ray

listen to the pronunciation of ray
İngilizce - Türkçe
(isim) Işın

X ışınları kemiklerdeki kırıkları bulmak için kullanılır. - X rays are used to locate breaks in bones.

Ultraviyole ışınları bizim için zararlı. - Ultraviolet rays are harmful to us.

{i} ışın

Aslında, yerleşik halk radyoaktif ışınlara maruz kalmaktadır. - In fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.

Ultraviyole ışınları cilt kanserine neden olabilir. - Ultraviolet rays can cause skin cancer.

Raia batis
{f} röntgenini çekmek
{i} ışın, şua
{i} ışık huzmesi
işin
deniz yıldızı veya beş parmak denilen hayvanın parmaklarından her biri
(Tıp) 1. Şua, ışın, bir merkezden yayılan ışık hattı; 2.Radyoaktif
{f} ışık saçmak
{f} ışın tedavisi yapmak
{i} zerre
{i} kedibalığı
{f} ışıklandırmak
i., zool. vatoz; tırpana, rina
{i} kanat kılçığı
{f} ışın yaymak
papatya gibi çiçeğin dış petallerinden her biri
ışın saçmak
{i} tırpana
a ray of hope ümit ışığı
{i} iz
{f} ışımak
Torpedo torpedo
balık kanadı kılçığı
ray beam
ışın demeti
ray of hope
ümit/umut kıvılcımı
ray treatment
ışın tedavisi
ray beam
işin demeti
ray control electrode
işin kontrol elektrodu
ray gun
işin silahı
ray of light
işin
ray treatment
işin tedavisi
ray-path
işin yolu
ray of light
ışık ışını
ray out
ışın yaymak
ray tracing
(computer graphics) isin izleme
X-ray investigation
Medikal röntgen araştırması
bull ray
(Denizbilim) fulya
bull ray
(Denizbilim) folya balığı
cuckoo ray
(Denizbilim) vatoz
direct ray
(Bilgisayar,Teknik) doğrudan ışın
direct ray
(Bilgisayar) dolaysız ışın
incident ray
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik,Fotoğrafçılık) gelen ışın
indirect ray
(Bilgisayar,Teknik) dolaylı ışın
light ray
(Fizik) ışın doğultusu
rough ray
(Denizbilim) vatoz
rough ray
(Denizbilim) vatoz balığı
soft ray
(Denizbilim) yumuşak ışın
speckled ray
(Denizbilim) vatoz
spotted ray
(Denizbilim) vatoz
sun ray
güneş ışını
actinic ray
aktinik ışın
alpha ray
alfa ışını
alpha ray spectrometer
alfa ışınları spektrometresi
anode ray
anot ışını
becquerel ray
becquerel ışını
beta ray
beta ışını
beta ray spectrometer
beta ışını spektrometresi
beta ray spectrum
beta ışın spektrumu
cathod ray tube
katot ışın tüpü
cathode ray
katot ışını
cathode ray camera
katot ışınlı kamera
cathode ray direction finder
katot ışınlı yön bulucu
cathode ray furnace
katot ışınlı ocak
cathode ray oscillograph
katot ışınlı osilograf
cathode ray oscilloscope
katot osiloskopu
cathode ray scanning tube
katot ışınlı tarama tüpü
cathode ray tube
katot ışınlı tüp
cathode ray tube projector
katot lambalı projektör
cathode ray voltmeter
katot ışınlı voltmetre
characteristic x ray
belirtken x ışını
cosmic ray
kozmik ışın

Kozmik ışınlar, güneş sistemimizin ötesinden gelirler. - Cosmic rays come from beyond our own solar system.

