keep

listen to the pronunciation of keep
English - Turkish
tutmak

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Lojban'ın geliştirilmesinde, dili ilk aşamasından beri tarafsız tutmak için çabalar tutarlı olarak yapılmıştır. - In the development of Lojban, efforts were consistently made since the initial phase to keep the language culturally neutral.

saklamak

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim. - I promised him to keep it secret.

Onu bir sır olarak saklamak zorundayım. - I have to keep it a secret.

{f} tutmak: .It'll keep you warm. Seni sıcak tu(Tarih) She keeps a diary. Günlük tutuyor. He keeps the books. Defter tutuyor
{f} devam ettirmek

Gelenekleri farklı bağlamlarda devam ettirmek zordur. - It's difficult to keep traditions in different contexts.

Çocuklarımı okula devam ettirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to keep my children in school.

(Bilgisayar) sakla

Parayı güvenli bir yerde saklayın. - Keep the money in a safe place.

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

{f} sürdürmek

Ben yeni bir bloğa başladım. Sürdürmek için elimden geleni yapacağım. - I started a new blog. I'll do my best to keep it going.

Bir insanı birinin arkadaşı yapmak kolaydır fakat onu öyle sürdürmek zordur. - It is easy to make a man one's friend, but hard to keep him so.

muhafaza etmek
{f} durmak

Tren o kadar kalabalıktı ki ben bütün yol boyunca ayakta durmak zorunda kaldım. - The train was so crowded that I had to keep standing all the way.

kayıt tutmak
{f} alıkoymak

Kendinizi esnemekten alıkoymak için en iyi yol nedir? - What's the best way to keep yourself from yawning?

yemek

Tom'u çok yemekten engelle. - Keep Tom from eating too much.

Nuh peygamber hayvanları birbirlerini yemekten nasıl uzak tuttu? - How did Noah keep the animals from eating each other?

zabıt tutmak
konumunda tutmak
{f} korumak

Tom soğukkanlılığını korumak için mücadele etti. - Tom struggled to keep his composure.

Orijinal fikrini kopyalanmaktan korumak için, Henry suskunluğa başvurdu. - In order to keep his original idea from being copied, Henry resorted to reticence.

geçindirmek

Böylesine büyük bir evi geçindirmek için çok para gerekir. - It takes a lot of money to keep up such a big house.

yerine getirmek
kale

Tom her zaman kulağının arkasında bir kalem tutar. - Tom always keeps a pencil behind his ear.

Çocuk kalemlerini keskin tutmayı severdi. - The boy liked to keep his pencils sharp.

almak

Onu içeriye sokmamak için, ihtiyati tedbirler almak zorunda kaldım. - I would have to take precautionary steps to keep him out.

boğaz
bulundurmak
{i} erzak
elde tutmak
{i} geçim

Seninle kalıyorken geçimimi sağlamak istiyorum. - I'd like to earn my keep while I'm staying with you.

(belli bir durumda) engellemek
yiyecek

Bütün bu yiyecekleri tutacak bir yerimiz yok. - We have no place to keep all this food.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kurumu 1990'da kayıt tutmaya başladığından beri, yiyecek fiyatları en yüksek seviyesindedir. - Food prices are at their highest level since the United Nations Food and Agriculture Organization began keeping records in 1990.

-de kalmak
{i} bakım

TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır. - TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

konumunda tut(mak)
{f} uymak
{i} iç kale
işletmek beslemek
himaye etmek
{i} himaye
{i} içkale
{f} temelli almak
{f} kalmak

Sadece sessiz kalmak zorundasın. - You have only to keep silent.

Bir kriz anında sakin kalmak ve kontrolü kaybetmemek gereklidir. - It is essential to keep calm in a time of crisis and avoid going haywire.

idame etmek
{f} işletmek
sahibi olmak
metres olarak tutmak
hıfzetmek
{f} kutlamak
{f} sağlamak

Bu kasabada düzeni sağlamak zordur. - It's difficult to keep order in this town.

Seninle kalıyorken geçimimi sağlamak istiyorum. - I'd like to earn my keep while I'm staying with you.

yedirip içirmek
ücretle maiyetinde tutmak
{f} (kept)
{f} bakmak

O, bir kedi bakmak istiyor. - She wants to keep a cat.

