building

listen to the pronunciation of building
İngilizce - Türkçe
{i} inşaat

köprü inşaatı için fiyat verilmişti. - Bids were invited for building the bridge.

Bir inşaat şirketinde on beş yıldan sonra, Bill Pearson'a sorumlu bölge müdürü pozisyonu verildi. - After fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.

{i} bina

20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır. - Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings.

İtfaiye gelmeden yangın sonraki binaya yayıldı. - The fire had spread to the next building before the firemen came.

{i} inşa etme

Onlar yeni bir okul binası inşa etmek için bir proje oluşturdu. - They formed a project to build a new school building.

O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı. - He bought the land for the purpose of building his house on it.

yapı yapma
{i} yapı

Bu bina taştan yapılmıştır. - This building is made of stone.

Onlar bir ev yapıyorlar. - They are building a house.

{f} inşa et: prep.inşa ederek
{i} kurma

O yürürken onun beyni yüzlerce harika şeyler planlamakla, yüzlerce hayaller kurmakla meşguldü. - As he walked along, his brain was busy planning hundreds of wonderful things, building hundreds of castles in the air.

{f} inşa et

O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı. - He bought the land for the purpose of building a house on it.

Onlar deprem için güvenli bir bina inşa etti. - They built a safe building for earthquakes.

building block çimento bloku
{i} apartman

Tom bu apartmanın üçüncü katında yaşar. - Tom lives on the third floor of this apartment building.

Tom mümkün olduğu kadar Mary'nin apartmanına yakın parketti. - Tom parked as close to Mary's apartment building as he could.

{i} inşa

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

Onlar yeni bir okul binası inşa etmek için bir proje oluşturdu. - They formed a project to build a new school building.

(Otomotiv) sırt geçirme
(Bilgisayar) oluşturma

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

(İnşaat) inşa ederek
yapma

Sanırım evimizi yapmayı bitirmek bir yıldan daha fazla alacaktır. - I think it'll take more than a year to finish building our house.

Demir, gemi yapmada kullanılır. - Iron is used in building ships.

inşaatçılık
dikili
dikinti
inşa/bina
build geliştir/inşa et
yapı bina
binada
build
inşa etmek

Yeni bir kasaba inşa etmek için buraya geldik. - We came here to build a new town.

O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı. - He bought the land for the purpose of building a house on it.

building site
şantiye

Ben bir şantiyede çalışıyorum. - I work on a building site.

Şantiyelerde, baretler her zaman takılmalıdır. - On building sites, hard hats must be worn at all times.

building area
(İnşaat) inşaat alanı
building block
yapıtaşı
building blocks
temeller
building code
(İnşaat) yapım kuralları
building cost
inşaat maliyeti
building inspection
yapı denetimi
building land
arsa
building laws
inşaat hukuku
building lime
yapı kireci
building owner
(İnşaat) inşaat sahibi
building site
inşaat alanı

Ben bir inşaat alanında çalışıyorum. - I work on a building site.

Almanya'da bir inşaat alanında II. Dünya savaşı zamanından bir bomba patladı, en azından bir kişi öldü. - A bomb from the time of World War II has exploded at a building site in Germany, killing at least one person.

