delay

listen to the pronunciation of delay
İngilizce - Türkçe
ertelemek

O, işini kaybettiği için eğitimini ertelemek zorunda kalacak. - She'll have to delay her education because she lost her job.

geciktirmek

Fadıl nikahı geciktirmek için başka bir mazeret buldu. - Fadil found another excuse to delay the wedding.

gecikmek
gecikme

Gecikmeden sorunu görüşmek gereklidir. - It's necessary to discuss the problem without delay.

Onun gecikmesi için hiçbir bahane yoktur. - There is no excuse for his delay.

tehir

Boston'da tehir edildik. - We were delayed in Boston.

{i} gecikme, geç kalma
yubatmak
yubanmak
{f} gecik

Gecikmeden sorunu görüşmek gereklidir. - It's necessary to discuss the problem without delay.

Başka gecikmelerden kaçınmalıyız. - We need to avoid any further delays.

geciktir/ertele
{f} oyalamak
{f} geciktir

Bir trafik sıkışıklığı tarafından geciktirildim. - I was delayed by a traffic jam.

Hava yarışın başlamasını geciktirecek. - The weather will delay the start of the race.

(Askeri) GECİKME: Ateş gemisinden, gözetleyici ve tespit ediciye talep edilen ateş isteğinin hemen yerine getirilemeyeceğine dair rapor. Bunu, normalde tahmini bir gecikme süresi takip eder
{f} savsaklamak
{f} ertelemek, sonraya bırakmak
muhlet
maniolmak
{f} oyalanmak
(Askeri) (RADAR) GECİKTİRME: Bir bütünün belirli parçalarını seçmek için kullanılan zaman esasının başlangıcının elektronik geciktirilmesi
{i} tecil
{i} erteleme

O, işini kaybettiği için eğitimini ertelemek zorunda kalacak. - She'll have to delay her education because she lost her job.

Daha fazla ertelemeler olabilir. - There may be more delays.

(isim) erteleme, geciktirme, gecikme, tehir, tecil, geç kalma, mühlet
tehir etmek
geri kalma
geç kalmak
asıntı
geciktirme

Fadıl nikahı geciktirmek için başka bir mazeret buldu. - Fadil found another excuse to delay the wedding.

Umarım onlar diğerleri gibi uçuşumu geciktirmezler. - Hopefully they don't delay my flight like the others.

alıkoymak
mühlet
rötar
delayed
{s} rötarlı
delay of payment
borç ertelemesi
delay payment
ödemede gecikme
delay payment
temdit
delay time
gecikme süresi
delay a notice
bir uyarı gecikme
delay cable
geciktirme kablosu
delay element
geciktirme elemanı, geciktirme öğesi
delay line register
geciktirme hattı yazmacı
delay line storage
geciktirme hattı belleği
delay mechanism
gecikme mekanizması
delay of
gecikme
delay of pay
ödeme gecikmesi
delay of sentence
Cümlenin gecikme
delay, remain
Kalır, gecikme
delay action
(Askeri) TAVİK, GECİKTİRMELİ (DZ.): Bir mühimmat maddesinin, tapası faaliyete geçirildikten sonra, önceden tespit edilen geciktirilmiş infilakı
delay angle
gecikme acisi
delay circuit
geciktirme devresi
delay distortion
gecikme bozulmasi
delay en route
(Askeri) GECİKME MÜDDETİ, MEHİL: Yeni bir görev yerine gitmekte olan bir kimseye izin süresine mahsuben ve kanuni yol süresinden ayrı olarak -geçici görevde tespit edilmiş sınırlar dahilinde- verilmiş olan süre. Mehil; izin statüsünün gerektirdiği bir evvelki görev yerine dönüş zarureti olmaksızın, yeni görev yerine seyahat yetkisi verir. Bak. "leave of absence"
delay equalizer
gecikme denklestiricisi
delay fuse
(Askeri) GECİKMELİ TAPA: Tapa ateşleme serisine, merminin gecikme süresince, hedefe nüfuz ettikten sonra patlamasına imkan verecek bir geciktirme unsuru ilave edilmiş tapa. Bu çeşit tapalar, mayın tesiri veya sekme fiili için merminin infilaktan önce hedefe nüfuzuna imkan vermek maksadıyla kullanılır. Buna "delayed action fuze" da denir. Bak. "fuze"
delay interest
(Ticaret) vade farkı
delay line
gecikme hatti
delay on alternate position
(Askeri) Oyalama mevzii
delay on successive position
(Askeri) Derinliğine ve kademeli oyalama mevzii
delay operation
(Askeri) Oyalama harekatı
delay release sinker
(Askeri) GECİKTİRME ŞAMANDIRASI: Döküldükten sonra, önceden belirlenen bir süre boyunca deniz yatağında mayını bağlı tutan seviye şamandırası
delay tank
(Nükleer Bilimler) geciktirme tankı
delay unit
(Nükleer Bilimler) geciktirici eleman
decelerate, delay, retard, slow up
Yavaşlatmak, gerizekalı kadar yavaş gecikme
departure delay insurance
(Havacılık) kalkış gecikme sigortası
delayed
ertelenmiş

