trust

listen to the pronunciation of trust
İngilizce - Türkçe
güvenmek

Onlara güvenmek zorundayız. - We have to trust them.

Hayatımı kaptana güvenmek zorundaydım. - I had to trust the captain with my life.

güven

John'a güvenebilirsin. O seni asla hayal kırıklığına uğratmayacak. - You can trust John. He will never let you down.

Avukatlar ve oto tamircileri en az güvendiğim insanlardır. - Lawyers and auto mechanics are the people I trust the least.

güvence
{f} 1. güvenmek, itimat
{i} ümit
{i} umut
{i} sorumluluk
{f} ummak
{f} inanmak
teslim etmek
inan

Ben onun hikayesine inanmıyorum. - I don't trust his story.

Ondan hoşlanıyorum fakat aynı zamanda ona gerçekten inanmıyorum. - I like him, but at the same time I don't really trust him.

tevekkül etmek
güvenirlik
ortaklık
{i} vakıf

Çocukların her biri için bir vakıf fonu kuruldu. - A trust fund has been set up for each of the children.

güvenmek itimat etmek emniyet etmek
vazife
{i} inanma

Ona niçin kimsenin inanmadığını merak ediyor musun? - Do you wonder why no one trusts him?

O bana tamamen inanmaz. - He doesn't altogether trust me.

{i} itimat
{f} emanet etmek
bakım
mütevellilik
inanç duymak
tröst
koruma
mutemetlik
ümit etmek
güvenilen şahıs veya şey
{f} kredi vermek
{f} itimat etmek
{f} veresiye vermek
{i} emanet

O parasını ona emanet eder. - She trusts him with her money.

Tom çocuklarını Mary'ye emanet etmiyor. - Tom doesn't trust Mary with his children.

{i} güvenilir kişi
{f} inancı olmak
{i} kredi
tesis
umut etmek
mesuliyet
görev

Mütevelli Yönetim kurulu yurt dışı holdingleri görevden almak için oy kullandı. - The Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.

bel bağlamak
güveyi
trust in
güven

Benim sana tam güvenim var. - I have absolute trust in you.

Ona mutlak güvenim var. - I have absolute trust in him.

trust to
(Fiili Deyim ) -e güvenmek
trust activities
(Ticaret) teminat faaliyetleri
trust companies
tröst şirketler
trust feelings
hislere güvenmek
trust in god
tevekkül
trust in god
tevekkül etmek
trust law
(Politika, Siyaset) tröst hukuku
trust law
(Politika, Siyaset) inançlı mülkiyet hukuku
trust list
(Bilgisayar) güven listesi
trust password
(Bilgisayar) güven parolası
trust property
(Ticaret) yediemine aktarılan mal
trust receipt
(Ticaret) emanet makbuzu
trust receipt
(Ticaret) zilyetlik makbuzu
trust receipt
(Ticaret) rehin senedi
trust services
(Ticaret) mutemetlik hizmetleri
trust share
(Bilgisayar) paylaşıma güven
trust type
(Bilgisayar) güven türü
trust account
güven hesabı
trust company
tröst şirketi
trust deed
yediemin sözleşmesi
trust deed
vekâlet senedi
trust fund
vakıf fonu

Çocukların her biri için bir vakıf fonu kuruldu. - A trust fund has been set up for each of the children.

trust in
güvenmek
trust in
inanmak
trust with
emanet etmek
trust center
Güven Merkezi
trust company
Tröst şirketi, yatırım ortaklığı, yatırım danışmanlığı şirketi
trust fond
Bkz. trust fund
trust os. to do st.
güven os. st yapmak
trust territory
güven sınırları
trust worthy
güven layık
trust-building
güven oluşturmak
trust agreement
(Ticaret) yediemin anlaşması
trust company
yatırım ortaklığı
trust company
yatırım danışmanlığı şirketi [amer.]
trust deed
(fiil)kâletname, yediemin sözleşmesi
trust deed
vekâletname
trust fund
(Askeri) EMANET FONU: ABD nin bir mutemet sıfatıyla, elinde bulunan fon. Bu fona, hükümet tarafından yapılan çeşitli tahsilat girer ve tesisin gayelerine uygun olarak bu fondan sarfiyat yapılır
trust fund
tröst fonu
trust in God
Allaha tevekkül etmek, tevekkül etmek
trust link
Güven Bağlantısı
trust relationship
Güven İlişkisi
trust smb. to do smth
yapabileceğine inanmak
trust smb. with smth
emanet etmek
trust smb. with smth
borç vermek
trust territory
(Politika, Siyaset) vesayet altındaki bölge
trust to
bel bağlamak
trust to one's fists
bileğine güvenmek
transitive trust
Geçişli Güven
blind trust
Kör fon: Bir kişinin yatırımlarının, parasının nereye yatırıldığı, nasıl değerlendirildiği konusunda hiç bir bilgisi olmaksızın yönetimine ilişkin, aracı bir şirketle yapılan mali bir düzenleme veya anlaşma
put one's trust in
güvenmek
trusted
{f} güven