building site
(İnşaat) inşaat sahası
building sites
şantiyeler
building society
(Ticaret) inşaat şirketi
building stones
yapı taşları
building act
bina inşaat kanunu
building block
yapı taşı
building block principle
blok yapı ilkesi
building code
bina mevzuatı
building code
yapı yasaları
building complex
inşaat kompleksi
building component
yapı bileşeni
building construction
bina yapımı
building contractor
müteahhit
building contractor
inşaatçı
building contractor
üstenci
building density
yapı yoğunluğu
building department
inşaat departmanı
building expenses
inşaat masrafları
building expert
yapı uzmanı
building height
yapı yüksekliği
building license
inşaat ruhsatı
building license
yapı ruhsatı
building license
yapı oluru
building line
cephe hattı
building loan
inşaat kredisi
building lot
yapı alanı
building lot
inşaat sahası
building maintenance
bina bakımı
building manager
şantiye şefi
building material
inşaat malzemesi
building material
yapı gereci
building paper
katranlı mukavva
building permit
inşaat ruhsatı
building plot
imar parseli
building plot
yapı yerbölümü
building regulation
bina nizamnamesi
building regulation
yapım kuralı
building regulation
bina talimatnamesi
building regulations
yapı kuralları
building research
yapı araştırması
building scheme
yapı tasarımı
building site
yapı mahali
building society
yapı kooperatifi
building stone
inşaat taşı
building stone
yapıtaşı
building system
inşaat sistemi
building tax
bina vergisi
building technique
inşaat tekniği
building trade
inşaat sanayi
building trade
yapı sanayi
building trade
inşaat sektörü
building zone
yapı bölgesi
building area
iskân sahası, yerleşme alanı
building audit
yapı denetim
building block
temel ilke
building bricks
inşaat tuğlaları
building bylaw
bina inşaat nizamnamesi
building contractor
İnşaat müteahhiti
building description
bina tasviri
building fund
inşaat fonu
building plaster
bina alçısı
building rentals
dükkân kiraları
building societies
Bina toplumların
building-up
Yapı-up
building acts
(İnşaat) inşaat yasaları
building acts
(İnşaat) yapım yasaları
building berth
(Askeri) tersane rıhtımı
building board
(İnşaat) yapı levhası
building brick
(Gıda) yapı tuğlası
building comb
(Arılık) petek inşa etmek
building complex
site
building core
(İnşaat) bina çekirdeği
building decisions
yapıcı kararlar
building drain
(İnşaat) bina mecrası
building expert
inşaat uzmanı
building frame
(İnşaat) bina çatkısı
building kit
yapı setleri
building kit
oyuncak yapı kovası
building kit
yapı oyuncakları
building lease
hasılat kirası
building limes
inşaat kireçleri
building line
(İnşaat) önyüz çizgisi
building line
inşaat hattı
building line
(İnşaat,Teknik) yapı çizgisi
building line
ön yüz çizgisi
building loan
(Ticaret) yapı kredisi
building lot
(İnşaat) yapı arsası
building lot
şantiye
building market
inşaat piyasası
building panel
(İnşaat) yapı levhası
building paper
(İnşaat,Teknik) yapı kağıdı
building paper
(İnşaat) katranlı karton
building part
(İnşaat) bina parçası
building pfm
(Bilgisayar) pfm yapılıyor
building plot
şantiye
building plot
(İnşaat) yapı arsası
building sand
(İnşaat) yapı kumu
building sand
(İnşaat) inşaat kumu
building sewer
(İnşaat) bina pissu bağlantı borusu
building sides
(İnşaat) bina yüzleri
building slip
(Askeri) tersane kızağı
building slip
(İnşaat) yapı yeri
building space
(İnşaat,Teknik) bina hacmi
building trade
yapı sanayii
building trap
(İnşaat) bina ana sifonu
building up
(Arılık) koloninin gelişimi
building way
(İnşaat) bina giriş yolu
building way
(İnşaat) bina yolu
building worker
inşaat işçisi
build a building
inşaat yapmak
build
{i} inşa

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

O mimar çok modern evler inşa ediyor. - That architect builds very modern houses.

build
plan yapmak veya kurmak
build
build up birikmek
build
yapmak

Onlar evi yapmak için altı ay harcadılar. - They spent six months building the house.

Ama bütün resim bu değil. Tatoeba sadece açık, işbirlikçi, çok dilli cümleler sözlüğü değildir. O, yapmak istediğimiz bir ekosistemin parçasıdır. - But that's not the whole picture. Tatoeba is not just an open, collaborative, multilingual dictionary of sentences. It's part of an ecosystem that we want to build.

build
{f} inşaatçılık yapmak
build
{f} kurmak

O yürürken onun beyni yüzlerce harika şeyler planlamakla, yüzlerce hayaller kurmakla meşguldü. - As he walked along, his brain was busy planning hundreds of wonderful things, building hundreds of castles in the air.

Yeni başkan ordu kurmak istiyor. - The new president wants to build up the army.

build
{i} (insan için) yapı, bünye, fizik
build
build in dahil etmek
nest-building
Kuşların yuva yapma işi
buildings
site
office building
ofis binası
build
(Bilgisayar) oluşturma

Bir uygulama oluşturmamız gerekiyor. - We need to build an app.

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

build
monte etmek
build
(Bilgisayar) yerleştir

Antenler tercihen binanın en yüksek kısmına yerleştirilmeli. - Antennas should be placed on the highest part of the building, preferably.

build
(Bilgisayar) kurgu
build
(Bilgisayar) oluşturuyor
build
(Bilgisayar) yapım

Para spor salonunun yapımı için ayrılmıştır. - The money was appropriated for building the gymnasium.

Yeni bir okul binası yapım aşamasında. - A new school building is under construction.

build
(Bilgisayar) derleme
build
(Bilgisayar) oluştur

Onlar yeni bir okul binası inşa etmek için bir proje oluşturdu. - They formed a project to build a new school building.

