hard to

listen to the pronunciation of hard to
İngilizce - Türkçe

hard to teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hard
{s} sert

Parkta oynayamayacakları kadar rüzgar çok sert esti. - The wind blew too hard for them to play in the park.

Bütün gece rüzgar sert esiyordu. - It was blowing hard all night.

hard
{s} çetin

Tom bizim en çetin işçilerimizden biridir. - Tom is one of our hardest workers.

Tom her zaman iş başında çetin. - Tom is always hard at work.

hard
{s} katı

O, yumurtalarını katı haşlanmış seviyor. - She likes her eggs hard-boiled.

Yumurtamı katı kaynat lütfen. - Boil my eggs hard, please.

hard
zor

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Yabancı dil öğrenmek zordur. - It's hard to learn a foreign language.

hard
sert penis

Onun sert penisine dokundum. - I touched his hard penis.

hard
büyük bir gayretle
hard
(Askeri) alabanda
hard
dayanıklı
hard
erkek

Sınıftaki bütün erkek çocukları çok çalıştı. - All the boys in class worked hard.

Erkek kardeşim çok sıkı çalışıyormuş gibi davrandı. - My brother pretended to be working very hard.

hard
sağlam

Tom'un sağlam delili yoktu, fakat o, annesinin elmas yüzüğünü çalan kişinin Mary olduğunu düşünüyordu. - Tom didn't have any hard evidence, but he thought Mary was the one who stole his mother's diamond ring.

Tom'a karşı sağlam delilimiz yok. - We have no hard evidence against Tom.

hard
(Askeri) son hadde kadar
hard
sert güç
hard
çekek
hard
çok

İngilizce çok zor, değil mi? - English is pretty hard, isn't it?

Övgü öğrencileri çok çalışmaya teşvik eder. - Praise stimulates students to work hard.

hard
zorluk
hard
kolayca kırılmayan
hard
acı (su)
hard
aşırı ölçüde
hard
çok soğuk (mevsim/hava)
hard
kask
hard
şiddetle
hard
kuvvetle

Elit askerler en özel kuvvetlerden daha fazla eğitilir. - Elite soldiers are trained even harder than most special forces.

Daha sıkı çalışmanı kuvvetle öneririm. - I strongly suggest that you study harder.

hard
hızla

Yazılım donanımın hızlanmasından daha hızlı yavaşlıyor. - Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster.

Öğrenci sıkı çalıştığından beri hızla ilerliyor. - Since the student has worked very hard, he is making rapid progress.

hard
aksilik
hard
kuvvetli
hard
terslik
hard
sert (söz)
hard
sertlik
hard
fena halde
hard
güçlükle

Tom güçlükle yürüyebiliyordu. - Tom could hardly walk.

Tom acıya güçlükle katlanabiliyordu. - Tom could hardly stand the pain.

hard
tıkız
hard
ancak

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

Tom çok çalıştı, ancak başarısız oldu. - Tom tried hard, but failed.

hard
berk
hard
kazık
hard
acımasız

Kader bana acımasız bir ders verdi. - Fate taught me a hard lesson.

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

hard
sıkıca

Bisikletin pedallarına sıkıca asılıyordu. - He was pumping the pedals of the bicycle hard.

hard
zor güç
hard
kireçli
hard
sert (içki)
hard
yanında

Hırdavatçı dükkanı parkın yanındadır. - The hardware store is near the park.

hard
(on ile) katı
hard
zorlu

Birçok zorlukların üzerine gitmek zorundasın. - You have to go through many hardships.

Birçoğu sömürgecilik altında uzun süre baskı ve zorluktan çekti. - Many have long suffered oppression and hardship under colonialism.

hard
tatsız

Yabancı pirinç sert ve tatsızdır ve de Japon damak tadına hitap etmez. - Foreign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.

hard
zalim
hard
güçlük dolu
hard
yoğun

Yoğun sis nedeniyle, sokağı görmek zordu. - Because of the thick fog, the street was hard to see.

John, çok yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Otur ve bir süre kendini yorma. - John, you're working too hard. Sit down and take it easy for a while.

hard
büyük gayretle
hard
merhametsiz
hard
bağımlı kılan
hard
kuvvet isteyen
hard
çok miktarda
hard
alışkanlık yapan
hard
(su) sert
hard
hoşgörüsüz
hard
{s} sıkı

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the exam.

