wide

listen to the pronunciation of wide
Englisch - Türkisch
{s} bol

Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır. - A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.

Orijinal qipao geniş ve boldu. - The original qipao was wide and loose.

geniş

Bu böcekler geniş bir alana yayıldılar. - These insects are widely distributed.

Oturma odamda geniş pencereler var. - My living room has wide windows.

{s} geniş; engin: a wide road geniş bir yol. This road's twenty meters wide. Bu yolun genişliği yirmi metre
tamamen

Tom bütün gece tamamen uyanık kaldı. - Tom remained wide awake the whole night.

Saat sabahın üçü fakat ben tamamen uyanığım ve çabalasamda uyuyamadım. - It's already 3 a.m., but I'm wide awake and couldn't fall asleep if I tried.

{s} yaygın

Depremden sonra yaygın bir panik vardı. - There was widespread panic after the earthquake.

Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım sadece çok yaygın yanılsamadan başka bir şey değildir. - Difference between the past, present, and future is nothing but an extremely widespread illusion.

uzaklara
{s} ferah
gen

Oturma odamda geniş pencereler var. - My living room has wide windows.

Columbus Amerika'yı keşfettiği zaman, bizon ( Amerikan mandası ) geniş bir alanda yaşıyordu. - When Columbus discovered America, bison (American buffalo) inhabited a wide-ranging area.

açığa
yanılmış
vasi
açıkta
açık

Pencere tamamen açıktı. - The window was wide open.

Ön kapı sonuna kadar açıktı. - The front door was wide open.

dilb geniş
top wide of the mark nişandan uzak
En
çok yanlış
widelygenellikle
adamakıllı
şümullü
{s} büyük

İki öğrenci arasında fikirlerde büyük bir uçurum vardır. - There is a wide gap in the opinions between the two students.

{s} engin
geniş çaplı

Deprem geniş çaplı hasara yol açtı. - The earthquake caused widespread damage.

iyice
geniş bir alanı kaplayan
{s} enli
{s} kapsamlı

Benim hobilerim sadece geniş kapsamlı değil fakat aynı zamanda faydalı da. - My hobbies are not only wide-ranging but also useful.

krikette hedeften uzaklaşmış
{s} ardına kadar açık

Gözlerinizi ardına kadar açık tutun. - Keep your eyes wide open!

Fadıl kapıyı ardına kadar açık buldu. - Fadil found the door wide open.

ardına kadar

Gözlerinizi ardına kadar açık tutun. - Keep your eyes wide open!

Tom gözlerini ardına kadar açtı. - Tom opened his eyes wide.

alabildiğine
uzak

Sizin tahmin hedeften uzak. - You're wide of the mark.

oldukça geniş
engi
wideness
genişlik
wideness
bolluk
completely
büsbütün
completely
tamamen

Tamamen unutulduğunu düşünecek. - He will think he has been completely forgotten.

Tamamen işine dalmıştı. - He was completely absorbed in his work.

wide open
sonuna kadar açık

Arka kapı sonuna kadar açık. - The back door's wide open.

Ön kapı sonuna kadar açıktı. - The front door was wide open.

wide open
apaçık

Kapıyı apaçık buldum. - I found the door wide open.

Tom'un gözleri apaçık. - Tom's eyes are wide open.

wide range of
çok çeşitli

Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır. - A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.

Çok çeşitli konular tartıştık. - We discussed a wide range of topics.

