keep

listen to the pronunciation of keep
English - Turkish
tutmak

Lojban'ın geliştirilmesinde, dili ilk aşamasından beri tarafsız tutmak için çabalar tutarlı olarak yapılmıştır. - In the development of Lojban, efforts were consistently made since the initial phase to keep the language culturally neutral.

Köpeğimizi bağlı tutmak zorundayız. - We have to keep our dog tied.

saklamak

Onu bir sır olarak saklamak zorundayım. - I have to keep it a secret.

Bu sırrı saklamak zorundasın, tamam mı? - You've got to keep this secret, OK?

{f} tutmak: .It'll keep you warm. Seni sıcak tu(Tarih) She keeps a diary. Günlük tutuyor. He keeps the books. Defter tutuyor
{f} devam ettirmek

Çocuklarımı okula devam ettirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to keep my children in school.

Gelenekleri farklı bağlamlarda devam ettirmek zordur. - It's difficult to keep traditions in different contexts.

(Bilgisayar) sakla

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim. - I promised him to keep it secret.

O, asla sır saklayamaz. - She can never keep a secret.

{f} sürdürmek

Ben yeni bir bloğa başladım. Sürdürmek için elimden geleni yapacağım. - I started a new blog. I'll do my best to keep it going.

Üç saat daha onu yapmayı sürdürmek zorundasın. - You have to keep doing that for another three hours.

muhafaza etmek
{f} durmak

Tren o kadar kalabalıktı ki ben bütün yol boyunca ayakta durmak zorunda kaldım. - The train was so crowded that I had to keep standing all the way.

{f} korumak

Orijinal fikrini kopyalanmaktan korumak için, Henry suskunluğa başvurdu. - In order to keep his original idea from being copied, Henry resorted to reticence.

Gücünü korumak için gerektiği şekilde yemelisin. - You must eat properly to keep up your strength.

zabıt tutmak
geçindirmek

Böylesine büyük bir evi geçindirmek için çok para gerekir. - It takes a lot of money to keep up such a big house.

konumunda tutmak
{f} alıkoymak

Kendinizi esnemekten alıkoymak için en iyi yol nedir? - What's the best way to keep yourself from yawning?

kayıt tutmak
yemek

Tom'u çok yemekten engelle. - Keep Tom from eating too much.

Mary en iyi yemek takımlarını o dolapta tutar. - Mary keeps her best dishes in that cabinet.

almak

Onu içeriye sokmamak için, ihtiyati tedbirler almak zorunda kaldım. - I would have to take precautionary steps to keep him out.

kale

Tom her zaman kulağının arkasında bir kalem tutar. - Tom always keeps a pencil behind his ear.

Tom ilk kez Mary'yi eve getirdiğinde onun annesi bu bir kaleci. dedi. - The first time Tom brought Mary home, his mother said, This one's a keeper.

yiyecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kurumu 1990'da kayıt tutmaya başladığından beri, yiyecek fiyatları en yüksek seviyesindedir. - Food prices are at their highest level since the United Nations Food and Agriculture Organization began keeping records in 1990.

Bütün bu yiyecekleri tutacak bir yerimiz yok. - We have no place to keep all this food.

(belli bir durumda) engellemek
elde tutmak
bulundurmak
geçim

Seninle kalıyorken geçimimi sağlamak istiyorum. - I'd like to earn my keep while I'm staying with you.

-de kalmak
yerine getirmek
boğaz
{i} erzak
{i} bakım

TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır. - TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

konumunda tut(mak)
{f} uymak
{i} iç kale
{f} kalmak

Sadece sessiz kalmak zorundasın. - You have only to keep silent.

Yalnız kalmak istemiyorsanız size eşlik edebilirim. - If you don't want to stay alone, I can keep you company.

idame etmek
{f} işletmek
hıfzetmek
sahibi olmak
metres olarak tutmak
{f} temelli almak
{f} kutlamak
{f} sağlamak

Seninle kalıyorken geçimimi sağlamak istiyorum. - I'd like to earn my keep while I'm staying with you.

Bu kasabada düzeni sağlamak zordur. - It's difficult to keep order in this town.

yedirip içirmek
ücretle maiyetinde tutmak
{f} (kept)
{f} bakmak

Bir köpeğin yerine bir kedi bakmak istiyorum. - I want to keep a cat instead of a dog.