Haritaya güvenmeme rağmen o hatalıydı. - Although I trusted the map, it was mistaken.

Güvenilir bir kullanıcı olmak istiyor musunuz? - Would you like to become a trusted user?

trustful
çabuk inanılır
trustful
güvenilir
trustful
{s} başkalarına güvenen/inanan
trustful
kuşkusuz
trustful
çabuk inanan
trustful
güvenen
trustfully
güvenle
trustfulness
güvençlilik
trustfulness
güvenilirlik
trusting
s., bak. trustful
trusting
inançlı
trusting
{i} güvenilir

Tom'un çok güvenilir olduğunu düşünüyorum. - I think that Tom is too trusting.

O açık ve güvenilirdir. - He's open and trusting.

trusting
{f} güven

O açık ve güvenilirdir. - He's open and trusting.

Tom çok güvenen olduğumu söylüyor. - Tom says I'm too trusting.

trusting
trust ümit et/güven
trusting
güvenen

Tom çok güvenen olduğumu söylüyor. - Tom says I'm too trusting.

trusting
çabuk inanan
trustful
trustfullygüvenle
trustful
trustfulnessgüvençlilik
complete trust
sonsuz güven
develop trust
güven oluşturmak
develop trust
güven yaratmak
edit trust
(Bilgisayar) güveni düzenle
edit trust
(Bilgisayar) güven düzenle
implicit trust
tam güven
investment trust
(Ticaret) yatırım fonu
investment trust
(Ticaret) yatırım ortaklığı
investment trust
(Ticaret) yatırımcı
on trust
emniyetle
sense of trust
güven duygusu
trust deed
(Ticaret) vekalet senedi
trust fund
(Askeri) emanet fonu
trusted
güvenilen
trusted
güvenilir

Ona annesi ve babası tarafından güvenilir. - He is trusted by his parents.

Herkes tarafından güvenilir, değil mi? - She's trusted by everyone, isn't she?

trustful
başkalarına güvenen
trustful
herkese güvenen
trusting
güvenerek

Ona güvenerek büyük bir riske giriyorsun. - You're running a big risk in trusting him.

trusts
(Bilgisayar) güvenler
unit trust
(Ticaret) yatırım fonları
unit trust
(Ticaret) tröst birliği
brain trust
bir türküm danışman
breach of trust
emniyeti kötüye kullanma
breach of trust
güveni bozma
corporate trust
şirket kredisi
deed of trust
kredili senet
deed of trust
vekâletname
investment trust
yatırım kredisi
letter of trust
güven mektubu
letter of trust
itimat mektubu
mutual trust
karşılıklı güven
take on trust
kanıtsız kabul etmek
take on trust
güvenmek
trustful
saf
trustingness
güvenilirlik
anti trust
anti tröst
betrayed his trust
onun güveni ihanet
breach of trust
(deyim) Emanete hıyanet, güveni kötüye kullanma
delivered; committed in trust
teslim; güven taahhüt
express trust
açık kredi, sarih güven
family trust
aile vakfı
fixed trust
sabit tröst
foundation of trust
güven temeli
give trust to
güven vermek
give trust upon
üzerine güven vermek
in God we trust
Tanrıya güveniriz
national trust
milli güven
on trust for
güven için
put trust
tevekkül
spendthrift trust
mirasyedi güven
trust me
güvenmeme
truster
grubu üyesi
İngilizce - İngilizce
To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in

He that trusts every one without reserve will at last be deceived. --Johnson.

Dependence upon something in the future; hope
To be confident, as of something future; to hope

I will trust and not be afraid. --Isa. xii. 2.

To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment

Merchants and manufacturers trust their customers annually with goods.

