added

listen to the pronunciation of added
İngilizce - Türkçe
{f} ekle

Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın. - You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence.

Bu ID ile geçen cümleler Tatoeba Projesine katkıda bulunanlar tarafından eklenen cümlelerdir. - Sentences past this ID are sentences added by contributors of Tatoeba Project.

eklenmiş
{s} katma
{s} katılmış
{s} ekli
(İnşaat) ilave edilmiş
katılmak

Tom adını dansa katılmak isteyenlerin listesine ekledi. - Tom added his name to the list of people who wanted to attend the dance.

toplanmak
binmek
(Bilgisayar) eklendi
ekile
add
katmak
add
ilave etmek

İlave etmek istediğin bir şey var mı? - Is there anything you'd like to add?

Az önce söylediklerime ilave etmek istediğin bir şey var mı? - Is there anything you want to add to what I just said?

AD
reklâm
added substances
(Tıp) katkı maddeleri
added to
(Bilgisayar) eklendiği yer
added value
artı değer
added value tax
(Ticaret) katma değer vergisi
added entry
ekledi giriş
added in
katma
added to
ekledi

Krem şantiye az miktarda brendi ekledi. - A small amount of brandy is added to the whipped cream.

Güzel hava yolculuğumuza neşe ekledi. - Fine weather added to the joy of our trip.

added 1 task
(Bilgisayar) 1 görev eklendi
added cost
Eklenmiş Maliyet
added features
Eklenmiş Özellikler
added filtration
(Tıp) eklenen filtrasyon
added inertia force
(Askeri) katma eylemsizlik kuvveti
added mass
(Askeri) katma kütle
added mass coefficient
(Askeri) katma kütle katsayısı
added mass force
(Askeri) katma kütle kuvveti
added port
(Bilgisayar) bağlantı noktası eklendi
added printer
(Bilgisayar) yazıcı eklendi
added risk
(Ticaret) ilave risk
added risk
(Ticaret) katma risk
added safety check
Ek Güvenlik Denetimi
added water
(Gıda) yabancı su
added water
(Gıda) katılmış su
added worker hypothesis
(Ticaret) ek işçi hipotezi
AD
{k} Anno Domini M.S. (milattan sonra), İ.S. (İsa'dan sonra)
ad
ilan
add
{f} toplamak

Hesap makinesi kullanarak sayıları toplamak kolaydır. - It is easy to add numbers using a calculator.

Sayıları toplamak çok mutlu edicidir. - Adding up numbers is very uplifting.

AD
duyuru
ad
bk. Administrative Domain
add
toplama

Oğlum henüz doğru olarak toplama yapamıyor. - My boy can't do addition properly yet.

Çocuk nasıl toplama yapılacağını bile bilmiyor. - The child does not even know how to add.

add
uzatmak
add
(Denizbilim) tek

Esperantoda çoğul oluşturmak için tekil isme j ekle. - To form the plural in Esperanto, add a j to the singular.

Açılış konuşması tek başına bir saat sürdü. - The opening address alone lasted one hour.

added to
ekli
be added
katılmak
be added
toplanmak
be added
binmek
be added
ilave edilmek
being added
katılma
bring an added value
Değer katmak
to be added
binmek
to be added
katılmak
to be added
toplanmak
AD
MS
AD
reklam
AD
Milattan sonra
add
eklemek

Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın. - You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence.

Söylediklerime bir şey eklemek ister misin? - Would you like to add anything to what I've said?

add
toplamını almak
add
{i} ek
add
{f} ekle

Biraz daha biber ekle. - Add a little more pepper.

Telifli kaynaklardan cümleler eklemeyin. - Don't add sentences from copyrighted sources.

value added tax
katma değer vergisi
value added tax
kıymet artış vergisi
Ad
rekl
Ad
haldun
Add
katın
Add
ekleyin
add
ekler

O, sadece ateşe yakıt ekler. - It only adds fuel to the fire.

