değiştirilebilir

listen to the pronunciation of değiştirilebilir
Türkçe - İngilizce
convertible
modifiable
exchangeable, convertible
alterable
replaceable
open-ended
changeable
commutable
exchangeable

This garment is exchangeable within three days. - Bu giysi üç gün içinde değiştirilebilir.

(Bilgisayar) change

Terms of use may be changed without notice. - Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Prices are subject to change without notice. - Fiyatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

permutable
transmutable
qualifiable
interchangable
interchangeable
changable
interchangeably
open ended
switchable
openended
değiştirilebilir gömlek
(Otomotiv) removable liner
değiş
barter

He was bartering information. - Bilgi değiş tokuş ediyordu.

değiş
swap

Do you want to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misiniz?

Would you like to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misin?

değiş
{f} varying

There are varying explanations. - Değişik açıklamalar var.

değiş
vary

Social customs vary from country to country. - Sosyal gelenekler ülkeden ülkeye değişir.

Prices vary by location. - Fiyatlar konuma göre değişir.

değiş
{f} ranging

In Colombia, the population is classified into social strata ranging from one to six, one being the poorest and six being the richest. - Kolombiya'da nüfus birden altıya kadar değişen sosyal katmanlara göre sınıflandırılır. Bir en fakir olma ve altı en zengin olma.

Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest. - 12 ila 18 arasında değişiklik gösteren birçok erkek ve kız yarışmaya katıldı.

değiş
{f} range

Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer. - Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir.

Prices range from one to five dollars. - Fiyatlar bir dolarla beş dolar arasında değişir.

değiş
{f} change

That will change nothing. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

That'll change nothing. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

değiş
{f} changing

Tom's favorite singer is always changing. - Tom'un favori şarkıcısı sürekli değişiyor.

He's always changing his mind. - O her zaman fikrini değiştiriyor.

değiş
{f} alternating
değiş
{f} altering

I'm tired of altering my plans every time you change your mind. - Senin her fikrini değiştirdiğin zaman planlarımı değiştirmekten usandım.

He's proposing a suggestion for altering the research method. - O araştırma yöntemini değiştirmek için bir öneri teklif ediyor.

değiş
{f} alternate
birbiri ile değiştirilebilir
interchangeable
değiş
exchange; trade
değiş
contact

If the address changes, please contact us. - Eğer adres değişirse, lütfen bizimle bağlantı kurun.

yenisi ile değiştirilebilir
renewable
Türkçe - Türkçe

değiştirilebilir teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

değiş
Bir şey verip yerine başka bir şey alma, mübadele, trampa
değiş
Değme işi veya biçimi
değiştirilebilir