wide range of
geniş bir yelpazede
wide range of
çok sayıda
wide angle lens
(Fotoğrafçılık) geniş açı objektif
wide aperture lens
(Sinema) büyük açıklıklı mercek
wide area
geniş coğrafya
wide area network
(Askeri,Bilgisayar,Teknik) geniş alan ağı
wide area network
(Askeri) geniş alan şebekesi
wide area network
(Bilgisayar) geniş alan bilgisayar ağı
wide awake
sak
wide awake
ayık
wide band
(Elektrik, Elektronik) genişbant
wide band
(Askeri,Elektrik, Elektronik,Teknik) geniş bant
wide band voice
(Askeri) geniş bantlı telsiz telefon
wide base
geniş tabanlı
wide beam lamp
geniş huzmeli far
wide bored
çaplı
wide eyed
gözünü dört açmış
wide field of view
geniş görüş alanı
wide flange beam
(Askeri) geniş başlıklı kiriş
wide flat steel
geniş lama çelik
wide geography
geniş coğrafya
wide inline
(Bilgisayar) geniş çizgi
wide mouth
geniş ağızlı
wide mouthed
(Tıp) geniş ağızlı
wide open
(Meteoroloji) geniş açık
wide open
belermek
wide open throttle
(Otomotiv) tam gaz
wide open throttle
(Otomotiv) tam açık boğaz
wide range
(Bilgisayar) geniş aralık
wide range of
geniş yelpaze
wide range of
geniş yelpazeli
wide range of
çok miktarda
wide range of
çeşit çeşit
wide relations
(Kanun) geniş ilişkiler
wide return bend
(İnşaat) geniş u-dirsek
wide section
(Otomotiv) geniş kesitli
wide service
(Ticaret) geniş hizmet
wide spared combs
(Arılık) geniş aralıklı petekler
wide step
açık adım
wide view mirror
geniş görüş aynası
wide angle lens
geniş açılı mercek
wide awake
açıkgöz
wide brimmed hat
geniş kenarlı şapka
wide cut
geniş kesilmiş
wide enough
yeterince geniş
wide waled
geniş izli
wide area network
(Bilgisayar) (WAN) Geniş alan ağı
wide area network
geniş iletişim ağı
wide awake
(deyim) Tamamen uyanık, uyanık: "İ was wide awake by six."
wide awake
Tamamen uyanık

Tom henüz tamamen uyanık değil. - Tom isn't wide awake yet.

Tom bütün gece tamamen uyanık kaldı. - Tom remained wide awake the whole night.

wide base rim
geniş tabanlı jant
wide base tyre
geniş tabanlı lastik
wide blade propeller
geniş palli pervane
wide field
geniş alan
wide film
geniş film
wide leg trouser
bol paça
wide open
açık geniş
wide open
Sonuna kadar açık, ardına kadar açık: "Who left the door wide open?"
wide open
Kanunları gevşek: "A wide-open frontier town."
wide range of possibilities
olanakları geniş
wide ranging
kapsamlı
wide receiver
geniş alıcı
wide swing
büyük değişim
wide vowel
geniş sesli, geniş ünlü
wide wake
Geniş uyanmak
wide wales
Geniş wales
wide-angle
geniş acılı
wide-awake
Geniş uyanık
wide-bore
Geniş delikli

Another technique is cyst aspiration with a wide-bore needle.

wide-eyed
gözleri faltaşı gibi açılmış
wide-open
kocaman açılmış
wide-open
açık
wide-ranging
geniş kapsamlı

Benim hobilerim sadece geniş kapsamlı değil fakat aynı zamanda faydalı da. - My hobbies are not only wide-ranging but also useful.

wide-reaching
kapsamlı
wide-winged
Geniş kanatlı
wide angle
büyük açı
wide angle
geniş açılı
wide angle photograph
(Askeri) GENİŞ AÇILI FOTOĞRAF: Ortalama 90 derecelik bir koni dahilinde fotoğraf çekecek kadar geniş açılı merceğe sahip bir makine ile alınmış hava fotoğrafı
wide apart
ayrık

Bacakları ayrık durdu. - He stood with his legs wide apart.

Ayakları ayrık durdu. - He stood with his feet wide apart.

wide area information servers
(WAIS) Geniş Alan Bilgi Sunucuları
wide area network
geniş iletişim ağı;geniş alan
wide area surveillance
(Askeri) geniş alan gözetlemesi
wide awake
uyanık

Henüz tamamen uyanık değilim. - I'm not wide awake yet.