Secure, safe
To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit

It is happier sometimes to be cheated than not to trust. --Johnson.

A group of businessmen or traders organised for mutual benefit to produce and distribute specific commodities or services, and managed by a central body of trustees
The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another
To commit, as to one's care; to intrust

Merchants were not willing to trust precious cargoes to any custody but that of a man-of-war. -- Thomas Babington Macaulay.

To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide

More to know could not be more to trust. --William Shakespeare.

to show confidence in a person by intrusting (him) with something

Whom, with your power and fortune, sir, you trust, Now to suspect is vain. --John Dryden.

Faithful, dependable
To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object

I trust you have cleaned your room?.

Confidence in or reliance on some person or quality
To give credence to; to believe; to credit

Trust me, you look well. --William Shakespeare.

To risk; to venture confidently

by thee to trust thee from my side. -- John Milton.

Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit

I was out of cash, but the landlady let me have it on trust.

Trustworthiness, reliability
In the United States severe statutes against trusts have been passed by the Federal government and in many States, with elaborate statutory definitions
An estate devised or granted in confidence that the devisee or grantee shall convey it, or dispose of the profits, at the will, or for the benefit, of another; an estate held for the use of another; a confidence respecting property reposed in one person, who is termed the trustee, for the benefit of another, who is called the cestui que trust
A transaction in which the owner of real property or personal property (the trustor or settlor) gives ownership to a trustee, to hold and to manage it for the benefit of a third party, called the "beneficiary "
When it consists of corporations it may be effected by putting a majority of their stock either in the hands of a board of trustees (whence the name trust for the combination) or by transferring a majority to a holding company
An arrangement under which money or other property is held by one person or company (often a trust company) for the benefit of another person or persons These assets are administered according to the terms of the trust agreement Each province has a trustee act, which regulates the kinds of investments that can be made by the trustees of a trust fund
The advantages of a trust are partly due to the economies made possible in carrying on a large business, as well as the doing away with competition
A legal arrangement in which one person (the trustor) transfers legal title to property to a trust and names a fiduciary (the trustee) to manage the property for the benefit of a person or institution (the beneficiary)
as, a sugar trust
If you trust someone to do something, you believe that they will do it. That's why I must trust you to keep this secret
A legal arrangement in which an individual (the trustor) gives fiduciary control of property to a person or institution (the trustee) for the benefit of beneficiaries
An obligation binding the trustee(s) to deal with property over which they have control (the trust property) for the benefit of the beneficiaries
A legal agreement that allows the donor to set aside money or property of one person for the benefit of one or more persons or organizations The legal title of a trust remains with the trustee
A fiduciary relationship calling for a trustee to hold the title to assets for the benefit of the beneficiary The person creating the trust, which may or may not also be the beneficiary, is called the grantor
Trusts are active, or special, express, implied, constructive, etc
an arrangement, usually established by a written document, to provide for the management and disposition of assets It normally involves three parties: the person who establishes the trust (sometimes called a donor, grantor, settlor, or trustor), a trustee, and one or more beneficiaries
To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in; as, we can not trust those who have deceived us
certainty based on past experience; "he wrote the paper with considerable reliance on the work of other scientists"; "he put more trust in his own two legs than in the gun"
expect and wish; "I trust you will behave better from now on"; "I hope she understands that she cannot expect a raise"
Held in trust; as, trust property; trustmoney
The condition or obligation of one to whom anything is confided; responsible charge or office
To hope confidently; to believe; usually with a phrase or infinitive clause as the object
Your trust in someone is your belief that they are honest and sincere and will not deliberately do anything to harm you. He destroyed me and my trust in men You've betrayed their trust There's a feeling of warmth and trust here
If you trust in someone or something, you believe strongly in them, and do not doubt their powers or their good intentions. He was a pastor who trusted in the Lord who lived to preach
{i} confidence, faith; credit; faithfulness; monopoly, several companies banded together in order to reduce competition; custody, safekeeping
That which is committed or intrusted to one; something received in confidence; charge; deposit
To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment; as, merchants and manufacturers trust their customers annually with goods
That upon which confidence is reposed; ground of reliance; hope
be confident about something; "I believe that he will come back from the war"
a trustful relationship; "he took me into his confidence"; "he betrayed their trust"
A legal device used to manage real or personal property, established by one person (the grantor or settlor) for the benefit of another (the beneficiary) A third person (the trustee) or the grantor manages the trust
