müşterek

listen to the pronunciation of müşterek
Türkçe - İngilizce
common

We have that in common. - Buna müştereken sahibiz.

Mathematicians have this in common with the French: whatever you're trying to say to them, they take it and translate it in their own way and turn it around into something completely different. - Matematikçiler buna Fransızlarla müştereken sahiptir: onlara her ne söylemeye çalışıyorsan, onlar onu alır ve onu kendi tarzlarıyla çevirir ve onu tamamen farklı bir şeye çevirirler.

(Hukuk) joint
mutual

I've asked you here to discuss a mutual problem. - Müşterek bir sorunu tartışmak için seni buraya çağırdım.

collective
partner: Bu işte müşterekiz. We are doing this as a joint effort
common, collective, joint, communal
common, joint; combined, cooperative
/arasında/ (something) which is shared jointly between; (something) which is shared jointly with
consociate
communal
shared
(Kanun) conjointly
cooperative
(Kanun) jointly
co
in common

Mathematicians have this in common with the French: whatever you're trying to say to them, they take it and translate it in their own way and turn it around into something completely different. - Matematikçiler buna Fransızlarla müştereken sahiptir: onlara her ne söylemeye çalışıyorsan, onlar onu alır ve onu kendi tarzlarıyla çevirir ve onu tamamen farklı bir şeye çevirirler.

We have that in common. - Buna müştereken sahibiz.

