single

listen to the pronunciation of single
İngilizce - Türkçe
bekâr

Tom tüm yaşamı boyunca bekar kaldı. - Tom remained single all his life.

Tom ve Mary her ikisi de hâlâ bekar. - Tom and Mary are both still single.

tek

Tek bir kelime bile etmeden ayrıldı. - She left without saying even a single word.

Benim tek bir düşmanım yok. - I don't have a single enemy.

bekar

Tom'un bekar olup olmadığından şüpheliyim. - I doubt if Tom is single.

Bazı genç Japon halkı, bekar olmayı evli olmaya tercih ederler. - Some young Japanese people prefer being single to being married.

münferit
sağlam
yekta
tekli

Ben bu 100 dolarlık banknotu, dört tane 20 dolarlık banknot ve yirmi tane tekliğe bozmak istiyorum. - I'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.

dönüş bileti
gidiş bileti
ayrı

Tek bir kelime bile etmeden ayrıldı. - She left without saying even a single word.

Bir tek ayrıntıyı unutmayın. - Don't leave out a single detail.

boydak
tek kat
subay
tek kişilik

Tek kişilik bir oda istiyorum. - I want a single room.

Duşlu tek kişilik bir oda istiyorum, lütfen. - I'd like a single with a shower, please.

bir

Tek bir kelime bile etmeden ayrıldı. - She left without saying even a single word.

Tek bir pakette hem bir telefon hem de bir internet erişimi alın! - Get both a phone and internet access in a single package!

(bilet) yalnız gidiş
çift olmayan
{i} kırk beşlik plâk
hususi
{s} tek bir

Tek bir pakette hem bir telefon hem de bir internet erişimi alın! - Get both a phone and internet access in a single package!

Tek bir kelime bile etmeden ayrıldı. - She left without saying even a single word.

yalnız gidi
yalın kat
iki tarafta yalnız birer rakip bulunan sağlam
{f} out (diğerlerinden) (birini) seçmek, ayırmak
{i} evlenmemiş kimse
evlenmemiş
Tek /Tekil
{i} tek gidiş bileti
{i} tek kişilik oda

Tek kişilik oda rezervasyonu yaptırmak istiyorum. - I'd like to reserve a single room.

Tek kişilik oda istiyor musunuz? - Do you want a single room?

bir kat
{s} bir kerelik
çiçekleri yalın kat olan
{s} yalnız

Tom bütün hayatı boyunca yalnız kaldı. - Tom remained single his whole life.

Mary yalnız bir anne. - Mary is a single mom.

teniste tekler
{s} tek: She hasn't a single enemy. Onun tek bir düşmanı yok. I can't think of a single example. Tek bir örnek gelmiyor aklıma
{s} biricik
teklemek
tekil
ayırmak
ergen
yalınkat (çiçek)
yalınkat
nikâhsız
single most
açık ara en önemli

The largest and single-most strategic purchasing decision concerns the aircraft fleet itself.

single pringle
Halinden mutlu olan yalnız

- Are you seeking for a girlfriend? + Nope.. I'm a single pringle.

single minded
ne istediğini bilen
single minded
kararlı
single room
tek kişilik oda

Tek kişilik oda istiyor musunuz? - Do you want a single room?

Tek kişilik oda rezervasyonu yaptırmak istiyorum. - I'd like to reserve a single room.