In Britain, a trust or a trust hospital is a public hospital that receives its funding directly from the national government. It has its own board of governors and is not controlled by the local health authority. see also trusting, unit trust
confer a trust upon; "The messenger was entrusted with the general's secret"; "I commit my soul to God"
An arrangement by which a person conveys legal title to property to another party (such as a bank trust department or an attorney) The trustee agrees to administer the trust assets for the benefit of the person who established the trust or for the benefit of someone else named in the trust agreement Trusts can be established during lifetime (intervivos or living trust) or by will (testamentary trust)
A legal device used to set aside raised money or property of one person for the benefit of one or more persons or organizations
extend credit to
Assured resting of the mind on the integrity, veracity, justice, friendship, or other sound principle, of another person; confidence; reliance; reliance
A legal agreement where an individual (the trustee) controls property or assets put into a trust by another (the grantor) for the benefit of another (beneficiary)
If you do not trust something, you feel that it is not safe or reliable. She nodded, not trusting her own voice For one thing, he didn't trust his legs to hold him up I still can't trust myself to remain composed in their presence
10. A trust is a group of people or an organization that has control of an amount of money or property and invests it on behalf of other people or as a charity. He had set up two charitable trusts
Property given by a person called the donor or settlor, to a trustee, for the benefit of another person (the beneficiary or donee) The trustee manages and administers the property, actual ownership is shared between the trustee and the beneficiary and all the profits go to the beneficiary The word "fiduciary" can be used to describe the responsibilities of the trustee towards the beneficiary A will is a form of trust but trusts can be formed during the lifetime of the settlor in which case it is called an inter vivos or living trust
This legal entity is a way for transferred assets (money or property) to be handled for the benefit of another, according to the directions of the person who creates the trust A trust may be created by a parent, another relative or any interested person
Assured anticipation; dependence upon something future or contingent, as if present or actual; hope; belief
A business organization or combination consisting of a number of firms or corporations operating, and often united, under an agreement creating a trust (in sense 1), esp
If you take something on trust after having heard or read it, you believe it completely without checking it. He was adamant that the allegations were untrue, so I took him on trust
a consortium of independent organizations formed to limit competition by controlling the production and distribution of a product or service; "they set up the trust in the hope of gaining a monopoly"
If you trust someone with something important or valuable, you allow them to look after it or deal with it. This could make your superiors hesitate to trust you with major responsibilities I'd trust him with my life. Trust is also a noun. She was organizing and running a large household, a position of trust which was generously paid
An equitable right or interest in property distinct from the legal ownership thereof; a use (as it existed before the Statute of Uses); also, a property interest held by one person for the benefit of another
the trait of trusting; of believing in the honesty and reliability of others; "the experience destroyed his trust and personal dignity" a consortium of independent organizations formed to limit competition by controlling the production and distribution of a product or service; "they set up the trust in the hope of gaining a monopoly" something (as property) held by one party (the trustee) for the benefit of another (the beneficiary); "he is the beneficiary of a generous trust set up by his father" have confidence or faith in; "We can trust in God"; "Rely on your friends"; "bank on your good education"; "I swear by my grandmother's recipes" extend credit to allow without fear
A trust may take the form of a corporation or of a body of persons or corporations acting together by mutual arrangement, as under a contract or a so-called gentlemen's agreement
have confidence or faith in; "We can trust in God"; "Rely on your friends"; "bank on your good education"; "I swear by my grandmother's recipes"
something (as property) held by one party (the trustee) for the benefit of another (the beneficiary); "he is the beneficiary of a generous trust set up by his father"
If you trust someone's judgment or advice, you believe that it is good or right. I blame myself and will never be able to trust my instinct again
trust deed
A deed conveying property to a trustee, for some specific use
trust fall
An exercise in which one person lets him- or herself fall without trying to stop it, relying on their friend(s) to catch them
trust falls
plural form of trust fall
trust fund
Property held by a trustee in a trust established by a grantor for a beneficiary
trust fund
Loosely, a substantial inheritance of money
trust funds
plural form of trust fund
trust territories
plural form of trust territory
trust territory
any territory placed under the administration of a state by the United Nations
trust to
If you trust to luck or instinct, you hope that it will enable you to achieve what you are trying to do, because you have nothing else to help you. I set off for the valley, trusting to luck Gardiner is simply trusting to instinct and experience. = rely on
trust indenture
A document under which a trust (as one created by the issuer of bonds in accordance with the Trust Indenture Act of 1939) is conducted