Kız arkadaşım hamile ve bebeğe bakmak istiyor. - My girlfriend is pregnant and she wants to keep the baby.

bulundur
saklamak (sır)
yönelmek
ilerlemek
(Bilgisayar) koru

Mesafemizi korumamızı tavsiye ederim. - I recommend we keep our distance.

Gücünü korumak için gerektiği şekilde yemelisin. - You must eat properly to keep up your strength.

elinde bulundurmak
defter

Tom Mary'nin adres defterini nerede sakladığını büyük ihtimalle bilmiyor. - Tom isn't very likely to know where Mary keeps her address book.

geçimlik
keep quiet
susmak
keep on
(Fiili Deyim ) yapıp durmak , -e devam etmek
keep up with
-e ayak uydurmak
keep track of
(bir şeye) dikkat etmek, (bir şeyi) takip etmek; (birinin) izini kaybetmemek: You ought to keep track of
keep out
dışarıda tutmak

Taslakları dışarıda tutmak için kapının etrafına tecrit şeridi koydu. - He put weather stripping around the door to keep out drafts.

keep in mind
aklında tutmak
keep pace with
-e ayak uydurmak
keep up with
yetişmek

Diğer öğrencilere yetişmek için çok çalışmak zorundayım. - I have to study hard to keep up with the other students.

Ona yetişmek için çok çalışmalıyım. - I must study hard in order to keep up with him.

keep pace with someone
Birine ayak uydurrmak
keep up
yukarda tut
keep a diary
günlük tutmak
keep an eye on
gözkulak olmak
keep away
uzak durmak
keep doing
yapmaya devam etmek
keep in mind
unutma

Onun senden daha genç olduğunu unutmamalısın. - You must keep in mind that she's much younger than you.

Eskisi gibi genç olmadığını unutma. - Keep in mind that you're not as young as you used to be.

keep it up
devam et

Çok iyi yapıyorsun. Devam et. - You are doing very well. Keep it up.

keep it up
dayan
keep off
uzak durmak
keep off
-i yaklaştırmamak, -i uzak tutmak
keep off
yaklaşmamak
keep on
devam etmek

Koşmaya devam etmek zorundayım. - We have to keep on running.

Ben çalışmaya devam etmek zorundayım. - I have to keep on working.

keep out
yaklaşmamak
keep out
dışarda tutmak
keep out
hariç tutmak
keep pace
(deyim) keep pace with someone/sth. ayak uydurmak
keep tabs on
izlemek
keep to
kalmak
keep up
sürdürmek

Sadece evet ve hayır diyen biriyle bir konuşmayı sürdürmek zor. - It is difficult to keep up a conversation with someone who only says yes and no.

keep up with
iletişim sağlamak
keep a close watch on
(Konuşma Dili) gözetim altında tutmak
keep a foot in both camps
nabza göre şerbet vermek
keep a promise
sözünde durmak
keep a tight rein on
kontrol altında tutmak
keep a tight rein on
ensesinde boza pişirmek
keep abreast of
(deyim) gelişmeleri izlemek
keep abreast of
ile atbaşı gitmek
keep abreast of
(deyim) gelişmeleri takip etmek
keep abreast of
(deyim) çağını izlemek
keep account of
aklında tutmak
keep an ear to the ground
kulağı tetikte olmak
keep an eye on
gözetlemek
keep an eye on
gözü üzerinde olmak
keep away from
kaçınmak
keep behind
geri kalmak
keep clear of
(deyim) ortadan kaldırmak
keep clear of
(deyim) bertaraf etmek
keep down
zapt etmek
keep down
baskı altında tutmak
keep down
kontrol altına almak
keep down
kontrol altında tutmak
keep going
tembel tembel
keep in
içeride alıkoymak
keep in
içeride tutmak
keep in mind
unutmamak
keep in mind
hesaba katmak
keep in mind
akılda tutmak
keep in mind that
unutmamak gerekir ki
keep in sight
(Dilbilim) göz önünde bulundurmak
keep in the background
kendini göstermemek
keep in the background
gölgede kalmak
keep in the background
arka planda kalmak
keep in touch
ilişkiyi kesmemek
keep in touch
münasebette bulunmak
keep in touch
iletişim halinde bulunmak
keep in touch
irtibatta olmak
keep in view
gözden kaybetmemek
keep in view
gözden uzak tutmamak
keep it under your hat
aramızda kalsın
keep me posted
beni bilgilendir
keep off
uzak kalmak
keep on
sebat etmek
keep one's finger on the pulse
vakıf olmak
keep one's hand in
(deyim) alışkın olmak
keep one's hand in
(deyim) alışmak
keep one's promise
sözünü yerine getirmek
keep one's promise
sözünden dönmemek
keep one's promise
söz tutmak
keep oneself to oneself
(deyim) içine kapanmak
keep oneself to oneself
(deyim) kendi halinde olmak
keep out
içeri sokmamak
keep out!
yaklaşma!
keep pace with something
Birşeye ayak uydurrmak
keep secret
gizli tutmak
keep somebody in countenance
teşvik etmek
keep someone guessing
Birini merak hâlinde burakmak
keep someone up
yatmasına engel olmak
keep sth. up
iyi durumda tutmak, bakımını sağlamak
keep tabs on
gözetlemek
keep tabs on
(deyim) göz hapsine almak
keep to
bağlı kalmak
keep to oneself
içine kapanmak
keep to the right
sağlamak
keep track of
aklında tutmak
keep up
ayakta tutmak
keep up
yetişmek