Biraz şeker ekler misin? - Don't you add some sugar?

add
eklemeler

Katılımcıların başkalarına saygılı cümleler eklemeleri gerekir. - Contributors should add sentences that are respectful of others.

economic value added
ekonomik katma değer
gross value added
brüt katma değerde
non value-added
olmayan katma değer
non-value-added
katma değer sağlamayan
number to be added to another
numarasını başka eklenecek
value added selling
değeri satış listesine ekledi
value-added
Katma değerli
AD
(Askeri) faal görev; ileri konuşlanabilirlik; hava savunma; otomatik dağıtım; öncelikli ilave (active duty; advanced deployability; air defense; automatic distribution; priority add-on)
ADD
(Askeri) on-line tespit tahsisi (assign on-line diagnostic)
Value Added Tax
değer katkı vergisi
ad
(Anatomi) (öntakı) -a, -e, -de, -da
add
{f} karıştırmak
add
yekun çıkarmak
add
(Askeri) UZAT; İLAVE ET; KALDIR: Topçu veya deniz topçu atışı sırasında belirli bir gözetleme hattı üzerindeki mesafede bir arttırma yapılması gerektiğini belirten gözetleyiciler tarafından kullanılan bir atış tanzim terimi
add
neticelenmek
add
artırmak
add
ekle,v.ekle: n.ek
add
(Hukuk) katma
add
adder toplayan şey veya kimse
add
belli olmak
add
eklemek, toplamak ekle
add
zammetmek
add
(Hukuk) ilave

Annem çorbanın tadına baktı ve biraz daha tuz ilave etti. - My mother tasted the soup and added a little more salt.

Araştırmalar, temel barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanır karşılanmaz, ilave zenginliğin mutluluğa çok az şey kattığını gösteriyor. - Studies show that once the basic needs of shelter and food are met, additional wealth adds very little to happiness.

add
(Hukuk) ekleme

10'a 5 eklemek kolaydır. - It is easy to add 5 to 10.

Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın. - You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence.

add
dili anlaşılmak
added value
katma değer
be added
eklenmek
font added
(Bilgisayar) yazı tipi eklendi
i believe the bill is added up wrong
sanırım hesap yanlış toplanmış
identity added
(Bilgisayar) kimlik eklendi
turkish added value
(Askeri) yurtiçi katma değer
value added carrier
katma degerli tasiyici
value added network
değer katkılı ağ
value added service
katma deger hizmeti
value added(tax)
(Sosyoloji, Toplumbilim) katma değer (vergisi)
Türkçe - Türkçe

added teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

AD
(Osmanlı Dönemi) İsim, nam, şöhret, şan, itibar, haysiyet
ADD
(Osmanlı Dönemi) Hesablamak. Saymak. Sayılmak. İtibar etmek
Ad
isim
Ad
nam
ad
Anılacak değer, önem
ad
Yönetsel Alan
ad
Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret
ad
şöhret, ün
ad
Analog ses işaretlerini sayısal işaretlere ya da tersi işlemi aynı şekilde hazırlayan devreler
ad
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
ad
Anılacak değer, önem. İsim
ad
Sayma, sayılma
ad
İsim
ad
Dilbilgisindeki sözcük kalıplarından biri
ÂD
(Osmanlı Dönemi) (Âdet. C) Âdetler
ÂDD
(Osmanlı Dönemi) Kuvvet, salâbet
İngilizce - İngilizce
past of add
combined or joined to increase in size or quantity or scope; "takes on added significance"; "an added attraction
You use added to say that something has more of a particular thing or quality. For added protection choose a lipstick with a sun screen. = extra. in addition to what is usual or expected = extra
{s} supplemented
added up
Simple past tense and past participle of add up
added fuel to the flames
made the situation more out of control, made things worse
added insult to injury
made a hurtful situation even worse, hurt someone even more than he has been hurt already
added to
increased, supplemented
added value
In marketing, added value is something which makes a product more appealing to customers
added value
The addition of some worthwhile quality or performance improvement as a result of some action taken, which may or may not have been part of the original understanding, agreement or contract
added value
Current operating profit + remuneration, social and pension charges + depreciation and amortisation
added value
This is VC jargon for the growth in value generated by venture capital managers by harnessing management know-how and servicing the subsidiary
added value
The value attributed to products, and services as the result of a particular process (e g production process, storage, transport)
added value
The difference between the market value of the output and the cost of the inputs to the organisation
added value
additional value, additional worth, worth which has been added on
added value
The difference between the market value of the output and the cost of the inputs to the organisation Architecture The network of relationships and contracts both within and around the organisation
added value
the difference between the price which is charged and the total cost of the inputs of the product
AD
assistant director
AD
Latin anno Domini, in the year of our Lord, used to specify numbered years counting from the once estimated birth of Christ in year 1. Usually placed before years (but see notes), and always placed after centuries. Often written in small caps. This year is AD 2011