cosmic ray
evren ışını
cosmic ray shower
kozmik ışın sağanağı
cosmic ray telescope
kozmik ışın teleskopu
delta ray
delta ışını
double beam cathode ray tube
çift hüzmeli katot ışını tüpü
eagle ray
fulyabalığı
electric ray
torpilbalığı
green ray
çok yumuşak x ışını
grenz ray
grenz ışını
heat ray
ısı ışını
homogeneous x ray
homojen x ışını
incident ray
bir yüzeye çarpan ışık
ionospheric ray
iyonosfer ısını
lenard ray
lenard ışını
light ray
ışık ışını
positive ray
artı ışın
positive ray
pozitif ışın
reflected ray
yansımış ışın
x ray
{f} röntgen çek
x ray
{i} x ışını
x ray diffraction
x ışını kırınımı
x ray machine
röntgen makinesi
x ray pelvimetry
radyopelvimetri
x ray photograph
röntgen filmi
x ray therapy
x ışını tedavisi
x ray tube
x ışın tüpü
a ray of
bir işin
actinic ray
aktinik işin
axial ray
eksenel ray
becquerel ray
becquerel işini
beta ray spectrum
beta-işini spektrumu
cathod ray tube
katot işin tüpü
cathode ray tube projector
katot lâmbalı projektör
characteristic x ray
belirtken x işini
delta ray
delta işini
energy dispersive x-ray spectroscopy
enerji dağılımlı x-işini spektroskopisi
extraordinary ray
olağanüstü işin
gamma ray
gama işini
gamma ray spectrometer
gama işin spektrometresi
gamma ray spectrum
gama işin spektrumu
grenz ray
grenz işini
ground ray
yer dalgası, direkt dalga
half ray
yarı işin
manta ray
(Hayvan Bilim, Zooloji) dev vatus balığı
ordinary ray
adı işin, olağan işin
positive ray
pozitif işin, artı işin
rays
ışınlar
reflected ray
yansımış işin
skew ray
Asimetrik işin
sun ray
Paz ray
to x-ray
x için-ray
uv ray
Ulturaviyole işin
uv ray
Mor ötesi işin
x-ray fish
(Hayvan Bilim, Zooloji) Röntgen balığı
x-ray operator
röntgen teknisyeni
Manta Ray
tropik dev balık
analytical x ray equipment
(Tıp) analitik x ışını cihazı
analytical x ray system
(Tıp) analitik x ışını sistemi
beta ray spectrometer
beta-ışını spektrometresi
beta ray spectrum
beta-ışın spektrumu
brown ray
(Denizbilim) aynalı vatoz
cathode ray tube
(Askeri) katot ışınlı tüp (ekran tüpü)
cathode ray tube
katot ışını lâmbası
cathode ray tube
(Askeri) KATOT IŞINLI LAMBA: Katot tarafından yayınlanan bir elektron akımını saptırmak suretiyle üzerinde işaretler elde edilir bir flüoresan ekranı bulunan elektronik lamba
cathode ray tube
katod ışınlı tüp
cosmic ray primaries
(Askeri) kozmik ışın primerleri
cosmic ray primaries
(Askeri) kozmik ışın ana unsurları
cosmic ray primaries
(Askeri) KOZMİK IŞIN ANA UNSURLARI, KOZMİK IŞIN PRİMERLERİ: Bak. "corpuscular cosmic rays"
cosmic ray shower
kozmik ışın yağmuru
death ray
ölüm ışını
electric ray
uyuşturan balık
electronic ray
(Elektrik, Elektronik) elektron ışını
extraordinary ray
(Jeoloji) ekstraordiner ışın
extraordinary ray
olağanüstü ışın
gamma ray
(Nükleer Bilimler) gama ışını,gama ışınları
gamma ray source
(Nükleer Bilimler) gama ışını kaynağı
gamma ray source container
(Nükleer Bilimler) gama ışını kaynağı kabı
gamma ray transmission technique
(Nükleer Bilimler) gama ışını geçirgenlik yöntemi
green ray
çok yumuşak x-ışını
ground ray
(Elektrik, Elektronik,Teknik) toprak ışını
half ray
yarı ışın
heavy cosmic ray primaries
(Askeri) AĞIR KOZMİK IŞIN ANA UNSURLARI (HV.): Hidrojen ve helyumdan daha ağır ve demir atom çekirdeğine kadar uzanan elementlerin pozitif yüklü çekirdekleri. Bu ağır atom çekirdekleri, toplam kozmik ışın taneciklerinin ortalama %1'ini ve toplam pozitif yükün % 4'ünden azını ihtiva eder
indirect ray
dolayli isin
number ray
(Matematik) pozitif yarı eksen
ordinary ray
adi ışın
ordinary ray
(Fizik,Fotoğrafçılık) olağan ışın
ordinary ray
bayağı ışın
reflecting ray
(Fotoğrafçılık) yansıyan ışın
seismic ray
(Çevre) sismik ışın
specific gamma ray constant
(Nükleer Bilimler) özgül gama değişmezi
spiny butterfly ray
(Denizbilim) iğnelivatoz
sun ray treatment
(Tıp) Helyoterapi (kozmoterapi)
where's the x ray room
röntgen odası nerede
whip ray
uyuşturan balığı
x ray
röntgen
x ray
(Biyoloji) x ray
x ray examination
röntgenle muayene
x ray inspection
(Telekom) x ışınlı muayene
x ray service
(Askeri) RÖNTGEN SERVİSİ; RÖNTGEN HİZMETİ: Röntgen muayeneleri ve bazı hallerde ışın tedavisi yapmak üzere teçhiz edilmiş bir askeri sağlık birliğinin mesleki hizmeti
x-ray pollution
x-ışını kirlenmesi
x-ray pollution
x-ışını kirliliği
İngilizce - İngilizce
A diminutive of the female given name Rachel, more often spelled Rae
A diminutive of the male given name Raymond, also used as a formal given name
A surname from a Middle English nickname meaning a king or a roe
A rib-like reinforcement of bone or cartilage in a fish's fin
A beam of light or radiation

I saw a ray of light through the clouds.

An anglicised spelling of re
To radiate as if in rays
To emit something as if in rays
A tiny amount

Unfortunately he didn't have a ray of hope.