Tom bütün gece tamamen uyanık kaldı. - Tom remained wide awake the whole night.

wide awake
cin gibi
wide awake
kurnaz
wide circulation
(Basın) yüksek tiraj
wide cut
(Tekstil) bol kesim
wide difference
büyük fark
wide distribution
geniş dağılım
wide distribution
geniş yayılım
wide envelopment
(Askeri) GENİŞ KUŞATMA: Düşman savunma tertibatının yanına veya gerisine ve düşman cephe hattının gerisindeki bir hedefe yöneltilmiş kuşatma hareketi. Bu tip kuşatma kuvveti, düşman savunma tertibatından kaçınmak maksadıyla düşmanın yanının açıklarından dolaşır ve tespit kuvvetinin karşılıklı yardım ateşlerinden faydalanacak kadar uzakta hareket edebilir. Ayrıca bakınız: "close envelopment"
wide envelopment
(Askeri) geniş kuşatma
wide experience
engin tecrübe
wide eyed
şaşkın
wide eyed
masum
wide eyed
gözleri faltaşı gibi açılmış
wide knowledge
geniş bilgi
wide movement
kapsamlı hareket
wide movement
geniş hareket
wide off the mark
konu dışı
wide open
hoşgörülü
wide open
rakipsiz
wide open
açık

Arka kapı sonuna kadar açık. - The back door's wide open.

Ön kapı sonuna kadar açıktı. - The front door was wide open.

wide open
kanunları gevşek
wide screen
geniş ekran
wide sense stationary
genis anlamda duragan
wide vowel
(Dilbilim) geniş ünlü
wide world
bütün dünya

Sanırım sen bütün dünyada en güzel kadınsın. - I think you're the most beautiful woman in the whole wide world.

completely
tamamiyle
wider
{f} daha geniş

Biz daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmak istiyoruz. - We want to reach a wider audience.

Tom kapıyı daha geniş açtı. - Tom opened the door wider.

widely
enli
give someone a wide berth
Birinden uzak durmak, yaklaşmamak
a wide range of
çok sayıda
a wide range of
çok çeşitli
world wide
dünya çapında
world wide web
(WWW) Dünya Çapında Ağ
completely
eksiksiz

Prosedür doğru ve eksiksiz yürütülmelidir. - The procedure must be executed correctly and completely.

completely
tam olarak

Tam olarak emin değilim. - I'm not completely sure.

O onun niçin kızdığını tam olarak anlamadı. - He completely failed to understand why she got angry.

widely
genişce
widely
adamakıllı
widely
iyice
widely
geniş ölçüde

Japon ekonomisi geniş ölçüde büyüdü. - The economic of Japan grew up widely.

Bu geniş ölçüde benimsenmedi. - It hasn't been widely adopted.

widest
en geniş

Nehir bu noktada en geniştir. - The river is widest at this point.

Nehir, Avrupa'daki en geniştir. - The river is the widest in Europe.

a wide range of
çok kapsamlı
a wide variety
çok çeşitli
be wide open
belermek
become wide
bollaştırmak
become wide
genişlemek
become wide apart
seyrelmek
being wide open
apaçıklık
far and wide
uzun uzadıya
far and wide
geniş ölçüde
get wide
bollaşmak
get wide
bollanmak
get wide
bolarmak
give a wide berth
(deyim) sakınmak
give a wide berth
(deyim) köşe bucak kaçmak
give a wide berth
(deyim) kaçınmak
give a wide berth
(deyim) korunmak
give a wide berth to
kaçınmaya dikkat etmek
give something a wide berth
Birşeyden uzak durmak, yaklaşmamak
quite wide
bolca
receive wide acceptance
geniş kabul görmek
to be wide open
belermek
turn in a wide circle
(Askeri) harmanlamak
widely
her tarafa
widely
sağa sola
widely
büyük ölçüde
widest
(Bilgisayar) en genişine
worl wide web
(Bilgisayar) dünya çapında ağ
world wide known
dünyaca tanınan
completely
tamamı tamamına
become wide
genişle
completely
tam anlamıyla

Tamamen ve tam anlamıyla sana âşığım. - I'm totally and completely in love with you.

completely
bütünüyle

O bütünüyle yanlış değil. - This isn't completely wrong.

