blast

listen to the pronunciation of blast
Englisch - Türkisch
büyük patlama
{i} k.dili. çok eğlendirici bir şey
{i} şiddetli rüzgâr
{f} tahrip et

Patlama her şeyi tahrip etti. - The blast destroyed everything.

(Tıp) Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli
{i} patlama, infilak
{i} öfkelenme
ani rüzgar
(Askeri) infilak basıncı
gürültülü patlama
infilak etmek
kumlamak
soğuktan kavrulma
patlatma
ötme (düdük vb)
ani patlama
kavrulma
öldürmek
lanetlemek
yok etmek
esinti
büyük ve gürültülü patlama
(rüzgâr/fırtına/vb.) ani patlama
ateş açmak
kargışlamak
(kaya/taş) havaya uçurmak
mahvetmek
madeni nefesli çalgılardan çıkan yüksek ve kulak tırmalayan ses
zırıltı
bombalamak
patlama

Tom patlamada yaralandı. - Tom was injured in the blast.

Patlamada birçok insan öldü. - A lot of people were killed by the blast.

{f} patlat

Kayaları patlatan işçiler gördük. - We saw laborers blasting rocks.

{ü} İng. Allah kahretsin!
(Tıp) Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası
{f} kavurmak (bitki)
{i} patlayıcı miktarı
gürültülü eğlenti
blast,v.tahrip et: n.şiddetli rüzgar
(Askeri) BLAST, İNFİLAK BASINCI: 1. Bir patlamada veya roket yakıtı yanışında olduğu gibi hava veya sıvının bir merkezden çevreye doğru kısa ve hızlı hareketi. 2. Bu hareketle beraber oluşan basınç. Bu terim genellikle "patlama" yerine kullanılır, ancak bu iki terim tefrik edilebilir
{f} beddua etmek
{f} yıkmak
{i} ötme (düdük vb.)
kavurmak
{i} azarlama
{f} bas bas bağırmak
{f} havaya uçurmak
{i} köpürme
{i} rüzgâr (ani)
{f} lanet etmek
{i} üfleme
yakmak
yanma
{f} (soğuk/sıcak) (bitkiyi) kavurmak
uyuşturucu maddenin kuvvetli etkisi
ani esen rüzgâr
{i} cümbüş
{i} soğuktan kavrulma (yaprak)
{f} patlatmak
(Biyoloji) blast
{f} tahrip etmek, yıkmak, yakmak
{i} alem
{f} bangır bangır çalmak
(isim) şiddetli rüzgâr, rüzgâr (ani); üfleme, ötme (düdük vb.); öfkelenme, köpürme; patlayıcı miktarı; soğuktan kavrulma (yaprak); azarlama; alem, cümbüş
darbe
boru sesi
blast off
{f} fırlatmak (roket)
blast off
{f} havalanmak (roket)
blast furnace slag
(İnşaat,Teknik) yüksek fırın cürufu
blast hole
(Coğrafya) patlatma deliği
blast hole
lağım
blast mark
(Askeri) yalaz izi
blast off
havalanmak
blast furnace
yüksek fırın
blast furnace
maden eritme ocağı
blast furnace cement
yüksek fırın çimentosu
blast hole
lağım deliği
blast off
uzaya fırlamak
blast powder
lağım barutu
blast away
patlama uzakta
blast clean
(Metal İşleme) (Metal yüzeyler) Kumlama, taşlama
blast cleaning
Kumlama ile temizleme
blast door
nükleer patlamaya dayanıklı kapı
blast freezing
blast dondurma
blast of
patlamanın
blast out
dışarı patlama
blast-furnace bear
blast-fırın ayı
blast air
yakıt püskürtme havası
blast area
(Askeri) namlu ağız konisi
blast area
(Askeri) yalaz sahası
blast area
(Askeri) YALAZ SAHASI, NAMLU AĞIZ KONİSİ: Bir silahın namlu ağzı önünde ve etrafında, mükerrer atışlardan meydana gelen, kavruk toprak parçası
blast coil
cebri hava akımlı serpantin
blast cooling
üflemeli soğutma
blast effect
(Askeri) BLAST ETKİSİ, İNFİLAK TESİRİ: Bir infilak gücünün, yer sathında veya bu satıh üstündeki yapılarda, personelde meydana getirdiği tahrip veya hasar. Blast etkisi, bir mermi veya infilak maddesinin, satıh altına intikal eden oyucu ve zemin şok etkilerinin aksi olarak mütalaa edilebilir. Bak. "mining effect"
blast effect
(Askeri) İnfilak tesiri
blast freezing
üflemeli dondurma
blast furnace coke
metalurjik kok
blast furnace coke
yüksek fırın koku
blast gate