commutual
conjunct
companionate
Müşterek Alınan Evrensel Dersler (Rapor)
(Askeri) Joint Universal Lessons Learned (report)
Müşterek Alınan Evrensel Dersler Sistemi
(Askeri) Joint Universal Lessons Learned System
Müşterek Askeri Hava Ulaştırma Anlaşması
(Askeri) Cooperative Military Airlift Agreement
Müşterek Askeri İstihbarat Eğitim Merkezi
(Askeri) Joint Military Intelligence Training Center
Müşterek Askeri İstihbarat Koleji
(Askeri) Joint Military Intelligence College
Müşterek Aylık Hazırlıklılık İncelemesi
(Askeri) Joint Monthly Readiness Review
Müşterek Birlik Değerli Hizmet Ödülü
(Askeri) Joint Meritorious Unit Award
Müşterek Denizcilik Taktik Muhabere Anahtarlama Sistemi
(Askeri) Joint Maritime Tactical Communications Switching System
Müşterek Doktrin Çalışma Grubu
(Askeri) Joint Doctrine Working Party
Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı
(Askeri) Joint Direct Attack Munition
Müşterek Dünya Çapında İstihbarat Muhabere Sistemi (JWICS) seyyar birleştirilmiş
(Askeri) Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS) mobile integrated communications system
Müşterek Elektronik Harp Merkezi
(Askeri) Joint Electronic Warfare Center
Müşterek Elektronik Kütüphane
(Askeri) Joint Electronic Library
Müşterek Elektronik Ticaret Programı Dairesi
(Askeri) Joint Electronic Commerce Program Office
Müşterek Elektronik İstihbarat (ELINT) Analiz Programı
(Askeri) Joint Electronic Intelligence (ELINT) Analysis Program
Müşterek Frekans Yönetim Dairesi
(Askeri) Joint Frequency Management Office
Müşterek Görev Tayin Listesi
(Askeri) Joint Duty Assignment List
Müşterek Görev Tayin Yönetim Bilgi Sistemi
(Askeri) Joint Duty Assignment Management Information System
Müşterek Görsel Birleştirilmiş Görüntüleme Sistemi
(Askeri) Joint Visual Integrated Display System
Müşterek Gözetleme Hedef Taarruz Radar Sistemi
(Askeri) Joint Surveillance Target Attack Radar System
Müşterek Gözetleme ve Hedef Taarruz Radar Sistemi (JSTARS) hava aracı
(Askeri) joint surveillance, target attack radar system (JSTARS) aircraft
Müşterek Hakiki Emniyet Ortamı Değerlendirme Sistemi
(Askeri) Joint Virtual Security Environment Assessment System
Müşterek Harekat Alanı Lojistik Yönetimi
(Askeri) Joint Theater Logistics Management
Müşterek Harekat Planlama Ve İdare Sistemi (JOPES) düzeltme aracı
(Askeri) Joint Operation Planning and Execution System (JOPES) editing tool
Müşterek Harekat Planlama ve İdare (JOPES) Ağı Harekat Kontrol Merkezi
(Askeri) Joint Operation Planning and Execution System (JOPES) Network Operation Control Center
Müşterek Harekat Planlama ve İdare Sistemi
(Askeri) Joint Operation Planning and Execution System
Müşterek Harekat Planlama ve İdare Sistemi Olay Raporlama Sistemi
(Askeri) Joint Operation Planning and Execution System Incident Reporting System
Müşterek Harekat Planlama ve İdare Sistemi Raporlama Sistemi
(Askeri) Joint Operation Planning and Execution System Reporting System
Müşterek Harekat Taktik Sistemi
(Askeri) Joint Operational Tactical System
Müşterek Harp Analiz Ve İhtiyaçlar Sistemi
(Askeri) Joint Warfare Analysis and Requirements System
Müşterek Harp Merkezi
(Askeri) Joint Warfare Center
Müşterek Havadan Karaya Uzaktan Atılan Füze
(Askeri) Joint Air-to-Surface Standoff Missile
Müşterek Hedef Okulu
(Askeri) Joint Targeting School
Müşterek Hedefleme Otomasyon İdare Grubu
(Askeri) Joint Targeting Automation Steering Group
Müşterek Kan Programı
(Askeri) Joint Blood Program
Müşterek Kan Programı Ofisi
(Askeri) Joint Blood Program Office
Müşterek Kapsam Merkezi
(Askeri) Joint Spectrum Center
Müşterek Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri yayımı
(Askeri) Joint Army, Navy, Air Force publication
Müşterek Karar Destek Sistemi
(Askeri) Joint Decision Support System
Müşterek Karargah Bakanı
(Askeri) Secretary, Joint Staff
Müşterek Karargah Başkan Yardımcısı
(Askeri) Vice Director, Joint Staff
Müşterek Karargah Başkanı
(Askeri) Director, Joint Staff
Müşterek Karargah Elkitabı
(Askeri) Joint Staff Manual
Müşterek Karargah Harekat Planları ve Müşterek Kuvvet Geliştirme
(Askeri) Operational Plans and Joint Force Development, Joint Staff
Müşterek Karargah Kuvvet Yapısı, Kaynağı ve Tahsisi Başkanlığı
(Askeri) Director for Force Structure, Resource, and Assessment, Joint Staff
Müşterek Karargah Memorandumu Başkanı
(Askeri) Director, Joint Staff memorandum
Müşterek Karargah doksanlar için otomasyon