O, bir kedi bakmak istiyor. - She wants to keep a cat.

{i} içkale
{i} himaye
himaye etmek
işletmek beslemek
saklamak (sır)
bulundur
yönelmek
ilerlemek
elinde bulundurmak
defter

Tom Mary'nin adres defterini nerede sakladığını büyük ihtimalle bilmiyor. - Tom isn't very likely to know where Mary keeps her address book.

(Bilgisayar) koru

Kendini soğuktan korumak için kazak giydi. - He wore a pullover sweater to keep from getting cold.

Mesafemizi korumamızı tavsiye ederim. - I recommend we keep our distance.

geçimlik
keep quiet
susmak
keep on
(Fiili Deyim ) yapıp durmak , -e devam etmek
keep up with
-e ayak uydurmak
keep track of
(bir şeye) dikkat etmek, (bir şeyi) takip etmek; (birinin) izini kaybetmemek: You ought to keep track of
keep out
dışarıda tutmak

Taslakları dışarıda tutmak için kapının etrafına tecrit şeridi koydu. - He put weather stripping around the door to keep out drafts.

keep in mind
aklında tutmak
keep pace with
-e ayak uydurmak
keep up with
yetişmek

Diğer öğrencilere yetişmek için çok çalışmak zorundayım. - I have to study hard to keep up with the other students.

Diğer öğrencilere yetişmek için çalışmak zorundaydım. - I had to study hard to keep up with the other students.

keep pace with someone
Birine ayak uydurrmak
keep up
yukarda tut
keep a diary
günlük tutmak
keep an eye on
gözkulak olmak
keep away
uzak durmak
keep doing
yapmaya devam etmek
keep in mind
unutma

Eskisi gibi genç olmadığını unutma. - Keep in mind that you're not as young as you used to be.

Unutma Tom Fransızcayı çok iyi konuşmaz. - Keep in mind that Tom doesn't speak French very well.

keep it up
devam et

Çok iyi yapıyorsun. Devam et. - You are doing very well. Keep it up.

keep it up
dayan
keep off
uzak durmak
keep off
-i yaklaştırmamak, -i uzak tutmak
keep off
yaklaşmamak
keep on
devam etmek

Onunla yaşamaya devam etmek istiyorum. - I want to keep on living with him.

Ben çalışmaya devam etmek zorundayım. - I have to keep on working.

keep out
hariç tutmak
keep out
dışarda tutmak
keep out
yaklaşmamak
keep pace
(deyim) keep pace with someone/sth. ayak uydurmak
keep tabs on
izlemek
keep to
kalmak
keep up
sürdürmek

Sadece evet ve hayır diyen biriyle bir konuşmayı sürdürmek zor. - It is difficult to keep up a conversation with someone who only says yes and no.

keep up with
iletişim sağlamak
keep a close watch on
(Konuşma Dili) gözetim altında tutmak
keep a foot in both camps
nabza göre şerbet vermek
keep a promise
sözünde durmak
keep a tight rein on
ensesinde boza pişirmek
keep a tight rein on
kontrol altında tutmak
keep abreast of
(deyim) gelişmeleri takip etmek
keep abreast of
ile atbaşı gitmek
keep abreast of
(deyim) gelişmeleri izlemek
keep abreast of
(deyim) çağını izlemek
keep account of
aklında tutmak
keep an ear to the ground
kulağı tetikte olmak
keep an eye on
gözü üzerinde olmak
keep an eye on
gözetlemek
keep away from
kaçınmak
keep behind
geri kalmak
keep clear of
(deyim) bertaraf etmek
keep clear of
(deyim) ortadan kaldırmak
keep down
baskı altında tutmak
keep down
kontrol altında tutmak
keep down
zapt etmek
keep down
kontrol altına almak
keep going
tembel tembel
keep in
içeride tutmak
keep in
içeride alıkoymak
keep in mind
akılda tutmak
keep in mind
hesaba katmak
keep in mind
unutmamak
keep in mind that
unutmamak gerekir ki
keep in sight
(Dilbilim) göz önünde bulundurmak
keep in the background
arka planda kalmak
keep in the background
gölgede kalmak
keep in the background
kendini göstermemek
keep in touch
münasebette bulunmak
keep in touch
ilişkiyi kesmemek
keep in touch
iletişim halinde bulunmak
keep in touch
irtibatta olmak
keep in view
gözden kaybetmemek
keep in view
gözden uzak tutmamak
keep it under your hat
aramızda kalsın
keep me posted
beni bilgilendir
keep off
uzak kalmak
keep on
sebat etmek
keep one's finger on the pulse
vakıf olmak
keep one's hand in
(deyim) alışmak
keep one's hand in
(deyim) alışkın olmak
keep one's promise
söz tutmak
keep one's promise
sözünden dönmemek
keep one's promise
sözünü yerine getirmek
keep oneself to oneself
(deyim) içine kapanmak
keep oneself to oneself
(deyim) kendi halinde olmak
keep out
içeri sokmamak
keep out!
yaklaşma!
keep pace with something
Birşeye ayak uydurrmak
keep secret
gizli tutmak
keep somebody in countenance
teşvik etmek
keep someone guessing
Birini merak hâlinde burakmak
keep someone up
yatmasına engel olmak
keep sth. up
iyi durumda tutmak, bakımını sağlamak
keep tabs on
gözetlemek
keep tabs on
(deyim) göz hapsine almak
keep to
bağlı kalmak
keep to oneself
içine kapanmak
keep to the right
sağlamak
keep track of
aklında tutmak
keep up
idame etmek
keep up
seviyesine ulaşmak
keep up
yukarda tutmak
keep up
yukarıda tutmak
keep up
yetişmek