From the 2nd century BC to the 3th century AD.

AD
antidepressant
AD
air defence
ADD
A designation on prerecorded compact discs indicating that the contents were recorded in analog but mixed and mastered in digital; compare AAD, DAD, DDD
ad
Short form of advertisement

I have placed both of the ads in the newspaper as instructed.

ad
advantage
ad
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
add
An additional enemy that joined the fight after the primary target

After engaging the boss for one minute, two adds will arrive from the back and must be dealt with.

add
To join or unite, as one thing to another, or as several particulars, so as to increase the number, augment the quantity, enlarge the magnitude, or so as to form into one aggregate. Hence: To sum up; to put together mentally; as, to add numbers; to add up a column

As easily as he can add together the ideas of two days or two years. - John Locke.

add
To make an addition. To add to, to augment; to increase; as, it adds to our anxiety

I will add to your yoke. - 1 Kings 12:14.

add
To append, as a statement; to say further

He added that he would willingly consent to the entire abolition of the tax. - William Macaulay.

value added tax
A tax levied on the added value that results from the exchange of goods and services
value-added network
A communications network that had additional functions such as error correction, protocol conversion and message storing
value-added reseller
a company that adds some feature(s) to an existing product(s), then resells it (usually to end-users) as an integrated product or complete turn-key solution
non value-added
(Ticaret) Activities and costs that can be eliminated without reducing performance, function or value as perceived by the customer
add
{v} to join or put to, increase, number up
Value Added Selling
Value added selling is one of several sales techniques that relies on building on the inherent value of a product or service. By its nature the value add technique is a more flexible and customized selling approach that requires input from a defined range of average customers. These customers will help the sales and marketing leaders to outline value positions that are likely to benefit the largest number of customers

Value Added Selling help your sales people focus on genuinely hearing customers' concerns.

