changing

listen to the pronunciation of changing
İngilizce - Türkçe
{s} değişen

ABD Tarım Bakanlığı çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin işletmelerini değişen iklime uyarlamalarına yardımcı olmak için yedi yeni bölgesel iklim merkezi kurdu. - The US Department of Agriculture established seven new “regional climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate.

Değişen koşullara hızla uyum sağla. - Quick to adapt to changing circumstances.

değişerek
{f} değiş

Tom'un favori şarkıcısı sürekli değişiyor. - Tom's favorite singer is always changing.

Daha fazla bir indirim talep ederseniz, ödeme koşullarını değiştirmeyi öneririz. - If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.

değiştirme

Daha fazla bir indirim talep ederseniz, ödeme koşullarını değiştirmeyi öneririz. - If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.

Hayatını değiştirmeyi düşünüyor. - She's considering changing her life.

değişme

Benim değişmeye niyetim yok. - I have no intention of changing.

Her şey değişmek üzere. - Everything is changing.

değişim
{i} bozma
(sıfat) değişen
change
değişmek

O, yaşayan türlerin en güçlüsü değil, en zekisi değil fakat değişmek için en duyarlı olanıdır. - It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change.

Değişmek için asla çok geç değildir. - It's never too late to change.

change
değişim

Gençler değişime kolayca uyum sağlarlar. - The young adapt to change easily.

1796 yılında, Amerikan siyasetinde bir değişim gördüm. - The year 1796 saw a change in American politics.

change
değişiklik

İnsan cildi sıcaklık değişikliklerine karşı çok duyarlıdır. - Man's skin is very sensitive to temperature changes.

Havada ani bir değişiklik vardı. - There was a sudden change in the weather.

change
{f} değiştirmek

Ben tarihi yarın geceye değiştirmek istiyorum. - I'd like to change the date to tomorrow night.

Onu değiştirmek istiyorum. - I want to change that.

changing bag
(Sinema) değiştirme torbası
changing cells
(Bilgisayar) değişen hücreler
changing cells
(Bilgisayar) değişenler
changing climate
değişen iklim
changing conditions
değişen koşullar
changing handle
(Avcılık) emniyet tutucusu
changing note
(Muzik) geçit notası
changing room
soyunma kabini
changing rooms
(Spor) soyunma odaları
changing room
soyunma odası

Soyunma odası nerede? - Where is the changing room?

Soyunma odasında çantamı çaldırdım. - I had my purse stolen in the changing room.

changing an arrangement
bir düzenleme değişen
changing-room
soyunma odası
changing cubicle
soyunma kabini
changing economy
değişen ekonomi
changing kind
(Kanun) nevi değiştirme
changing load
değişken yük
changing of the guard
nöbet değişimi
changing of the guard
(isim)bet değişimi
changing one's mind
cayma
changing oneself
kendini değiştirme
changing place
tebdilimekan
changing price
(Ticaret) değişken fiyat
changing room
giyinme odası
changing the lot
(Tekstil) parti değişimi
changing the oil
yağın boşaltılması
chopping and changing
bir aşağı bir yukarı
chopping and changing
bir öyle bir böyle
change
{i} para üstü

Tom sürücüye para üstünün kalmasını söyledi. - Tom told the taxi driver to keep the change.

Para üstünüzü unuttunuz. - You have forgotten your change.

change
bozuk para

Yanında bozuk para var mı? - Do you have small change with you?

Üzgünüm, daha küçük bozuk param yok. - I'm sorry, I don't have smaller change.

change
bozdurmak

Biraz para bozdurmak istiyorum. - I'd like to change some money.

change
demir para

Tom cebinden demir para çıkardı ve onu adama verdi. - Tom took some change out of his pocket and gave it to the man.

change
aktarmak
change
{i} yenilik
change
{i} paranın üstü. 6
change
değiş tokuş etmek
change
bozmak
change
tebdil

Tebdilimekânda ferahlık vardır. - A change of scenery would provide comfort.

change
aktarma yapmak
change
kaymak
change
fark etmek
change
farklılaşmak
change
tadilat
change
bozuk

Üzgünüm, daha küçük bozuk param yok. - I'm sorry, I don't have smaller change.