Tren belki ertelenmiştir. - Perhaps the train has been delayed.

Malların teslimi fırtına nedeniyle ertelenmişti. - The delivery of the goods was delayed due to the storm.

delayed
gecikme

Trenin gecikmeli olup olmadığı hiç önemli değil. - It makes no difference whether the train is delayed or not.

Nakliyatın gecikme ihtimaline karşı özel gecikme sigortamız var. - In case the shipment is delayed, we have special delay insurance.

delayed
{s} oyalama
altitude delay
(Askeri) irtifa gecikmesi
altitude delay
(Askeri) irtifa geciktirmesi
bulk delay
(Bilgisayar) yığınsal gecikme
delay to
(Havacılık) ertelemek
delay to
(Havacılık) tehir etmek
delayed
sürüncemede kalmak
delayed
(Bilgisayar) gecikti

Biz yoğun trafik tarafından geciktirildik. - We were delayed by the heavy traffic.

Tren kar nedeniyle gecikti. - The train was delayed by snow.

delayed
tecilli
delaying
geciken
dial tone delay
(Bilgisayar,Telekom) çevir sesi gecikmesi
ignition delay
tutuşma gecikmesi
left delay
(Bilgisayar) sol gecikme
propagation delay
yayılım gecikmesi
pulse delay
(Bilgisayar) vurum gecikmesi
response delay
(Bilgisayar) yanıt gecikmesi
roundtrip delay
gidiş geliş gecikmesi
tapped delay line
prizli gecikme hattı
tapped delay line
dallı gecikme hattı
unavoidable delay
(Turizm) önlenemeyen gecikme
without delay
aksatmadan
without delay
beklemeksizin
without delay
süresiz
without delay
vakit kaybetmeden

O vakit kaybetmeden gelecek. - She'll come without delay.

without delay
gecikmeksizin
acoustic delay
akustik gecikme
acoustic delay line
akustik geciktirme hattı
compulsory delay
zorunlu gecikme
delayed
tehir edilmiş
delayed
gecikmeli

Trenin gecikmeli olup olmadığı hiç önemli değil. - It makes no difference whether the train is delayed or not.

delaying
ertelenen
delaying
tehir edilen
differential delay
diferansiyel gecikme
digit delay device
sayı geciktirme aygıtı
digit delay element
sayı geciktirme öğesi
electric delay line
elektriksel gecikme hattı
hg delay line
cıvalı geciktirme hattı
ignition delay
ateşleme gecikmesi
ionization delay
iyonlaşma gecikmesi
magnetic delay line
manyetik gecikme hattı
magnetostrictive delay line
manyetostriktif geciktirme hattı
mercury delay line
cıvalı geciktirme hattı
minimum delay code
minimum gecikme kodu
minimum delay coding
en az geciktirme kodlaması
non-delay fuse
taviksiz tapa
rotational delay
dönel gecikme
time delay
gecikme
without delay
gecikmeden

Gecikmeden o işe başlamalıyım. - I must set about that work without delay.