Diğer öğrencilere yetişmek için çok çalışmak zorundayım. - I have to study hard to keep up with the other students.

Diğer öğrencilere yetişmek için çalışmak zorundaydım. - I had to study hard to keep up with the other students.

keep up
yukarda tutmak
keep up
seviyesine ulaşmak
keep up
yukarıda tutmak
keep up
idame etmek
keep up
bakımını sağlamak
keep up appearances
istifini bozmamak
keep up appearances
(deyim) zevahiri kurtarmak
keep up appearances
görünüşü zevahiri kurtarmak, durumu idare etmek
keep up pace with the technology
teknolojiyi takip etmek
keep up pace with the technology
teknolojiye ayak uydurmak
keep up quality
kaliteden ödün vermemek
keep up with
-den geri kalmamak
keep up with
izleyerek bilgi sahibi olmak
keep up with
ile aşık atmak
keep up with
ile yarışmak
keep up with
aynı düzeyde kalmak
keep up with
-i takip etmek
keep up with
ile aynı hızda gitmek
keep up with
ile aynı tempoda gitmek
keep up with
hızına yetişmek
keep up with someone
geri kalmamak, uymak
keep up with something
başa çıkmak
keep up with the Joneses
komşularından arkadaşlarından geri kalmamak
keep up with the Joneses
başkalarında olanları kendisinde de olmasını istemek
keep up with the joneses
(deyim) komşusuyla aşık atmak
keep up with the joneses
diğer insanlarla çekişmek
keep up with the times
zamana uymak
keep up with the times
çağın gerisinde kalmamak
keep up with the times
çağa ayak uydurmak
keep your fingers crossed for me
(deyim) bana şans dile
Keep your fingers crossed!
Dua et!
keep a low profile
dikkat çekmekten sakınmak
keep a promise
sözünü tutmak
keep a secret
sır saklamak
keep a secret
sır tutmak
keep a stiff upper lip
soğukkanlı olmak
keep a tight rein on
dizginlemek
keep a tight rein on
sıkı denetlemek
keep abreast of
haberdar et
keep abreast of
yeni gelişmeleri öğrenmek
keep alive arc
canlı tutma arkı
keep alive circuit
canlı tutma devresi
keep an account
hesap tutmak
keep an eye on
gözetle
keep an eye out for
anımsamaya çalışmak
keep apart
uzak tut
keep at
yapmaya devam etmek
keep at arms length
uzak tutmak
keep at arms length
yüz vermemek
keep away
yaklaştırmamak
keep away
uzak tut

Çocuklar tehlikeden uzak tutulmalıdır. - Children should keep away from the danger.

keep away
yaklaşmamak
keep away
uzak tutmak
keep back
vermemek
keep back
söylememek
keep back
saklamak
keep back
sakla
keep body and soul together
kıt kanaat geçinmek
keep company
arkadaşlık et
keep cool
soğukkanlılığını koru
keep down
kontrol altında tut
keep down
zulmetmek
keep down
bastırmak
keep down
yükselmesine engel olmak
keep down
eziyet etmek
keep for future use
ileride kullanmak üzere tut
keep from
kaçın

Ağlamaktan kaçınmaya çalış. - Try to keep from crying.

keep going
devam et

Gitmeye devam etmek zorundayız. - We have to keep going.