Hiç bozuk paran var mı? - Do you have any change?

change
üst

Ondan para üstünü istediğimde, onu bana verdi. - When I asked him for change, he gave it to me.

Para üstünüzü unuttunuz. - You have forgotten your change.

change
(Ticaret) çek bozdurmak
change
tebdil etmek
change
bozdurmak (döviz/altın)
change
istihale
change
para bütünlemek
change
değişime uğratmak
change
dönüştürmek
change
aktarma yapmak (taşıtta)
change
ufaklık
change
üzeri

Mary üzerine güzel bir elbise giydi. - Mary changed into a very nice dress.

Tom rapor üzerinde birkaç kelime değiştirdi ve onu yeniden gönderdi. - Tom changed a few words on the report and resubmitted it.

change
dönüşüm

İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır. - In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations.

change
evirmek
change
değişmek (üstünü)
change
başkalaşmak
change
değişim göstermek
change
değiştirme (taşıt)
change
değişiklik yapmak

Sadece bir değişiklik yapmak istedim. - I just wanted to make a change.

Şimdi herhangi bir değişiklik yapmak için çok geç olabilir. - It may be too late to make any changes now.

change
(Dilbilim) ses değişimi
change
değişim geçirmek
change
(Ticaret) döviz bozdurmak
change
değiştirmek (çamaşır)
change
tahavvül etmek
change
para tümlemek
change
(Bilgisayar) değişimi

Mary, Tom'un davranış ve iş alışkanlıklarındaki belirgin değişimi farketmişti. - Mary had noted a distinct change in Tom's behavior and work habits.

Saat değişimi pazar gecesi olur. - The time change occurs during the night on Sunday.

change
bozdurmak (para)
change
(Bilgisayar) değiştirilebilir

Fiyatlar önceden haber vermeden değiştirilebilir. - The prices are subject to change without notice.

Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir. - Terms of use may be changed without notice.

change
çevirmek

On bin yeni dolara çevirmek istiyorum. - I want to change ten thousand yen to dollars.

change
değişikliğe gitmek
change
tahavvül
change
üstünü değiştirmek
change
değiştirme

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That'll change nothing.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

change
{f} değiş

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That'll change nothing.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That will change nothing.

change
değişme

Bu kasaba son on yıl içerisinde çok fazla değişmedi. - This town hasn't changed much in the last ten years.

Asla değişmezsin, değil mi? - You never change, do you?

change
(döviz) bozdurmak
Change
değiştirin
a changing environment
değişen bir çevre
altering; replacing
değiştirmeden; yerine
change
değiş(mek)
constant, never changing
sabit, değişmez
ever-changing
Sürekli değişen, aynı kalmayan
kept changing
değişen tutulur
life changing
hayatı değiştiren
range changing device
aralığında değişen cihaz
with changing
değişen
Station for changing speed
(Tekstil) Hız değişim basamağı
change
değişikliğe uğramak
change
{f} haline gelmek
change
{f} değiştir

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That will change nothing.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That'll change nothing.

change
{i} dönüşüm, dönüşme, tahavvül
change
üstünü değişmek
change
değiştirme değişiklik
change
{i} üstü

Ondan para üstünü istediğimde, onu bana verdi. - When I asked him for change, he gave it to me.

Bana paranın üstünü yanlış verdin. - You gave me the wrong change.

change
{f} dönüşmek

Keşke eve gitmek ve başka bir şeye dönüşmek için zamanım olsa. - I wish I had time to go home and change into something else.