A marine fish with a flat body, large wing-like fins, and a whip-like tail
A line extending indefinitely in one direction from a point
{v} to streak, mark with long lines, adorn
{n} a beam of light, line, fish, herb, leaf
Any of the cartilaginous fishes of the order Batoidei, related to sharks and placed with them in the class Chondrichthyes
{i} male first name; family name; James Earl Ray (1928-1998), alleged assassin of Martin Luther King Jr
a diminutive of Raymond
a column of light (as from a beacon)
extend or spread outward from a center or focus or inward towards a center; "spokes radiate from the hub of the wheel"; "This plants radiates spines in all directions"
A line representing the direction of a wave motion
To mark with long lines; to streak
A line of light or heat proceeding from a radiant or reflecting point; a single element of light or heat propagated continuously; as, a solar ray; a polarized ray
a branch of an umbel or an umbelliform inflorescence
under Light
To shine, as with rays
1 An elemental path of radiated energy; or the energy following this path It is perpendicular to the phase fronts of the radiation See incident ray, reflected ray, refracted ray
cartilaginous fishes having horizontally flattened bodies and enlarged winglike pectoral fins with gills on the underside; most swim by moving the pectoral fins
Any of the bony spines that support a fish fin membrane
A single line of light from a luminous point A line showing the direction of propagation of light
(mathematics) a straight line extending from a point
A geometric representaion of a light path through an optical medium - a line normal to the wave front indicating the direction of radiant energy flow
The flat petal-like blades that encircle the disk in composite flowers
Ray AB is the part of  that contains point A and all the points on that are on the same side of A as B Point A is the endpoint of  (Lesson 2 1)
a streaky and linear (or sometimes ropy) albedo feature that are arranged radially around some lunar craters They are probably the result of several combined actions, including impact ground surge depositing fine ejecta on the surface, and small secondary cratering and consequent gardening of the surface around a ray See also sunrise/sunset ray
One of the spheromeres of a radiate, especially one of the arms of a starfish or an ophiuran
(n) An entity of unspecified length, but no depth or breadth, that extends into infinity from a specified point In computer graphics, ray is a common term used, when rendering a scene, to describe the path a light ray follows
Sight; perception; vision; from an old theory of vision, that sight was something which proceeded from the eye to the object seen
The radial division of an echinoderm, ie arm of a starfish
one of the showy, petal-like florets surrounding the flower head in the Aster Family
bright elongated streaks radiating from certain craters on the Moon and Mercury
{f} radiate, give off rays, produce beams
Any one of numerous elasmobranch fishes of the order Raiæ, including the skates, torpedoes, sawfishes, etc
Array; order; arrangement; dress
To send forth or shoot out; to cause to shine out; as, to ray smiles
emit as rays; "That tower rays a laser beam for miles across the sky"
Rays of light are narrow beams of light. the first rays of light spread over the horizon The sun's rays can penetrate water up to 10 feet. see also cosmic rays, gamma rays, X-ray
To mark, stain, or soil; to streak; to defile
The supporting structure in the fins which is striated and often branched
One of the radiating spines, or cartilages, supporting the fins of fishes
a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation
A ribbon like figure caused by the strands of cells which extend across the grain in quarter sawn lumber
A translated half-line: {x + th: t >= 0}, where h is a recession direction We call x the root, and we say the ray is rooted at x (Also see extreme ray )
A radiating part of a flower or plant; the marginal florets of a compound flower, as an aster or a sunflower; one of the pedicels of an umbel or other circular flower cluster; radius
is a closed half-line
a line having one endpoint
A beam of electromagnetic energy following an elemental path perpendicular to the radiation's wave front
(of wood) Radial strands of living cells concerned with the transport of water and food
One of a number of lines or parts diverging from a common point or center, like the radii of a circle; as, a star of six rays
A rib like reinforcing of bone or cartilage in a fishs fin
A ray of hope, comfort, or other positive quality is a small amount of it that you welcome because it makes a bad situation seem less bad. They could provide a ray of hope amid the general business and economic gloom = glimmer. A promontory of extreme southwest Newfoundland, Canada, on Cabot Strait. English naturalist who was the first to use anatomy to distinguish between specific plants and animals and established "species" as the basic classification of living things. American artist. A founder of Dada in New York, he is known for his photographs, paintings, sculpture, films, and later experiments with surrealism. Bengali filmmaker whose works, especially the trilogy including The World of Apu (1958), offer a contemplative depiction of Bengali life. Any of various marine fishes of the order Rajiformes or Batoidei, having cartilaginous skeletons, horizontally flattened bodies, and narrow tails. Any of 300-350 mostly marine species of cartilaginous fish (order Batoidei) found worldwide and classified as electric rays, sawfishes, skates, and stingrays. Many species are slow-moving bottom-dwellers. The gill openings and mouth are on the underside of the flattened body. Winglike pectoral fins extend along the sides of the head. All but electric rays have a long, slender tail, often with saw-edged, venomous spines, and rough, often spiny, skin. See also manta ray. cathode ray oscilloscope whip tailed ray Bob and Ray Bradbury Ray Douglas cathode ray cathode ray tube Charles Ray Ray Charles Robinson cosmic ray Delany Samuel Ray Eames Charles and Ray electric ray gamma ray gamma ray astronomy Leonard Sugar Ray Ray Charles Leonard Man Ray manta ray devil ray Milland Ray Ray James Earl Ray John Ray Nicholas Ray Satyajit Robinson Sugar Ray Alvin Ray Rozelle X ray X ray astronomy X ray diffraction
One of a system of diverging lines passing through a point, and regarded as extending indefinitely in both directions
  A geometric representation of a lightwave by a line normal to the electromagnetic wavefront; i e , in the direction of propagation of the wave   [FAA]
the syllable naming the second (supertonic) note of any major scale in solmization
In a restricted sense, any of the broad, flat, narrow-tailed species, as the skates and sting rays
A straight line that begins at a point and continues outward in one direction (cfLines, Rays and Planes)
{i} beam; flicker, gleam; trace or hint of something (i.e. ray of hope)
any of the stiff bony rods in the fin of a fish
expose to radiation; "irradiate food"
The ray AC consists of segment AC and all other points P such that C is between A and P The point named first, here A, is the endpoint of Ray AC
A straight line with one endpoint The line extends infinitely
Given a region G c R2 A ray is a piecewise linear path with corners lying on a point p at the boundary of G respecting the usual law of reflection with the tangent line at p Given a region H c R3, the ray behaves as in R2 with the tangent plane Further, the incident and reflected portion of a ray are coplanar with the surface normal at p
ray casting
The calculation of intersections between a ray and a surface
ray gun
A fictional weapon that emits harmful rays
ray of light
a path a photon or a group of photons takes through space, visible as a column of light
ray of light
an inspiring or enlightening person or thing

I think he was somewhat lost for a political position - a simple conservatism did not attract him - and I make the guess that Arnold had been a spar that he got hold of as he struggled to find a political position. I was certainly in that position, having been persuaded by Anderson, especially at the lunch-hour meetings of his Free-thought Society, of the bankruptcy of the Left. Arnold came to me as a most welcome ray of light.