Sakin ol ve gitmeye devam et. - Stay cool and keep going.

keep guard
nöbet beklemek
keep house
eve bakmak
English - English
To wait for, keep watch for

And than Sir Trystrames rode prevayly unto the posterne where kepte hym La Beale Isode, and there she made hym grete chere, and thanked God of his good spede.

To remain edible or otherwise usable

Latex paint won't keep indefinitely.

Care, notice

So Sir Gareth strayned hym so that his olde wounde braste ayen on bledynge; but he was hote and corragyous and toke no kepe, but with his grete forse he strake downe the knyght .

To protect, guard (someone from something)

May the Lord keep you from harm.

To restrain

I keep my brother out of trouble by keeping him away from his friends and hard at work.

to supply with necessities and financially support a person
The food or money required to keep someone alive and healthy; one's support, maintenance

He works as a cobbler's apprentice for his keep.

To continue

I keep taking the tablets, but to no avail.

The main tower of a castle or fortress, located within the castle walls
To remain in, to be confined to

The wrathful skies / Gallow the very wanderers of the dark / And make them keep their caves.

To remain in a state

The rabbit avoided detection by keeping still.

To maintain possession of

I keep a small stock of painkillers for emergencies.

To maintain the condition of

I keep my specimens under glass to protect them.

to raise; to care for

Of course boys are boys and need watching, but there is little watching necessary when they keep chickens.''.

To act as wicket-keeper

Godfrey Evans kept for England for many years.

{n} custody, guard, restraint, a strong tower
{v} to preserve save, maintain, hold, detain, conceal, obey
the main tower within the walls of a medieval castle or fortress maintain by writing regular records; "keep a diary"; "maintain a record"; "keep notes"
If you keep doing something, you do it repeatedly or continue to do it. I keep forgetting it's December I turned back after a while, but he kept walking Keep on means the same as keep. Did he give up or keep on trying?
If you keep off something or keep away from it, you avoid it. If you keep out of something, you avoid getting involved in it. You can also say that you keep someone off, away from or out of something. I managed to stick to the diet and keep off sweet foods The best way to keep babies off sugar is to go back to the natural diet and eat lots of fresh fruit
Support
If you keep it up, you continue working or trying as hard as you have been in the past. You're doing a great job! Keep it up!
If someone or something keeps you, they delay you and make you late. `What kept you?' --- `I went in the wrong direction.'
keep in a certain state, position, or activity; e g , "keep clean"; "hold in place"; "She always held herself as a lady"; "The students keep me on my toes"
raise; "She keeps a few chickens in the yard"; "he keeps bees"
To last; to endure; to remain unimpaired
You can say or ask how someone is keeping as a way of saying or asking whether they are well. She hasn't been keeping too well lately
A strong stone tower; the most heavily fortified part of a castle
allow to remain in a place or position; "We cannot continue several servants any longer"; "She retains a lawyer"; "The family's fortune waned and they could not keep their household staff"; "Our grant has run out and we cannot keep you on"; "We kept the work going as long as we could"
observe correctly or closely; "The pianist kept time with the metronome"; "keep count"; "I cannot keep track of all my employees"
The act or office of keeping; custody; guard; care; heed; charge
{i} wages, living, livelihood; stronghold, strongest part of a medieval castle
The means or provisions by which one is kept; maintenance; support; as, the keep of a horse
prevent (food) from rotting; "preserved meats"; "keep potatoes fresh"
If you try to keep from doing something, you try to stop yourself from doing it. She bit her lip to keep from crying
To take care; to be solicitous; to watch
If one thing is in keeping with another, it is suitable in relation to that thing. If one thing is out of keeping with another, it is not suitable in relation to that thing. His office was in keeping with his station and experience
keep in a certain state, position, or activity; e
maintain in safety from injury, harm, or danger; "May God keep you"
The innermost and strongest structure of a medieval castle, the keep was sometimes used as living quarters as well as for defense
Donjon Main tower; final defensive refuge
maintain by writing regular records; "keep a diary"; "maintain a record"; "keep notes"
Keep is used with some nouns to indicate that someone does something for a period of time or continues to do it. For example, if you keep a grip on something, you continue to hold or control it. Until last year, the regime kept a tight grip on the country One of them would keep a look-out on the road behind to warn us of approaching vehicles
To remain in any position or state; to continue; to abide; to stay; as, to keep at a distance; to keep aloft; to keep near; to keep in the house; to keep before or behind; to keep in favor; to keep out of company, or out reach
To record transactions, accounts, or events in; as, to keep books, a journal, etc
To care; to desire
To hold; to restrain from departure or removal; not to let go of; to retain in one's power or possession; not to lose; to retain; to detain
"keep clean"; "hold in place"; "She always held herself as a lady"; "The students keep me on my toes"
If you keep yourself or keep someone else, you support yourself or the other person by earning enough money to provide food, clothing, money, and other necessary things. She could just about afford to keep her five kids I just cannot afford to keep myself The pay was enough to keep him in whisky for a day or two
To have habitually in stock for sale
If you keep going, you continue moving along or doing something that you have started, even if you are tired and would prefer to stop. She forced herself to keep going
If you keep something, you continue to have it in your possession and do not throw it away, give it away, or sell it. Lathan had to choose between marrying her and keeping his job
That which keeps or protects; a stronghold; a fortress; a castle; specifically, the strongest and securest part of a castle, often used as a place of residence by the lord of the castle, especially during a siege; the donjon
celebrate, as of holidays or rites; "Keep the commandments"; "celebrate Christmas"; "Observe Yom Kippur"
store or keep customarily; "Where do you keep your gardening tools?"
the data with the voice message, even when the message is moved from one user to another
the financial means whereby one lives; "each child was expected to pay for their keep"; "he applied to the state for support"; "he could no longer earn his own livelihood"
the main tower within the walls of a medieval castle or fortress
If you keep yourself to yourself or keep to yourself, you stay on your own most of the time and do not mix socially with other people. He was a quiet man who kept himself to himself socialize
conform one's action or practice to; "keep appointments"; "she never keeps her promises"; "We kept to the original conditions of the contract"
have as a supply; "I always keep batteries in the freezer"; "keep food for a week in the pantry"; "She keeps a sixpack and a week's worth of supplies in the refrigerator"
look after; be the keeper of; have charge of; "He keeps the shop when I am gone"
in a book
To attend upon; to have the care of; to tend
The innermost central tower of a medieval castle which served both as a last defense and as a dungeon and which contained living quarters, a prison, and sometimes a chapel; or a tower-like fortress, square polygonal or round, generally built on a mound as a military outpost
v t
To be in session; as, school keeps to-day
continue a certain state, condition, or activity; "Keep on working!"; "We continued to work into the night"; "Keep smiling"; "We went on working until well past midnight"
keep under control; keep in check; "suppress a smile"; "Keep your temper"; "keep your cool"
prevent from doing something or being in a certain state; "We must prevent the cancer from spreading"; "His snoring kept me from falling asleep"; "Keep the child from eating the marbles"
keep a close watch on
to pay careful attention to a situation or a thing, so that you can deal with any changes or problems