single base
(Dilbilim) tek tabanlı
single bead
(Otomotiv) tek damak telli
single beam
(Denizbilim) tek ışınlı
single bond
tek bağ
single bound
tek bağ
single bunk
tek kuşet
single byte
(Bilgisayar) tek bayt
single chain
(Tıp) basit zincir
single chain
(Denizbilim) bakla
single chair
tek koltuklu teleferik
single chair
tekli koltuk
single couple
tekli kupl
single dose
(Tıp) tek doz
single dot
(Bilgisayar) tek nokta
single drawer
tek çekmeceli
single ended
tek uçlu
single fire
(Askeri) tek ateş
single fire
(Askeri) tek atış
single force
tekil kuvvet
single form
(Bilgisayar) tek form
single frame
(Bilgisayar) tek kare
single girl
bekar
single hole
tek delik
single host
(Bilgisayar) tek ana bilgisayar
single host
(Bilgisayar) tek ana makine
single instruction
tek komut çoklu veri
single joint
tek derz
single label
(Bilgisayar) tek etiket
single lane
tek şerit (yol)
single lane
tek şerit
single line
(Bilgisayar) tek satır
single load
tekil yük
single mother
bekar anne
single out
seçip ayırmak
single party
tek partili
single pass
tek geçişli
single piece
yekpare
single piece
tek parça
single port
(Bilgisayar) tek bağlantı noktası
single price
(Ticaret) tek fiyat
single pringle
(Ev ile ilgili) Sürekli yalnız olmayı tercih eden kişi
single pringle
Müzmin bekâr
single ring
(Bilgisayar) tek zil sesi
single room
(Turizm) tek kişilik yataklı oda
single row
(Tekstil) tek dizi
single row
tek sıralı
single scan
(Bilgisayar) tek yönlü tarama
single seat
tekli koltuk
single shank
tek şanklı
single shank
tek tırnaklı
single shot
(Askeri) tek atım
single sided
tek yanlı
single space
(Bilgisayar) tek aralık
single space
(Bilgisayar) tek boşluk
single space
(Bilgisayar) tek boşluklu
single spar
(Biyoloji) tek lonjeronlu
single speed
(Otomotiv) tek devirli
single spot
(Bilgisayar) tek nokta
single stage
(Gıda) tek aşamalı
single step
(Bilgisayar) adım adım
single tax
(Ticaret) tek vergi
single thing
tek
single thread
sap
single ticket
dönüş bileti
single ticket
gidiş bileti
single use
(Tıp) tek kullanımlık
single user
(Bilgisayar) tek kullanıcı
single wavy
(Bilgisayar) tek dalgalı
single wires
(Otomotiv) tek telli kablo
single women
bekar kadınlar
single acting
tek etkili
single address
tek adres
single barrel
tek namlulu tüfek
single board computer
tek levhalı bilgisayar
single circuit
tek devre
single coil
tek bobinli
single entry
tek kayıt jüyesi
single fare
yalnızca gidiş vergini
single file
tek sıra halinde

Öğrenciler tek sıra halinde yürüdüler. - The students walked in a single file.

Tek sıra halinde sıralan. - Line up in single file.

single fixed pulley
tek sabit makara
single flower
basit çiçek
single handed
yalnız
single length
tek uzunluk
single minded
tek amaçlı
single mindedness
tek bir şey düşünme
single movable pulley
tek hareketli makara
single or dual
tek veya çift
single out
seç

Tom'u seçmenin adil olduğunu sanmıyorum. - I don't think it's fair to single out Tom.

single pole
tek kutuplu
single precision
tek kesinlik
single quote
tek tırnak
single seater
tek kişilik uçak
single shade
tek renk
single shell
tek kabuk
single shelled
tek kabuklu
single sided disk
tek yüzlü disk
single sided double density
tek yüzlü çift yoğunluklu
single sided single density
tek yüzlü tek yoğunluklu
single tax
tek vergi usulü
single valued
tekdeğerli
single-axle
tek dingilli
single-breasted
tek sıra düğmeli
single-colour
tekrenkli
single-crystal
tekkristalli
single-cut
tek sıra dişli
single-frequency
tek frekanslı
single-handed
tek başına

O bunu tek başına yaptı. - She did it single-handedly.

Tom bunu tek başına yaptı. - Tom did it single-handedly.

