width

listen to the pronunciation of width
Englisch - Türkisch
en
{i} genişlik

Hacimi hesaplamak için uzunluğu genişlikle ve derinlikle çarp. - To calculate the volume, multiply the length by the width by the depth.

Kapasiteyi hesaplamak için, uzunluğu genişlikle derinlikle çarpın. - To calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth.

geniş olma durumu
arz
(Bilgisayar) gen

Bu yolun genişliği nedir? - What's the width of this road?

Kapasiteyi hesaplamak için, uzunluğu genişlikle derinlikle çarpın. - To calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth.

belli bir boyda kumaş parçası
(Askeri) GENİŞLİK: Bir düzen veya mevziinin bir yanından öbür yanına kadar olan saha. Bu saha sağ ve sol taraflardaki en uzak birlikleri de içine alır
(Bilgisayar) boyut

Genişlik temel boyutlardan biridir. - Width is one of the basic dimensions.

width control
(Teknik,Televizyon) genişlik ayarı
width of cut
biçme genişliği
width of object
(Bilgisayar) nesne genişliği
width/height
(Bilgisayar) genişlik/yükseklik
width of the type
türü genişliği
width in grey
(Teknik,Tekstil) brüt en
width in grey
(Teknik,Tekstil) ham en
width of sheaf
(Askeri) DEMET GENİŞLİĞİ: Kanatların merkezlerindeki patlama veya vuruşlar arasındaki yanlamasına mesafe. Bu terimin Deniz topçu ateşindeki karşılığı "deflection pattern"-"dağılma" dır
width of sheaf
(Askeri) demet genişliği
window width
(Bilgisayar) pencere genişliği
band width
(Bilgisayar) kuşak genişliği
beam width
(Telekom) hüzme genişliği
beam width
(Askeri) ışın genişliği
body width
(Otomotiv) karoser genişliği
border width
(Bilgisayar) kenarlık kalınlığı
chest width
(Tekstil) göğüs genişliği
col width
(Bilgisayar) süt genişliği
column width
(Bilgisayar) sütun genişliğini
crown width
(Askeri) yapının kronman genişliği
custom width
(Bilgisayar) özel genişlik
effective width
etkin genişlik
field width
(Bilgisayar) alan genişliği
fit width
(Bilgisayar) genişliğe sığdır
fixed width
(Bilgisayar) sabit genişlikli
fixed width
(Bilgisayar) sabit genişlik
gap width
(Bilgisayar) boşluk genişliği
gap width
(Bilgisayar) boşluk
gate width
(Bilgisayar) geçit sinyal süresi
inside width
iç genişlik
line width
(Bilgisayar) satır genişliği
new width
(Bilgisayar) yeni genişlik
page width
(Bilgisayar) sayfa genişliği
preview width
(Bilgisayar) önizleme genişliği
pulse width
(Otomotiv) sinyal genişliği
section width
(Otomotiv) kesit genişliği
shell width
kabuk eni
specific width
(Bilgisayar) belirli genişlik
specify width
(Bilgisayar) genişlik belirt
specify width
(Bilgisayar) genişliği belirt
standard width
(Tekstil) standart genişlik
strip width
(İnşaat) şerit genişliği
stroke width
(Bilgisayar,Teknik) çomak kalınlığı
working width
çalışma eni
adjustment of width
genişlik ayarı
antenna beam width
anten ışın genişliği
band width
bant genişliği
beam width
demet genişliği
blade width
pale genişliği
channel width
kanal genişliği
column width
kolon genişliği
crack width
çatlak genişliği
full width
tam genişlik
half-width
yarı genişlik
highway width
ana yol genişligi
line width
çizgi genişliği
open-width
açık halde
pulse width
darbe genişliği
pulse width
dalga boyu
beam width
HuZME GENİŞLİÐİ: Eksenin her iki yanındaki istikametler arasındaki, telsiz frekans alanı yoğunluğunun eksende sahip olduğu değerin yarısına düştüğü açı
extent or scope; e.g. breadth, width or amplitude
ölçüde veya kapsamı; örneğin genişliği, genişlik ve genlik
finished width
mamul eni, işlem sonu eni
frame width
görüntü eni
full width at half
maximum rezonans genişliği, yarı-doruk genişliği
full width washing machine
açık halde yıkama makinesi, geniş yıkama makinesi
highway width
ana yol genişliği
overall width
toplam en
typing width
genişliği tipik
back width
(Tekstil) arka genişliği
band width
(Tekstil) band genişliği
beach width
(Askeri) kıyı genişliği
beach width
