growing

listen to the pronunciation of growing
İngilizce - Türkçe
büyüyen

Büyüyen bir çocuk daha fazla gıda gerektirir. - A growing child requires more food.

Hükümetin kararı üzerine büyüyen öfke var. - There's growing anger over the government's decision.

gelişen
büyüyor

O ülkenin ekonomisi büyüyor. - That country's economy is growing.

Ayrıca,bebeğim sekiz aylık,sağlıklı ve çabucak büyüyor. - My baby is also eight months old, is healthy and is growing by leaps and bounds.

büyümekte olan
{f} geliş

İki ülke arasındaki ticaret sürekli gelişiyor. - Trade between the two countries has been steadily growing.

{i} gelişim
gelişerek
{i} yetiştirme

Çiftçiler fıstık yetişen iyi bir yaşam yapmazlarsa, diğer ürünleri yetiştirmeye çalışacaklardır. - If farmers don't make a decent living growing peanuts, they will try growing other crops.

Kendi yiyeceğini yetiştirmeye çalışmalısın. - You should try growing your own food.

{i} tarım

Organik tarım kimyasallar olmadan bir bitkileri (tahıllar, baklagiller, meyve) yetiştirme yöntemidir. - Organic agriculture is a method of growing plants (grains, legumes, fruit) without chemicals.

{s} çoğalan
{i} gelişme
{i} büyüme

Liste büyümeye devam ediyor. - The list keeps growing.

Büyüme hızı katlanarak büyüyor. - The rate of growth is growing exponentially.

{s} artan

Onlar artan bir nüfusa sahip, bu yüzden çok daha fazla yiyeceğe ihtiyaçları var. - They have a growing population; therefore they need more and more food.

grow
büyümek

Tepede bir sürü bodur ağaçlar büyümektedir. - Lots of low trees grow on the hill.

Tom iki dilli büyümek için şanslıydı. - Tom was lucky to grow up bilingual.

grow
{f} yetişmek

Bitkilerin yetişmek için güneş ışığına ihtiyacı var. - Plants need sunlight to grow.

growing crops
(Tarım) mahsul
growing old
ihtiyarlama
growing season
(Meteoroloji) büyüme mevsimi
growing season
vejetasyon mevsimi
growing slower
(Muzik) geciktirerek
growing worse
kötüleşme
growing debt
artan borç
growing season
üreme mevsimi
growing demand
artan talebi
growing from a bulb or producing bulbs
Bir ampul veya ampuller üreten büyüyor
growing further apart; diverging
daha fazla ayrı büyüyen; birbirinden farklı
growing into herbs
otlar içine büyüyen
growing number of
hızla artan sayıda
growing number of
giderek artan sayıda
growing number of
giderek büyüyen
growing on
büyüyen
growing stock
(ormancılık) bir bölgedeki yetişen toplam ağaç miktarı
growing deficit
(Ticaret) büyüyen açık
growing fat
semirme
growing grain
ekin
growing pains
(Tıp) Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları
growing pains
gelişme dönemi ağrıları
growing pains
büyüme sancıları
growing pond
(Denizbilim) büyüme havuzu
growing technique
yetiştirme tekniği
growing under ground
yer altında yetişen
growing white
ağarma
grow
yetiştirmek

Babamın hobisi gül yetiştirmektir. - My father's hobby is growing roses.

Bu toprakta herhangi bir şeyi yetiştirmek zordur. - It's difficult to grow anything in this soil.

grow
{f} dönüşmek
grow
gelişmek
region growing
bolge buyutme
fast growing
hızla büyüyen
grow
(Kimya) büyüme

Aşk iki kişi arasındaki büyümeye başladı. - Love began to grow between the two.

Uluslararası satışlarımız büyümeye, Toyo Computer adını dünya çapında iş dünyasına getirmeye devam ediyor. - Our international sales continue to grow, bringing the name of Toyo Computer into businesses world-wide.

grow
bitmek
grow
birleşmek
grow
gelişme göstermek
grow
bırakmak
grow
artmak

Tatoebanın popülaritesi kurulduğu günden beri katlanarak artmaktadır. - Tatoeba's popularity has been growing exponentially since the day of its inception.

Elektrikli araçların popülaritesi artmaktadır. - Electric vehicles are growing in popularity.

region growing
(Bilgisayar,Teknik) bölge büyütme
semantic region growing
anlambilimsel bölge büyütme
grow
{f} uzatmak

Tom, bütün yaz sakal uzatmaktadır. - Tom has been growing a beard all summer.

Bu kalın bıyığı uzatmak uzun zamanımı aldı. - Growing this thick mustache has taken me quite a while.

grow
(saç/sakal/bıyık/vb.) uzatmak
grow
olmak

Büyük ve güçlü olmak için büyüyebilesin diye sebzelerini ye. - Eat your vegetables so that you will grow up to be big and strong.