single-handed
yalnız
single-handed
yardımcısız
single-hearted
samimi
single-hearted
dürüst
single-lane traffic
tek şeritli trafik
single-minded
tek amaçlı
single-minded
azimli
single-minded
kararlı
single-piece
tek parçalı
single-rail
tek raylı
single-rooted
tek köklü
single-row
tek sıralı
single-sash window
tek kanatlı pencere
single-spar
tek lonjeronlu
single-stage
tek evreli
single-stage
tek aşamalı
Single Side Band
Tek Yan Bant: Taşıyıcısı baskılanmış ses modülasyonu şekli. Genelde kısa dalga frekanslarda banttan yer kazanmak ve düşük güç ile daha verimli iletişim sağlamak amacı ile kullanılır
single chip
Tek yonga
single day's earnings or income
tek günlük kazanç veya gelir
single disk clutch
tek diskli kavrama
single figure
tek haneli sayı
single frame
tek resim
single instant
çabucak
single mindedness
tek fikirlilik
single minute exchange of die
ölmek tek dakika değişimi
single mother
eşinden ayrılmış çocuklu kadın
single name paper
tek imzalı senet
single occupancy
tek kişiliktir
single option
tek yönlü opsiyon
single scattering
tek saçılma
single sex school
Sadece kızların ya da erkeklerin gittiği okul
single standard
tek maden standardı
single storey
tek katlı
single user
tek kullanicili
single word
tek kelime
single-digit
Tek haneli
single-handed management
tek elden yürütmek
single-handedly
tek başına
single-lane
Tek şeritli (yol)
single-parents family
Tek bir anne ya da babanın ebeveynlik görevini üstlendiği aile
single-party state
tek parti devlet
single-sex
tek seks
single input single output
(SİSO) tek girdili tek ciktili
single integrated medical logistics management; single integrated medical logist
(Askeri) tek entegreli tıbbi lojistik yönetimi; tek entegreli tıbbi lojistik yöneticisi
single point mooring; single port manager
(Askeri) tek noktadan bağlama; tek liman yöneticisi
singly
kendi başına
singly
tek tek
singly
münferit olarak
singly
yalnız başına
singly
bir bir
singly
ayrı ayrı
singleness
bekârlık
singles
(tenis/vb.) tekler maçı
singly
teker teker
single handedly
başına tek
single parent
tek ebeveyn
singly
tek olarak
single handed
tek başına
single handed
yalnız başına
single handed
yardımcısız olarak
single handed
tek kişinin işlettiği
single handed
yardımcısız
single handed
tek elle çalıştırılan
single minded
azimli
single minded
samimi
Türkçe - Türkçe
Tekli
bakınız tekli
İngilizce - İngilizce
A popular song released and sold (on any format) nominally on its own though usually has at least one extra track
To identify or select one member of a group from the others; generally used with out, either to single out or to single (something) out

Evonne always wondered why Ernest had singled her out of the group of giggling girls she hung around with.

Having only one rank or row of petals
A 45rpm vinyl record with one song on side A and one on side B
Not married nor dating

Josh put down that he was a single male on the dating website.

Simple and honest; sincere, without deceit

Therefore, when thyne eye is single: then is all thy boddy full off light. Butt if thyne eye be evyll: then shall all thy body be full of darknes?.

To get a hit that advances the batter exactly one base

Pedro singled in the bottom of the eighth inning, which, if converted to a run, would put the team back into contention.

A score of one point, awarded when a kicked ball is dead within the non-kicking team's end zone or has exited that end zone. Officially known in the rules as a rouge
A score of one run
Not accompanied by anything else

Can you give me a single reason not to leave right now?.

One who is not married

He went to the party, hoping to meet some friendly singles there.

Designed for the use of only one

a single room.

A bill valued at $1

I don't have any singles, so you'll have to make change.

Designed for a single use; not reusable

the anti-aircraft rocket is fired from a single use launch platform.

Not divided in parts

The potatoes left the spoon and landed in a single big lump on the plate.

