overly

listen to the pronunciation of overly
English - Turkish
fazlaca

Açıkçası, ben fazlaca endişeli değilim. - Frankly, I'm not overly concerned.

aşırı derecede

Sanırım Tom aşırı derecede iyimser. - I think Tom is overly optimistic.

Bu aşırı derecede iyimser bir bakış. - That's an overly optimistic view.

over
üzerinden

Köpek çitin üzerinden bahçeye atladı. - The dog jumped over the fence into the garden.

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

over
üstüne

Tom elini onun kalbinin üstüne koydu. - Tom put his hand over his heart.

Kate örtüyü masanın üstüne yaydı. - Kate spread the cloth over the table.

over
bitmiş

Her şey bitmiş sayılmaz. - It ain't over till it's over.

1920 yazına doğru Kızıl Panik bitmişti. - By the summer of 1920, the Red Scare was over.

over
üzerine

Kızının ölümü üzerine ağladı. - He wept over his daughter's death.

Hızlı kahverengi tilki tembel köpeğin üzerine atlar. - The quick brown fox jumps over the lazy dog.

over
fazla

Doksan yıldan fazla yaşamak hiç ender değildir. - It is not rare at all to live over ninety years.

Yağmur ormanlarının, dünya yüzeyinin sadece yüzde ikisini kaplamasına rağmen; vahşi bitki, hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası orada yaşar. - Although rainforests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.

overly ambitious
hırs küpü
over
üstünde

Borçları 1,000 doların üstündedir. - His debts amount to over $1,000.

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

over
bitti

Lütfen doğum gününün bittiğini söyleme. - Please don't say your birthday is over.

Tom'un sorunçıkaran günleri bitti. - Tom's troublemaking days are over.

over
sona ermiş
over
çok fazla

Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde. - Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels.

Tom çok fazla yediği için hastalandı. - The reason Tom got sick was because he overate.

over
baştan sona

Teslim etmeden önce kağıdını baştan sona oku. - Read over your paper before you hand it in.

Baştan sona kapıyı beyaza boyadı. - He painted the door over white.

over
adamakıllı
over
kalan

Kahvaltıdan kalan sütü içtim. - I drank the milk that was left over from breakfast.

Ulus devletlerin varlığı, dünya'nın geri kalanında Avrupa'ya büyük bir avantaj sağladı. - The existence of nation-states gave Europe a great advantage over the rest of the world.

over
yukarıda

Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre % 20 yukarıdaydı. - Exports in January were up 20% over the same period of last year.

Zürafa yüzemez çünkü ağırlık merkezi çok yukarıda olduğundan baş aşağı döner. - The giraffe cannot swim because its centre of gravity is so high that it would topple over.

over
iyice

Satın almadan önce evi iyice inceledik. - We went over the house thoroughly before buying it.

Onu iyice düşünmem için bana biraz zaman ver. - Give me some time to think it over.

over
tekrar

Delegeler tekrar tekrar oy kullandı. - Delegates voted over and over again.

O makaleyi tekrar tekrar okudu. - He read the article over and over again.

over
hakkında

Tom Mary'nin onun hakkında konuştuklarına kulak misafiri oldu. - Tom overheard Mary talking about him.

Artık onun hakkında konuşmayalım. - Let's not go over that again.

over
altını üstüne
over
daha

Soğuk algınlığımı atlatmam bir aydan daha fazla zamanımı aldı. - It took me more than one month to get over my cold.

Kırsaldan şehir bölgelerine yapılan bu taşınma iki yüzyıldan daha fazla bir süredir devam etmektedir. - This movement from rural to urban areas has been going on for over two hundred years.

over
gereğinden fazla

Bu iş için gereğinden fazla kalifiye olduğumu söylediler. - They said I'm overqualified for that job.

Sen bu iş için gereğinden fazla niteliklisin. - You're overqualified for this job.

over
-in (her) tarafında
over
in üstünde
over
-e doğru
over
-in (her) yerinde
over
-den fazla
over
anlaşıldı
over
-e
over
-de
over
fazladan
over
(Matematik) bölü

En zor bölüm şimdi bitti. - The hardest part is over now.

Helen'in forumu bir veya iki fırın eldiveni kullanılıp kullanılmayacağı üzerine uzlaşmaz bir bölünme yaşadı. - Helen's forum experienced an irreconcilable schism over whether to use one or two oven mitts.

over
bitmek

Toplantı nerdeyse bitmek üzere. - The meeting is almost over.