Keşke sınav için daha sıkı çalışsaydım. - If only I had studied harder for the exam.

hard
zorla

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Biz çok çalışmak için zorlandık. - We were forced to work hard.

hard
aşırı

Bu onun için aşırı derecede zordur. - This is extremely hard for him.

O, bu seçim için uzun ve aşırı düşündü. Sevdiği ülke için çok uzun ve aşırı düşündü. - He's thought long and hard for this election. Very long and hard for the country he loves.

hard
nasırlı
hard
ekşi
hard
güç

Tom güçlükle yürüyebiliyordu. - Tom could hardly walk.

Tom Mary'yi görmek için güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait to see Mary.

hard
büyük

Büyükannem biraz ağır işitir. Yani hafifçe sağırdır. - My grandmother is hard of hearing. In other words she is slightly deaf.

O, büyük ailesini geçindirmek için sıkı çalışıyor. - He works hard to support his large family.

hard
çok, büyük bir gayretle: They worked hard. Çok çalıştılar. Try hard! Çok gayret et!
hard
ağır

Tom kulağı ağır işitiyor gibi davranıyordu. - Tom pretended to be hard of hearing.

Çok çalışıyorsun. Bir süre ağırdan al. - You are working too hard. Take it easy for a while.

hard
{s} katı, sert, pek
hard
yakın

Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi. - Hardly anyone has seen this animal up close.

Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok. - Tom has hardly any close friends.

hard
eksi

O, deneyim eksikliğini telafi etmek için çok çalıştı. - He worked hard to make up for his lack of experience.

hard
şiddetle, kuvvetle: The wind's blowing hard
hard
acı gram
hard
{s} acı, ağır, sert (söz)
hard
adv.sıkı: adj.zor,sert
hard
{s} şiddetli

Dün şiddetli kar yağdı. - It snowed hard yesterday.

Dün şiddetli yağmur yağdı. - It rained hard yesterday.

hard
{s} ekşimiş
hard
(Askeri) PLAJ RAMPASI: Araç ve malzemeyi doğrudan doğruya çıkarma araçlarına yüklemek veya bunlardan boşaltmak maksadıyla, bir kıyıda suya doğru uzatılarak sertleştirilen kısım
hard
kalın sesli cimri
İngilizce - İngilizce

hard to teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

hard
Having a comparatively larger or a ninety-degree angle

At the intersection, there are two roads going to the left. Take the hard left.

hard
With difficulty

His degree was hard earned.

hard
Near, close
hard
A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
hard
Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise
hard
With much force or effort

Think hard on your choices.

hard
Demanding a lot of effort to endure

a hard life.

hard
severe, harsh, unfriendly, brutal
hard
Compactly

The lake had finally frozen hard.