gaz akımı kapısı
blast gate damper
üfleme çıkış kapağı
blast heater
hava ısıtıcısı
blast him
adı batsın
blast hole drill
patlatma deliği açan uç
blast hole machine
patlatma deliği makinesi
blast it
(deyim) [BB,kd] Allah kahretsin!
blast it
allah kahretsin
blast it
lanet olsun
blast line
(Askeri) BLAST HATTI: Bir patlamanın blast ölçümlerinin alındığı yer sıfır noktasından çıkan yerküre sathındaki yatay radyal hattır
blast loading
(Çevre) darbe yüklemesi
blast lung
(Tıp) patlama akciğeri
blast mark
(Askeri) YALAZ İZİ: Bir silahın ön tarafındaki toprağın, atış sonucu aşınmış olduğu kısım. Bu kısım gizlenmediği takdirde silah mevzii belli olur
blast off
(roket) uzaya fırlatılmak
blast pad
(Havacılık) blast yastığı
blast pattern
patlatma dizaynı
blast pipe
kıvılcım kafesi
blast pipe
(Havacılık) yüksek basınç borusu
blast protection
(Havacılık) blast koruması
blast scaling laws
(Çevre) infilak ölçekleme kanunları
blast screen
(Havacılık) blast perdesi
blast somebody
topa tutmak
blast wave
(Askeri) BASINÇ DALGASI: Havada yayılan bir şok dalgası. Ayrıca bakınız: "shock wave"
blast wave
(Çevre) darbe dalgası
blast wave diffraction
(Çevre) darbe dalgası kırılması
blast wave diffraction
(Askeri) BASINÇ DALGA KIRILMASI: Nükleer basınç dalgası ile bir yapının sarılması ve bu dalganın geçişi
blast wave diffraction
(Askeri) basınç dalga kırılması
blast wind
(Askeri) BASINÇ RÜZGARI: Basınç dalgasının meydana getirdiği ani esinti
blast you
(Fiili Deyim ) allah belanı versin !
blasted
{s} k.dili. Allahın belası, kör olası
blasted
yıldırım çarpmış
blasting
patlama
full blast
sonuna kadar
full blast
tam gaz
muzzle blast
(Askeri) namlu ağzı basıncı
sand blast
kum püskürtme
air blast
hava püskürtmeli
air blast
ani rüzgâr
air blast circuit breaker
basınçlı hava şalteri
blasted
kahrolası
blasted
lanet olası
blasted
yıkılmış
blasted
ölmüş
blasted
{f} tahrip et
blasted
yok olmuş
blaster
barutçu
blaster
patlatman
blasting
patlayıcı
hot blast stove
sıcak hava fırını
blaster
(İnşaat) İnşaat projelerinde patlamadan sorumlu görevli
by a blast of steam
buhar bir patlama ile
full blast
(deyim) Son ses, en yüksek ses. "When we got home, the kids had the stereo on full blast."
have a blast
Çok eğlenmek, harika vakit geçirmek
hydro blast
su patlaması
shot blast
Kumlama
shot-blast
Bir yüzeye yüksek hızda küçük çelik parçaları adan kKumlama makinası
-blast
metamorfizma sırasında in situ kristal büyümesini göstermek için kullanılan bir sonek
at full blast
tam gazla; tam kapasiteyle
avalanche blast
(Çevre) çığ düsmesi
blasted
yan/yok et/patlat
blasted
tahrip edilmiş
blasted
{s} harap
blasted
Allahın belâsı
blasted
{s} allah'ın belası (Argo)
blasted
yıldırım çarpmış/ölmüş
blasting
(Mukavele) kabarma, kabarıp dökülme, patlama
blasting
patlatma
demolition blast
(İnşaat) yıkım patlatması
expanded blast
(İnşaat) genleştirilmiş cüruf
have a blast
{k} çok eğlenmek
mean area of effectiveness for blast
(Askeri) ortalama infilak etki alanı
muzzle blast
(Askeri) NAMLU AĞZI BASINCI: Merminin namlu ağzını terk ettiği anda dışarıya fırlayan sıcak hava ve gazların meydana getirdiği basınç. Buna bazen "powder blast" da denir
powder blast
(Askeri) NAMLU AĞZI BASINCI: Bir mermi namlu ağzını terkederken, namlu ağzından çıkan sıcak hava ve gazların hazlı fırlayışı. Buna genel olarak, (muzzle blast) denir
Englisch - Englisch
A violent gust of wind
To shatter, as if by an explosion
To criticize or reprimand severely; to verbally discipline or punish