value added
Of or relating to the estimated value that is added to a product or material at each stage of its manufacture or distribution: “Unlike the steel or aluminum industries, where heavier profits come from value-added fabrication, mining is the most lucrative stage of copper production” (Forbes)
value-added
Of or relating to the estimated value that is added to a product or material at each stage of its manufacture or distribution: “Unlike the steel or aluminum industries, where heavier profits come from value-added fabrication, mining is the most lucrative stage of copper production” (Forbes)
AD
Anno Domini
AD
Active Duty
AD
You use AD in dates to indicate the number of years or centuries that have passed since the year in which Jesus Christ is believed to have been born. Compare BC. The cathedral was destroyed by the Great Fire of 1136 AD The Roman Empire was divided in the fourth century AD. An ad is an advertisement. She replied to a lonely hearts ad. Andorra (in Internet addresses). An advertisement. An advantage in tennis. Anno Domini used to show that a date is a particular number of years after the birth of Christ = CE BC. an advertisement classified ad
ADD
To add a particular quality to something means to cause it to have that quality. The generous amount of garlic adds flavour Pictures add interest to plain painted walls
ADD
condition in which one is unable to use an apostrophe
ADD
If you add something when you are speaking, you say something more. `You can tell that he is extremely embarrassed,' Mr Brigden added The President agreed, adding that he hoped for a peaceful solution
ADD
If you add one thing to another, you put it in or on the other thing, to increase, complete, or improve it. Add the grated cheese to the sauce Since 1908, chlorine has been added to drinking water He wants to add a huge sports complex to Binfield Manor
ADD
to add insult to injury: see insult. attention deficit disorder. the abbreviation of attention deficit disorder
ADD
ADD is an abbreviation for attention deficit disorder
ADD
If you add numbers or amounts together, you calculate their total. Banks add all the interest and other charges together Two and three added together are five. subtract Add up means the same as add. More than a quarter of seven year-olds cannot add up properly We just added all the numbers up and divided one by the other He said the numbers simply did not add up
ADD
neurological disorder characterized by lack of attention and inability to control behavior as a result of difficulty in processing stimuli and sometimes characterized by hyperactivity (often diagnosed in children)
ADD
(Agriculture and forensic anthropology) figure calculated by summer temperature
ADD
term describing the digital process of creating an audio CD
ADD
If one thing adds to another, it makes the other thing greater in degree or amount. This latest incident will add to the pressure on the government
Ad
The two-character ISO 3166 country code for ANDORRA
Ad
Applicable Document abbreviation for the documentation
Ad
Symbol for a dichromatic absorbance It is equal to the absorbance at the secondary wavelength subtracted from the absorbance at the primary wavelength
Ad
1 CRS Agent's discount When followed by a number, indicates the percentage amount of the discount For example: AD75 indicates a discount to travel agents of 75% off unrestricted coach fares 2 Abr Lat Anno Domini, "year of our Lord "
Ad
A graphic or a banner on a web page that when clicked on, takes the visitor to another site
Ad
Administrative Director
Ad
advertisement GO - to move along ON - batsman's side of wicket
Ad
See: Administrative Domain
Ad
Active Duty Full-time duty in the active military service of the United States It includes federal duty of the active list (for National Guard personnel), full-time training duty, annual training, and attendance while in the active military service at a school designated as a service school by law or the Secretary of the Military Department concerned As it relates to medical care, the term Active Duty (AD) does not include Active Duty for Training (ADT)
Ad
in the Christian era; used before dates after the supposed year Christ was born; "in AD 200"
Ad
Alzheimer's Disease Alzheimer's disease is a degenerative disorder that strikes brain neurons, causing memory loss and impairing the patient's ability to communicate, pay attention and make judgments As it progresses, the disease also affects the ability to perform simple everyday tasks on one's own, such as bathing, dressing and eating The disease was named for German neurologist Alois Alzheimer, who, in 1907, first described the brain lesions that mark the condition Some 4 million Americans are estimated to suffer from Alzheimer's disease, most of them over age 65
Ad
- Active Directory
Ad
Administrative Domain [RFC 1983]
Ad
a public promotion of some product or service
Ad
Entering a two-digit or four-digit number into a terminal which has been pre-programmed to recognize the number as an abbreviation for a frequently dialed number which can be automatically dialed by the switching center (local exchange)
Ad
This abbreviation stands for the Latin phrase "anno domini" (in the year of our Lord) It designates a year since the hypothetical birth year (year zero) of Christ (i e , AD 1997 means "1997 years after the birth of Christ") This is a common western method of citing historical dates Dates prior to the birth of Christ are designated with the abbreviation BC
Ad