The prime minister asked the home secretary to keep a close watch on the flooding situation.

keep a cool head
to keep one's cool; to stay calm
keep a lid on
To keep something secret

It's supposed to be a surprise, so try to keep a lid on it, will you?.

keep a lookout
To maintain vigilance for someone or something
keep a lookout
To maintain vigilance for a possibly dangerous situation
keep a weather eye open
to be alert; to concentrate on a matter in hand
keep a weather eye open
to maintain a background awareness of something; to remain alert to changes without it occupying your full attention
keep an eye on
To watch and pay attention to

I must keep an eye on this sauce in case it curdles.

keep an eye open
To maintain vigilance for someone or something
keep an eye open
To maintain vigilance for a possibly dangerous situation
keep an eye out
To watch for, look for, or search for

I think we're getting close, so keep an eye out for the next street.

keep an eye peeled
To look out (for something) attentively

Keep an eye peeled, you never know when the ice-cream truck will pass by.

keep around
to keep something near one

I keep a dictionary around when editing this Wiki.

keep at
To constrain (a person) to continue doing (a task)
keep at
To persist in
keep away from
To deny access to

He tried to keep him away from his daughter.

keep away from
To avoid

He tried to keep away from danger.

keep away from
To evade

He tried to keep away from his pursuers.

keep company
To court

He was keeping company with her.

keep company
To socialise

If you care about your reputation you ought to be careful who you keep company with.

keep down
Not to vomit

It is difficult to keep anything down when you have the flu.