ray tracing
A computer graphics technique that produces realistic images by projecting imaginary light rays to determine which parts of an object should be illuminated
ray tracing
A technique used in optics for analysis of optical systems
ray-finned
In the Actinopterygii taxonomic class of fish, all having in common lepidotrichia (a kind of fin made of webs of skin supported by bony or horny spines)
ray-gun
Alternative spelling of ray gun
Ray-Ban
a type of sunglasses. The most typical Ray-Bans have fairly thick black frames and very dark lenses
ray fish
Any of the cartilaginous fishes of the order Batoidei, related to sharks and placed with them in the class Chondrichthyes
Ray Bradbury
born Aug. 22, 1920, Waukegan, Ill., U.S. U.S. author. Bradbury is best known for highly imaginative science-fiction stories and novels that blend social criticism with an awareness of the hazards of runaway technology. The Martian Chronicles (1950; television miniseries, 1980) is considered a science-fiction classic. His other short-story collections include The Illustrated Man (1951; film, 1969), The October Country (1955), I Sing the Body Electric! (1969; teleplay, 1981), and Quicker Than the Eye (1996); his novels include Fahrenheit 451 (1953; film, 1966), Dandelion Wine (1957; film, 1997), and Death Is a Lonely Business (1985)
Ray Charles
{i} (1930-2004) blind United States soul singer, songwriter and musician (pianist and saxophonist)
Ray Charles
orig. Ray Charles Robinson born Sept. 23, 1930, Albany, Ga., U.S. died June 10, 2004, Beverly Hills, Calif. U.S. pianist, singer, and songwriter. His family moved to Greenville, Fla., where he began his musical career at age 5 in a neighbourhood café. By age 7 he had completely lost his sight. He learned to write scores in Braille. Orphaned at 15, he left school to play professionally. He recorded "Mess Around" and "It Should've Been Me" in 1952-53, and his arrangement for Guitar Slim's "The Things That I Used to Do" became a million-seller. Combining blues and gospel music influences, a distinctive raspy voice, and liquid phrasing, Charles later had hits with "What'd I Say," "Georgia on My Mind," and "Hit the Road, Jack." His Modern Sounds in Country and Western Music (1962), marking unusual territory for a black performer, sold more than a million copies. He received 13 Grammy Awards, including a lifetime achievement award in 1987. Charles was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1986
Ray Douglas Bradbury
born Aug. 22, 1920, Waukegan, Ill., U.S. U.S. author. Bradbury is best known for highly imaginative science-fiction stories and novels that blend social criticism with an awareness of the hazards of runaway technology. The Martian Chronicles (1950; television miniseries, 1980) is considered a science-fiction classic. His other short-story collections include The Illustrated Man (1951; film, 1969), The October Country (1955), I Sing the Body Electric! (1969; teleplay, 1981), and Quicker Than the Eye (1996); his novels include Fahrenheit 451 (1953; film, 1966), Dandelion Wine (1957; film, 1997), and Death Is a Lonely Business (1985)
Ray Kroc
born Oct. 5, 1902, Chicago, Ill., U.S. died Jan. 14, 1984, San Diego, Calif. U.S. restaurateur, a pioneer of the fast-food industry. He was working as a blender salesman when he discovered a restaurant in San Bernardino, Calif., owned by Maurice and Richard McDonald, who used an assembly-line format to prepare and sell a large volume of hamburgers, french fries, and milk shakes. Beginning in 1955 Kroc opened his first McDonald's drive-in restaurant in Des Plaines, Ill., paying the brothers a percentage of the receipts. He soon began selling franchises for new restaurants, and he instituted a training program for owner-managers that emphasized automation and standardization. At the time of his death there were some 7,500 McDonald's restaurants worldwide; with more than 25,000 restaurants in the early 21st century, McDonald's was the world's largest food-service retailer
Ray Kroc
founder of the McDonald's chain of fast food restaurants (opened the first restaurant in Illinois in 1955)
Ray Milland
orig. Reginald Truscott-Jones born Jan. 3, 1907, Neath, Glamorganshire, Wales died March 10, 1986, Torrance, Calif., U.S. Welsh-born U.S. actor. He made his film debut in 1929 and moved to Hollywood in 1930. The debonair romantic leading man in many movies of the 1930s and '40s, he won acclaim for his performance as an alcoholic writer in The Lost Weekend (1945, Academy Award) and also played dramatic parts in The Big Clock (1948), Something to Live For (1952), and Dial M for Murder (1954). In his later years, he generally only played minor roles. He also directed several movies in the 1950s and early '60s
ray flower
small flower with a flat strap-shaped corolla usually occupying the peripheral rings of a composite flower
ray flower
A flower with a flat, strap-shaped corolla, found in members of the composite family, as the units of a flower head of the dandelion or the marginal units of a flower head of the daisy
ray flower
One of the flattened, petal-like outer flowers or florets ringing the disk in the heads of some composite flowers, such as the daisy (see also disk flower)
ray flower
A flower (floret) of the Asteraceae (sunflower) family that has a pistil or is neutral and has a three-lobed straped shaped lip
ray grass
See Darnel, and Grass
ray grass
A perennial European grass (Lolium perenne); called also rye grass, and red darnel
ray gun
A gun that fires a ray of energy, especially one depicted as a destructive weapon in science fiction
ray of hope
small of encouragement, light at the end of the tunnel
ray of light
a column of light (as from a beacon)
Blu-ray
The Blu-ray Disc format

In 2007, Pioneer announced the release of a Blu-ray drive that can record data to Blu-ray discs, as well as DVDs and CDs.

Blu-ray Disc
An optical disc storage medium used for data and video, introduced in 2006, having the same physical dimensions as a CD or DVD but greater storage capacity
Blu-ray Discs
plural form of Blu-ray Disc
Roentgen-ray
X-ray
T-ray
Electromagnetic waves with frequencies intermediate between, and sharing properties of both, short radio waves and long IR optical waves. This region is defined variously as between 0.1 - 10 THz, 0.3-3 THz or 0.3-30 THZ

Proceedings of the IEEE, Volume 95, Number 8, August 2007, Special issue: T-Ray Imaging, Sensing, & Retection.

X-ray
To take a radiograph of; to obtain an image of using X-ray radiation, especially for the purpose of medical diagnostic evaluation

Of course there was nothing wrong with my left wrist. They X-rayed the wrong arm!.

X-ray
Of or having to do with X-rays

I had to put my bags through an X-ray scanner at the airport.

X-ray
An X-ray machine
X-ray
The letter X in the ICAO spelling alphabet
X-ray
A radiograph: a photograph made with X-rays

The doctor ordered some X-rays of my injured wrist..

X-ray
Short wavelength electromagnetic radiation usually produced by bombarding a metal target in a vacuum. Used to create images of the internal structure of objects; this is possible because X-rays pass through most objects and can expose photographic film

X-rays are light with a wavelength between 0.1 and 10 nm.

X-ray absorbing glass
glass (having a high lead content) that resists the penetration of X-rays and gamma rays
X-ray astronomy
An observational branch of astronomy, which deals with the study of X-ray emission from celestial objects
X-ray binary
A binary star system in which one star of the pair is an optically invisible X-ray source
X-ray crystallography
A technique in which the patterns formed by the diffraction of X-rays on passing through a crystalline substance yield information on the lattice structure of the crystal, and the molecular structure of the substance
X-ray diffraction
The scattering of X-rays by the regular lattice of atoms or molecules in a crystal
X-ray diffraction
The diffraction pattern so obtained
X-ray diffraction
The technique of using such patterns to determine that geometry of a crystal, or the arrangements of atoms in a molecule; X-ray crystallography
X-ray diffractions
plural form of X-ray diffraction
X-ray fluorescence
The emission of electrons from a material when exposed to X-rays
X-ray microscope
A device that uses soft X-rays to produce images of very small objects
X-ray radiation
electromagnetic radiation consisting of X-rays, radiation in the X-ray spectrum, of shorter wavelength and higher frequency than ultraviolet and longer wavelength and lower frequency than gamma rays
X-ray spectrometer
A device for analyzing the chemical composition of substances using the characteristic spectral lines produced by their interaction with X-rays
X-ray spectrometers
plural form of X-ray spectrometer
X-ray spectroscopy
The use of an X-ray spectrometer for chemical analysis
X-ray telescope
An instrument that detects X-rays originating from outside the Earth's atmosphere
X-ray therapies
plural form of X-ray therapy
X-ray therapy
The therapeutic use of controlled doses of X-rays
X-ray tube
A device that produces X-rays by directing energetic electrons into a metal target

The dentist aimed the X-ray tube at my mouth to find the cavity.