Ona yetişmek için çok çalışmalıyım. - I must study hard in order to keep up with him.

Onlara yetişmek için yeterince hızlı koşamadım. - I couldn't run fast enough to keep up with them.

keep up
ayakta tutmak
keep up
bakımını sağlamak
keep up appearances
(deyim) zevahiri kurtarmak
keep up appearances
görünüşü zevahiri kurtarmak, durumu idare etmek
keep up appearances
istifini bozmamak
keep up pace with the technology
teknolojiye ayak uydurmak
keep up pace with the technology
teknolojiyi takip etmek
keep up quality
kaliteden ödün vermemek
keep up with
ile aynı hızda gitmek
keep up with
ile aşık atmak
keep up with
aynı düzeyde kalmak
keep up with
ile aynı tempoda gitmek
keep up with
ile yarışmak
keep up with
-den geri kalmamak
keep up with
-i takip etmek
keep up with
izleyerek bilgi sahibi olmak
keep up with
hızına yetişmek
keep up with someone
geri kalmamak, uymak
keep up with something
başa çıkmak
keep up with the Joneses
komşularından arkadaşlarından geri kalmamak
keep up with the Joneses
başkalarında olanları kendisinde de olmasını istemek
keep up with the joneses
(deyim) komşusuyla aşık atmak
keep up with the joneses
diğer insanlarla çekişmek
keep up with the times
zamana uymak
keep up with the times
çağın gerisinde kalmamak
keep up with the times
çağa ayak uydurmak
keep your fingers crossed for me
(deyim) bana şans dile
Keep your fingers crossed!
Dua et!
keep a low profile
dikkat çekmekten sakınmak
keep a promise
sözünü tutmak
keep a secret
sır saklamak
keep a secret
sır tutmak
keep a tight rein on
dizginlemek
keep a tight rein on
sıkı denetlemek
keep abreast of
haberdar et
keep abreast of
yeni gelişmeleri öğrenmek
keep alive arc
canlı tutma arkı
keep alive circuit
canlı tutma devresi
keep an eye on
gözetle
keep an eye on
-e göz kulak olmak
keep an eye out for
anımsamaya çalışmak
keep apart
uzak tut
keep at
yapmaya devam etmek
keep at arms length
yüz vermemek
keep away
yaklaşmamak
keep away
uzak tutmak
keep away
uzak tut

Çocuklar tehlikeden uzak tutulmalıdır. - Children should keep away from the danger.

keep back
söylememek
keep back
saklamak
keep back
sakla
keep back
vermemek
keep body and soul together
kıt kanaat geçinmek
keep company
arkadaşlık et
keep cool
soğukkanlılığını koru
keep down
bastırmak
keep down
kontrol altında tut
keep down
eziyet etmek
keep for future use
ileride kullanmak üzere tut
keep from
kaçın

Ağlamaktan kaçınmaya çalış. - Try to keep from crying.

keep guard
nöbet beklemek
keep house
eve bakmak
keep house
ev idare etmek
keep in
salıvermemek
keep in memory
zihinde tutmak
keep in mind
akılda tut
keep in touch with
ile teması sürdürmek
keep in touch with
ile ilişkiyi koparmamak
English - English
To wait for, keep watch for

And than Sir Trystrames rode prevayly unto the posterne where kepte hym La Beale Isode, and there she made hym grete chere, and thanked God of his good spede.