Administrative Domain Group of hosts, routers, and networks operated and managed by a single organization
Ad
The final and conclusive level of appeal of your claim unless you take your case to the Supreme Court of B C on judicial review An appeal to the Appeal Division can only be made on facts, law or policy
Ad
Administrative leaders within OSU Extension who provide program direction The four program areas in OSU Extension are: Agriculture and Natural Resources, Family and Consumer Sciences, 4-H Youth Development, and Community Development
Ad
ACE Directive/Assistant Director (IMS)
Ad
Active Directory
Ad
Airworthiness Directive (issued by CASA)
Ad
Administrative Domain (network) A collection of hosts and routers, and the interconnecting network(s), managed by a single administrative authority
Ad
Athletic Director- responsible for organizing, scheduling and supervising interscholastic sports for the high school
Ad
Automatic double, sometimes called a Ground Rule Double
Ad
short for advertisement, as in: I placed an ad in the paper
Add
Indicates the value of presbyopia, the addition for good close-up vision The value, for example +2 dptr , is added to the spherical correction of close-up vision Further Information
Add
1 To incorporate one or more additional entities into a collection of like entities
Add
Term used for Attention Deficit Disorder, can be used to describe the disorder with or without hyperactivity See Frequently Asked Questions for more information
Add
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, often abbreviated ADD, is most commonly diagnosed in children, but often continues into adulthood Present in up to 5% of school-age American children, it is distinguished by difficulty with organization, failure to complete tasks, and impulsivity It responds to stimulant medications
Add
students may sign up for another class after their initial registration
Add
Attention Deficit Disorder **
Add
Accidental Death and Dismemberment This is insurance that provides additional funds in the event of a fatal accident or an accident that results in the loss of a limb or eyesight For benefits to be paid under FEGLI's ADD, the death or loss must occur within 90 days after the accident and be a direct result of bodily injury sustained from that accident, independent of all other causes
Add
Accidental Death and Dismemberment
Add
additional
Add
1) To incorporate one or more additional entities into a collection of like entities 2) Style Manager: Color dialog box: To incorporate an item into a list of palettes
Add
A medical term used to describe students with inappropriate degrees of attention and impulsiveness
Add
to do addition -- "Add twelve and six " (24)
Add
(also join and subscribe) The act of adding a newsgroup to your personal list of newsgroups These are the groups that you see when you start up your newsreader See also: remove
Add
To load an original bibliographic record into the database after batchloading routines cannot find a match for it
Add
a condition (mostly in boys) characterized by behavioral and learning disorders
Add
Called out when additional mobs add to a battle Tanks have a responsibility to call them out as the enchanter is often extremely occupied with targetting, memming spells, and casting during battle "add" called out in group alerts the enchanter to get it under control
Add
determine the sum of; "Add all the people in this town to those of the neighboring town"
Add
(Value As Variant, [Key As String]) As Long Adds an item to this dictionary, optionally associating a key with it, and returning the index of the newly added item If no key is specified, the added item is unkeyed If a key is specified, then it must be unique or this method will fail (Put to the Item property to circumvent this restriction ) The item is always added to the end of the collection Avoid using strings which can be converted into numbers when associating keys with items Calling this method could cause the OnAdd event if the key matches one of the patterns given in this dictionary's Subscriptions
Add
Attention Deficit Disorder Now replaced by AD/HD
Add
Attention Deficit Disorder
Add
unpacking, installation of a pre-configured and software loaded desktop/laptop, and testing to ensure the complete desktop/laptop is functional and physically connected to the network
Add
constitute an addition; "This paper will add to her reputation"
Add
To "add a class" means to enroll in that class or to "add" it to your schedule Generally, classes are added using "Regline" or "WebLine," the Office of the Registrar's automated enrollment systems After formal registration is closed (the Wednesday before classes begin), you may continue to add classes to your schedule for the first 15 weekdays (Mon-Fri) of classes You need the instructor's permission and a special "add" code given to you by the instructor
Add
During any single semester, to enroll in additional course(s) after registration
Add
Antidumping duties which are assessed when merchandise is sold to purchases in the US at less than fair value resulting in material injury to a US industry [ITDS]
Add
To increase a position by either purchasing additional shares/units, also called "buying more," or by selling additional shares/units (if short), also called "selling more "
Add
to join or to combine, as in: Please add my site to your bookmark list
Add
bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to the company"; "The music added a lot to the play"; "She brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a light note to the program"