(Askeri) KIYI GENİŞLİĞİ: Kıyıdaki en sığ su hattından kıyı içbölge sınırına, kıyı hattına dikey açılarda ölçülen, çıkarma kıyısı yatay boyutları
beam width
(Askeri) HUZME GENİŞLİĞİ: Eksenin her iki yanındaki istikametler arasındaki, telsiz frekans alanı yoğunluğunun eksende sahip olduğu değerin yarısına düştüğü açı
bearing width
(Otomotiv) rulman genişliği
bed width
yatak genişliği
bed width
taban genişliği
biologic width
(Diş Hekimliği) biyolojik genişlik
border width
Kenarlık genişliği
card width
(Bilgisayar) kart genişliği
channel width
(Teknik,Televizyon) oluk genişliği
character width grid
Karakter Genişliği Kılavuzu
character width grid
Damga Genişliği Kılavuzu
characteristic actuation width
(Askeri) KARAKTERİSTİK FAALİYETE GEÇME GENİŞLİĞİ: Tarama aletinin tek bir hareketiyle mayının faaliyete geçirilebileceği genişlik
characteristic detection width
(Askeri) KARAKTERİSTİK KEŞİF GENİŞLİĞİ: Tek bir girişimle keşfedilebilecek olan mayınların bulunduğu genişlik
clear width
temiz genişlik
clearance width
(İnşaat) mesafe genişliği
cloth width
(Tekstil) kumaş genişliği
coil width
buharlaştırıcı genişliği
collar width
(Tekstil) yaka genişliği
column width
Sütun Genişliği
compression width
basınç bölgesi genişliği
crack width
çatlak eni
crest width
tepe genişliği
crest width
kret genişliği
cursor width
(Bilgisayar) imleç genişliği
cutting width
kıyım eni
default tab width
varsayılan sekme aralığı
disk width
(Denizbilim) disk genişliği
equal column width
eşit sütun genişliği
extra hip width
(Tekstil) dış kalça genişliği
fabric width
(Tekstil) kumaş genişliği
finished width
(İnşaat,Teknik) işlem sonu eni
finished width
(İnşaat,Teknik) mamul eni
fission width
(Nükleer Bilimler) fisyon genişliği
fit to width
(Bilgisayar) genişliği sığdır
flange width
flanş genişliği
footing width
(Jeoloji) temel genişliği
formation in width
(Askeri) genişliğine düzen
formation in width
(Askeri) GENİŞLİĞİNE DÜZEN: Yana doğru olan genişliği derinliğinden daha çok olan muharebe düzeni
full width at half maximum
(Nükleer Bilimler) yarı yükseklikteki pik
full width at tenth maximum
(Nükleer Bilimler) 1/10 yükseklikteki pik genişliği
gate width
gecit sinyal suresi
half width
(Nükleer Bilimler) yarı genişlik
head width
Uç genişliği
head width
(Denizbilim) baş genişliği
hem width
(Tekstil) etek ucu genişliği
image width
(Bilgisayar) resim genişliği
in width
enine
initial col width
Başlangıç Sütun genişliği
injector pulse width
(Otomotiv) enjektör sinyal genişliği
lap width
(Askeri) Deniz mayın harbinde bir gemi veya birlik tarafından taranmış bölgenin taranacak kısım yüzdesine bölünmesiyle elde edilen oran
large width
(Bilgisayar) büyük genişlik
largest width
(Bilgisayar) en büyük genişlik
largest width
(Bilgisayar) en kalın
level width
(Nükleer Bilimler) seviye genişliği
line width
Çizgi Kalınlığı
list width
(Bilgisayar) liste genişliği
machine width
(Matbaacılık, Basımcılık) makine genişliği
make same width
(Bilgisayar) aynı genişliğe getir
margin width
(Bilgisayar) kenar boşluğu genişliği
margin width
(Bilgisayar) yazılabilir alan
match width
(Bilgisayar) genişliği eşleştir
max width
(Bilgisayar) en fazla genişlik
maximum width
(Bilgisayar) en fazla genişlik
mesh width
ağ gözü genişliği
minimum width
(Bilgisayar) en az genişlik
new text width
(Bilgisayar) yeni metin genişliği
nominal line width
(Elektrik, Elektronik,Teknik) nominal satır genişliği
nominal width
nominal açıklık
nominal width
sanal açıklık
opening width
(Askeri) giriş genişliği
overall width
tüm genişlik
paper width
(Bilgisayar) kağıt eni
picture width
(Teknik,Televizyon) resim genişliği
print width
Baskı Alanı Genişliği
pulse width modulation
darbe (vurum) genislik kiplenimi
rear width
arka genişlik
reduced width
(Fizik) indirgenmiş genişlik
resonance width
(Nükleer Bilimler) rezonans genişliği
rim width
(Otomotiv) jant genişliği
road width