hard
Of a ferromagnetic material, having the capability of being a permanent magnet by being a material with high magnetic coercivity (compare soft)
hard
{a} firm, solid, difficult, unkind, niggardly
hard
{a} close, nearly, diligently, fast, costive
Hard
durous
hard
Not easy or agreeable to the taste; harsh; stiff; rigid; ungraceful; repelling; as, a hard style
hard
Hard evidence or facts are definitely true and do not need to be questioned. There are probably fewer hard facts about the life of Henry Purcell than that of any other great composer since the Renaissance
hard
You can use hard to indicate that something happens intensely and for a long time. I've never seen Terry laugh so hard It was snowing hard by then
hard
It is said of an acid wine
hard
If you work hard doing something, you are very active or work intensely, with a lot of effort. I'll work hard. I don't want to let him down Am I trying too hard? Hard is also an adjective. I admired him as a true scientist and hard worker
hard
{s} rigid, stiff; difficult
hard
Resistant to pressure
hard
If you take something hard, you are very upset or depressed by it. Maybe I just took it too hard. adj. hard coal hard disk hard water strong and hard punishment Townes Charles Hard
hard
Something that is hard is very difficult to do or deal with. It's hard to tell what effect this latest move will have Our traveller's behaviour on the journey is hard to explain That's a very hard question. = difficult easy
hard
If you feel hard done by, you feel that you have not been treated fairly. The hall porter was feeling hard done by at having to extend his shift
hard
With much strength or energy
hard
Stiff, with pronounced tannins; undeveloped
hard
A wine that has not aged enough to achieve a proper balance
hard
strenuously, with great effort; to the full extent; intently; to the extreme limit
hard
If you say that something is hard going, you mean it is difficult and requires a lot of effort. The talks had been hard going at the start
hard
If a person or their expression is hard, they show no kindness or sympathy. His father was a hard man gentle
hard
Close or near
hard
1 Describes a scene, negative, or print of high contrast Opposite: soft or low contrast 2 Describes a printing paper emulsion of high contrast such as grades 5 and 6
hard
characterized by toilsome effort to the point of exhaustion; especially physical effort; "worked their arduous way up the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor"; "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours on the project"; "set a punishing pace"
hard
adj [difficult/not easy (Learning English is not ~ )] susah 2 adj [not soft (The apple is ~ I can't bite it )] keras 3 adv [with a lot of effort (He hit the nail ~ )] keras
hard
Something that is hard is very firm and stiff to touch and is not easily bent, cut, or broken. He shuffled his feet on the hard wooden floor Something cold and hard pressed into the back of his neck. soft + hardness hard·ness He felt the hardness of the iron railing press against his spine
hard
Difficult to bear or endure; not easy to put up with or consent to; hence, severe; rigorous; oppressive; distressing; unjust; grasping; as, a hard lot; hard times; hard fare; a hard winter; hard conditions or terms
hard
Hard water contains a lot of calcium compounds that stop soap making bubbles and sometimes appear as a deposit in kettles and baths. soft
hard
High acidity and/or tannin content leading to a sensation of dryness in the mouth, a degree of puckery-ness Useful for detecting young red wines suitable for aging Characteristic preferred in dry white wines that will accompany shellfish
hard
with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard"
hard
If you say that something is hard on a person or thing, you mean it affects them in a way that is likely to cause them damage or suffering. The grey light was hard on the eyes These last four years have been hard on them
hard
Difficult to accomplish; full of obstacles; laborious; fatiguing; arduous; as, a hard task; a disease hard to cure
hard
not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure; "a difficult task"; "nesting places on the cliffs are difficult of access"; "difficult times"; "a difficult child"; "found himself in a difficult situation"; "why is it so hard for you to keep a secret?"
hard
If someone plays hard to get, they pretend not to be interested in another person or in what someone is trying to persuade them to do. I wanted her and she was playing hard to get
hard
slowly and with difficulty; "prejudices die hard"
hard
With tension or strain of the powers; violently; with force; tempestuously; vehemently; vigorously; energetically; as, to press, to blow, to rain hard; hence, rapidly; nimbly; as, to run hard
hard
Difficult, mentally or judicially; not easily apprehended, decided, or resolved; as a hard problem
hard
Descriptive term for cooked cheeses
hard
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours
hard
If you look, listen, or think hard, you do it carefully and with a great deal of attention. You had to listen hard to hear the old man breathe Hard is also an adjective. It might be worth taking a long hard look at your frustrations and resentments
hard
Difficult to please or influence; stern; unyielding; obdurate; unsympathetic; unfeeling; cruel; as, a hard master; a hard heart; hard words; a hard character
hard
dried out; "hard dry rolls left over from the day before" unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break" not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock" metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb" of speech sounds having a high alcoholic content; "hard liquor" very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow" with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard" to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left" slowly and with difficulty; "prejudices die hard" causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure" with firmness; "held hard to the railing" earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused" with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard" very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening" into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours
hard
Rigid in the drawing or distribution of the figures; formal; lacking grace of composition
hard
Tasting term describing a wine which is excessively tannic, bitter or astringent and which lacks fruitiness
hard
Firm; a quality that usually results from high acidity or tannins Often a descriptor for young red wines
hard
with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard"
hard
To be hard hit by something means to be affected very severely by it. California's been particularly hard hit by the recession
hard
having undergone fermentation; "hard cider"
hard
metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb"
hard
very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening"
hard
Uneasily; vexatiously; slowly
hard
If you have a hard life or a hard period of time, your life or that period is difficult and unpleasant for you. It had been a hard life for her Those were hard times. = tough + hardness hard·ness In America, people don't normally admit to the hardness of life
hard
A secondary coffee taste sensation characterized by a predominantly stinging, sour sensation on the posterior sides of the tongue Caused by higher-than-normal percentage of sour acids and an insufficient percentage of either sugars or salts Coffee that strikes the palette by mixed sensation Bitterness and astringency are not are not enveloped by roundness of body A hard coffee is poorly balanced Indicates the quality of the coffee ranking as a matter of degree from strictly soft, soft, softish, softish/hardish, hardish, hard, Rioy
hard
not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock"
hard
dried out; "hard dry rolls left over from the day before"
hard
something which cannot be squashed easily
hard
Tending toward steeliness, but not quite shrill Often the result of a moderate frequency response hump centered around 6kHz, sometimes also caused by small amounts of distortion
hard
A beer with some astringency and perhaps excess bitterness, not toned or softened by body or aromatic notes
hard
of a drinker or drinking; indulging intemperately; "does a lot of hard drinking"; "a heavy drinker"
hard
unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break"
hard
If you strike or take hold of something hard, you strike or take hold of it with a lot of force. I kicked a dustbin very hard and broke my toe. Hard is also an adjective. He gave her a hard push which toppled her backwards into an armchair
hard
Wanting softness or smoothness of utterance; harsh; as, a hard tone
hard
pungent tea, desired in some Assam teas
hard
earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused"
hard
With pressure; with urgency; hence, diligently; earnestly
hard
Requiring a lot of effort to do or understand
hard
Of water, high in dissolved calcium compounds
hard
Unquestionable
hard
If someone is hard put to do something or, in British English if they are hard pushed to do something, they have great difficulty doing it. Mr Morton is undoubtedly cleverer than Mr Kirkby, but he will be hard put to match his popularity
hard
A problem is hard for a class if everything in the class can be reduced to it (under some notion of reduction) If a problem is in a class and hard for the class, then it's complete for the class Beware; hard and complete are not synonyms!
hard
to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left"
hard
If you are hard on someone, you treat them severely or unkindly. Don't be so hard on him. soft Hard is also an adverb. He said the security forces would continue to crack down hard on the protestors
hard
A geometric element (such as a boundary or a bottom face) that the tool cannot pass beyond
hard
Not easily penetrated, cut, or separated into parts; not yielding to pressure; firm; solid; compact; applied to material bodies, and opposed to soft; as, hard wood; hard flesh; a hard apple
hard
of speech sounds having a high alcoholic content; "hard liquor"
hard
Sexually aroused
hard
Difficult to resist or control; powerful
hard
with firmness; "held hard to the railing"
hard
To harden; to make hard
hard
Hard drugs are very strong illegal drugs such as heroin or cocaine. soft
hard
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours"
hard
having a high alcoholic content; "hard liquor"
hard
So as to raise difficulties
hard
Young, harsh, and overly tannic wines that need aging to improve and mellow
hard
With difficulty; as, the vehicle moves hard
hard
Of drink, strong
hard
Rough; acid; sour, as liquors; as, hard cider
hard
An image with high contrast and harsh tones
hard
indulging excessively; "he drank heavily"
hard
very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow"
hard
When dry, moderately resistant to pressure; can be broken with difficulty between thumb and forefinger
hard
causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure"
hard
Abrupt or explosive in utterance; not aspirated, sibilated, or pronounced with a gradual change of the organs from one position to another; said of certain consonants, as c in came, and g in go, as distinguished from the same letters in center, general, etc
hard
A ford or passage across a river or swamp
hard
firm, not yeilding to pressure HOLE small are large openings within objects HOT having great heat or high tempature
hard
Having disagreeable and abrupt contrasts in the coloring or light and shade
hard
Hard work involves a lot of activity and effort. Coping with three babies is very hard work Their work is hard and unglamorous, and most people would find it boring
hard
of speech sounds
hard to

  Türkçe nasıl söylenir

  härd tı

  Telaffuz

  /ˈhärd tə/ /ˈhɑːrd tə/

  Etimoloji

  [ 'härd ] (adjective.) before 12th century. Middle English, from Old English heard; akin to Old High German hart hard, Greek kratos strength.

  Videolar

  ... It's hard to say. ...
  ... prominence, we had other terms like "creators' monopoly". It's very hard to go to a regulator ...

  Günün kelimesi

  guillotine