Keşke eve gitmek ve daha uygun bir şeye dönüşmek için zamanım olsa. - I wish I had time to go home and change into something more appropriate.

change
yatak takımlarını değiştirmek
change
elbiselerini değışmek
change
{f} üzerini değişmek

Tom üzerini değişmek zorunda değil. - Tom doesn't have to change.

change
aktarma yapmak para bozdurmak
change
{i} borsa [brit.]
change
tahvil etmek
change
{f} (taşıtta) aktarma yapmak: You'll have to change trains in Ankara. Ankara'da
change
{f} takas etmek
change
(Tekstil) 1. değişmek 2. değiştirmek 3. değişiklik, değişme, değişim
change
(Askeri) DEĞİŞİKLİKLER

İnsan cildi sıcaklık değişikliklerine karşı çok duyarlıdır. - Man's skin is very sensitive to temperature changes.

Ben taslakda bazı değişiklikler yapmak istiyorum. - I'd like to make some changes in the draft.

change
borsa
change
change color yüzü kızarmak
change
paranın üstü
change
{i} bozuk para, bozuk, bozukluk, ufaklık
change
yüzü solmak
change
para değiştirmek

Nerede para değiştirmek için bir yer bulabilirim? - Where can I find a place to change money?

Para değiştirmek istiyorum. - I would like to change money.

constantly changing
dakikası dakikasına uymaz
ever changing
daima değişen
personnel of changing
(Askeri) değiştirme personeli
İngilizce - İngilizce
marked by continuous change or effective action
Present participle of change
{s} altering; replacing
changing of the guard
Any situation in which an individual or group charged with a task or responsibilities in an organization is replaced by another individual or group

NBC has set a date for the changing of the guard at The Tonight Show. After 17 years, Jay Leno will sign off as host of the venerated late-night talker.

changing of the guard
A ceremony during which the soldiers or other officials guarding a major government building or state residence, especially Buckingham Place in England, are replaced by a new shift
changing pad
An impermeable pad that babies are placed on while changing their diapers
changing room
A room or enclosure, e.g. in a clothes shop, where people try on clothes they are interested in buying
changing room
A room, especially in a gym, designed for people to change their clothes
changing rooms
plural form of changing room
Changing of the Guard
a ceremony that takes place regularly outside Buckingham Palace in London, in which the soldiers who have been guarding the palace are replaced by others
changing hands
changing ownership, being passed between people
changing of guard
change of watch, replacing one shift of watchmen with another
changing one's name
taking a new name, replacing one's old name with a new one
changing room
A changing room is a room where you can change your clothes and usually have a shower, for example at a sports centre. a room where people change their clothes when they play sports, go swimming etc American Equivalent: locker room
changing room
room used for changing clothes (eg. theater or a clothing store); room used for changing an infant's diaper
changing table
a special piece of furniture that you put a baby on when you change its nappy
changing the election system
altering the voting procedure
changing the guard
changing watch, replacing one shift of watchmen with another
chang
A traditional harp of central and southwest Asia
change
a replacement, e.g. a change of clothes
change
To transfer to another vehicle (train, bus, etc.)
change
To replace

After a brisk walk, I washed up and changed my shirt.

change
a transfer between vehicles

The train journey from Bristol to Nottingham includes a change at Birmingham.

change
the process of becoming different

The product is undergoing a change in order to improve it.

change
To exchange

I would give any thing to change a word or two with this person.

change
To replace one's clothing

The clowns changed into their costumes before the circus started.

change
money given back when a customer hands over more than the exact price of an item

A customer who pays with a 10-pound note for a £9 item receives one pound in change.

change
small denominations of money given in exchange for a larger denomination

Can I get change for this $100 bill please?.

change
a change-up pitch
change
To make something into something different

I had to change the wording of the ad so it would fit.

climate-changing
That contributes to climate change
game-changing
Critical and having the potential to alter the overall outcome

Our plan to transition from products to solutions is a game-changing moment for our company.

