değiştirme

listen to the pronunciation of değiştirme
Türkçe - İngilizce
alteration
interchange
conversion
switch

Would you like to switch seats? - Koltukları değiştirmek ister misin?

Maybe we should switch jobs. - Belki biz meslekleri değiştirmeliyiz.

recast
(Hukuk) conversion, switch
commutation
shift

In order to keep our feet warm we had to shift from one foot to another and keep moving. - Ayaklarımızı sıcak tutmak için ayaklarımızı yer değiştirmek ve hareket ettirmeye devam etmek zorunda kaldık.

Why do you want to change shifts? - Neden vardiyaları değiştirmek istiyorsun?

replacement

Are you already thinking of a replacement for Tom? - Tom için zaten bir yer değiştirme düşünüyor musunuz?

changing

I'm thinking about changing my supplier. - Tedarikçi firmamı değiştirmeyi düşünüyorum.

She's considering changing her life. - Hayatını değiştirmeyi düşünüyor.

exchange

If it's possible, I'd like to exchange this for a larger size. - Eğer mümkünse, bunu daha büyük bir bedenle değiştirmek istiyorum.

The government of the republic discussed the exchange crisis plan. - Cumhuriyet hükümeti, kriz planını değiştirmeyi tartıştı.

modification
disguise

Anti-intellectualism is often couched in the disguise of criticizing elitism. - Entelektüel karşıtlık, çoğunlukla elitizm'i eleştirmenin kılık değiştirmesiyle ifade edilir.

Tom tried to disguise his voice. - Tom sesini değiştirmeye çalıştı.

reformation
change, alteration
trans

I have to change the battery of my transistor radio. - Transistörlü radyomun pilini değiştirmek zorundayım.

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternative translations. - Doğru olan cümleleri değiştirmeyiniz. Bunun yerine, doğal-görünen alternatif çeviriler önerebilirsiniz.

change; alteration; conversion; exchange
leavening
toggle
variety
(Bilgisayar) changed

My grandmother never changed her style of living. - Büyükannem yaşam tarzını hiçbir zaman değiştirmedi.

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

(Bilgisayar) modified on
(Ticaret) conversion option
supersession
(Bilgisayar) modified
amendment
(Ticaret) revision
replace

I'd like to replace it. - Onu değiştirmek istiyorum.

Are you already thinking of a replacement for Tom? - Tom için zaten bir yer değiştirme düşünüyor musunuz?

swap

Do you want to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misiniz?

Would you like to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misin?

{i} exchanging
mutilation
change

That'll change nothing. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

That won't change anything. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

falsification
changeover
reparse
değiştirmek
shift

In order to keep our feet warm we had to shift from one foot to another and keep moving. - Ayaklarımızı sıcak tutmak için ayaklarımızı yer değiştirmek ve hareket ettirmeye devam etmek zorunda kaldık.

Why do you want to change shifts? - Neden vardiyaları değiştirmek istiyorsun?

değiştirmek
switch

Would you like to switch seats? - Koltukları değiştirmek ister misin?

You don't want to switch places with me? - Benimle yer değiştirmek istemiyor musun?

değiştirmek
(Hukuk) alter

We had to alter our plans because we didn't have enough money. - Yeterli paramız olmadığı için planlarımızı değiştirmek zorundaydık.

He's proposing a suggestion for altering the research method. - O araştırma yöntemini değiştirmek için bir öneri teklif ediyor.

değiştirmek
{f} change

Tom seems to be unwilling to change. - Tom değiştirmek için isteksiz gibi görünüyor.

I want to change that. - Onu değiştirmek istiyorum.

değiştirmek
{f} interchange
değiştirme anahtarı
alteration switch
değiştirme ile ilgili
commutative
değiştirme kuvveti
exchange force
değiştirme tuşu
shiftkey
deri değiştirme
molting
deri değiştirme
(Arılık) ecdysis
deri değiştirme
molt
deri değiştirme
moult
deri değiştirme
moulting
deri değiştirme
sloughing
kılık değiştirme
disguise

Anti-intellectualism is often couched in the disguise of criticizing elitism. - Entelektüel karşıtlık, çoğunlukla elitizm'i eleştirmenin kılık değiştirmesiyle ifade edilir.

I'm planning to disguise myself as a doctor. - doktor olarak kılık değiştirmeyi planlıyorum.

din değiştirme
conversion
değiştirmek
replace

She wanted to replace her old vase with a new one. - O, eski vazosunu yenisiyle değiştirmek istedi.

