-e sahip

listen to the pronunciation of -e sahip
Türkçe - İngilizce

-e sahip teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

-e sahip
endued with
-e sahip
endowed with
sahip olmak
have

And what we really want is to have many sentences in many — and any — languages. - Ve bizim gerçekten istediğimiz çok sayıda-ve herhangi-dillerde çok sayıda cümlelere sahip olmaktır.

With Windows, you have to have extensions or it won't read your files. - Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz.

sahip olmak
possess

Someday, I would like to possess a sailboat. - Günün birinde, bir yelkenliye sahip olmak istiyorum.

Happiness isn't merely having many possessions. - Mutluluk sadece birçok mala sahip olmak değildir.

sahip olmak
own

I've always wanted to own a sports car. - Ben her zaman bir spor arabaya sahip olmak istedim.

They decided to adopt a child rather than having one of their own. - Kendi çocuklarından birine sahip olmak yerine bir çocuk evlat edinmeye karar verdiler.

hakkına sahip olmak
be entitled to
kıvrımlı hatlara sahip
curvy

You're not curvy. You're fat. - Sen kıvrımlı hatlara sahip değilsin. Sen şişmansın.

You're not fat. You're curvy. - Sen şişman değilsin. Sen kıvrımlı hatlara sahipsin.

sahip olmak
(Hukuk) enjoy
en son teknolojiye sahip olmak
be up to date
garip bir kişiliğe sahip
eccentric
geçerli sahip
(Bilgisayar) current owner
sahip
keeper
sahip
(Bilgisayar) author
sahip
gerent
sahip
(Kanun) beneficiary
sahip
possess
sahip
patron
sahip
protector
sahip değiştirmek
change hands
sahip olma
hands

It's better to have larger hands than smaller hands when playing the piano. - Piyano çalarken büyük ellere sahip olmak küçük ellere sahip olmaktan daha iyidir.

I've always wanted to get my hands on one of these. - Her zaman bunlardan birine sahip olmak istedim.

sahip olma
(Ticaret) acquire

Tom can't get a job because he doesn't have any experience, but he can't acquire experience because he can't get a job. - Tom yeterli bir deneyime sahip olmadığı için bir iş bulamıyor fakat o bir iş bulamadığı için deneyim edinemiyor.

sahip olma
possession

You must be in possession of a valid ticket. - Geçerli bir bilete sahip olmalısın.

Happiness isn't merely having many possessions. - Mutluluk sadece birçok mala sahip olmak değildir.

sahip olmak
get one's hands on
sahip olmak
has

Layla has always wanted to have her own business. - Leyla her zaman kendi işini sahip olmak istedi.

Has having so much money made you happy? - Bu kadar çok paraya sahip olmak seni mutlu etti mi?

sahip olmak
have (got)
sahip olmak
lay one's hands on
sahip olmak
be in possession of
sahip olmak
have got
sahip olmak
have possession of
sahip olmak
get possession of
sahip olmak
come by
sahip olmak istemek
aspire
sahip olmak isteyen
possessive
sahip olunan
possessed
sahip olunan teknoloji
proprietary technology
sahip olunanları
(Bilgisayar) own
sahip çıkan
proprietary
sahip çıkmak
(Politika, Siyaset) do something about
sahip çıkmak
(deyim) stake a claim to something
sahip çıkmak
(deyim) stake a claim on something
sekiz parçaya sahip olan
eightfold
sahip
owner

Many dog owners only feed their dogs once a day. - Birçok köpek sahipleri köpeklerini sadece günde bir kez beslerler.

Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource. - Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır.

sahip
possessor
sahip çıkma
conservancy
araziye sahip çıkmak
squat
atom bombasına sahip ülke
nuclear power
aynı en son varış gününe (LAD) sahip olan kuvvetlerin intikal önceliği; öncelik;
(Askeri) movement priority for forces having the same latest arrival date (LAD); priority; progressive routing indicator
ağacın karekteristik yapısına sahip olan
dendriform
aşırı sahip çıkan
over protective
binek hakkına sahip subay
(Askeri) mounted officer
ciddi sonuçlara sahip olmak
have serious consequences
damak zevkine sahip kimse
epicure
deli cesaretine sahip
temerarious
derin bilgiye sahip olmak
have a wide acquaintance with
doğuştan sahip
endowed with
elips şekline sahip
ellipsoidal
esas sahip
(Ticaret) principal owner
farklı şekle sahip
custom-shaped
gereken herşeye sahip
self-contain
gerekli niteliklere sahip olmak
be qualified to
gerekli niteliklere sahip olmak
habilitate
geçiş hakkına sahip olmak
to have the right of way
hakka sahip
entitled to
haklara sahip olma veya hakları kullanabilme durumu
(Hukuk) enjoyment of rights
kaba espri anlayışına sahip ve coşkulu
rabelaisian
kapasiteye sahip
capable
karar verme yetkisine sahip kimse
decision maker
kendi kendini idame ettirme imkan ve kabiliyetine sahip olmayan konteyner gemisi
(Askeri) non-self-sustaining containership
kritik öneme sahip
of the essence
kıvrımlı hatlara sahip
curvaceous
marka bilincine sahip piyasa
(Ticaret) brand concious market
marka bilincine sahip piyasa
(Ticaret) brand conscious market
mecburen sahip olunmak
be thrust upon
moda bilincine sahip
fashion minded
mısır şekline sahip
(Tarım) granifrom
oy hakkına sahip
entitled to vote, qualified to vote
potansiyele sahip
potent

You have great potential. - Sen büyük potansiyele sahipsin.