My manager suddenly blasted me yesterday for being a little late to work for five days in a row, because I was never getting myself up on time.

An immature or undifferentiated cell (e.g., lymphoblast, myeloblast)
A forcible stream of air from an orifice, as from a bellows, the mouth, etc. Hence: The continuous blowing to which one charge of ore or metal is subjected in a furnace; as, to melt so many tons of iron at a blast

Blast was produced by bellows worked by four 'blowers', three of whom worked at a time while the fourth stood ready to replace one of the others.

A good time; an enjoyable moment
To shoot; kick the ball in hope of scoring a goal
To shoot, especially with an energy weapon (as opposed to one which fires projectiles)

Chewbacca blasted the Stormtroopers with his laser rifle.

To curse; to damn

Blast it! Foiled again.

A loud, sudden sound

Then the captain sung out Stand away! and the cannon let off such a blast right before me that it made me deef with the noise and pretty near blind with the smoke, and I judged I was gone.

An explosion
To make a loud noise
To open up a hole in, usually by means of a sudden and imprecise method (such as an explosion)

Blast right through it.

Blast it; damn it
To return extra salvage to another location
{ü} damn it! to hell with it!
{f} explode, blow up; destroy, ruin
{v} to cause to wither, blow up, disappoint
{n} a gust of wind, sound, blight, explosion of powder, one smelting of ore
The ignition of a heavy explosive charge, particularly a large one in opencast or quarry work
The air (or oxygen-enriched air) that is forced into a reaction vessel Not usually referring to the air or oxidant that is supplied with a fuel in a burner Example: the air forced into a copper converter, a lead blast furnace, a copper flash furnace alond with the concentrate
The sound made by blowing a wind instrument; strictly, the sound produces at one breath
To injure, as by a noxious wind; to cause to wither; to stop or check the growth of, and prevent from fruit-bearing, by some pernicious influence; to blight; to shrivel
If someone blasts their way somewhere, they get there by shooting at people or causing an explosion. The police were reported to have blasted their way into the house using explosives One armoured column attempted to blast a path through a barricade of buses and trucks
A set of programs, used to perform fast similarity searches Nucleotide sequences can be compared with nucleotide sequences in a database using BLASTN, for example Complex statistics are applied to judge the significance of each match Reported sequences may be homologous to, or related to the query sequence The BLASTP program is used to search a protein database for a match against a query protein sequence There are several other flavours of BLAST
a strong current of air; "the tree was bent almost double by the gust"
An explosive eruption producing clouds of hot ash and/or other volcanic material
If something is blasted into a particular place or state, an explosion causes it to be in that place or state. If a hole is blasted in something, it is created by an explosion. a terrible accident in which his left arm was blasted off by some kind of a bomb The explosion which followed blasted out the external supporting wall of her flat
intense adverse criticism; "Clinton directed his fire at the Republican Party"; "the government has come under attack"; "don't give me any flak"
A forcible stream of air from an orifice, as from a bellows, the mouth, etc
{i} strong current of air; loud and startling noise; explosion; strong verbal attack; great time, lots of fun (Informal)
To blast someone means to shoot them with a gun. a son who blasted his father to death after a life-time of bullying Alan Barnett, 28, was blasted with a sawn-off shotgun in Oldham on Thursday. Blast is also a noun. the man who killed Nigel Davies with a shotgun blast
A shot made from a bunker that displaces a noticeable amount of sand
If workers are blasting rock, they are using explosives to make holes in it or destroy it, for example so that a road or tunnel can be built. Their work was taken up with boring and blasting rock with gelignite They're using dynamite to blast away rocks to put a road in. + blasting blast·ing Three miles away there was a salvo of blasting in the quarry
To confound by a loud blast or din
Basic Local Alignment Search Tool (Altschul et al ) A sequence comparison algorithm optimized for speed used to search sequence databases for optimal local alignments to a query The initial search is done for a word of length "W" that scores at least "T" when compared to the query using a substitution matrix Word hits are then extended in either direction in an attempt to generate an alignment with a score exceeding the threshold of "S" The "T" parameter dictates the speed and sensitivity of the search For additional details, see one of the BLAST tutorials (Query or BLAST) or the narrative guide to BLAST
