterproof fiber a couple of inches thick, that is good material for cordage and mats.

flame trees
plural form of flame tree
flame war
An argument consisting entirely or largely of flames by various parties that serve only to escalate the dispute
flame wars
plural form of flame war
flame-out
The act of flaming out or burning out; extinguishing
flame-out
The act of quitting or failing, especially due to overwork, or in a dramatic manner

The company was one of Silicon Valley's more famous dot-com flame-outs.

flame-retardant
A substance used to make an object flameproof

The flame-retardant used on the child's pajamas would keep them from bursting into flame, but it caused a rash.

flame-retardant
Used to describe something that is hard to ignite; that does not support or convey flame
flame arrester
A flame arrester, deflagration arrester, or flame trap is a device that stops fuel combustion by extinguishing the flame
flame arrestor
A flame arrester, deflagration arrester, or flame trap is a device that stops fuel combustion by extinguishing the flame
flame trap
A flame arrester, deflagration arrester, or flame trap is a device that stops fuel combustion by extinguishing the flame
flame-out
Fail conspicuously
flame bait
provocative message on newsgroups, message to a newsgroup having bold contents which incite readers
flame cell
organ of excretion in flatworms
flame cell
A hollow cell in the excretory system of certain invertebrates, including flatworms and rotifers, containing a tuft of rapidly beating cilia that serve to propel waste products into excretory tubules
flame fish
a cardinalfish found in tropical Atlantic coastal waters
flame flower
plant with fleshy roots and erect stems with narrow succulent leaves and one reddish-orange flower in each upper leaf axil; southwestern United States; Indians once cooked the fleshy roots
flame out
This is the time that a company has before it runs out of cash and flames out It can be estimated by taking cash on hand and dividing it by the burn rate
flame out
{f} fail
flame out
Unintended loss of combustion in turbojet engines resulting in the loss of engine power
flame out
Engine has stopped running Rudder Controls YAW
flame pea
any of several small shrubs or twining vines having entire or lobed leaves and racemes of yellow to orange-red flowers; Australia
flame retardant
A substance, which is added to a polymer formulation to reduce or retard the tendency to burn
flame retardant
a substance which is added to a polymer formulation to reduce or retard its tendency to burn
flame retardant
an additive which renders a polymer fire-resistant
flame retardant
A substance (additive) which is added to a polymer formulation to reduce or retard its tendency to burn
flame retardant
Chemical applied to fabric to reduce its ignitability when exposed to fire In some places regular or periodic flame retardant of stage drapes and sets is law
flame retardant
A chemical applied to a fabric, or incorporated into the fiber at the time of production, which significantly reduces a fabric's flammability
flame retardant
Ability of a material to prevent the spread of combustion by a low rate of travel so the flame will not be conveyed
flame retardant
Having the ability to resist combustion (A flame retardant plastic is considered to be one that will not continue to burn or glow after the source of ignition has been removed )
flame retardant
A substance used to impede a material’s tendency to burn or ignite
flame retardant
An added substance which inhibits the initiation and/or spread of flame
flame retardant
The property of a material that extinguishes a flame once the source of heat has been removed
flame spread
The propagation of flame over a surface \
flame spread
Standard test for determining relative combustibility The flame spread of a tested material is rated relative to red oak (flame spread = 100)
flame spread
Per ASTM E 84, a measure of relative combustibility The flame spread of a tested material is rated relative to asbestos cement board Flame spread = 0) and red oak flooring Flame spread = 100)
flame spread
The propagation of a flame from its ignition source across the surface of a solid or liquid, or through the volume of a gaseous mixture
flame spread
Per ASTM E 84, a measure of relative combustibility The flame spread of a tested material is rated relative to asbestos cement board (flame spread = 0) and red oak flooring (flame spread = 100)
flame thrower
a machine like a gun that shoots flames or burning liquid, used as a weapon or for clearing plants
flame tokay
purplish-red table grape
flame trap
method of capturing an enemy or their equipment by means of lighting fires along a certain areas