İnsan zihnini ve insan davranışlarını inceleyen psikoloji gözlem ve deneylerle bilgi oluşturur. - Psychology, which studies the human mind and human behavior, builds knowledge by observation and experiments.

build
geliştirmek

Kelime haznemi geliştirmek istiyorum. - I want to build up my vocabulary.

build
kurgulamak
build
yapı (insan için)
build
yaratmak
build
bünye
build
yapı (vücut)
build
yapı yapmak
build
toparlanmak
build
parçaları bir araya getirmek
build
gelişmek
build
desteklemek
build
fizik
building block
(İnşaat) bina bloğu
building permit
(İnşaat) yapı oluru
building site
(İnşaat) alan

Ben bir inşaat alanında çalışıyorum. - I work on a building site.

Almanya'da bir inşaat alanında II. Dünya savaşı zamanından bir bomba patladı, en azından bir kişi öldü. - A bomb from the time of World War II has exploded at a building site in Germany, killing at least one person.

buildings
inşaat

Ahşap inşaatlar kolayca alev alabilir. - Wooden buildings catch fire easily.

confidence building measures
(Askeri) güven artırıcı önlemler
institution’s building
kurum binası
intelligent building
(İnşaat) akıllı bina
multipurpose building
(Turizm) çok amaçlı yapı
museum building
müze binası
reinforced concrete building
(İnşaat) betonarme bina
residence building
konut binası
ruined building
virane
sick building syndrome
hasta bina sendromu
wooden building
ahşap yapı
wooden building
ahşap bina
additional building
ek bina
apartment building
apartman

Tom mümkün olduğu kadar Mary'nin apartmanına yakın parketti. - Tom parked as close to Mary's apartment building as he could.

Bizim apartmanın bodrum katında bir çamaşırhane var. - There's a laundromat in the basement of our apartment building.

bank building
banka binası
body building
vücut geliştirme
build
yapı

Bu bina taştan yapılmıştır. - This building is made of stone.

Para spor salonunun yapımı için ayrılmıştır. - The money was appropriated for building the gymnasium.

build
oluşturmak
build
{f} inşa et

Onlar deprem için güvenli bir bina inşa etti. - They built a safe building for earthquakes.

Onlar yeni bir okul binası inşa etmek için bir proje oluşturdu. - They formed a project to build a new school building.

build
beden yapısı
church building
kilise binası
compiler building system
derleyici yapım sistemi
contiguous building
bitişik yapı
detached building
müstakil bina
detached building
ayrı bina
embassy building
sefarethane
factory building
fabrika binası
farm building
çiftlik binası
high rise building
büyük bina
medical building
hastane binası
mutual building association
yapı kooperatifi
out building
ek bina
road building
yol inşaatı
road building
yol yapımı
roman building
roma yapıları
ship building
gemi sanayii
unlawful building
kaçak yapı
unlawful building
kaçak inşaat
build
seri yapmak
build
{i} vücut yapısı
build
natura builderyapıcı
İngilizce - İngilizce
A closed structure with walls and a roof

My sister lives in that apartment building.

The act or process of building

The building of the bridge will be completed in a couple of weeks.