Add
(Attention Deficit Disorder)
Value Added Reseller
company that improves an existing product and resells it under its own brand name, VAR
Value Added Tax
tax that is added to the value of a product at the time of manufacture and paid by the customer at the time of purchase
ad
a public promotion of some product or service in the Christian era; used before dates after the supposed year Christ was born; "in AD 200
ad
It remains unchanged before vowels, and before d, h, j, m, v
ad
It becomes ac- before qu, as in acquiesce
ad
To; on
ad
As a prefix ad- assumes the forms ac-, af-, ag-, al-, an-, ap-, ar-, as-, at-, assimilating the d with the first letter of the word to which ad- is prefixed
ad
{i} advertisement
ad
Examples: adduce, adhere, adjacent, admit, advent, accord, affect, aggregate, allude, annex, appear, etc
ad
pref. toward, at
add
constitute an addition; "This paper will add to her reputation
add
To join or unite, as one thing to another, or as several particulars, so as to increase the number, augment the quantity, enlarge the magnitude, or so as to form into one aggregate
add
To give by way of increased possession (to any one); to bestow (on)
add
An additional enemy not the primary target in a fight
add
To add to, to augment; to increase; as, it adds to our anxiety
add
To perform the arithmetical operation of addition; as, he adds rapidly
add
To make an addition
add
make an addition (to); join or combine or unite with others; increase the quality, quantity, zise or scope of; "We added two students to that dorm room"; "She added a personal note to her letter"; "Add insult to injury"; "Add some extra plates to the dinner table"
add
state or say further; "`It doesn't matter,' he supplied"
add
Hence: To sum up; to put together mentally; as, to add numbers; to add up a column
add
make an addition by combining numbers; "Add 27 and 49, please!"
add
{f} supplement; sum, add numbers together; conclude, summarize
economic value added (EVA)®
(Ticaret) A financial performance measurement developed by Stern Stewart & Company that gauges the creation of shareholder wealth, and evaluates tradeoffs in opportunity costs, by determining net operating profit after taxes minus (capital times the cost of capital)
gross value added
– the difference between gross output and intermediate inputs Gross outputs of a production unit during a given period is equal to the gross value of the goods and services produced during the period and recorded at the moment they are produced, regardless of whether or not there is a change of ownership Intermediate inputs refer to the value of goods and services used in the production process during the accounting period
gross value added
the value of final output net of intermediate input
gross value added
(GVA)
gross value added
Output minus intermediate consumption
value added
Making changes that positively adds or Impact the overall process Action that changes an input to an outcome that is more useful to internal or external customers
value added
Benefits received that are not included in the purchase price of the individual good or service
value added
the sum of all income deriving from an industry, including wage income and owner income, less business taxes
value added
A voice or data network service that uses available transmission facilities and adds some other service or services to increase the value of the transmission
value added
The increase in the value of a product when factors of production are used at each stage in the production process
value added
Any process or operation that shapes or transforms the product or service into a final form that the customer will purchase
value added
the value of the firm’s production minus the value of the intermediate goods used in production (chapter 6)
value added
the value added in each stage of production is the difference between the value of the output and the value of the inputs purchased from other firms
value added
For any firm, the market value of its product or service minus the cost of inputs purchased from other firms
value added
The value added to a product as it passes from raw material along the production chain
value added
the value (as seen by the final customer) added on each production stage; revenue minus cost of non-labor input
value added
difference between the value of merchandise made by a hired worker to the salary which is paid to him; long term profit which is not money
value added
For a given enterprise, the market value of products or goods completed, less the cost of materials purchased from others
value added
Value added is the risk adjusted return generated by an investment strategy: the return of the investment strategy minus the return of the benchmark
value added
*: The parts of a process that add worth from the perspective of the external customer
value added
The difference between the cost of materials purchased by a firm and the price for which it sells goods produced using those materials This difference represents the value added by the productive activities of the firm
value added
The balance on the production account Defined as output less intermediate costs
value added
Increased or improved value, worth, functionality or usefulness
value added
Activities essential to ensure a product or service meets the needs of the customer Non-Value added are activities or work that do not directly contribute to the product or service meeting the needs of the customer Such non-value added activities could include storage, transportation, review, appraisal, inspection, rework, etc