yol genişliği
roadway width
yol genişliği
row width
satır genişliği
scale width
(Bilgisayar) ölçek genişliği
screen width
ekran eni
seam width
(Tekstil) dikiş genişliği
search subarea width
(Askeri) arama alt bölge genişliği
shrinkage in width
(Tekstil) enine çekme
size to width
(Bilgisayar) genişliği aynı yap
size width
(Bilgisayar) genişliği ayarla
small width
(Bilgisayar) küçük genişlik
smallest width
(Bilgisayar) en küçük genişlik
speaker band width
(Askeri) konuşma bandı genişliği
spray width
(Otomotiv) püskürtme genişliği
spray width
(Otomotiv) boya atma genişliği
standard width
Stadart Genişlik
stroke width
comak kalinli¤i
surface width
yüzey genişliği
sweep width
(Askeri) arama genişliği
tab fixed width
(Bilgisayar) sabit genişlikli sekme
tab stop width
(Bilgisayar) sekme durağı genişliği
tab width
(Bilgisayar) sekme genişliği
text width
(Bilgisayar) metin genişliği
tongue width
(Askeri) (PALM) DİL (AYA) GENİŞLİĞİ: Bir kutup çarığının (terminal lug) düz genişlik ölçüsü. Dil veya aya, kutup çarığının, tespit edileceği saplamaya uygun çapta deliği bulunan kısımdır
top width
tepe genişliği
track width
yol genişliği
training width
normal genişlik
trap width
(Bilgisayar) yakalama genişliği
tread width
(Otomotiv) dış genişliği
trouser leg width
(Tekstil) pantolon paça genişliği
typical width
standart en
uncorrected sweep width
(Askeri) düzeltilmemiş tarama bim genişliği
unsupported width
desteksiz genişlik
vehicle width
tam en
warn width
(Bilgisayar) uyarı genişliği
wheel rim width
(Otomotiv) jant genişliği
working width
(Tekstil) yararlı en, kullanılır en
zero width joiner
Sıfır Genişlik Birleşirici
zone of width
(Askeri) genişliğine bölge
zone of width
(Askeri) GENİŞLİĞİNE BÖLGE: Cepheye dikey iki hatla sınırlanan bölge
zone width
bölge genişliği
zoom page width
(Bilgisayar) sayfa genişliğine büyüt
Englisch - Englisch
The horizontal distance between a batsman and the ball as it passes him
The state of being wide
The measurement of the extent of something from side to side
A piece of material measured along its smaller dimension, especially fabric
{n} bredth, a large extent
One of the possible variations of a typeface within a type family, such as condensed or extended
A term referring to the measurement taken from the left to the right of a window space Return to Top
how much across the short way -- "A shape that has zero length and zero width " (243)
The quality of being wide; extent from side to side; breadth; wideness; as, the width of cloth; the width of a door
One of the dimensions of an object, usually the second largest dimension (2) In stating the dimensions of a container, the general rule is to give the length, then width of the opening, followed by height or depth Thus width is the short dimension of the opening, if rectangular
The dimension of a flag measured from the top to the bottom
the extent of something from side to side
The horizontal measure of letters, described as condensed, normal, and expanded
The overall dimension of a grating panel, measured perpendicular to the bearing bars
The width of the ring from the base of the finger
The size of the quantity box in characters The default is 4
Specifies the width of the table in pixels or as a percentage of the browser window For precise layout of text and images it is recommended that you specify tables in pixels
The number of product lines a company offers p 256
the horizontal measurement of a blind It is always referred to first before blind height (or drop) and is always stated in millimetres
is the actual width of the image in pixels
The width of something is its quality of being wide. The best utensil for steaming is a wok because its width easily accommodates a whole fish
Another term for Depth (the amount of change in the controlled signal by the control signal)