To remain in a state

The rabbit avoided detection by keeping still.

To remain edible or otherwise usable

Latex paint won't keep indefinitely.

to supply with necessities and financially support a person
Care, notice

So Sir Gareth strayned hym so that his olde wounde braste ayen on bledynge; but he was hote and corragyous and toke no kepe, but with his grete forse he strake downe the knyght .

To remain in, to be confined to

The wrathful skies / Gallow the very wanderers of the dark / And make them keep their caves.

The main tower of a castle or fortress, located within the castle walls
To continue

I keep taking the tablets, but to no avail.

To restrain

I keep my brother out of trouble by keeping him away from his friends and hard at work.

To protect, guard (someone from something)

May the Lord keep you from harm.

The food or money required to keep someone alive and healthy; one's support, maintenance

He works as a cobbler's apprentice for his keep.

To maintain possession of

I keep a small stock of painkillers for emergencies.

To maintain the condition of

I keep my specimens under glass to protect them.

To act as wicket-keeper

Godfrey Evans kept for England for many years.

to raise; to care for

Of course boys are boys and need watching, but there is little watching necessary when they keep chickens.''.

{n} custody, guard, restraint, a strong tower
{v} to preserve save, maintain, hold, detain, conceal, obey
The state of being kept; hence, the resulting condition; case; as, to be in good keep
a cell in a jail or prison
Someone's keep is the cost of food and other things that they need in their daily life. Ray will earn his keep on local farms while studying
A keep is the main tower of a medieval castle, in which people lived
to keep someone company: see company to keep a straight face: see face to keep your head: see head to keep pace: see pace to keep the peace: see peace to keep a secret: see secret to keep time: see time to keep track: see track
If you keep something in a particular place, you always have it or store it in that place so that you can use it whenever you need it. She kept her money under the mattress To make it easier to contact us, keep this card handy
To maintain, as an establishment, institution, or the like; to conduct; to manage; as, to keep store
If you keep something to yourself, you do not tell anyone else about it. I have to tell someone. I can't keep it to myself
When you keep something such as a promise or an appointment, you do what you said you would do. I'm hoping you'll keep your promise to come for a long visit
supply with room and board; "He is keeping three women in the guest cottage"; "keep boarders"
To reside for a time; to lodge; to dwell
If you keep or you are kept in a particular position or place, you remain in it. Keep away from the doors while the train is moving He kept his head down, hiding his features Doctors will keep her in hospital for at least another week
fail to spoil or rot; "These potatoes keep for a long time"
To be in session; as, school keeps to-day
Enables the saving of a partially completed Purchase Request by an originator pending further action, and/or enables a completed Purchase Request to saved as a Template Accessible from: the Order Information and Review of Purchase Request screens
fail to spoil or rot; "These potatoes keep for a long time
To cause to remain in a given situation or condition; to maintain unchanged; to hold or preserve in any state or tenor
vi [to have for a long time] menyimpan (simpan)
To preserve from danger, harm, or loss; to guard
To continue in, as a course or mode of action; not to intermit or fall from; to hold to; to maintain; as, to keep silence; to keep one's word; to keep possession
If you keep animals, you own them and take care of them. I've brought you some eggs. We keep chickens
A strong stone tower; main tower; donjon; stronghold
{f} retain possession of, hold onto; save, store; watch over, care for, look after, maintain; observe, obey, adhere; stay, remain; continue; stop, cease
prevent from doing something or being in a certain state; "We must prevent the cancer from spreading"; "His snoring kept me from falling asleep"; "Keep the child from eating the marbles"
keep under control; keep in check; "suppress a smile"; "Keep your temper"; "keep your cool"
continue a certain state, condition, or activity; "Keep on working!"; "We continued to work into the night"; "Keep smiling"; "We went on working until well past midnight"
To supply with necessaries of life; to entertain; as, to keep boarders
That which is kept in charge; a charge
Reads out all cameras in use Rescue from trouble only
The central refuge of last resort In Norman castles, usually a very large square or round tower The lord's accommodations were usually inside the keep
of Castle
If food keeps for a certain length of time, it stays fresh and suitable to eat for that time. Whatever is left over may be put into the refrigerator, where it will keep for 2-3 weeks
If someone keeps or is kept in a particular state, they remain in it. The noise kept him awake To keep warm they burnt wood in a rusty oil barrel For several years I kept in touch with her
To have in custody; to have in some place for preservation; to take charge of
If you keep a record of a series of events, you write down details of it so that they can be referred to later. Eleanor began to keep a diary
"keep clean"; "hold in place"; "She always held herself as a lady"; "The students keep me on my toes" maintain in safety from injury, harm, or danger; "May God keep you" fail to spoil or rot; "These potatoes keep for a long time
retain possession of; "Can I keep my old stuffed animals?"; "She kept her maiden name after she married"
refers to the area where desired citations are temporarily stored during the search evaluation process and between further trademark searches Eventually this set is printed from
If you keep at it, you continue doing something that you have started, even if you are tired and would prefer to stop. It may take a number of attempts, but it is worth keeping at it
The fortified stronghold at the centre of the Castle Originally all the living quarters and stores were also in the Keep
To have in one's service; to have and maintain, as an assistant, a servant, a mistress, a horse, etc
If you keep something from someone, you do not tell them about it. She knew that Gabriel was keeping something from her
To preserve from discovery or publicity; not to communicate, reveal, or betray, as a secret
If someone or something keeps you from a particular action, they prevent you from doing it. Embarrassment has kept me from doing all sorts of things = stop
supply with necessities and support; "She alone sustained her family"; "The money will sustain our good cause"; "There's little to earn and many to keep"
The "keep" was the great tower In earlier periods, it was referred to as "donjon" by the Norman French The Keep was the structure designed for defense and residence of the overseeing lord
hold and prevent from leaving; "The student was kept after school"
maintain for use and service; "I keep a car in the countryside"; "She keeps an apartment in Paris for her shopping trips"
kenbe, sere
retain rights to; "keep my job for me while I give birth"; "keep my seat, please"; "keep open the possibility of a merger"
Principal stronghold
A cap for retaining anything, as a journal box, in place
A term sometimes used for a staple or striking plate
keep a close watch on
to pay careful attention to a situation or a thing, so that you can deal with any changes or problems