flame tree
south Australian tree having panicles of brilliant scarlet flowers north Australian tree having white flowers and broad leaves a terrestrial evergreen shrub or small tree of western Australia having brilliant yellow-orange flowers; parasitic on roots of grasses
flame war
When an online discussion degenerates into a series of personal attacks against the debaters, rather than discussion of their positions A heated exchange See Also: Flame
flame war
A argument or fight that takes place in newsgroup articles or e-mail Flamewars involve lots of name-calling, nasty insults, and "YELLING "
flame war
nonsensical argument of harsh statements in a newsgroup
flame war
Some online discussions degenerate into a series of flames against the debators rather than their positions A flame war will generally shut down a meaningful discussion for days at a time until the participants tire of the activity
flame war
An exchange of flames that erupts into a full-scale dispute consuming an entire newsgroup
flame war
Reacting to someone's newsgroup posting or e-mail in a hostile manner by publicly chastising the person or bombarding the person with nasty e-mail Flaming may occur to users who ask stupid questions or who engage in behavior that violates what is considered proper online netiquette A flame war occurs when two or more users flame each other in an escalating manner that threatens to continue unabated A conflagration in which lots of people jump in on different sides of an argument and start insulting each other Fun to watch briefly, but a major waste of bandwidth
flame war
When a discussion in a public forum such as a newsgroup degenerates into a series of personal attacks delivered by the debators See Also: Flame
flame war
An online discussion that has degenerated into a series of personal attacks against the debaters, rather than discussion of their positions
flame war
When an online discussion degenerates into a series of personal attacks rather than a discussion of their positions Related Topic: Flame [Back to The Top]
flame war
A prolonged series of flames in a USENET newsgroup, which may have begun as a creative exchange or views but which quickly degenerates into personal attacks and crude name-calling
flame war
When an online discussion degenerates into a series of personal attacks against the debaters, rather than a discussion of their positions, it is referred to as a flame war See Also: Flame, Trolling
flame war
When an online discussion degenerates into a series of personal attacks against the debators rather than discussion of their positions A heated exchange
flame war
When an online discussion degenerates into a series of personal attacks against the debators, rather than discussion of their positions
flame war
Instead of discussing positions in an online discussion, personal attacks (or flames) against the debators are exchanged See also flame
flame war
When an online discussion degenerates into a series of personal attacks against the debators, rather than a discussion of their positions A heated exchange See Also: Flame
flame war
When a discussion has degraded to the point where all or most of the traffic consists of attacks and insults, it can be said to be undergoing a "flame war "
flame war
When an online discussion develops into a heated exchange
flame war
When an online discussion degenerates into a series of personal attacks against the debators, rather than discussion of their positions A heated exchange See also: Flame
flame war
When an online discussion degenerates into a series of personal attacks among the debators, rather than a discussion of their positions A heated exchange
flame war
When an on-line discussion degenerates into a series of personal attacks against the debators, rather than discussion of their positions A heated exchange See Also: Flame
flame-out
a complete or conspicuous failure; "the spectacular flame-out of the company's stock cost many people their life savings"
flame-out
the failure of a jet engine caused by an interruption of the fuel supply or by faulty combustion
flame-retardant
resistant to catching fire
flame-retardant
Flame-retardant is the same as fire-retardant
flame-thrower
weapon which shoots a stream of burning fuel
flame-thrower
A flame-thrower is a gun that can send out a stream of burning liquid and that is used as a weapon or for clearing plants from an area of ground
flamed
Cooked or seared over open flames
flamed
Simple past tense and past participle of flame
flamer
One who flames
flamer
A very flamboyant ("flaming"), effeminate gay male
flaming
Present participle of flame
flaming
Damned, bloody

I wasted three hours in that flaming traffic jam!.