I have to replace the radio's battery. - Radyonun pilini değiştirmek zorundayım.

değiştirmek
(Bilgisayar) manipulate
değiştirmek
vary
ürün değiştirme
Product change-over
değiş
barter

He was bartering information. - Bilgi değiş tokuş ediyordu.

değiştirmek
convert
değiştirmek
falsify
değiştirmek
{f} diversify
değiştirmek
transform
değiştirmek
barter
değiştirmek
move on
boy değiştirme
(Bilgisayar) resize
cinsiyet değiştirme
(Denizbilim) sex reversal
cinsiyet değiştirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) sex change
cinsiyet değiştirme
(Denizbilim) sex inversion
değiş
swap

Tom wishes he could swap places with Mary. - Tom yerleri Mary ile karşılıklı değiştirebilmeyi diliyor.

Do you want to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misiniz?

değiştirmek
altered
değiştirmek
turn
değiştirmek
permute
değiştirmek
commuting
değiştirmek
(Askeri) divert
değiştirmek
modulate
dizin değiştirme
(Bilgisayar) change directory
iyon değiştirme reçinesi
(Tıp) ion exchange resin
konum değiştirme
(Askeri) transposition
kutup değiştirme
polarity reversal
makara değiştirme
changeover
marka değiştirme
(Ticaret) rebranding
sesin perdesini değiştirme
inflection
sesin perdesini değiştirme
inflexion
vites değiştirme
gearshift
vites değiştirme
gear changing
yerini değiştirme
(Bilgisayar) relocation
yön değiştirme
swing
değiş
{f} varying

There are varying explanations. - Değişik açıklamalar var.

değiş
vary

Social customs vary from country to country. - Sosyal gelenekler ülkeden ülkeye değişir.

Tastes in music vary from person to person. - Müzikte zevkler kişiden kişiye değişir.

değiş
{f} ranging

Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest. - 12 ila 18 arasında değişiklik gösteren birçok erkek ve kız yarışmaya katıldı.

In Colombia, the population is classified into social strata ranging from one to six, one being the poorest and six being the richest. - Kolombiya'da nüfus birden altıya kadar değişen sosyal katmanlara göre sınıflandırılır. Bir en fakir olma ve altı en zengin olma.

değiş
{f} range

Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer. - Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir.

In the summer, the temperature ranges from thirty to forty degrees Celsius. - Yazın, sıcaklık otuzla kırk santigrat arasında değişkenlik gösterir.

değiş
{f} change

That'll change nothing. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

That won't change anything. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

değiş
{f} changing

He's always changing his mind. - O her zaman fikrini değiştiriyor.

Tom is in the garage changing his oil. - Tom garajda yağını değiştiriyor.

değiş
{f} alternating
değiş
{f} altering

He's proposing a suggestion for altering the research method. - O araştırma yöntemini değiştirmek için bir öneri teklif ediyor.

I'm tired of altering my plans every time you change your mind. - Senin her fikrini değiştirdiğin zaman planlarımı değiştirmekten usandım.

değiştirmek
swap

Would you like to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misin?

Do you want to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misiniz?

değiştirmek
qualify
değiştirmek
amend

Some people want to amend the constitution. - Bazı insanlar anayasayı değiştirmek istiyorlar.

değiştirmek
modify

You'll have to modify the height of the table to make it fit. - Onu uygun hale getirmek için tablonun yüksekliğini değiştirmek zorunda kalacaksın.

değiştirmek
distort
değiştirmek
commutate
değiş
{f} alternate
değiştirmek
commute
din değiştirme
Apostasy
din değiştirme
proselyte
ikametgah değiştirme
(Kanun) change of abode
renk değiştirme
Changing colors
şekil değiştirme
transfiguration
adres değiştirme
address modification
bant değiştirme
(Elektrik, Elektronik) band switching
birden biçim değiştirme
instantaneous deformation
birden biçim değiştirme
instantaneous strain
değiş
exchange; trade
değiş
contact

If the address changes, please contact us. - Eğer adres değişirse, lütfen bizimle bağlantı kurun.

değiştirmek
replacement
değiştirmek
to change, alter
değiştirmek
disguise
değiştirmek
(deri) shed
değiştirmek
(düşünce) revise
değiştirmek
(söz vb.) specialize
değiştirmek
switch to
değiştirmek
doctor
değiştirmek
alter , change , modify , substitute
değiştirmek
to exchange (one thing) for (another)
değiştirmek
(kanun vb) amend
değiştirmek
recast
değiştirmek
to change; to modify; to vary; to alter, to convert; to replace; to turn; to transform; to shift; to exchange, to trade, to barter, to swap
değiştirmek
garble
değiştirmek
metamorphose
değiştirmek
intersperse
değiştirmek
exchange

I want to exchange this for a smaller size. - Bunu daha küçük boyutuyla değiştirmek istiyorum.