O bütünüyle yanlış değil. - That's not completely wrong.

cut a wide swath
caka satmak
far and wide
yurdun dört köşesinde
far and wide
her yerde

Söylenti her yerde yayıldı. - The rumor spread far and wide.

widely
büyük
widely
geniş bir alanda
widely
geniş çapta
widely
birçok kişi tarafından
widely
oldukça
completely
eksiksiz olarak
completely
iyiden iyiye
completely
noksansız
completely
enine boyuna
completely
adamakıllı
completely
(zarf) bütün bütün, düpedüz, tamamen, bütün olarak, tamamiyle, bütünüyle, iyice, tam olarak
completely
düpedüz

Biz düpedüz gafil avlandık. - We were completely taken by surprise.

completely
tümden
completely
iyice
completely
bütün bütün
completely
tamamıyla

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Amcam hastalığından tamamıyla kurtuldu. - My uncle has completely recovered from his illness.

continent-wide
kıta çapında, kıta genelinde
eu wide
eu geniş
have so.'s eyes wide open
olduk. 'gözleri açık geniş s
in a wide variety
çok çeşitli
on a nation wide scale
bir milletin üzerinde geniş çaplı
Englisch - Englisch
A ball that passes so far from the batsman that the umpire deems it unplayable; the arm signal used by an umpire to signal a wide; the extra run added to the batting side's score
Large in scope

The inquiry had a wide remit.

completely

He was wide awake.

away from a given goal

The arrow fell wide of the mark.

extensively

He travelled far and wide.

Having a large physical extent from side to side

We walked down a wide corridor.

Operating at the side of the playing area

That team needs a decent wide player.