{n} a house built or raised
a resource, such as a house, barn, store, hotel, factory, or warehouse that shelters some form of human activity
Any structure used or intended for supporting or sheltering any use or occupancy (see also enclosed building)
An activity focused on sustaining and renewing the organization It involves actions that indicate commitment to the achievement of group or organizational goals: timely and effective discharge of operational and organizational duties and obligations; working effectively with others; compliance with and active support of organizational goals, rules, and policies
The art of constructing edifices, or the practice of civil architecture
A building is an independent free standing structure, comprising one or more rooms and other spaces covered by a roof and usually enclosed within external walls or dividing walls which extend from the foundation to the roof Toilets, bathrooms, kitchens and garages in detached structures are not counted as separate buildings
Architectural structure in the Depot
the commercial activity involved in constructing buildings; "their main business is home construction"; "workers in the building trades"
{i} edifice; structure; action of construction, process of constructing; art of constructing
A special type of chamber system Most buildings are associated with algebraic groups Projective spaces are examples of buildings
The process of moving balls to advantageous positions from which to play a break
the occupants of a building; "the entire building complained about the noise"
the occupants of a building; "the entire building complained about the noise
The act of constructing, erecting, or establishing
That which is built; a fabric or edifice constructed, as a house, a church, etc
The ability to place a card (or group of cards) on another card In regards to rank, you can BUILD UP, BUILD DOWN, or BUILD UP/DOWN BY * In regards to suit/color, you can BUILD BY SUIT, BUILD BY COLOR, BUILD BY ALTERNATE COLOR, BUILD BY ANY SUIT BUT OWN, or BUILD REGARDLESS OF SUIT Note that all games that build will follow two of these rules, one from each list
The Building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected on the surface of the earth or water The building is surrounded by four walls or with at least one completed ceiling at the time of the visit, regardless of the construction material and the purpose of construction and utilization at the time of the Census The building might be utilized for habitation, for work, or for both, vacant, closed or under construction
Any enclosed, permanent structure for the purpose of sheltering animals, goods or people
means an enclosed structure, anchored to permanent foundation and having exterior or party walls and a roof, designed for the support, shelter or enclosure of persons, animals, chattel or property of any kind
Name of the building where the organization or program is located
Any structure built for the support, shelter or enclosure of persons, animals, chattel or movable property of any kind, and includes any structure
A building is a structure that has a roof and walls, for example a house or a factory. They were on the upper floor of the building Crowds gathered around the Parliament building. House of Building building code building construction Chrysler Building Empire State Building high rise building Seagram Building
Type of constructed facility; generally intended to provide shelter from inclement conditions
the act of constructing or building something; "during the construction we had to take a detour"; "his hobby was the building of boats"
Any structure used or intended for supporting or sheltering any use or occupancy
A structure enclosed within exterior walls, built, erected and framed of a combination of materials, whether portable or fixed, having a roof, to form a structure for the shelter of persons, animals or property
Adding and changing objects from Object Properties window or with a bot
A roofed structure enclosed by walls on all sides, used for the permanent or temporary shelter of persons, animals, plants, or equipment
Any structure used for support or for shelter
"Building" means a structure with a roof, and which is constructed in a permanent position on the ground and is designed and intended to be used for the shelter or enclosure of persons, animals or property This definition does not include any type of mobile home, recreational vehicle, boat or tent
(1) To form by combining materials or parts (2) A structure enclosed within a roof and within exterior walls housing, shelter, enclosure and support of individuals, animals, or real property of any kind
The assembly of parts An enclosed space for human occupation
Any structure having a roof supported by columns or walls for the housing or enclosure of persons, animals, or personal property
a structure that has a roof and walls and stands more or less permanently in one place; "there was a three-story building on the corner"; "it was an imposing edifice"
A structure having a roof supported by columns or walls
building block
A component that is part of a larger construction

Cells are the building blocks of life.