make a strident sound; "She tended to blast when speaking into a microphone"
If something blasts water or air somewhere, it sends out a sudden, powerful stream of it. A blizzard was blasting great drifts of snow across the lake. Blast is also a noun. Blasts of cold air swept down from the mountains
Compressed Air used to drive various kinds of machinery
an explosion (as of dynamite)
A running play often referred to as a dive Every team has the blast in its playbook; it's the simplest of carries Usually led by the fullback, the running back takes a quick handoff from the quarterback and hits a hole between an offensive guard and tackle or guard and center
a long and hard-hit fly ball
To rend open by any explosive agent, as gunpowder, dynamite, etc
A suffix or terminal formative, used principally in biological terms, and signifying growth, formation; as, bioblast, epiblast, mesoblast, etc
If you blast something such as a car horn, or if it blasts, it makes a sudden, loud sound. If something blasts music, or music blasts, the music is very loud. drivers who do not blast their horns The sound of western music blasted as she entered. Blast is also a noun. The buzzer suddenly responded in a long blast of sound
a sudden very loud noise
Basic Local Alignment Search Tool A method for performing sequence comparisons Either protein sequences or nucleotide sequences can be used This algorithm has been extended and now includes a suite of programs including megaBLAST and discontiguous megaBLAST choose a BLAST program Learn more about similarity searching references: Altschul et al (1990) Basic local alignment search tool J Mol Bio 215: 403-10 Zhang et al (2000) A greedy algorithm for aligning DNA sequences J Comput Biol 7(1-2): 203-14
– The action of breaking and displacing rock by means of explosives SHOT also means blast
Hence: The continuous blowing to which one charge of ore or metal is subjected in a furnace; as, to melt so many tons of iron at a blast
The Basic Local Alignment Search Tool is a fast technique for detecting ungapped subsequences that match a given query sequence
If something such as a radio or a heater is on full blast, or on at full blast, it is producing as much sound or power as it is able to. In many of those homes the television is on full blast 24 hours a day
The act of rending, or attempting to rend, heavy masses of rock, earth, etc
An immature or precursor cell
a highly pleasurable or exciting experience; "we had a good time at the party"; "celebrating after the game was a blast"
To force air, under pressure, into a blast furnace To be "in blast" means that the furnace is operating Without and uninterrupted flow of air, the blast furnace would use up all availble opxygen insde the shaft and the fire would go out
To loosen or move rock or soil by means of explosives or an explosion
To criticize or reprimand severely
a long and hard-hit fly ball an explosion (as of dynamite) use explosives on; "The enemy has been shelling us all day"
Basic Local Alignment and Searching Tool A sequence comparison algorithm optimized for speed, which is used to search sequence databases for optimal local alignments to a query sequence There is a description of the specific algorithm used, and additional information, at NCBI
by the explosion of gunpowder, dynamite, etc
Hence, to affect with some sudden violence, plague, calamity, or blighting influence, which destroys or causes to fail; to visit with a curse; to curse; to ruin; as, to blast pride, hopes, or character
a controlled explosion which is used loosen the substance being mined for loading
The material carried with the ball when it is hit out of a sand bunker
(also "blast shot, explosion, explosion shot") a shot that removes a large amount of sand or earth in addition (hopefully) to the ball, as from a buried lie in a bunker Example: A(n) blast shot/explosion shot back into the wind can be unpleasant
To be blighted or withered; as, the bud blasted in the blossom
also, the charge used for this purpose
The brief and rapid movement of air vapor away from a center of outward pressure, as in an explosion This term is commonly used to mean explosion, but the two terms should be distinguished
To blow; to blow on a trumpet
A sudden, pernicious effect, as if by a noxious wind, especially on animals and plants; a blight
to shatter; as, to blast rocks
blast away
To destroy by blasting explosives
blast away
to continue shooting rapidly