change
variance
change
{f} alter; replace; make change; become different
change
{i} alteration; replacement, exchange; coins; money received back after paying for goods
change
{n} an alteration, novelty, small money
change
{v} to alter, mend, exchange, barter
Chang
Lan Chang Li Hung chang Chang Jiang Chang Tao ling Chang Ta ch'ien Chang Chü cheng Chang Tsai Chang Chih tung Chang Tso lin
chang
the longest river of Asia; flows eastward from Tibet into the East China Sea near Shanghai
change
remove or replace the coverings of; "Father had to learn how to change the baby"; "After each guest we changed the bed linens"
change
(1) Increase or decrease in any project characteristics - time, cost or technical requirements (2) Deviation from agreed-upon specifications, definition, functionally, or plans; alternate approach to project work accomplishments (3) Alteration in a contract as permitted by a contract clause
change
a replacement, e.g. a change of clothes (Countable)
change
change clothes; put on different clothes; "Change before you go to the opera"
change
a different or fresh set of clothes; "she brought a change in her overnight bag"
change
When you change gear or change into another gear, you move the gear lever on a car, bicycle, or other vehicle in order to use a different gear. The driver tried to change gear, then swerved He looked up into the mirror as he changed through his gears
change
This shows the change in price of a security from the previous day's closing price For instance, -1 1/8 means that the security has fallen $1 12
change
reform
change
convert
change
The trace left on the ice from making a change of edge
change
The addition, modification or removal of approved, supported or baselined hardware, network, software, application, environment, system, desktop build or associated documentation
change
The process of evolution of ideas, practices, processes, and systems Without change, there would be little point to computers
change
If you have change for larger notes, bills, or coins, you have the same value in smaller notes, bills, or coins, which you can give to someone in exchange. The courier had change for a £10 note. If you make change, you give someone smaller notes, bills, or coins, in exchange for the same value of larger ones
change
Specifically: To give, or receive, smaller denominations of money (technically called change) for; as, to change a gold coin or a bank bill
change
to change for the better: see better to change hands: see hand a change of heart: see heart to change your mind: see mind to change places: see place to ring the changes: see ring to change the subject: see subject to change tack: see tack to change your tune: see tune to change for the worse: see worse
change
A managed process for allocation and mitigation of all events (unpredictable and forecastable) that impact on risk allocation
change
When you change your clothes or change, you take some or all of your clothes off and put on different ones. Ben had merely changed his shirt They had allowed her to shower and change I changed into a tracksuit I've got to get changed first. I've got to put my uniform on
change
give to, and receive from, one another; "Would you change places with me?"; "We have been exchanging letters for a year"
change
1) From structural family therapy, perspective change is the process by which elements of a system are transformed to new states or levels of organization 2) developmental system change refers to the family life cycle and the transition of the family from one stage of development to another Strategic models see change as occurring suddenly and resulting from shifts in beliefs (discontinuous change); whereas the structural and transgenerational models see change as occurring though a gradual learning process (continuous change)
change
A public house; an alehouse
change
To change something means to replace it with something new or different. I paid £80 to have my car radio fixed and I bet all they did was change a fuse If you want to change your doctor there are two ways of doing it. Change is also a noun. A change of leadership alone will not be enough
change
When you change a bed or change the sheets, you take off the dirty sheets and put on clean ones. After changing the bed, I would fall asleep quickly I changed the sheets on your bed today
change
As used in EMAP, the difference in the distribution of measurements of condition indicators between two time periods (See related: status, trends )
change
money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency; "he got change for a twenty and used it to pay the taxi driver"
change
When something changes or when you change it, it becomes different. We are trying to detect and understand how the climates change In the union office, the mood gradually changed from resignation to rage She has now changed into a happy, self-confident woman They should change the law to make it illegal to own replica weapons Trees are changing colour earlier than last year He is a changed man since you left A changing world has put pressures on the corporation. = alter
change
become deeper in tone; "His voice began to change when he was 12 years old"; "Her voice deepened when she whispered the password"
change
If there is a change in something, it becomes different. The ambassador appealed for a change in US policy What is needed is a change of attitude on the part of architects There are going to have to be some drastic changes In Zaire political change is on its way 1998 was an important year for everyone: a time of change. see also sea change
change
change clothes; put on different clothes; "Change before you go to the opera
change