building blocks
A child's toy consisting of blocks of wood or another material, stacked or joined to form a larger structure
building blocks
plural form of building block
building code
A set of regulations intended to set a mandatory standard for a building's safety of the occupants as well as related considerations
building on
Present participle of build on
building site
The site, the place where a building is located, is currently under construction, or shall be constructed
building site
A messy, disorganized area
building site
The site of a former structure, indicated by an assemblage of features, artifacts or debris, remote-sensing data, or historic records (e.g., deed records)
building sites
plural form of building site
building societies
plural form of building society
building society
A type of financial institution which traditionally was based on lending money (as mortgages) to society members to buy houses, from other members pooled savings and/or money borrowed wholesale
building up
Present participle of build up
Building Management System
(İnşaat) Building Management System (BMS) is a computer software program, usually configured in a hierarchical manner, to control, monitor and manage all the equipment installed in the building. This equipment can include heating, ventilation, cooling, security, and lighting
building a relationship
developing a bond or association, fostering a relationship
building allotment
plot of land designated for construction
building block
A pattern of genes in a contiguous section of a chromosome which, if present, confers a high fitness to the individual According to the building block hypothesis, a complete solution can be constructed by crossover joining together in a single individual many building blocks which where originally spread throughout the population
building block
If you describe something as a building block of something, you mean it is one of the separate parts that combine to make that thing. molecules that are the building blocks of all life on earth
building block
a block of material used in construction work
building block
An element or component contributing to the growth of a system Amino Acids are building blocks for proteins
building block
A reagent used in combinatorial library synthesis
building block
a single undivided natural thing occurring in the composition of something else; "units of nucleic acids"
building block
basic part, fundamental element
building code
The local regulations that control design, construction, and materials used in construction Building codes are usually based on health and safety standards
building code
A set of stringent laws that control the construction of buildings, design, materials and other similar factors
building code
Regulations established by a recognized agency describing design loads, procedures, quality of materials, and construction details for buildings for the protection of the public
building code
A comprehensive set of laws that controls the construction or remodeling of a home or other structure
building code
Local regulations based on safety and health standards that control design, construction, and materials used in construction (Source: Written for AllRegs)
building code
A collection of rules and regulations for construction established by organizations and based on experience and experiment
building code
The various laws set forth by the ruling municipality as to the end use of a certain piece of property and that dictate the criteria for design, materials and type of improvements allowed
building code
Set of regulations established by a municipality to govern the standards of construction in that municipality
building code
Locally enforced regulations controlling the design, construction and quality of materials and use or related factors of structures within its jurisdiction Includes foundation, roofing, plumbing, electrical, and other specifications for safety and sanitation
building code
Regulations established by a recognized agency describing design loads, procedures, and construction details for structures Usually applying to designated political jurisdiction (city, county, state, etc )
building code
Systematic statement of a body of rules that govern and constrain the design, construction, alteration, and repair of buildings. Such codes are based on requirements for the safety, health, and quality of life of building users and neighbors, and vary from city to city. Model codes developed by states, professional societies, and trade associations including the BOCA (Building Officials and Code Administrators) coda, National Building Code, Uniform Building Code, and Standard Building Code are typically adopted by local communities, with amendments. New York City's code is the oldest (1916) and, because of the city's population density and such concerns as fire prevention, adequate light, and ventilation, the most stringent
building code
Local regulations that establish and monitor the design, construction, and materials used in construction in order to maintain safety and health standards
building code
A set of laws that control the construction of buildings
building code
Local regulations that control design, construction, and materials used in construction Building codes are based on safety and health standards
building code
The local regulations that control design, construction, and materials used in construction Building codes are based on safety and health standards
building code
Local regulations controlling design, construction and materials used in construction Building codes are based on safety and health standards
building code
The legal requirements set up by the prevailing various governing agencies covering the minimum acceptable requirements for all types of construction
building code
Regulations adopted by a governmental body which set forth standards for the construction of buildings and other structures for the purpose of protecting the health, safety and general welfare of the public
building code
The local regulations that control design, construction and materials used in construction Building codes are based on safety and health standards
building code
The local regulations that control design, construction, and materials used in construction Building codes are usually based on safety and health standards
building code
Regulations established by local governments that control design, construction, and materials used in construction Building codes are usually based on standardized health and safety guidelines
building code
This refers to municipal or other governmental ordinances regulating the type of construction of buildings within its jurisdiction (G)
building code
set of standards established and enforced by local government for the structural safety of buildings
building code
based on agreed upon safety standards within a specific area, a building code is a regulation that determines the design, construction, and materials used in building
building code
An ordinance that specifies minimum standards of construction for buildings in order to protect public safety and health
building codes
Laws passed by municipalities, counties, states, or now even Federal jurisdictions, that regulate how reconstruction must be accomplished after the property is damaged or destroyed, and may even require demolition, and sometimes even prohibit rebuilding if the loss is over a certain degree
building codes