They were blasting away at each other for 10 minutes before the shooting died down.

blast beat
Rapid beats by a drum which often come at set intervals or as on/off beats
blast cell
A cell that produces something, such as a fibroblast or osteoblast
blast cell
An undifferentiated or immature cell
blast from the past
something or someone that returns after an absence, especially the broadcasting of an oldie record that has not been aired for some time
blast furnace
a furnace in which iron ore is smelted to iron; the process being intensified by a blast of hot air
blast furnaces
plural form of blast furnace
blast off
to begin ascent under rocket power
blast bomb
(Askeri) Blast Bomb is a term used in Northern Ireland for a type of improvised explosive device. More specifically, these devices are usually a form of homemade grenade, which is thrown at a target. These devices have been used in a number of public order situations, and in attacks on the Police Service of Northern Ireland (PSNI) and British Army. Ordinary fireworks are sometimes used in a similar fashion to blast bombs. Such devices which are packed with nails are referred to as nail bombs
blast of rice
Magnaporthe grisea, also commonly known as rice blast fungus, rice rotten neck, rice seedling blight, blast of rice, oval leaf spot of graminea, pitting disease, ryegrass blast, and johnson spot, is a plant-pathogenic fungus that causes an important disease affecting rice. It can also infect a number of other agriculturally important cereals including wheat, rye, barley, and pearl millet causing diseases called blast disease or blight disease. M. grisea causes economically significant crop losses annually, each year it is estimated to destroy enough rice to feed more than 60 million people. The fungus is known to occur in 85 countries worldwide. It is sometimes thought of as a model organism in the study of phytopathogenic fungi
blast away
If a gun, or a person firing a gun, blasts away, the gun is fired continuously for a period of time. Suddenly all the men pull out pistols and begin blasting away
blast away
If something such as a radio or a pop group is blasting away, it is producing a loud noise. Clock-radios blast away until you get up. = blare out
blast deflector
cylindrical attachment on the muzzle of an automatic weapon
blast furnace
a furnace in which iron oxide is reduced to iron metal by using a very strong blast of hot air to produce carbon monoxide from coke, and then using this gas as a reducing agent for the iron
blast furnace
A furnace in which solid fuel is burned with an air blast to smelt ore in a continuous operation
blast furnace
1 A furnace in which solid fuel (limestone, coke, iron ore) is combined with high-pressure, hot air blast (120,000 psi) to smelt ore in a continuous process (They are never stopped They can be slowed down or idled) A Blast Furnace in the iron and steel industry is used to produce liquid iron
blast furnace
a furnace for smelting of iron from iron oxide ores; combustion is intensified by a blast of air
blast furnace
A tall, cylindrical, refractory lined furnace for the production of pig iron or hot metal for direct conversion into steel
blast furnace
A blast furnace is a large structure in which iron ore is heated under pressure so that it melts and the pure iron metal separates out and can be collected. n. A furnace in which combustion is intensified by a blast of air, especially a furnace for smelting iron by blowing air through a hot mixture of ore, coke, and flux. a large industrial structure in which iron is separated from the rock that surrounds it. Vertical shaft furnace that produces liquid metals by the reaction of air introduced under pressure into the bottom of the furnace with a mixture of metallic ore, fuel, and flux fed into the top. Blast furnaces are used to produce pig iron from iron ore for subsequent processing into steel; they are also employed in processing lead, copper, and other metals. The current of pressurized air maintains rapid combustion. Blast furnaces were used in China as early as 200 BC, and appeared in Europe in the 13th century, replacing the bloomery process. Modern blast furnaces are 70-120 ft (20-35 m) high, have 20-45-ft (6-14-m) hearth diameters, use coke fuel, and can produce 1,000-10,000 tons (900-9,000 metric tons) of pig iron daily. See also metallurgy, smelting