Trust Territory of the Pacific Islands
Former United Nations trusteeship, administered by the U.S. from 1947 to 1986. It consisted of more than 2,000 islands scattered over about 3,000,000 sq mi (7,770,000 sq km) of the tropical western Pacific Ocean, north of the Equator. It covered the region known as Micronesia and comprised three major island groups: the Marianas, the Carolines, and the Marshalls. The seat of government was Saipan in the Northern Mariana Islands. In 1986 the U.S. declared the trust territory agreements no longer in effect. The Federated States of Micronesia and the Republic of the Marshall Islands became sovereign states, and the Northern Mariana Islands became a commonwealth of the U.S. The Republic of Palau became a sovereign state in 1994
trust account
a savings account deposited by someone who makes themselves the trustee for a beneficiary and who controls it during their lifetime; afterward the balance is payable to the previously named beneficiary
trust account
An account separate and apart and physically segregated from broker’s own funds, in which broker is required by law to deposit all funds collected for clients
trust account
A deposit account in a bank, trust company or authorized savings & loan company or credit union kept by a lawyer (or firm) for deposit & retention of clients' money or other valuable property, in connection with the practice of law
trust account
Account maintained by a broker or escrow company to handle all money collected for clients
trust account
An account used by a real estate agent, broker, or escrow agent to hold funds for either a property seller or buyer
trust account
A bank account held by a professional for the purposes of keeping money held on behalf of clients separate from the funds of the professional or her business
trust account
A legal plan by which the trustor places assets in trust for a beneficiary
trust account
An account separate and apart and physically segregated from broker's own funds, in which broker is required by law to deposit all funds collected for clients
trust account
An account into which moneys which are held on trust are deposited Used by solicitors to deposit money which a client provides for conducting a case until the money is needed •Solicitors
trust account
A bank account in which a broker deposits trust funds, to keep them segregated from the brokers own money
trust account
A separate bank account maintained by a broker or escrow company to handle all money collected for clients A broker may not commingle these funds with his/her own funds
trust account
An account separate and apart from one's personal monies, as required by law in the case of a brokerage
trust account
A special account used by a broker or escrow agent to safeguard funds for a buyer or seller
trust account
Special accounts used by brokers and escrow agents to safeguard funds for a buyer or seller
trust account
A neutral bank account maintained by a broker for the deposit of money entrusted with him
trust account
the bank account to which the buyer's funds are deposited and held until the time closing is completed
trust account
an account supervised by parties neutral to a transaction in which funds are held prior to closing
trust account
A bank account into which the deposit in a real estate transaction is placed, in accordance to the Real Estate Act
trust account
a separate bank account segregated from a broker's own funds, in which the broker is required by state law to deposit all monies collected for clients In some states called an escrow account
trust account
An account separate and apart and physically segregated from a broker's own funds, into which the broker is required by law to deposit all funds collected for clients
trust account
Escrow maintained by an attorney
trust account
A special account to safeguard funds for a buyer or seller, primarily used by brokers and escrow agents An escrow or impound account is also a trust account
trust agreement
agreement that details the rights and responsibilities of a trustee
trust busting
(law) government activities seeking to dissolve corporate trusts and monopolies (especially under the United States antitrust laws)
trust company
A corporation engaged in the business of serving as a trustee
trust company
An institution that specializes in managing Trusts Also called a Corporate Trustee
trust company
Safeguards funds and estates entrusted to it; may also serve as trustee, transfer agent, and registrar for corporations
trust company
(Fiducie) Organization which acts as a fiduciary, trustee, or agent for individuals and businesses in the administration of trust funds, estates, and custodial arrangements
trust company
Organization usually combined with a commercial bank, which is engaged as a trustee for individuals or businesses in the administration of Trust funds, estates, custodial arrangements, stock transfer and registration, and other related services
trust company
company that manages the businesses of its customers
trust company
A corporation formed for the purpose of taking, accepting, and executing lawfully established trusts, and acting as trustee
trust company
an organization (usually with a commercial bank) that is engaged as a trustee or fiduciary or agent in handling trust funds or estates of custodial arrangements or stock transfers or related services
trust company
Such companies usually do more or less of a banking business
trust company
An organization that acts as a fiduciary and administers trusts
trust company
A financial institution that operates under either provincial or federal legislation, and conducts activities similar to those of a bank However, because of its fiduciary role, a trust company can administer estates, trusts, pension plans and agency contracts, which banks cannot do directly
trust company