Büyüdüğüm zaman bir pilot olmak istiyorum. - I want to be a pilot when I grow up.

grow
(bitki/vb.) yetişmek
grow
çoğalmak
grow
-leşmek
grow
büyü

Büyüyünceye kadar sigara içmemelisin. - You must not smoke till you grow up.

O, büyüdüğünde doktor olacak. - He is going to be a doctor when he grows up.

have growing pains
büyüme sancıları çekmek
horizontal growing
yatay büyüme
grow
{f} üretmek
Grow
(isim) Serpil
ever growing
sürekli büyüyen
ever-growing storage
devamlı büyüyen depolama alanı
fast-growing
Hızlı yetişen
fastest-growing
En hızlı artan, en hızlı büyüyen
circular growing
(Ticaret) tamamlayıcı büyüme
grow
bir kimseyi kendine ısındırma
grow
{f} (grew, --n)
grow
{f} lemek
grow
{f} lenmek
grow
(Tıp) Büyümek, gelişmek, çıkmak
grow
{f} (bitki/sebze/meyve) yetiştirmek; yetişmek
grow
hası1 etmek
grow
grow on one gittikçe daha çok beğenilmek
grow
{f} olmak: She's grown ugly. Çirkinleşti./Çirkin
grow
{f} leşmek
grow
{f} büyütmek

Bir ağacı büyütmek yıllar alır, ve ama onu kesmek saniyeler sürer. - It takes years to grow a tree, yet it takes seconds to cut it.

semantic region growing
anlambilimsel bolge buyutme
slowly growing tumors
(Tıp) yavaş büyüyen tümörler
İngilizce - İngilizce
The action of the verb to grow
Connected with growing

Growing season here begins in March.

Present participle of grow
That grows or grow

Milk is good for growing children.

(biology) the process of an individual organism growing organically; a purely biological unfolding of events involved in an organism changing gradually from a simple to a more complex level; "he proposed an indicator of osseous development in children"
relating to or suitable for growth; "the growing season for corn"; "good growing weather
(electronics) the production of (semiconductor) crystals by slow crystallization from the molten state
{s} becoming larger; of something which grows
{i} act of becoming larger; raising, cultivation
increasing in size or degree or amount; "her growing popularity"; "growing evidence of a world depression"; "a growing city"; "growing businesses"
relating to or suitable for growth; "the growing season for corn"; "good growing weather"
having or showing vigorous vegetal or animal life; "flourishing crops"; "flourishing chicks"; "a growing boy"; "fast-growing weeds"; "a thriving deer population"
(electronics) the production of (semiconductor) crystals by slow crystallization from the molten state increasing in size or degree or amount; "her growing popularity"; "growing evidence of a world depression"; "a growing city"; "growing businesses"
growing old
Present participle of grow old
growing on
Present participle of grow on
growing out of
Past participle of grow out of
growing pains
generalized pains in the limbs or joints of adolescents (from many causes)
growing pains
emotional or social problems associated with adolescence
growing pains
difficulties that arise in the early stages of any project
growing up
Present participle of grow up
growing stock
(Forestry) the total quantity of trees in an area
growing city
city that is becoming bigger, developing city
growing demand
increasing request, increasing want or necessity, growing market
growing hair
sprouting hair; hair that is getting longer
growing interest
increasing attention, mounting curiosity, growing concern; accumulating interest (charge for borrowing money or the return for lending it)
growing marijuana
cultivating or farming of marijuana plants (plant whose leaves are dried and smoked for their intoxicating effect)
growing pains
aches in the body during childhood and adolescence often attributed to the process of physical growth; emotional stress that occurs when a person is presented with a major challenge
growing pains
If children suffer from growing pains, they have pain in their muscles or joints that is caused by unusually fast growth
growing pains
If a person or organization suffers from growing pains, they experience temporary difficulties and problems at the beginning of a particular stage of development. There's some sympathy for this new country's growing pains, but that sympathy is fast wearing out
growing pains
problems that arise in enlarging an enterprise (especially in the early stages) emotional distress arising during adolescence pain in muscles or joints sometimes experienced by children and often attributed to rapid growth
growing season
the season during which a crop grows best
growing season
The growing season in a particular country or area is the period in each year when the weather and temperature is right for plants and crops to grow. Period of the year, also called frost-free season, during which growing conditions for native vegetation and cultivated crops are the most favourable. It usually becomes shorter as distance from the equator increases. In equatorial and tropical regions the growing season ordinarily lasts all year; at higher latitudes (e.g., the tundra), it may last as little as two months or less. It also varies according to elevation above sea level: higher elevations tend to have shorter growing seasons
growing signs
indications that someone or something is growing
growing tendency
increasing inclination
grow
To assume a condition or quality