Gecikmeden sorunu görüşmek gereklidir. - It's necessary to discuss the problem without delay.

a delay of
Bir gecikme
constant time delay
(Eğitim) Sabit bekleme süreli öğretim tekniği
delayed
geciktir

Kötü hava uçağı geciktirdi. - The bad weather delayed the plane.

Bir trafik sıkışıklığı tarafından geciktirildim. - I was delayed by a traffic jam.

delaying
geciktirmek
delays
gecikmeler

Sürücüler trafik gecikmelerini önceden tahmin etmeliler. - Motorists should anticipate traffic delays.

Bazı gecikmeler için izin vermeliyiz. - We must allow for some delays.

equivalent delay line
eşdeğer gecikme hattı
repair delay time
onarım gecikmesi zamanı
right away, immediately, without delay
hemen, derhal, gecikmeksizin
short delay blasting
kısa gecikmeli patlatma
sonic delay line
akustik gecikme hattı
tarmac delay
uçağın ertelemeden ötürü kalkmadan önce pistte geçirdiği zaman
ultrasonic delay line
ultrasonik gecikme hattı, sesüstü gecikim hattı
who can delay the passage of new laws
yeni yasaların kabulünü kim geciktirebilir
without delay
hemen, gecikmeden
altitude delay
(Askeri) İRTİFA GECİKTİRMESİ; İRTİFA GECİKMESİ: Planlanmış mevki gösterge tipi ekran üzerinde irtifa çukurunu bertaraf etmek için, radar palsının gönderilmesi zamanı ile gösterge üzerindeki izin başlaması arasına sokulmuş senkronizasyon geciktirmesi
apologize for delay
gecikme için özür dilemek
arming delay device
(Askeri) ATEŞLEME GECİKTİRME CİHAZI: Mayının dökülmesinden sonra önceden kurulmuş muş bir zaman için faaliyete geçiyor olmasını engellemek amacıyla mayına monte edilen bir cihaz
audio delay
Ses Gecikmesi
breech time delay unit
(Havacılık) kama zaman geciktirme ünitesi
bulk delay
yiginsal gecikme (to)plu gecikme
causes of delay
(Havacılık) gecikme nedenleri
character delay
Damga Gecikmesi
character delay
Karakter Gecikmesi
chemical delay
kimyasal gecikme
coding delay
kodlama gecikmesi
coincidence delay
(Nükleer Bilimler) gecikmiş raslaşma
damage expectancy; delay equalizer; directed energy
(Askeri) hasar tahmini; geciktirme eşitleyicisi; yönlendirilmiş enerji
delayed
{s} geciktirmeli
delayed
{s} gecikmiş

O kargo çok fazla gecikmiş. - That shipment's been very much delayed.

Şiddetli kardan dolayı tren iki saat gecikmişti. - The train was delayed for two hours because of the heavy snow.