X-ray vision
the ability to see through layers of objects at the discretion of the holder of this superpower
X-ray visions
plural form of X-ray vision
alpha ray
A stream of alpha particles
butterfly ray
A ray (fish) of the family Gymnuridae (or, by some accounts, the subfamily Gymnurinae)
cathode-ray tube
a vacuum tube in which electrons from a heated cathode are focused and deflected onto a phosphorescent screen; used in television sets etc
cosmic ray
An energetic particle originating outside our solar system
cosmic ray
Cosmic radiation: a stream of cosmic rays
crepuscular ray
A cloud shadow cast on the bright sky
crepuscular ray
A sunbeam seen just after sunset or just before sunrise, caused by a cloud below the horizon and dust particles in the air above the horizon
death ray
A fictional beam of radiation that can kill
death-ray
Alternative spelling of death ray
delta ray
A secondary ionizing particle ejected by recoil when a primary particle passes through matter
delta ray
An electron ejected by recoil when a rapidly moving alpha particle or other charged particle passes through matter
electric ray
Any of the groupof rays of the order Torpedodiniformes, which can produce an electric discharge
gamma ray
Very high frequency (and therefore very high energy) electromagnetic radiation emitted as a consequence of radioactivity
gamma-ray
pertaining to gamma rays or gamma radiation
gamma-ray burst
A flash of gamma rays that seem to originate from a random point in the sky; their most likely sources are believed to be supernova explosions of a very massive stars and mergers of neutron stars
manta ray
Any of several very large pelagic rays of the genus Manta, with winglike pectoral fins, a long tail, and two fins resembling horns that project from the head
meridional ray
A ray that passes through the axis of the optical fiber
soft X-ray
the lowest energy, lowest frequency, longest wavelength end of the X-ray EM band, overlapping with EUV (extreme ultraviolet)
spotted eagle ray
A large ray, Aetobatus narinari, that inhabits benthic waters of the Atlantic and Pacific
x-ray vision
Alternative spelling of X-ray vision
γ-ray
gamma-ray
γ-ray
gamma ray
Energy dispersive X-ray spectroscopy
Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS or EDX) is an analytical tool predominantly used for chemical characterization. Being a type of spectroscopy, it relies on the investigation of a sample through interactions between light and matter, analyzing X-rays in its particular case. Its characterization capabilities are due in large part to the fundamental principle that each element of the periodic table has a unique electronic structure and, thus, a unique response to electromagnetic waves
X-ray tetra
(Hayvan Bilim, Zooloji) Pristella maxillaris is the only species in the genus Pristella and is commonly known as the golden pristella tetra or X-ray tetra because of its highly transparent body. It is a widely distributed and adaptable fish, being found in coastal rivers of Brazil, French Guiana, Guyana, and Venezuela in both acidic and alkaline waters. Unlike most other characins, it is tolerant of (and sometimes found in) slightly brackish water. It is small (around 5 cm) and lives in large groups, and males can be distinguished from females by being smaller and thinner than the females. Like most other tetras, it feeds primarily on small insects and planktonic animals
eagle ray
Any of numerous rays of the family Myliobatidae, found in tropical and subtropical shallow seas and noted for their massive jaws and large winglike pectoral fins, which they flap for propulsion
gamma-ray burst
A short-lived, localized, and intense burst of gamma radiation that originates outside the solar system from an unknown source
sea ray
Sea Ray is a brand of pleasure boats owned by the Brunswick Corporation
x-ray fish
(Hayvan Bilim, Zooloji) Pristella maxillaris is the only species in the genus Pristella and is commonly known as the golden pristella tetra or X-ray tetra because of its highly transparent body. It is a widely distributed and adaptable fish, being found in coastal rivers of Brazil, French Guiana, Guyana, and Venezuela in both acidic and alkaline waters. Unlike most other characins, it is tolerant of (and sometimes found in) slightly brackish water. It is small (around 5 cm) and lives in large groups, and males can be distinguished from females by being smaller and thinner than the females. Like most other tetras, it feeds primarily on small insects and planktonic animals
Bob and Ray
in full Robert Brackett Elliott and Raymond Walter Goulding born March 26, 1923, Boston, Mass., U.S.(born March 20, 1922, Lowell, Mass. died March 24, 1990, Manhasset, N.Y.) U.S. comedy team. They met while working at a Boston radio station and soon established their comic style in a program of parodies and satire (1946-51). The Bob and Ray Show was nationally syndicated (1951-53), and their comedy sketches were popular in the 1950s and '60s on several networks. They also performed in the theatre and starred in the Broadway show The Two and Only (1970)
Charles and Ray Eames
born June 17, 1907, St. Louis, Mo., U.S died Aug. 21, 1978, St. Louis born Dec. 15, 1912, Sacramento, Calif. died Aug. 21, 1988, Los Angeles, Calif. U.S. designers. Charles was trained as an architect, while Ray (b. Ray Kaiser) studied painting with Hans Hofmann. After marrying in 1941, they moved to California, where they designed movie sets and researched the uses of plywood for furniture. In 1946 an exhibit of their furniture designs at the Museum of Modern Art, New York City, resulted in the mass production of their molded plywood chairs by the Herman Miller Furniture Co., and their furniture soon became known for its beauty, comfort, and elegance. After 1955 they made educational films, notably Powers of Ten (1969). They worked as design consultants to major U.S. corporations, including IBM
James Earl Ray
a US man accused of killing Rev. Martin Luther King in 1968 and sentenced to 99 years in prison (1928-98). born March 10, 1928, Alton, Ill., U.S. died April 23, 1998, Nashville, Tenn. Assassin of Martin Luther King, Jr. Ray was a petty criminal who had been sentenced several times to prison; he escaped from the Missouri state prison in 1967. In Memphis, Tenn., on April 4, 1968, he shot King from the window of a rooming house as King emerged from his motel room across the street. Ray fled to Toronto, London, Lisbon, and back to London, where he was arrested on June
James Earl Ray
{i} (1928-1998) person charged and convicted of the assassination of Martin Luther King, Jr
James Earl Ray
In Memphis he pleaded guilty and was sentenced to 99 years in prison. Months later, he recanted his confession, without effect. Later in life, his unsuccessful pleas to have his case reopened were supported by some civil rights leaders, notably the King family
John Ray
born Nov. 29, 1627, Black Notley, Essex, Eng. died Jan. 17, 1705, Black Notley British naturalist and botanist. He attended Cambridge University and spent many years there as a fellow. With Francis Willughby (1635-1672) he undertook a complete catalog of living things, of which he published numerous volumes. His enduring legacy to botany was the establishment of species as the ultimate unit of taxonomy. He attempted to base his systems of classification on all the structural characteristics of organisms, including internal anatomy, rather than on a single feature. By insisting on the importance of lungs and heart structure, he effectively established the class of mammals, and he divided insects according to the presence or absence of multiple metamorphoses. Coming closer to a truly natural system of taxonomy than had any of his contemporaries, Ray helped make possible Carolus Linnaeus's later contributions
Man Ray
(1890-1976, born Emmanuel Rudnitsky) American photographer sculptor and painter, co-founder of the Dada movement in New York and Paris, inventor of the rayograph
Man Ray
a US artist and photographer, who was one of the leaders of the Dada and surrealist movements (1890-1976). orig. Emmanuel Radnitzky born Aug. 25, 1890, Philadelphia, Pa., U.S. died Nov. 18, 1976, Paris, France U.S. photographer, painter, and filmmaker. He grew up in New York City, where he studied architecture, engineering, and art. With Marcel Duchamp he formed the New York Dada group in 1917 and produced ready-mades. In 1921 he moved to Paris and became associated with the Surrealists. He rediscovered the technique for making "cameraless" pictures (photograms), which he called "rayographs," by placing objects on light-sensitive paper; he also experimented with the technique of solarization, which renders part of the image negative and part positive by exposing a print or negative to a flash of light during development. He turned to portrait and fashion photography and made a virtually complete record of the celebrities of Parisian cultural life of the 1920s and '30s. He also made important contributions as an avant-garde filmmaker in the 1920s