The prime minister asked the home secretary to keep a close watch on the flooding situation.

keep a cool head
to keep one's cool; to stay calm
keep a lid on
To keep something secret

It's supposed to be a surprise, so try to keep a lid on it, will you?.

keep a lookout
To maintain vigilance for someone or something
keep a lookout
To maintain vigilance for a possibly dangerous situation
keep a weather eye open
to maintain a background awareness of something; to remain alert to changes without it occupying your full attention
keep a weather eye open
to be alert; to concentrate on a matter in hand
keep an eye on
To watch and pay attention to

I must keep an eye on this sauce in case it curdles.

keep an eye open
To maintain vigilance for a possibly dangerous situation
keep an eye open
To maintain vigilance for someone or something
keep an eye out
To watch for, look for, or search for

I think we're getting close, so keep an eye out for the next street.

keep an eye peeled
To look out (for something) attentively

Keep an eye peeled, you never know when the ice-cream truck will pass by.

keep around
to keep something near one

I keep a dictionary around when editing this Wiki.

keep at
To constrain (a person) to continue doing (a task)
keep at
To persist in
keep away from
To evade

He tried to keep away from his pursuers.

keep away from
To avoid

He tried to keep away from danger.

keep away from
To deny access to

He tried to keep him away from his daughter.

keep company
To socialise

If you care about your reputation you ought to be careful who you keep company with.

keep company
To court

He was keeping company with her.

keep down
To restrain or control

We must keep then noise down, or the neighbours will complain.

keep down
To cause not to increase or rise

It is essential to keep the numbers down to avoid overcrowding.''.

keep down
To lie low. To stay concealed by not standing up

You had better keep down or they will see you.