keep down
To lie low. To stay concealed by not standing up

You had better keep down or they will see you.

keep down
To repress

China keeps down her dissidents very efficiently.

keep down
To restrain or control

We must keep then noise down, or the neighbours will complain.

keep down
To cause not to increase or rise

It is essential to keep the numbers down to avoid overcrowding.''.

keep faith
to retain one's faith
keep faith
to continue to have confidence in someone or something, and to support them or it
keep fit
exercises designed to promote physical fitness if performed regularly
keep fit
To exercise for physical fitness

I keep fit by kickboxing every week.

keep from
To protect or preserve from
keep from
To prevent or restrain (oneself or another); refrain or cause refrain
keep going
to continue functioning

The grandfather clock keeps going for over a week without winding.

keep going
to continue
keep house
To take care of domestic chores; work as a housekeeper

So I went to keep house with him at the Why Not? and my aunt sent down my bag of clothes, and would have made over to Elzevir the pittance that my father left for my keep, but he said it was not needful, and he would have none of it.

keep in mind
To remember; to be mindful of or pay attention

Keep in mind that he does not hear too well anymore, so you may have to speak more loudly.

keep it down
To be quiet

Would you guys keep it down in there? I'm trying to sleep.

keep it on the barber pole
To do something correctly
keep it real
To be authentic, true to oneself; to be cool
keep it real
In the imperative, an exhortation used as a departing salutation
keep it up
To maintain one's erection

Ever hear of Viagra? It's not my fault you can't keep it up anymore.

keep it up
To maintain or continue a positive streak

The new teacher was so enthusiastic, I hope she can keep it up until the end of the year.

keep mum
To not talk; especially keep silent about something that may be sensitive or secret

Be like dad, keep mum (British wartime poster).

keep on
To remain in an existing position

The new boss would like to keep on the present secretary.

keep on
persist or continue

Mum, Jimmy keeps on poking me!.

keep on truckin'
To continue or persist, regardless of circumstances or setbacks; to keep trying or striving
keep one on one's toes
To keep one attentive, active, busy or alert

Four-year-old twins will certainly keep you on your toes!.

keep one's cards close to one's chest
To avoid revealing one's thoughts, circumstances, or plans

Abdullah has not yet revealed his choice for the No 2 post when he takes over as prime minister, preferring to keep his cards close to his chest.

keep one's cool
To remain composed, calm, and even-tempered, especially in a provocative situation

Fighting back panic, she tried to keep her cool and find a way out from under the rubble.

keep one's counsel
To keep a secret for someone else; to be discreet, careful, or circumspect in what one says concerning someone else's thoughts, deeds, or situation

Standish will keep our counsel, and the news will be old before it's known.

keep one's counsel
To keep one's own business private; to be discreet, careful, or circumspect in what one says concerning one's own thoughts, deeds, or situation

Khomeini's approach to decision making is to keep his counsel at first, allowing the advocates of different options to debate issues openly.

keep one's eye in
To keep in practice
keep one's eye on the ball
To maintain one's concentration fixed on one important theme

My ethos has always been to be very straight with people, tell it as it is. It doesn't often make people happy but I found that over a period of time it's better to be that way. So being straight, also being very focused on your objectives, keep your eye on the ball and not get deflected away from it.

keep one's eyes peeled
To be on the alert, to be watchful
keep one's hair on
To stay calm; to be patient

And he flew at Jaap’s throat.

keep one's head
To remain calm, reasonable, level-headed, especially in a situation likely to cause distress

Officials are calling the woman a hero for keeping her head and finding the only way out amid the panic of the smoke and flames.

keep one's head above the water
Alternative form of keep one's head above water
keep one's head above water
To survive or endure, especially in a situation in which one is struggling to avoid being overwhelmed by adverse financial circumstances

Strong sales in Europe and Asia are helping Tiffany keep its head above water at a time when US consumers are holding onto their wallets.

keep one's head on one's shoulders
Alternative form of keep one's head
keep one's head upon one's shoulders
Alternative form of keep one's head
keep one's lips sealed
To keep quiet; to keep a secret; to not tell

You can certainly trust me to keep my lips sealed about the matter.

keep one's mouth shut
To keep a secret; to refrain from speaking indiscreetly or carelessly; broadly, to refrain from speaking altogether

Charles has failed to follow the example of his mother, the queen, who has heroically kept her mouth shut for more than 50 years.