Manta Ray
any of various tropical ray fish of the family Mobulidae related to sharks, deep sea fish with a flat diamond-shaped body and a long slender tail
Nicholas Ray
orig. Raymond Nicholas Kienzle born Aug. 7, 1911, Galesville, Wis., U.S. died June 16, 1979, New York, N.Y. U.S. film director. He studied architecture and drama and began directing plays in the mid-1930s. After working in New York with John Houseman and Elia Kazan, he followed them to Hollywood, where he directed They Live by Night (1948). Ray was praised for demonstrating a personal style in movies such as In a Lonely Place (1950), The Lusty Men (1952), Johnny Guitar (1954), and the landmark film of youthful rebellion, Rebel Without a Cause (1955). He also directed Bigger Than Life (1956), Bitter Victory (1958), and 55 Days at Peking (1963). He later tried directing in Yugoslavia and taught at the State University of New York
Samuel Ray Delany
born April 1, 1942, New York, N.Y., U.S. U.S. science-fiction novelist and critic. Born into a distinguished African American family, he attended the City College of New York and published his first novel in 1962. His highly imaginative works, which garnered wide critical admiration, address racial and social issues, sexuality, heroic quests, and the nature of language. Dhalgren (1975), his most controversial novel, tells of a young bisexual man searching for identity in a large, decaying city. Other works include the novels Babel-17 (1966, Nebula Award), The Einstein Intersection (1967, Nebula Award), and Stars in My Pocket Like Grains of Sand (1984), and scripts for film, radio, and Wonder Woman comic books. Among his nonfiction works are Longer Views: Extended Essays (1996) and Shorter Views: Queer Thoughts and the Politics of the Paraliterary (1999)
Satyajit Ray
an Indian film director whose work is well-known and respected all over the world. His films include Pather Panchali (1955) and The Chess Players (1977) (1921-92). born May 2, 1921, Calcutta, India died April 23, 1992, Calcutta Bengali-Indian film director. After studying with Rabindranath Tagore, he became art director of an ad agency and a book illustrator. He sold all his possessions to make his first film, Pather Panchali (1955), a story of village life. With Aparajito (1956) and The World of Apu (1959), he completed the brilliant Apu Trilogy and brought Indian cinema to world attention. He later won acclaim for Devi (1960), Two Daughters (1961), The Big City (1964), The Lonely Wife (1964), The Chess Players (1977), The Home and the World (1984), and The Visitor (1990). He wrote all his own screenplays, noted for their humanism and poetry, and often composed the music for his films, though his short stories and novellas became his main source of income
Sugar Ray Leonard
orig. Ray Charles Leonard born May 17, 1956, Rocky Mount, N.C., U.S. U.S. welterweight and middleweight boxer. Leonard was an outstanding amateur, winning 145 of 150 bouts, including a 1976 Olympic championship. He turned professional in 1977 and gained the world welterweight title in 1979 by defeating Wilfred Benítez. He lost the title to Roberto Duran in 1980 but recaptured it from him later that year. He retired in the early 1980s with a detached retina but made a comeback in 1984. In 1987 he went into the ring as a middleweight to defeat Marvin Hagler in one of boxing's great matches. He retired again in 1991. He was resoundingly defeated in a final comeback attempt in 1997. Known for his agility and finesse, he won 36 of his 39 professional matches. He later became a television commentator
Sugar Ray Robinson
His outstanding ability and flamboyant personality made him a hero of boxing fans throughout the world, and he is sometimes considered the best fighter in history
Sugar Ray Robinson
a very successful US boxer who was world champion in the 1940s and 1950s, first as a welterweight (=boxer weighing between 63.5 and 66.5 kilos) , and then as a middleweight (=boxer weighing between 70 and 72.5 kilos) (1921-89). orig. Walker Smith, Jr. born May 3, 1921, Detroit, Mich., U.S. died April 12, 1989, Culver City, Calif. U.S. boxer. Robinson began boxing in high school in New York City and won all of his 89 amateur fights. He was six times a world champion, once (1946-51) as a welterweight (147 lbs) and five times (1951-60) as a middleweight (160 lbs). In 201 professional bouts, he made 109 knockouts. He suffered only 19 defeats, most when he was past
X ray
Electromagnetic radiation of extremely short wavelength (100 nanometres to 0.001 nanometre) produced by the deceleration of charged particles or the transitions of electrons in atoms. X rays travel at the speed of light and exhibit phenomena associated with waves, but experiments indicate that they can also behave like particles (see wave-particle duality). On the electromagnetic spectrum, they lie between gamma rays and ultraviolet radiation. They were discovered in 1895 by Wilhelm Conrad Röntgen, who named them X rays for their unknown nature. They are used in medicine to diagnose bone fractures, dental cavities, and cancer; to locate foreign objects in the body; and to stop the spread of malignant tumours. In industry, they are used to analyze and detect flaws in structures
X-ray
X-rays are a type of radiation that can pass through most solid materials. X-rays are used by doctors to examine the bones or organs inside your body and are also used at airports to see inside people's luggage
X-ray
An X-ray is a picture made by sending X-rays through something, usually someone's body. She was advised to have an abdominal X-ray
X-ray
If someone or something is X-rayed, an X-ray picture is taken of them. All hand baggage would be x-rayed They took my pulse, took my blood pressure, and X-rayed my jaw. to photograph the inside of someone's body using X-rays
X-ray machine
machine which produces X-ray radiation
X-ray technician
{i} person trained in the operation of x-ray equipment
actinic ray
Photochemically active radiation, as of the sun
alpha ray
A stream of alpha particles or a single high-speed alpha particle
beta ray
A stream of beta particles, especially of electrons
beta ray
stream of beta particles (electrons or positrons ejected from an atom's nucleus during radioactive decay)
butterfly ray
short-tailed broad-finned stingray
cathode ray
stream of particles (electrons) emanating from the negative electrode in an evacuated glass tube
cathode ray
A negatively charged beam that emanates from the cathode of a discharge tube Cathode rays are streams of electrons
cathode ray
– historically electrons emanating from the negative electrode (cathode) and striking the positive electrode (anode) in a vacuum tube
cathode ray
Oscilloscope: an instrument with a screen that provides a visual indication of the voltage wave form at any point in a circuit
cathode ray
A beam of electrons emitted from the cathode in a partially evacuated tube
cathode ray
The mysterious ray that emanated from the cathode in a vacuum tube; shown by Thomson to be a stream of particles smaller than atoms
cathode ray
Stream of electrons leaving the negative electrode, or cathode, in an evacuated or gas-filled discharge tube or emitted by a heated filament in certain electron tubes. Cathode rays cause fluorescent materials to luminesce and are utilized in cathode-ray oscilloscopes and television tubes (see cathode-ray tube)
cathode ray
a beam of electrons emitted by the cathode of an electrical discharge tube
cathode ray tube
a piece of equipment used in televisions and computers, in which electrons from the cathode produce an image on a screen
cathode ray tube
vacuum tube which displays images when an electron beam falls on a phosphorescent surface (this technology is commonly used in computer monitors and televisions)
cathode-ray tube
a vacuum tube in which a hot cathode emits a beam of electrons that pass through a high voltage anode and are focused or deflected before hitting a phosphorescent screen
cathode-ray tube
A cathode-ray tube is a device in televisions and computer terminals which sends an image onto the screen. Vacuum tube that produces images when its phosphorescent surface is struck by electron beams. CRTs can be monochrome (using one electron gun) or colour (typically using three electron guns to produce red, green, and blue images that, when combined, render a multicolour image). They come in a variety of display modes, including CGA (Color Graphics Adapter), VGA (Video Graphics Array), XGA (Extended Graphics Array), and the high-definition SVGA (Super Video Graphics Array)