A hit in baseball where the batter advances to first base
A one-way ticket
{v} to separate, select, take from others
{a} alone, unmarried, simple, uncorrupt
A single or a CD single is a CD which has a few short songs on it. You can also refer to the main song on a CD as a single. The winners will get a chance to release their own single
{s} one, sole; unmarried; intended for one person; individual; unmarried; unbroken, undivided
Uncompounded; pure; unmixed
existing alone or consisting of one entity or part or aspect or individual; "upon the hill stood a single tower"; "had but a single thought which was to escape"; "a single survivor"; "a single serving"; "a single lens"; "a single thickness"
Not deceitful or artful; honest; sincere
One only, as distinguished from more than one; consisting of one alone; individual; separate; as, a single star
A unit; one; as, to score a single
used of flowers having usually only one row or whorl of petals; "single chrysanthemums resemble daisies and may have more than one row of petals"
3 402823E38 to -1 401298E-45 for negative values; 1 401298E-45 to 3 402823E38 for positive values
Not married
Nice unattached man or woman seeks other nice unattached man or women for a good bit of
Not doubled, twisted together, or combined with others; as, a single thread; a single strand of a rope
A single bed is wide enough for one person to sleep in
Implies absence of the corresponding contralateral structure Contrasts with "common", which implies bilateral structures with absent septation see also common
{i} one person or thing; unmarried person; one-way ticket; accommodation for one; phonograph with one song on each side; one dollar bill; hit which enables a batter to reach first base (Baseball)
A hotel room for one person, which may actually be able to accommodate more people
emphasis You use single to indicate that you are considering something on its own and separately from other things like it. Every single house in town had been damaged The Middle East is the world's single most important source of oil
involved two individuals; "single combat"
a base hit on which the batter stops safely at first base hit a one-base hit used of flowers having usually only one row or whorl of petals; "single chrysanthemums resemble daisies and may have more than one row of petals
Alone; having no companion
To take alone, or one by one
individual and distinct; "pegged down each separate branch to the earth"; "a gift for every single child"
Hence, unmarried; as, a single man or woman
The reeled filaments of silk, twisted without doubling to give them firmness
A record or compact disc that contains one or more songs, but not a complete LP or album
having uniform application; "a single legal code for all"
A sculling boat for one rower
A term used to indicate that an employee has coverage for himself only Also called Employee only or Member only coverage
See Single- foot
not married or related to the unmarried state; "unmarried men and women"; "unmarried life"; "sex and the single girl"; "single parenthood"; "are you married or single?"
To select, as an individual person or thing, from among a number; to choose out from others; to separate
To take the irrregular gait called single-foot;- said of a horse
A ball hit by a player that allows him to reach 1st base uncontested
• The amount of money now remaining in your wallet at the end of the game
in single file: see file see also single-
Singles is a game of tennis or badminton in which one player plays another. The plural singles can be used to refer to one or more of these matches. Boris Becker of Germany won the men's singles
{f} choose, pick out; hit a single (Baseball)
Someone who is single is not married. You can also use single to describe someone who does not have a girlfriend or boyfriend. Is it difficult being a single mother? Gay men are now eligible to become foster parents whether they are single or have partners
Performed by one person, or one on each side; as, a single combat
You may file as a single taxpayer if you are unmarried, divorced or legally separated, either according to your state law or under a separate maintenance decree, and you don't qualify for another filing status Your marital status the last day of the tax year determines your filing status, so in most cases if you are not married on Dec 31, you will file as single in April
A batted ball that results in the batter/runner reaching first base If a batter/runner reaches first base as the result of an error or fielder's choice on a batted ball, he or she is not credited with a single
A recording format introduced in the late 1940's (at approximately the same time as the introduction of the 33 1/3-RPM long-playing record, both of which were designed to replace the old 78-RPM record LP's were initially favored for classical music, while popular music appeared on singles (which were smaller and cheaper, and also used in jukeboxes) In the early history of rock and roll, singles came first, only later to be assembled into albums (if at all), but in the 1960's and 1970's this pattern reversed, with albums coming first and singles drawn from them--thus diminishing the importance of the single With the advent of the CD in the 1980s, singles became issued in this format (usually the same physical size as the CD's containing LP-length materieal, but less expensive), and the vinyl single largely disappeared from view Today's MP3 files and other computer formats are the descendent of the single
emphasis You use single to emphasize that you are referring to one thing, and no more than one thing. A single shot rang out Over six hundred people were wounded in a single day She hadn't uttered a single word
A single ticket is a ticket for a journey from one place to another but not back again. The price of a single ticket is thirty-nine pounds. return Single is also a noun. a Club Class single to Los Angeles
the smallest whole number or a numeral representing this number; "he has the one but will need a two and three to go with it"; "they had lunch at one"
An unaccompanied golfer
The filing status used by an unmarried taxpayer who does not qualify for any other filing status
or MULTIPLE recipients
One flower per plant Single flower plants often grow in clumps, appearing to be one individually flowered plant
– Your filing status is single if, on the last day of the year, you are unmarried or legally separated from your spouse under a divorce or separate maintenance decree, and you do not qualify for another filing status Back to Top
Simple; not wise; weak; silly
single annulus
Describes an annulus with just one layer of tissue
single bed
A standard-sized bed, usually for the use of only one person
single beds
plural form of single bed
single bond
a covalent bond in which one electron pair is shared between two atoms
single celled
Consisting of one cell; unicellular
single crystal
A material formed from by the growth of a crystal nucleus without secondary nucleation or impingement on other crystals; a regular three-dimensional structure extends throughout the material
single crystals
plural form of single crystal
single currency
The unified currency proposed for all EU states; it became the Euro
single entendre
A phrase that has a single, often bawdy, meaning and is lacking in subtlety or cleverness

She is the best kisser I've ever had in my life and I've had plenty, if ya know what I mean....Scooby had definitely mastered the single entendre.