keep one's nose clean
To stay out of trouble
keep one's options open
To not commit to a decision, to keep various options available
keep one's own counsel
To keep one's own business private; to be discreet, careful, or circumspect in what one says concerning one's own thoughts, deeds, or situation

The compressed lips suggest his principled reticence, his practice of keeping his own counsel.

keep one's pecker up
remain cheerful; keep smiling

All you need is a box of goodies to keep your pecker up, .

keep one's shirt on
To be more patient or to calm down
keep oneself to oneself
To be introverted; to stay away from others
keep out
To refrain from entering a place or condition
keep out
To restrain someone or something from entering a place or condition
keep out of
To restrain someone or something from entering a place or condition

He keeps me out of the house.

keep out of
To stay away from a place or condition

I am keeping out of trouble.

keep pace
To run at the same speed as a pacesetter
keep pace
To progress at the same rate as another; to keep up

As he had grown older, he found that he had grown away from his people. Their interests and his were far removed. They had not kept pace with him, nor could they understand aught of the many strange and wonderful dreams that passed through the active brain of their human king. So limited was their vocabulary that Tarzan could not even talk with them of the many new truths, and the great fields of thought that his reading had opened up before his longing eyes, or make known ambitions which stirred his soul.

keep quiet
To refrain from talking about something; to keep a secret

Remember it's a surprise party, so keep quiet about it.

keep quiet
remain silent

Granny is asleep, so keep quiet while you play.

keep score
To keep track of the score in a game
keep shtum
Don't tell anyone; especially, keep silent about something that may be sensitive or secret

If I tell you, you have to promise to keep shtum about it.

keep somebody in stitches
To keep somebody laughing hard or amused

The show kept me in stitches the whole time.

keep somebody posted
To inform (someone) regularly of the latest developments

That's all the news for now, but I'll keep you posted about new developments.

keep someone company
To remain with or accompany someone, especially to make them feel more comfortable with a certain situation

I'm a bit nervous, could you keep me company while I wait for my blind date to arrive?.

keep someone in the dark
To deliberately not tell someone details about something
keep someone in the loop
To furnish someone with sufficient relevant information and include them in the decision-making process
keep someone on ice
to keep someone uninformed or uncontacted
keep straight
To avoid confusing or mixing up something; to keep something clear or organized

Their names all sounded the same to me at first, and I had trouble keeping straight who was who.

keep tabs on
to monitor; to keep track of; to watch

If you are careful to keep tabs on your finances, you should be able to stay within a budget.

keep the home fires burning
To maintain daily routine and provide the necessities of life in a home or community
keep the wolf from the door
To ward off poverty or hunger

They didn't earn much, but it was enough to keep the wolf from the door.

keep the wolf from the door
To delay sexual ejaculation
keep track
To monitor; to track or record; to understand or follow

Please sign in so that we can keep track of who is here.

keep up
To ensure that one remains well-informed about something

I always try to keep up with (or keep up on) current affairs.

keep up
To stay even or ahead

They ran so fast I could hardly keep up.

keep up
To continue with (work, etc)

If the borrower could no longer afford to keep up the payments, the longer he stayed in the home the more the interest bill mounted.''.

keep up
To maintain; to preserve; to prevent from deteriorating

The NRA is pumping groundwater into the River Itchen in Hampshire to keep up its flow and is trying to save three streams, the Tong, the Little Stour and the Dour from going dry this summer.

keep up appearances
To pretend to be all right or that everything is going well

With tact and management it would be possible to partially satisfy creditors, and keep up appearances for six months more.

keep up with
To manage to remain up to date with trends, fashions, etc
keep up with
To manage to remain beside or just behind someone or something that is moving away from one
keep up with
To manage to follow an argument, a discussion, etc
keep up with the Joneses
To act or make purchases for status or image rather than out of need, especially for the purpose of competing with friends or neighbors

Do you really need a fancy new car or are you just trying to keep up with the Joneses?.

keep watch
To guard; to watch over someone or something

In the afternoon the sun shone hot in their faces, for there were no trees to offer them shade; so that before night Dorothy and Toto and the Lion were tired, and lay down upon the grass and fell asleep, with the Woodman and the Scarecrow keeping watch.