A company formed under The Loan and Trust Act and operates as a private intermediary and also acts as a deposit-accepting institution which also makes loans
trust company
a company licensed to provide trust services
trust company
A commercial bank or other corporation that manages trusts. Company, often a commercial bank, acting as trustee for individuals and businesses and providing related financial or estate-planning services. Trust services for individuals commonly include the administration of estates, living trusts (trusts that become effective during the lifetimes of their makers, or settlors), and testamentary trusts (trusts originating in a will). Services for businesses include the administration of corporate bond indentures and corporate pension funds. Trust companies may also serve as corporate stock registrars and as paying agents for the distribution of dividends
trust company
a financial institution that handles trust funds
trust company
Any corporation formed for the purpose of acting as trustee
trust deed
A mortgage instrument widely used across the United States involving 3 parties, the lender or beneficiary, the borrower or trustor, and and independant stake holder or trustee The trust deed is the security instrument for the note or debt
trust deed
Just as with a mortgage, this is a legal document by which a borrower pledges certain real property or collateral as guarantee for the repayment of a loan
trust deed
An instrument used to create a mortgage gage lien by which the borrower conveys title to a trustee, who holds it as security for the benefit of the note holder (the lender); also called a deed of trust
trust deed
is the document setting out the rules and responsibilities of the cast of characters in a unit trust It will probably be in legal jargon, have many pages, and be difficult to get hold of However, it's not a bad idea to get a copy to thumb through it at your leisure You can never have too much information Back to top
trust deed
Also called a deed of trust A legal document in which title to property is transferred to a third-party trustee as security for an obligation owed by the trustor (borrower) to the beneficiary (lender) A trust deed is similar to a mortgagethe main difference is that it involves three parties When a borrower repays the note secured by a trust deed, the trustee must reconvey title back to the borrower by way of a deed of reconveyance (See deed of reconveyance)
trust deed
The instrument given by a borrower (trustor) to a trustee vesting title to a property in the trustee to ensure the borrower’s fulfillment of an obligation A mortgage
trust deed
A deed by which the trustor conveys his title to a trustee to be held in trust and security to borrow money
trust deed
Transfer by a debtor of assets to an Insolvency Practitioner for the benefit of the debtor's creditors
trust deed
An instrument used to create a mortgage lien by which the mortgagor conveys his or her title to a trustee who holds it as security for the benefit of the note holder (the lender) Also called deed of trust
trust deed
An instrument which secures the payment of a debt Distinguished from a mortgage in that the title is transferred to, and held by, a trustee for the benefit of the holder of the debt
trust deed
a document conveying title to trust property to the trustee and setting out the purposes for which a trust has been formed, the rights and obligations of the trustee, of the trust's manager and of the trust's beneficiaries
trust deed
>> An instrument used in many states in place of a mortgage Grants an interest in the property as collateral for a loan and, when recorded with the county, creates a lien having priority over later-filed mortgages or trust deeds
trust deed
An instrument which transfers (conveys) the bare legal title of a property to a trustee to be held pending fulfillment of an obligation, usually the repayment of a loan to a beneficiary
trust deed
The legal document that transfers ownership of a piece of property
trust deed
The instrument given by a borrower to a trustee vesting title to a property in the trustee as security for the borrower's fulfillment of an obligation (see deed of trust )
trust deed
Agreement between trustee and borrower setting out terms of bond
trust deed
The legal document which sets out the rules governing the operation of a super fund Members are entitled to view a copy of the trust deed, although they may be charged a reasonable fee to be sent a copy
trust deed
A deed given by a borrower to a trustee to be held pending fulfillment of an obligation, which is ordinarily repayment of a loan to a beneficiary
trust deed
Agreement between trustee and borrower setting out terms of a bond
trust deed
The instrument given by a borrower (trustor) to a trustee vesting title to a property in the trustee as security for the borrower's fulfillment of an obligation See also "Deed of Trust"
trust deed
See: deed of trust
trust deed
a written instrument legally conveying property to a trustee often used to secure an obligation such as a mortgage or promissory note
trust deed
note that authorizes the transfer of an asset to a trustee
trust deed
An instrument of conveyance of title to property wherein the transferee will be holding the title to the property on behalf of another person
trust deed
A legal document which establishes and governs the operation of a trust
trust deed
Deed given by borrower to beneficiary to be held pending fulfillment of an obligation, which is ordinarily repayment of a loan to a beneficiary
trust fund
relatively small amounts of grant funds that banks may use for preparation of projects
trust fund
A fund, designated as a trust fund by law, that is credited with income from earmarked collections and charged with certain outlays Collections may come from the public (for example, from taxes or user charges) or from intrabudgetary transfers The federal government has more than 150 trust funds The largest and best known finance major benefit programs (including Social Security and Medicare) and infrastructure spending (the Highway and the Airport and Airway Trust Funds) See federal funds [Back to top]