Local government regulations which specify requirements for structures
building codes
Safety and fire codes adopted by municipal bodies for the purpose of establishing minimum construction criteria for buildings
building codes
http: //www floridabuilding org
building codes
Rules and regulations of governmental bodies defining standards that construction in that jurisdiction must meet
building codes
State and local laws that regulate the construction of new property and the rehabilitation of existing property
building codes
Local safety codes regulating the construction of buildings, including design, materials, and other related aspects of building
building codes
Regulations developed by recognized agencies establishing minimum building requirements for licensing, safety and functionality purposes such as setbacks, fire regulations, spacing and clearances Building codes usually address acceptable design codes An example of a building code is the Uniform Building Code (UBC)
building codes
regulations that set minimum standards for construction methods and materials
building codes
Regulations, ordinances or statutory requirements of a government unit relating to building construction and occupancy, generally adopted and administered for the protection of public health, safety, and welfare
building codes
Regulations established by government providing for structural requirements
building codes
Rules and regulations of governmental bodies defining standards that construction in that jurisdiction must meet top
building codes
documents which prescribe acceptable building practices
building codes
Ordinances that specify minimum construction standards These ordinances are enforced for the protection of public safety and health
building codes
Regulations established by local governments providing for structural requirements for building
building codes
Rules of local, municipal or state governments specifying minimum building and construction standards for the protection of public safety and health
building codes
Ordinances that specify minimum construction standards These ordinances are enforced for the protection of public safety and health return to top
building codes
Regulations, ordinances or statutory requirements of a government unit relating to building construction and occupancy generally adopted and administered for the protection of public health, safety, and welfare
building codes
Ordinances specifying minimum standards of construction of buildings for the protection of public safety and health
building codes
Municipal ordinances that regulate the construction and occupancy of buildings for safety or health reasons
building codes
regulations established by local governments describing the minimum structural requirements for buildings; includes foundation, roofing, plumbing, electrical, and other specifications for safety and sanitation
building complex
a whole structure (as a building) made up of interconnected or related structures
building construction
Techniques and industry involved in the assembly and erection of structures. Early humans built primarily for shelter, using simple methods. Building materials came from the land, and fabrication was dictated by the limits of the materials and the builder's hands. The erection sequence involved, as now, first placing a foundation (or using the ground). The builder erected the structural system; the structural material (masonry, mud, or logs) served as both skeleton and enclosure. Traditional bearing-wall and post-and-beam systems eventually gave way to framed structures, and builders became adept at sealing and fireproofing with a variety of claddings (exterior coverings) and finishes. Steel-framed buildings are usually enclosed by curtain walls. In modern-day construction, sheathing the skeleton of the building is only the beginning; specialists then begin the bulk of the work inside, installing plumbing, electrical wiring, HVAC (heating, ventilating, and air-conditioning), windows, floor coverings, plasterwork, moldings, ceramic tile, cabinets, and other features. See also architecture
building contractor
{i} person or company who contracts to build
building contractor
someone whose job is to organize the building of a house, office, factory etc
building department
plant department: the division of a business responsible for building and maintaining the physical plant
building envelope
The structural elements (walls, roof, floor, foundation) of a building that encloses conditioned space; the building shell
building envelope
A term referring to the specific area of the building site [6]
building envelope
The Term Building Envelope generally refers to those building components that enclose conditioned spaces and through which thermal energy is transferred to or from the outdoor environment, or said with other words A Building envelope is the ensemble of exterior and demising partitions of a building that enclose conditioned space
building envelope
All external building elements (materials, windows, and walls) that enclose the internally occupied space
building envelope
Exterior building partitions that enclose 'conditioned' areas or space
building envelope
all the components of a building that separate the inside from the outside
building envelope
The walls, roof, and floors which enclose a heated or cooled space (AI)
building envelope
   The elements, of a building which enclose conditioned spaces through which thermal energy may, be transferred to or from the exterior or to or from unconditioned spaces exempted by the provisions (See Section 3 )
building envelope
The net cubic space that remains for placing a structure on a site after setbacks and height / bulk regulations are observed
building envelope
The entire exterior surface of the building, including walls, doors and windows, which encloses or envelops the space within
building envelope
The assembly of exterior partitions of a building that enclose conditioned spaces, through which thermal energy may be transferred to or from the exterior, unconditioned spaces, or the ground
building envelope
(1) The waterproof elements of a building which enclose conditioned spaces through which thermal energy may be transferred to or from the exterior (2) The outer structure of the building (sometimes referred to as "Building Shell")
building envelope
For Group R Occupancy, the elements of a building which enclose conditioned spaces through which thermal energy may be transferred to or from the exterior or to or from spaces exempted by the provisions of Section 101 3 1 For other than Group R Occupancy, the elements of a building which enclose conditioned spaces through which thermal energy may be transferred to or from the exterior, or to or from unconditioned spaces, or to or from semi-heated spaces, or to or from spaces exempted by the provisions of Section 1301
building envelope
The interface between the interior of the building and the outside environment – eg the windows, external walls and roof of the building Building envelope efficiency issues include insulation and glazing
building envelope
The external elements walls, floor, ceiling, roof, windows and doors of a building that encloses conditioned space; the building shell
building envelope