To alter; to make different; to cause to pass from one state to another; as, to change the position, character, or appearance of a thing; to change the countenance
change
hardware or software component upgrade, modification or replacement and all other changes to an existing desktop/laptop which includes testing to ensure complete functional and operational after the change is completed
change
– An alteration; a modification or addition; substitution of one thing for another Exchange of money against money of a different denomination
change
lay aside, abandon, or leave for another; "switch to a different brand of beer"; "She switched psychiatrists"; "The car changed lanes"
change
cause to change; make different; cause a transformation; "The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city"; "The discussion has changed my thinking about the issue"
change
A passing from one phase to another; as, a change of the moon
change
Small money; the money by means of which the larger coins and bank bills are made available in small dealings; hence, the balance returned when payment is tendered by a coin or note exceeding the sum due
change
If you say that you are doing something or something is happening for a change, you mean that you do not usually do it or it does not usually happen, and you are happy to be doing it or that it is happening. Now let me ask you a question, for a change Liz settled back in her seat, comfortably relaxed, enjoying being driven for a change
change
change from one vehicle or transportation line to another; "She changed in Chicago on her way to the East coast"
change
the result of alteration or modification; "there were marked changes in the lining of the lungs"; "there had been no change in the mountains"
change
exchange or replace with another, usually of the same kind or category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He changed his name"; "convert centimeters into inches"; "convert holdings into shares"
change
To alter by substituting something else for, or by giving up for something else; as, to change the clothes; to change one's occupation; to change one's intention
change
When you change buses, trains, or planes or change, you get off one bus, train, or plane and get on to another in order to continue your journey. At Glasgow I changed trains for Greenock We were turned off the train at Hanover, where we had to change
change
The change in the net asset value since the close of the previous trading day Negative values means the mutual fund has dropped in price; positive values means the mutual fund has appreciated in price
change
a relational difference between states; especially between states before and after some event; "he attributed the change to their marriage"
change
money given back when a customer hands over more than the exact price of an item. For example, a customer who uses a 10-pound note to pay for a £9 item receives one pound in change
change
a difference that is usually pleasant; "he goes to France for variety"; "it is a refreshing change to meet a woman mechanic"
change
the price difference between the settlement price on a given day and the previous trading day
change
A fluctuation in the price of an investment from the previous trading day Negative values denote a decrease in price; positive values mean an increase in price
change
When you change money, you exchange it for the same amount of money in a different currency, or in smaller notes, bills, or coins. You can expect to pay the bank a fee of around 1% to 2% every time you change money If you travel frequently, find an agency that will change one foreign currency directly into another
change
The addition, modification or deletion of data on an existing employee record
change
undergo a change; become different in essence; losing one's or its original nature; "She changed completely as she grew older"; "The weather changed last night"
change
Any deliberate action that alters the form, fit or function of CIs - typically, an addition, modification, movement or deletion that impacts on the IT infrastructure
change
A place where merchants and others meet to transact business; a building appropriated for mercantile transactions
change
approval If you say that something is a change or makes a change, you mean that it is enjoyable because it is different from what you are used to. It is a complex system, but it certainly makes a change Do you feel like you could do with a change?
change
The difference between the last settlement price and the last reported ask, bid or trade
change
To be altered; to undergo variation; as, men sometimes change for the better
change
a thing that is different; "he inspected several changes before selecting one"
change
the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due; "I paid with a twenty and pocketed the change"
change
small denominations of money given in exchange for a larger denomination. (Uncountable)
change
Any action resulting in a new status of one or more of the Configuration Items
change
A change of clothes is an extra set of clothes that you take with you when you go to stay somewhere or to take part in an activity. He stuffed a bag with a few changes of clothing
change