delaying
tavik
delaying
geciktirme
dial tone delay
cevir sesi gecikmesi
electromagnetic delay line
elektromanyetik gecikme hatti
envelope delay
zarf gecikmesi
envelope delay; evaluation directive
(Askeri) zarf gecikmesi; değerlendirme direktifi
exit trade delay
(Ticaret) işlemden çıkış gecikmesi
feedback delay
(Bilgisayar) geri besleme gecikmesi
fine delay
(Havacılık) ince ayar göstergesi
fuse delay
(Askeri) TAVİKLİ TAPA: Tapa ateşleme serisinde geciktirme unsuru bulunan tapa. Ayrıca bakınız: "delay fuze" ve "fuze"
fuze delay
(Askeri) gecikmeli tapa
height delay
(Askeri) yükseklik gecikmesi
height delay
(Askeri) İRTİFA GECİKMESİ: Bak. "altitude delay"
injection delay
püskürtme gecikmesi
injection delay period
püskürtme gecikmesi periyodu
it brooks no delay
gecikmeye gelmez
loop delay
Döngü Gecikmesi
loop delay
(Bilgisayar) döngü bekleme süresi
minimum delay
(Tekstil) asgari gecikme
minimum delay code
(Bilgisayar,Teknik) en az geciktirme kodu
minimum delay coding
en az geciktirme kod laması
nickel delay line
(Elektrik, Elektronik,Teknik) nikelli geciktirme hattı
not to delay
aksatmamak
phase delay
(Pisikoloji, Ruhbilim) faz geciktirme
phase delay
evre gecikmesi
port delay
(Bilgisayar) bağlantı noktası gecikmesi
propagation delay
yayilim gecikmesi
pulse delay
darbe (vurum) gecikmesi
pyrotechnic delay
(Askeri) İŞARET VE AYDINLATMA MÜHİMMATI ATEŞLEME GECİKTİRİCİSİ: Önceden belirlenmiş bir gecikmeden sonra tutuşturucu alevi ileten bir ateşleme sistemine bağlanan bir işaret ve aydınlatma mühimmatı cihazı
queueing delay
kuyruk gecikmesi
repeat delay
Tekrarlama gecikmesi
reverb delay
(Bilgisayar) yankı gecikmesi
ripening delay/stimulation
(Nükleer Bilimler) olgunlaşmanın geciktirilmesi/
rotational delay
dönme gecikmesi
round trip delay
(Bilgisayar) gidiş-geliş gecikmesi
roundtrip delay
gidis gelis gecikmesi
short delay fuze
(Askeri) KISA TAVİKLİ TAPA: Bak. "delay fuze"
spark delay valve
(Otomotiv) ateşleme geciktirme valfi
spark delay valve
(Otomotiv,Teknik) kıvılcım geciktirme valfi
tapped delay line
dalli (prizli) gecikme hatti
time delay control
zaman geciktirmeli denetim
truth hates delay
hakikat tehiri sevmez
truth hates delay
gerçek geciktirilmeyi sevmez
vacuum delay valve
(Otomotiv,Teknik) vakum geciktirme valfi
video delay
Video Gecikmesi
video delay
(Bilgisayar) görüntü gecikmesi
İngilizce - İngilizce
previously unexpected period of time before an event occurs; the act of delaying
To retard; to stop, detain, or hinder, for a time
To put off until a later time; to distract
{f} postpone, hinder; linger, move slowly
{v} to defer, put off, stop, hinder, detain
{n} a deferring, stop, stay, hinderance
To delay someone or something means to make them late or to slow them down. Can you delay him in some way? The passengers were delayed for an hour. = hold up
If there is a delay, something does not happen until later than planned or expected. Although the tests have caused some delay, flights should be back to normal this morning. = hold-up
(1) The first stage of a five-stage DADSR envelope, which delays the beginning of the envelope's attack segment (2) A control function that allows one of the elements in a layered sound to start later than another element (3) A signal processor, used for flanging, doubling, and echo, that holds its input for some period of time before passing it to the output, or the algorithm within a signal processor that creates delay
Delay is a failure to do something immediately or in the required or usual time. We'll send you a quote without delay
the act of delaying; inactivity resulting in something being put off until a later time time during which some action is awaited; "instant replay caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
An effect that delays and repeats a signal applied to its input Controls vary but you'll usually find a Delay Time control, a Feedback control and a Mix control These control how much of the delayed signal is fed into the input and how much of the delayed signal is fed back into the input - the delay time is the actual span of the delay Back