Öğretim yılı bitmek üzere. - The school year is almost over.

over
yukarıya
over
devirmek
over
üstünden

Tom onun üstünden geçecek. - Tom will get over it.

Ben eminim Tom onun üstünden aşacak. - I'm sure Tom will get over it.

over
-den
over
süresince
over
tamam

O tamamen boyayla kaplanmıştı. - He was covered all over with paint.

Liisa tamamen bunalmıştı fakat orada ona yardım edebilecek kimse yoktu. - Liisa was completely overwhelmed, but there was no one there who could've helped her.

over
dolmak
over
başından sonuna
over
-den çok
over
aşağıya

Tom şapkasını gözlerinin üzerine aşağıya indirdi. - Tom pulled his cap down over his eyes.

over
dikkatli bir şekilde
over
bir daha

Fadıl'ı bir daha kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose Fadil all over again.

Hatalarına bir daha asla göz yummayacağım. - I'll never overlook your mistakes again.

over
(Tıp) over
over
tamam olmak
over
ile ilgili

Babasının ölümü ile ilgili şoku atlattı. - He got over the shock of his father's death.

Bu noktaya kadar ben dönemdeki siyasi huzursuzluğun büyümesi ile ilgili genel bir bakış sundum. - Up to this point I have presented an overview of the growth of political unrest in the period.

over
yeniden

Tom raporu baştan yeniden yazmak zorundaydı. - Tom had to write the report all over again.

Sanırım tekrar yeniden başlasak iyi olur. - I think we'd better start over again.

over
-in üzerine
over
öbür tarafa
over
karşıya
over
yere

Tom her yere baktı ama gizli kapıyı bulamadı. - Tom looked all over, but he couldn't find the secret door.

Tom Mary'nin olduğu yere yürüdü. - Tom walked over to where Mary was.

over
-dan
over
ters

Lech Wałęsa 1980'de tersane çitinin üzerinden atladı. - Lech Wałęsa jumped over the shipyard fence in 1980.

Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır. - Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose.

over
(alttaki şeye değmeksizin) -in üzerinde
over
aşırı

Aşırı çalışma ve yetersiz yemeklerden dolayı, o hastalandı. - What with overwork and poor meals, she fell ill.

Yakıt maliyetinden dolayı deniz aşırı ülkelere uçuş maliyet arttı. - The cost of flying overseas has risen with the cost of fuel.

over
aracılığıyla
over
aşkın

O otuzu aşkın olamaz; o hâlâ yirmili yaşlarda olmalı. - She can't be over thirty; she must still be in her twenties.

Dünyada yedi bini aşkın dil vardır. - There are over seven thousand languages in the world.

OVER
(Askeri) büyük boy kargo (oversize cargo)
over
Önüne geldiği kelimeye aşırı, fazla, haddi nden fazla gibi mânâlar katan kelimecik
over
boyunca

Tom kış boyunca kilo aldı. - Tom gained weight over the winter.

Tom hafta sonu boyunca okumak için kütüphaneden bazı kitaplar ödünç aldı. - Tom borrowed some books from the library to read over the weekend.

over
her yerinden

Buraya dünyanın her yerinden turistler gelir. - Tourists from all over the world come here.

Dünyanın her yerinden binlerce insan, NASA astronotu olmak için başvuruyor. - Thousands of people from all over the world apply to become NASA astronauts.

over
tepesinde
over
çok

Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde. - Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels.

Dünyanın her yerinde çok sayıda insanlar barış istiyorlar. - A lot of people want peace all over the world.

over
tersine

Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır. - Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose.

over
başkasına
over
üstün

Tom başının üstünde gibi hissetti. - Tom felt like he was in over his head.

Hızlı kahverengi tilki tembel kahverengi köpeğin üstüne atladı. - The quick brown fox jumped over the lazy brown dog.

over
yüksek

Yüksek yen değerinin nasıl üstesinden gelineceği büyük bir sorundur. - How to overcome the high value of the yen is a big problem.

Yüksek bir kum tepeciğinden bütün adayı görebildim. - From the tall dune I could see over the whole island.

over
ötede
over
geçkin

300'ü geçkin insan tutuklandı. - Over 300 people were arrested.

over
öte
over
aracılığı ile
over
her yerine

Giysilerini zeminin her yerine bırakmaktan vazgeç. - Stop leaving your clothes all over the floor.