flaming
Extremely, visibly. Typically of a homosexual male

To call him a flaming homosexual would be an understatement, but I think he acts that way just to see people react.

old flame
A previous girlfriend or boyfriend; a former romantic partner, especially one for whom one still has romantic feelings

But Philip still yearns for an old flame: Schiffer, an Oscar-winning actress.

flaming
{a} buring, hot, inflaming, fine
Olympic Flame
Olympic Torch, torch that is symbol of the Olympic Games which burns throughout the celebration of the Olympic games and is extinguished at end of the closing ceremony (lit to commemorate the fire that was stolen from the Greek god Zeus by Prometheus)
add fuel to the flame
make a bad situation worse, make a problem greater
blowing flame
flame of a blowtorch
cutting flame
flame of a blowtorch used for cutting metals
eternal flame
ever-burning flame, fire that burns constantly
fan the flame
inflame, stir up, exacerbate
feed the flame
add fuel to a fire; encourage strong feelings (anger, passion, etc.)
flamed
past of flame
flamer
A person who has a reputation for being overly argumentative and who tends to flame people for no good reason Best dealt with by creating a killfile
flamer
Someone who writes flame mail Flamee should be obvious
flamer
(pejorative): A very flamboyant, effeminate gay male
flamer
Someone who writes flame mail Flame should be obvious
flames
Insulting, enraged Internet messages The equivalent of school yard brawls in cyberspace Unfortunately, a good school yard brawl would be preferable because at least then the only people who suffer are the dummies who fight On the Internet, everyone suffers as resources are squandered on ridiculous, infantile behavior
flames
Insulting and possibly abusive comments made about a posters lack of netiquette, posting style, typographical errors etc
flames
Insulting, enraged Internet messages - the equivalent of schoolyard brawls in cyberspace - that are found most often in newsgroups
flames
Insulting, enraged Internet messages The equivalent of schoolyard brawls in cyberspace Unfortunately, a good schoolyard brawl would be preferable because at least then the only people who suffer are the dummies who fight On the Internet, everyone suffers as resources are squandered on ridiculous, infantile behavior As a representative of a business organization, you won't be using flames, of course
flames
plural of flame
flames
Flames are used primarily as a decorative device to show scenes coming out of books or labels Another decorative use for flames is with the sacred heart imagery where flames come out of the crown, which rests on the heart The only common use of flames in a literal sense is in scenes set in the Greek underworld of Hades
flames
Fibre Large Area Multi Element Spectrography
flames
third person singular form of flame
flames
online insults
flaming
Posting or sending a deliberately confrontational message via newsgroup, e-mail, etc , usually in response to a previous message
flaming
This is when people send insulting, abrasive, or threatening remarks
flaming
The act of calling into question someone's thoughts, beliefs, and parentage simply because you don't agree with them Don't do it
flaming
rude, angry, or hostile e-mail messages sent as a reply, usually in response to a misinterpretation of a message
flaming
the process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often) smoke; "fire was one of our ancestors' first discoveries"
flaming
Torrent of abusive messages when Internet etiquette, or "netiquette," is violated -- often by newbies
flaming
lighted up by or as by fire or flame; "forests set ablaze (or afire) by lightning"; "even the car's tires were aflame"; "a night aflare with fireworks"; "candles alight on the tables"; "blazing logs in the fireplace"; "a burning cigarette"; "a flaming crackling fire"; "houses on fire"
flaming
Flaming is used to describe something that is burning and producing a lot of flames. The plane, which was full of fuel, scattered flaming fragments over a large area. = blazing
flaming
Sending inflammatory, hostile or derogatory email
flaming
A slang term used to describe the sending of inflammatory messages through e-mail
flaming
the distribution of an online communication that offends someone because of the use of obscene, derogatory, or inappropriate language
flaming
Emitting flames; afire; blazing; consuming; illuminating
flaming
sending an e-mail message that is rude and critical