(Askeri) Joint Staff automation for the nineties
Müşterek Karargah doktrin komutanı
(Askeri) Joint Staff doctrine sponsor
Müşterek Karşı İstihbarat Dairesi
(Askeri) Joint Counterintelligence Office
Müşterek Karşı İstihbarat Destek Şubesi
(Askeri) Joint Counterintelligence Support Branch
Müşterek Kaynak Değerlendirme Veri Sistemi
(Askeri) Joint Resource Assessment Data System
Müşterek Kruz Füzesi Projesi Ofisi
(Askeri) Joint Cruise Missile Project Office
Müşterek Kullanıcı El Kitabı-Mesaj Metin Formatı
(Askeri) Joint User Handbook-Message Text Formats
Müşterek Kurmay Başkanları
(Askeri) Joint Chiefs of Staff
Müşterek Kurmay Başkanları Başkanı
(Askeri) Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Müşterek Kurmay Başkanları Başkanı Alarm Şebekesi
(Askeri) Chairman of the Joint Chiefs of Staff Alerting Network
Müşterek Kurmay Başkanları Başkanı direktifi
(Askeri) Chairman of the Joint Chiefs of Staff instruction
Müşterek Kurmay Başkanları Başkanı el kitabı
(Askeri) Chairman of the Joint Chiefs of Staff manual
Müşterek Kurmay Başkanları Kurtarma Alarm Ağı
(Askeri) Joint Chiefs of Staff Alerting Network
Müşterek Kurmay Başkanları memorandumu
(Askeri) Joint Chiefs of Staff memorandum
Müşterek Kurmay Başkanları muhtırası
(Askeri) Joint Chiefs of Staff memorandum
Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Başkomutanı
(Askeri) Commander in Chief, Combined Forces Command
Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
(Askeri) special operations capable exercise - SOCJFCOM Special Operations Command, Joint Forces Command
Müşterek Malzeme Öncelikleri ve Dağıtma Kurulu
(Askeri) Joint Materiel Priorities and Allocation Board
Müşterek Malzeme İdare Merkezi
(Askeri) Joint Material Management Center
Müşterek Meteoroloji ve Oşinografi Merkezi Danışma Grubu
(Askeri) Joint METOC Advisory Group
Müşterek Muhabere
(Askeri) Combined Communications-Electronics Board
Müşterek Muhabere Destek Unsuru Komutanı
(Askeri) Commander, Joint Communications Support Element
Müşterek Muharebe Tanımlama Ofisi
(Askeri) Joint Combat Identification Office
Müşterek Muharip Merkezi
(Askeri) Joint Warfighting Center
Müşterek Mühimmat Etkinliği Elkitabı
(Askeri) Joint Munitions Effectiveness Manual
Müşterek Mühimmat Etkinliği Elkitabı (JMEM)/havadan karaya silahlanma sistemi
(Askeri) Joint Munitions Effectiveness Manual (JMEM)/air-to surface weaponeering system
Müşterek Mühimmat Etkinliği Elkitabı-Özel Harekat
(Askeri) Joint Munitions Effectiveness Manual-Special Operations
Müşterek Petrol Ofisi; Müşterek Program Ofisi
(Askeri) Joint Petroleum Office; Joint Program Office
Müşterek Seyyar Kontrol Grubu; müşterek intikal kontrol grubu
(Askeri) Joint Mobility Control Group; joint movement control group
Müşterek Stratejik Kabiliyetler Planı
(Askeri) Joint Strategic Capabilities Plan
Müşterek Stratejik Planlama Sistemi
(Askeri) Joint Strategic Planning System
Müşterek Sıhhi Yönergeler Bürosu
(Askeri) Joint Medical Regulating Office
Müşterek Taktik Bilgi Dağıtım Sistemi
(Askeri) Joint Tactical Information Distribution System
Müşterek Taktik Füzyon Programı
(Askeri) Joint Tactical Fusion Program
Müşterek Taktik Hava Savunma Sistemi (Kara Kuvvetleri); Müşterek Taktik Görüntü
(Askeri) Joint Tactical Air Defense System (Army); Joint Tactical Display System
Müşterek Taktik Komuta ve Kontrol Sistemlerinin Karşılıklı İşlerliği
(Askeri) Joint Interoperability of Tactical Command and Control Systems
Müşterek Taktik Komuta ve Kontrol Sistemlerinin Karşılıklı İşlerliği (JINTACCS)
(Askeri) Joint Interoperability of Tactical Command and Control Systems (JINTACCS) automated message preparation system
Müşterek Taktik Sistemler Konfigürasyon Kontrol Kurulu
(Askeri) Joint Tactical Switched Systems Configuration Control Board
Müşterek Ulaştırma Kurulu
(Askeri) Joint Transportation Board
Müşterek Uyuşturucu İstihbarat Grubu
(Askeri) Joint Drug Intelligence Group
Müşterek Veri Sistemleri Destek Merkezi
(Askeri) Joint Data Systems Support Center
Müşterek Vizyon
(Askeri) Joint Vision
Müşterek Vizyon 2020
(Askeri) Joint Vision 2020
Müşterek Yabancı Yayın Kurulu
(Askeri) Joint Foreign Release Board
Müşterek Ziyaretçi Bürosu
(Askeri) Joint Visitors Bureau
Müşterek ihtiyaçlar Nezaret Konseyi (JROC) İnceleme Kurulu
(Askeri) Joint Requirements Oversight Council (JROC) Review Board
Müşterek karargah Bakanı memorandumu; Hizmet yöneticisi; karargah memorandumu; s
