yet

listen to the pronunciation of yet
Englisch - Türkisch
henüz

Bilim adamları henüz kanser için bir çare bulmadılar. - Scientists haven't found a cure for cancer yet.

Yemek henüz hazır değil. - The food's not ready yet.

hatta

Hatta biz onu henüz tartışmadık. - We haven't even discussed that yet.

sonunda

Sonunda gerçeği öğrenecek. - He is yet to know the truth.

Sonunda soğuk algınlığın bitti mi? - Are you over your cold yet?

hâlâ

Bildiğim kadarıyla, o hâlâ bekâr. - As far as I know, she has not yet married.

Bu ilaç eczanelerde hâlâ satılmamaktadır. - This medicine is not sold yet in pharmacies.

daha

Karısının yeşil noktalarla kaplanmış yüzünü görünce kalp krizi geçirdi. Katil salatalığın bir kurbanı daha! - Seeing the face of his wife covered in green spots, he had a heart attack. Yet another victim of the killer cucumber!

Tom'un üçüncü evliliği mutsuzdu ve hâlâ bir kez daha boşanmayı düşünüyordu. - Tom's third marriage was unhappy and he was considering yet another divorce.

amma
şimdiye dek

Tom şimdiye dek Boston'a gitmedi. - Tom hasn't yet been to Boston.

Onu şimdiye dek yaptın mı? - Have you done that yet?

şimdiye kadar

Sömürge şimdiye kadar bağımsızlık ilan etmedi. - The colony has not declared independence as yet.

Şimdiye kadar hiçbir kazağı bitirmedim. - As yet, I have not completed the sweater.

lakin
conj. yine de
oysaki
mamafih
şimdi

Şimdi vardım. Valizimi bile henüz boşaltmadım. - I've just arrived. I haven't even emptied my suitcases yet.

Şimdiye kadar hiçbir kazağı bitirmedim. - As yet, I have not completed the sweater.

şu anda

Şu anda hiç planın var mı? - Do you have any plans yet?

Elvis'in şu anda yaşadığına inanıyorum. - I believe Elvis yet lives.

hoş

Ondan hoşlanmamak için Tom'u henüz yeterince iyi tanımıyorum - I don't know Tom well enough to dislike him yet.

Tom henüz yeterince yaşlı olmadığının söylenmesinden hoşlanmıyor. - Tom doesn't like being told he's not old enough yet.

şu ana kadar

Şu ana kadar bugünkü gazeteyi okumayı bitirdin mi? - Have you finished reading today's paper yet?

Bill, şu ana kadar Spot'u yürüyüşe çıkardın mı? - Bill, did you take Spot for a walk yet?

ama

Bay Saito'yu simaen biliyorum ama henüz onunla tanışmadım. - I know Mr. Saito by sight, but I haven't met him yet.

Tom çoktan burada, ama Bill henüz gelmedi. - Tom's already here, but Bill hasn't come yet.

yine de

Yine de gerçeği öğrenmek zorundayız. - We have yet to learn the truth.

Kompozisyonun yine de en iyisi. - Your composition is the best yet.

aynı zamanda
şu tapta
bununla beraber
daha; henüz; hâlâ: They haven't come yet. Daha gelmediler. "Can I come in?" "Not yet." "Girebilir miyim?" "Henüz değil." I have yet to
(bağlaç) yine de, ama, ancak, buna rağmen, oysa
not as yet henüz değil
as yet şimdiye kadar
ancak

Richter ölçeğine göre büyüklüğü 5.0'ı aşan beş sarsıntı sadece bu hafta Japonya sarstı, ancak bilim adamları beklenen en büyük artçının henüz vurmadığı konusunda uyarıyorlar. - Five tremors in excess of magnitude 5.0 on the Richter scale have shaken Japan just this week, but scientists are warning that the largest expected aftershock has yet to hit.

Ancak Japonya hâlâ diğer ülkeler tarafından yeterince anlaşılamamıştır, ve Japonlar, aynı şekilde, yabancıları anlamayı zor bulmuştur. - Yet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand.

gerçi
buna rağmen

Tom bir öküz kadar güçlü ama buna rağmen bir korkak. - Tom's as strong as an ox, yet nevertheless is a coward.

oysa

Oysa, onun sıkıntıları bitmedi. - Yet, his troubles are not over.

derhal
ve yine
fakat

Henüz emin değilim fakat sanırım bir öğretmen olacağım. - I'm not sure yet, but I think I'll become a teacher.