keep wicket
to act as wicket-keeper
keep with
to remain with someone
keep with
to associate with someone or something
keep your friends close, and your enemies closer
One should be on their toes and alert of their surroundings if malicious people are around, to ensure such people can't wreak havoc in one's life
keep-away
A child's game in which players throw a ball or other similar object so as to prevent a selected player from catching it. When the selected player catches the thrown object, he or she trades places with whoever threw it in a manner that allowed it to be caught
keep on one's toes
be cautious, be on guard, be careful
keep one's chin up
don't worry much, do not lose hope; remain courageous in a troublesome situation
keep track of
keep a record (as of past events or actions)
keep up
If you keep up with someone or something that is moving near you, you move at the same speed. She shook her head and started to walk on. He kept up with her
keep myself to myself
See: keep oneself to oneself
keep oneself to oneself
Spend time alone, not talking to other people very much
keep pace with someone
Go as fast or go at the same rate as someone
keep pace with something
Go as fast or go at the same rate as something
keep someone guessing
Leave someone uncertain or in doubt as to one’s intentions or plans
keep back
Not go near to a person or place
keep in mind
Remember and think about someone or something
keep note
maintain in the forefront of one's awareness; "He kept note of the location of the soldiers"
keep over
Reserve, hold over
keep away
keep apart, hold at a distance, stay away from, do not come near
keep away
prevent from coming close; "I tried to keep the child away from the pool"
keep away
prevent from coming close; "I tried to keep the child away from the pool
keep back
keep under control; keep in check; "suppress a smile"; "Keep your temper"; "keep your cool"
keep back
stop; restrain; hide, conceal
keep back
secure and keep for possible future use or application; "The landlord retained the security deposit"; "I reserve the right to disagree"
keep back
If you keep some information back, you do not tell all that you know about something. Neither of them is telling the whole truth. Invariably, they keep something back
keep back
If you keep back part of something, you do not use or give away all of it, so that you still have some to use at a later time. Roughly chop the vegetables, and keep back a little to chop finely and serve as a garnish. = set aside, hold back
keep back
hold back; refuse to hand over or share; "The father is withholding the allowance until the son cleans his room"
keep cool
remain calm, keep one's temper, do not get angry
keep down
put down by force or intimidation; "The government quashes any attempt of an uprising"; "China keeps down her dissidents very efficiently"; "The rich landowners subjugated the peasants working the land"
keep down
If you keep the number, size, or amount of something down, you do not let it get bigger or go higher. The prime aim is to keep inflation down Administration costs were kept down to just £460
keep down
manage not to throw up
keep down
{f} keep something at low level; keep under control, keep at reduced level (E.g.: "The baby is sleeping so please keep your voice down"); prevent from increasing (as to keep down the price of milk); keep a person in an inferior position as to prevent this person from advancing or succeeding; stay low, stay in a low position or place where cannot be seen; hold food or drink without throwing it up
keep down
If you keep food or drink down, you manage to swallow it properly and not vomit, even though you feel sick. I tried to give her something to drink but she couldn't keep it down
keep down
If someone keeps a group of people down, they prevent them from getting power and status and being completely free. No matter what a woman tries to do to improve her situation, there is some barrier or attitude to keep her down. = hold back
keep down
place a limit on the number of
keep fit
a class in which you do exercises to keep yourself healthy aerobics
keep going
suffice for a period between two points; "This money will keep us going for another year"
keep going
continue on
keep going
allow to remain in a place or position; "We cannot continue several servants any longer"; "She retains a lawyer"; "The family's fortune waned and they could not keep their household staff"; "Our grant has run out and we cannot keep you on"; "We kept the work going as long as we could"
keep going
be a regular customer or client of; "We patronize this store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as he could"
keep going
continue uninterrupted; "The disease will run on unchecked"; "The party kept going until 4 A M "
keep in
cause to stay indoors
keep in mind
mind
keep in mind
remember, be aware of
keep in mind
bear in mind
keep in touch
stay in touch, be in touch with, maintain a connection with/to, maintain ties with/to, remain in contact with
keep off
refrain from certain foods or beverages; "I keep off drugs"; "During Ramadan, Muslims avoid tobacco during the day
keep off
keep a distance from -, stay away from -
keep off
refrain from certain foods or beverages; "I keep off drugs"; "During Ramadan, Muslims avoid tobacco during the day"
keep off
refrain from entering or walking onto; "keep off the grass"; "stay off the premises"
keep on
see keep 7
keep
Favorites