cosmic ray
A stream of ionizing radiation of extraterrestrial origin, consisting chiefly of protons, alpha particles, and other atomic nuclei but including some high-energy electrons, that enters the atmosphere, collides with atomic nuclei, and produces secondary radiation, principally pions, muons, electrons, and gamma rays. a stream of radiation reaching the Earth from space. High-speed particle (atomic nucleus or electron) that travels through the Milky Way Galaxy. Some cosmic rays originate from the Sun, but most come from outside the solar system. Primary cosmic rays that reach Earth's atmosphere collide with nuclei in it, creating secondaries. Because lower-energy primaries are strongly influenced by the interplanetary magnetic field and Earth's magnetic field (see geomagnetic field), most of those detected near Earth have very high energy, corresponding to speeds about 87% that of light or more. Observations from spacecraft indicate that most cosmic rays come from the Galaxy's disk, but the highest-energy ones are probably extragalactic. Details of their production and acceleration remain unclear, but apparently expanding shock waves from supernovas can accelerate particles. From the early 1930s to the 1950s, cosmic rays were the only source of high-energy particles used in studying the atomic nucleus and its components. Short-lived subatomic particles were discovered through cosmic-ray collisions, leading to the rise of particle physics. Even powerful particle accelerators cannot impart energy anywhere near that of the highest-energy cosmic rays. See also Victor Francis Hess
cosmic ray
highly penetrating ionizing radiation of extraterrestrial origin; consisting chiefly of protons and alpha particles; collision with atmospheric particles results in rays and particles of many kinds
cownose ray
large ray found along eastern coast of North America
death ray
{i} death beam, fictional beam or weapon that can kill and destroy from a distance
delta ray
an electron ejected from matter by ionizing radiation
devil ray
small manta (to 4 feet) that travels in schools
eagle ray
powerful free-swimming tropical ray noted for `soaring' by flapping winglike fins; usually harmless but has venomous tissue near base of the tail as in stingrays
electric ray
Any of various tropical or subtropical marine fishes of the family Torpedinidae, having a rounded body and a pair of organs capable of producing an electric discharge, which is used to stun or kill prey. Also called crampfish, numbfish, torpedo. Any of the aquatic rays (families Torpedinidae, Narkidae, and Temeridae) that produce an electrical shock. They are found worldwide in warm and temperate seas, mostly in shallow water but some (genus Benthobatis) at depths greater than 3,000 ft (900 m). Slow-moving bottom-dwellers, they feed on fishes and invertebrates. They range in length from less than 1 ft (30 cm) to about 6 ft (1.8 m) and have a short, stout tail. They are soft and smooth-skinned, with a circular or nearly circular body disk formed by the head and pectoral fins. They are harmless unless touched or stepped on. The electric organs, composed of modified muscle tissue, are in the disk near the head. The shock from these organs, which may reach 220 volts and is strong enough to fell a human adult, is used for defense, sensory location, and capturing prey
electric ray
(Zoology) fish that has electric organs and is able to give electrical shock from its organs and enlarged pectoral (lives in tropical or temperate seas), crampfish, numbfish, electrical fish, torpedo
electric ray
any sluggish bottom-dwelling ray of the order Torpediniformes having a rounded body and electric organs on each side of the head capable of emitting strong electric discharges
gamma ray
Electromagnetic radiation emitted by radioactive decay and having energies in a range from ten thousand (10) electron volts. a beam of light with a short wavelength, that can pass through solid objects radi'ation. Penetrating very short-wavelength electromagnetic radiation, similar to an X ray but of higher energy, that is emitted spontaneously by some radioactive substances (see gamma decay, radioactivity). Gamma radiation also originates in the decay of certain subatomic particles, and in particle-antiparticle annihilation (See also antimatter). Gamma rays can initiate nuclear fission, can be absorbed by ejection of an electron (see photoelectric effect), and can be scattered by free electrons (see Compton effect)
gamma-ray astronomy
Study of astronomical objects and phenomena that emit gamma rays. Gamma-ray telescopes are designed to observe high-energy astrophysical systems, including stellar coronas, white dwarf stars, neutron stars, black holes, supernova remnants, clusters of galaxies, and diffuse gamma-ray background radiation found along the plane of the Milky Way Galaxy. Because Earth's atmosphere blocks most gamma rays, observations are generally conducted by high-altitude balloons or spacecraft. In the 1960s defense satellites designed to detect X rays and gamma rays from clandestine nuclear testing serendipitously discovered enigmatic gamma-ray bursts coming from deep space. In the 1970s Earth-orbiting observatories found a number of gamma-ray point sources, including an exceptionally strong one, dubbed Geminga, that was later identified as a pulsar, the nearest yet detected. The Compton Gamma Ray Observatory, launched in 1991, mapped thousands of celestial gamma-ray sources; it also showed that the mysterious bursts are distributed across the sky, implying that their sources are at the distant reaches of the universe rather than in the Milky Way
heat ray
a ray that produces a thermal effect
infrared ray
a ray of infrared radiation; produces a thermal effect (as from an infrared lamp)
like a ray of sunshine on a rainy day
the only bright spot on a bad day
manta ray
or devil ray or devilfish Any of several genera of warm-water marine rays, constituting the family Mobulidae, that are wider than they are long. Extensions of the pectoral fins project from the front of the head, looking like devils' horns; these sweep plankton and small fishes into their mouths. The long, whiplike tail may have one or more stinging spines. Mantas swim near the surface by flapping their pectoral fins. The largest species, the powerful but inoffensive Atlantic manta, or giant devil, ray (Manta birostris), may grow to over 23 ft (7 m) wide; contrary to old tales, it does not envelop and eat divers
pith ray
The parenchymatous tissue that extends between the vascular bundles of a stem or root
rays
The seven streams of universal divine energy, each the expression of a great Life, whose interaction at every conceivable frequency creates the solar systems, galaxies and universes Movement of these energies, in spiralling cycles, draws all Being into and out of manifestation, coloring and saturating it with specific qualities and attributes
rays
The Seven Rays of Consciousness or light, love, and life These are energy vibrations in the form of seven different hues of light They are seven in one They are a complete spectrum, encompassing all levels of human consciousness The spectrum includes the lowest to the highest vibration possible for our usage Our thoughts, knowledge and ideas all have a vibration and energy emanation, and can be translated into a wavelength included within one of the Seven Rays or a combination of one or more of the Seven Rays The Seven Rays can be correlated and magnetized to each one of our seven main energy centers or Chakras Within the higher or purer levels of consciousness there are beings of Master Consciousness called Chohans which oversee and direct the emanations of the Rays to our planet and race
rays
Lines that represent the path taken by light
rays
A system of bright, elongated streaks, sometimes associated with a crater
rays
Bones which support the tissues in fins
rays
Narrow ribbons of cells which conduct and store food in the tree They run across the grain of timber
rays
narrow beams of light, as in: The rays of sunlight through the blinds woke me up early this morning
rays
move sap (sugar water) to the center parts of the tree Sometimes visible to the unaided eye, though magnification is often needed Rays can cause colored patterns in wood, such as dark or light flecks
rays
A Ray is one of the seven streams of force from God Each is the expression of a great Cosmic Being There are: 3 RAYS OF ASPECT - (1) the Ray of Will or Power; (2) the Ray of Love-Wisdom; (3) the Ray of Activity or Adaptability 4 RAYS OF ATTRIBUTE - (4) the Ray of Harmony, Beauty, Art or Unity; (5) the Ray of Concrete Knowledge or Science; (6) the Ray of Abstract Idealism or Devotion; (7) the Ray of Ceremonial Magic or Law
rays
plural of ray
Türkçe - İngilizce
track