The town grew smaller and smaller in the distance as we travelled.

grow
To appear or sprout

A long tail began to grow from his backside.

grow
To cause something to become bigger, especially cultivate plants

He grows peppers and squash each summer in his garden.

rice growing
The growing of rice
rice growing
rice-growing; which grows or is capable of growing rice

Among other kinds the Patna justly celebrated, but perhaps the most fertile province for rice-growing is Arracan, from whence great quantities of the grain are shipped to Europe from the port of Akyab, the importance of which is yearly increasing.

grow
{v} to shoot out, increase, improve, raise, become
citrus growing
growing of trees which bear citrus fruit (oranges, lemons, etc.)
ever-growing
always getting larger, constantly increasing in size
grow
To become bigger
grow
{f} become larger; cultivate; be changed; be; become
grow
If something such as an idea or a plan grows out of something else, it develops from it. The idea for this book grew out of conversations with Philippa Brewster
grow
If a plant or tree grows in a particular place, it is alive there. The station had roses growing at each end of the platform
grow
If an amount, feeling, or problem grows, it becomes greater or more intense. Opposition grew and the government agreed to negotiate. a growing number of immigrants
grow
cause to grow or develop; "He grows vegetables in his backyard"
grow
To increase in size by a natural and organic process; to increase in bulk by the gradual assimilation of new matter into the living organism; said of animals and vegetables and their organs
grow
referring to volcanoes as they increase in size
grow
If the economy or a business grows, it increases in wealth, size, or importance. The economy continues to grow. a fast growing business
grow
If you grow a particular type of plant, you put seeds or young plants in the ground and look after them as they develop. I always grow a few red onions
grow
cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow wheat here"; "We raise hogs here
grow
To become attached or fixed; to adhere
grow
develop and reach maturity; undergo maturation; "He matured fast"; "The child grew fast"
grow
To cause to grow; to cultivate; to produce; as, to grow a crop; to grow wheat, hops, or tobacco
grow
To spring up and come to maturity in a natural way; to be produced by vegetation; to thrive; to flourish; as, rice grows in warm countries
grow
If one thing grows into another, it develops or changes until it becomes that thing. The boys grew into men This political row threatens to grow into a full blown crisis
grow
If someone grows a business, they take actions that will cause it to increase in wealth, size, or importance. To grow the business, he needs to develop management expertise and innovation across his team
grow
increase in size by natural process; "Corn doesn't grow here"; "In these forests, mushrooms grow under the trees"
grow
(v ) tUl, tool
grow
come into existence; take on form or shape; "A new religious movement originated in that country"; "a love that sprang up from friendship"; "the idea for the book grew out of a short story"; "An interesting phenomenon uprose"
grow
come to have or undergo a change of (physical features and attributes); "He grew a beard"; "The patient developed abdominal pains"; "I got funny spots all over my body"; "Well-developed breasts"
grow
To cause something to become bigger, especially plants
grow
To pass from one state to another; to result as an effect from a cause; to become; as, to grow pale
grow
If someone grows their hair, or grows a beard or moustache, they stop cutting their hair or shaving so that their hair becomes longer. You can also grow your nails. I'd better start growing my hair
grow
You use grow to say that someone or something gradually changes until they have a new quality, feeling, or attitude. I grew a little afraid of the guy next door He grew to love his work
grow
If someone grows mentally, they change and develop in character or attitude. They began to grow as persons
grow
When someone's hair grows, it gradually becomes longer. Your nails also grow. Then the hair began to grow again and I felt terrific
grow
pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew angry"
grow
grow emotionally or mature; "The child developed beautifully in her new kindergarten"; "When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior"
grow
If a crystal grows, or if a scientist grows it, it forms from a solution. crystals that grow in cavities in the rock We tried to grow some copper sulphate crystals with our children. see also grown
grow
When people, animals, and plants grow, they increase in size and change physically over a period of time. We stop growing at maturity
grow
To increase in any way; to become larger and stronger; to be augmented; to advance; to extend; to wax; to accrue
grow
GNU GNU Remote Operations Web An architecture for building networked applications and services using WWW
grow
become larger, greater, or bigger; expand or gain; "The problem grew too large for me"; "Her business grew fast"
grow
become attached by or as if by the process of growth; "The tree trunks had grown together"
growing old
ageing
growing old
senescent
growing old
aging
steadily growing
increasing in progression
steadily growing interest
increasing interest, interest which is growing steadily stronger
Türkçe - İngilizce

growing teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

grow
of grow
growing