blast furnace
where iron ore, coke and limestone are super-heated to create liquid iron
blast furnace
A towering cylinder lined with heat-resistant (refractory) bricks used by integrated steel mills to smelt iron from its ore Its name comes from the "blast" of hot air and gases forced up through the iron ore, coke and limestone that load the furnace Under extreme heat, chemical reactions among the ingredients release the liquid iron from the ore The blast of air burns the coke, and limestone reacts with the impurities in the ore to form a molten slag The hot metal collects in the bottom of the furnace Once fired up, the blast furnace operates continuously until it needs to be relined seven to ten years later
blast furnace
tall cylindrical furnace used for melting metal and iron from ore by way of heat intensified by a blast of air
blast furnace
Blast Furnace is a counter current vertical shaft furnace (refractory lined)which reduces iron oxides present in ores and sinter into liquid iron called hot metal by using coke as fuel and reducing agent Raw materials are charged from the top Fluxes (lime stone and dolomite) are added to remove the impurities which come out as slag Preheated air is blown from the bottom through water cooled copper tuyers to facilitate the reactions in the furnaces and the burden charged from top descends causing the counter current interaction Hot metal and slag are periodically tapped from bottom and gases rising from the top are cleaned and used as fuel in the steel plant
blast furnace
A furnace where mixed charges of oxide or sulfide ores (copper, iron, lead, tin, etc ), fluxes and fuels are blown with a continuous blast of hot air and sometimes oxygen-enriched air to force combustion for the chemical reduction of ores with metals to their metallic states
blast furnace
A towering cylinder lined with heat-resistant (refractory) bricks, used by integrated steel mills to smelt iron from its ore Its name comes from the "blast" of hot air and gases forced up through the iron ore, coke and limestone that load the furnace
blast injury
injury which results from a shock or jolt
blast lamp
A lamp provided with some arrangement for intensifying combustion by means of a blast
blast off
launch with great force; "the rockets were blasted off
blast off
launch with great force; "the rockets were blasted off"
blast off
When a space rocket blasts off, it leaves the ground at the start of its journey. see also blast-off
blast off
{f} take off, lift off from a surface (as of a rocket)
blast out
If music or noise is blasting out, loud music or noise is being produced. loudspeakers blasting out essential tourist facts in every language known to man Pop music can be heard 10 miles away blasting out from the huge tented shanty-town. = blare out
blast pipe
The exhaust pipe of a steam engine, or any pipe delivering steam or air, when so constructed as to cause a blast
blast trauma
injury caused the explosion of a bomb (especially in enclosed spaces)
blast-
Variant of blasto-
blast-off
Blast-off is the moment when a rocket leaves the ground and rises into the air to begin a journey into space. The original planned launch was called off four minutes before blast-off. the moment when a spacecraft leaves the ground
-blast
an immature cell or tissue
blasted
Simple past tense and past participle of blast
blasted
Accursed; damned