(Askeri) Secretary, Joint Staff, memorandum; Service manager; staff memorandum; system manager
Müşterek konfigürasyon Kontrol Kurulu
(Askeri) Joint Configuration Control Board
Müşterek Çoklu-Taktik Sayısal Bilgi Bağlantısı (Multi
(Askeri) Joint Multi-Tactical Digital Information Link (Multi-TADIL) Standards Working Group
Müşterek Özel Harekat Kuvvetleri Enstitüsü
(Askeri) Joint Special Operations Forces Institute
Müşterek Özel Harekat Üniversitesi
(Askeri) Joint Special Operations University
Müşterek Özel Teknoloji Karşı Tedbirleri Programı Ofisi
(Askeri) Joint Program Office for Special Technology Countermeasures
Müşterek İhtiyaçlar Nezaret Konseyi
(Askeri) Joint Requirements Oversight Council
Müşterek İhtiyaçlar ve Yönetim Kurulu
(Askeri) Joint Requirements and Management Board
Müşterek İstihbarat Merkezi Komutanı
(Askeri) Commander, Joint Intelligence Center
Müşterek İstihkam Planlama ve İdare Sistemi
(Askeri) Joint Engineer Planning and Execution System
müşterek Federal seyehat yönetmeliği
(Askeri) joint Federal travel regulations
müşterek Hizmet takdir madalyası
(Askeri) joint Service commendation medal
müşterek Meteoroloji Ve Oşinografi Merkezi gözlemcisi
(Askeri) joint METOC viewer
müşterek acil durum tahliye planı
(Askeri) joint emergency evacuation plan
müşterek alacak
joint credit
müşterek alacaklı
joint creditor
müşterek alınan dersler merkezi
(Askeri) joint center for lessons learned
müşterek amfibi görev kuvveti
(Askeri) joint amphibious task force
müşterek amfibi görev kuvveti komutanı
(Askeri) commander, joint amphibious task force
müşterek analiz merkezi
(Askeri) joint analysis center
müşterek arama ve kurtarma merkezi; müşterek alt bölge komutanlığı (NATO)
(Askeri) joint search and rescue center; joint subregional command (NATO)
müşterek askeri ağ değerlendirmesi
(Askeri) joint military net assessment
müşterek askeri eğitim
(Askeri) joint military training
müşterek askeri istihbarat programı
(Askeri) joint military intelligence program
müşterek askeri komutanlık; müşterek hareket merkezi
(Askeri) joint military command; joint movement center
müşterek askeri posta faaliyeti; müşterek askeri uydu muhabere (MILSATCOM) panel
(Askeri) joint military postal activity; joint military satellite communications (MILSATCOM) panel administrator
müşterek atom enerjisiyle ilgili bilgi mübadele grubu
(Askeri) joint atomic information exchange group
müşterek avarya
naut . law general average
müşterek aıeş unsuru
(Askeri) joint fires element
müşterek bahis
sweepstake
müşterek bahis
sweepstakes
müşterek bahis
tote-betting, parimutuel
müşterek bahis
tote betting
müşterek bahis meraklısı
punter
müşterek bahis pari-mutuel
(a form of betting)
müşterek bahis yeri
betting shop
müşterek bahis yeri
betting office
müşterek bahisleri hesaplayan makine
totalizator
müşterek bahisçi
bookie
müşterek bahisçi
bookmaker
müşterek bileşik takip ağı
(Askeri) joint composite track network
müşterek bilgi bürosu
(Askeri) joint information bureau
müşterek bilgi koordinasyon merkezi
(Askeri) joint information coordination center
müşterek bilgi yönetim sistemi
(Askeri) joint information management system
müşterek birimler arası görev kuvveti (DOD)
(Askeri) joint interagency task force (DOD)
müşterek birleştirilmiş hava savunma sistemi
(Askeri) joint integrated air defense system
müşterek birleştirilmiş öncelikli hedef listesi
(Askeri) joint integrated prioritized target list
müşterek birlik tanıtım kodu
(Askeri) joint unit identification code
müşterek biçimde
commonly
müşterek borç
joint debt
müşterek borçlu
joint debtor
müşterek bölge petrol ofisi
(Askeri) joint area petroleum office
müşterek cenaze işleri office; müşterek cenaze işleri subayı
(Askeri) joint mortuary affairs office; joint mortuary affairs officer
müşterek darbe analiz hücresi ; müşterek darbe analiz merkezi
(Askeri) joint strike analysis cell; joint strike analysis center
müşterek darbe analiz sistemi
(Askeri) joint strike analysis system
müşterek dağıtım tablosu; müşterek harekat sahası dağıtımı
(Askeri) joint table of distribution; joint theater distribution
müşterek dağıtım çerçevesi
(Askeri) combined distribution frame
müşterek denetleme
(Askeri) joint inspection
müşterek deniz muhabere sistemi
(Askeri) joint maritime communications system
müşterek denizcilik bilgi unsuru
(Askeri) joint maritime information element
müşterek denizcilik harekatları (hava)