trust fund
collection of money for a common investment
trust fund
property (as money or securities) held in trust
trust fund
A fund set up under the Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) to help pay for cleanup of hazardous waste sites and for legal action to force those responsible for the sites to clean them up
trust fund
a fund held in trust
trust fund
Property held in trust This term originally applied only to money held in trust, but is frequently used when referring to all property held in trust
trust fund
A fund consisting of resources received and held by the governmental unit as trustee, to be expended or invested in accordance with the conditions of the trust
trust fund
Technically, only money held in the trust; but frequently applied to all the property held in the trust
trust fund
money held on behalf of investors or depositors, to be used at the discretion of the trustee in their interest
trust fund
A state account established by law from which dollars are used to fund specific services authorized by law
trust fund
A fund in which the assets are managed by a trustee or a board of trustees for the benefit of another party or parties Although trust funds were used for funding defined benefit plans many years prior to the enactment of ERISA, under ERISA pension plan assets are required to be held in trust if an insurance contract is not in force
trust fund
A fund consisting of resources received and held by an entity as trustee to be expended or invested in accordance with the conditions of the trust
trust fund
(See: pension trust fund )
trust fund
A Fund whose assets are managed by a trustee or a board of trustees for the benefit of another party or parties Restrictions as to what the trustee may invest the assets of the trust fund in are usually found in the trust instrument and in applicable state and federal laws In the case of ERISA-controlled employee benefit plan trust funds, there are specific requirements that should be referred to
trust fund
A fund held by one party (trustee) for the benefit of another
trust fund
A trust fund is an amount of money or property that someone owns, usually after inheriting it, but which is kept and invested for them. Property, especially money and securities, held or settled in trust. money belonging to someone that is controlled for them by a trustee. Property (e.g, money or securities) held in a trust; that is, property held legally by one party (the legal owner) for the benefit of another party (the equitable owner). The legal owner, or trustee, has the right of possession and the right of use of the property, but must exercise those rights to the benefit of the equitable owner, or beneficiary. In Anglo-American law, trust funds are set up principally for family settlements and for charitable giving. In the commercial sector, trust funds are often set up to provide for employee pensions and profit-sharing programs
trust fund
A fund whose assets are managed by a trustee or a board of trustees for the benefit of another party or parties The fund is governed by applicable State and federal law and the instrument establishing the trust
trust fund
Money, stocks, bonds or securities held by or under the control of someone for the use and benefit of another Also money collected by the court (as cash bail) and placed in the County Trust Fund until adjudication of case or order from the court
trust fund
a pooled fund that a trust fund corporation manages for its customers by making investments; each fund has clearly stated investment objectives, and a given fund's volume depends on its number of customers
trust fund
Accounts established by law to hold receipts which are collected by government and earmarked for specific purposes and programs These receipts are not available for the general purposes of the government For example, the Mass Transit Account of the Highway Trust Fund is comprised of receipts from certain highway user taxes (e g , excise taxes on motor fuels) and reserved for use for transit capital projects and related purposes Also: Funds collected and used by the federal government for carrying out specific purposes and programs according to terms of a trust agreement or statute, such as the Social Security and highway trust funds Trust funds are administered by the government in a fiduciary capacity and are not available for the general purposes of the government See "Dedicated Funding Source "
trust fund
Fund established to safeguard resources
trust fund
A fund credited with receipts that are earmarked by law and held in trust, or in a fiduciary capacity, by the US government for use in carrying out specific purposes and programs in accordance with an agreement
trust fund
The property held by a trustee for the benefit of a third party beneficiary
trust fund
Funds set aside for another person's benefit An individual known as a "trustee" invests the funds and manages the fund account until the beneficiary is eligible to take control of them, usually because of reaching a certain age
trust fund
A fund consisting of resources received and held by the school unit as trustee, to be expended or invested in accordance with conditions of the trust
trust letter
document that certifies the deposit of an asset with a trustee
trust relationship
relationship between a trustee and beneficiary; relationship of dependability and confidence
trust territory
A colony or territory placed under the administration of one or more countries by commission of the United Nations. Also called trusteeship
trust territory
a dependent country; administered by another country under the supervision of the United Nations
NHS Trust
a self-governing administrative body within the NHS; usually a group of hospitals
beef trust
An overweight or obese person; also used as a collective singular