Dünyanın her yerine seyahat etmek istiyorum. - I want to travel all over the world.

over
üzerinde

Lech Wałęsa 1980'de tersane çitinin üzerinden atladı. - Lech Wałęsa jumped over the shipyard fence in 1980.

Tokyo borsasında, aşağı yukarı 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü. - In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter.

over
öteye
over
üst-
over
karşı tarafa
over
bütün karşıdan karşıya
over
edat
over
(Askeri) İLERİDE !: Gözcü tarafından, patlamaların gözetleme hattına göre hedefin ötesinde olduğunu belirtmek için yapılan bildirim. Bak. " short"
over
aşırı,-in üstünde
over
baştan başa

Tom şimdi baştan başa sözleşmeyi okuyor. - Tom is reading over the contract right now.

over
yine

O, 30 yaşın üstünde ama yine de mali açıdan ailesine bağlı. - He's over 30 but still financially dependent on his parents.

Yine de, savaş bitmedi. - Still, the war was not over.

over
önek
over
karşı tarafta
over
tama- men
over
öteye, ötesine
over
karşıya kasma
over
artık

Artık onun hakkında konuşmayalım. - Let's not go over that again.

Sanırım o artık bitti. - I think it's over now.

Turkish - Turkish

Definition of overly in Turkish Turkish dictionary

over
Yumurtalık
English - English
To an excessive degree

This means, at times, long and perhaps overly discursive discussions of other taxa.

Excessive; too much
more than enough, excessively; to an excessive degree
to an excessive degree; "too big"
Overly means more than is normal, necessary, or reasonable. Employers may become overly cautious about taking on new staff. = excessively. too or very
In an overly manner
Careless; negligent; inattentive; superfical; not thorough
over
From one position or state to another

I'll bring over a pizza.

over
In radio communications: end of sentence, ready to receive reply

How do you receive? Over!.

over
From an upright position to being horizontal

He bent over to touch his toes.

over
On top of; above; higher than; further up

Climb up the ladder and look over .

over
Overnight (throughout the night)

Can I sleep over?.

over
Finished with; done with; from one state to another via a hindrance that must be solved or defeated; or via a third state that represents a significant difference from the first two

He is finally over his ex-girlfriend.

over
Any surplus amount of money, goods delivered, etc

standard cash count forms used to record the count and any overs or unders.

over
Again; another time; once more

I lost my paper and I had to do the entire assignment over.

over
Divided by

four over two equals two over one.

over
From one physical position to another via an obstacle that must be traversed vertically, first upwards and then downwards

Let's walk over the hill to get there.

over
Horizontally; left to right or right to left

I moved over to make room for him to sit down.

over
As compared to

Sales are down this quarter over last.

over
While using, especially while consuming

Over meatloaf and mashed potatoes (being careful not to talk with his mouth full), Stanley told about his adventure.

over
Beyond; past; exceeding; too much or too far

I think I’m over my limit for calories for today.

over
: To excess

The latest policy was over-conservative.

over
Thoroughly; completely; from beginning to end

Let's go over scene 3 from the top.