Arkadaşım henüz bir iPad almamam gerektiğini fakat Apple'ın rakiplerinin ne konuşacaklarını görünceye kadar beklememi tavsiye etti. - My friend recommended that I shouldn't buy an iPad yet, but to wait until I see what Apple's competitors come out with.

daha da

Tepenin üstüne ulaştığımızda rüzgar daha da sert esti. - The wind blew harder yet when we reached the top of the hill.

gene

Tom henüz kalkmadı. O genellikle 7.30'a kadar yatakta kalır. - Tom isn't up yet. He usually stays in bed until 7:30.

Gilbert gene geç kaldı. - Gilbert is late yet again.

gene de
zira
yet already
halihazırda
yet another
-e bir başka örnek
yet another
bir başka
yet another
bir diğer
yet more
hatta
yet more
hatta bundan daha fazla
yet more
bundan daha fazla
yet to come
henüz olmadı ama olacak
yet again
Bir daha
yet better
daha da iyi
yet for
Henüz için
yet to be announced
henüz ilan edilecek
yet to be determined
henüz tespit edilecek
yet more important
daha da önemli
as yet
(Konuşma Dili) şimdilik

Şimdilik her şey yolunda gidiyor. - As yet, everything has been going well.

as yet
(Konuşma Dili) şimdiye değin
not as yet
henüz değil
not just yet
şimdi değil
not just yet
henüz değil
not just yet
henüz vakti değil
not just yet
daha vakti gelmedi
as yet
şu ana kadar
better yet
henüz

Henüz daha iyi bir şey bulmadım. - I haven't found anything better yet.

as of yet
Henüz olarak
as yet to
olarak henüz
better yet
Daha da iyisi,

Tomorrow. If you can work it out. Or better yet, this evening.

it is all in the air as yet
(deyim) Fol yok yumurta yok!
just yet
henüz

Henüz onlara söyleme. - Don't tell them just yet.

Henüz vazgeçmek için hazır değilim. - I'm not ready to give up just yet.

not yet
daha değil
not yet
henüz değil

İngilizce konuşur musunuz? - Henüz değil, bu benim ilk dersim! - Do you speak English? - Not yet, that's my first lesson!

Yunan konuşuyor musun? - Henüz değil, bu benim ilk dersim! - Do you speak Greek? - Not yet, that's my first lesson!

possible but not yet in existence
ancak henüz varlığı mümkün
Not just yet
Yok, şimdi değil./Şimdi değil./Henüz değil./Henüz vakti değil
although yet
her ne kadar olsa da
as yet
şimdiye kadar

Proje şimdiye kadar kararlaştırılmamıştır. - As yet, the project is in the air.

Japon edebiyatı güzelliği ve zenginliklerine rağmen, şimdiye kadar batıda yetersiz olarak bilinmektedir. - Japanese literature, in spite of its beauty and riches, is as yet inadequately known in the West.

but yet
rağmen
but yet
ama yine de
but yet
karşın
don't hang up yet, please
hemen kapatmayın lütfen
i'm not ready to order yet
henüz sipariş vermek için hazır değilim
it's not too late yet
henüz geç değil
my order hasn't come yet
siparişim henüz gelmedi
nor yet
bile
not yet built
(Bilgisayar) henüz oluşturulmadı
not yet implemented
henüz uygulanmamış
not yet late to
henüz geç değil
not yet saved
(Bilgisayar) henüz kaydedilmedi
not yet valid
(Bilgisayar) henüz geçerli değil
Türkisch - Türkisch

Definition von yet im Türkisch Türkisch wörterbuch

RÜ'YET
(Osmanlı Dönemi) Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek
RÜ'YET
(Osmanlı Dönemi) Araştırmak
RÜ'YET
(Osmanlı Dönemi) Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek
ademi rü'yet
(Osmanlı Dönemi) bir şeyin görünmemesi
rü'yet
(Osmanlı Dönemi) görme; Cenâb-ı Hakkın cemâlini görme
Englisch - Englisch
Continuously up to a certain time; still

The workers went to the factory early and are striking yet.

Thus far; up to the present; up to some specified time

Have you finished yet?.

In addition

Wiktionary is yet another reason to be cheerful.

At some future time; eventually

The riddle will be solved yet.

A metal pan or boiler; yetling
Nevertheless; however; but; despite that

I thought I knew you, yet how wrong I was.

Even

K-2 is yet higher than this.