The beef trust was out in full force – these landladies were all shaped up like barrels, wherever there wasn't a crease in their meat there was a dimple.

brain trust
More recently, any group of experts assembled to give advice
brain trust
Originally, a group of experts who advise a government, often informally
brains trust
- any group of advisors, whether experts or just friends or acquaintances, who are willing to offer their knowledge or ideas on a topic or issue
brains trust
a group of experts who discuss events in public, especially on television or radio
constructive trust
A trust created by operation of law where one party takes physical possession of property, but is legally required to use that property for the benefit of another party, in the absence of a written agreement
honorary trust
A device by which a person establishes a trust for which there is neither a charitable purpose, nor a private beneficiary to enforce the trust (such as a trust for the care of pets or maintenance of cemetery plots), for which trustee is bound by honor, but not by law, to carry out the wishes of the trustor
remainder trust
A trust which is funded by the remainder of the trustors estate left over after all specific bequests have been funded
resulting trust
A trust that is implied in law, under which property entrusted to one party is not to be used for the benefit of that party, but for that party to use for the benefit of a third party
spendthrift trust
A trust that is created for the benefit of a person (often because that beneficiary is unable to control spending) that gives an independent trustee full authority to make decisions as to how the trust funds may be spent for the benefit of the beneficiary, thus keeping the funds in the trust beyond the reach of creditors
trustability
The quality or state of being trustable
trustable
Capable of being trusted; trustworthy
trusted
Simple past tense and past participle of trust
trustfulness
{i} quality of being full of confidence, state of being full of trust
National Trust
the National Trust a British organization which owns and takes care of many beautiful old buildings and areas of countryside in England and Wales
put one's trust in
believe in, trust
trusted
(of persons) worthy of trust or confidence; "a sure (or trusted) friend"
trusted
{s} trustworthy, honest; describing one in whom confidence is placed
trustful
Full of trust; trusting
trustful
inclined to believe or confide readily; full of trust; "great brown eye, true and trustful"- Nordhoff & Hall
trustful
{s} trusting, having confidence; trustworthy, deserving trust or confidence
trustful
Worthy of trust; faithful; trusty; trustworthy
trustfully
in a trustful manner; "his mouth grinned trustfully"
trustfully
with trust; in a trusting manner; "she looked at her father trustingly"
trustfully
with trust; in a trusting manner; "she looked at her father trustingly
trustfully
in a manner that is free of suspicion, with full confidence, with full trust
trusting
tending to trust; "she had an open and trusting nature"
trusting
Having or exercising trust; confiding; unsuspecting; trustful
trusting
A trusting person believes that people are honest and sincere and do not intend to harm him or her. She has an open, trusting nature
trusting
inclined to believe or confide readily; full of trust; "great brown eye, true and trustful"- Nordhoff & Hall
blind trust
A trust in which the fiduciaries, namely the trustees or those who have been given power of attorney, have full discretion over the assets, and the trust beneficiaries have no knowledge of the holdings of the trust and no right to intervene in their handling
truster
{n} one who trusts, one who credits
Trust Fund
tf
trustability
{i} faithfulness, quality of being trustworthy, reliability
trustable
{s} reliable, trustworthy
trusted
past of trust
truster
a supporter who accepts something as true
truster
{i} person who trusts, one who places confidence, one who believes; person who makes a trust, one who creates a trusteeship; creditor
truster
One who trusts, or credits
truster
One who makes a trust; the correlative of trustee
trustful
Trusting or willing to trust
trustfully
In a trustful manner
trust