the shell of the building that separates what is inside from what is outside Elements of the building envelope are the exterior walls (including windows and doors), the roof and the floor of the lowest level of the building The building envelope has a number of functions: it holds the building up; it keeps the rain and ground water out; it keeps the wind out; it keeps water vapor out; and it controls the transfer of energy (heat) between the inside and the outside One material may control only one of these functions or may control several functions at once See Exterior Sheathing Systems
building envelope
The elements of a building which enclose conditioned spaces through which thermal energy may be transferred to or from the exterior or to or from unconditioned spaces or other spaces exempted by the provisions of 780 CMR 1301 7
building envelope
The exterior structure of a building that separates the interior environment from the exterior environment
building envelope
The exterior shape of a building indicating its maximum volume
building envelope
Elements of the building, including all external building materials, windows, and walls, that enclose the internal space
building envelope
The exterior structure, or shell, of a building including all external components, for example chimneys, windows, doors, exterior walls and roof
building envelope
The exposed surfaces of a building, except for windows, skylights and doors
building frame contractor
one contracted to construct the frame of a building
building freeze
suspension of construction
building jig
device which holds materials securely in place while building or assembling something (as in an air or water vessel)
building license
authorization for construction
building material
material used for constructing buildings
building official
The official authorized to act in behalf of a jurisdiction code enforcement agency or its authorized representative
building official
The officer or other authority which has the duty of administration and enforcement of a building code
building official
The municipal official responsible for enforcement and interpretation of the building code
building percentage
extent of building rights on one's property
building permit
-Permit issued by a municipality that allows construction work on a specific site to go forward according to approved plans Ensures that all proposed construction work meets building code and is added to the tax rolls
building permit
A certificate that must be obtained from the municipality by the property owner or contractor before a building can be erected or repaired It must be posted in a conspicuous place until the job is completed and passed as satisfactory by a municipal building inspector
building permit
In Palestine (like anywhere else) one needs a permit to build a new structure Palestinians in Area C, however, must apply to the Occupation Civil Administration for permits and are consistently denied
building permit
A document issued by the municipal authority certifying the blueprints for construction and allowing work to commence
building permit
The approval that must be obtained under state of local regulations Drawings and specifications must be filed with the legal authorities in control of building operations
building permit
Permission to build or make improvements, granted in writing by local government
building permit
Permit issued by a local government agency allowing the construction, renovation, or addition to a home
building permit
A permit issued by a local government agency that allows the construction of home or renovation of a house
building permit
A permit that allows new homes to be built, or existing homes to be renovated
building permit
A license granted by a government agency to construct a specific project on a specific site, under the terms of the permit
building permit
A permit required by local governments before a building can be constructed or remodeled (Source: Written for AllRegs)
building permit
A document obtained from the local government, allowing for the construction of a structure in accordance with the terms of the permit
building permit
permission granted by a local government to build a specific structure at a particular site
building permit
The certificate issued by local building department authorizing construction Can also refer to authorization certificate from the ARB for construction start
building permit
a document authorizing the holder to construct a building of a particular kind on a particular lot
building permit
Authorization by a local government to build a particular structure at a particular site
building permit
A written permission granted by the County Building Department and required prior to beginning the construction of a new building or other improvement (including fences, fence walls, retaining walls and swimming pools)
building permit
A written document issued by the appropriate governmental authority permitting construction to begin on a specific project in accordance with drawings and specifications approved by the governmental authority
building permit
The approval that must be obtained under state or local regulations Drawings an specifications must be filed with the legal authorities in control of building operations
building permit
A permit is required when a building, structure, or any system thereof is erected, constructed, modified, enlarged, altered, repaired, moved, improved, remodeled, converted, or demolished The Department of Facilities Management reserves the right to approve or disapprove any applications submitted for building permits that do not conform to applicable code/regulation requirements or those not designed in accordance with ASU standards
building permit
A written governmental permission for the construction of a new building or other improvement, the demolition or substantial repair of an existing structure, or the installment of factory-built housing
building permit
Written government permission to develop, renovate, or repair a building
building permit
official permission to build
building permit
A written document issued by the appropriate local governmental authority permitting construction to begin on a specific project in accordance with drawings and specifications approved by the governmental authority
building permit
A certificate issued by your municipality to the owner/contractor prior to any building is erected or repaired
building permit
Written authorization from the city, county or other governing regulatory body giving permission to construct or renovate a building A building permit is specific to the building project described in the application
building possibilities
possible ways a building project can be handled
building regulations
Building Control legislation laid down by Acts of Parliament
building regulations
Designed to uphold the standards of public safety, health, and construction, these regulations are in place and have been formulated by responsible authorities to control the quality of buildings
building regulations
All local or national regulations that apply to real estate property as to its nature, purpose, architecture, location, etc Regulations are particularly stringent as far as fire detection and fire fighting installations are concerned
building regulations
Rules of a legal or statutory nature by which local councils control the manner and quality of the building They are designed to ensure public safety, health and minimum acceptable standards of construction
building regulations
the standards formulated by local councils to control the quality of buildings
building regulations