To melt; found; cast, as metal
{c} however, notwithstanding, nevertheless
{a} beside, once more, still, at least, after all
Continuously up to this or that time; still
Up to the present time; thus far; hitherto; until now; and with the negative, not yet, not up to the present time; not as soon as now; as, Is it time to go? Not yet
still; already; in addition; nevertheless; but; in spite of; although
emphasis You can use yet to emphasize a word, especially when you are saying that something is surprising because it is more extreme than previous things of its kind, or a further case of them. I saw yet another doctor They would criticize me, or worse yet, pay me no attention It is plain to see we will not have anything to eat yet again
to a greater degree or extent; used with comparisons; "looked sick and felt even worse"; "an even (or still) more interesting problem"; "still another problem must be solved"; "a yet sadder tale"
Before some future time; before the end; eventually; in time
conj. but; in spite of, despite
In addition; further; besides; over and above; still
up to the present time; "I have yet to see the results"; "details are yet to be worked out
within an indefinite time or at an unspecified future time; "he will understand eventually"; "he longed for the flowers that were yet to show themselves"; "sooner or later you will have to face the facts"; "in time they came to accept the harsh reality"
You use as yet with negative statements to describe a situation that has existed up until the present time. As yet it is not known whether the crash was the result of an accident
You use yet in negative statements to indicate that something has not happened up to the present time, although it probably will happen. You can also use yet in questions to ask if something has happened up to the present time. In British English the simple past tense is not normally used with this meaning of `yet'. They haven't finished yet No decision has yet been made She hasn't yet set a date for her marriage `Has the murderer been caught?' --- `Not yet.' Have you met my husband yet? Hammer-throwing for women is not yet a major event
Nevertheless; notwithstanding; however
You can use yet after expressions which refer to a period of time, when you want to say how much longer a situation will continue for. Unemployment will go on rising for some time yet Nothing will happen for a few years yet They'll be ages yet
You use yet with a negative statement when you are talking about the past, to report something that was not the case then, although it became the case later. There was so much that Sam didn't know yet He had asked around and learned that Billy was not yet here
At the same time; by continuance from a former state; still
You use yet after a superlative to indicate, for example, that something is the worst or the best of its kind up to the present time. This is the BBC's worst idea yet Her latest novel is her best yet. one of the toughest warnings yet delivered
You can use yet to introduce a fact which is rather surprising after the previous fact you have just mentioned. I don't eat much, yet I am a size 16 It is completely waterproof, yet light and comfortable. = but
See As yet, under As, conj
up to the present time; "I have yet to see the results"; "details are yet to be worked out"
used after a superlative; "this is the best so far"; "the largest drug bust yet"
used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time; "So far he hasn't called"; "the sun isn't up yet"
You can use yet to say that there is still a possibility that something will happen. A negotiated settlement might yet be possible. = still
Even; used emphatically
Any one of several species of large marine gastropods belonging to the genus Yetus, or Cymba; a boat shell
despite anything to the contrary (usually following a concession); "although I'm a little afraid, however I'd like to try it"; "while we disliked each other, nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair master"; "granted that it is dangerous, all the same I still want to go"
If you say that something should not or cannot be done yet, you mean that it should not or cannot be done now, although it will have to be done at a later time. Don't get up yet The hostages cannot go home just yet We should not yet abandon this option for the disposal of highly radioactive waste
If you say that you have yet to do something, you mean that you have never done it, especially when this is surprising or bad. She has yet to spend a Christmas with her husband He has been nominated three times for the Oscar but has yet to win
yit
yet better
even better
Ghost of Christmas Yet to Come
A fictional ghost, who is a character of A Christmas Carol by Charles Dickens, that wears a black robe, remains silent, and visits Ebenezer Scrooge in order to show his impending fate of death and loneliness in a future Christmas that is ultimately avoided
as of yet
Alternative form of as yet
as yet
Up to the present; thus far

As yet, we have not received the letter you sent us.

not yet
Used to describe that something is expected to happen but has not for the moment
as of yet
As yet, until this time
better yet
The phrase "better yet" or "better still" means "the current situation would improve if something else happens
Sick Of Me Yet
am I boring you already? (Internet)
and yet
in any event, anyway, despite
as yet
for now, meanwhile, up until now, until this point
as yet
used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time; "So far he hasn't called"; "the sun isn't up yet"
conjunction yet 2
used to introduce a fact, situation, or quality that is surprising after what you have just said
it has not yet been determined
it is still unresolved, it is still undecided
not yet
not at this time, not just now, not to this point in time
not yet
subsequent to a specified or implied time; "he hasn't arrived yet
not yet
subsequent to a specified or implied time; "he hasn't arrived yet"
the game is not over yet
everything is still open, it's not over 'till the fat lady sings, everything is wide open
there is yet
we still have
Türkisch - Englisch

Definition von yet im Türkisch Englisch wörterbuch

şu var ki only, however, and yet
(used to introduce a remark or a sentence)
yet
Favoriten