keep down
Not to vomit

It is difficult to keep anything down when you have the flu.

keep down
To repress

China keeps down her dissidents very efficiently.

keep faith
to continue to have confidence in someone or something, and to support them or it
keep faith
to retain one's faith
keep fit
exercises designed to promote physical fitness if performed regularly
keep fit
To exercise for physical fitness

I keep fit by kickboxing every week.

keep from
To prevent or restrain (oneself or another); refrain or cause refrain
keep from
To protect or preserve from
keep going
to continue
keep going
to continue functioning

The grandfather clock keeps going for over a week without winding.

keep house
To take care of domestic chores; work as a housekeeper

So I went to keep house with him at the Why Not? and my aunt sent down my bag of clothes, and would have made over to Elzevir the pittance that my father left for my keep, but he said it was not needful, and he would have none of it.

keep in mind
To remember; to be mindful of or pay attention

Keep in mind that he does not hear too well anymore, so you may have to speak more loudly.

keep it down
To be quiet

Would you guys keep it down in there? I'm trying to sleep.

keep it on the barber pole
To do something correctly
keep it real
To be authentic, true to oneself; to be cool
keep it real
In the imperative, an exhortation used as a departing salutation
keep it up
To maintain or continue a positive streak

The new teacher was so enthusiastic, I hope she can keep it up until the end of the year.

keep it up
To maintain one's erection

Ever hear of Viagra? It's not my fault you can't keep it up anymore.

keep mum
To not talk; especially keep silent about something that may be sensitive or secret

Be like dad, keep mum (British wartime poster).

keep on
To remain in an existing position

The new boss would like to keep on the present secretary.

keep on
persist or continue

Mum, Jimmy keeps on poking me!.

keep on truckin'
To continue or persist, regardless of circumstances or setbacks; to keep trying or striving
keep one on one's toes
To keep one attentive, active, busy or alert

Four-year-old twins will certainly keep you on your toes!.

keep one's cards close to one's chest
To avoid revealing one's thoughts, circumstances, or plans

Abdullah has not yet revealed his choice for the No 2 post when he takes over as prime minister, preferring to keep his cards close to his chest.

keep one's cool
To remain composed, calm, and even-tempered, especially in a provocative situation

Fighting back panic, she tried to keep her cool and find a way out from under the rubble.

keep one's counsel
To keep one's own business private; to be discreet, careful, or circumspect in what one says concerning one's own thoughts, deeds, or situation

Khomeini's approach to decision making is to keep his counsel at first, allowing the advocates of different options to debate issues openly.

keep one's counsel
To keep a secret for someone else; to be discreet, careful, or circumspect in what one says concerning someone else's thoughts, deeds, or situation

Standish will keep our counsel, and the news will be old before it's known.

keep one's eye in
To keep in practice
keep one's eye on the ball
To maintain one's concentration fixed on one important theme

My ethos has always been to be very straight with people, tell it as it is. It doesn't often make people happy but I found that over a period of time it's better to be that way. So being straight, also being very focused on your objectives, keep your eye on the ball and not get deflected away from it.

keep one's eyes peeled
To be on the alert, to be watchful
keep one's hair on
To stay calm; to be patient

And he flew at Jaap’s throat.

keep one's head
To remain calm, reasonable, level-headed, especially in a situation likely to cause distress

Officials are calling the woman a hero for keeping her head and finding the only way out amid the panic of the smoke and flames.

keep one's head above the water
Alternative form of keep one's head above water
keep one's head above water
To survive or endure, especially in a situation in which one is struggling to avoid being overwhelmed by adverse financial circumstances

Strong sales in Europe and Asia are helping Tiffany keep its head above water at a time when US consumers are holding onto their wallets.

keep one's head on one's shoulders
Alternative form of keep one's head
keep one's head upon one's shoulders
Alternative form of keep one's head
keep one's lips sealed
To keep quiet; to keep a secret; to not tell

You can certainly trust me to keep my lips sealed about the matter.

keep one's mouth shut
To keep a secret; to refrain from speaking indiscreetly or carelessly; broadly, to refrain from speaking altogether

Charles has failed to follow the example of his mother, the queen, who has heroically kept her mouth shut for more than 50 years.