the action of changing something; "the change of government had no impact on the economy"; "his change on abortion cost him the election" a different or fresh set of clothes; "she brought a change in her overnight bag" a thing that is different; "he inspected several changes before selecting one" an event that occurs when something passes from one state or phase to another; "the change was intended to increase sales"; "this storm is certainly a change for the worse"; "the neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago" the result of alteration or modification; "there were marked changes in the lining of the lungs"; "there had been no change in the mountains" money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency; "he got change for a twenty and used it to pay the taxi driver" the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due; "I paid with a twenty and pocketed the change" coins of small denomination regarded collectively; "he had a pocketful of change" a relational difference between states; especially between states before and after some event; "he attributed the change to their marriage" undergo a change; become different in essence; losing one's or its original nature; "She changed completely as she grew older"; "The weather changed last night" make or become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence; "her mood changes in accordance with the weather"; "The supermarket's selection of vegetables varies according to the season" cause to change; make different; cause a transformation; "The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city"; "The discussion has changed my thinking about the issue" exchange or replace with another, usually of the same kind or category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He changed his name"; "convert centimeters into inches"; "convert holdings into shares" remove or replace the coverings of; "Father had to learn how to change the baby"; "After each guest we changed the bed linens" change clothes; put on different clothes; "Change before you go to the opera
change
an event that occurs when something passes from one state or phase to another; "the change was intended to increase sales"; "this storm is certainly a change for the worse"; "the neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago"
change
coins of small denomination regarded collectively; "he had a pocketful of change"
change
Any variation or alteration; a passing from one state or form to another; as, a change of countenance; a change of habits or principles
change
the process of becoming different. (Countable)
change
An alteration or modification of an individual's behavior Begins with a difference in thought, resulting in a difference in action
change
This shows the change in price of a security from the previous day's closing price For instance, -1 1/8 means the security has fallen $1 12
change
the action of changing something; "the change of government had no impact on the economy"; "his change on abortion cost him the election"
change
That which makes a variety, or may be substituted for another
change
Change is coins, rather than paper money. Thieves ransacked the office, taking a sack of loose change The man in the store won't give him change for the phone unless he buys something. see also small change
change
To become something different
change
Ringing all the bells once; one row in writing out a method as in this example
change
If you change from one thing to another, you stop using or doing the first one and start using or doing the second. His doctor increased the dosage but did not change to a different medication He changed from voting against to abstaining
change
to convert to something else CHEMICAL CHANGE a charge that is permanent in nature, that changes the internal chemistry of a substance COMPOUND made of two or more elements like or unlike elements
change
When you change a baby or change its nappy or diaper, you take off the dirty one and put on a clean one. She criticizes me for the way I feed or change him He needs his nappy changed
change
Alteration in the order of a series; permutation
change
1) to make something look different -- "Change the following fractions to decimals: " (34) 2) amount paid minus amount owed -- "How much change should Hakeem give the customer?" (216)
change
To give and take reciprocally; to exchange; followed by with; as, to change place, or hats, or money, with another
change
Any order in which a number of bells are struck, other than that of the diatonic scale
change
(1) For an option or futures contract, the difference between the current price and the previous day's settlement price (2) For an index or average, the difference between the current value and the previous day's market close (3) For a stock or bond quote, the difference between the current price and the last trade of the previous day
change
make or become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence; "her mood changes in accordance with the weather"; "The supermarket's selection of vegetables varies according to the season"
change
to leave the course in the University Catalog and the program requirements, but to change some portion of the catalog description, such as change in course title, course number, semester offered, catalog description, pre-requisite, co-requisite, number of credit hours or number of contact hours
change
Your change is the money that you receive when you pay for something with more money than it costs because you do not have exactly the right amount of money. `There's your change.' --- `Thanks very much.' They told the shopkeeper to keep the change
change
A succesion or substitution of one thing in the place of another; a difference; novelty; variety; as, a change of seasons
change
To pass from one phase to another; as, the moon changes to-morrow night
change
To replace ones clothing
ever-changing
marked by continuous change or effective action
gear changing
switching of speeds or gears (in a bicycle, car, etc.)
kept changing
continued to change, changed all the time
money changing
conversion of money, exchanging money of one country for that of another
times were changing
new opinions were heard, the approach changed, attitudes changed
without changing
while remaining the same, while staying constant
changing