value added
the dollar value of a firm's output (i e , harvest) minus the dollar value of the inputs it purchases from other firms
value added
The parts of the process that add worth from the perspective of the external customer
value added
The amount by which the value of an article is increased at each stage of its production, exclusive of the cost of materials and bought-in parts and services It is a way of giving a monetary value to each stage of a chain of production activities The term is also used for ‘value added tax’ (VAT), a tax levied on the value added to an article ` `at each stage during its production or distribution
value added
To be a value added action the action must meet all three of the following criteria: 1) The customer is willing to pay for this activity 2) It must be done right the first time 3) The action must somehow change the product or service in some manner
value added
Any technical support or required manufacturing process for aircraft parts that the prime contractor or other party provided, which is otherwise not documented or described in operation sheets, drawings, specifications, quality assurance procedures in the technical data package
value added
the value added to goods or services by a step in the chain
value added
A process or operation that increases the worth of a good or service as perceived by the internal or external customer, as opposed to an operation that may simply incur costs due to the performance of an activity ex -in processing metal coils, stamping the part out of the coil into the form required by the customer adds value; moving the coil from the warehouse to where it is processed does not
value added tax
(Ticaret) (VAT) A general consumption tax for the production and distribution of goods and services, added as a percentage charge based on price that reflects the incremental value added by a given activity
value added tax
An indirect tax on consumption levied at each discrete point in the chain of production and distribution, from raw material to end use Each processor or merchant pays a tax proportional to the amount by which they increase the value of the goods purchased for resale after making their own contribution The VAT is imposed through the European Community
value added tax
An indirect tax payable by adding it onto the value of most goods and services
value added tax
An indirect tax on consumption that is assessed on the increased value of goods at each discrete point in the chain of production and distribution, from the raw material stage to final consumption The tax on processors or merchants is levied on the amount by which they increase the value of items they purchase and resell
value added tax
An indirect consumption tax levied on imported goods in certain countries
value added tax
A tax which must be charged by VAT registered businesses on goods and services which they supply VAT is administered by HM Customs and Excise, not the Inland Revenue Registered businesses must pay to HM Customs and Excise any VAT that they charge on their sales (outputs), but can normally deduct VAT they have paid on goods purchased for the business (inputs)
value added tax
Abbreviation: VAT A form of indirect sales tax paid on products and services at each stage of production or distribution, based on the value added at that stage and included in the cost to the ultimate customer
value added tax
A general consumption tax for the production and distribution of goods and services, added as a percentage charge based on price that reflects the incremental value added by a given activity
value added tax
A form of taxation in which taxes are added cumulatively as a product changes hands A common tax in Europe, which, upon application, can often be refunded to foreign visitors after their visit
value-added
The additional estimated worth that an activity or achievement of a level of performance adds to a process or end result
value-added
A lot more expensive
value-added
This refers to the contribution a school makes to the education of its pupils If one or more pupils scores higher in National tests, GCSE or A Level than would have been predicted on the basis of their known earlier level of achievement, the difference is attributed to 'value-added' by the school The concept is usually linked with baseline assessment, since a baseline is required to establish the entry level from which the subsequent performance may be judged Another link is with the term 'Effective School', used to designate well-run schools which are measurably improving the prospects of their pupils, by adding value
value-added
The act or process by which tangible product features or intangible service attributes are bundled, combined or packaged with other features and attributes to create a competitive advantage, reposition a product or increase sales
value-added
Trait introduced into an organism/plant that gives that organism added value, like the addition of a valued trait or the capability to produce a new, valued substance, like a pharmaceutical or a biomaterial
value-added
The increased value at each stage of a manufacturing assembly process
value-added
Value-added is adding value to commodity or product - the ultimate judge of value-added is the consumer If they will pay more it in the new form it is value-added
value-added
Benefits received that are not included in the purchase price of the individual good or service
value-added