The width of a signature algorithm (checksum or digest) is the number of bits or bytes that the algorithm produces as its signature
The width of a column, parameter, or layout object Width is measured in characters; a space is a character
of a bus, the number of bits it contains
{i} breadth, thickness
a piece of material measured along its smaller dimension
The width of something is the distance it measures from one side or edge to the other. Measure the full width of the window The road was reduced to 18ft in width by adding parking bays Saddles are made in a wide range of different widths
A width is the distance from one side of a swimming pool to the other. We swam several widths
The distance between the edges of a fabric, generally measured as the fabric is rolled What's the width?
The distance from the left edge of the box to the right edge of the box
and Height determine the size of the element Dreamweaver displays this attribute in the Document window only when it is applied to images or layers
(n) One of the three principal dimensions of an object The width dimension is described in the front and top views of a multiview drawing The width dimension is often associated with the X axis in a 3-D modeling system
In l2bin files, the number of elements of each type (Clause, Enumeration, Proposition, Transition, Variable) requires one byte if Model elements
the *height* of a flag along the hoist, just to be confusing
= Dimension of the chamber given by the tube length up to the external faces of the endplugs The size of the electronics/gas boxes on the tube ends has to be added to arrive at the overall chamber width
The distance between the widest points on both sides of the vehicle includes body-side molding
{i} wideness
instrumental width
The width of a fringe formed in monochromatic light
narrow-width effect
An anomalous threshold voltage behavior of certain sub-halfmicron semiconductors due to migration of specific elements and local oxidation
band width
The data-carrying capacity of a data-communications channel
band width
The capacity to communicate in cyberspace
band width
Technically, the difference, in Hertz (Hz), between the highest and lowest frequencies of a transmission channel Typically used to refer to the amount of data that can be sent through a given communications circuit
band width
width and makeup of space available or used
band width
maximum range of radio frequencies which can be transmitted via a communications network
column width
The horizontal size of a columns of cells
column width
Column width is measured as the number of characters that can fit in the column
column width
An integer that specifies the width of the column to use when displaying item values in a report
in width(p)
of a specified width; "a yard in width"; "three feet in breadth
pulse width
An indication of how long an injector is energized and kept open
pulse width
  Deprecated synonym for pulse duration
pulse width
Same as ARC DURATION The reference is made to the width of the pulse in a display of the wave form
track width
The width of the car, measured from the center of the front axis wheels and the rear axis wheels A wider stance is more stable and gives better cornering, but with a wider frontal area the car experiences more drag, slowing it down on long straights See wheel offset for an additional explanation of different offset wheels, and how to use them to get a wide stance with a narrow setup and body
track width
The width of a Track on a PCB is determined by a combination of factors: - Must be wide enough that manufacturing is able to reliably produce a track with no breaks Must be narrow enough to accommodate the density of signals required on the design Must be wide enough to carry the necessary current without excessive heating - see Track Current Capacity
widths
plural of width
width
Favoriten