keep one's nose clean
To stay out of trouble
keep one's options open
To not commit to a decision, to keep various options available
keep one's own counsel
To keep one's own business private; to be discreet, careful, or circumspect in what one says concerning one's own thoughts, deeds, or situation

The compressed lips suggest his principled reticence, his practice of keeping his own counsel.

keep one's pecker up
remain cheerful; keep smiling

All you need is a box of goodies to keep your pecker up, .

keep one's shirt on
To be more patient or to calm down
keep oneself to oneself
To be introverted; to stay away from others
keep out
To restrain someone or something from entering a place or condition
keep out
To refrain from entering a place or condition
keep out of
To restrain someone or something from entering a place or condition

He keeps me out of the house.

keep out of
To stay away from a place or condition

I am keeping out of trouble.

keep pace
To progress at the same rate as another; to keep up

As he had grown older, he found that he had grown away from his people. Their interests and his were far removed. They had not kept pace with him, nor could they understand aught of the many strange and wonderful dreams that passed through the active brain of their human king. So limited was their vocabulary that Tarzan could not even talk with them of the many new truths, and the great fields of thought that his reading had opened up before his longing eyes, or make known ambitions which stirred his soul.

keep pace
To run at the same speed as a pacesetter
keep quiet
remain silent

Granny is asleep, so keep quiet while you play.

keep quiet
To refrain from talking about something; to keep a secret

Remember it's a surprise party, so keep quiet about it.

keep score
To keep track of the score in a game
keep shtum
Don't tell anyone; especially, keep silent about something that may be sensitive or secret

If I tell you, you have to promise to keep shtum about it.

keep somebody in stitches
To keep somebody laughing hard or amused

The show kept me in stitches the whole time.

keep somebody posted
To inform (someone) regularly of the latest developments

That's all the news for now, but I'll keep you posted about new developments.

keep someone company
To remain with or accompany someone, especially to make them feel more comfortable with a certain situation

I'm a bit nervous, could you keep me company while I wait for my blind date to arrive?.

keep someone in the dark
To deliberately not tell someone details about something
keep someone in the loop
To furnish someone with sufficient relevant information and include them in the decision-making process
keep someone on ice
to keep someone uninformed or uncontacted
keep straight
To avoid confusing or mixing up something; to keep something clear or organized

Their names all sounded the same to me at first, and I had trouble keeping straight who was who.

keep tabs on
to monitor; to keep track of; to watch

If you are careful to keep tabs on your finances, you should be able to stay within a budget.

keep the home fires burning
To maintain daily routine and provide the necessities of life in a home or community
keep the wolf from the door
To ward off poverty or hunger

They didn't earn much, but it was enough to keep the wolf from the door.

keep the wolf from the door
To delay sexual ejaculation
keep track
To monitor; to track or record; to understand or follow

Please sign in so that we can keep track of who is here.

keep up
To maintain; to preserve; to prevent from deteriorating

The NRA is pumping groundwater into the River Itchen in Hampshire to keep up its flow and is trying to save three streams, the Tong, the Little Stour and the Dour from going dry this summer.

keep up
To stay even or ahead

They ran so fast I could hardly keep up.

keep up
To ensure that one remains well-informed about something

I always try to keep up with (or keep up on) current affairs.

keep up
To continue with (work, etc)

If the borrower could no longer afford to keep up the payments, the longer he stayed in the home the more the interest bill mounted.''.

keep up appearances
To pretend to be all right or that everything is going well

With tact and management it would be possible to partially satisfy creditors, and keep up appearances for six months more.

keep up with
To manage to remain beside or just behind someone or something that is moving away from one
keep up with
To manage to remain up to date with trends, fashions, etc
keep up with
To manage to follow an argument, a discussion, etc
keep up with the Joneses
To act or make purchases for status or image rather than out of need, especially for the purpose of competing with friends or neighbors

Do you really need a fancy new car or are you just trying to keep up with the Joneses?.

keep watch
To guard; to watch over someone or something

In the afternoon the sun shone hot in their faces, for there were no trees to offer them shade; so that before night Dorothy and Toto and the Lion were tired, and lay down upon the grass and fell asleep, with the Woodman and the Scarecrow keeping watch.