being or pertaining to something added to a product to increase its value or price; "software supplied by a value-added distributor"; "a value-added tax
value-added
Those activities or steps which add to or change a product or service as it goes through a process; these are the activities or steps that customers view as important and necessary
value-added
Those activities or steps that add to or change a product or service as it goes through a process; these are the activities or steps that customers view as important and necessary [GAO]
value-added tax
A tax levied on firms engaged in any phase of the production or manufacture of goods and based on the incremental value added by the firm to the goods
value-added tax
An indirect tax on consumption that is assessed on the increased value of goods at each point in the chain of production and distribution, from the raw material stage to final consumption The tax on processors or merchants is levied on the amount by which they increase the value of the items they purchase and resell
value-added tax
A type of national sales tax collected at each stage of production or sale of consumption goods, and levied in proportion to the value added during that stage
value-added tax
a tax levied on the difference between a commodity's price before taxes and its cost of production
value-added tax
An indirect tax assessed on the increase in value of goods from the raw material stage through the production process to final consumption The tax to each processor or merchant is levied on the amount by which the merchant has increased the value of items purchased for resale
value-added tax
a sales tax collected at each stage of production, excluding the already-taxed costs from previous stages
value-added tax
Taxes are paid by a taxpayer only on the value added to a good
value-added tax
levy imposed on businesses at all levels of production of a good or service, and based on the increase in price, or value, added to the good or service by each level
value-added tax
A European Community (EC) tax assessed on the increased value of goods as they pass from the raw material stage through the production process to final consumption The tax on processors or merchants is levied on the amount by which they increase the value of items they purchase The EC charges a tax equivalent to the value added to imports and rebates value-added taxes on exports Some other countries' retail sales tax also called VAT, such as Taiwan
value-added tax
Method of indirect taxation that levies a tax is at each stage of production on the value added at that specific stage
value-added tax
Method of indirect taxation whereby a tax is levied at each stage of production on the value added at that specific stage
value-added tax
a tax based on the amount by which value has been added to a product at each stage of production
value-added tax
A tax applied to the additional value created at a given stage of production and calculated as a percentage of the difference between the product value at that stage and the cost of all materials and services purchased or introduced as inputs
value-added tax
A tax imposed on value added, that is, on the difference between the cost of materials purchased by a firm and the price for which it sells goods produced using those materials
value-added tax
Tax added onto a product during each step of production, from raw material to finished good
value-added tax
An indirect tax on consumption that is levied at each discrete point in the chain of production and distribution, from the raw material stage to final consumption Each processor or merchant pays a tax proportional to the amount by which he increases the value or marks up the goods he purchases for resale
value-added tax
Value-added tax is a tax that is added to the price of goods or services. The abbreviation VAT is also used. A tax on the estimated market value added to a product or material at each stage of its manufacture or distribution, ultimately passed on to the consumer. vat. Government levy on the amount a firm adds to the price of a goods or services as value is added that is, at each step of their production and distribution. In the most common method of calculation, the seller subtracts the sum of taxes paid on items being purchased from the sum of all taxes that have been collected on the items being sold; the net tax liability is the difference between the tax collected and the tax paid. The burden of the value-added tax, like that of other sales taxes, tends to be passed on to the consumer. To limit the VAT's regressiveness, most countries set lower rates for consumer necessities than for luxury items. In 1954 France became the first country to adopt the value-added tax on a large scale. Though complex to calculate, the tax served as an improvement on earlier systems by which a product was taxed repeatedly at every stage of production and distribution. It has since been adopted throughout much of Europe and in many countries in South America, Asia, and Africa. All European Union member countries have a VAT. See also regressive tax
added

  Türkçe nasıl söylenir

  ädıd

  Telaffuz

  /ˈadəd/ /ˈædəd/

  Etimoloji

  [ 'ad ] (verb.) 14th century. Middle English, from Latin addere, from ad- + -dere to put; more at DO.

  Ortak Eşdizimliler

  added value, added up

  Videolar

  ... And even added beautiful imagery from the Great Barrier ...
  ... Let's go to the home view. It displays recently played and recently added music. ...

  Günün kelimesi

  dexterous