I'd like to exchange this book for another one. - Bu kitabı başka bir tanesiyle değiştirmek istiyorum.

değiştirmek
transmute
değiştirmek
juggle with
değiştirmek
alternate
değiştirmek
unmake
değiştirmek
(ses) inflect
değiştirmek
swop
değiştirmek
cast
değiştirmek
ize
değiştirmeler
changes
din değiştirme
tergiversation
din değiştirme
experience
din değiştirme
desertion
durmadan fikir değiştirme
chops and changes
esas hat değiştirme isteği
(Askeri) baseline change request
fiyat farkını verip yenisi ile değiştirme
trade in
harflerin yerini değiştirme
anagram
hat değiştirme
shunt
kan değiştirme
med. exchange transfusion
karton değiştirme
carton change switch
karşılıklı değiştirme
swop
karşılıklı değiştirme
swap
komple parça değiştirme
(Askeri) unit replacement
komut değiştirme
instruction modification
kutup değiştirme
reversion
kılık değiştirme
incognito
makas değiştirme
switching
makas değiştirme
shunting
makas değiştirme kutusu
switch box
mekik değiştirme
shuttle change
nevi değiştirme
(Kanun) changing kind
nöbet değiştirme
relief
oyuncu değiştirme
(Spor) player substitution
oyuncu değiştirme arası
(Spor) substitution interruption
oyuncu değiştirme bölgesi
(Spor) substitution zone
oyuncu değiştirme isteği
(Spor) request of substitution
program değiştirme
program modification
rengini değiştirme
discolouration [Brit.]
rengini değiştirme
discoloration
sık sık iş değiştirme
job hopping
tekerlek değiştirme
(Otomotiv) wheel permutation
uyruk değiştirme belgesi
certificate of naturalisation
değiştirme
polarity reversal
viskoz şekil değiştirme
viscous strain
vites değiştirme
gear shifting
vites değiştirme
gear change
vites değiştirme
gear shift
vites değiştirme bileziği
shifting collar
vites değiştirme levyesi
shift lever
yarışta bayrak değiştirme noktası
passing zone
yasayı değiştirme
amendment
yağ değiştirme
oil change
yeniden değiştirme
re exchange
yer değiştirme
substitution

Can we make a substitution? - Bir yer değiştirme yapabilir miyiz?

yer değiştirme
supersession
yer değiştirme
shuffle
yer değiştirme
shift

In order to keep our feet warm we had to shift from one foot to another and keep moving. - Ayaklarımızı sıcak tutmak için ayaklarımızı yer değiştirmek ve hareket ettirmeye devam etmek zorunda kaldık.

yer değiştirme
removal
yer değiştirme
permutation
yerini değiştirme
transposition
yol değiştirme
shunt
yön değiştirme
veer
yön değiştirme
chops and changes
yöntem değiştirme
changeover
zarfları el çabukluğu ile değiştirme
murphy game
çehresini değiştirme
face lifting
şekil değiştirme
transformation
şekil değiştirme
deformation
Türkçe - Türkçe
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
(Hukuk) İBDAL
(Hukuk) TEBDİL
Değiştirmek
(Osmanlı Dönemi) TA'VİZ
Değiştirmek
(Osmanlı Dönemi) ITBAK
Değiştirmek
değişmek
Değiştirmek
değişiklik yapmak
Değiştirmek
tebdil etmek
değiş
Bir şey verip yerine başka bir şey alma, mübadele, trampa
değiş
Değme işi veya biçimi
değiştirmek
Bir şey veya kimseyi bulunduğu yerden başka bir yere almak
değiştirmek
Birini bırakıp başkasını edinmek veya kullanmak
değiştirmek
Anlatıma yeni bir içerik vermek
değiştirmek
Bir şey verip yerine başka bir şey almak
değiştirmek
Başka bir duruma, başka bir görünüme getirmek
değiştirmek
Başka bir duruma, başka bir görünüme getirmek: "Tuvalet onu ne değiştirmiş, gençliğinin cazibesini, vücudunu, gözlerinin rengini nasıl belli etmişti!"- P. Safa
değiştirmek
Başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak: "Bulunduğu vaziyeti öteki ayağını berikinin üstüne koyarak değiştirdi."- S. F. Abasıyanık
değiştirmek
Başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak
değiştirmek
Birini bırakıp başkasını kullanmak: "O zamanlar şöyle öğleye doğru otele bir başvurup çamaşır değiştireceği varsa değiştiriyor."- E. E. Talu
değiştirmek
(Osmanlı Dönemi) kalb etmek
kabuk değiştirme
Yenilenme
yer değiştirme
Bir yerden başka bir yere gitme, tebdilimekân
yer değiştirme
Laboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
şekil değiştirme
Transformasyon
değiştirme