single entendres
plural form of single entendre
single file
A line or queue one person wide
single malt
Single malt whisky
single malt whisky
Whisky made only from the malted barley of a single distillery, unblended with other whiskies
single mother
A woman raising a child on her own without a husband or partner
single mothers
plural form of single mother
single out
To select one from a group and treat differently
single parent
A parent who is the only guardian of an offspring
single pneumonia
Pneumonia affecting one lung
single point of failure
a component in a device, or a point in a network, that, if it were to fail would cause the entire device or network to fail; normally eliminated by adding redundancy
single quote
A quotation mark, as in She said, 'Go ahead'
single quote
An apostrophe, as in Let's do it
single scull
A race in which such craft participate
single scull
A light, narrow rowing boat, especially one used in competitive rowing, in which a single rower has two oars
single star system
A star system consisting of a solitary star not gravitationally bound to other stars
single star systems
plural form of single star system
single supplement
A charge added to a per-person occupancy rate that is based on an assumption of double occupancy, as on a cruise ship
single supplements
plural form of single supplement
single ticket
A ticket entitling the holder to travel in one direction to a destination
single transferable vote
A voting system where each voter lists the candidates in order of preference and there is provision to transfer the votes of the less popular candidates and a proportion of the votes of candidates who are elected with more than a certain quota
single union agreement
An agreement between an employer and a union such that the union will represent all the workers at a particular workplace
single yellow line
A single yellow line painted at the side of a road to show that parking is permitted only at specified times

The postman in question was parked on a single yellow line with parking-time restrictions.

single-blind
Describing an experiment (usually medical) in which the identity of those repeating different treatments is kept secret from the subjects, but not the administrators, until the outcome of the experiment is known
single-breasted
Closing with a single row of buttons that form a narrow overlap
single-click
To push the button on a mouse once in order to perform different task that would be performed from a double-click or triple-click
single-click
The action of pushing the button on a mouse once in order to perform a different task that would be performed from a double-click or triple-click
single-elimination tournament
A tournament where the loser of a game or match is either eliminated from further competition
single-handed
without help from others; unassisted
single-handed
designed for only one hand
single-handed
in a single-handed manner
single-handed
using only one hand
single-handedly
Alone; without assistance; by oneself

She single-handedly organized the whole event, and even set up all the chairs herself.

single-minded
Intensely focused and concentrated on purpose, thinking of only one goal, undistractable
single-minded branding moment
a peak moment in a commercial that features only the identity of the brand with no other distracting visuals and has high recall ratings, as seen in the Flow of Attention

Our computer ad had a poor brand linkage score because it did not offer a single-minded branding moment. Our logo always appeared in the background, competing for attention with the action in the foreground.

single-minded branding moments
plural form of single-minded branding moment
single-molecule magnet
A complex compound, typically containing clusters of transition elements, each molecule of which acts as a small magnet
single-parent families
plural form of single-parent family
single-parent family
A nuclear family with only one parent
single-phasing
The abnormal operation of a three phase machine when its supply is changed by accidental opening of one conductor

That drill-press sounds like it is single-phasing - and look at the smoke coming from the motor!.

single-ply membrane
Roofing membranes that are field applied using just one layer of membrane material either homogeneous or composite rather than multiple layers
single-ply roof
A roof system in which the principal roof covering is a single layer of flexible membrane often thermoset or thermoplastic
single-point urban interchange
An interchange between a highway (free-flowing) and a street (with traffic signals) which allows traffic to proceed from either direction on each road to either direction on the other, and which is governed by only one set of traffic signals
single-sex
Suitable, or used, by only one gender

Single-sex toilets.