An area of building control that states how a building should be constructed to ensure safe and healthy accommodation and the conservation of energy This form of control is administered by the relevant local authorities, to whom an application must be made and permission received (generally a conditional approval) before work is started Taylor Lane supply structural drawings and engineering for building control approval for the structural shell which are generally completed approximately 2 weeks before the delivery of the frame The client or client's Architect makes the main application before work on site begins
building regulations
The health and safety requirements that any new construction must meet
building rights
authorization for construction
building roads
creating and paving new roads
building rubble
broken fragments of a destroyed or crumbling building; construction waste
building site
{i} area or location where construction is taking place
building site
A building site is an area of land on which a building or a group of buildings is in the process of being built or altered. = construction site. a place where a house, factory etc is being built
building site
a lot on which there are no permanent buildings
building society
construction company
building society
Another place to go for Mortgages & Loans
building society
Building societies are mutual organisations owned by their members and regulated by the Buildings Societies Act The Building Societies Commission lays down restrictions on their lending criteria, so they are less able to help with certain categories of loans
building society
Building Societies are mutual organisations regulated by the Building Societies Act This means that their members (those with an account or a mortgage which confers membership rights) actually own the organisation Building Societies are only allowed to raise limited external funds and are generally stricter to whom they lend than Banks and other organisations There has been much interest in mutual building societies because of the so-called 'windfall benefits' However, the window of opportunity to gain has largely been closed now
building society
British equivalent of United States savings and loan association
building society
an organization that receives deposits and lends money as mortgages to homebuyers
building society
A mutual organisation, owned by the people saving with and borrowing from it Increasing numbers have converted to banks in recent years, paying windfall profits to the owners See demutualisation
building society
institutions operating in a similar fashion to banks - ie they take deposits and provide loans Customers are 'members'
building society
A mutual institution owned by its investors and borrowers that provides a range of savings and mortgage-lending schemes
building society
In Britain, a building society is a business which will lend you money when you want to buy a house. You can also invest money in a building society, where it will earn interest. Compare savings and loan association. A savings and loan association. a type of bank that you pay money into in order to save it and earn interest and that will lend you money to buy a house or apartment American Equivalent: savings and loan association
building society
A financial institution owned by its members (rather than by shareholders) which pays interest on deposits and lends money on the security of property to enable members to buy their own homes The distinction between building societies and banks (which have historically offered a much wider range of financial services but often at a higher cost) is now much reduced and the main difference is often the question of ownership
building society
Building societies are mutually owned organisations, which exist not for profit but for the benefit of the members The idea of this is that the society is able to offer cheaper products to its members, though this is not always the case
building society
A place to hold savings and investments, offering similar facilities to banks
building society
Building Societies are mutual organisations regulated by the Building Societies Act This means that their members actually own the organisation Building Societies are only allowed to raise limited external funds and are generally have stricter criteria as to whom they lend compared with Banks and other organisations There has been much interest in mutual building societies because of the so-called ‘windfall benefits ’ However, the window of opportunity to gain has largely been closed now
building society
A building society is a mutual organisation owned by its members - its savers and borrowers It's traditional purpose was to lend money to individuals to purchase or remortgage their homes This money used to come exclusively from individual saving members who are paid interest These days an increasing proportion, but still a minority of the funds are raised on the commercial money markets
building supply store
a store where builders can purchase materials for building houses and related structures
building trust
developing faith
building up hopes
creating hope, creating expectations, causing anticipation
building up strength
becoming stronger, growing more forceful
building upon requirement
beginning a building project upon demand
Elvis has left the building
A phrase used to announce the end of a show
Empire State Building
A skyscraper in New York City, the tallest in the world in 1931–72
apartment building
A residential building containing multiple apartments or flats
break-building
The act or skill of scoring points by making an interrupted series of pots
build
The physique of a human body; constitution or structure of a human body

Rugby players are of sturdy build.

build
any of various versions of a software product as it is being developed for release to users
build
to establish a basis for
green building
A building designed to be ecologically correct by using resources efficiently, using internal recycling, renewable energy sources, recyclable or biodegradable construction materials, and blending in with the local environment, particularly in out-of-town locations. The aims are to reduce to a minimum the environmental impact, and to take human health factors into consideration
green building
The design and construction of such buildings
legislative building
The meeting place of a provincial legislature
main building
The most important building of a group of buildings (e.g. in a school/university)
mountain building
The geological processes such as tectonic plate movement and volcanic activity, by which mountains are formed
nation-building
unifying the people or peoples within a state so that it remains politically stable and viable in the long run
office building
A commercial building containing spaces for offices
pole building
A similar building in which metal poles are used instead of timbers
pole building
A building constructed around a frame of timbers
sick building syndrome
the symptoms experienced by people who work there
sick building syndrome
the adverse environmental conditions in a building that pose a health risk to its occupants
sustainable building
A building designed to be ecologically correct by using resources efficiently, using internal recycling, renewable energy sources, recyclable or biodegradable construction materials, and blending in with the local environment, particularly in out-of-town locations. The aims are to reduce to a minimum the environmental impact, and to take human health factors into consideration
building