over
in such a manner as to be understood and accepted; "she cannot get her ideas across"
over
{a} more, above, upon, before, past
Over
omote
over
To be popular with the audience
over
In such a way as to cover
over
To be over with the audience Example: "The Rock is over with many wrestling fans "
over
Across or spanning
over
Across; from side to side of; implying a passing or moving, either above the substance or thing, or on the surface of it; as, a dog leaps over a stream or a table
over
The command to a dog to move in an indicated direction
over
From one side to another; from side to side; across; crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i
over
Across or during the time of; from beginning to end of; as, to keep anything over night; to keep corn over winter
over
"come over and see us some time"; "over there" throughout an area; "he is known the world over
over
Through with; emotionally detatched
over
Beyond; in excess of; in addition to; more than; as, it cost over five dollars
over
  Verbal command to send the dog left or right when handling
over
"come over and see us some time"; "over there"
over
having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview"
over
(cricket) the period during which a given number of balls (6 in England but 8 in Australia) are bowled at the batsman by one player from the other team from the same end of the pitch throughout a period of time; "stay over the weekend"
over
at or to a point across intervening space etc
over
Upper; covering; higher; superior; also, excessive; too much or too great; chiefly used in composition; as, overshoes, overcoat, over- garment, overlord, overwork, overhaste
over
to excess
over
In a manner to bring the under side to or towards the top; as, to turn (one's self) over; to roll a stone over; to turn over the leaves; to tip over a cart
over
To be popular with fans
over
More than; to a greater degree
over
a foot in diameter
over
{ü} comment made on a wireless radio to indicate the end of the transmission
over
Upon the surface of, or the whole surface of; hither and thither upon; throughout the whole extent of; as, to wander over the earth; to walk over a field, or over a city
over
ova
over
ower
over
safe
over
{i} extra, quantity that is in excess; supplement; added amount; (Sport of cricket) series of consecutive balls (6 in England; 8 in Australia) bowled by a single bowler
over
Beyond a limit; hence, in excessive degree or quantity; superfluously; with repetition; as, to do the whole work over
over
From beginning to end; throughout the course, extent, or expanse of anything; as, to look over accounts, or a stock of goods; a dress covered over with jewels
over
sobre
over
Above the perpendicular height or length of, with an idea of measurement; as, the water, or the depth of water, was over his head, over his shoes
over
finished; ended or concluded
over
Describes a cash drawer in which the audit strip shows there should be less cash in the drawer
over
At an end; beyond the limit of continuance; completed; finished
over
Working, accepted by the crowd (where "crowd" in ewrestling usually means the other players) A face is over if the crowd cheers, a heel is over if the crowd boos
over
pref. excessively; surplus; additional; above; upper
over
throughout an area; "he is known the world over
over
Also, with verbs of being: At, or on, the opposite side; as, the boat is over
over
To a professional bowler, the number of pins above 200 Thus a score of 224 is "24 over " See also par; under
over
Above; implying superiority in excellence, dignity, condition, or value; as, the advantages which the Christian world has over the heathen
over
throughout an area; "he is known the world over"
over
Above, or higher than, in place or position, with the idea of covering; opposed to under; as, clouds are over our heads; the smoke rises over the city
over
A set of 6 balls bowled
over
From inside to outside, above or across the brim
over
at or to a point across intervening space etc ; "come over and see us some time"; "over there"
over
The second and third elements are drawn vertically centred on one another and separated by a horizontal line The third argument is SPF and will be drawn at the right hand end of the line
over
A certain number of balls (usually four) delivered successively from behind one wicket, after which the ball is bowled from behind the other wicket as many times, the fielders changing places
over
as time continued -- " at the event over the fourteen days was 854 " (206)
over
The set of six pitches delivered from one wicket to the other by a pitcher
over
(adjective) If a face is over with the crowd, it means that they cheer him If a heel is over with the crowd, it means that they boo him Regardless of whether he is a face ora heel, a wrestler's main priority is to get over with the crowd The more over a wrestler is, it makes sense that the promotion will find him more valuable and they will pay him more money This term can also apply to a move which draws an instant reaction from the fans and/or can bereasonably expected to end a match when applied (e g The Rock Bottom)
over
In professional bowling, 200 per game is considered "par " The number of pins above 200 is the number of pins "over", or in the black
over
From one person or place to another regarded as on the opposite side of a space or barrier; used with verbs of motion; as, to sail over to England; to hand over the money; to go over to the enemy
over
opposed to under
over
Above, implying superiority after a contest; in spite of; notwithstanding; as, he triumphed over difficulties; the bill was passed over the veto
over
{s} complete, all over, finished, ended, past; concluded, having come to a conclusion; upper, higher up; higher in authority or position; extra, excessive; surplus; serving as an outer covering, external (as an over shoe); remaining, not used up yet (e.g.: "I made so much fish for dinner, there is some left over")
over
throughout a period of time; "stay over the weekend"
over
Above in authority or station; implying government, direction, care, attention, guard, responsibility, etc
over
{e} on; above; atop; in excess of; during, while, throughout
over
{f} jump over

The quick brown fox didn't jump over the lazy dog. - The quick brown fox did not jump over the lazy dog.

The quick brown fox did not jump over the lazy dog. - The quick brown fox didn't jump over the lazy dog.

over
anew; again; to the other side; in excess of; at the end; down
overly
Favorites