To postpone an event until a later time Delay On Break (Off Delay) A particular type of timing function whereby the OFF event is delayed after a start circuit is opened Delay on Make (Delay on Energize, On Delay) A particular type of timing function which delays the ON event upon initial application of power to the timing device
The time (or equivalent distance) displacement of some characteristic of a wave relative to the same characteristic of a reference wave; that is, the difference in phase between the two waves Compare lag
the act of delaying; inactivity resulting in something being put off until a later time
The time that it takes for a packet or frame to travel from the sending station (source) to the receiving station (destination)
A postponing of a sound or effect This term is often used to describe and set the amount of time between the original sound and the effect For example, the Echo effect in Wave Creator and RipEditBurn generates an echo in your wave file by taking the original sound, reducing its volume, and mixing it back into your audio with a slight delay You can set that delay to be anything from 10 milliseconds to 740 milliseconds
- a pyrotechnic composition that is used for timing between the ignition of firework elements, such as in a roman candle
act later than planned, scheduled, or required; "Don't delay your application to graduate school or else it won't be considered
stop or halt; "Please stay the bloodshed!"
– the increased travel time experienced due to circumstances that impede a desirable movement of traffic
The length of time that it takes sound to travel a certain distance through the air
To retard; to stop, detain, or hinder, for a time; to retard the motion, or time of arrival, of; as, the mail is delayed by a heavy fall of snow
period of time during which a process must stop so that another essential process can take place
To move slowly; to stop for a time; to linger; to tarry
cause to be slowed down or delayed; "Traffic was delayed by the bad weather"; "she delayed the work that she didn't want to perform"
If you delay doing something, you do not do it immediately or at the planned or expected time, but you leave it until later. For sentimental reasons I wanted to delay my departure until June So don't delay, write in now for your chance of a free gift. = postpone
A basic DSP process, the output of which is the input signal delayed by a specified time (called the delay time) You can use delays to create filters, echoes, flangers, feedback loops and many other DSP effects
The difference in the starting points of two sine waves, both having the same frequency Measured in seconds
The time lost by a person or a vehicle during travel due to circumstances which impede the desirable movement of traffic It is the travel time difference between congested and free-flow travel times
An effect in which a copy of a signal is played back later than the original
The time it takes for a signal to go from the sending station through the satellite to the receiving station
time during which some action is awaited; "instant replay caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
Also called Queue Time The time a caller spends in queue, waiting for an agent to become available Average Delay is the same thing as Average Speed of Answer Also see Average Delay of Delayed Calls
In communications, the time between two events Typically the time it takes for circuits to react to an event
For radar purposes, Delay is the time between the transmission of a signal and the reception of the reflected signal Since the signal transmission speed is known (though note atmospheric effects), this delay indicates the distance ("range") to the target Because a round-trip path is required, the conversion is 998 009564 seconds/AU
A putting off or deferring; procrastination; lingering inactivity; stop; detention; hindrance
{i} postponement, hindrance, hold-up; stopping, lingering
slow the growth or development of; "The brain damage will retard the child's language development"
act later than planned, scheduled, or required; "Don't delay your application to graduate school or else it won't be considered"