The tracks run parallel to the road. - Raylar yola paralel uzanıyor.

Please don't play near the railroad tracks. - Lütfen demiryolu rayları yakınında oynamayın.

rail

Tom was leaning against the rail. - Tom raya yaslanıyordu.

Please don't play near the railroad tracks. - Lütfen demiryolu rayları yakınında oynamayın.

rail, track
runner
railroad track
(Tekstil) Rail/bar
ray döşemek
rail
ray açıklığı
rail gauge
ray başlığı
rail head
ray döşeme
track laying
ray döşemek
to rail
ray döşemek
track
ray döşeyicisi
platelayer
ray genişliği
railway gauge
ray itici
rail shifting machine
ray mantarı
rail head
ray siperi
rail guard
ray yatağı
rail chair
ray çivisi
rail spike
ray şebekesi
grid
raylar
tracks

Tom crosses the railroad tracks every morning on his way to work. - Tom her sabah işe giderken demiryolu raylarını geçer.

The tracks run parallel to the road. - Raylar yola paralel uzanıyor.

raylar
metals
Barium Enema X-Ray
(Tıp) bkz: Lower GI Series
asma ray
suspended railway
cereyanlı ray
live rail
elektrikli ray
live rail
hareketli ray
lighting rail
iletken ray
conductor rail
karşı ray
check rail
kulaklı ray
wing rail
kupon ray
isolated rail
kılavuz ray
guide rail, check rail
oluklu ray
flange rail, flanged rail
oluklu ray
girder rail
oluklu ray
grooved rail
oluklu ray
flange rail
oluklu ray
flanged rail
raylar
{i} trackage
raylar
rails
tek ray
monorail
ray