When I call someone stupid, it's not an insult. I'm indicating to him that he has broad potential for intellectual development. - Birine aptal dediğimde, bu bir hakaret değil. Ben entelektüel gelişim için onun geniş potansiyele sahip olduğunu ona işaret ediyorum.

role sahip olmak
have a role
ruh haline sahip
spirited
ruhuna sahip
spirited
sahip
lord
sahip
proprietor
sahip
master

It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right. - Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam.

He has a master's degree in mathematics. - O matematik alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

sahip
endowed with
sahip
(someone) who pos sesses (a certain quality): zevk sahibi bir hanım a lady who has good taste
sahip
someone who has produced or created (something): Bu eserin sahibi kim? Who's the author of this (literary) work?
sahip
owner, possessor, holder, master; patron, protector
sahip
holder

Most of the women credit card holders are judicious in using their cards. - Kadın kredi kartı sahiplerinin çoğu, kartlarını akıllıca kullanır.

sahip
owner, possessor; proprietor; proprietress; master; mistress
sahip
protector, patron; guardian
sahip değişimi
(Kanun) change of proprietor
sahip kılmak
to put (someone) in possession of (something), make (someone) the owner or possessor of (something)
sahip olan
possessive
sahip olan
owning
sahip olan
blessed with
sahip olan
having
sahip olma
possessive
sahip olma isteği
possessiveness
sahip olmak
be possessed of
sahip olmak
to have (got), to own, to possess, to hold, to enjoy
sahip olmak
have, has
sahip olmak
possess oneself of
sahip olmak
1. to become the owner of, acquire. 2. to get (someone, something) under control, do something about (someone, something that's misbehaving). 3. (Konuşma Dili) to have sexual intercourse with, lay (a virgin)
sahip olmayan kişi
nonowner
sahip olunan hisse
(Bilgisayar) shares owned
sahip olunan şey
possession
sahip sil
(Bilgisayar) delete owner
sahip sunucu
(Bilgisayar) owner server
sahip sunucular
(Bilgisayar) owner servers
sahip çıkan
protective
sahip çıkan
making a claim to
sahip çıkan
possessive

I think Tom is possessive. - Sanırım Tom sahip çıkan.

You're very possessive, aren't you? - Sen çok sahip çıkansın, değil mi?

sahip çıkma
claiming ownership
sahip çıkma
conservation
sahip çıkma
protecting
sahip çıkmak
claim
sahip çıkmak
adopt
sahip çıkmak
stake out a claim
sahip çıkmak
lay claim to
sahip çıkmak
protect
sahip çıkmak
to claim
sahip çıkmak
1. to claim to be the owner of (something), claim (something) (which one has no right to claim). 2. to attend to, see to, look after (someone). 3. to get (someone, something) under control: Köpeğine sahip çık! Get your dog under control! Çocuğuna sahip çık! Do something about that (rambunctious) kid of yours! 4. to support, back, help (someone)
sahip çıkmak
make a claim to
sahip çıkmamak
disown
sedef görünümüne sahip
pearlescent
sifon ve suya sahip tuvalet
water closet
sınırsız güce sahip olma
almightiness
tercih hakkına sahip olan
(Ticaret) preferential
tercih hakkına sahip olmak
have preference
veraset hakkına sahip kişi
reversioner
veto hakkına sahip olmak
(Hukuk) to possess a right of veto
yaptırım gücüne sahip merci
(Hukuk) authority
yedi değere sahip olan
heptavalent
yeniden sahip olmak
repossess
yeterli bilgiye sahip olma
literateness
yeterli niteliklere sahip olma
have the necessary qualifications
zorla sahip olunmak
be thrust upon
çevik muharebe desteği; hava kabiliyetine sahip gemi; hava sahası kontrol sistem
(Askeri) agile combat support; air-capable ship; airspace control system; auxiliary crane ship
üstün niteliklere sahip kimse
champion
Türkçe - Türkçe

-e sahip teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

sahip
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik: "Ev sahibinin yanına gidileceğini tavrıyla belli ediyordu."- R. H. Karay
sahip
Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil
sahip
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
sahip
Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse: "Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı."- R. N. Güntekin
sahip
Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse
sahip
Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse
sahip olmak
Mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
sözüne sahip
Söylediğini yerine getiren, sözünü tutan
-e sahip