single-sideband modulation
A modification of amplitude modulation that modulates the output signal on a single sideband only, as opposed to both sidebands
single-space
To type (or format) text without leaving a blank line between each line of text
single-track
Having only a single track so that trains may only run in one direction at a time
single-valued
Of a function, associating a unique value of its range with each value of its domain
single-valued function
Any function in which each point in the domain maps to just one point in the range
single-wide
A trailer measuring eighteen feet or less in width and ninety feet or less in length, able to be towed as a single unit
single-word
Consisting of single word
single-spaced
(of type or print) not having a blank space between lines; "business letters are usually single-spaced
single pringle
A person who is single and the best in original flavour, i.e. on their own
single needle
(Tekstil) It indicates a finer seam, wherin only one line of stitching (instead of two) is used. Although single-needle tailoring usually helps the shirt drape better, a single line of stitching is not as strong as a double line, which is why many fine shirt-makers use double-needle stitching at stress points (like the armholes)
single needle tailoring
(Tekstil) It indicates a finer seam, wherin only one line of stitching (instead of two) is used. Although single-needle tailoring usually helps the shirt drape better, a single line of stitching is not as strong as a double line, which is why many fine shirt-makers use double-needle stitching at stress points (like the armholes)
single sex school
A single-sex school is a school that accepts boys or girls exclusively. This has been the traditional situation for independent schools, especially public schools and grammar schools in the United Kingdom, but many of these have now become coeducational. The number of single-sex state schools has fallen from nearly 2,500 to just over 400 in 40 years. According to Alan Smithers, Professor of Education at Buckingham University, there was no evidence that single-sex schools were consistently superior. In Hong Kong, where 10 per cent of schools are single-sex, girls appeared to do better. But in Belgium, where co-educational schools are in the minority, boys and girls who study together get the best results
singleness
The result or product of being single
singles
Third-person singular simple present indicative form of single
singles
a game between individual players
singles
plural form of single

The band's first single became a hit record.

singly
Without partners, companions, or associates; single-handed

to attack another singly.

singly
Honestly; sincerely; simply
singly
In a single or unaccompanied manner; without a companion
singleness
{n} simplicity, sincerity, purity of heart
singly
{a} individually, barely, honestly, fairly
single handed
alone, by himself, without help
single out
treat differently on the basis of sex or race
single out
select from a group; "She was singled out for her outstanding performance
single out
If you single someone out from a group, you choose them and give them special attention or treatment. The gunman had singled Debilly out and waited for him His immediate superior has singled him out for a special mention We wanted to single out the main threat to civilisation
single out
select from a group; "She was singled out for her outstanding performance"
single parent
A single parent is someone who is bringing up a child on their own, because the other parent is not living with them. I was bringing up my three children as a single parent. a single-parent household. a mother or father who looks after their children on their own, without a partner = lone parent
single room
room for one individual
singled
past of single
singleness
The property of being single
singleness
without hypocrisy; "the singleness of his motives could not be questioned"
singleness
the quality of concentrating on one central objective; "his singleness of purpose"
singleness
The quality or state of being single, or separate from all others; the opposite of doubleness, complication, or multiplicity
singleness
singleness of purpose great determination when you are working to achieve something
singleness
Freedom from duplicity, or secondary and selfish ends; purity of mind or purpose; simplicity; sincerity; as, singleness of purpose; singleness of heart
singleness
{i} condition of being single; lack of hypocrisy, sincerity, straightforwardness
singleness
without hypocrisy; "the singleness of his motives could not be questioned
singleness
the quality of concentrating on one central objective; "his singleness of purpose" without hypocrisy; "the singleness of his motives could not be questioned
singles
tennis played with one person on each side badminton played with one person on each side
singles
Tractor towing a semi trailer The trailer length can be up to 15 m Proposals for longer trailers have been made The SINGLE is favored because of its stability and proven performance record A long single is however not suitable for routes with sharp curves because of its off-tracking characteristics
singles
Of or pertaining to unmarried people
singles
plural of single
singles
one strand of yarn
singles
Competition between two individuals
singles
tennis played with one person on each side
singles
Play with one person on each side of the net
singles
A term used to indicate the diameter of a yarn; the smaller the number the thicker the yarn
singles
third-person singular of single
singles
A tennis match played between two players, one on either end of the court
singles
badminton played with one person on each side
singles
See Single, n
singles
Term used to indicate the diameter of a yarn The smaller the number, the thicker the yarn
singles
{i} match between two opponents (Sports); unmarried people (collectively)
singling
present participle of single
singly
apart from others; "taken individually, the rooms were, in fact, square"; "the fine points are treated singly"
singly
Individually; particularly; severally
singly
one by one; one at a time; "they were arranged singly"
singly
Singularly; peculiarly
singly
one by one; one at a time; "they were arranged singly
singly
individually, separately; without help from others, alone
singly
If people do something singly, they each do it on their own, or do it one by one. They marched out singly or in pairs. alone, or one at a time
singly
Individually; particularly; severally; as, to make men singly and personally good
singly
Only; by one's self; alone
singly
Without partners, companions, or associates; single-handed; as, to attack another singly
single