{a} remotely, far, at a distance, very
{a} broad, extended, remote, far, deviating
Far from truth, from propriety, from necessity, or the like
The effect, as explained by Mr
to the fullest extent possible; "open your eyes wide"; "with the throttle wide open"
Of large scope; comprehensive; liberal; broad; as, wide views; a wide understanding
with or by a broad space; "stand with legs wide apart"; "ran wide around left end"
wide awake: see awake far and wide: see far wide of the mark: see mark wide open: see open
not on target; "the kick was wide"; "the arrow was wide of the mark"; "a claim that was wide of the truth"
Having or showing a wide difference between the highest and lowest price, amount of supply, etc
See Guide to Pronunciation, § 13-15
(used of eyes) fully open or extended; "listened in round-eyed wonder"; "stared with wide eyes"
Sweet
You use wide to talk or ask about how much something measures from one side or edge to the other. a corridor of land 10 kilometres wide The road is only one track wide. a desk that was almost as wide as the room
Bell, and to narrow as used by Mr
having ample fabric; "the current taste for wide trousers"; "a full skirt"
If you open or spread something wide, you open or spread it as far as possible or to the fullest extent. `It was huge,' he announced, spreading his arms wide His eyes were wide in disbelief
as, a wide opening; wide prices, where the prices bid and asked differ by several points
To a distance; far; widely; to a great distance or extent; as, his fame was spread wide
So as to leave or have a great space between the sides; so as to form a large opening
Sweet and others, it is due to the action of the tongue
Having a great extent every way; extended; spacious; broad; vast; extensive; as, a wide plain; the wide ocean; a wide difference
Bell, is due to the relaxation or tension of the pharynx; as explained by Mr
ancho / ancha
You use wide to say that something is found, believed, known, or supported by many people or throughout a large area. The case has attracted wide publicity I suspect this book will have the widest appeal of all = extensive + widely wide·ly At present, no widely approved vaccine exists for malaria
Descriptive of a shot that lands beyond the sideline, or beyond the service sideline in the case of a serve See also long
A wide smile is one in which your mouth is stretched because you are very pleased or amused. It brought a wide smile to his face and laughter to his eyes = broad + widely wide·ly He was grinning widely, waving to her as he ran
So as to be or strike far from, or on one side of, an object or purpose; aside; astray
not on target; "the kick was wide"; "the arrow was wide of the mark"; "a claim that was wide of the truth" having ample fabric; "the current taste for wide trousers"; "a full skirt" having great (or a certain) extent from one side to the other; "wide roads"; "a wide necktie"; "wide margins"; "three feet wide"; "a river two miles broad"; "broad shoulders"; "a broad river" great in degree; "won by a wide margin" to or over a great extent or range; far; "wandered wide through many lands"; "he traveled widely" with or by a broad space; "stand with legs wide apart"; "ran wide around left end" far from the intended target; "the arrow went wide of the mark"; "a bullet went astray and killed a bystander" to the fullest extent possible; "open your eyes wide"; "with the throttle wide open
On one side or the other of the mark; too far side-wise from the mark, the wicket, the batsman, etc
The wide of ē (ēve) is &ibreve; (&ibreve;ll); of ā (āte) is &ebreve; (&ebreve;nd), etc
to or over a great extent or range; far; "wandered wide through many lands"; "he traveled widely"
That which goes wide, or to one side of the mark
Wider is used to describe something which relates to the most important or general parts of a situation, rather than to the smaller parts or to details. He emphasised the wider issue of superpower cooperation
Having considerable distance or extent between the sides; spacious across; much extended in a direction at right angles to that of length; not narrow; broad; as, wide cloth; a wide table; a wide highway; a wide bed; a wide hall or entry
how much from front to back -- "What is the area of a rectangle 17 cm long by 12 cm wide?" (252)
That which is wide; wide space; width; extent
{s} broad; having the breadth of; spacious; open, extended; far to the left or to the right of a goal; shrewd (Slang)
A ball that passes so far from the batsman that the umpire deems it unplayable; the arm signal used by an umpire to signal a wide; the extra run added to the batting sides score
to the fullest extent possible; "open your eyes wide"; "with the throttle wide open
Mouth - The finish of a container that is large in proportion to the diameter of the body
If something such as a shot or punch is wide, it does not hit its target but lands to the right or left of it. Nearly half the missiles landed wide
Shot that lands beyond the side line
Made, as a vowel, with a less tense, and more open and relaxed, condition of the mouth organs; opposed to primary as used by Mr
A wide difference or gap between two things, ideas, or qualities is a large difference or gap. Research shows a wide difference in tastes around the country + widely wide·ly The treatment regime may vary widely depending on the type of injury
far from the intended target; "the arrow went wide of the mark"; "a bullet went astray and killed a bystander"
having great (or a certain) extent from one side to the other; "wide roads"; "a wide necktie"; "wide margins"; "three feet wide"; "a river two miles broad"; "broad shoulders"; "a broad river"
broad in scope or content; "across-the-board pay increases"; "an all-embracing definition"; "blanket sanctions against human-rights violators"; "an invention with broad applications"; "a panoptic study of Soviet nationality"- T G Winner; "granted him wide powers"
Something that is wide measures a large distance from one side or edge to the other. All worktops should be wide enough to allow plenty of space for food preparation. a wide-brimmed sunhat. narrow
{i} ball which misses the goal (in Cricket); expansive place (Archaic)
A stone that is delivered to the opposite side of the broom than the target stone or target area
Of a certain measure between the sides; measuring in a direction at right angles to that of length; as, a table three feet wide
great in range or scope; "an extended vocabulary"; "surgeons with extended experience"; "extensive examples of picture writing"; "suffered extensive damage"; "a wide selection"
16-bit Devices
to the most open position; to a great distance; to a great extent; completely; far to the left or to the right of a goal
great in degree; "won by a wide margin"
Remote; distant; far
very large in expanse or scope; "a broad lawn"; "the wide plains"; "a spacious view"; "spacious skies"
a rock delivered outside the target line
You use wide to describe something that includes a large number of different things or people. The brochure offers a wide choice of hotels, apartments and holiday homes The proposed constitution gives him much wider powers than his predecessor. = broad narrow + widely wide·ly He published widely in scientific journals He was widely travelled
wyd
roque
broad
wide awake
awake and very alert
wide berth
A considerable or comfortable distance from a person or object, especially for safety or deliberate avoidance