A miscellaneous action that lowers a character’s initiative result, thereby allowing some period of observation before any action is attempted Delay is announced when it is the character’s turn to act, but the amount of delay need not be specified The character may simply act at any initiative count desired before the end of the round However, delaying reduces that character’s initiative result to the count at which the delayed action occurred for the rest of the combat An initiative result can be lowered in this way to –10 minus the character’s initiative bonus, but when the initiative count reaches that point, the character must act or forfeit any action that round If two or more delaying characters want to act on the same initiative count, the one with the highest initiative bonus (or highest Dexterity, in case of a tie) acts first If two or more delaying characters are trying to act last, the one with the highest initiative bonus may do so
The wait time between two events, such as the time from when a signal is sent to the time it is received
Sound wave reflections or echoes that strike the ear drum after 40 milliseconds of the original sound Delay, as opposed to reverb, can be heard as a second distinct sound or echo
To allay; to temper
a common effect in a sampler or synthesizer that mimics the time difference between the arrival of a direct sound and the first reflection to reach the listener's ears
A signal which comes from a source and then is delayed by a tape machine or delay device and can be mixed with the original (non-delayed) signal to make it sound fuller, create echo effects, etc
A delay applied to the input signals processed by the 02R to compensate for signal processing delays, for example caused by the gap between the record and playback heads of a multitrack recorder
If you delay, you deliberately take longer than necessary to do something. If he delayed any longer, the sun would be up
To put off; to defer; to procrastinate; to prolong the time of or before
A measure of the time separation between two events Examples from the field of audio include: the time separation between a direct signal and a reflection of it, and the delay of a signal in electronic circuits or in loudspeakers Audio signals are often purposely delayed by digital delay devices to achieve certain effects
procrastination
dilation
dwell on
delay differential equation
a type of differential equation in which the derivative of the unknown function at a certain time is given in terms of the values of the function at previous times
delay differential equations
plural form of delay differential equation
delay clock
clock-like mechanism which can be set to begin working at a specific hour
delay endorsement
postpone or hold up approval
delay line
a circuit designed to introduce a calculated delay into the transmission of a signal
delay mechanism
mechanical device that delays an action
delay of judgement
postponement of a formal decision by a court of law
delay of justice
postponement of justice, delay in the declaration of a verdict
delay of pay
delay in payment of wages, postponement of a payment
delay of sentence
postponement of a verdict by a court of law
delay time
Synonym delay (def #1)
delay time
Duration of time for contamination or water to move from point of concern to the well; analogous to time-of-travel ADVANCE \x 540
delay time
The time it takes for a circuit breaker to open after its rated current is exceeded See BLOW TIME
delay time
The time spent processing a call after it arrives at a peripheral, but before it is either queued or presented to an agent
delay time
Duration of time for contamination or water to move from point of concern to the well; analogous to time-of-travel
delay time
Usually refers to the delay before a specified section begins working
delay time
A parameter that specifies the interval between when a sample enters the delay and when it comes out the other end
5 second delay
Alternative name of broadcast delay
5-second delay
Alternative name of broadcast delay
7 second delay
Alternative name of broadcast delay
7-second delay
Alternative name of broadcast delay
broadcast delay
A very brief postponement, achieved by technical means, often used in the public broadcasting of live radio or television programs in order to provide sufficient time to edit out undesired content, such as profanity or coughing