keep wicket
to act as wicket-keeper
keep with
to remain with someone
keep with
to associate with someone or something
keep your friends close, and your enemies closer
One should be on their toes and alert of their surroundings if malicious people are around, to ensure such people can't wreak havoc in one's life
keep-away
A child's game in which players throw a ball or other similar object so as to prevent a selected player from catching it. When the selected player catches the thrown object, he or she trades places with whoever threw it in a manner that allowed it to be caught
keep on one's toes
be cautious, be on guard, be careful
keep one's chin up
don't worry much, do not lose hope; remain courageous in a troublesome situation
keep track of
keep a record (as of past events or actions)
keep up
If you keep up with someone or something that is moving near you, you move at the same speed. She shook her head and started to walk on. He kept up with her
keep myself to myself
See: keep oneself to oneself
keep oneself to oneself
Spend time alone, not talking to other people very much
keep pace with someone
Go as fast or go at the same rate as someone
keep pace with something
Go as fast or go at the same rate as something
keep someone guessing
Leave someone uncertain or in doubt as to one’s intentions or plans
keep back
Not go near to a person or place
keep in mind
Remember and think about someone or something
keep note
maintain in the forefront of one's awareness; "He kept note of the location of the soldiers"
keep over
Reserve, hold over
keep away
keep apart, hold at a distance, stay away from, do not come near
keep away
prevent from coming close; "I tried to keep the child away from the pool"
keep away
prevent from coming close; "I tried to keep the child away from the pool
keep back
hold back; refuse to hand over or share; "The father is withholding the allowance until the son cleans his room"
keep back
If you keep back part of something, you do not use or give away all of it, so that you still have some to use at a later time. Roughly chop the vegetables, and keep back a little to chop finely and serve as a garnish. = set aside, hold back
keep back
If you keep some information back, you do not tell all that you know about something. Neither of them is telling the whole truth. Invariably, they keep something back
keep back
secure and keep for possible future use or application; "The landlord retained the security deposit"; "I reserve the right to disagree"
keep back
stop; restrain; hide, conceal
keep back
keep under control; keep in check; "suppress a smile"; "Keep your temper"; "keep your cool"
keep cool
remain calm, keep one's temper, do not get angry
keep down
place a limit on the number of
keep down
If someone keeps a group of people down, they prevent them from getting power and status and being completely free. No matter what a woman tries to do to improve her situation, there is some barrier or attitude to keep her down. = hold back
keep down
If you keep food or drink down, you manage to swallow it properly and not vomit, even though you feel sick. I tried to give her something to drink but she couldn't keep it down
keep down
{f} keep something at low level; keep under control, keep at reduced level (E.g.: "The baby is sleeping so please keep your voice down"); prevent from increasing (as to keep down the price of milk); keep a person in an inferior position as to prevent this person from advancing or succeeding; stay low, stay in a low position or place where cannot be seen; hold food or drink without throwing it up
keep down
put down by force or intimidation; "The government quashes any attempt of an uprising"; "China keeps down her dissidents very efficiently"; "The rich landowners subjugated the peasants working the land"
keep down
manage not to throw up
keep down
If you keep the number, size, or amount of something down, you do not let it get bigger or go higher. The prime aim is to keep inflation down Administration costs were kept down to just £460
keep fit
a class in which you do exercises to keep yourself healthy aerobics
keep going
suffice for a period between two points; "This money will keep us going for another year"
keep going
allow to remain in a place or position; "We cannot continue several servants any longer"; "She retains a lawyer"; "The family's fortune waned and they could not keep their household staff"; "Our grant has run out and we cannot keep you on"; "We kept the work going as long as we could"
keep going
continue on
keep going
continue uninterrupted; "The disease will run on unchecked"; "The party kept going until 4 A M "
keep going
be a regular customer or client of; "We patronize this store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as he could"
keep in
cause to stay indoors
keep in mind
remember, be aware of
keep in mind
mind
keep in mind
bear in mind
keep in touch
stay in touch, be in touch with, maintain a connection with/to, maintain ties with/to, remain in contact with
keep off
refrain from certain foods or beverages; "I keep off drugs"; "During Ramadan, Muslims avoid tobacco during the day
keep off
keep a distance from -, stay away from -
keep off
refrain from certain foods or beverages; "I keep off drugs"; "During Ramadan, Muslims avoid tobacco during the day"
keep off
refrain from entering or walking onto; "keep off the grass"; "stay off the premises"
keep on
see keep 7
keep
Favorites