I’ve tried for 2 hours to make this blasted part fit, and it still won’t go in.

blasted
Which has been subjected to an explosion

The remains of the blasted tank were testament to the power of the landmine it had hit.

blasted
Whose branches bear no leaves; leafless
blasted
Damned; extremely

That dog is so blasted stubborn.

blaster
A device, often consisting a a box with a handle that is pressed down to detonate an explosive
blaster
An unspecified powerful hand weapon, usually one that fires energy
damn and blast
expression of surprise, contempt, outrage, disgust, boredom, frustration
damn and blast
Last
full blast
Maximum capacity or effort
hot blast
preheated air blown into a blast furnace
muzzle blast
A flash of light, heat and smoke at the muzzle of a firearm, caused by escaping gases when a projectile is released
a blast from the past
(deyim) (HUMOROUS) something that you experience which surprises you because it is a very long time since you last experienced it and you had almost forgotten about it
blaster
A workman employed to blast with explosives; (synonym) chargeman
shot blast
Shot blasting consists of attacking the surface of a material with one of many types of shots. Normally this is done to remove something on the surface such as scale, but it is also done sometimes to impart a particular surface to the object being shot blasted, such as the rolls used to make a 2D finish. The shot can be sand, small steel balls of various diameters, granules of silicon carbide, etc. The device that throws the shot is either a large air gun or spinning paddles which hurl the shot off their blades
shot-blast
High-speed stream of steel particles employed in shot-blasting
shot-blast
Subject to shot-blasting
shot-blast
Clean or strip (a surface) by directing a high-speed stream of steel particles at it
air blast
jet of air generated in a mechanic manner; airborne shock wave produced by an explosion
at full blast
with complete energy and vigor, at full speed, at maximum speed
atomic blast
atomic explosion, enormous explosion caused by nuclear fission
blasted
A blasted landscape has very few plants or trees, and makes you feel sad or depressed when you look at it. the blasted landscape where the battle was fought. = bleak. used to express annoyance
blasted
Confounded; accursed; detestable
blasted
{s} damaged as if by an explosive; destroyed, ruined; made uninhabitable; withered, shriveled; damned, cursed; (Slang) drunk
blasted
Rent open by an explosive
blasted
feelings Some people use blasted to express anger or annoyance at something or someone
blasted
expletives used informally as intensifiers; "he's a blasted idiot"; "it's a blamed shame"; "a blame cold winter"; "not a blessed dime"; "I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if I'll do any such thing"; "he's a damn (or goddam or goddamned) fool"; "a deuced idiot"; "tired or his everlasting whimpering"; "an infernal nuisance"
blasted
made uninhabitable; "upon this blasted heath"- Shakespeare; "a wasted landscape
blasted
made uninhabitable; "upon this blasted heath"- Shakespeare; "a wasted landscape"
blasted
cursed
blasted
past of blast
blasted
Blighted; withered
blasted
Describing something that has been subjected to explosion
blaster
Anything that, or anyone who blasts
blaster
One who, or that which, blasts or destroys
blaster
{i} witch who curses crops; machine used for blasting (i.e. sandblaster); attacker or destroyer
blaster
a workman employed to blast with explosives
blasting
causing injury or blight; especially affecting with sudden violence or plague or ruin; "the blasting effects of the intense cold on the budding fruit"; "the blasting force of the wind blowing sharp needles of sleet in our faces"; "a ruinous war"
blasting
unpleasantly loud and penetrating; "the blaring noise of trumpets"; "shut our ears against the blasting music from his car radio"
blasting
present participle of blast
blasting
Technique to break ore in an underground or open-pit mine
blasting
A method of cleaning or of roughening a surface by a forceable stream of sharp angular abrasive
blasting
(발파)
blasting
A processing procedure that is used to remove scale from titanium products It describes a mechanical grit or abrasive blasting process usually used for larger metal products like ingot and billet Minerals such as silica, zircon and aluminum sands are used as the grit A fine dust remains on the titanium after the blasting process This process is usually followed by a pickling cycle to remove the dust
blasting
A symptom of plant disease characterised by shedding of unopened buds; classically the failure to produce fruit or seed
blasting
{i} blowing up by a blast; act or process of blowing up; business of one who blasts; cursing or swearing in nuisance
blasting
A cleaning method using pressure and a stream of abrasive i e Sandblasting
blasting
A process for cleaning or finishing metal objects by the high velocity impingement of hard metal short or grit against the surface of the object
blasting
The use of explosives to break up or otherwise aid in the extraction or removal of rock or other consolidated natural formation
blasting
The act or process of one who, or that which, blasts; the business of one who blasts
blasting
A blast; destruction by a blast, or by some pernicious cause
blasts
third-person singular of blast
blasts
Immature blood cells
blasts
Immature blood cells that cannot carry out the normal function of mature cells
blasts
plural of , blast
bomb blast
the explosion of a bomb
deafening blast
extremely loud explosion
full blast
full volume (e.g: "He turned the radio up full blast"); full speed
have a blast
have a great time, have a lot of fun
hot blast
See under Blast
interjection blast 3
blast her/it etc used when you are very annoyed about something
massive blast
huge explosion
suicide blast
{i} blast that takes place when a suicide bomber detonates the explosives on his body (an act of terrorism)
was working at full blast
worked at full speed, worked vigorously
Türkisch - Englisch
(Biyoloji) blast
blast etkisi
(Askeri) blast effect
blast hattı
(Askeri) blast line
blast koruması
(Havacılık) blast protection
blast perdesi
(Havacılık) blast screen
blast yastığı
(Havacılık) blast pad
blast
Favoriten