Some networks have started using a broadcast delay on live programs to catch any offensive material before it aired.

call delay
The time between the instant a system receives a call attempt and the instant of initiation of ringing at the call receiver end instrument
call delay
In telecommunication, the delay that occurs when a call arrives at an automatic switching device and no channel or facility is immediately available to process the call
delayer
A substance that is used to slow the rate of combustion of a solid rocket fuel so as to make it more controllable
delayer
To remove layers; to strip away levels
five second delay
Alternative name of broadcast delay
five-second delay
Alternative name of broadcast delay
profanity delay
Alternative name of broadcast delay
rain delay
The interruption of an outdoor event because of rain, with the expectation that it would continue later

The baseball game went into a rain delay for about an hour before the skies cleared and play resumed.

seven second delay
Alternative name of broadcast delay
seven-second delay
Alternative name of broadcast delay
tape delay
Alternative name of broadcast delay
time delay
A delay used to separate the occurrence of two events, especially in a mechanical or electronic device
time-delay
Alternative form of time delay
delayer
{n} one who delays, one who hinders
constant time delay
(Eğitim) Constant time delay is a techniques used in behaviour modification and experimental settings where the prompt is faded out by a fixed time delay being established between the presentation of the target stimulus and the occurence of the prompt
propagation delay
The time needed by a communications signal to travel between two points; in satellite links, a noticeable delay of between one-quarter second and one-half second, caused by the signal traveling through space
A delay
wait
Delaying
lingering
Tom Delay
member of the U.S. House of Representatives from the Republican party, House majority whip
acoustic delay line
a delay line based on the time of propagation of sound waves
anticipated delay report
(Ticaret) A report of production or purchase orders that are projected to be delayed past the current schedule date. It should include the orders, products and facilities affected and provide reasons for the delay to allow later analysis of recurring problems
delayed
not as far along as normal in development
delayed
Past tense and past participle of delay
delayed
a state that is achieved usually at the beginning of a shift or after a night of frolic in which the mind is a little belated
delayed
actions made after a pause; usually attacks or ripostes
delayed
caused to be slower or later; "the delayed plane finally arrived"
delayed
{s} held up, postponed, put off, impeded, deferred
delayed
Any action not executed at the first opportunity
delayed
not done immediately in bidding or play [Examples: Delayed support is support given on a later round of bidding A delayed duck is the deliberate or necessary loss of a trick after some other activity, such as a squeeze, is performed ]
delayed
not immediate, following a hesitation
delayed
deferred
delayer
One who delays
delayer
a person who delays; to put off until later or cause to be late
delayer
{i} loiterer, postponer; hindrance
delayer
One who delays; one who lingers
delaying
present participle of delay
delaying
{s} pertaining to a delay, postponing, procrastinating, putting off
delays
third-person singular of delay
delays
plural of , delay
electromagnetic delay line
a delay line based on the time of propagation of electromagnetic waves
penalty for delay
punishment for being late, fine for a late payment
propagation delay
(n ) The time required for a change in signals traveling between two points; also, network communications or circuits
propagation delay
Propagation delay is the time it takes for a bit to travel across the network from its transmission point to its destination
propagation delay
The time delay between the occurrence of a change at the output (either HI to LO or LO to HI) and the application of a change at the inputs
propagation delay
The time delay of a signal created as the signal travels between antennas through a propagation medium
propagation delay
The amount of time that passes between when a signal is transmitted and when it is received at the opposite end of a cable or cabling
propagation delay
The amount of time required for a signal to pass through a circuit
propagation delay
The time it takes a signal composed of electromagnetic energy to travel from one point to another over a transmission channel; usually most noticeable in communicating with satellites; normally, the speed-of-light delay
propagation delay
The time required for data to travel from transmission point to destination
propagation delay
The time required for the output of a logic gate to respond to a combination of input pulses
propagation delay
Time required for a signal to pass from the input to the output of a device
propagation delay
The time elapsed while transmitting a signal between locations
propagation delay
The amount of time it takes for a signal to travel from its source to its destination
propagation delay
Time required for a signal to pass from the input to the output of a device See NVP
propagation delay
The time needed for the tranmission of a signal over a single pair
propagation delay
The time it takes for a signal to travel from one point on a circuit to another
propagation delay
The signal transit time through a cable, network segment, or device Important in making collision domain calculations
propagation delay
The signal transit time through a cable, network segment, or device
time-delay measuring instrument
chronoscope for measuring the time difference between two events
without delay
in a punctual manner; "he did his homework promptly"
without delay
without postponing, without detaining, without hesitation, immediately
delay

  Heceleme

  de·lay

  Türkçe nasıl söylenir

  dîley

  Telaffuz

  /dəˈlā/ /dɪˈleɪ/

  Etimoloji

  [ di-lA, dE- ] (noun.) 13th century. Middle English delaien from Anglo-Norman delaier from Old French deslaier from des- + laier "to leave", of Germanic origin--a conflation of Frankish *latjan "to delay, hinder" (from Proto-Germanic *latjan (“to delay, hinder, stall”) from Proto-Indo-European *le(i)d- (“to leave, leave behind”)) and Frankish *laibjan (“to leave”) (from Proto-Germanic *laibijanan (“to leave, cause to stay”) from Proto-Indo-European *leip- (“to remain, continue”)). Akin to Old English latian "to delay, hesitate" (from Old English latu "a delay, a hindrance"), Old English lǣfan (“to leave”). More at let, leave.

  Videolar

  ... So we're very excited to have a very special guest. Without delay, I want to introduce ...
  ... wants to sign additional jobs legislation into law without delay. But at the same time, ...