flaming
Present participle of to flame
flaming
Severe criticism or condemnation of a user via e-mail
flaming
A "flame," or "to flame" refers to the unfortunate occasion when one writer verbally attacks another in a public forum, such as a bulletin board Also see Netiquette
flaming
On fire with visible flames
flaming
On the Internet, flaming is giving someone a verbal lashing in public Often this is on a Usenet newsgroup but it could be on a Web forum or perhaps even as e-mail with copies to a distribution list
flaming
Of the color of flame; high-colored; brilliant; dazzling
flaming
{s} burning, fiery; glorious; shining; passionate, intense; gay, homosexual (Derogatory Slang)
flaming
extremely, visibly or overly-visibly
flaming
the act of questioning someone’s thoughts, beliefs, and parentage just because you don’t agree with them Often associated with news groups It is frowned upon
flaming
An asocial CMC behaviour whose the sole purpose of communication is to provoke a negative emotional response in another member of the online community Flaming is particularly troublesome in public CMC
flaming
resembling flame in brilliance or color; "maple trees ablaze in autumn"; "flaming autumn leaves"
flaming
See: Flame
flaming
very intense; "a fiery temper"; "flaming passions"
flaming
The act of sending a confrontational or abusive message via email or chat
flaming
Writing crude messages to provoke responses, especially in e-mail, listserv, and chat room messages
flaming
(used of persons) informal intensifiers; "what a bally (or blinking) nuisance"; "a bloody fool"; "a crashing bore"; "you flaming idiot"
flaming
The act of calling into question someone's thoughts, beliefs, and parentage simply because you don't agree with them Originally, flame meant to carry forth in a passionate manner in the spirit of honorable debate Flames most often involved the use of flowery language and flaming well was an art form More recently flame has come to refer to any kind of derogatory comment no matter how witless or crude Don't do it
flaming
Something that is flaming red or orange is bright red or orange in colour. He has flaming red hair
flaming
flaming is reacting to someone's newsgroup posting or e-mail in a hostile manner by publicly chastising the person or bombarding the person with nasty e-mail; flaming may occur to users who ask stupid questions or who engage in behavior that violates what is considered proper online netiquette
flaming
Ardent; passionate; burning with zeal; irrepressibly earnest; as, a flaming proclomation or harangue
flaming
An email message that contains angry, and possibly insulting or vulgar, content These are typically reactionary based upon some external event
flaming
To verbally attack someone online in a chat with harsh, unnecessary words
flaming
to send nasty e-mail or to post a nasty comment in a discussion group or newsgroup
flaming
posting of a flame message
flaming
Flaming is the equivalent to sending a nasty letter over the Internet One example of flaming is if you received unwanted or unsolicited junk e-mail and you responded with a curt, pointed response Your response would be considered flaming Typically people flame in response to being spammed (hit with unsolicited advertisements sent to numerous people) To use Internet lingo, people who spam will probably get flamed
flaming
The action of sending abusive e-mails over the internet, often on mailing lists
flaming
emphasis A flaming row or a flaming temper, for example, is a very angry row or a very bad temper. She has had a flaming row with her lover
flaming
The act of sending flame e-mail
heating flame
fire used for heat, flame that is used to produce heat
if the flame has fallen among the cedars
if the biggest should fall
kindle a flame
light a fire
kindle a memorial flame
light a memorial candle
kindle the memorial flame
light a memorial candle, light a candle in memory of -
memorial flame
fire which constantly burns in memory of a person or event
narrow-leaved flame flower
similar to Talinum aurantiacum but with narrower leaves and yellow-orange flowers; southwestern United States
old flame
past love, loved one from a past relationship
old flame
An old flame is someone with whom you once had a romantic relationship. Sue was seen dating an old flame
pour oil on the flame
make a situation worse, add problems to an already bad situation
tongue of flame
blaze, gleaming fire
welding flame
flame used to heat an fuse metal together
flame
Favoriten