(Askeri) (AIR) joint maritime operations (air)
müşterek doküman kullanım merkezi
(Askeri) joint document exploitation center
müşterek duvar
law party wall
müşterek düşman hava savunmasının etkisizleştirilmesi
(Askeri) joint suppression of enemy air defenses
müşterek ele geçirilmiş malzeme kullanım merkezi
(Askeri) joint captured materiel exploitation center
müşterek elektronik harp yeniden programlama koordinasyonu
(Askeri) joint coordination of electronic warfare reprogramming
müşterek endüstriyel seferberlik planlama süreci
(Askeri) joint industrial mobilization planning process
müşterek entefaz harekat usulleri
(Askeri) joint interface operational procedures
müşterek enterfaz işletim usulleri-mesaj metin şekilleri
(Askeri) joint interface operating procedures-message text formats
müşterek enterfaz kontrol subayı
(Askeri) joint interface control officer
müşterek erken uyarı
(Askeri) shared early warning
müşterek esas uçak eğitim sistemi
(Askeri) joint primary aircraft training system
müşterek eğitim ana planı
(Askeri) joint training master plan
müşterek eğitim analiz ve simülasyon merkezi
(Askeri) joint training analysis and simulation center
müşterek eğitim planı
(Askeri) joint training plan
müşterek eğitim sistemi destek timi
(Askeri) joint training system support team
müşterek eğitim talimnamesi
(Askeri) joint training manual
müşterek faaliyet idare komitesi
(Askeri) joint action steering committee
müşterek faaliyet raporu
(Askeri) joint activity report
müşterek faaliyet sonrası model inceleme sistemi
(Askeri) joint model after-action review system
müşterek faaliyet sonrası raporlama sistemi
(Askeri) joint after-action reporting system
müşterek faaliyet sonrası raporu
(Askeri) joint after-action report
müşterek fırlatma raporu
(Askeri) joint launch report
müşterek gayri nizami harp görev kuvveti
(Askeri) joint unconventional warfare task force
müşterek geri bölge
(Askeri) joint rear area
müşterek geri bölge harekatları merkezi
(Askeri) joint rear area operations center
müşterek geri bölge koordinatörü
(Askeri) joint rear area coordinator
müşterek geri bölge muhabere subayı
(Askeri) joint rear area communications officer
müşterek geri bölge taktik harekatlar merkezi
(Askeri) joint rear tactical operations center
müşterek görev kuveti istihbarata karşı koyma koordinasyon yetkilisi
(Askeri) joint task force counterintelligence coordinating authority
müşterek görev kuvveti komutan yardımcısı
(Askeri) deputy commander, joint task force
müşterek görev tayini
(Askeri) joint duty assignment
müşterek görüntü üretim kompleksi
(Askeri) joint imagery production complex
müşterek gözetleme sistemi
(Askeri) joint surveillance system
müşterek güvenlik yardım memorandumu; Müşterek Hizmet Başarı Madalyası; müşterek
(Askeri) joint security assistance memorandum; Joint Service Achievement Medal; joint standoff surface attack missile
müşterek harekat alanı intikal karargahı; müşterek ana eğitim programı
(Askeri) joint theater movement staff; joint training master schedule
müşterek harekat alanı seviyesinde simülasyon
(Askeri) joint theater-level simulation
müşterek harekat bölgesi
(Askeri) joint operations area
müşterek harekat bölgesi tahmini
(Askeri) joint operations area forecast
müşterek harekat grafik sistemi
(Askeri) joint operation graphics system
müşterek harekat grafiği
(Askeri) joint operations graphic
müşterek harekat idare grubu
(Askeri) joint operational steering group
müşterek harekat ihtiyaçları
(Askeri) joint operational requirement
müşterek harekat ihtiyaçları dokümanı
(Askeri) joint operational requirements document
müşterek harekat komuta merkezi
(Askeri) joint operations command center
müşterek harekat merkezi; müşterek nezaret komitesi
(Askeri) joint operations center; joint oversight committee
müşterek harekat planlama süreci
(Askeri) joint operation planning process
müşterek harekat sahası hava ve füze savunması
(Askeri) joint theater air and missile defense
müşterek harekat test ve değerlendirme
(Askeri) joint operational test and evaluation
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Elbirliğiyle yapılan, birlik
(Osmanlı Dönemi) Birlikte, ortak kullanılan
Ortaklaşa, el birliğiyle yapılan veya hazırlanan
(Osmanlı Dönemi) iştirak etmek, beraber olmak
Birlik
Ortak
müşterek bahis
At yarışlarında, en az iki koşuda yarışan hayvanlardan birinin kazanmasına bağlanan talih oyunu
müşterek