He's so obnoxious that everyone gives him a wide berth.

wide berth
Adequate distance from sea vessels or other objects to ensure safety and maneuverability

Steer to port and give the rocks a wide berth.

wide boy
A man who lives by his wits, wheeling and dealing
wide boys
plural form of wide boy
wide of the mark
Missing the target
wide of the mark
inaccurate

Well, I suppose you could say the weatherman was wide of the mark again then!.

wide open
unsettled or unresolved

The fate of the loan sailor is still wide open.

wide open
of the situation at the beginning of trading when there is a large spread between bid and ask prices
wide open
Having no laws or law enforcement

It was a wide open frontier town before the railroad came.

wide open
completely open

It was a bright, sunny morning, and the windows stood wide open.

wide open
vulnerable or unprotected

He left himself wide open to criticism.

wide receiver
an offensive football player whose position on the line of scrimmage is farthest from the ball and whose function to principally to catch passes
wide receivers
plural form of wide receiver
wide shot
A video or film recording made with the camera positioned to observe the most action in the performance
wide-angle
of a short focal length lens that has an angle of view greater than about 70°
wide-angle lens
A short focal length lens having a wide angle of view
wide-angle lenses
plural form of wide-angle lens
wide-awake
alert, vigilant or watchful
wide-awake
completely or fully awake
wide-awake
The sooty tern
wide-awake hat
Alternative spelling of wideawake hat
wide-body
An airliner capable of seating six or more passengers in a single row of economy seating

The world airline fleet of long-range aircraft consists almost entirely of wide-bodies.

wide-eyed
Astonished or surprised
wide-eyed
If you describe someone as wide-eyed, you mean that they are inexperienced and innocent, and may be easily impressed. Her wide-eyed innocence soon exposes the pretensions of the art world
wide-body
(pl. wide-bodies) A jet aircraft having a wide fuselage with passenger seats divided by two lengthwise aisles
Wide Area Information Server
Internet system that enables concentrated searching for information from databases scattered among many servers by searching in one centralized directory
Wide Area Network
communications network intended to connect between remote local area networks, WAN
wide area network
a computer network that spans a wider area than does a local area network
wide area network
WAN
wide awake
If you are wide awake, you are completely awake. I could not relax and still felt wide awake
wide awake
completely alert, not asleep
wide boy
disapproval A wide boy is a man, especially a young man, who has a lot of money but who earns it in a dishonest or illegal way. a man who makes money in dishonest ways and uses it to buy expensive clothes, cars etc - used to show disapproval
wide circles
most of the community, significant portion of the population
wide circulation
distribution to the general public, large number of subscribers
wide clientele
large group of customers, many clients
wide education
extremely general knowledge, wisdom in different fields
wide front
extended front, area of frontage that extends a long way from side to side
wide knowledge
great expertise, knowledge in many fields
wide network
linked group which spans a large area
wide off the mark
far away from the target
wide open
open fully, open to a large extent
wide publicity
extensive advertisement
wide range of
diversified amount of, large spectrum of
wide receiver
A receiver who usually lines up several yards to the side of the offensive formation
wide receiver
(Football) position on the outer edges of the offensive line; player whose role is to run at the outer edges of the field and catch passes from the quarterback
wide scope
broad scope, ability to operate
wide screen
a projection screen that is much wider than it is high
wide search
looking in every possible place, searching through an extremely large area
wide skirt
broad skirt, skirt that stretches from side to side
wide space
large space, lot of room
wide wale
corduroy with wide ribs
wide-angle
Refers to camera lenses with short focal length and broad horizontal field of view
wide-angle
of or relating to a fisheye lens
wide-angle
A lens of short focal length that affects a scene's perspective by distorting straight lines near the edges of the frame and by exaggerating the distance between foreground and background planes Other terms to explore: Normal lens, Telephoto lens On our Kinoflex, 9mm is the most extreme wide angle setting
wide-angle
Lens: In 35mm format cameras, lenses with a focal length of approx 35mm are called wide-angle lenses
wide-angle
providing a wide area of view
wide-angle lens
A wide-angle lens is a lens which allows you to photograph a wider view than a normal lens. a camera lens that lets you take photographs with a wider view than normal
wide-angle lens
a camera lens having a wider than normal angle of view (and usually a short focal length); produces an image that is foreshortened in the center and increasingly distorted in the periphery
wide-eyed
(used of eyes) fully open or extended; "listened in round-eyed wonder"; "stared with wide eyes"
wide-eyed
realistically, watchfully
wide-eyed
exhibiting childlike simplicity and credulity; "childlike trust"; "dewy-eyed innocence"; "simple courtesy"
wide-open
open wide; "left the doors wide-open
wide-ranging
If you describe something as wide-ranging, you mean it deals with or affects a great variety of different things. a package of wide-ranging economic reforms. including a wide variety of subjects, things, or people
wide-ranging
including much; "the pianist's wide-ranging repertoire"
wide-ranging
including much; "the pianist's wide-ranging repertoire
wide-ranging
widely different; "varied motives prompt people to join a political party"; "varied ethnic traditions of the immigrants"
wide-screen TV
television which has an extra-wide screen
wide-screen(a)
(motion pictures) projected on a screen with much greater width than height
-wide
Throughout the specified area
World Wide Web
Internet resources that are retrieved by Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
World Wide Web
Collectively, all of the web pages on the Internet which hyperlink to each other and to other kinds of documents and media

WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project.

all wool and a yard wide
Describes someone or something of high quality
cut a wide swath
To clear a broad track through a grassland, woodland, geographical region, or other area, either by natural means or by human action

The twister cut a wide swath of destruction in Utica, a town of 2,000 people about 90 miles southwest of Chicago.

cut a wide swath
To behave in an expansive, flagrantly showy, or pushy manner, especially in public venues; to exert sweeping influence

With his signature red beret and class-based rhetoric, president Hugo Chavez has cut a wide swath through this oil-rich but impoverished nation.

cut a wide swathe
Alternative spelling of cut a wide swath
double-wide
A trailer measuring twenty feet or more in width and ninety feet or less in length, towed as a two separate units before assembly
far and wide
Over a great distance or large area; nearly everywhere
single-wide
A trailer measuring eighteen feet or less in width and ninety feet or less in length, able to be towed as a single unit
widely
commonly; generally; to a great degree

In 1866 Colonel J. F. Meline noted that the rebozo had almost disappeared in Santa Fe and that hoop skirts, on sale in the stores, were being widely used.

widely
separated by a large distance
wideness
The state or quality of being wide
give someone a wide berth
(Ev ile ilgili) Keep a reasonable distance from someone; steer clear of someone
give something a wide berth
(Ev ile ilgili) Keep a reasonable distance from something
widely
{a} remotely, far, at a distance, very
wideness
{n} bredth, a large extent
a wide berth
(deyim) Give someone/thing a wide berth: Stay well away from someone or something
Wide open
gaping
Wide open
yawning
widely
to or over a great extent or range; far; "wandered wide through many lands"; "he traveled widely"
widely
over a wide area; greatly; with renown, famously
widely
so as to leave much space or distance between; "widely separated
widely
so as to leave much space or distance between; "widely separated"
widely
to a great degree; "her work is widely known" so as to leave much space or distance between; "widely separated
widely
In a wide manner; to a wide degree or extent; far; extensively; as, the gospel was widely disseminated by the apostles
widely
Very much; to a great degree or extent; as, to differ widely in opinion
widely
to a great degree; "her work is widely known"
wideness
{i} width
wideness
Large extent or expanse; breadth, broadness
wideness
Large extent in all directions; broadness; greatness; as, the wideness of the sea or ocean
wideness
the property of being wide; having great width
wideness
The quality or state of being wide; breadth; width; great extent from side to side; as, the wideness of a room
wideness
{i} broadness
wider
comparative of wide
widest
Most wide
Türkisch - Englisch

Definition von wide im Türkisch Englisch wörterbuch

wide area network
(Bilgisayar) wan
wide
Favoriten